Реферат з банківської справи

Надання кредитів фізичним особам на будівництво (банк Аваль)

Кредити фізичним особам надаються на будівництво власного житла
або нежитлових приміщень (гаражів). Максимальний термін та забезпечення
за кредитом позичальника встановлюються умовами програми споживчого
кредитування “Приватне будівництво” (далі-Програма), що затверджується
постановою Правління АППБ “Аваль”. Граничні відсоткові ставки
встановлюються згідно відповідного рішення КУАП АППБ “Аваль”.Кредитні
кошти надаються Позичальнику готівкою або безготівковим платежем на
рахунок Продавця через поточний рахунок Позичальника, шляхом
встановлення невідновлювальної кредитної лінії. Якщо кредит надається
в іноземній валюті, при безготівковому перерахуванні на поточний рахунок
Позичальника, валютні кошти, за заявою Позичальника, конвертуються в
гривню на міжбанківському валютному ринку.Протягом визначеного Програмою
строку користування кредитом кредитні кошти вибираються в повному
розмірі встановленого ліміту. Чергові транші в межах встановленої
кредитної лінії будуть надаватися Позичальнику після виконання Продавцем
відповідного етапу будівництва.

Повернення кредитів відбувається шляхом щомісячного погашення
основної суми кредиту рівними частками протягом дії кредитного договору,
якщо інше не передбачено кредитним договором. Штрафні санкції за
дострокове повернення заборгованості (випередження графіку погашення
заборгованості) застосовуються згідно з умовами Програми. Відсотки за
кредитом нараховуються на залишок за кредитом та сплачуються щомісяця.

Протягом визначеного Програмою періоду з дати укладення кредитної
угоди, повернення основної суми боргу – необов’язково.

Суб’єктами Програми є: Банк, Покупець, Продавець.

Позичальник (далі-Покупець) повинен відповідати критеріям визначеним
Положенням АППБ „Аваль” „Про методику оцінки фінансового стану
позичальника – фізичної особи”.

Продавець – юридична особа (будівельна організація) або фізична особа —
суб’єкт підприємницької діяльності, яка займається будівництвом та з
якою укладений договір про співпрацю з АППБ „Аваль”. Договір про
співпрацю укладається на рівні дирекції/обласного філіалу або ЦО АППБ
“Аваль”.

Позичальник з Продавцем визначають основні етапи будівництва:

1-й етап – закладання фундаменту;

2-й етап – будівництво стін та встановлення даху;

3-й етап – внутрішні роботи.

Попередньо обговорюється Продавцем з Позичальником термін часу, який
необхідний на виконання кожного з етапів будівництва та складається
графік поетапної оплати послуг Продавцю.

Кредитний працівник контролює графік дотримання виконання кожного з
етапів будівництва, перевіряє цільове використання кредитних коштів та
за результатами виконання кожного з етапів будівництва, надає
Позичальнику черговий транш.

Пакет документів для отримання кредиту на придбання нерухомості
повинен складатися з:

1. Заяви-анкети позичальника – фізичної особи та Умов іпотечного
кредитування за відповідною програмою.

2. Оригіналу довідки ДПІ про присвоєння ідентифікаційного номеру;

3. Документу, який посвідчує особу, відповідно до вимог Положення АППБ
“Аваль” “Про методику оцінки фінансового стану позичальника – фізичної
особи”;

В залежності від джерела отримання доходів, Клієнт подає необхідні
документи згідно Положення АППБ “Аваль” “Про методику оцінки фінансового
стану позичальника – фізичної особи”;

4. Довідок про дохід інших членів сім’ї (поручителів), якщо такий дохід
включається до спільного сімейного бюджету і буде задіяний у погашенні
кредиту;

Державного акту на право власності на землю.

Договору з Продавцем на виконання будівельних робіт.

Документів, що містять характеристику запланованих робіт та витрат на
будівництво (проектно — кошторисна документація витрат на будівництво).

Рішення місцевого органу самоврядування (сільради, міськради) про
будівництво;

Будівельний паспорт.

