КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Методика обліку внесення коштів на депозити та їх вилучення з депозиту.

Методика обліку внесення коштів на депозити та їх вилучення з депозиту.

ЗВІТ

про суми і процентні ставки за депозитами

за ____________ 200__ року

________________________ ______________________________________

(назва банку)
(місцезнаходження банку)

________________________ ______________________________________

(код валюти) (назва
валюти)

(копійки)

Рядок депозитна колонка Назва показника

Усього залучено депозитів Із них пролонговані депозити Операції за

в розмірі

нерезидентів

резидентів

Сума % Сума % Сума % Сума

Код А Б В Г Д Е Є Ж

І Операції на міжбанківському ринку

1 Депозити, що розміщені в інших банках

1.1 у тому числі на строк: овернайт

1.2 до 31 дня

1.3 від 32 до 92 днів

1.4 від 93 до 183 днів

1.5 від 184 до 365 днів

1.6 понад 365 днів

2 Депозити, що залучені від інших банків

2.1 у тому числі на строк : овернайт

2.2 до 31 дня

2.3 від 32 до 92 днів

2.4 від 93 до 183 днів

2.5 від 184 до 365 днів

2.6 понад 365 днів

II Операції з клієнтами

0 Строкові депозити –

усього

0.1 у тому числі на строк: до 31 дня

0.2 від 32 до 92 днів

0.30.4 від 93 до 183 днів

0.5 від 184 до 365 днів

понад 365 днів

Із загальної суми залучених депозитів:

1 Депозити, що залучені за рахунок коштів бюджету

1.1 у тому числі на строк: до 31 дня

1.2 від 32 до 92 днів

1.3 від 93 до 183 днів

1.4 від 184 до 365 днів

1.5 понад 365 днів

2 Депозити суб’єктів господарювання

2.1 у тому числі на строк: до 31 дня

2.2 від 32 до 92 днів

2.3 від 93 до 183 днів

2.4 від 184 до 365 днів

2.5 понад 365 днів

3 Депозити небанківських фінансових установ

3.1 у тому числі на строк: до 31 дня

3.2 від 32 до 92 днів

3.3 від 93 до 183 днів

3.4 від 184 до 365 днів

3.5 понад 365 днів

4 Депозити фізичних осіб

4.1 у тому числі на строк: до 31 дня

4.2 від 32 до 92 днів

4.3 від 93 до 183 днів

4.4 від 184 до 365 днів

4.5 понад 365 днів

5 Кошти на вимогу (вклади) фізичних осіб

6 Депозити залучені –

усього (0 + 5)

«___»_____________200__ р. Керівник ________ ___________

(підпис) (прізвище, ініціали)

_____________________ Головний бухгалтер __________________

(прізвище виконавця,
(підпис) (прізвище,

номер телефону)
ініціали)

Пояснення щодо заповнення форми N 350Д

ЗВІТ

про суми і процентні ставки за депозитами

Під час надання інформації за цією формою не включаються суми в
національній та іноземній валютах за розрахунковими операціями (але не
за депозитними (вкладними).

Під час надання інформації в іноземній валюті:

ураховуються суми залучених та пролонгованих протягом дня депозитів
(вкладів) згідно з укладеними договорами (сума курсової різниці не
включається);відображаються суми і процентні ставки за депозитами
(вкладами), що фактично залучені та пролонговані банками від юридичних і
фізичних осіб за день у гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного
валютного курсу Національного банку України за кожним кодом валют за
кожний операційний день.

Інформація за пролонгованими договорами за операціями на міжбанківському
кредитному ринку або за операціями з клієнтами не надається, якщо
відбулося продовження строку за договором без зміни суми та процентної
ставки.

Якщо за додатковим договором відбулася або зміна процентної ставки, або
зміна суми, або суми та процентної ставки, то у звіті за формою
відображається сума, на яку укладається додатковий договір, строк та
процентна ставка за ним відповідно до додаткового договору. Під зміною
суми мається на увазі наявність позитивної різниці між сумою депозиту за
первинним договором та сумою депозиту відповідно до додаткового
договору.

