2

Міністерство освіти і науки України

Криворізький Економічний Інститут

Київський Національний Економічний Університет ім. В. Гетьмана

Кафедра політичної економії

Курсова робота

з політичної економії на тему:

Фондовий ринок

Виконав студент I курсу

Факультету Обліку і Аудиту

групи 6.509(13)-2

Васяніним Іваном

Науковий керівник:

Овчеренко Ліда Володимирівна

Кривий Ріг-2009

План

Вступ

Розділ 1: Сутність та роль фондового ринку в умовах ринкової економіки

1.1 Фондовий ринок, як складова ринку інвестицій

1.2 Суб’єкти фондового ринку та особливості механізму фондової біржі

Висновки до розділу 1

Розділ 2: Проблеми та перспективи удосконалення фондового ринку України.

2.1 Особливості формування української фондової біржі.

2.2 Основні показники діяльності української фондової біржі.

Висновки до розділу 2

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Становлення і розвиток української держави відбувається в умовах
глибокої економічної кризи. Вихід з неї залежить від успіхів у
здійсненні радикальної економічної реформи, переходу до ринкової
економіки.

Україна має всі умови для того, щоб якнайшвидше вийти з економічної
кризи і стати у Європі одним з регіонів, що найбільш динамічно
розвивається. Цьому сприяє вдале політичне розташування,
висококваліфіковані фахівці, родюча земля та багаті природні ресурси.

В останній час до цих передумов приєдналися нові, такі як
макроекономічна стабілізація, зменшення темпів інфляції та стабільність
національної валюти, прискорення курсу приватизації.

Розвиток ринкової економіки постійно вимагає мобілізації, розподілу та
перерозподілу ресурсів. До основних видів економічних ресурсів відносять
працю, засоби виробництва, товари і сировину. А також фінанси.
Відповідно до названих ресурсів формуються ринок праці, ринок
товарно-сировинних ресурсів і фінансовий ринок, зокрема, ринок цінних
паперів.

Становлення ефективного ринку цінних паперів в Україні повинно
розглядатись у контексті загальних процесів соціально-економічних та
політичних реформ, які сьогодні впроваджуються.

Будь-які масштабні економічні перетворення залишаться незавершеними без
створення конкурентноспроможного фінансового сектора, здатного
мобілізувати та надавати реформованій економіці інвестиційні ресурси.

Для вирішення цих питань в Україні створено єдиний орган, що впроваджує
політику держави в сфері розвитку фондового ринку. Це — Державна комісія
з цінних паперів та фондового ринку.

Україні в основному завершується процес розробки нормативної бази, яка
регламентує діяльність учасників ринку цінних паперів, і розпочинається
етап вдосконалення окремих законодавчих актів на підставі аналізу
практичної діяльності емітентів, інвесторів та професійних учасників

Успіх економічної реформи в Україні тісно пов`язується зі функціональною
роботою фондового ринку аналізу і розробки ефективності.

В умовах глобалізації економічного розвитку фондовий ринок повинен
забезпечувати фінансово-економічну стабільність країни на базі
ефективного використання реальних інвестиційних потоків. Це дасть змогу
оптимізувати всі основні складові єдиного народногосподарського
комплексу. Покращуючи внутрішні властивості самих інвестицій, завжди
необхідно звертати увагу на фактор зміни взаємодії фондового ринку та
соціально-економічних і екологічних чинників. Таким чином, обрана
проблема для дослідження є актуальною і своєчасною.

Метою даної роботи є аналіз проблем розвитку фондового ринку сучасними
науковими методами у просторі єдиної економічної системи, що дозволяє
визначити оптимальний рівень ринку як фактор розвитку економічних
соціально-політичних, демографічних та екологічних чинників
геополітичного комплексу. Автором була зроблена спроба оцінити вплив
основних показників, що характеризують стан сучасного фондового ринку
України.

У сучасній світовій фінансовій системі фондовий ринок відіграє визначну
роль, оскільки він одночасно сегментом грошового ринку та ринку
капіталів. До того ж фондовий ринок може розглядатися як один з най
ефективніших механізмів регулювання переливу фінансових ресурсів за
допомогою різних інструментів. Саме операції на відкритому ринку є
основним інструментом грошово-кредитної політики для будь-якого
центрального банку, незалежно від того, який у нього цільовий орієнтир –
рівень процента чи обсяг грошової пропозиції. Водночас існування ринку
державних цінних паперів дає орієнтири для визначення рівня без
ризикової процентної ставки. Залучення коштів на фінансових ринках за
допомогою державних боргових зобов’язань є також загальновизнаним
способом фінансування дефіциту державного бюджету. Тому дослідження
розвитку фондового ринку слугують тією основою, яка сприяє визначенню
певних напрямів у розбудові економіки, а від так увага дослідників до
тенденцій функціонування фондових ринків взагалі та фондових ринків
країн, що перетворюють свої економіки, зокрема, є суттєвою.

Розділ 1: Сутність та роль фондового ринку в умовах ринкової економіки

1.1 Фондовий ринок як складова ринку інвестицій

Ринок цінних паперів являє собою досить широку сукупність суспільних
відносин, які виникають і існують з приводу цінних паперів, включаючи
державне та інституційно-правове їх регулювання.

Відповідно до законодавства України, цінні папери являють собою грошові
документи, які:

· засвідчують право володіння або відносини позики;

· визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх
власником;

· передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або
відсотків;

· передбачають можливість передачі грошових та інших прав, пов’язаних з
володінням цими документами, іншим особам.

Головним критерієм, у відповідності до якого одні грошові документи
вважають цінними паперами, а інші ні, є законодавче закріплення переліку
цінних паперів.

Ринок цінних паперів можна структурувати за такими двома ознаками:
стадіями та місцем торгівлі. За стадіями торгівлі виділяється первинний
та вторинний ринок. Первинний ринок – це випуск цінних паперів в обіг,
який здійснюється на основі оголошення про емісію. Торгівля ведеться між
емітентами, з одного боку, та інвесторами і фінансовими посередниками —
з іншого. Первинний ринок являє собою ринок, який складається в процесі
випуску цінних паперів. На такому ринку учасниками завжди виступають
емітенти та інвестори. Ринкова взаємодія між ними може бути
безпосередньою або вона може здійснюватися через брокерів та ділерів і
являє собою безпосередні або за допомогою посередників продаж цінних
паперів емітентом та придбання вказаних паперів інвесторами або
посередниками.

Емітенти випускають цінні папери, а інвестори їх купують, тобто
виникають первинні угоди купівлі-продажу. У процесі випуску цінних
паперів, у результаті зазначених угод цінні папери, що випускаються,
купуються інвесторами або дилерами вперше. Тому й ринкові відносини, які
виникають в процесі випуску цінних паперів називають первинним ринком.

Первинні ринки цінних паперів існують як відносно нетривкі ринкові
відносини з приводу конкретних цінних паперів, тобто вони є тимчасовими
ринками. Сторонами таких угод завжди є емітент та інвестор. Доходи від
випуску належать емітенту. Поруч з тим, первинні ринки виникають кожного
разу, коли випускаються нові цінні папери, і в цьому розумінні вони
існують постійно.

У більшості випадків первинні ринки цінних паперів не є біржовими, але в
окремих випадках вони також можуть мати місце і на фондових біржах. При
відкритих випусках цінних паперів, особливо при створенні відкритих
акціонерних товариств, на первинних ринках ринкові відносини складаються
шляхом підписки на цінні папери, що випускаються.

Вторинний ринок характеризується операціями перепродажу цінних паперів,
які здійснюються між окремими інвесторами, інвесторами і фінансовими
посередниками та між фінансовими посередниками.

Подальший перехід випущених цінних паперів із власності одних інвесторів
у власність інших інвесторів або із власності дилерів, що придбали цінні
папери в процесі їх випуску, у власність інвесторів називають обігом
цінних паперів. Взаємодію, яка виникає у процесі обігу цінних паперів,
називають вторинним ринком. Між первинним і вторинним ринками цінних
паперів є вторинному ринку є цінні папери, які були придбані раніше в
процесі випуску. Тобто на вторинному ринку здійснюються наступні за
первинними угоди купівлі-продажу. Доход від продажу цінних паперів на
вторинному ринку належить не емітенту, як це має місце на первинному
ринку, а власникам згаданих паперів (інвесторам або дилерам), які
виступають на вторинному ринку в ролі продавців. Нарешті, ще одна
розбіжність між ними полягає у тому, що на вторинному ринку
купівля-продаж цінних паперів не може здійснюватися шляхом підписки. До
вторинного ринку належать біржовий та позабіржовий, ринки цінних
паперів.

За місцем торгівлі ринок цінних паперів поділяється на біржовий та
позабіржовий. Біржовий включає угоди, що вкладаються на фондовій біржі,
й охоплює, насамперед, вторинний ринок, хоча в окремих випадках і
первинне розміщення цінних паперів може здійснюватись через фондову
біржу.

В останні десятиріччя значна частина операцій із цінними паперами,
здійснюваних раніше на біржі, відбувається безпосередньо між банками,
між банками і корпораціями, на позабіржовому ринку. Позабіржовий
відображає угоди, які укладаються і здійснюються поза біржею. Він
стосується, насамперед, первинного ринку, однак позабіржові операції
можуть здійснюватись і на вторинному ринку.