Інших документів на вимогу Банку, до яких можуть належати:

службове посвідчення, посвідчення водія або інший документ з фотокарткою
Позичальника, що дасть можливість беззаперечно ідентифікувати його
особу,

копії кредитних договорів та договорів забезпечення при наявності у
клієнта заборгованості в інших кредитних установах,

документи, що можуть надати додаткову інформацію щодо
фінансово-майнового стану Позичальника, наприклад: про наявність майна у
власності Позичальника, участь в підприємствах (внески в статутний
капітал), розміщені в Банках депозитні вклади тощо.

Якщо Позичальник/Поручитель перебуває у шлюбі в момент укладення
Кредитного договору/Іпотечного договору (Договору застави або поруки),
необхідно отримати письмову згоду дружини/чоловіка
Позичальника/Поручителя або особи, з якою він проживає фактично сім’єю
без реєстрації шлюбу (ст. 74 Сімейного Кодексу), на отримання кредиту
та/або оформлення майна, яке перебуває у власності (спільній власності)
Позичальника/Поручителя в іпотеку/заставу Банку. Підпис на такій згоді
підлягає нотаріальному засвідченню. Така згода повинна бути отримана
також у випадку внесення змін до умов зазначених договорів (нотаріально
посвідчується згода при внесенні змін до Іпотечного договору).

(пункт 5.13. викладено в редакції розпорядження
Заступника Голови Правління
“Райффайзен Банк Аваль” від 20.12.2006р №867Р-а.)

Покупець уклавши договір про виконання робіт/послуг з Продавцем
та маючи повний пакет документів, звертається до відділення Банку.

Кредитний працівник відділення приймає у Позичальника пакет необхідних
документів та перевіряє його на повноту та достовірність; проводить з
позичальником співбесіду з метою визначення його фінансово-майнового та
соціального стану, ділової репутації, клієнтської та кредитної історії,
аналізує інформацію, викладену в анкеті, визначає джерела погашення
кредиту та відсотків, (згідно Положення АППБ “Аваль” “Про методику
оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи”).Виходячи з
середньомісячного доходу Позичальника та вартості забезпечення за
кредитом, робить попередній розрахунок суми кредиту, яку можна надати
даному Позичальнику, визначає графік погашення кредиту та відсотків.

Протягом 1-го робочого дня з моменту отримання повного пакету
документів від Позичальника, кредитний працівник передає копію
документів кредитної справи відповідальному працівнику відділу
забезпечення дирекції/філіалу. Для відділень, які територіально
розміщені не в одній будівлі, кредитний працівник відділення надсилає
документи кредитної справи в електронному вигляді на адресу
відповідального працівника відділу забезпечення дирекції/філіалу, в разі
відсутності скануючого пристрою – передає ксерокопію кредитної справи
факсом.

Протягом 1-го робочого дня з моменту отримання усіх необхідних
висновків служб Банку, від відповідального працівника відділу
забезпечення дирекції/філіалу, кредитний працівник аналізує отримані
висновки, та на основі всієї інформації готує висновок про можливість
надання кредиту даному Позичальнику. Результати аналізу та зведена
інформація про висновки служб Банку викладаються у висновку кредитного
працівника. Висновок має містити чітко визначену рекомендацію про
можливість чи неможливість надання кредиту.

Отримані документи від Позичальника та висновки служб формуються у
пакет документів, який виноситься на розгляд Кредитного комітету
відділення в межах встановленого ліміту повноважень. Питання про надання
кредитів, які перевищують встановлений ліміт повноважень кредитного
комітету, виносяться на розгляд кредитного комітету більш високого
рівня:

малого кредитного комітету по споживчому кредитуванню дирекції/філіалу –
у випадку перевищення ліміту повноважень відділення;

великого кредитного комітету по споживчому кредитуванню
дирекції/обласного філіалу – у випадку перевищення ліміту повноважень
підпорядкованим філіалом;

Кредитного Комітету Центрального офісу АППБ “Аваль” по споживчому
кредитуванню (Великого Кредитного комітету по споживчому кредитуванню) –
у випадку перевищення ліміту повноважень обласною дирекцією/обласним
філіалом.

