Реферат

з дисципліни «Інформаційні системи та технології у банківській сфері» на
тему: «Напрямки вдосконалення автоматизації розрахункових операцій»

ЗМІСТ

Вступ

1. Автоматизація розрахункових операцій у банку

2. Напрями вдосконалення автоматизації розрахункових операцій

Висновки

Список використаної літератури

ВСТУП

Розрахункові та касові операції належать до основних і найбільш
трудомістких та відповідальних у банківській діяльності. Тому для
виконання цих операцій завжди насамперед застосовується обчислювальна
техніка. Сьогодні в інтегрованих банківських системах комплекс
розрахункових і касових операцій становить підсистему, головне
призначення якої – автоматизувати проведення (виконання) розрахункових і
касових операцій, їх облік, контроль і складання звітності про рух
коштів на рахунках клієнтів та балансових рахунках банку.

Згідно з призначенням такої підсистеми виконуються її функції: відкриття
особових рахунків, їх перегляд, доповнення й коригування, введення і
обробка первинних платіжних документів, формування довідкової фінансової
інформації про стан особових рахунків через такі процедури, як
блокування особового рахунку на установлений термін, вилучення закритих
рахунків, перепризначення відповідального виконавця, котрий веде
особовий рахунок, виконання операцій з визначення зміни залишків коштів
на особових і балансових рахунках. Всі вони є важливою частиною
банківських операцій. Саме цим зумовлена актуальність теми дослідження.

Тема недостатньо висвітлена у науковій літературі. Питанню автоматизації
розрахункових операцій присвячені праці таких вчених, як Рогач І.Ф.,
Сендзюк М.А., Антонюк В.А. та інших.

Метою реферату є дослідження автоматизації розрахункових операцій та
формулювання напрямів її вдосконалення.

Завдання, поставлені перед написанням:

— дослідження напрямів автоматизації розрахункових операцій;

— аналіз варіантів розрахунку процентів в розрізі розрахункових операцій
банку;

— виокремлення напрямів вдосконалення розрахункових операцій.

1. Автоматизація розрахункових операцій у банку

Автоматизація розрахункових операцій виконується за допомогою
програмного комплексу операційного дня банку (ОДБ), який дає змогу в
будь-який момент його функціонування дістати інформацію про рух коштів
на поточних, кредитних, депозитних та інших рахунках. Залежно від
конструктивних характеристик програмного комплексу ОДБ автоматизація
проведення розрахункових операцій їх обліку і контролю здійснюється в
національній валюті та валюті інших країн в одному або в двох окремих
ОДБ. У більшості програмних пакетів ОДБ передбачається, що головними
виконавцями автоматизації розрахункових операцій є операціоністи,
контролери, технологи. Для них у відповідній банківській системі
створюються відповідні АРМ (робоче місце контролера є не в усіх банках).
Конкретний перелік операцій для кожного АРМ залежить від запровадженого
технічного процесу, наявності технічних засобів, обсягу документообороту
тощо. Потрібно зауважити, що деякі роботи жорстко прив’язані до
виконавців.

Технологічний процес автоматизації розрахункових операцій здійснюється
за допомогою програм, які об’єднані в модуль під назвою «Особові
рахунки». Цей модуль перед його запуском налагоджують, виконуючи такі
дії:

– визначають кориговані параметри особових рахунків, такі як термін
зберігання закритих особових рахунків, надання дозволу на коригування
вхідних залишків на особових рахунках і т.ін.;

– установлюють повноваження стосовно допуску співробітників банку до
особових рахунків;

– визначають типи особових рахунків, необхідних для податкової
адміністрації;

– закріплюють за особовими рахунками процентні ставки [1].

Базовою функцією під час автоматизації розрахункових операцій є
відкриття нових особових рахунків. Виконує її головний бухгалтер або за
його дорученням провідний технолог через меню системи ОДБ. Увійшовши до
пункту меню «Особові рахунки», переходять до пункту «Особові рахунки»,
переходять до пункту «Відкриття особових рахунків». При цьому зазначають
(задають) такі реквізити: тип особового рахунку, який вибирається з
переліку, що відкрився за допомогою функціональної клавіші; рівень
секретності рахунку, що задається обмеженням доступу до нього; від
валюти рахунку, який вибирається курсором з висвітленого на екрані
переліку; реєстраційний номер клієнта банку; номер балансового рахунку;
номер балансового рахунку клієнта; назва особового рахунку, дата
відкриття; підстава для відкриття рахунку; тип особового рахунку для
податкової адміністрації; ознаки звітності; ознаки для розрахунку
платежів за розрахунково-касове обслуговування; код відповідального
виконавця, операціоніста; нарахування процентів на залишки.

Супроводження особових рахунків виконується на робочих місцях
відповідальних виконавців-операціоністів і технолога. Крім
відповідальних виконавців доступ до особових рахунків з різними
повноваженнями мають працівники валютного відділу, каси, головний
бухгалтер та керівники служб банку. Усім зазначеним працівникам доступна
функція перегляду особових рахунків, виконувати яку можна по різному.

Найчастіше переглядається окремий особовий рахунок, для чого насамперед
входять до меню другого рівня (пункт «Перегляд особових рахунків»). Перш
ніж увійти в цей режим, необхідно в екранному вікні набрати номер
рахунку.

Функція перегляду особових рахунків дає змогу:

o переглянути реквізити рахунку, зокрема номер балансового рахунку, тип
рахунку, його призначення та інші довідкові ознаки;

o визначити оперативний стан особового рахунку, а саме: вхідний залишок,
поточні обороти коштів, вихідне сальдо рахунку.

Для роботи з окремим особовим рахунком до меню другого рівня включений
пункт коригування, що надає такі можливості:

o змінити відповідального виконавця, що веде рахунок;

o установити чи зняти блокування з особового рахунку;

o змінити тип рахунку при зміні статей плану рахунків або коду валюти;

o закрити особовий рахунок, зазначивши дату та підстави для закриття
рахунку [1].

Перегляд списку особових рахунків, закріплених за даним балансовим
рахунком як режим меню, дає змогу:

o дістати впорядкований за заданою ознакою список особових рахунків, в
якому зазначено номер рахунку, ім’я клієнта, поточне сальдо й обороти
коштів;

o головному бухгалтеру банку дістати інформацію про стан балансового
рахунку (вхідний залишок, вихідний залишок), а також дату останньої
модифікації рахунку;

o вивести на друк або занести до файла список особових рахунків.

Перегляд історії особових рахунків здійснюється після входження до меню
з такою самою назвою. Наступний рівень меню дає змогу користувачеві
вибрати балансовий чи позабалансовий рахунок. Увійшовши до пункту меню
«Вид рахунку», користувач може послідовно задати з клавіатури номери
балансового й особового рахунків, за якими він отримує на екрані
розшифрування руху коштів. Таке розшифрування можна дістати за вказаний
день або період.

Перезакріплення особових рахунків – заміна одного відповідального
виконавця на іншого здійснюється на АРМ адміністратора БД і головного
бухгалтера. Тут можна перепризначити один або кілька особових рахунків,
деяку групу або всі балансові рахунки.

Розрахунок процентів за залишками на особових рахунках і сум для сплати
клієнтами за розрахунково-касове обслуговування здійснюється за двома
варіантами технологій.

Варіант 1-ий передбачає, що процентні ставки фіксуються у
файлі-довіднику типів особових рахунків і не залежать від розміру
залишків коштів на рахунках.