Фондова біржа є особливим посередником на ринку цінних паперів,
виступаючи центром торгівлі ними. Іншими словами, фондова біржа – це
ринок, який регулярно функціонує і на якому здійснюється торгівля
цінними паперами. При цьому саме оформлення і передача цінних паперів
провадяться за її межами.

Відповідно до Правил Української фондової біржі та Положення про
брокерські місця Української фондової біржі, учасниками торгівлі акціями
на УФБ можуть бути:

· брокери, що діють на підставі доручень від брокерських контор,
відкритих при біржі;

· спеціалісти, які є представниками апарату біржі і ведуть торги та
реєструють угоди;

· помічники спеціалістів;

· торгівці цінними паперами, які не є членами УФБ і які оплатили разовий
чи строковий абонемент з правом укладання угоди.

Брокерські контори при УФБ являють собою товариства з обмеженою
відповідальністю або закриті акціонерні товариства, створені з метою
здійснення операцій з цінними паперами, включаючи акції, на Українській
фондовій біржі. Учасники акціонерного товариства «Українська фондова
біржа», тобто члени УФБ, можуть відкривати брокерські контори при УФБ,
зареєструвавши їх у Правлінні біржі. Для реєстрації вони подають такі
документи: заяву про реєстрацію брокерської контори; ксерокопію ліцензії
на здійснення посередницької діяльності з акціями; ксерокопію документу,
що підтверджує участь в УФБ; нотаріально засвідчену копію статуту;
список засновників; список філій та представництв; реєстраційну картку
брокерської контори в 2 примірниках; список брокерів-працівників
брокерської контори в 2 примірниках; заяву про видачу дозволу кожному
брокеру працювати на УФБ; анкету кожного брокера; дві фотокартки на
кожного брокера; витяги із їх трудових книжок; копії їхніх дипломів про
вищу освіту, а також копію диплома про закінчення школи брокерів при УФБ
на кожного працівника контори. Дослідженням, що стосуються аналізу
інвестиційної привабливості економіки та ролі фондового ринку у
залученні інвестицій присвячено чимало праць як закордонних, так і
вітчизняних вчених. Серед найбільш відомих авторів наступні: М.
Алєксєєв, Б. Альохін, І. Бланк, В. Геєць, Л. Гітман, Б. Губський, М.
Джонк, Д. Лук’яненко, О. Мозговий, Б. Рубцов, У. Шарп та ін. Проте у цих
роботах не ставиться завдання оцінити роль фондового ринку у підвищенні
інвестиційної привабливості економіки України для ЄС.

Головними фінансовими інструментами для залучення довгострокових
інвестицій у найближчій перспективі будуть цінні папери – акції та
облігації. Фінансування інвестицій в реальний сектор економіки за
допомогою ринку цінних паперів, залучення на такі цілі через фондовий
ринок не спекулятивних вітчизняних та іноземних капіталів мають стати
найважливішим джерелом нового економічного зростання. Завдяки цінним
паперам буде створено фінансовий механізм для запуску інвестицій, які
забезпечать виживання і відновлення промисловості.

На жаль, сучасний стан фондового ринку є однією із найістотніших
перешкод залученню зарубіжних інвестицій. Нерозвиненість вітчизняного
фондового ринку робить Україну непривабливою для залучення капіталів для
довгострокового розвитку. Проаналізувавши сучасні тенденції українського
ринку цінних паперів та виявимо фактори, які перешкоджають формуванню
позитивного інвестиційного клімату.

Станом на 01.03.2006 р. за даними Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (ДКЦПФР) в Україні зареєстровано 33507 акціонерних
товариств (АТ), у т.ч. відкритих — 11280 (33,7%), закритих — 22227
(66,35%) . Розвиток фондового ринку у 2005р. характеризувався зростанням
емісії цінних паперів і обсягів торгів (табл. 1). [30, с. 14].

Таблиця 1

Обсяги емісії та торгівлі корпоративними цінними паперами (акціями та
облігаціями), млрд. грн.*

Показники 2004р2005р.Емісія цінних паперів, у тому числі34,76 61,98акції
28,34 24,82облігації4,11 12,75Торгівля цінними паперами у тому
числі,321,3 403,8на організованому ринку всього, у тому числі9,4 16,4на
біржовому ринку 2,4 1,9на позабіржовому ринку 7,0 14,5на
неорганізованому ринку 311,9 387,4* Складено за даними ДКЦПФР

Аналіз цих показників дозволяє визначити наступні тенденції:

1. Зменшився випуск акцій, що пов’язане, насамперед, з недостатнім
використанням акцій для залучення інвестицій (більшість АТ для
інвестування використовують переважно власні кошти або кредити).

2. Відбулося зростання випуску корпоративних облігацій (проти 2004 р. Їх
випуск зріс у 3,1 рази).

3. Збільшилася частка організованого ринку цінних паперів у загальному
обсязі торгів, що сприяє прозорості, ліквідності фондового ринку та
визначенню справедливої ціни на цінні папери (частка торгівлі на
організованому ринку збільшилася з 2,9% у 2004 р. до 4,1% у 2005 р.).
Зауважу, що можливості використання облігацій (порівняно з акціями) для
додаткового залучення коштів значно ширші. Корпоративні облігації є
найефективнішим інструментом для довгострокового фінансування й
ефективним джерелом фінансування поточних чи перспективних проектів
підприємства. Вони характеризуються такими особливостями:

— різними термінами випуску — від кількох місяців до 3-5 років у
перспективі;

— вартість залучення коштів з використанням облігацій є, як правило,
нижчою, ніж ставки за кредитами банків;

— підприємство, розміщуючи облігації, формує позитивний імідж
позичальника серед широкого кола потенційних інвесторів;

— випуск облігацій може не потребувати забезпечення .

Слід зазначити, що в Україні організований фондовий ринок складають
вісім бірж і дві торговельно-інформаційні системи. Суттєвим недоліком
організованого фондового ринку України є наявність великої кількості
бірж, реєстраторів, зберігачів, що суперечить міжнародним стандартам. У
той час як досвід європейський держав переконливо свідчить на користь
централізації обігу цінних паперів на організаторах торгівлі – фондових
біржах. У Європі іде процес об’єднання найкрупніших бірж, що має
принципове значення для функціонування фондового ринку.

1.2 Суб’єкти фондового ринку та особливості механізму фондової біржі

Учасники ринку цінних паперів можуть мати один із таких статусів:
виступати як індивіди, як інститути або як органи державно – правового
врегулювання.

Індивідуальні учасники – це фізичні особи, які мають здатність і процесі
ринкової взаємодії користуватися правами та виконувати обов’язки. Це
можуть бути громадяни даної держави, іноземні громадяни, а також особи
без громадянства.

Інституційні учасники – це юридичні особам, які не є органами державно –
правового регулювання. Основні риси їх наступні: наявність
організаційної єдності, закріпленої у статуті ( положенні, заснованому
договорі), який визначає структуру та діяльність юридичної особи як
самостійно цілісного утворення; наявність відокремленого майна, яке є
необхідною основою діяльності його як суб’єкта права; спроможність
виступати від свого імені у відносини з приводу цінних паперів, набувати
прав та виконувати обов’язки; наявність розрахункового рахунку в банку;
спроможність виступати від свого імені в суді або в арбітражному суді в
якості позивача або відповідача; внесення відомостей про даний інститут
у державний реєстр юридичних осіб. Як інститути звичайно виступають
підприємства, організації, установи, товариства, компанії, фонди,
корпорації тощо.

Органи державно-правового врегулювання – це органи законодавчої,
виконавчої та судової влади, а також державні органи, які не належать до
органів законодавчої або виконавчої влади але підкоряються законодавчій
владі. Характерними рисами органів державно-правового регулювання є
наявність публічної влади, організаційної оформленості, право видавати
загальнообов’язкові акти, звертатися в необхідних випадках до
організаційного примусу та санкцій, включаючи адміністративні.

В залежності від функцій, а також з огляду на зміст постійно виконуваних
у процесі ринкової взаємодії дій, суб’єкту ринку цінних паперів
поділяються на дві великі групи: основних та інфраструктурних учасників.

До складу першої групи, зокрема, належать: 1) емітенти, 2) інвестори, 3)
посередники, 4) інститути-регулятори, 50 державні органи регулювання.

Інфраструктурними учасниками вважаються: а) довірчі товариства, б)
депозитарії, в) реєстратори, г) агенти по трансферту, д)
клірингово-розрахункові установи, е) спеціальні фонди страхування акцій,
є) торговці інформацією про ринок цінних паперів.

Головними учасниками вважаються тому, що саме вони своїми діями
створюють ринок акцій, підтримують їх рух, забезпечують безперервність
та постійність взаємодії на ньому. Інша група учасників має призначення
допомагати та прискорювати взаємодію поміж ними, сприяти підвищенню
якості цієї взаємодії.

Без перших учасників ринок акцій не може існувати; без других – він не
може удосконалюватись.