У випадку, якщо надання кредиту даному Позичальнику пов’язане із
значним ризиком для Банку, кредитний працівник до моменту розгляду
справи на Кредитному комітеті може порушити перед безпосереднім
керівництвом питання про доцільність подальшої роботи з Позичальником.
Рішення про можливість надання кредиту приймається Кредитним комітетом,
що має відповідний ліміт повноважень. Кредитний працівник усно (по
телефону) або письмово повідомляє Позичальника (у разі необхідності й
Продавця) про прийняте Кредитним комітетом рішення.

У разі відмови Кредитним комітетом видавати кредит, кредитний
працівник не зобов’язаний надавати пояснення Позичальнику про причини
відмови.

Отримавши позитивне рішення кредитного комітету, кредитний
працівник визначає час здійснення кредитної угоди. В подальшому, в
Банку, під контролем Кредитного працівника, послідовно виконуються
наступні дії:

якщо предметом застави є:

транспортний засіб, кредитний працівник отримує витяг з Державного
реєстру застав рухомого майна про відсутність (чи наявність) запису про
заставу;

нерухомість — нотаріус отримує витяг з Державного реєстру іпотек про
відсутність (чи наявність) запису про заставу та з Єдиного державного
реєстру заборон та арештів (ЄДРЗА);

В разі наявності запису про заставу ТЗ або нерухомості в Державному
реєстрі, кредитний працівник повідомляє Продавця про заставу ТЗ або
нерухомості та призупиняє видачу кредиту Позичальнику до з’ясування
обставин.

В забезпечення оформляється земельна ділянка, при умові, що
вартість її, згідно експертної оцінки, покриває вартість 1-го та 2-го
етапів будівництва визначеними Проектно кошторисною документацією
(Коефіцієнт забезпечення застави – не менше 1,25) відповідно до п.4.2
цієї Інструкції. У разі, якщо вартість земельної ділянки недостатня для
оформлення забезпечення, Позичальник надає додаткове забезпечення. При
цьому, земельна ділянка страхується на повну вартість (при наявності
додаткового забезпечення – страхується додаткове забезпечення),
укладається Договір іпотеки та кредитний договір в розмірі вартості 1-го
та 2-го етапів будівництва. Після виконання 2-го етапу будівництва,
проводиться повторна експертна оцінка земельної ділянки. Пропорційно
збільшеної вартості земельної ділянки, збільшується ліміт кредитування
на розмір 3-го етапу будівництва, що оформляється додатковою угодою до
кредитного договору. В зв’язку з збільшенням вартості об’єкту
страхування, укладається додаткова угода до договору страхування на
збільшення страхової суми. Банк та Покупець укладають Кредитний договір
та договір застави наземного транспортного засобу або нерухомості
(договір застави посвідчується нотаріально).

Якщо заставою виступає транспортний засіб, тоді в Державний реєстр
застав рухомого майна за заявою Позичальника та за його рахунок
вноситься запис про реєстрацію застави транспортного засобу (згідно
Порядку внесення інформації до Державного реєстру обтяжень рухомого
майна в АППБ “Аваль”) та, при необхідності, додаткового забезпечення.

Якщо заставою виступає нерухомість, за повідомленням
іпотекодержателя та за рахунок Позичальника, нотаріусом вноситься запис
про реєстрацію застави – в Державний реєстр іпотек та ЄДРЗА.

Якщо заставою виступають майнові права на депозит, розміщений в
структурному підрозділі Банку, або підпорядкованих йому відділеннях, в
якому Позичальник отримує кредит, Банк та Позичальник укладають Договір
застави майнових прав на депозит. В день укладання Договору застави
майнових прав на депозит, Кредитний працівник надає розпорядження та
контролює блокування депозитного рахунку.

Позичальник укладає договори страхування залежно від виду застави:

для майнових прав на депозит:

Договір страхування життя позичальника.

для нерухомості :

Договір страхування об’єкту застави;

Договір страхування життя позичальника.

для транспортних засобів:

Договір добровільного страхування наземного транспортного засобу на
умовах „повне КАСКО”

Поліс обов’язкового страхування цивільної відповідальності власника
транспортного засобу на території України;

Договір страхування життя позичальника.