Суму процентів для сплати j-му клієнту на p-й розрахунковий період
обчислюють згідно з таким алгоритмом:

picscalex147010009000003f00a00000000a60600000000a606000026060f00420d574d
4643010000000000010068e00000000001000000200d000000000000200d000001000000
6c000000000000000000000052000000150000000000000000000000210a0000af020000
20454d4600000100200d00000c0000000100000000000000000000000000000000040000
0003000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a9030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
60000000460000005c03000050030000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c0000000000000008400005a80200009c0200000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d4948445200000053
00000016080200000033453788000000017352474200aece1ce900000009704859730000
0ec400000ec401952b0e1b00000222494441545847ed563b72c230109573126768283884
67d2989e1b40c3d0ca9343b8ced05837a0274dc63e04050d836f42f4d7ca92c0c6a848c0
4d82ac7d9fd5ee5ac9e572414ff9bc3da56b661a3a6f8a2449e6a421056941425a329f5b
0be39215600983527eaa0a2a527b9ba2684c1cdb97247245fc30711e105aede2395739ae
f91f945767bd7ccf3f35b67d003c3f0b5dbdc679aeb0a3887260fe20a65a3d8c59fdae2b
2ba80b82ac282fbd14cb40738c736aca70b13c990786f3ed82da9240d783265d0a85ef86
98ec5aceabaa5659d4b47e10e09c696487d561316994a26f1c102812df59f958421432e7
54963f593586ae7592a540e93c04624fb8aca4e15bb486ed939526bdf9e22345e964a68f
59b6136b29d855fc7d4bbed06699ba0decb08428da239ab2f8746a18215c569699673ea4
cbed62b72627f12a04029cab79419d1d4ebe812249dad361369186d2e51e9cf11ef80cf9
eec5a229be773f579404a722f7bedac9f70110d0e7b441c45eab867897f06a5367df6300
5af569153d6b439745d56d970294dbeda92bfb59c9d37dee07b1fbfcfa200fb59b13d59d
ed762a7d24c6798fb4def3b97163fa3b17761e2f4ce0f2328b45e14d55425783edf2af5f
bc6eaf718e377cf18cc3370435ee99d3af4be5ff140fd118676f3ce7e292f3be3ac4113e
1a3596f396ac8f9f7a5c8f961901209af31b17cf08560642c6728ed09d17cf81fa476c7f
cc85c88332e8e2194d4518f875931951357f34f417f2bf39252d39fc520000000049454e
44ae4260820000000840010824000000180000000210c0db010000000300000000000000
00000000000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf
0000a6420000b04103000000000080b3000080b3ffffa542000080b3000080b3ffffaf41
2100000008000000620000000c00000001000000150000000c0000000400000015000000
0c0000000400000051000000600800000000000000000000520000001500000000000000
000000000000000000000000530000001600000050000000d80000002801000038070000
000000002000cc0053000000160000002800000053000000160000000100080000000000
0000000000000000000000002c0000000000000000000000ffffff00bfffff0000007400
9c480000749cbf00ffdf9c009cdfff009c484800ffffdf00489cdf00bf74740000004800
bf740000dfffff0000489c00df9c4800ffbf7400480048000074bf009c749c0074bfff00
747400007474740074007400ffffbf00df9c9c00bf74480074744800480000009c9cbf00
74000000bf9c9c0048489c00dfffdf009c487400bfffdf004874bf00749cdf009c9c4800
74489c00df9c74009cbfff00004848000101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101000101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101000101010101010101010101010101010101010101010101010101010101020300
001001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101000101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010113100e140901010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101000101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010125060e140901010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010a1102
230901010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101000101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010e0f00040901010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101000101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010e140901010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010100010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010a
040901010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101000101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101000101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101000101010101010101010101010102031d06010101010101010101010101010101
010101010101010101010113001102031d06010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101000101010101010101010101010101151001010101
010101010101010113000000001f19010101010101010101020b01151001010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101000101012a2b001f19
0101010a1d0615000010010101010101010101010223090101260601012a2b001f190101
020b0115000010010203000010010101010101010101010e0f001001021a010203000010
010101000101011511011510010101020b0115100e281901010101010101010101072901
010101010115110115100101020b0115100e281913100e14090101010101010101010101
021a010e0f100113100e1409010101000101010101010a11010101020b01151001250601
0e0f0000000409010101260601010101010101010a110101020b01151001250625060e14
090101010101010101010101021a010a271a0125060e1409010101000101010115001001
010101130d01150422210601010101010101010101010e14090101010101150010010101
130d0115042221060a110223090101010101020b01010101021a0708241a010a11022309
010101000101011504090101010101071b02031c0c0d01010e0f00000004090101151d06
011e09010115040901010101010102031c0c0d010e0f000409010101011500001f190101
02202106021a010e0f000409010101000101010a11071206010101010101010101010101
01010101010101011300000000040901010a110712060101070809010101010101010e14
09010101011516171819010102031101021a0101010e1409010101000101010203040506
010101070809010101010101010101010101010101010101010101010102030405060101
010101010101010101010a04090101010101020b010101070c0d010e0f001001010a0409
010101000101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101000101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101004c00000064000000
00000000000000005200000015000000000000000000000053000000160000002900aa00
00000000000000000000803f00000000000000000000803f000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000220000000c000000ffffffff46000000
1c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e0000001400000000000000
10000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c0216005300
030000001e000400000007010400040000000701040015040000410b2000cc0016005300
000000001600530000000000280000005300000016000000010008000000000000000000
00000000000000002c0000000000000000000000ffffff00bfffff00000074009c480000
749cbf00ffdf9c009cdfff009c484800ffffdf00489cdf00bf74740000004800bf740000
dfffff0000489c00df9c4800ffbf7400480048000074bf009c749c0074bfff0074740000
7474740074007400ffffbf00df9c9c00bf74480074744800480000009c9cbf0074000000
bf9c9c0048489c00dfffdf009c487400bfffdf004874bf00749cdf009c9c480074489c00
df9c74009cbfff0000484800010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010100010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010100
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010102030000100101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010100010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010113100e14090101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010100010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010125060e14090101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010100
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010a110223090101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010100010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010e0f0004090101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010100010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010e14090101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010100
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010a04090101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010100010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010100010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010100
0101010101010101010101010102031d0601010101010101010101010101010101010101
0101010101010113001102031d0601010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010100010101010101010101010101010115100101010101010101
0101010113000000001f19010101010101010101020b0115100101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101000101012a2b001f190101010a
1d0615000010010101010101010101010223090101260601012a2b001f190101020b0115
000010010203000010010101010101010101010e0f001001021a01020300001001010100
0101011511011510010101020b0115100e28190101010101010101010107290101010101
0115110115100101020b0115100e281913100e14090101010101010101010101021a010e
0f100113100e1409010101000101010101010a11010101020b011510012506010e0f0000
000409010101260601010101010101010a110101020b01151001250625060e1409010101
0101010101010101021a010a271a0125060e140901010100010101011500100101010113
0d01150422210601010101010101010101010e14090101010101150010010101130d0115
042221060a110223090101010101020b01010101021a0708241a010a1102230901010100
0101011504090101010101071b02031c0c0d01010e0f00000004090101151d06011e0901
0115040901010101010102031c0c0d010e0f000409010101011500001f19010102202106
021a010e0f000409010101000101010a1107120601010101010101010101010101010101
010101011300000000040901010a110712060101070809010101010101010e1409010101
011516171819010102031101021a0101010e140901010100010101020304050601010107
080901010101010101010101010101010101010101010101010203040506010101010101
0101010101010a04090101010101020b010101070c0d010e0f001001010a040901010100
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010100010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101000c00000040092900aa000000
000000001600530000000000040000002701ffff030000000000

де S jpd – сума залишків коштів на особовому рахунку j-того клієнта за
d-й день p-го розрахункового періоду;

Nd – процентна ставка на d-й день [1].

Вхідна інформація для машинного виконання алгоритму вибирається
відповідно: сума залишку – з файла особових рахунків, а процентна ставка
задається з довіднику типів особових рахунків або в спеціальному файлі,
створеному для цього розрахунку.

Варіант 2-ий машинного розрахунку процентів також виконується за
алгоритмом першим, але процентна ставка вибирається з довідника
відповідно до діапазону сум залишків коштів на рахунку. Згідно з таким
підходом проценти визначаються за середньодобовий залишок грошових
коштів на рахунку.

За результатами розрахунку складається меморіальний ордер, на підставі
якого інформація заноситься до БД, а далі передається клієнтам у формі
виписки з рахунку.

Аналогічно до розрахунку процентів за залишками на особових рахунках
визначаються суми, що їх мають сплатити клієнти за розрахунково-касове
та інше обслуговування. Загальна методика й алгоритм залишаються
незмінними, але інформаційна база формується за іншими ознаками.

Наприклад, базова сума Sjpd для розрахунку за касове обслуговування
формується як сума касових оборотів на підставі записів відповідного
файла. Процентна ставка, як і для розрахунку процентів за залишками сум
на особових рахунках, вибирається з файла-довідника або задається
користувачем.

Для виконання розрахунку процентів потрібні програми об’єднуються в
програмний модуль, керування здійснюються через відповідний пункт меню,
що розкривається, як правило, такими підпунктами: «Історія процентів»,
«Ввід із файла», «Зміна процентів за балансовими рахунками»,
«Нарахування процентів», «Формування відомості нарахованих процентів»,
«Календар розрахунково-касових операцій».