Емітенти. Термін «емітенти» означає «той, хто випускає цінні папери».
Емітентами можуть бути держава в цілому, окремі державні органи,
муніципальні органи та інститути, у випадках, коли вони випускають цінні
папери. Відповідно до законодавства, емітентами можуть виступати
виключно юридичні особи. Коли мова йде про випуск державних або місцевих
цінних паперів, то теж мається на увазі, що вони як суб’єкти
цивільно-правових відносин є юридичними особами. Наприклад, у випадках
випуску державних або місцевих облігацій відносини заборгованості
виникають між інвесторами, з одного боку, та вказаними державними або
місцевими органами як юридичними особами, з другого боку. Це означає, що
вказані юридичні особи несуть цивільно-правову відповідальність перед
інвесторами за виконання ними зобов’язань, зафіксованих в умовах
випуску, так само, як і інституційні юридичні особи.

Необхідно мати на увазі, що право юридичної особи на випуск цінних
паперів, тобто право бути емітентом, є спеціальним, а не абсолютним. Це
означає, що конкретні види цінних паперів можуть випускатися конкретними
юридичними особами, тобто існує певна залежність між тим, які види
цінних паперів можуть випускатися, і тим, які саме юридичні особи можуть
випускати конкретні цінні папери. Інакше кажучи, існують певні правові
обмеження та вимоги що до того, які види цінних паперів можуть
випускатись конкретними емітентами.

Основні обов’язки емітентів боргових цінних паперів полягають у тому,
щоб у встановлені строки повністю повернути власнику цінного паперу суму
боргу та сплатити йому винагороду у вигляді доходу. Якщо мова йде про
облігації, то обов’язком емітента також є підготування та оголошення
умов випуску облігацій. Якщо облігації випускаються і емітентом —
інститутом у вільний обіг, то крім вище вказаних, він також зобов’язаний
зареєструвати випуск облігацій і інформацію про їх випуск у комісії
цінних паперів.

Інвестори. Інвесторами називають тих учасників ринкової взаємодії, які
вкладають грошові та інші кошти в цінні папери з певною метою. Основними
цілями інвестування, як правило, є збереження існуючих вільних коштів
від знецінення, також одержання прибутку. Як інвестори на ринку цінних
паперів звичайно виступають індивіди та інститути, рідше – держава в
особі Національного банку. Названі цілі інвестування є основними, крім
них також можуть існувати і спеціальні цілі.

Найбільш активними серед інституційних інвесторів звичайно є комерційні
банки, пенсійні фонди, страхові компанії. Менш активними є промислові
або торгові підприємства, компанії, господарчі товариства.

Посередники. Посередники на ринку цінних паперів – це професійні
юридичні особи, які мають відповідну державну ліцензію на здійснення
одного, декількох або усіх видів посередницької діяльності та надають
брокерські, та дилерські послуги щодо цінних паперів.

Брокери являють собою посередників, діяльність яких полягає в наданні
послуг щодо укладання угод з цінними паперами за рахунок клієнтів.
Брокери завжди діють на ринку цінних паперів як агенти, тобто виражають
волю та інтереси своїх клієнтів. За виконання доручених дій клієнти
платять брокерам комісійну винагороду. Брокери можуть здійснювати свої
посередницькі функції як на біржовому, так і на позабіржовому ринку
цінних паперів.

Розрізняють брокерів, які працюють у офісі брокерської фірми, та
брокерів, які безпосередньо виконують замовлення клієнтів на біржових
торгах. Такий поділ залишається і сьогоднішнього часу в тих випадках,
коли торги на фондових біржах проводяться в торговому залі. Більш
детально про це мова йде в розділі, де розглядаються способи торгівлі на
відомих фондових біржах.

Дилери являють собою посередників діяльність яких полягає в наданні
послуг щодо здійснення на постійній основі придбання та продажу певних
цінних паперів від свого імені та за власний рахунок. Джерелом доходу
дилера є різниця між ціною продажу певного цінного паперу та ціною його
придбання дилер у будь-який свій робочій час повинен бути готовий до
того, що до нього можуть звернутися з пропозицією придбати в нього або
продати йому цінні папери, якими він торгує, і він не має права
відмовити, якщо особи, що звернулися, згодні з цінами, встановленими
дилером. В комісії з цінних паперів в більшості випадків видають
ліцензію на здійснення цього виду посередницької діяльності за умови,
щоб в дилера на банківських рахунках знаходиться певна сума коштів і він
є учасником спеціальних страхових фондів, що діють на ринку цінних
паперів.

Інститути-регулятори. Цим терміном називають саморегульовані
організації, основною функцією яких є впорядкування відносин з цінними
паперами шляхом встановлення правил, стандартів та критеріїв поведінки
на ринку. Найбільш важливими інститутами-регуляторами є фондові біржі,
асоціації брокерів та дилерів з цінних паперів, інші добровільні
організації, які об’єднують професійних учасників ринку цінних паперів.

Правові норми, які встановлюють інститути-регулятори на ринку цінних
паперів, звичайно закріплюються у їх статутах, положеннях, правилах та
інших документах. За допомогою вказаних документів вони визначають
механізм взаємодії учасників в рамках конкретної само регульованої
організацій, встановлюють процедури допуску та виходу з
інституту-регулятора.

Державні органи регулювання.

Під спеціальними держаними органами регулювання ринків цінних паперів
звичайно розуміють органи виконавчої влади, які забезпечують виконання
відповідних законодавчих актів, здійснюють врегулювання ринкових
відносин з цінними паперами, контролюють поведінку індивідуальних та
інституційних учасників на ринку, а також здійснюють заходи які
спрямовані на захист інтересів інвесторів та публічних інтересів.

Інфраструктурні учасники ринку цінних паперів це такі учасник які
виконують окремі та важливі, але допоміжні за своїм характером функції
на вказаному ринку. Наприклад, депозитарії цінних паперів.

Депозитарій цінних паперів – це інфраструктурні інститути, які
спеціалізуються, головним чином, на виконанні депозитарних функцій
(зберігання цінних паперів). Термін «зберігання» має однакове значення
як для тих випадків, коли мова йде про матеріальні цінні папери, так і
доля тих, коли говорять дематиріалізовані цінні папери.

Послуги що до відповідального збереження, обліку цінних паперів, а також
обліку прав власності на цінні папери що підлягають збереження та обліку
можуть здійснюватись в Україні комерційними банками та торговцями
цінними паперами, які одержали дозвіл комісії з цінних паперів на
проведення депозитарної діяльності як зберігачі цінних паперів.

Агентами по трансферту звичайно розуміють інфраструктурні інститути, які
виконують функції «нагляду» за процесами переходу права власності на
випущені цінні папери. Основними споживачами послуг агентів по
трансферту є емітенти, які випускають іменні цінні папери, а також
інвестори які їх купують та продають. У процесі обігу цінні папери
переходять з власності одних інвесторів у власність інших. Усі зміни у
праві власності агент по трансферту відображає у книзі реєстрації
іменних цінних паперів.

Під реєстраторами звичайно розуміють інфраструктурні інститути, які
наглядають за тим , щоб в обігу знаходилась постійна кількість цінних
паперів, які випущенні конкретним ін тентом, щоб при переході права
власності від одних інвесторів до інших старі цінні папери забиралися, а
нові видавалися, і при цьому щоб кількість цінних паперів, які забрали,
відповідала кількості знову виданих.

З іншої сторони, реєстратори, як правило, здійснюють контроль за тим,
щоб емітенти на випускали в обіг більшої кількості цінних паперів, ніж
та, що вказана в реєстраційних документах. Особливо це стосується
випадків «сезонних» випусків акцій.

Інфраструктурні функції агентів по трансферту та реєстраторів частот
виконують банки, але вони також можуть виконуватись іншими інститутами,
які спеціалізуються на наданні такого виду послуг.

Продавці ринкової інформації – це інфраструктурні інститути, які
спеціалізуються на наданні послуг по обробці та поширенню ринкової
інформації про види цінних паперів, які знаходяться в обігу, поточні
курси тощо, а також на складанні аналітичних оглядів подій та тенденцій
на ринку цінних паперів, звітів емітентів і тому подібне.

У цілому дану категорію інфраструктурних учасників представляють два
типа інститутів: ті, що спеціалізуються на наданні поточної інформації
про ринок цінних паперів, і ті, що продають на згаданому ринку
аналітичну інформацію. Однак бувають випадки, коли такий розподіл є
умовним.