За рахунками, які включаються до форми, облік оборотів за залученими
депозитами слід вести за параметром Д020, який дає змогу розподілити
обороти за балансовим рахунком таким чином:

— обороти за депозитами (вкладами), фактично залученими за день;

— обороти за пролонгованими депозитами;

— інші обороти за рахунком.

1. Операції на міжбанківському ринку

Під час складання звіту за цією формою враховуються суми і процентні
ставки за депозитами (у національній валюті та за кодами валют у
гривневому еквіваленті), що фактично розміщені та пролонговані в інших
банках за день, а також фактично залучені та пролонговані від інших
банків за день і обліковуються на рахунках класу 1 (розділи 15 «Кошти в
інших банках» та 16 «Кошти на вимогу інших банків») Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від 17.06.2004 N280 (z0918-04) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517,
із змінами (далі — План рахунків), у тому числі за такими підрозділами:
1 (Депозити, що розміщені в інших банках) — зазначаються суми депозитів,
що розміщені та пролонговані в інших банках за день і обліковуються на
рахунках 1510, 1512, 1515, 1502 (грошове покриття в інших банках).
Операції з акредитивами, що обліковуються на рахунку 1502, до форми
звітності не включаються, а облік оборотів за ним має відображатись за
параметром Д020 у частині «інші обороти за рахунком»; 2 (Депозити, що
залучені від інших банків) — зазначаються суми депозитів, що залучені та
пролонговані від інших банків за день і обліковуються на рахунках 1610,
1612, 1615, 1602 (грошове покриття інших банків). Операції з
акредитивами, що обліковуються на рахунку 1602, до форми звітності не
включаються, а облік оборотів за ним має відображатись за параметром
Д020 у частині «інші обороти за рахунком».

Розрахунки за підрозділами здійснюються таким чином (алгоритм
розрахунку).

За підрозділом 1 (Депозити, що розміщені в інших банках):

резидентах:

Е1=Е1.1+Е1.2 + Е1.3+Е1.4 + Е1.5+Е1.6,

Є1 = (Е1.1хЄ1.1+Е1.2хЄ1.2 + Е1.3х?1.3 + Е1.4хЄ1.4 + Е1.5хЄ1.5 + Е1.6х
Є1.6)/Е1;

нерезидентах:

Ж1=Ж1.1+Ж1.2 + Ж1.3+Ж1.4 + Ж1.5+Ж1.6,

31 = (Ж1.1 х 31.1 + Ж1.2 х 31.2 + Ж1.3х 31.3 +Ж1.4х 31.4 + Ж1.5х 31.5
+Ж1.6х 31.6) /Ж1;

усього:

Б1=Е1+Ж1,

контрольна перевірка:

Б1=Б1.1+Б1.2 + Б1.3 + Б1.4 + Б1.5+Б1.6, В1 = (Е1хЄ1+Ж1х31)/Б1;

За підрозділом 2 (Депозити, що залучені від інших банків) суми і
процентні ставки розраховуються аналогічно до вищенаведеного порядку
(з індексом 2).

Під час складання звіту за цією формою інформація про суми і процентні
ставки за пролонгованими депозитами надається довідково в колонках Т» і
«Д». Розрахунки здійснюються аналогічно до вищенаведеного порядку.

ІІ. Операції з клієнтами

Під час складання звіту за цією формою враховуються суми і процентні
ставки (у національній валюті та за кодами валют у гривневому
еквіваленті) за строковими депозитами бюджету, небанківських
фінансових установ, суб’єктів господарювання та

фізичних осіб, а також коштами до запитання (вкладами) фізичних осіб, що
фактично залучені та пролонговані за день банками і обліковуються на
рахунках класу 2 (розділи 25 «Кошти бюджету та позабюджетних фондів
України», 26 «Кошти клієнтів банку») Плану рахунків (z0918-04 ), у тому
числі за такими підрозділами:

0 (Строкові депозити — усього); 1 (Депозити, що залучені за рахунок
коштів бюджету) — зазначаються суми депозитів (вкладів), що залучені та
пролонговані банком за день і обліковуються на рахунках 2525, 2546; 2
(Депозити суб’єктів господарювання) — зазначаються суми депозитів
(вкладів), що залучені та пролонговані банком за день і обліковуються на
рахунках 2610, 2611, 2615;