За допомогою першого пункту меню «Історія процентів» вмикаються
програми, які виконують введення і коригування процентних ставок.
Входячи в цей режим, слід задати номер рахунку, для якого встановлюється
чи коригується процентна ставка; тип валюти (іноземна/національна),
діапазон дат вводу (перегляду, коригування), процентної ставки. Зміна
вноситься в поле «Тип процентної ставки» довідника типів особових
рахунків. Форма на екрані дає змогу вводити одну процентну ставку або
діапазон сум. Якщо потрібно вилучити окремий запис з процентною ставкою,
цей запис слід позначити, а потім вилучити за допомогою клавіш, вказаних
в інструкції користувачеві.

Змінити процентні ставки за даним рахунком можна також, не вводячи
інформацію з клавіатури, а використовуючи відповідний файл. Ця процедура
виконується за допомогою пункту меню «Введення з файла». При цьому на
моніторі показується діапазон дат для нарахування процентів. Коли
з’ясується, що для якогось особового рахунку вже введено процентні
ставки в цьому діапазоні, то зміни в базі даних не виконуються, а всі
виявлені помилки вводяться в протокол.

В інтегрованих банківських інформаційних системах відокремлюють
підсистему автоматизованого обліку вкладних операцій, яка має
забезпечити автоматизацію оперативного та бухгалтерського обліку
операцій про вклади фізичних осіб, комунальних, митних та інших платежів
населення. Ці операції здійснюються на АРМ операціоніста, бухгалтера,
технолога, а також на віддалених робочих місцях. Технологічний процес
обліку вкладних операцій включає такі етапи:

— ведення довідників видів вкладів, типів особових рахунків, вкладників,
підприємств, контрагентів, операцій;

— ввід інформації про рух коштів вкладників (зарахування та списання);

— ведення особових рахунків вкладників;

— прийняття комунальних, митних та інших платежів від населення;

— складання видаткових та прибуткових касових ордерів [1].

Виконуються ці операції за тими самими технологіями, що й облік операцій
на розрахункових рахунках. Окрім того, у режимі «Відправлення
документів» інформація передається в БД ОДБ з віддаленого відділення чи
робочого місця за допомогою підсистеми «Клієнт – банк».

Завершальною функцією модуля автоматизації розрахункових операцій є
складання звітності, яка може видаватися на екран, до друку чи надходити
по каналу зв’язку для передавання в НБУ. Звітна інформація формується у
вигляді затверджених структур звітів, аналітичних таблиць та довідок, що
є відповідями на запити.

До меню «Оперативні звіти» входять у функції формування, перегляду й
друкування вихідної інформації за такими формами щоденної бухгалтерської
звітності банку: виписка з особового рахунку клієнта та
оборотно-сальдова відомість. Виписка з рахунку видається у двох
примірниках. Перший передається клієнтові як інформація про фактичний
рух коштів на рахунку, а другий залишається в банку як архівний
документ. На старті режиму отримання виписок необхідно зазначити період
і тип звіту, тобто уточнити, чого саме стосується звіт: заданого
особового рахунку чи всіх особових рахунків, закріплених за
відповідальним виконавцем.

Під час формування вихідного документа залишок коштів на рахунку
визначається згідно з алгоритмом:

