.

Національний банк України (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
5 18067
Скачать документ

Реферат на тему:

Національний банк України

Центральний банк є визначальною ланкою всієї банківської системи країни
(банк банків), а за своєю головною функціональною роллю – це емісійний
банк, тобто банк, якому належить монополія на випуск грошей.
Національний банк України у відповідності із Законом України “Про
Національний банк України”  є центральним банком України, особливим
центральним органом державного управління, її емісійним центром,
проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту,
зміцнення грошової одиниці, організує міжбанківські розрахунки,
координує діяльність банківської системи в цілому, визначає курс
грошової одиниці відносно валют інших країн. Національний банк визначає
вид грошових знаків, їх номінал, відмінні ознаки і систему захисту.
Національний банк України зберігає резервні фонди грошових знаків,
дорогоцінні метали та золотовалютні запаси, накопичує золотовалютні
резерви і здійснює операції з ними та банківськими металами.
Національний банк України встановлює порядок визначення облікової ставки
та інших процентних ставок за своїми операціями, дає дозвіл на створення
комерційних банків шляхом їх реєстрації та видає ліцензії на виконання
банківських операцій, встановлює банкам та іншим фінансово-кредитним
установам нормативи обов’язкового резервування коштів

Центральний банк України створений у 1991 р. на базі колишнього
республіканського відділення Держбанку СРСР та його обласних управлінь.
Право-ва основа НБУ спочатку базувалась на Законі України „Про банки та
банківську діяльність (1991р.), а з 1999р. – на Законі „Про Національний
банк України”.

У цих законах у цілому знайшов відображення світовий досвід,
накопиче-ний у сфері розробки банківського законодавства. Основні
положення, зафіксовані у цих правових актах, такі:

– Національний банк України не включений у систему виконавчої влади на
чолі з Кабінетом Міністрів України.

– Він підзвітний тільки Верховній Раді України, яка щорічно приймає звіт
банку про його діяльність.

– Національний банк України має право законодавчої ініціативи.

– Вищим органом управління є Рада Національного банку, а безпосереднє
управління здійснює Правління на чолі з Головою Правління.

– Відповідно до Конституції України Голова правління НБУ призначається
на чотири роки Верховною Радою за поданням кандидатури Президентом
країни. Якщо враховувати, що такий порядок передбачений, крім Голови
правління НБУ, тільки для Прем’єр-міністра і керівників судової влади,
то стає очевидною роль Національного банку в системі організації
економічного життя нашої країни.

– Правова природа Національного банку України подвійна:

1) з одного боку, він наділений владними повноваженнями, що
реалізується в його праві ухвалювати нормативно-правові акти,
обов’язкові до виконання суб’єктами господарювання і громадянами;

2) з іншого боку, він не входить у систему виконавчих органів влади і
не знаходиться на держбюджетному фінансуванні. Він не функціонує заради
прибутку, а все перевищення суми своїх прибутків над своїми витратами
На-ціональний банк зобов’язаний переказувати в Державний бюджет.

Свої відносини із суб’єктами господарської діяльності (насамперед із
комерційними банками) НБУ здійснює на підставі укладення угод, тобто діє
як самостійний суб’єкт господарювання.

Слід зауважити, що прийняття спеціального закону про Національний банк
України стало помітним явищем на шляху наближення центрального банку
нашої держави до такого стану, що об’єктивно вимагає ринкова економіка і
процес її розвитку. Ознаками цього є передусім посилення рівня
незалежнос-ті НБУ, що знаходить своє вираження в тому, що тепер НБУ:

є самодостатнім у розробці і здійсненні грошово-кредитної політики. Ні
Верховна Рада, ні інші органи влади не мають права на затвердження
грошово-кредитної політики (ст.9 та 24 Закону „Про НБУ”). НБУ інформує
Верховну Раду тільки про основні принципи грошово-кредитної політики;

є економічно незалежною установою, бо сам складає кошторис своїх
надходжень і витрат (ст.5), що має забезпечити повне виконання НБУ його
функцій. Кошторис не затверджується Верховною Радою. При цьому за
наяв-ності переважання доходів над видатками сума, зазначена у
кошторисі, вно-ситься у державний бюджет, а в протилежному випадку –
покривається за рахунок державного бюджету. Для здійснення своїх функцій
Національний банк України повинен мати відповідний капітал. Формування
його банківсь-ких ресурсів забезпечують пасивні операції НБУ. Головними
джерелами ресурсів Національного банку України є емісія банкнот, що
забезпечує від половини до трьох чвертей усіх пасивів, а також внески
комерційних банків і казначейства, обов’язкові резерви і власний
капітал;

не має права здійснювати пряме кредитування уряду на фінансування
видатків державного бюджету;

може здійснювати операції з цінними паперами тільки на вторинному ринку,
щоб через цей механізм не відбувалось прямого кредитування уряду.

Сутність подальшого посилення самостійності НБУ, до якої прагне
Націо-нальний банк України, полягає в тому, щоб у рамках прийнятої
Верховною Радою економічної і фінансової доктрини, зафіксованої у
відповідних законодавчих актах, Національний банк самостійно розробляв і
використову-вав відповідні фінансові інструменти, визначав рівень
монетизації, облікової ставки, ставку резервування.

Національний банк України є юридичною особою, має відокремлене майно,
що є об’єктом права державної власності та перебуває у його повному
господарському віданні і статутний капітал у розмірі 10 млн. грн., який
є державною власністю і служить для забезпечення зобов’язань
Національного банку України.

Основна функція. Відповідно до Конституції України основною функцією
Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці
України.

На виконання своєї основної функції Національний банк сприяє дотриманню
стабільності банківської системи, а також, у межах своїх повноважень, –
цінової стабільності.