Власником цінних паперів є юридичні та/або фізичні особи, яким певні
цінні папери належать на праві власності. У юридичному контексті право
власності складається із трьох прав – права володіння, права
користування і права на розпорядження. Два перших є відокремлюваними
складовими частинами права власності, останнє – невідокремлюваним, тобто
переуступка або відчуження його іншій особі 9фізичній чи юридичній)
означає й перехід самого права власності до останньої. Таким чином, ціні
папери можуть надаватися іншим особам у володіння або користування, але
не в розпорядження. При передачі їх у володіння та/або користування
право власності залишається за власником, тобто за особою, якій вказані
цінні папери належать на праві власності. Власник цінних паперів завжди
є принципалом по відношенню до інших паперів, які належать йому. Власник
завжди є принципалом, агент завжди виступає як не принципал, а як особа,
що діє на підставі угоди з принципалом в межах та на умовах, визначених
такою угодою. Разом з тим, дії агента, які не порушують зазначених меж,
є зобов’язувальними для принципала. Наприклад, якщо принципал надав
агенту право на управління цінними паперами, то це означає, що останній
може володіти, користуватися і навіть відчужувати вказані цінні папери.
Зовні сукупність цих прав схожа на право власності, але зважаючи на те,
що всі вони є такими, що здійснюються в межах, встановлених угодою між
принципалом та агентом, вони не є правом власності. Тобто, якщо агент
певним чином переуступає третій особі право на володіння або
користування цінними паперами, які були наданні агенту в управління, то
власником цих цінних паперів все одно залишається принципал. У випадку
ж, коли агент відчужує третій особі надані принципалом в управління
цінні папери з додержанням меж, встановлених між принципалом та агентом,
то право власності на ці цінні папери переходить до третьої особи, але
не від агента, а від принципала, в інтересах якого діяв агент. Таким
чином, право власності, може переходити від одного принципала до іншого.
Воно не може переходити від агента до агента або від агента до
принципала, або від принципала до агента.

Номінальні держателі цінних паперів. Номінальними держателями цінних
паперів вважаються особи, які володіють та/або користуються цінними
паперами, що належать на праві власності іншій особі. У контексті
відносин принципал – агент, номінальні держателі завжди є агентами.
Зазначений термін використовується здебільшого і випадках, коли йдеться
про іменні цінні папери, оскільки в саме таких випадках здійснюється
облік права власності на цінні папери. Наприклад, при випуску іменних
цінних паперів акціонерне товариство (або за його дорученням реєстратор)
веде книгу обліку власників іменних акцій. До зазначеної книги
заносяться відомості про осіб, яким належать акції цього акціонерного
товариства. Інколи власники цінних паперів з певних причин не бажають
реєструватися в книзі і надають належні їм акції агенту, який і буде
зареєстрований у книзі як номінальний держатель. Законодавство ряду
зарубіжних країн, наприклад Великобританії, надає право акціонерному
товариству надсилати запити акціонерам, які зареєстровані в них у
книгах, з тим, щоб з’ясувати, чи є акціонер вкладником чи номінальним
держателем акцій. Акціонерні товариства також в праві вимагати, щоб
номінальні держателі повідомили імена власників. Відмова від виконання
такого запиту може спричинити скасування відповідних акцій, тобто
призвести до виконання відносин між акціонерним товариством і акціонером
такими, що не є взаємозабов’язувальними.

Механізм на українських фондових біржах є аналогічним тому, який
застосовується в багатьох зарубіжних країнах у процесі біржової
торгівлі. Він складається з таких елементів: одержання брокерською
конторою наказу від клієнта, передавання його своєму біржовому брокеру,
виконання та повідомлення брокерською конторою клієнта про результати.

Взаємини між клієнтом і брокерською конторою оформлюються письмовим
договором на обслуговування на біржі. Брокерська контора після перевірки
документів клієнтів та встановлення наявності в них цінних паперів та
грошових коштів відкриває в кліринговій установі та депозитарії
відповідні рахунки своїх клієнтів.

Як на фондових біржах світу, так і в практиці українських біржових
операцій у разі угод із цінними паперами допускається виконання таких
операцій:

1) з готівкою (касових операцій);

2) строкових;

3) з премією;

4) з опціоном.

Операції з готівкою означають, що оплата куплених цінних паперів
проводиться негайно або, через технічні причини, в установлені біржею
мінімальні строки (наприклад, за облігаціями — на наступний день, а за
акціями — на п’ятий робочий день) за курсом дня здійснення угоди.

Сутність строкових операцій полягає в тому, що кінцевий грошовий
розрахунок за угодою, що здійснюється на біржі в день Х, проводиться в
день Y, визначений клієнтом (зазвичай до місяця). Це означає, що покупцю
в день Х не потрібні гроші, а продавцю — цінні папери. Строкові
контракти належать до похідних фінансових інструментів (деривативів).
Саме вони краще за інші відповідають інтересам тих, хто професійно грає
на біржі цінних паперів. Для того щоб унеможливити масову спекуляцію, на
фондових біржах строкові угоди дозволяється проводити тільки з цінними
паперами окремих компаній і в кількості, не меншій установленого
мінімуму.

Операції з премією та опціоном побудовані за принципом термінових
операцій, однак дають можливість відмовитися від своїх зобов’язань за
сплати клієнту раніше обумовленої суми (премії або опціону). Ці операції
відрізняються одна від одної, у першу чергу, тривалістю відстрочення
кінцевих розрахунків. У першому випадку воно дається на строк від 1 до 3
місяців, а в другому — від 1 до 9 місяців.

Висновки до розділу 1

Зміст цього розділу полягає в тому, що фондовий ринок – особлива сфера
економічних відносин, яка має свою певну структуру, тому його вивчення
передбачає врахування цих особливостей і структури. Фондовий ринок
підрозділяється на первинний і вторинний. Первинний – це ринок,
призначений для сприяння новому випуску цінних паперів і їх первинного
розміщення. Вторинний ринок – це такий, на якому відбувається обертання
раніше емітованих на первинному ринку цінних паперів. Фондовий ринок за
своєю структурою складається з наступних компонентів: суб’єктів ринку,
власне ринку ( біржовий та позабіржовий фондові ринки ). В структуру
фондового ринку входять також органи державного регулювання та нагляду,
такі як Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку,
Національний банк, Міністерство фінансів тощо.

До інфраструктури фондового ринку відносяться законодавче та
інформаційне забезпечення, депозитарна, розрахунково-клірингова мережа.
Всі вони спрямовують свою діяльність на функціонування фондового ринку,
виконання їм функцій інвесторів та фінансових механізмів обслуговування
ринкової економіки.

Поширені різні моделі фондового ринку, які відрізняються статусом
фінансових посередників, а саме банківського чи небанківського
характеру. Крім того, існують певні класифікації фондового ринку. У
якості критерію може бути взятий регіональний, за видами цінних паперів,
по емітентам, по строкам, по видам угод тощо.

На фондовому ринку обертається головний товар – цінні папери. У світовій
практиці існує різне визначення цінних паперів, їх поняття та надання
змісту механізмів їх дії, призначення, змісту економічних відносин, які
вони відбивають. Основними агентами фондового ринку, які забезпечують
його безперервне функціонування, є акції та облігації. Крім того,
існують ще наступні види цінних паперів: векселі, приватизаційні папери,
казначейські зобов’язання, депозитні сертифікати та інші, кожен з яких
має певні особливості. Ці особливості стосуються перш за все обсягів і
видів взаємних прав та обов’язків, виникаючих між емітентом цінного
паперу та його власником.

Отже, на фондових ринках, як правило, продаються і купуються цінні
папери авторитетних емітентів, які займають вагоме місце в
функціонуванні економічного механізму країни і показники діяльності яких
мають велике значення для багатьох господарюючих або фінансових
суб’єктів і країни в цілому. Саме тому важливою умовою діяльності
фондового ринку повинно бути забезпечення і підвищення його
ефективності, що активно сприятиме загальному економічному зростанню.

Розділ 2: Проблеми та перспективи удосконалення фондового ринку України

2.1 Особливості організації фондового ринку України

Важливою складовою частиною фінансового ринку є фондовий ринок.
Сьогодні, на жаль, доводиться констатувати, що в Україні фондовий ринок
розвинений дуже слабко. Вторинний ринок, що є його основою, практично не
функціонує. Однією з причин цього є відсутність комплексної, достовірної
інформації про емітентів і про стан ринку в цілому. Така інформація є
головним джерелом даних для потенційних інвесторів, кредиторів і
партнерів, що керуються у своїй діяльності, як результатами фінансового
аналізу підприємства, так і його рейтинговою оцінкою.

Останнім часом міжнародні дослідницькі центри і аналітичні інституції у
галузі фінансів приділяють Україні особливу увагу. Про перспективність
вітчизняного ринку для іноземних інвесторів, яка ґрунтується на
поступальному нарощуванні фундаментальних показників економічного
зростання в нашій державі дбає і Кабінет Міністрів.

Банківський сектор як складова фінансової системи країни залежить від
розвину тості її інших сегментів. Асиметричність їх розвитку на певному
етапі знижує ефективність діяльності фінансової системи, що, зрештою,
може привести до ситуації, за якої вона стимулюватиме економічний
розвиток в цілому. З огляду на це становлення фондового ринку в Україні
є дуже актуальним, адже саме від нього залежить подальший поступ та
зміцнення національної банківської системи, розширення можливостей
Національного банку забезпечувати макроекономічну стабільність
монетарними інструментами.