picscalex142010009000003cc1b000000007a0f000000007a0f000026060f00ea1e574d
4643010000000000010018c80000000001000000c81e000000000000c81e000001000000
6c000000000000000000000099000000250000000000000000000000cc120000a3040000
20454d4600000100c81e00000c0000000100000000000000000000000000000000040000
0003000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a9030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
6000000046000000f4040000e8040000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c000000000000000840000540040000340400000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d494844520000009a
000000260802000000b395154e000000017352474200aece1ce900000009704859730000
0ec300000ec50191350fe2000003ba49444154785eed5a3172ab3010c5ff24cefc862287
b0e73764dcfa06a6c9a415e333644cfb270ddc202de3341938840b3719b889b392004b36
a01511c466a42293ff23e9edbea795d0ae66a7d3c9b16d2a0cfc998a23d60fca80957352
ebc0ca69e59c14039372c646a79573520c4cca19547466c18cb6a7380ee04701ffac7e66
711017a60991e17e0251c44fccf25990e91b599a41fdceaa79c06fcc44356ec91b6a109b
b8916aa79c0f810ef74e754b098522e9298da288781e89723a28251effc570abe17e0c91
47d4d43c8ad21e2682b3742c9f81b99c12e000d3445cf420367133d5690adc23c071d199
8454ce300912df3fba6b277cffa4319aacde9ce75e2bbf73896735dc8f218a23989a7dbe
fb897e786689cfc65267b9bdc597bb5a60a2d31170c19b108f7ef65da0da01e371b80e66
add93e79e4818cc3ec454a76617321b03d120851d5de30b3493e44b8c14eb40c619fdd21
630431e5305dac9cc3f0fa4bb3a2cece5fb2cdc26a3360e5d4a6ec960758396f591d6ddb
262e679d0ae0d984baf5492be0b81d1f51b4ab4bced2b2202be258ffda86f3beea3510d6
62c7efe5f2ed3f2587aff22ac9f10da28f8f2811dd7aeb81ab16bf67513e90c910e515aa
a583192c96c5696a4c51f1d228f734832e018f8fc8e1dba3b3387e70dd17bb3c72f5624d
b7f7c058103179e4f80f75ce73b1d9cccf360e803e3e62e94e474009a953b157bd98b562
91e755c42645bc09acd6e8e48676d8ad818ec99c56c49840d4635b95e42b5590a82ff3d1
5a6a623af7c4ba5e284dc938a5d13dd1db1d3384a89c46b4a05d4e6119c2e215f5acf883
ffc3e7323ba3d30c56477476d67e74d03def4c45ed52d39785314442a098030aa012c65d
5fb6e16b5b75ef91d58ce0409dff5b03d85e3c895acecdf9667fb190a504a851ac0b13a0
5a98ac641bb358720d8fbedfb25a216bb54b57a95c93882feec17f4856270cc99d2ff9c8
1aca5fb42d9d54b458a8fe1462fd48f703483a4807c3ca8267e74d26bc885f8f7f856f21
c7aca74611a142f7e1456e822cc1630eb5fbedc3bf711a5aef9b97ea53c83ca20efbb6a2
a2b3a7b092fd2d97c9ac9c3a72de7cdf89e76c6f9e7fc3065a395584b25774d76fe846c8
6333cb00bef501dfb50d564e959cf3cd9690ede5552cfbef1f55238dfc1dae828f2d1335
d860e5c4927eae7cd1eadae265e83cb664177fda5c557eca87c30d365839b1724256bd6c
633f003ba71194365839bbe5a427e7f2e08a39073600363abf3569865d21987e90a8694b
2334d8602f2a184eefa68f8dcebb910a63a89513c3d2ddf4b172de8d541843bf0165e808
0c99f16de80000000049454e44ae4260820000000840010824000000180000000210c0db
01000000030000000000000000000000000000001b400000400000003400000001000000
02000000000000bf000000bf00001a430000184203000000000000b3000000b3ffff1943
000000b3000000b3ffff17422100000008000000620000000c0000000100000015000000
0c00000004000000150000000c0000000400000051000000701800000000000000000000
9900000025000000000000000000000000000000000000009a0000002600000050000000
f80000004801000028170000000000002000cc009a00000026000000280000009a000000
260000000100080000000000000000000000000000000000340000000000000000000000
ffffff000074bf009c48000000749c00df9c4800bf9c48009c749c00ffffdf00dfffff00
00489c0074000000ffffbf0048000000ffdf9c009cdfff000000480074bfff00bf740000
9cbfff00749c9c00744848004874bf00749cdf009c9cdf00ffbf74007474bf00bfffff00
ffbfbf00007474009c740000dfbf7400bfbf740000007400bfbfff00489cdf009c484800
df9c9c0048489c00df9c7400dfffbf009c4874000048480074747400bfdf9c0048007400
74489c009c9cbf009c9c7400bf7448009c9c480074007400010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010000
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010000010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010000010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010000
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101090a0308010101011b21050101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101090a32211901
0101011b2105010101010000010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
011a0c0101010101180c0101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101230b0c010101010101180c010101010000010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101011a0c0200001201180c0101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101172c2d0e0200001201180c010101010000
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101011a0c010101011b330c0101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101170e010101
0101011b330c010101010000010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0f10050101010101180c0101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010109260e01010101010101180c010101010000010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010000
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010000010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101011112010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010000010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010102000000000000001201
010101010101010101010101010101010111190101010101010101010200000000000000
120101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010000
010101010101010111301000120101010102060a1f0a0501010101010101010101010101
010101010101010111301000120101010102060a1f0a0501010101010101011b25010101
010101160e010101010f3101010111301000120101010102060a1f0a0511190101010101
0101010101160e010101010f3101010111301000120101010102060a1f0a060a32211901
0101010101010101010100000101010101010101110308010219010101170e180c170e01
0101010101010101010101010101010101010101110308010219010101170e180c170e01
010101010101011b25010101010101092e0c010101012f08010111030801021901010117
0e180c170e111901010101010101010101092e0c010101012f0801011103080102190101
01170e180c170e230b0c0101010101010101010101010000010101010101010111190101
021901010123000b280a0d0e01010101010101010101090a000000000b0c010111190101
021901010123000b280a0d0e010101010101011b25010101010101011b29080101010101
010111190101021901010123000b280a0d2a1901012300001901010101011b2908010101
0101010111190101021901010123000b280a0d2b2c2d0e01010101010101010101010000
010101010101010101010f100b0c010101170e0101010101010101010101010101010101
010101010101010101010f100b0c010101170e010101010101010101090a000000000d0e
01010101010f270101010101010101010f100b0c010101170e0101010101010101010101
010101010101010f270101010101010101010f100b0c010101170e01010101170e010101
0101010101010101010100000101010101010101010200190101010109260e0101010101
01010101010101010101090a000000000b0c0101010200190101010109260e0101010101
010101010101011b25010101010101010101230501010101010101020019010101010926
0e0101010111190101010101010101010101010123050101010101010102001901010101
09260e01010109260e010101010101010101010101010000010101010101010111030801
180c01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010111030801
180c01010101010101010101010101010101011b250101010101010101230d0e01010101
010111030801180c0101010101010101010101010101010101010101010101230d0e0101
0101010111030801180c0101010101010101010101010101010101010101010101010000
01010101010101010f2408110b0c01010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010f2408110b0c01010101010101010101010101010101011b25010101
01010101020d0e01011b250101010f2408110b0c01010101010101010101010101010101
010101010101020d0e01011b250101010f2408110b0c0101010101010101010101010101
010101010101010101010000010101010101010101020012180c01010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101020012180c01010101010101010101
010101010101010101010101010101020b0c010101110501010101020012180c01010101
0101010101010101010101010101010101020b0c010101110501010101020012180c0101
010101010101010101010101010101010101010101010000010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010102000000000000001901
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010200000000000000
190101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010000
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010000010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010000010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010000
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010000010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
011b21120101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010000010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010123000501010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101091421201c010101010101010101010000
01010101010101010101010102000b1d1e0a05021f0a1901010101010101010101010101
0101010101010101010101010102000b1d1f0a1901010101010101010101010101010101
010102060a190101010101010101010101010101010102060a05170e180c010101010101
01010101010102060a2021190101010101010101010101010102000b1d1e0a05220c1a0c
0101010101010101010100000101010101010101010101011100121314150e01160e0101
0101010101010101010101010101010101010101010101010111001201160e0101010101
0101010101010101010101010101170e180c01010101010101010101010101010101130e
170e170e1119010101010101010101010101170e180c1a0c010101010101010101010101
011100121314150e1b1c1a0c010101010101010101010000010101010101010101010101
020003040502050206070801010101010101010101010101010101010101010101010101
01020003040607080101010101010101010101010101010101090a000b0c010101010101
01010101010101010101020000060a000d0e0101010101010101010101090a0000000308
01010101010101010101010101020003040502050f100d0e010101010101010101010000
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010000010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010000010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010000
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010000010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010000010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010000
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010100004c0000006400000000000000000000009900000025000000
00000000000000009a000000260000002900aa0000000000000000000000803f00000000
000000000000803f00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b02400000
0c000000000000000e000000140000000000000010000000140000000400000003010800
050000000b0200000000050000000c0226009a00030000001e0004000000070104000400
0000070104001d0c0000410b2000cc0026009a000000000026009a000000000028000000
9a0000002600000001000800000000000000000000000000000000003400000000000000
00000000ffffff000074bf009c48000000749c00df9c4800bf9c48009c749c00ffffdf00
dfffff0000489c0074000000ffffbf0048000000ffdf9c009cdfff000000480074bfff00
bf7400009cbfff00749c9c00744848004874bf00749cdf009c9cdf00ffbf74007474bf00
bfffff00ffbfbf00007474009c740000dfbf7400bfbf740000007400bfbfff00489cdf00
9c484800df9c9c0048489c00df9c7400dfffbf009c4874000048480074747400bfdf9c00
4800740074489c009c9cbf009c9c7400bf7448009c9c4800740074000101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010100000101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010100000101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010100000101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010100000101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101090a0308010101011b
21050101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101090a
322119010101011b21050101010100000101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101011a0c0101010101180c01010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101230b0c010101010101180c0101010100000101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101011a0c0200001201180c01010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101172c2d0e0200001201180c0101
010100000101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101011a0c010101011b
330c01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010117
0e0101010101011b330c0101010100000101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010f10050101010101180c01010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010109260e01010101010101180c0101010100000101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010100000101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010100000101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010111120101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010100000101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101020000000000
000012010101010101010101010101010101010101111901010101010101010102000000
000000001201010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010000010101010101010111301000120101010102060a1f0a05010101010101010101
01010101010101010101010111301000120101010102060a1f0a0501010101010101011b
25010101010101160e010101010f3101010111301000120101010102060a1f0a05111901
010101010101010101160e010101010f3101010111301000120101010102060a1f0a060a
322119010101010101010101010100000101010101010101110308010219010101170e18
0c170e010101010101010101010101010101010101010101110308010219010101170e18
0c170e01010101010101011b25010101010101092e0c010101012f080101110308010219
010101170e180c170e111901010101010101010101092e0c010101012f08010111030801
0219010101170e180c170e230b0c01010101010101010101010100000101010101010101
11190101021901010123000b280a0d0e01010101010101010101090a000000000b0c0101
11190101021901010123000b280a0d0e010101010101011b25010101010101011b290801
01010101010111190101021901010123000b280a0d2a1901012300001901010101011b29
080101010101010111190101021901010123000b280a0d2b2c2d0e010101010101010101
01010000010101010101010101010f100b0c010101170e01010101010101010101010101
01010101010101010101010101010f100b0c010101170e010101010101010101090a0000
00000d0e01010101010f270101010101010101010f100b0c010101170e01010101010101
01010101010101010101010f270101010101010101010f100b0c010101170e0101010117
0e0101010101010101010101010100000101010101010101010200190101010109260e01
0101010101010101010101010101090a000000000b0c0101010200190101010109260e01
01010101010101010101011b250101010101010101012305010101010101010200190101
010109260e01010101111901010101010101010101010101230501010101010101020019
0101010109260e01010109260e0101010101010101010101010100000101010101010101
11030801180c010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
11030801180c01010101010101010101010101010101011b250101010101010101230d0e
01010101010111030801180c010101010101010101010101010101010101010101010123
0d0e01010101010111030801180c01010101010101010101010101010101010101010101
0101000001010101010101010f2408110b0c010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010f2408110b0c01010101010101010101010101010101011b
2501010101010101020d0e01011b250101010f2408110b0c010101010101010101010101
01010101010101010101020d0e01011b250101010f2408110b0c01010101010101010101
01010101010101010101010101010000010101010101010101020012180c010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101020012180c010101010101
01010101010101010101010101010101010101020b0c010101110501010101020012180c
010101010101010101010101010101010101010101020b0c010101110501010101020012
180c01010101010101010101010101010101010101010101010100000101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101020000000000
000019010101010101010101010101010101010101010101010101010101010102000000
000000001901010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010100000101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010100000101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010100000101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010100000101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010100000101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101011b211201010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010100000101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101230005010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101091421201c0101010101010101
0101000001010101010101010101010102000b1d1e0a05021f0a19010101010101010101
010101010101010101010101010101010102000b1d1f0a19010101010101010101010101
01010101010102060a190101010101010101010101010101010102060a05170e180c0101
0101010101010101010102060a2021190101010101010101010101010102000b1d1e0a05
220c1a0c0101010101010101010100000101010101010101010101011100121314150e01
160e01010101010101010101010101010101010101010101010101010111001201160e01
010101010101010101010101010101010101170e180c0101010101010101010101010101
0101130e170e170e1119010101010101010101010101170e180c1a0c0101010101010101
01010101011100121314150e1b1c1a0c0101010101010101010100000101010101010101
010101010200030405020502060708010101010101010101010101010101010101010101
0101010101020003040607080101010101010101010101010101010101090a000b0c0101
0101010101010101010101010101020000060a000d0e0101010101010101010101090a00
0000030801010101010101010101010101020003040502050f100d0e0101010101010101
010100000101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010100000101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010100000101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010100000101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010100000101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010100000101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010100000101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010100000c00000040092900aa0000000000000026009a00
00000000040000002701ffff030000000000

де S hr, S hrj, S hrk – відповідно залишок, надходження та витрати
коштів за h-й період r-м рахунком згідно з j-м прибутковим чи k-м
видатковим документом [1].