3 (Депозити небанківських фінансових установ) — зазначаються суми
депозитів (вкладів), що залучені та пролонговані банком за день і
обліковуються на рахунках 2651, 2652; 4 (Депозити фізичних осіб) —
зазначаються суми депозитів (вкладів), що залучені та пролонговані
банком за день і обліковуються на рахунках 2630, 2635; 5 (Кошти на
вимогу (вклади) фізичних осіб) — зазначаються суми депозитів
(вкладів), що залучені банком за день і обліковуються на рахунках
2620П, 2625П. За цими рахунками облік щоденних оборотів слід вести за
параметром R013, який дає змогу розподілити обороти за балансовим
рахунком таким чином:

2620П/1 — вкладний (депозитний) рахунок;

2620П/2 — поточний рахунок;

2625П/1 — вкладний (депозитний) рахунок;

2625П/2 — поточний рахунок.

Інформація за поточними рахунками фізичних осіб під час складання звіту
за цією формою не надається. Інформація за операціями з акредитивами, що
обліковуються на рахунку 2620, до форми звітності не надається, а облік
оборотів за ними має відображатись за аналітичним рахунком 2620/2
(поточні рахунки фізичних осіб).

Під час складання звіту за цією формою інформація про суми і процентні
ставки за пролонгованими депозитами за підрозділами 1,2, 3, 4 надається
довідково в колонках «Г» і «Д». Розрахунки здійснюються аналогічно до
вищенаведеного порядку. (Депозити залучені — усього).

Розрахунки за підрозділами здійснюються таким чином (алгоритм
розрахунку). Підрозділ 0 (Строкові депозити — усього) розраховується як
сума підрозділів 1, 2. З та 4 (усього та за кожним строком окремо).
Процентна ставка розраховується як середньозважена.

За підрозділом 1 (Депозити, що залучені за рахунок коштів бюджету):

резидентам:

El =E1.1 +E1.2 + E1.3 + E1.4 + E1.5,

Є1=(Е1.1хЄ1.1+Е1.2хЄ1.2 + …+Е1.5хЄ1.5)/Е1;

нерезидентам:

Ж1 = Ж1.1+ Ж1.2 + Ж1.3 + Ж1.4 + Ж1.5,

31 = (Ж1.1 х 31.1 + Ж1.2 х 31.2 + … + Ж1.5 х 31.5) / Ж1;

усього:

Б1=Е1+Ж1,

контрольна перевірка:

Б1 = Б1.1 + Б1.2 + Б1.3 + Б1.4 + Б1.5,

В1=(Е1хЄ1+Ж1х31)/Б1;

контрольна перевірка:

В1 = (Б1.1 хВ1.1+Б1.2хВ1.2 + … +Б1.5хВ1.5)/Б1.

За підрозділами:

2 (Депозити суб’єктів господарювання),

3 (Депозити небанківських фінансових установ),

4 (Депозити фізичних осіб) — показники розраховуються аналогічно до
розрахунку підрозділу 1 (з індексами 2, 3 і 4 відповідно).

За підрозділом 5 «(Кошти на вимогу (вклади) фізичних осіб):

Б5 = Е5 + Ж5,

В5 = (Е5 х Є5 + Ж5 х 35) / Б5.

Підрозділ 6 (Депозити залучені — усього) розраховується як сума
підрозділів О та 5. Процентна ставка розраховується як середньозважена.
Підчас надання банком зведеної інформації за філіями розраховується
сума залучених та пролонгованих депозитів (у національній валюті та за
кодами іноземних валют у гривневому еквіваленті) і середньозважена
процентна ставка.

Приклад розрахунку. Припустимо, що банк має таку інформацію щодо кожної
з трьох філій за депозитами в національній валюті:

філія N 1:

20 договорів на суму 4000 00 коп. — середньозважена процентна ставка
3,51% річних на строк до 31 дня;

філія N 2:

20 договорів на суму 50000 00 коп. — середньозважена процентна ставка
4,22% річних на строк до 31 дня;

філія N3:

30 договорів на суму 70000 00 коп. — середньозважена процентна
ставка 5,40% річних на строк до 31 дня.