Сучасну номінальну капіталізацію ринку цінних паперів України можна
представити наступною таблицею (таб.2.1) [12, с.8]:

Таб.2.1

Номінальна капіталізація ринку цінних паперів УкраїниПоказникина
01.01.00на 01.01.01на 01.01.02на 01.01.03на 01.01.04на 01.01.05на
01.01.06Обсяг номінальної капіталізації, млрд.
грн.11,2623,131,3246,5168,4381,2398,13Абсолютний приріст номінальної
капіталізації за період, млрд. грн.-11,848,2215,1921,9212,816,9Відносний
приріст номінальної капіталізації за період, %-205136148147119120,8

Сучасний вітчизняний ринок цінних паперів значно відстає у своєму
розвитку як від ринків промислово розвинутих країн, так і від ринків
держав із перехідною економікою і не відповідає економіки країни. Так,
капіталізація фондового ринку в Україні як часка у ВВП дорівнює 7,5 % і
порівняна з аналогічним показником у Латвії (8%) та Словаччині (7%)
(Рис.2.1) [7, с.4]:

Рис.2.1

picscalex82010009000003de40000009001610000000001610000026060f002220574d4
64301000000000001002b6f000000000300000000200000a0370000a0570000010000006
c000000050000000500000065020000770100000000000000000000cc4d0000523000002
0454d4600000100a0570000b603000006000000000000000000000000000000000400000
00300004a010000fa0000000000000000000000000000001009050090d00300460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
0000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c000000000000001
90000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000f
fffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000f
fffff00180000000c00000000000000140000000c0000000d000000300000000c0000000
f000080260000001c0000000100000000000000010000000000000000000000250000000
c0000000100000027000000180000000200000000000000ffffff0000000000250000000
c00000002000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000
c000000ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000
c00000000000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000
c000000ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000
c00000000000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000
1000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
0000000000000006a0200007c010000520000007001000003000000f0ffffff000000000
00000000000000090010000000000cc0000000041007200690061006c002000430079007
200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000016000000870000000
0000000390000000100000068e81300406e0e0334776f0330928530e8e813006a200830d
46d0e03200000007f0000008020000001000000000000002cea13000000000066fa2ac5e
8e8130000000000000000000000000050e81300771f08300000cf1500000000000051000
00000000000000084e8130000000000e4e813005c6d0e0338e91300da9a0030e4e81300d
8756f035c6d0e03070000002cea130038e91300e4620230000013002eea1300000000000
90000005c6d0e03ca620230090041007200690061006c002000430079007200000000000
00000000000000000000000000000006476000800000000250000000c000000030000005
20000007001000004000000f0ffffff000000000000000000000000bc020000000000cc0
000000041007200690061006c00200043007900720000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000160000008700000000000000390000000100000068e813004
06e0e0334776f0330928530e8e813006a200830d46d0e03200000007f000000802000000
1000000000000002cea13000000000066fa2ac5e8e813000000000000000000000000005
0e81300771f08300000cf150000000000005100000000000000000084e8130000000000e
4e813005c6d0e0338e91300160000008700000000000000390000002e0000000b0000000
700000002000000000000000100000008000000870000000100000001000000000000000
0000000bc766f0300000000f0000000000000001c00000007000000300000002e0000006
476000800000000250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c00000003000000250000000
c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000
c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000
c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000
c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000
c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000
c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000
c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000
c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000
c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000
c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000
c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000
c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000
c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000
c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000
c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000
c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000
c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000
c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000
c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000c0000000
1000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
0000000000000006a0200007c010000260000001c0000000500000000000000010000000
000000000000000250000000c00000005000000280000000c00000001000000270000001
80000000100000000000000ffffff0000000000250000000c00000001000000280000000
c00000002000000180000000c000000ffffff00190000000c00000000000000140000000
c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001800000005000000050000006
402000077010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000001000000250000000c00000005000000190000000c0000000
0000000180000000c000000ffffff001e0000001800000000000000000000006a0200007
c01000027000000180000000200000000000000c0c0c00000000000250000000c0000000
2000000280000000c00000001000000250000000c00000008000080280000000c0000000
5000000180000000c000000c0c0c000140000000c0000000d000000120000000c0000000
20000005600000030000000250000003c000000650200000f0100000500000025003c006
5023c0065020f0125000f0125003c00260000001c0000000500000000000000010000000
000000080808000250000000c000000050000001b00000010000000250000003c0000001
90000000c000000ffffff003600000010000000650200003c00000036000000100000006
50200000f0100003600000010000000250000000f0100003600000010000000250000003
c000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000002000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000c0c0c0001e00000018000000050000000500000065020000770100002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000002000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000c0c0c0001e00000018000000250000003c000000650200000f010000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
2000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000c000000c
0c0c0001e00000018000000250000003a000000670200000f010000260000001c0000000
100000000000000010000000000000000000000250000000c00000001000000280000000
c00000005000000270000001800000005000000000000009999ff0000000000250000000
c00000005000000280000000c00000002000000180000000c0000009999ff00140000000
c0000000d000000120000000c000000020000005600000030000000290000004e0000004
90000000e0100000500000029004e0049004e0049000f0129000f0129004e00560000003
0000000520000005e000000720000000e0100000500000052005e0072005e0072000f015
2000f0152005e0056000000300000007b000000a00000009b0000000e010000050000007
b00a0009b00a0009b000f017b000f017b00a0005600000030000000a4000000aa000000c
50000000e01000005000000a400aa00c500aa00c5000f01a4000f01a400aa00560000003
0000000ce000000b3000000ee0000000e01000005000000ce00b300ee00b300ee000f01c
e000f01ce00b3005600000030000000f7000000ba000000170100000e01000005000000f
700ba001701ba0017010f01f7000f01f700ba00560000003000000020010000c40000004
00100000e010000050000002001c4004001c40040010f0120010f012001c400560000003
000000049010000dd000000690100000e010000050000004901dd006901dd0069010f014
9010f014901dd00560000003000000072010000e5000000920100000e010000050000007
201e5009201e50092010f0172010f017201e50056000000300000009b010000e7000000b
b0100000e010000050000009b01e700bb01e700bb010f019b010f019b01e700560000003
0000000c4010000ea000000e50100000e01000005000000c401ea00e501ea00e5010f01c
4010f01c401ea005600000030000000ee010000f10000000e0200000e01000005000000e
e01f1000e02f1000e020f01ee010f01ee01f100560000003000000017020000f60000003
70200000e010000050000001702f6003702f60037020f0117020f011702f600560000003
000000040020000f8000000600200000e010000050000004002f8006002f80060020f014
0020f014002f800250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000005000000250000000c00000001000000190000000c000000f
fffff00180000000c0000009999ff001e00000018000000250000003c000000650200000
f010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000005000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff001
80000000c0000009999ff001e0000001800000000000000000000006a0200007c0100002
60000001c0000000200000000000000000000000000000000000000250000000c0000000
2000000280000000c000000010000001b00000010000000250000003c000000140000000
c0000000d000000120000000c000000020000003600000010000000250000000f0100001
b00000010000000250000000f0100003600000010000000650200000f0100001b0000001
000000025000000140100003600000010000000250000000f0100001b000000100000004
e0000001401000036000000100000004e0000000f0100001b00000010000000770000001
40100003600000010000000770000000f0100001b00000010000000a0000000140100003
600000010000000a00000000f0100001b00000010000000ca00000014010000360000001
0000000ca0000000f0100001b00000010000000f3000000140100003600000010000000f
30000000f0100001b000000100000001c0100001401000036000000100000001c0100000
f0100001b0000001000000045010000140100003600000010000000450100000f0100001
b000000100000006e0100001401000036000000100000006e0100000f0100001b0000001
000000097010000140100003600000010000000970100000f0100001b00000010000000c
0010000140100003600000010000000c00100000f0100001b00000010000000ea0100001
40100003600000010000000ea0100000f0100001b0000001000000013020000140100003
600000010000000130200000f0100001b000000100000003c02000014010000360000001
00000003c0200000f0100001b00000010000000650200001401000036000000100000006
50200000f010000250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000004000000250000000c00000005000000250000000c0000000
2000000190000000c000000ffffff00180000000c0000009999ff001e000000180000005
5000000050000003502000037000000180000000c00000000000000140000000c0000000
d000000120000000c0000000100000054000000b0010000580000000a000000340200001
c0000000100000000e8004255350242580000000a0000003b0000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffffc400000020045604320435043d044c0420003a043
0043f045604420430043b04560437043004460456045704200044043e043d0434043e043
204380445042000400438043d043a045604320420004f043a04200047043004410442043
e043a04200043042000120412041f0420003a044004300457043d04200041040b0000000
40000000a000000090000000a0000000a0000000400000008000000090000000a0000000
400000008000000090000000a0000000400000008000000090000000a000000040000000
4000000040000000e0000000a0000000a0000000a0000000a0000000a0000000a0000000
9000000040000000a0000000a0000000a00000008000000040000000a000000040000000
90000000800000004000000090000000900000009000000080000000a000000080000000
400000009000000040000000c0000000c0000000c00000004000000080000000a0000000