Фінансовий стан банку відбивають оборотно-сальдова відомість і
оборотно-сальдовий баланс. Відомості формуються та видаються за
особовими рахунками, закріпленими за відповідальним виконавцем або за
всіма особовими рахунками банку на вказану дату. Процедуру складання
оборотної відомості включено до інтерфейсу адміністратора БД для
складання звіту за всіма особовими рахунками банку. Користувач має змогу
сформувати документ на екрані для попереднього перегляду чи аналізу, а
також для друкування наприкінці робочого дня.

Потрібно зауважити, що оборотно-сальдова відомість може бути сформована
і після закінчення операційного дня банку на підставі інформації,
записаної в історії особових рахунків.

За розрахунковими операціями кожний комерційний банк звітує перед НБУ.
Щодня на підставі БД ОДБ формується звітний файл №1 – дані про залишки
на рахунках, який передається за схемою:

picscalex90010009000003d110000006004c0d000000004c0d000026060f008e1a574d4
6430100000000000100680400000000010000006c1a0000000000006c1a0000010000006
c0000000000000002000000390f00004f010000000000000000000075400000a80600002
0454d46000001006c1a00007600000005000000000000000000000000000000c0120000a
a1a0000cb00000021010000000000000000000000000000c0190300c7680400160000000
c000000180000000a00000010000000000000000000000009000000100000003a0f00009
20100005200000070010000010000008bffffff000000000000000000000000900100000
00000cc04400012540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006
e00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0001200d84f1200200000003c531200bc501200524f60323c5312003450120020000000a
451120020531200244f60323c531200345012002000000049642f31345012003c5312002
0000000ffffffff6c2cd400d0642f31ffffffffffff0180ffff01808d020180ffffffff0
0ef000000080000000800000000000001000000000000005802000000000000471e9001c
c0000000000000000000000872a0020000000800800000000000000ff010000000000005
40069006d00650073002000000065007700200052006f006d0061006e000000885512006
85012009c3827310600000001000000a4501200a4501200e878253106000000cc5012006
c2cd4006476000800000000250000000c00000001000000250000000c000000010000002
50000000c0000000100000052000000700100000200000000f8ffff00000000000000000
000000090010000000000cc09400010540069006d006500730020004e006500770020005
2006f006d0061006e0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000180ffffffff00ef0000000800007de8243100000000e097807ca
042120033803131a840c50000000000ffffffff2c2bd400698031312000000049642f311
04212001845120020000000ffffffff5c2bd400d0642f31ffffffffffff0180ffff01808
d020180ffffffff00ef0000000800000000003200001c000000000000006400051002000
0000000471e9001cc00000000000000202bd4002c2bd400000000800800000000000000f
f01000000000000540069006d00650073002000000065007700200052006f006d0061006
e00000000000000444212009c38273106000000010000008042120080421200e87825310
6000000a84212005c2bd4006476000800000000250000000c00000002000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000250000000
c000000010000005200000070010000030000008bffffff0000000000000000000000009
00100000000000009400012540069006d006500730020004e0065007700200052006f006
d0061006e000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000003c531200bc501200524f60323c5312003450120020000000a45112002
0531200244f60323c531200345012002000000049642f31345012003c53120020000000f
fffffff6c2cd400d0642f31ffffffffffff0180ffff01808d020180ffffffff00ef00000
0080000000800000000000001000000000000005802000000000000471e9001cc0000000
000000000000000872a0020000000800800000000000000ff01000000000000540069006
d00650073002000000065007700200000006f006d0061006e00000088551200685012009
c3827310600000001000000a4501200a4501200e878253106000000cc5012006c2cd4006
4760008000000006476000800000000250000000c0000000300000052000000700100000
40000008bffffff00000000000000000000000090010000000000cc04400012540069006
d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e00000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000ffff6c2cd40056000000f
fffffffffff0180ffff01808d020180ffffffff00ef00000008000000080000000000000
10000000000000000000000d02c1d005c4e120000000000b800917c880fc204284f12004
100917c680815005d00917cc400917c10000000000000008c4e1200110000002040f5775
f112173d02c1d0000000000680000001c0000000f000000050000002f0000002c0100009
00100000000000058020000580200002000fcff1f0020000000001f0a000000500000000
0001f203c4f120000000000b02e1500900fc2042202fb7f10000000144f120094a2807c0
0001500900fc204b00fc2042450120045501200f4f1f17759f8f17764760008000000002
50000000c00000004000000280000000c000000030000005200000070010000030000008
bffffff000000000000000000000000900100000000000009400012540069006d0065007
30020004e0065007700200052006f006d0061006e0000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000c604b800917c56000000284f12000
0000000680815005d00917c0842c60410000000a839c6046801150000000000000000002
0000000b0020000b039c6045c4e120000000000b800917c880fc204284f12004100917c6
808150000001500c400917c10000000000000008c4e1200110000002040010004000000e
44d120000000000d84e120020e9907c6000917cffffffff5d00917cfa99807c000015000
00000000d9a807ccc0f0a63c830c6042040f5770000001f0a0000005000000000001f20b
44e1200000000008c5e1200a89a837c109a807cffffffff0d9a807ce5fbf177c830c6040
3000000000001005f11217301000000f4f1f17759f8f1776476000800000000250000000
c00000003000000280000000c000000040000005200000070010000040000008bffffff0
0000000000000000000000090010000000000cc04400012540069006d006500730020004
e0065007700200052006f006d0061006e000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000b800917c880fc204284f12004100917c6
808150000001500c400917c10000000000000008c4e1200110000002040010020000000e
44d1200000000005c4e120000000000b800917c880fc204284f12004100917c680815000
0001500c400917c10000000000000008c4e1200110000002040010004000000e44d12000
0000000d84e120020e9907c6000917cffffffff5d00917cfa99807c00001500000000000
d9a807cb8110a46e830c6042040f5770000001f0a0000005000000000001f20b44e12000
00000008c5e1200a89a837c109a807cffffffff0d9a807ce5fbf177e830c604040000000
00001005f11217301000000f4f1f17759f8f1776476000800000000250000000c0000000
4000000280000000c000000030000005200000070010000030000008bffffff000000000
000000000000000900100000000000009400012540069006d006500730020004e0065007
700200052006f006d0061006e00000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000b800917c880fc204284f12004100917c680815000
0001500c400917c10000000000000008c4e1200110000002040010020000000e44d12000
00000005c4e120000000000b800917c880fc204284f12004100917c6808150000001500c
400917c10000000000000008c4e1200110000002040010004000000e44d120000000000d
84e120020e9907c6000917cffffffff5d00917cfa99807c00001500000000000d9a807cc
c0f0a64c830c6042040f5770000001f0a0000005000000000001f20b44e1200000000008
c5e1200a89a837c109a807cffffffff0d9a807ce5fbf177c830c60403000000000001005
f11217301000000f4f1f17759f8f1776476000800000000250000000c000000030000002
80000000c000000040000005200000070010000040000008bffffff00000000000000000
000000090010000000000cc04400012540069006d006500730020004e006500770020005
2006f006d0061006e0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000b800917c880fc204284f12004100917c6808150000001500c
400917c10000000000000008c4e1200110000002040010020000000e44d1200000000005
c4e120000000000b800917c880fc204284f12004100917c6808150000001500c400917c1
0000000000000008c4e1200110000002040010004000000e44d120000000000d84e12002
0e9907c6000917cffffffff5d00917cfa99807c00001500000000000d9a807cb8110a47e
830c6042040f5770000001f0a0000005000000000001f20b44e1200000000008c5e1200a
89a837c109a807cffffffff0d9a807ce5fbf177e830c60404000000000001005f1121730
1000000f4f1f17759f8f1776476000800000000250000000c00000004000000280000000
c000000030000005200000070010000030000008bffffff0000000000000000000000009
00100000000000009400012540069006d006500730020004e0065007700200052006f006
d0061006e000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000b800917c880fc204284f12004100917c6808150000001500c400917c1
0000000000000008c4e1200110000002040010020000000e44d1200000000005c4e12000
0000000b800917c880fc204284f12004100917c6808150000001500c400917c100000000
00000008c4e1200110000002040010004000000e44d120000000000d84e120020e9907c6
000917cffffffff5d00917cfa99807c00001500000000000d9a807ccc0f0a65c830c6042
040f5770000001f0a0000005000000000001f20b44e1200000000008c5e1200a89a837c1
09a807cffffffff0d9a807ce5fbf177c830c60403000000000001005f11217301000000f
4f1f17759f8f1776476000800000000250000000c00000003000000280000000c0000000
40000005200000070010000040000008bffffff000000000000000000000000900100000
00000cc04400012540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006
e00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000b800917c880fc204284f12004100917c6808150000001500c400917c100000000
00000008c4e1200110000002040010020000000e44d1200000000005c4e120000000000b
800917c880fc204284f12004100917c6808150000001500c400917c10000000000000008
c4e1200110000002040010004000000e44d120000000000d84e120020e9907c6000917cf
fffffff5d00917cfa99807c00001500000000000d9a807cb8110a48e830c6042040f5770
000001f0a0000005000000000001f20b44e1200000000008c5e1200a89a837c109a807cf
fffffff0d9a807ce5fbf177e830c60404000000000001005f11217301000000f4f1f1775