Отже, у цілому щодо банку буде така інформація:

на строк до 31 дня сума становитиме 124000 00 коп., процентна ставка —
4,85% річних і розраховуватиметься так:

(400000 х 3,51 + 50000 00 х 4,22 + 7000000×5,40)/ /12400000-4,85%.

Аналогічні розрахунки середньозваженої процентної ставки здійснюються
за всіма кодами валют за кожний строк окремо. ( Форма N 350Д і пояснення
щодо її заповненння в редакції Постанови Національного банку N 530
(z!251-03 ) від 03.12.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановами
НБУ N 276 (z0862-04 ) від 17.06.2004, N 458 ( zl335-04 ) від 29.09.2004,
в редакції Постанови НБУ N 642 ( zOOll-05 ) від 15.12.2004, із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 99 (z0423-05)
від 31.03.2005 )

Форма N 354 (місячна) Подається електронною поштою:

— банками — юридичними особами в обласному розрізі територіальним
управлінням Національного банку України в установлений ними строк;

— територіальними управліннями

Національного банку України через Центральну розрахункову палату
Департаменту статистики та звітності до 11 числа після звітного періоду

Звіт про зобов’язання за коштами,

залученими на рахунки суб’єктів господарювання та фізичних осіб
(класифікація за організаційно-правовими формами господарювання)

1. Звіт передбачає надання банками даних про зобов’язання за коштами,
залученими на рахунки суб’єктів господарювання та фізичних осіб, у
розрізі організаційно-правових форм господарювання. Під час складання
звіту доцільно користуватися Державним класифікатором України
«Класифікація організаційно-правових форм господарювання ДК
002:2004», затвердженого наказом Держспоживстандарту України від
28.05.2004 N 97 (v0097609-04).

2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в
національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній
валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним
курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.

3. Дані про зобов’язання за коштами, залученими на рахунки
резидентів-суб’єктів господарювання та фізичних осіб, складаються
за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням
параметрів резидентності КОЗО,

коду валюти КОЗО, строковості S181, організаційно-правових форм
господарювання К051 та параметра аналітичного обліку R011.

ЗВІТ

про зобов’язання за залученими коштами (класифікація за секторами
економіки) за станом

______________ 200__ року

____________________ _____________________________

(назва банку)
(місцезнаходження банку)

____________________ ____________________________

(код валюти) (назва
валюти)

(копійки)

Код рядка Назва показника Усього У тому числі

на вимогу строкові

усього в тому числі

коротко-строкові довго-строкові

А В 1 2 3 4 5

1 Зобов’язання за залученими коштами — усього

У тому числі за секторами економіки:

2 фінансовий банківський

3 фінансовий небанківський

4 фізичні особи

5 інші суб’єкти домашніх господарств

б нефінансовий державний

7 нефінансовий недержавний

8 некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства

9 інший світ (нерезиденти)

10 Із них нараховані витрати за залученими коштами

«___»_____________200__ p. Керівник _______ __________

(підпис) (прізвище, ініціали)

______________________ Головний бухгалтер __________________

(прізвище виконавця,
(підпис) (прізвище,

номер телефону)
ініціали)

Пояснення щодо заповнення форми N 360

Звіт про зобов’язання за залученими коштами

(класифікація за секторами економіки)

1. Звіт передбачає надання банками даних про зобов’язання за залученими
коштами в розрізі секторів економіки. Під час складання звіту доцільно
користуватися Методичними рекомендаціями щодо класифікації
інституційних секторів економіки України, затверджених наказом
Міністерства статистики України від 25.07.94 N 172 ( v0172207-94 ).

2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в
національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній
валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним
курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.

3. Дані про зобов’язання за коштами, залученими на рахунки резидентів та
нерезидентів складаються за даними балансів банків та даними
аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності КОЗО,
коду валюти R030, строковості S181, інституційних секторів економіки
К071 та параметра аналітичного обліку R011.