Кредитний працівник перевіряє наявність у Позичальника договорів
страхування, документів про сплату власного внеску та страхових
платежів, договору застави.Після виконання вказаних дій, Банк надає
покупцеві кредитні кошти протягом 2-х робочих днів.

oe

& $

???????(?(????$

f

h

n

&

&

&

&

&

F

&

F

&

0ник проводить перевірку фінансового стану Позичальника, періодично, але
не рідше ніж 1 раз на рік — наявність та стан заставленої нерухомості
та не рідше ніж 1 раз в 6 місяців — наявність та стан заставленого
рухомого майна. Перевірка фінансового стану Позичальника проводиться на
основі поданої довідки загальної суми доходу який був одержаний за
основним та додатковим місцем роботи за 12 місяців. Довідка складається
станом на 01 січня наступного за звітним роком, та надається в Банк до
30 січня кожного року, протягом дії кредиту, за допомогою поштового
зв’язку рекомендованим листом або особисто. Якщо по споживчому кредиту
фінансовим поручителем виступає юридична особа, позичальнику необхідно
представляти в банк протягом першого кварталу баланс підприємства
поручителя, форму – 2, станом на 01 січня кожного року протягом дії
кредиту. Отримавши документи, кредитний працівник разом з супровідною
запискою надає їх для перевірки в відділ кредитного аналізу банку.

Перевірка наявності та стану заставного майна проводиться шляхом
огляду об’єкта застави, а саме:

при перевірці житлового будинку або квартири кредитний працівник повинен
особисто відвідати помешкання, яке знаходиться в заставі, впевнитись що
його стан відповідає санітарно-технічним нормам (функціонують системи
водопостачання, каналізації та електропроводки), немає ушкоджень та
фізичного зносу (слідів пожеж, тріщин фундаменту, протікання покрівлі
тощо);

при перевірці автотранспорту кредитний працівник спочатку повинен
впевнитись у відповідності наданого до перевірки автотранспорту й
документів, які посвідчують право власності на нього, та даними,
відображеними в договорі застави. Для цього необхідно перевірити
відповідність кольору, марки та реєстраційного номеру, вказаного в
технічному паспорті з номерним знаком, маркою, кольором на
представленому до огляду автомобілі.

Після проведення перевірки стану заставного майна в присутності
заставодавця, кредитний працівник складає Акт перевірки стану та
наявності застави (Додаток 8), який підписує разом з заставодавцем. На
випадок, коли перевірка заставного майна відбулась без присутності
заставодавця (майно було надано до огляду третіми особами) кредитний
експерт фіксує це в Звіті (Додаток 9) та ставить лише свій підпис. В
Акті (Звіті) важливо відобразити стан заставного майна, як задовільний
(автомобіль, який перевіряється, не має явних пошкоджень: вм’ятин,
подряпин, ціле скло), незадовільний (квартира, яка перевіряється має
пошкодження стін, даху, є явні пошкодження систем водопостачання, або
автомобіль не може самостійно приїхати до банку, має подряпини, бите
скло, чи інші частини кузова).

Якщо стан заставного майна незадовільний, кредитний працівник
зобов’язаний повідомити про це начальника відділення (відділу).
Останній, на власний розсуд, ініціює оцінку вартості заставного майна
експертами банку з оцінки майна, які складають Акт перевірки стану та
наявності застави. Якщо вартість заставного майна, що вказана в Акті,
менша за поточну заборгованість Позичальника – Позичальник повинен або
надати додаткове забезпечення або достроково здійснити повернення
кредиту на суму не меншу ніж розходження між вартістю вказаною в Акті та
поточною заборгованістю Позичальника.