9f8f1776476000800000000250000000c00000004000000280000000c000000030000005
200000070010000030000008bffffff00000000000000000000000090010000000000000
9400012540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e0000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000b
800917c880fc204284f12004100917c6808150000001500c400917c10000000000000008
c4e1200110000002040010020000000e44d1200000000005c4e120000000000b800917c8
80fc204284f12004100917c6808150000001500c400917c10000000000000008c4e12001
10000002040010004000000e44d120000000000d84e120020e9907c6000917cffffffff5
d00917cfa99807c00001500000000000d9a807ccc0f0a66c830c6042040f5770000001f0
a0000005000000000001f20b44e1200000000008c5e1200a89a837c109a807cffffffff0
d9a807ce5fbf177c830c60403000000000001005f11217301000000f4f1f17759f8f1776
476000800000000250000000c00000003000000280000000c00000004000000250000000
c00000001000000280000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000
c00000002000000120000000c00000001000000250000000c00000001000000250000000
c00000001000000250000000c00000001000000180000000c0000000000000254000000c
8010000e100000002000000390f0000850000000100000055558740637b8740e10000006
a0000003f0000004c0000000400000000000000000000003a0f000092010000cc0000001
a043e043c04350440044604560439043d04380439042000310430043d043a04200020002
0002000200020002000200020043504330456043e043d0430043b044c043d04350420004
3043f044004300432043b0456043d043d044f04200020002000200020002000260435043
d044204400430043b044c043d043004200042044e0000003b0000004a000000330000003
b0000003e000000200000003f0000003e0000003f0000003f000000400000003c0000003
30000003f000000380000004100000041000000410000004100000041000000410000004
100000041000000410000003400000030000000210000003b0000003f000000340000003
a000000340000003f0000003400000041000000390000003f0000003b000000340000003
70000003a000000200000003f0000003f000000360000004100000041000000410000004
0000000410000004100000054000000340000003f000000330000003b000000340000003
a000000350000003f000000330000001c000000250000000c00000002000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000250000000
c00000001000000120000000c00000001000000540000007800000000000000cc0000008
40100004f0100000100000055558740637b87400000000034010000070000004c0000000
400000000000000000000003a0f0000920100005c00000040043e0437044004300445044
30420003b0000003b0000002d0000003b000000330000003b00000039000000540000005
400000085010000cc000000c30100004f0100000100000055558740637b8740850100003
4010000010000004c0000000400000000000000000000003a0f000092010000500000003
d043d043f0000005400000090000000c4010000cc000000050400004f010000010000005
5558740637b8740c4010000340100000b0000004c0000000400000000000000000000003
a0f000092010000640000003a043e043204300420003f0430043b043004420430043f043
90000003b00000037000000340000001d0000003e000000340000003a000000340000003
200000034000000540000005400000006040000cc0000003a0400004f010000010000005
5558740637b87400604000034010000010000004c0000000400000000000000000000003
a0f00009201000050000000200020003500000046000000280000001c000000474449430
2000000ab040000390000002d05000077000000000000002100000008000000620000000
c0000000100000024000000240000000000803d00000000000000000000803d000000000
0000000020000005f0000003800000003000000380000000000000038000000000000000
0120100100000000000000000000000000000000000000000000000250000000c0000000
3000000270000001800000004000000000000000000000000000000250000000c0000000
4000000130000000c000000020000003b000000080000001b00000010000000f24a00003
40500003600000010000000d74f00003405000058000000340000000000000000000000f
fffffffffffffff06000000fc4f34051a5052051a5077051a509c05fc4fba05d74fba053
600000010000000f24a0000ba05000058000000340000000000000000000000fffffffff
fffffff06000000cd4aba05af4a9c05af4a7705af4a5205cd4a3405f24a34053d0000000
80000001b00000010000000524f0000e703000059000000240000000000000000000000f
fffffffffffffff0200000072527705524f07073d000000080000003c000000080000003
f00000018000000a90400003c0000002905000072000000130000000c000000010000002
50000000c00000000000080250000000c000000070000802400000024000000000080410
00000000000000000008041000000000000000002000000280000000c000000030000002
20000000c000000ffffffff4600000014000000080000004744494303000000460000002
80000001c00000047444943020000003c0a000039000000be0a000077000000000000002
100000008000000620000000c0000000100000024000000240000000000003e000000000
00000000000003e0000000000000000020000005f0000003800000003000000380000000
000000038000000000000000012010008000000000000000000000000000000000000000
0000000250000000c00000003000000250000000c00000004000000130000000c0000000
20000003b000000080000001b00000010000000015200009a02000036000000100000007
45400009a02000058000000340000000000000000000000ffffffffffffffff060000008
6549a029554a9029554bc029554ce028654dd027454dd02360000001000000001520000d
d02000058000000340000000000000000000000ffffffffffffffff06000000ef51dd02e
051ce02e051bc02e051a902ef519a0201529a023d000000080000001b000000100000003
1540000f401000059000000240000000000000000000000ffffffffffffffff02000000c
155bc02315484033d000000080000003c000000080000003f000000180000003a0a00003
d000000ba0a000072000000130000000c00000001000000250000000c000000000000802
50000000c000000070000802400000024000000000000410000000000000000000000410
00000000000000002000000280000000c00000003000000220000000c000000ffffffff4
600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080250000000
c0000000e0000800e0000001400000000000000100000001400000004000000030108000
50000000b0200000000050000000c0237001002040000002e0118001c000000fb02f0ff0
000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00000000000
00000000000000000000000040000002d010000040000002d010000040000002d0100001
c000000fb02ebfe0000000000009001000000cc0940001054696d6573204e657720526f6
d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100040000002d0101000
40000002d010000040000002d010000040000002d0100001c000000fb02f0ff000000000
0009001000000000940001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000
000000000000000040000002d0102001c000000fb02f0ff0000000000009001000000cc0
440001254696d6573204e657720526f6d616e00000000000000000000000000000000000
40000002d01030004000000f00102001c000000fb02f0ff0000000000009001000000000
940001254696d6573204e657720526f6d616e00000000000000000000000000000000000
40000002d01020004000000f00103001c000000fb02f0ff0000000000009001000000cc0
440001254696d6573204e657720526f6d616e00000000000000000000000000000000000
40000002d01030004000000f00102001c000000fb02f0ff0000000000009001000000000
940001254696d6573204e657720526f6d616e00000000000000000000000000000000000
40000002d01020004000000f00103001c000000fb02f0ff0000000000009001000000cc0
440001254696d6573204e657720526f6d616e00000000000000000000000000000000000
40000002d01030004000000f00102001c000000fb02f0ff0000000000009001000000000
940001254696d6573204e657720526f6d616e00000000000000000000000000000000000
40000002d01020004000000f00103001c000000fb02f0ff0000000000009001000000cc0
440001254696d6573204e657720526f6d616e00000000000000000000000000000000000
40000002d01030004000000f00102001c000000fb02f0ff0000000000009001000000000
940001254696d6573204e657720526f6d616e00000000000000000000000000000000000
40000002d01020004000000f0010300040000002d01000004000000f0010200040000002
d010100040000002d0101000400000002010100040000002d010000040000002d0100000
40000002d010000050000000902000000026a000000320a0e001e003f000400000000001
0023600caeeece5f0f6b3e9ede8e920e1e0edea2020202020202020d0e5e3b3eeede0ebf
cede520f3eff0e0e2ebb3ededff202020202020d6e5edf2f0e0ebfcede020000b0008000
a00070008000800050008000900080009000800080007000900070009000900090009000
800090009000900090007000600050008000800070008000700080008000800080009000
80007000700080004000900080008000800090009000900080009000c000700080007000
800070008000700090007000300040000002d010100040000002d010100040000002d010
000040000002d010000040000002d010000040000000201010016000000320a2a0000000
70004000000000010023600f0eee7f0e0f5f30008000800060008000700080008000d000
000320a2a003500010004000000000010023600ed0708001c000000320a2a003d000b000
4000000000010023600eaeee2e020efe0ebe0f2e00008000800070007000400090007000
8000700060007000d000000320a2a008b000100040000000000100236002007080003000
0001e0008000000fa0200000000000000000000040000002d01020007000000fc0200000
00000000000040000002d010300040000000601020026000000380502000c000400a2000
b00ad000b00ad000b00ad000c00ad000c00ad000c00a2000c00a2000c00a2000c00a2000
b00a2000b00a2000b00ac000800b3000c00ac000f00ac000800040000000601010007000
000fc020000ffffff000000040000002d01040008000000fa02000000000000000000000
40000002d01050004000000f0010200040000002701ffff030000001e0008000000fa020
0000000000000000000040000002d010200040000002d010300040000000601020026000
000380502000c00040063010b006e010b006e010b006e010c006e010c006e010c0063010
c0063010c0063010c0063010b0063010b0063010b006d01080073010c006d010f006d010
8000400000006010100040000002d010400040000002d01050004000000f001020004000
0002701ffff1c000000fb020200010000000000bc02000000cc0102022253797374656d0
000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01020004000
0002d010200030000000000