4. Параметр інституційних секторів економіки К071 у формі має такі
значення:

1 — фінансовий банківський;

2 — фінансовий небанківський;

3 — фізичні особи;

4 — інші суб’єкти домашніх господарств;

7 — нефінансовий державний;

8 — нефінансовий недержавний;

9 — некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства;

О — інший світ (нерезиденти).

5. Показники колонки 1 у рядках 1-10 форми дорівнюють сумі відповідних
показників колонок 2 і 3. Показники колонки 3 у рядках 1-10 форми
дорівнюють сумі відповідних показників колонок 4 і 5.

6. Показники колонок 1-5 у рядку 1 форми дорівнюють сумі відповідних
показників у рядках 2-9.

7. Показники форми складаються за таким розрахунком.

N з/п Назва показника Розрахунок показника (залишки коштів на кінець
періоду за рахунками)

1 2 3

1 Зобов’язання за залученими коштами, — усього

рахунки розділів 16П, 2бП, рахунки 3650, 3651, 3652, 3659,

сума рядків 3 і 6

2 У тому числі :

3 1. Зобов’язання за коштами

на вимогу* : сума рядків 4 і 5

4 1) кошти на вимогу* сектор 1, 0: рахунки 1600П, 1602; сектори 2, 4,
7, 8, 9, 0: рахунки 2600П, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605П, 2606,
рахунки групи 264, рахунки 2650П, 2655П; і сектор 3, 0: рахунки
2620П, 2622, 2625П, 3650, 3651, 3652, 3659

5 2. нараховані витрати за коштами на вимогу* сектор 1, 0: рахунок
1608 за аналітичним обліком сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2608,
2658 за аналітичним обліком; сектор 3, 0: рахунок 2628 за
аналітичним обліком

6 2. Зобов’язання за

строковими коштами* : сума рядків 7 і 10

7 1) строкові кошти *: сума рядків 8 і 9

8 короткострокові* сектор 1, 0: рахунки 1610, 1612; рахунок
1617 за аналітичним обліком; сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2610,
2611, 2651; сектор 3, 0: рахунок 2630

0 довгострокові* сектор 1, 0: рахунок 1615; рахунок 1617 за
аналітичним обліком; сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2615, 2652;
сектор 3, 0: рахунок 2635

10 2) нараховані витрати за строковими коштами* : сума рядків 11 і
12

11 короткостроковими

сектор 1, 0: рахунок 1618 за аналітичним обліком; сектори 2, 4, 7, 8,
9, 0: рахунки 2618, 2658 за аналітичним обліком; сектор 3, 0: рахунок
2638 за аналітичним обліком

12 довгостроковими*

сектор 1, 0: рахунок 1618 за аналітичним обліком; сектори 2, 4, 7, 8,
9, 0: рахунки 2618, 2658 за аналітичним обліком; сектор 3, 0: рахунок
2638 за аналітичним обліком

13 Із них нараховані витрати за залученими коштами — усього сума рядків
15 і 16

14 У тому числі:

15 1) нараховані витрати за коштами на вимогу рядок 5

16 2) нараховані витрати за строковими коштами: рядок 10

17 короткостроковими рядок 11

18 довгостроковими рядок 12

* У розрізі секторів економіки.

( Форма N 360 та пояснення щодо її заповнення із змінами, внесеними
згідно з Постановами Національного банку N 530 ( z 1251-03 ) від
03.12,2003; N 276 (Z0862-04 ) від 17.06.2004, в редакції Постанови НБУ
N 642 ( zOOll-05 ) від 15.12.2004)

Спеціалізованим банкам (за винятком ощадного) забороняється залучати
вклади (депозити) від фізичних осіб в обсягах, що перевищують 5
відсотків капіталу банку.

Загальні положення

1. У цих Правилах терміни мають таке значення: депозит (вклад) — кошти,
що надаються фізичними чи юридичними особами в управління
резиденту, визначеному фінансовою організацією згідно із
чинним законодавством України, або нерезиденту на чітко
визначений строк та під процент і оформлюються відповідною угодою;

депозитна операція — операція із залучення коштів на вклади та
розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів.