Щорічно, кредитний працівник Банку перевіряє наявність договорів
страхування. Копії договорів страхування кредитний працівник підшиває в
кредитну справу позичальника.У випадку не подовження Позичальником
(Покупцем) договорів страхування або несплати чергових страхових
платежів, кредитний працівник по телефону, а у разі його відсутності
письмово, повідомляє Позичальника (Покупця) про необхідність здійснити
оплату страхування в обмежений строк (5 днів). Копія листа підшивається
до кредитної справи. Якщо відбувся телефонний контакт – інформація
фіксується в “Контрольному листі реєстрації телефонних дзвінків
позичальнику з приводу страхування”. У разі нездійснення Позичальником
(Покупцем) своїх зобов’язань щодо страхування об’єкту застави або власне
життя в обумовлений строк, кредитний працівник зобов’язаний повідомити
Страхову компанію, Службу безпеки Банку, начальника відділення (відділу)
та підготувати розгляд справи на чергове засідання Кредитного комітету.
Кредитним комітетом приймається рішення щодо подальшої роботи з
Позичальником (Покупцем). У разі наявності у Позичальника несплати
базових платежів за кредитом, Кредитний працівник діє згідно внутрішніх
нормативних документів АППБ „Аваль”.

Стягнення заборгованості за рахунок заставного майна відбувається згідно
чинного законодавства України та умов укладених кредитних договорів і
договорів застав.

Транспортний засіб або нерухомість вивільняється з-під застави
(розблоковується депозитний рахунок) при умові повного погашення
заборгованості за кредитним договором – повернення суми кредиту, сплати
відсотків, пені, інших штрафних санкцій. Для нерухомості, Кредитний
працівник готує та подає нотаріусу, який посвідчував договір застави,
лист-повідомлення про повне виконання Позичальником своїх зобов’язань за
кредитним договором.

В день отримання від відділення копії документів кредитної справи
(згідно Глави 6), відповідальний працівник відділу забезпечення
дирекції/філіалу передає разом з службовою запискою, яка реєструється у
журналі вихідної кореспонденції, документи кредитної справи наступним
відділам дирекції/філіалу:

Відділ безпеки (розглядає пакет документів не більше 3 робочих
днів). Отримавши пакет документів (в тому числі копію паспорта,
ідентифікаційного номеру та ліцензію на виконання землеоціночних робіт
суб’єкта оціночної діяльності) начальник відділу безпеки призначає
відповідального працівника та передає йому на опрацювання матеріали.

Відповідальний працівник відділу безпеки за підсумками перевірки
Позичальника (Покупця) та/або Продавця (зокрема, перевірки відомостей та
даних, викладених в анкеті, та іншої інформації, що стосується
компетенції служби безпеки) готує висновок. Висновок підписується
начальником відділу безпеки ЦО, відповідальним за проведення перевірки
або начальником відділу внутрішньобанківської безпеки ОД/ОФ та
реєструється в журналі вихідної кореспонденції для подальшої передачі в
управління/відділ забезпечення. Відділ безпеки розглядає пакет
документів не більше 3 робочих днів з моменту отримання всіх необхідних
матеріалів.

Увага: Висновок відділу безпеки, щодо можливості кредитування фізичних
осіб готується у випадках:

Розмір кредиту більше 50 000 дол. США (або еквівалент в іншій валюті);

Надані позичальником документи викликають сумнів щодо їх достовірності.

(пункт 9.1.1. викладено в редакції розпорядження
Заступника Голови Правління
“Райффайзен Банк Аваль” від 16.11.2006р №763Р-а.)

Висновок юридичного підрозділу (підрозділ розглядає пакет документів
не більше 2 робочих днів) надається у випадках:

коли кредит надається за умови оформлення в забезпечення майна, гарантії
або поруки юридичних осіб – з питань перевірки установчих документів,
наявності повноважень керівників підприємств для укладання договорів
забезпечення;

нестандартних умов надання кредиту, які потребують додаткового
юридичного аналізу (наявність судових спорів щодо майна, яке
пропонується в заставу, обтяження його орендою або іншими зобов’язаннями
тощо);

Отримавши пакет документів, начальник юридичного підрозділу призначає
відповідального працівника та передає йому на опрацювання матеріали.

Відповідальний працівник юридичного підрозділу за підсумками перевірки
готує висновок щодо відповідності документів, наданих позичальником
(його поручителем) для отримання кредиту, чинному законодавству України
у тому числі, які засвідчують право власності позичальника (майнового
поручителя) на майно, яке пропонується у заставу.

Висновок підписується начальником юридичного управління ДБПЗ ЦО,
начальником юридичного відділу СБПЗ дирекції/філіалу.