Інші функції. Національний банк виконує такі функції:

функція емісійного центру;

функція валютного центру;

функція банківського нагляду;

функція банк банків;

функція банку уряду;

функція організатора міжбанківських розрахунків.

Як центральний банк держави Національний банк здійснює грошово-кре-дитну
політику, використовуючи відповідні інструменти. Національний банк веде
Республіканську книгу реєстрації банків, валютних бірж та інших
фінан-сово-кредитних установ. Комерційні банки України та іноземні банки
мо-жуть здійснювати банківські операції тільки після реєстрації в
Республікан-ській книзі реєстрації банків. Національний банк представляє
інтереси України у відносинах із центральними банками інших країн,
міжнародними банками та фінансово-кредитними організаціями.

Емісійний центр

Національному банку України належить монопольне право на емісію грошей в
обіг, а також випуск національних грошових знаків (банкнот, монет). Для
друкування банкнот створено власну банкнотну фабрику. Карбування монет
здійснюється в Україні на замовлення Національного банку. Емісія банкнот
здійснюється переважно у формі випуску державних боргових зобов’язань.
Це означає, що й уряд, і комерційні банки отримують від центрального
банку кредити під заставу державних цінних паперів або комерційних
векселів, тобто банкнотна емісія здійснюється на кредитній основі, а її
забезпеченням стають комерційні векселі, інші зобов’язання бан-ків і
державні цінні папери. При випуску державних цінних паперів для купівлі
іноземної валюти та золота механізм банкнотної емісії забезпечується
золотом та іноземною валютою.

Валютний центр

Національний банк України є головним органом, який визначає валютну
політику. У сфері валютного регулювання Національний банк:

– здійснює валютну політику на підставі принципів загальної економічної
політики України;

– складає разом з Кабінетом Міністрів України платіжний баланс України;

– контролює дотримання затвердженого Верховною Радою Ураїни ліміту
зовнішнього державного боргу України;

– визначає ліміти заборгованості в іноземній валюті уповноважених банків
нерезидентам;

– нагромаджує, зберігає і використовує резерви валютних цінностей для
здійснення державної валютної політики;

– видає ліцензії на здійснення валютних операцій та приймає рішення про
їх скасування;

– визначає способи встановлення і використання валютних (обмінних)
курсів іноземних валют, виражених у валюті України, курсів валютних
цінностей, виражених в іноземній валюті або розрахункових (клірингових)
одиницях.

У сфері валютного контролю Національний банк:

– здійснює контроль за виконанням правил валютних операцій на території
України;

– забезпечує виконання уповноваженими банками функцій щодо здійснення
валютного контролю.

Банківський нагляд

На Національний банк України покладено функцію контролю за виконання
комерційними банками законодавства з банківської справи, додержанням
економічних нормативів, встановлених Національним банком, та власних
нормативних актів.

Зметою захисту інтересів клієнтів та забезпечення фінансової надійності
комерційних банків Національний банк встановлює для комерційних банків
такі економічні нормативи:

– мінімальний розмір статутного фонду;

– граничне співвідношення між розміром власних коштів банку та сумою
його активів;

– показники ліквідності балансу;

– розмір обовcязкових резервів, що розміщуються у Національному банку;

– максимальний розмір ризику на одного позичальника;

Порядок розрахунку зазначених економічних нормативів визначається
Національним банком.

Банк банків

З метою підтримки стабільності банківської системи та розширення її
кре-дитних можливостей Національний банк надає комерційним банкам
кредити, які використовуються для задоволення тимчасових потреб банків і
для кредитування цільових програм, пов’язаних з реорганізацією і
модернізацією виробництва, розвитком окремих галузей народного
господарства та струк-турною перебудовою економіки Ураїни.

Надання комерційним банкам короткострокових кредитів здійснюється
Національним банком через аукціон, що забезпечеє створення рівноправних
умов доступу комерційних банків до централізованих кредитних ресурсів.
За-проваджено ломбардний кредит.

Банк уряду

Національний банк організовує і здійснює через банківську систему касове
обслуговування державного бюджету України. На нього покладено виконання
операцій з державними цінними паперами. У 1993 році в Україні
запроваджено новий механізм касового обслуговування державного бюджету,
який виключає автоматизм кредитування державних витрат. Фінансування за
рахунок бюджету здійснюється в межах наявних коштів. За рішенням
Верховної Ради України Національний банк може надавати уряду кредит на
загальних засадах.

Згідно із Законом “Про банки і банківську діяльність” Національному
банку забороняється пряме фінансування дефіциту державного бюджету.

Організатор міжбанківських розрахунків

Із січня 1994 року Національний банк відповідно до покладених на нього
функцій запровадив автоматизовану систему міжбанківських розрахунків з
використанням прогресивних технологій у банківській справі, до якої нині
залучена банківська система України. Для функціонування цієї системи в
Республіці Крим та кожній області створено регіональні розрахункові
палати, що об’єднуються у загальнодержавну мережу розрахункових палат
України, на верхньому рівні якої знаходиться Центральна розрахункова
палата у м. Києві.

Система обслуговується комплексом програмно-технічних засобів, які
забезпечують обмін електронними документами, їх перевірку, аналіз та
захист від несанкціонованого втручання.

Головною діяльністю Національного банку є створення грошово-кредитних
механізмів, спроможних забезпечити стабільність національної грошової
одиниці. У нашій державі нині триває формування фінансового ринку, ринку
цінних паперів, який має стати основою зваженого грошового регулювання
економіки. Продовжується створення умов для об’єктивного курсоутворення,
захисту національної валюти та стабільності національної грошової
системи. Здійснюються заходи щодо прискорення формування цивілізованої
банків-ської системи, підвищення рівня її ліквідності та надійності.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020