Файл №1 за змістом відповідає звіту 1Д (щоденний баланс) – комерційний
банк – баланс комерційного банку. Наприкінці місяця комерційний банк
передає до НБУ файл №2 – дані про обороти та залишки на рахунках, який
відображає зміст звіту 1Д – комерційний банк – баланс комерційного
банку. Комерційний банк передає до НБУ один раз на рік або за вимогою
файл №15 – дані про кількість клієнтів, що відображає форму 752
звітності.

2. Напрями вдосконалення розрахункових операцій

Основними аспектами, які впливають на прийняття управлінського рішення з
модернізації існуючої системи автоматизації в теперішній час, є
відповідність пропонованого програмного забезпечення таким основним
критеріям, як надійність, відповідність існуючого програмного
забезпечення з пропонованою банківською системою та наявність найвищих
(за можливістю) показників захисту інформації, як від несанкціонованого
доступу, так і від непередбачуваних збоїв самої системи. Звичайно,
істотно впливає на факт прийняття пропозиції вартість та термін
окупності проекту, а також економічний ефект від його впровадження.

Одна з найбільших статей витрат при використанні персональних
комп’ютерів – придбання та ліцензування операційних систем для кожного
робочого місця, які банки використовують безпосередньо для організації
процесу автоматизації, найчастіше це MS DOS і MS Windows. Кількість
робочих місць операціоністів, технологів і бухгалтерів в середньому може
складати від трьох до п’яти сотень. Повинен враховуватись той факт, що
діючим законодавством України передбачена кримінальна відповідальність
за використання неліцензійного програмного забезпечення, яке на
теперішній час може спричинити для банку великі капітальні втрати для
кожного робочого місця. Цей фактор може значно скоротити термін
окупності пропонованих проектів, збільшуючи витрати на одне робоче
місце. Оглядаючись на це, необхідно обов’язково розглядати можливість
впровадження альтернативних операційних систем.

Нещодавно в сферу фінансів почала проникати безкоштовна операційна
система з відкритим вихідним кодом під назвою Linux (Лінукс). Ця
операційна система – клон Unix, системи, яка включає в себе всі її
можливості. Вона дозволяє скоротити витрати на функціонування мережі в
порівнянні з тими витратами, на які б змушені були б піти організації
при закупці нового обладнання і якої-небудь операційної системи.

Постає питання: навіщо витрачати сотні тисяч на нове обладнання на базі
платформи Intel та ще більше коштів на фірмове програмне забезпечення,
якщо можна отримати безкоштовну операційну систему з відкритим вихідним
кодом?

Що таке операційна система Linux і чому вона така популярна в фінансових
установах? Це дуже потужна, надійна та елегантна система, а також більш
однорідна масштабована система для організації мережі. Перевагою Linux в
основному є те, що це безкоштовне програмне забезпечення, що означає
наступне:

— вільна система, безкоштовна чи умовно-безкоштовна;

— вільний доступ до вихідних текстів (немає потаємних закладок і тому
подібних несподіванок);

— доступне для контактів відкрите товариство розробників, активно
працюючих над системою;

— можливість перенесення системи на різні платформи;

— можливість мати всього одну операційну систему від звичайних
персональних комп’ютерів до сервера;

— наслідком великого контингенту розробників є дуже динамічний розвиток
самої операційної системи, постійне і оперативне виправлення помилок та
недоліків існуючого програмного забезпечення;

— Linux працює на великій кількості архітектур – Intel (ПК), DEC Alfa,
Sun SPARC, MIPS (в т.ч. Silicon Graphics), Motorola 680×0 (Amiga, Atari,
VME), Power PC та ін., як наслідок, він «розуміє» велику кількість
файлових систем – майже всі Unix, Fat/Fat32 (Dos/Win), NTFS, HPFS,
(OS/2), NFS (Mac) та ще деякі, мережеві NFS, CODA, Samba i Novell [5].

Між тим, яким би привабливим не здавався Linux, ця операційна система
лише нещодавно почала проникати в сферу фінансів. Це при тому, що
фінансові установи завжди в числі перших впроваджували нові технології.
Положення, може, однак, змінитися, і передусім, в невеликих компаніях.
Притягнуті невисокою ціною операційної системи, можливістю
функціонування вже існуючого програмного забезпечення на вже існуючому
обладнанні, відкритими стандартами та масштабованістю системи фінансові
фірми кінець кінцем підуть шляхом іноземних компаній і також вирішать
використовувати переваги Linux [2].

З усієї родини операційних систем виробництва Micfosoft найкращим чином
право доступу реалізовано в Windows NT: є можливість заборонити вхід в
систему незареєстрованому користувачеві, причому самі користувачі мають
лише ті права, які їм призначив адміністратор. Вони можуть лише бачити
зміст більшості директорій та відкривати всі існуючі в них файли.

Інакше організований розділ доступу в Linux. При вході в систему Linux
вимагає вводу логіну і паролю. Системний адміністратор, зареєстрований
як root (суперкористувач) має право змінювати настройки доступу,
встановлювати та видаляти файли, назначати права інших користувачів, які
працюють з Linux. Людина, яка не має повноваження адміністратора,
доступу до системних установок не отримує. Настройки дозволяють
заборонити завантаження яких-небудь програм, та накласти вето на
використання локальної мережі. Іншими словами, системний адміністратор
має можливість сконфігурувати систему так, що не буде причин хвилюватися
за дані, які зберігаються на диску. Це дуже актуально для ситуацій, коли
в одній мережі працює багато користувачів.

З інших характерних особливостей Linux необхідно відмітити підтримку
національних клавіатур – в тому числі російської та української,
підтримку більшості файлових систем. Програмна підтримка FAT16 дозволяє
звертатися до гнучких дисків MS DOS, а також до розділів DOS і Windows
на вінчестері. Є можливість працювати з мережевими протоколами TCP/IP,
PLIP та іншими, в рамках мережевих функцій платформи реалізований весь
спектр клієнтів та послуг Інтернета. Програми завантажуються в пам’ять
посторінково, на диск записуються тільки ті сегменти даних, які
використовуються системою в даний момент часу, що значно прискорює
роботу додаткових програм. Можливе спільне використання сторінок пам’яті
різними програмами в один момент часу, що дозволяє запобігти повторного
завантаження ідентичних фрагментів інформації в RAM і помітно економить
ресурси комп’ютера. Як і в Microsoft Windows в Linux застосовується
система динамічних бібліотек, іншими словами, декілька додаткових
програм можуть використовувати в один час бібліотеку, яка представлена
на диску одним фізичним файлом [4].