9000000040000000a000000040000005400000020010000b00000001f000000d90100003
10000000100000000e8004255350242b00000001f000000230000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff94000000260435043d044204400430043b044c043
d043e04570420005604200021044504560434043d043e04570420000404320440043e043
f043804200042043004200021041d04140465000c000000090000000a000000080000000
a000000090000000a0000000a0000000a0000000a0000000400000004000000040000000
40000000c00000009000000040000000a0000000a0000000a00000004000000040000000
b0000000a0000000a0000000a0000000a0000000a0000000400000008000000090000000
40000000c0000000c0000000b000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000040000002
50000000c00000005000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e0000001800000000000000000000006a0200007c0100002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000
c00000005000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e0000001800000000000000000000006a0200007c010000250000000
c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000
c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000003000000250000000c00000005000000250000000c0000000
2000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000004
2020000f80000005e02000012010000190000000c000000c0c0c000140000000c0000000
d000000120000000c00000001000000540000006000000045020000fc0000005a0200000
d0100000100000000e800425535024245020000fc000000030000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff5400000034002c003300350009000000040000000
9000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000050000002
50000000c00000002000000190000000c000000c0c0c000180000000c000000000000001
e0000001800000000000000000000006a0200007c010000250000000c0000000d0000802
50000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c000000030000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000005000000250000000c00000002000000190000000c000000c0c0c000180000000
c000000000000001e000000180000001a020000f60000003602000010010000140000000
c0000000d000000120000000c0000000100000054000000600000001d020000fa0000003
20200000b0100000100000000e80042553502421d020000fa000000030000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff5400000034002c0038000000090000000
400000009000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
5000000250000000c00000002000000190000000c000000c0c0c000180000000c0000000
00000001e0000001800000000000000000000006a0200007c010000250000000c0000000
d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
3000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000005000000250000000c00000002000000190000000c000000c0c0c0001
80000000c000000000000001e00000018000000f0010000f20000000c0200000c0100001
40000000c0000000d000000120000000c000000010000005400000060000000f3010000f
600000008020000070100000100000000e8004255350242f3010000f6000000030000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000035002c00360000000
90000000400000009000000250000000c0000000d000080250000000c000000030000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000005000000250000000c00000002000000190000000c000000c0c0c000180000000
c000000000000001e0000001800000000000000000000006a0200007c010000250000000
c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000
c00000003000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000005000000250000000c00000002000000190000000c000000c
0c0c000180000000c000000000000001e00000018000000ce010000ed000000dd0100000
7010000140000000c0000000d0000001610000026060f002220574d46430100000000000
1000000000000000300000000200000a0170000a0570000120000000c000000010000005
400000054000000d1010000f1000000d9010000020100000100000000e8004255350242d
1010000f1000000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
00000003700000009000000250000000c0000000d000080250000000c000000030000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000005000000250000000c00000002000000190000000c000000c0c0c000180000000
c000000000000001e0000001800000000000000000000006a0200007c010000250000000
c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000
c00000003000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000005000000250000000c00000002000000190000000c000000c
0c0c000180000000c000000000000001e000000180000009e010000e9000000ba0100000
3010000140000000c0000000d000000120000000c000000010000005400000060000000a
1010000ed000000b6010000fe0000000100000000e8004255350242a1010000ed0000000
30000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000037002c003
5000000090000000400000009000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
3000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000005000000250000000c00000002000000190000000c000000c0c0c0001
80000000c000000000000001e0000001800000000000000000000006a0200007c0100002
50000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000005000000250000000c00000002000000190000000
c000000c0c0c000180000000c000000000000001e000000180000007a010000e60000008
901000000010000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000540000005
40000007d010000ea00000085010000fb0000000100000000e80042553502427d010000e
a000000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff500000003
800000009000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
5000000250000000c00000002000000190000000c000000c0c0c000180000000c0000000
00000001e0000001800000000000000000000006a0200007c010000250000000c0000000
d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
3000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000005000000250000000c00000002000000190000000c000000c0c0c0001
80000000c000000000000001e000000180000004b010000de00000067010000f80000001
40000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000600000004e010000e
200000063010000f30000000100000000e80042553502424e010000e2000000030000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000039002c00350000000
90000000400000009000000250000000c0000000d000080250000000c000000030000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000005000000250000000c00000002000000190000000c000000c0c0c000180000000
c000000000000001e0000001800000000000000000000006a0200007c010000250000000
c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000
c00000003000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000005000000250000000c00000002000000190000000c000000c
0c0c000180000000c000000000000001e000000180000001e010000c700000043010000e
1000000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000640000002
1010000cb0000003f010000dc0000000100000000e800425535024221010000cb0000000
40000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000310034002
c00330009000000090000000400000009000000250000000c0000000d000080250000000
c00000003000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000005000000250000000c00000002000000190000000c000000c
0c0c000180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000006a0200007
c010000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000
d000080250000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000003000000250000000c00000005000000250000000c000000020000001
90000000c000000c0c0c000180000000c000000000000001e00000018000000f4000000b
c00000019010000d6000000140000000c0000000d000000120000000c000000010000005
400000064000000f7000000c000000015010000d10000000100000000e8004255350242f
7000000c0000000040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
4000000310036002c00310009000000090000000400000009000000250000000c0000000
d000080250000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000003000000250000000c00000005000000250000000c000000020000001
90000000c000000c0c0c000180000000c000000000000001e00000018000000000000000
00000006a0200007c010000250000000c0000000d000080250000000c000000030000002
50000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000005000000250000000
c00000002000000190000000c000000c0c0c000180000000c000000000000001e0000001
8000000cb000000b5000000f0000000cf000000140000000c0000000d000000120000000
c000000010000005400000064000000ce000000b9000000ec000000ca000000010000000
0e8004255350242ce000000b9000000040000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff54000000310037002c003400090000000900000004000000090000002
50000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000005000000250000000
c00000002000000190000000c000000c0c0c000180000000c000000000000001e0000001
800000000000000000000006a0200007c010000250000000c0000000d000080250000000
c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
5000000250000000c00000002000000190000000c000000c0c0c000180000000c0000000
00000001e00000018000000a2000000b1000000c7000000cb000000140000000c0000000
d000000120000000c000000010000005400000064000000a5000000b5000000c3000000c
60000000100000000e8004255350242a5000000b5000000040000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff54000000310039002c00310009000000090000000
400000009000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
5000000250000000c00000002000000190000000c000000c0c0c000180000000c0000000
00000001e0000001800000000000000000000006a0200007c010000250000000c0000000
d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
3000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000005000000250000000c00000002000000190000000c000000c0c0c0001
80000000c000000000000001e000000180000007f000000a400000097000000be0000001
40000000c0000000d000000120000000c00000001000000540000005800000082000000a
800000093000000b90000000100000000e800425535024282000000a8000000020000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5000000032003100090000000
9000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000050000002
50000000c00000002000000190000000c000000c0c0c000180000000c000000000000001
e0000001800000000000000000000006a0200007c010000250000000c0000000d0000802
50000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c000000030000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000005000000250000000c00000002000000190000000c000000c0c0c000180000000
c000000000000001e000000180000005000000064000000750000007e000000140000000
c0000000d000000120000000c00000001000000540000006400000053000000680000007
1000000790000000100000000e80042553502425300000068000000040000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff54000000330033002c003600090000000
90000000400000009000000250000000c0000000d000080250000000c000000030000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000005000000250000000c00000002000000190000000c000000c0c0c000180000000
c000000000000001e0000001800000000000000000000006a0200007c010000250000000
c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000
c00000003000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000005000000250000000c00000002000000190000000c000000c
0c0c000180000000c000000000000001e0000001800000027000000530000004c0000006
d000000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000640000002
a0000005700000048000000680000000100000000e80042553502422a000000570000000
40000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000330036002