2. Суб’єктами депозитних операцій є комерційні банки, які
виступають як позичальники, так і кредитори — власники коштів.

3. Об’єктом депозитних операцій є кошти, що передані комерційному
банку на умовах, визначених двосторонньою угодою.

4. Депозити поділяються на:

— до запитання;

— на визначений строк (строкові);

— іменні депозити;

— депозити на пред’явника.

Депозити до запитання — це кошти, що знаходяться на поточних, бюджетних
рахунках, на кореспондентських рахунках комерційних банків і
використовуються власниками залежно від потреби в цих коштах. Умови
сплати процентів за залишками коштів за цими рахунками визначаються у
двосторонніх угодах при відкритті цих рахунків.

Депозити на визначений строк — це кошти, що зберігаються на окремих
депозитних рахунках у банку протягом установленого строку, який
визначається при відкритті цих рахунків. Строковими депозитами є також
кошти, що отримані від інших комерційних банків як депозит (вклад) на
конкретний строк.

5. Сума, строки та умови приймання строкових депозитів визначаються
банком-позичальником відповідно до його фінансових можливостей за
погодженням з вкладником.

6. Залучення депозитів (вкладів) юридичних і фізичних осіб оформляється
банком шляхом:

— відкриття строкового депозитного рахунку з
укладенням договору банківського вкладу ( видачею ощадної книжки);

— видачі ощадного (депозитного) сертифіката.

За договором банківського депозиту (вкладу) комерційний банк, який
прийняв кошти від вкладника або кошти, що надійшли на рахунок вкладника
від іншої сторони, зобов’язується виплатити вкладнику суму депозиту
(вкладу) та нараховані проценти на умовах та в порядку, що передбачені
договором. Договір банківського вкладу має бути укладений письмово.

7. Особливості залучення вкладів на строкові депозитні
рахунки і випуску ощадних (депозитних) сертифікатів комерційних
банків регулюються їхніми внутрішніми положеннями.

8. Ощадний (депозитний) сертифікат (далі — сертифікат) — це письмове
свідоцтво банку про депонування коштів, яке засвідчує право
вкладника або його правонаступника на отримання після закінчення
встановленого строку суми депозиту (вкладу) та процентів за
ним. Відповідно до законодавства України сертифікат є цінним папером.

9. Комерційні банки зобов’язані оприлюднити умови укладення
депозитного договору, відкриття депозитних рахунків та випуску
ощадних (депозитних) сертифікатів шляхом розміщення такої
інформації або в друкованих засобах масової інформації чи в
загальнодоступному для клієнтів місці в установі банку, або обома
способами одночасно.

Порядок укладення договору за строковим депозитом

10. З метою залучення коштів юридичних і фізичних осіб
комерційні банки можуть відкривати строкові депозитні рахунки як у
національній, так і в іноземній валюті. У разі їх відкриття між
комерційним банком і власником коштів укладається депозитний
договір у письмовій формі.

11. Депозитний договір засвідчує право комерційного
банку управляти залученими від юридичних і фізичних осіб коштами
та право вкладників отримати в чітко визначений строк суму
депозитного вкладу і процентів за його користування.

12. Основними реквізитами та умовами депозитного договору повинні бути:

— назва та адреса банку, який приймає депозит (вклад);

— назва та адреса власника коштів;

— дата внесення депозиту;

— сума депозиту;

— дата вимоги вкладником своїх коштів;

— процентна ставка за користування депозитом (комерційний банк
може залишити за собою право змінювати процентну ставку
відповідно до зміни облікової ставки Національного банку України з
відповідним повідомленням про це вкладника. У разі незгоди
вкладника договір може бути змінений або розірваний згідно з
чинним законодавством України);

— зобов’язання банку повернути суму, яка внесена на депозит;

— підписи сторін: керівника виконавчого органу банку або уповноваженої
на це особи та вкладників (для юридичної особи — керівника або
уповноваженої на це особи; для фізичної особи — власника коштів або
уповноваженої на це особи).