Розглянемо приклад вдосконалення системи автоматизації на прикладі такої
звичайної послуги банку, як обробка та оплата платіжного доручення. Саме
ця операція щоденно виконується банком дуже багато разів, тому доцільно
запропонувати методи прискорення її проведення з врахуванням всіх вище
перелічених принципів автоматизації з метою зниження витрат часу та
грошових витрат на супроводження особових рахунків клієнтів.

Перед будь-якою банківською організацією стоїть завдання з оперативної
обробки великої кількості платіжних документів, при цьому, звичайно,
керівництво банку не зацікавлене в розширенні штату операційного
відділу. При цьому, необхідно зменшити до мінімуму ризик помилок при
введенні даних. Допомогти може система ABBYY FinеReader Банк – система,
яка забезпечує автоматизоване введення платіжних документів. Це продукт
компанії ABBYY Software House, розробника систем розпізнання та
лінгвістичного програмного забезпечення, одного з світових лідерів в
своєму сегменті ринку.

ABBYY FinеReader Банк підвищує продуктивність в 3-10 разів в порівнянні
з ручним введенням платіжних доручень, автоматично розпізнає всі поля
платіжного доручення, автоматично контролює результати розпізнавання,
експортує результати в бази даних і повністю інтегрується в банківські
системи.

Система ABBYY FinеReader Банк в 3-10 разів прискорює швидкість введення
платіжних документів, що знижує вартість їх обробки. На введення одного
документа з початку сканування і до моменту збереження результатів
потрібно від 10 до 30 секунд [3].

Тобто з’являється реальна можливість перевірити велику кількість
платіжних доручень в присутності клієнта і одразу вносити необхідні
корективи. ABBYY FinеReader Банк звільняє операціоніста від «чорної»
роботи з ручного введення інформації. Вивільнений час може бути
витрачений на вирішення більш інтелектуальних і важливих завдань.

ABBYY FinеReader Банк на 100% гарантує правильність інформації, що
вводиться, завдяки вбудованій системі перехресних перевірок. Якщо людина
може втомитися та не помітити помилку, то комп’ютер не втомлюється. Він
порівнює суми цифрами і прописом, реквізити банків, інформацію про
платника і одержувача, попереджуючи операціоніста про помилку в
заповненні документа.

Система впроваджена і успішно використовується приблизно в 100
російських банках. Це і невеликі банки з 100-200 платіжними дорученнями
на день, і крупні російські банки, такі як Ощадний Банк, Альфа-банк, які
обробляють тисячі та десятки тисяч документів щоденно. Зовнішторгбанк,
один з найкрупніших банків Росії також обрав систему ABBYY FinеReader
Банк, що є найкращим доказом її високої якості. Завдяки гнучким
можливостям настройки ABBYY FinеReader Банк підходить будь-якому банку з
будь-якою інформаційною системою та внутрішньою структурою.

Працює система дуже просто. Співробітник відділення вставляє пачку
платіжних доручень в сканер і натискає на кнопку. Далі ABBYY FinеReader
Банк все або майже все зробить автоматично: відсканує платіжні
доручення, відокремить потрібні поля, розпізнає їх, проконтролює
правильність результату і потім експортує в банківську інформаційну
систему або в файл. Співробітнику залишається тільки натиснути на
клавішу «Зберегти», підтверджуючи правильність введення [6].

Потрібно розглянути ефект від впровадження. При використанні ABBYY
FinеReader Банк при введенні кожного платіжного документа економиться в
середньому біля 1,5 хвилини. Щоденно на введенні кожних 200 документів
економиться не менше 5 людино-годин. Економія на 1 рік складе більше 7.5
людино-місяців або 3 людино-років за 5 років! Виходячи з витрат на
одного операціоніста (заробітна плата, податки, соціальне забезпечення,
приміщення, офісна і оргтехніка) можна легко підрахувати термін
окупності ABBYY FinеReader Банк. За загальними розрахунками (додатки),
впровадження FinеReader Банк окупиться менше, ніж за рік.

Необхідно відмітити високу якість розпізнання. За останні 5 років ABBYY
FinеReader Банк ставав переможцем в усіх порівняльних тестах з
аналогічними системами в Росії. З моменту випуску четвертої версії ABBYY
FinеReader отримав багато відгуків від найвідоміших зарубіжних
комп’ютерних видань за точність розпізнавання та функціональні
можливості. Інструментарій розробника Development Tools for FinеReader,
який постачається з FinеReader Банк, дозволяє створити свій
користувальницький інтерфейс, використовуючи тільки ті функціональні
можливості, які потрібні саме для цього робочого місця, управляти
системою із зовнішніх додаткових програм.

Система складається з трьох основних модулів: сканування, розпізнання і
верифікації. Ці модулі можуть бути використані як на одному комп’ютері
разом, так і використовуватись окремо для створення складних
розподілених систем. Для кінцевого користувача система виглядає гранично
просто – всього п’ять кнопок і ніяких настройок. При розробці системи
максимально враховується досвід роботи майже в ста банках, зроблено
багато невеликих, але важливих для операціоністів доповнень.

Правила автоматичного контролю на 100% гарантують правильність введення
основних полів. Співробітнику залишається тільки перевірити реквізити
фірми-отримувача, номер документа і поле «призначення платежу». Для
платіжних доручень короткого формату доведеться перевірити всього біля
30 символів. Також присутня технологія сканування і розпізнавання
документів з поганою якістю друку. Великою перевагою ABBYY FinеReader
Банк є той фактор, що утиліти постачаються з вихідними кодами і можуть
бути модифіковані.

ВИСНОВКИ

1. Автоматизація розрахункових операцій виконується за допомогою
програмного комплексу операційного дня банку (ОДБ), який дає змогу в
будь-який момент його функціонування дістати інформацію про рух коштів
на поточних, кредитних, депозитних та інших рахунках.

2. Функції автоматизації розрахункових операцій:

1) відкриття нових особових рахунків;

2) супроводження с особових рахунків;

3) перегляд списку особових рахунків;

4) перегляд історії особових рахунків;

5) перезакріплення особових рахунків;

6) розрахунок процентів;

7) складання звітності.

3. Розрахунок процентів за залишками на особових рахунках і сум для
сплати клієнтами за розрахунково-касове обслуговування здійснюється за
двома варіантами технологій: варіант 1-ий передбачає, що процентні
ставки фіксуються у файлі-довіднику типів особових рахунків і не
залежать від розміру залишків коштів на рахунках; варіант 2-ий машинного
розрахунку процентів також виконується за алгоритмом першим, але
процентна ставка вибирається з довідника відповідно до діапазону сум
залишків коштів на рахунку.

4. Напрямки вдосконалення автоматизації розрахункових операцій:

1) використання операційної системи Linux;

2) впровадження ABBYY FinеReader Банк – систему, яка забезпечує
автоматизоване введення платіжних документів;

3) аналог системи автоматизованого введення платіжних документів з
можливостями ABBYY FinеReader Банк для Linux – PenReader Bank.

Дані пропозиції можуть істотно вплинути на швидкість та вартість обробки
документів. Одночасно це сприяє збільшенню обсягів оброблюваних
документів, що призводить до підвищення прибутку банку в цілому.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Рогач І.Ф., Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах
[Текст]: Навч. посібник / І.Ф. Рогач, М.А. Сендзюк, В.А. Антонюк; 2-ге
вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 239 с.

2. Банковские услуги на Linux [Электрон, ресурс]. – Режим доступа: http:
// pcweek.ru/Year2001/N34/CP1251/Strategy/chapt1.htm.

3. Комплексные работы по автоматизации учетной и офисной работы.
Рекламные предложения компании ABBYY [Электрон, ресурс]. – Режим
доступа: httphttp://softzone.ru/po/abbyy/finbank.php.

4. Обслуговування web-сторінки. Архітектура Linux [Электрон, ресурс]. –
Режим доступа: http://global-book.h1.ru/work.htm.

5. Переваги Linux [Электрон, ресурс]. – Режим доступа:
http://sm.aport.ru/scripts/template.dll.

6. Технологии распознавания текста компании ABBYY [Электрон, ресурс]. –
Режим доступа: http://www.abbyy.ru/press-release.asp?param=7592.

Похожие записи