c00350009000000090000000400000009000000250000000c0000000d000080250000000
c00000003000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000005000000250000000c00000002000000190000000c000000c
0c0c000180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000006a0200007
c010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000005000000250000000c00000002000000190000000c000000c0c0c0001
80000000c000000000000001e0000001800000000000000000000006a0200007c0100001
90000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000010000005
20000007001000001000000f0ffffff00000000840300008403000090010000000000cc0
010000041007200690061006c00200043007900720000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000f8c5180020c0c9771b0601fa000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006
476000800000000250000000c00000001000000540000006c000000300000001c0100004
2000000450100000100000000e80042553502423000000045010000050000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff5800000020043e04410456044f0400000
b00000009000000080000000400000009000000250000000c00000003000000280000000
c00000001000000520000007001000001000000f0ffffff0000000084030000840300009
0010000000000cc0010000041007200690061006c0020004300790072000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000f8c5180020c0c9771
b0601fa00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000647600080000000000000000000000000000000004000000200000000
00000000000000000000000000001000000150060d613000000fd7f54d713000590f777c
8d5f677ffffffff6a16f577cb60e7770000150000000000de60e7770e0e0ad7b01219002
0c0c9770100000044081a00ef0d045d0000c77730d7130008c81900f8c5180020c0c9771
b0601faffffffffde60e7771dadc677b012190008c81900b0121900080000009cd71300d
e74c77720c0c9776476000800000000250000000c0000000100000054000000780000005
90000001b0100006b000000540100000100000000e800425535024259000000540100000
70000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5c000000150441044
2043e043d0456044f0400000b00000008000000070000000900000009000000040000000
9000000250000000c00000003000000280000000c0000000100000052000000700100000
1000000f0ffffff00000000840300008403000090010000000000cc00100000410072006
90061006c002000430079007200000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000044081a00ef0d045d0
000c77730d7130008c81900f8c5180020c0c9771b0601faffffffffde60e7771dadc677b
012190008c81900b0121900080000009cd71300de74c77720c0c97764760008000000000
000000000000000000000000400000020000000000000000000000000000000000001000
000150060d613000000fd7f54d713000590f777c8d5f677ffffffff6a16f577cb60e7770
000150000000000de60e7770e0e0ad8b012190020c0c9770100000044081a00ef0d045d0
000c77730d7130008c81900f8c5180020c0c9771b0601faffffffffde60e7771dadc677b
012190008c81900b0121900080000009cd71300de74c77720c0c97764760008000000002
50000000c00000001000000540000006c000000820000001a01000094000000430100000
100000000e80042553502428200000043010000050000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff5800000027043504450456044f0400000b000000090000000
80000000400000009000000250000000c00000003000000280000000c000000010000005
20000007001000001000000f0ffffff00000000840300008403000090010000000000cc0
010000041007200690061006c00200043007900720000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004
4081a00ef0d045d0000c77730d7130008c81900f8c5180020c0c9771b0601faffffffffd
e60e7771dadc677b012190008c81900b0121900080000009cd71300de74c77720c0c9776
476000800000000000000000000000000000000040000002000000000000000000000000
0000000000001000000150060d613000000fd7f54d713000590f777c8d5f677ffffffff6
a16f577cb60e7770000150000000000de60e7770e0e0ad9b012190020c0c977010000004
4081a00ef0d045d0000c77730d7130008c81900f8c5180020c0c9771b0601faffffffffd
e60e7771dadc677b012190008c81900b0121900080000009cd71300de74c77720c0c9776
476000800000000250000000c00000001000000540000007c000000ab0000001a010000b
d000000600100000100000000e8004255350242ab00000060010000080000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff5c00000021043b043e04320435043d045
6044f040c000000090000000900000009000000090000000900000004000000090000002
50000000c00000003000000280000000c00000001000000520000007001000001000000f
0ffffff00000000840300008403000090010000000000cc0010000041007200690061006
c00200043007900720000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000044081a00ef0d045d0000c7773
0d7130008c81900f8c5180020c0c9771b0601faffffffffde60e7771dadc677b01219000
8c81900b0121900080000009cd71300de74c77720c0c9776476000800000000000000000
000000000000000040000002000000000000000000000000000000000000100000015006
0d613000000fd7f54d713000590f777c8d5f677ffffffff6a16f577cb60e777000015000
0000000de60e7770e0e0adab012190020c0c9770100000044081a00ef0d045d0000c7773
0d7130008c81900f8c5180020c0c9771b0601faffffffffde60e7771dadc677b01219000
8c81900b0121900080000009cd71300de74c77720c0c9776476000800000000250000000
c00000001000000540000007c000000d400000018010000e600000062010000010000000
0e8004255350242d400000062010000080000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff5c000000230433043e044004490438043d0430040a000000060000000
9000000090000000d000000090000000900000009000000250000000c000000030000002
80000000c00000001000000520000007001000001000000f0ffffff00000000840300008
403000090010000000000cc0010000041007200690061006c00200043007900720000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000044081a00ef0d045d0000c77730d7130008c81900f8c518002
0c0c9771b0601faffffffffde60e7771dadc677b012190008c81900b0121900080000009
cd71300de74c77720c0c9776476000800000000000000000000000000000000040000002
0000000000000000000000000000000000001000000150060d613000000fd7f54d713000
590f777c8d5f677ffffffff6a16f577cb60e7770000150000000000de60e7770e0e0adbb
012190020c0c9770100000044081a00ef0d045d0000c77730d7130008c81900f8c518002
0c0c9771b0601faffffffffde60e7771dadc677b012190008c81900b0121900080000009
cd71300de74c77720c0c9776476000800000000250000000c00000001000000540000007
c000000fd0000001c0100000f0100005f0100000100000000e8004255350242fd0000005
f01000008000000e60b000026060f00c217574d464301000000000001000000000000000
3000000a017000000000000a05700004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff5c00000025043e04400432043004420456044f040b00000009000000090000000
900000009000000070000000400000009000000250000000c00000003000000280000000
c00000001000000520000007001000001000000f0ffffff0000000084030000840300009
0010000000000cc0010000041007200690061006c0020004300790072000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000044081a00ef0d045d0000c77730d7130008c81900f8c5180020c0c9771
b0601faffffffffde60e7771dadc677b012190008c81900b0121900080000009cd71300d
e74c77720c0c977647600080000000000000000000000000000000004000000200000000
00000000000000000000000000001000000150060d613000000fd7f54d713000590f777c
8d5f677ffffffff6a16f577cb60e7770000150000000000de60e7770e0e0adcb01219002
0c0c9770100000044081a00ef0d045d0000c77730d7130008c81900f8c5180020c0c9771
b0601faffffffffde60e7771dadc677b012190008c81900b0121900080000009cd71300d
e74c77720c0c9776476000800000000250000000c0000000100000054000000700000002
60100001901000038010000550100000100000000e800425535024226010000550100000
60000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff580000001f043e043
b044c04490430040c0000000900000009000000080000000d00000009000000250000000
c00000003000000280000000c00000001000000520000007001000001000000f0ffffff0
0000000840300008403000090010000000000cc0010000041007200690061006c0020004
300790072000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000044081a00ef0d045d0000c77730d713000
8c81900f8c5180020c0c9771b0601faffffffffde60e7771dadc677b012190008c81900b
0121900080000009cd71300de74c77720c0c977647600080000000000000000000000000
00000000400000020000000000000000000000000000000000001000000150060d613000
000fd7f54d713000590f777c8d5f677ffffffff6a16f577cb60e7770000150000000000d
e60e7770e0e0addb012190020c0c9770100000044081a00ef0d045d0000c77730d713000
8c81900f8c5180020c0c9771b0601faffffffffde60e7771dadc677b012190008c81900b
0121900080000009cd71300de74c77720c0c9776476000800000000250000000c0000000
1000000540000006c000000500100001b01000062010000480100000100000000e800425
53502425001000048010000050000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff580000001b04380442043204300400000b0000000900000007000000090000000
9000000250000000c00000003000000280000000c0000000100000052000000700100000
1000000f0ffffff00000000840300008403000090010000000000cc00100000410072006
90061006c002000430079007200000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000044081a00ef0d045d0
000c77730d7130008c81900f8c5180020c0c9771b0601faffffffffde60e7771dadc677b
012190008c81900b0121900080000009cd71300de74c77720c0c97764760008000000000
000000000000000000000000400000020000000000000000000000000000000000001000
000150060d613000000fd7f54d713000590f777c8d5f677ffffffff6a16f577cb60e7770
000150000000000de60e7770e0e0adeb012190020c0c9770100000044081a00ef0d045d0
000c77730d7130008c81900f8c5180020c0c9771b0601faffffffffde60e7771dadc677b
012190008c81900b0121900080000009cd71300de74c77720c0c97764760008000000002
50000000c000000010000005400000070000000790100001c0100008b0100004d0100000
100000000e8004255350242790100004d010000060000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff580000001b0430044204320456044f040b000000090000000
7000000090000000400000009000000250000000c00000003000000280000000c0000000
1000000520000007001000001000000f0ffffff000000008403000084030000900100000
00000cc0010000041007200690061006c002000430079007200000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000044081a00ef0d045d0000c77730d7130008c81900f8c5180020c0c9771b0601faf
fffffffde60e7771dadc677b012190008c81900b0121900080000009cd71300de74c7772
0c0c97764760008000000000000000000000000000000000400000020000000000000000
000000000000000000001000000150060d613000000fd7f54d713000590f777c8d5f677f
fffffff6a16f577cb60e7770000150000000000de60e7770e0e0adfb012190020c0c9770
100000044081a00ef0d045d0000c77730d7130008c81900f8c5180020c0c9771b0601faf
fffffffde60e7771dadc677b012190008c81900b0121900080000009cd71300de74c7772
0c0c9776476000800000000250000000c000000010000005400000078000000a20100001
a010000b4010000530100000100000000e8004255350242a201000053010000070000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5c00000023043a04400430045
7043d04300400000a0000000700000009000000090000000400000009000000090000002
50000000c00000003000000280000000c00000001000000520000007001000001000000f
0ffffff00000000840300008403000090010000000000cc0010000041007200690061006
c00200043007900720000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000044081a00ef0d045d0000c7773
0d7130008c81900f8c5180020c0c9771b0601faffffffffde60e7771dadc677b01219000
8c81900b0121900080000009cd71300de74c77720c0c9776476000800000000000000000
000000000000000040000002000000000000000000000000000000000000100000015006
0d613000000fd7f54d713000590f777c8d5f677ffffffff6a16f577cb60e777000015000
0000000de60e7770e0e0ae0b012190020c0c9770100000044081a00ef0d045d0000c7773