Порядок випуску сертифікатів

13. Сертифікати можуть бути номіновані як у національній, так і в
іноземній валюті. Сертифікати сплачуються у гривнях, а у
випадках, передбачених умовами їх випуску, — в іноземній валюті.
Сертифікати можуть випускатися: одноразово або серіями, іменними
або на пред’явника, строковими або до запитання.

14. Строк обігу сертифіката встановлюється від дати видачі сертифіката
до дати, коли власник сертифіката отримує право вимоги депозиту (вкладу)
за сертифікатом.

Порядок оформлення сертифікатів

15. Бланки сертифікатів мають містити обов’язкові реквізити:

— назву «ощадний (депозитний) сертифікат»;

— порядковий номер сертифіката та його серію (якщо випуск є серійним);

— дату внесення депозиту;

— розмір депозиту, який оформлений сертифікатом (літерами та цифрами);

— зобов’язання банку повернути суму, яка внесена на депозит;

— дату вимоги вкладником суми за сертифікатом;

— процентну ставку за користування депозитом;

— умови сплати процентної ставки — у разі вимоги вкладника про
повернення вкладу до обумовленого строку;

— назву та адресу банку-емітента, а для іменного сертифіката — назву
(ім’я) вкладника;

— місце для підпису особи, яка уповноважена банком підписувати
зобов’язання, та місце для печатки банку.

Банк, який випускає сертифікат, може долучити до його реквізитів та
умов інші додаткові умови та реквізити, які не суперечать законодавчим
актам України. Сертифікат має містити також умови випуску, сплати та
обігу сертифіката.

16. Виготовлення бланків сертифікатів здійснюється тільки
на державних спеціалізованих підприємствах відповідно до вимог Правил
виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку,
затверджених спільним наказом Міністерства фінансів України, Служби
безпеки України і Міністерства внутрішніх справ України від 25.11.93 N
98 (z0008-94).

17. Бланк сертифіката заповнюється банком друкованим способом або від
руки — чорнилом чи кульковою ручкою. Жодні виправлення при заповненні
сертифіката не допускаються. Якщо при заповненні бланка сертифіката
допущені помилки, то він вважається зіпсованим і підлягає знищенню.

Сума депозиту записується літерами і має починатися з великої літери на
початку рядка. Слово «гривні» у відповідному відмінку пишеться після
суми, зазначеної літерами, без залишення вільного місця.

У разі виникнення розбіжностей у прочитанні сум, зазначених літерами та
цифрами, дійсною вважається сума, зазначена літерами. Сертифікат має
підписувати керівник банку або уповноважена на це особа.

18. Іменні сертифікати можуть мати корінці за формою, що додається.

У разі випуску іменного сертифіката банк заповнює всі реквізити корінця
сертифіката, який підписується вкладником або уповноваженою ним особою,
відривається від сертифіката, обліковується і зберігається в банку в
окремій теці. Якщо до бланка сертифіката корінець не передбачений, то
банк веде реєстраційний журнал випущених іменних сертифікатів, до якого
заносяться реквізити, що відповідають реквізитам, передбаченим для
корінця. Реєстраційний журнал може вміщувати й інші потрібні банку
реквізити.

Порядок видачі і погашення сертифікатів

19. Видача і погашення сертифікатів здійснюється лише емітентом. До
погашення приймаються тільки оригінали сертифікатів. Сертифікат, який
виписаний на користь юридичної особи, отримує в комерційному банку
керівник підприємства або уповноважена на це особа. А сертифікат, який
виписаний на користь фізичної особи, отримує особа, яка внесла кошти на
депозит, або інша уповноважена на це особа.

20. У разі настання строку вимоги депозиту банк здійснює
платіж проти пред’явлення сертифіката на підставі заяви власника або
особи, уповноваженої на здійснення цієї операції, в якій
зазначається рахунок, на який мають бути зараховані кошти. Комерційний
банк перевіряє справжність сертифіката і його відповідність записам
на корінці та в реєстраційному журналі. Якщо дані
збігаються, у реєстраційному журналі власників сертифікатів робиться
позначка про погашення. Після цього виписується розпорядження
для бухгалтерії про перерахування коштів на зазначений рахунок або
про видачу готівки фізичним особам та здійснюється погашення сертифіката
шляхом проставлення напису «погашено» в правому верхньому куті.