Висновок підрозділу кредитного аналізу (підрозділ розглядає пакет
документів не більше 2 робочих днів) готується у випадках, коли
поручителем/гарантом Позичальника є юридична особа. Висновок має містити
інформацію щодо фінансового стану підприємства.

Кредитний працівник (експерт Банку, незалежний експерт з оцінки
майна) визначає ринкову та ліквідаційну вартість майна, що запропоноване
у заставу, згідно нормативних документів, що регламентують процедуру
оцінки. При цьому перевіряється наявність та відповідність стану майна
наданим документам. За результатами перевірки робиться висновок щодо
можливості прийняття зазначеного майна в якості забезпечення. Серед
іншого, по нерухомості перевіряється відсутність перепланування
нерухомості* (термін оцінки майна встановлюється Рішенням правління
дирекції/обласного філіалу, але не більше 4 робочих днів).

* у разі наявності перепланування нерухомості, здійсненого без дозволу
відповідних державних органів, Кредитний працівник повинен відмовити
Позичальнику у наданні кредиту до моменту оформлення дозволу на
перепланування, через неможливість оформлення застави такої нерухомості.

Протягом 2-х годин, з моменту отримання відповідних висновків,
відповідальний працівник відділу забезпечення дирекції/філіалу, передає
начальнику відділення копії висновків які підшивають в кредитну справу.
Для відділень, які територіально розміщені не в одній будівлі,
відповідальний працівник відділу забезпечення дирекції/філіалу надсилає
на адресу начальника відділення відповідні висновки, якщо обмін
інформацією здійснюється за допомогою електронної пошти, листи мають
бути з повідомленням про отримання. Протягом 5 робочих днів, працівники
відділень отримують через начальника відділення копії висновків та
підшивають їх в кредитну справу.

(пункт 9.2. викладено в редакції розпорядження
Голови Правління “Райффайзен Банк
Аваль” від 30.07.2007р №717Р)

У випадку зміни зобов’язання Позичальника за діючим кредитним
договором в частині збільшення розміру кредиту, процентної ставки,
строку кредитування, або інших змін, внаслідок яких змінюється обсяг
зобов‘язання, відповідальний кредитний працівник оцінює
платоспроможність Позичальника (Поручителя) та виносить справу на
розгляд Кредитного комітету.

При наявності Поручителя за кредитним договором, Банк обов’язково
повинен отримати попередню згоду Поручителя на зміну обсягів його
зобов’язань та укласти додаткову угоду до договору поруки одночасно з
укладанням додаткової угоди про внесення змін до кредитного договору.

(пункт 9.3. викладено в редакції розпорядження
Заступника Голови Правління
“Райффайзен Банк Аваль” від 16.11.2006р №763Р-а.)

Додаток 8

Акт

Перевірки стану та наявності застави

м.

“____” ___________ 200_ р.

Позичальник

№, дата укладення кредитного договору

Заставодавець

№, дата укладення договору застави

ПІБ, посада працівника, що здійснив перевірку

ПІБ заставодавця

Згідно графіку перевірки заставного майна працівником ________________
АППБ “Аваль” була проведена перевірка наявності та стану заставленого
майна. Результати перевірки:

 

Тип, найменування предмету застави

Місце знаходження застави та її характеристики

Умови зберігання застави

Стан застави

Цей акт складений в присутності
_____________________________________________________

(особа, яка надала заставлене майно до огляду).

Працівник кредитної служби

ПІБ та посада

Позичальник

 

Додаток 9

Звіт

Перевірки стану та наявності застави

м.

“____” ___________ 200_ р.

Позичальник

№, дата укладення кредитного договору

Заставодавець

№, дата укладення договору застави

ПІБ, посада працівника, що здійснив перевірку

ПІБ заставодавця

Згідно графіку перевірки заставного майна працівником ________________
АППБ “Аваль” була проведена перевірка наявності та стану заставленого
майна. Результати перевірки:

 

Тип, найменування предмету застави

Місце знаходження застави та її характеристики

Умови зберігання застави

Стан застави

Цей акт складений в присутності
_____________________________________________________

(особа, яка надала заставлене майно до огляду).

Працівник кредитної служби

ПІБ та посада

Позичальник

 

Похожие записи