21. Розрахунки за придбання сертифікатів та виплати сум за
ними (для юридичних осіб) здійснюються тільки в безготівковій формі.

Розрахунки за придбання сертифікатів та виплати сум за ними (для
фізичних осіб) здійснюються як у готівковій, так і в безготівковій
формі.

22. Банк має передбачити можливість дострокового
подання строкового сертифіката до сплати. У такому разі банк сплачує
власнику сертифіката його суму та проценти за зниженою процентною
ставкою, яка визначається при видачі сертифіката.

23. Якщо термін отримання вкладу за строковим сертифікатом прострочено,
то такий сертифікат вважається документом до запитання, за
яким на банк покладається зобов’язання сплатити зазначену в ньому
суму вкладу та відсотків на дату вимоги, вказану в сертифікаті.

24. Облік операцій з випуску, погашення та сплати відсотків за ощадними
(депозитними) сертифікатами здійснюється з використанням відповідних
рахунків бухгалтерського обліку, передбачених Планом рахунків
бухгалтерського обліку комерційних банків України та Правилами
бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків.

Порядок обліку та зберігання сертифікатів

25. Бланки сертифікатів зберігаються у грошових сховищах або у
вогнетривких шафах. Корінці сертифікатів після відображення
операцій за балансом вміщуються в окремі теки. Реєстраційні
журнали та теки з корінцями сертифікатів зберігаються у грошових
сховищах або вогнетривких шафах.

26. Бланки сертифікатів обліковуються за позабалансовим
рахунком N 9820 «Бланки цінних паперів». Видані під звіт бланки
сертифікатів обліковуються за позабалансовим рахунком N 9890 «Бланки
цінних паперів у підзвіті», а відіслані — за позабалансовим рахунком N
9891 «Бланки цінних паперів у дорозі».

Погашені сертифікати обліковуються за позабалансовим рахунком N
9812 «Погашені цінності».

27. Комерційні банки ведуть журнал обліку бланків
та розміщених сертифікатів, який має містити такі реквізити:

— дату здійснення операції;

— кількість бланків сертифікатів, що надійшли з друкарні;

— кількість сертифікатів, наданих вкладникам (з
перерахуванням від номера до номера включно);

— кількість зіпсованих бланків сертифікатів (із зазначенням номерів);

— залишок бланків сертифікатів на звітну дату з обов’язковою перевіркою
їх наявності в касі.

Додаток

до Правил здійснення депозитних

операцій для банківських депозитів

Корінець сертифіката N_____________________

на_____________________________________грн. ( цифрами)

виданий «________ » «______________________» 199____р.

термін повернення » _____» «______________» 199 р.

Кому__________________________________________________________

Сертифікат отримав. З умовами випуску, обігу та погашення ознайомлений
_______________________________________________________

( підпис вкладника)

В-3

Активи Сума Зобов’язання Сума Капітал Сума

Ін.коротк.кред.ф.о.

нематеріальні активи короткості. кред.суб. ГД

кор. рахунки в НБУ корот. депозити в ін. банку банкноти та монети в касі
акції та ЦП у портфелі банку 17200

245000

40500

712000

45300

2800

9200 Коротстрок. депозити поточні р-ки фі.осіб.поточні р-ки СГД кошти в
розрах депозити СГД 34000

32000

170000

119000

35000 Загальні резерви за реєстр.стат.

капітал 630000

62200

Озн. засоби 3000

Всього 1075000 Всього 390000 Всього 685000

ЗАДАЧА

Доп Зміст операцій Дт Кт Сума

1,02 Видано позики 2205 1001 10000

1,02 Погашено позик 1001 2205 10000

Щомісячно Нарахування відсотків 2208 6042 250

щомісячно Погашення відсотків 1001 2208 3000

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

“Бухгалтерський облік на підприємствах України” Н.М. Ткаченко, Київ,
2002 р.

Похожие записи