0d7130008c81900f8c5180020c0c9771b0601faffffffffde60e7771dadc677b01219000
8c81900b0121900080000009cd71300de74c77720c0c9776476000800000000250000000
c000000010000005400000088000000cb01000019010000dd01000074010000010000000
0e8004255350242cb010000740100000a0000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff6000000021043b043e04320430044704470438043d0430040c0000000
900000009000000090000000900000008000000080000000900000009000000090000002
50000000c00000003000000280000000c00000001000000520000007001000001000000f
0ffffff00000000840300008403000090010000000000cc0010000041007200690061006
c00200043007900720000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000044081a00ef0d045d0000c7773
0d7130008c81900f8c5180020c0c9771b0601faffffffffde60e7771dadc677b01219000
8c81900b0121900080000009cd71300de74c77720c0c9776476000800000000000000000
000000000000000040000002000000000000000000000000000000000000100000015006
0d613000000fd7f54d713000590f777c8d5f677ffffffff6a16f577cb60e777000015000
0000000de60e7770e0e0ae1b012190020c0c9770100000044081a00ef0d045d0000c7773
0d7130008c81900f8c5180020c0c9771b0601faffffffffde60e7771dadc677b01219000
8c81900b0121900080000009cd71300de74c77720c0c9776476000800000000250000000
c000000010000005400000084000000f40100001a0100000602000065010000010000000
0e8004255350242f401000065010000090000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff600000001a0430043704300445044104420430043d040000090000000
900000007000000090000000800000008000000070000000900000009000000250000000
c00000003000000280000000c00000001000000520000007001000001000000f0ffffff0
0000000840300008403000090010000000000cc0010000041007200690061006c0020004
300790072000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000044081a00ef0d045d0000c77730d713000
8c81900f8c5180020c0c9771b0601faffffffffde60e7771dadc677b012190008c81900b
0121900080000009cd71300de74c77720c0c977647600080000000000000000000000000
00000000400000020000000000000000000000000000000000001000000150060d613000
000fd7f54d713000590f777c8d5f677ffffffff6a16f577cb60e7770000150000000000d
e60e7770e0e0ae2b012190020c0c9770100000044081a00ef0d045d0000c77730d713000
8c81900f8c5180020c0c9771b0601faffffffffde60e7771dadc677b012190008c81900b
0121900080000009cd71300de74c77720c0c9776476000800000000250000000c0000000
100000054000000840000001d0200001b0100002f020000690100000100000000e800425
53502421d02000069010000090000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff600000001c0430043a04350434043e043d0456044f0400000d000000090000000
7000000090000000900000009000000090000000400000009000000250000000c0000000
3000000280000000c00000001000000520000007001000001000000f0ffffff000000008
40300008403000090010000000000cc0010000041007200690061006c002000430079007
200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000044081a00ef0d045d0000c77730d7130008c81900f
8c5180020c0c9771b0601faffffffffde60e7771dadc677b012190008c81900b01219000
80000009cd71300de74c77720c0c97764760008000000000000000000000000000000000
400000020000000000000000000000000000000000001000000150060d613000000fd7f5
4d713000590f777c8d5f677ffffffff6a16f577cb60e7770000150000000000de60e7770
e0e0ae3b012190020c0c9770100000044081a00ef0d045d0000c77730d7130008c81900f
8c5180020c0c9771b0601faffffffffde60e7771dadc677b012190008c81900b01219000
80000009cd71300de74c77720c0c9776476000800000000250000000c000000010000005
40000007c000000460200001b010000580200005d0100000100000000e80042553502424
60200005d010000080000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
c00000011043e043b0433043004400456044f040b0000000900000009000000060000000
9000000090000000400000009000000250000000c00000003000000280000000c0000000
1000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000005000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e0000001800000000000000000000006a0200007c0100002
50000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c000000040000002
50000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000005000000250000000
c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
8000000080000007f00000025000000cb000000140000000c0000000d000000120000000
c00000001000000520000007001000001000000f0ffffff000000008403000084030000b
c020000000000cc0010000041007200690061006c0020004300790072000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000a32bc1d6f030000000060c513007cf40030fd0e2131f705000094c713000
c000000bc1d6f0366fa2ac5c60401301b0601fa32dc13000800000078c5130032dc13004
70000005f3ac677a0c51300e9c60030e0c285301097b50042dc13000000000044dc13001
097b500ccc513003f460130a46c6f0394c7130000000000000000003092853094c71300a
46c6f03000000004700000008c61300e0711430470000000800000032dc130042dc1300f
cc5130042dc130032dc130004c8130000000000000000004700000000e7150020c0c9771
b0601fa04c81300fa5b08300c0000004700000004c8130022d5233000400000e67614301
7781430000000006476000800000000250000000c00000001000000540000007c0000000
c000000810000001e000000c80000000100000000e80042553502420c000000c80000000
80000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5c000000120456043
40441043e0442043a0438040c000000040000000a000000090000000a000000080000000
80000000a000000250000000c00000004000000280000000c00000001000000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000004000000250000000c00000005000000250000000c0000000
2000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
0000000000000006a0200007c010000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000004000000250000000c00000005000000250000000c000000020000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
00000006a0200007c010000260000001c000000010000000000000001000000000000000
0000000250000000c00000001000000280000000c00000002000000250000000c0000000
5000080280000000c00000005000000180000000c000000ffffff00190000000c0000000
0000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000180000000
5000000050000006402000077010000250000000c00000004000080250000000c0000000
7000080280000000c00000001000000250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff001
e0000001800000000000000000000006a0200007c010000220000000c000000ffffffff0
900000010000000cc4d0000523000002100000008000000190000000c000000000000001
80000000c000000ffffff00220000000c000000ffffffff0a00000010000000000000000
00000002100000008000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff001
80000000c000000ffffff00190000000c00000000000000250000000c000000040000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff4600000034000000280000004
54d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f000000800
0000080460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e0000001
40000000000000010000000140000000400000003010800050000000b020000000005000
0000c0210021d0305000000090200000000050000000102ffffff000400000004010d000
400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff0
30000001e00050000000102ffffff00050000000902000000000400000004010d0008000
000fa0200000100000000000000040000002d01000007000000fc020000ffffff0000000
40000002d01010008000000fa0200000000000000000000040000002d01020007000000f
c020000ffffff000000040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002
d010100040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d01010004000
0002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002d01020004000
0002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d0100000
50000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000160410021
d03000000001c000000fb02eaff0000000000009001000000cc00000000417269616c204
379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0104001c000
000fb02eaff000000000000bc02000000cc00000000417269616c2043797200000000000
00000000000000000000000000000000000040000002d0105001c000000fb02160009000
0000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000000000000000000000000000
0000000000000000000040000002d010600040000002d010500040000002d01060004000
0002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d010
500040000002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d01050004000
0002d010400040000002d010600040000002d010400040000002d010600040000002d010
400040000002d010600040000002d010400040000002d010600040000002d01040004000
0002d010600040000002d010400040000002d010600040000002d010400040000002d010
600040000002d010400040000002d010600040000002d010400040000002d01060004000
0002d010400040000002d010600040000002d010400040000002d010600040000002d010
400040000002d010600040000002d010400040000002d010600040000002d01040004000
0002d010600040000002d010400040000002d010600040000002d010400040000002d010
600040000002d010400040000002d010600040000002d010400040000002d01060004000
0002d010400040000002d010600040000002d010400040000002d010600040000002d010
400040000002d010600040000002d010400040000002d010600040000002d01040004000
0002d010600040000002d010400040000002d010600040000002d010400040000002d010
600040000002d010400040000002d010600040000002d010400040000002d01060004000
0002d010400040000002d010600040000002d010400040000002d010200040000002d010
300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002
d010100040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
c01000007000000160410021d030000000008000000fa020000010000000000000004000
0002d01070004000000f001000007000000fc020000ffffff000000040000002d0100000
4000000f0010100050000000902ffffff00050000000102000000000400000004010d000
400000002010200070000001b040a02160307000600040000002d010200040000002d010
300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002
d010000040000002d01070005000000010200000000050000000902ffffff00040000002
c01000007000000160410021d030000000007000000fc020000c0c0c0000000040000002
d01010004000000f001000008000000fa02050000000000ffffff00040000002d0100000
4000000f0010700050000000902c0c0c0000400000004010d0004000000020102000e000
00024030500300053001603530016037801300078013000530008000000fa02000001000
00080808000040000002d01070005000000140253003000050000000102ffffff0005000
000130253001603050000001302780116030500000013027801300005000000130253003
000040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff03000
0001e00040000002d010400040000002d010100040000002d010700050000000102fffff
f00050000000902c0c0c000040000002c010000070000001604090216030700060004000
0002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e000
40000002d010400040000002d010100040000002d010700050000000102ffffff0005000
0000902c0c0c000040000002c0100000700000016047801160353003000040000002d010
200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002
d010400040000002d010100040000002d010700050000000102ffffff00050000000902c
0c0c000040000002c010000070000001604780119035100300008000000fa02000001000
00000000000040000002d01080004000000f001070007000000fc0200009999ff0000000
40000002d01070004000000f00101000500000009029999ff000400000004010d0004000
000020102000e0000002403050035006c005e006c005e0078013500780135006c000e000
000240305006a00830093008300930078016a0078016a0083000e000000240305009f00d
e00c800de00c80078019f0078019f00de000e00000024030500d300ec00fe00ec00fe007
801d3007801d300ec000e000000240305000a01f9003301f900330178010a0178010a01f
9000e000000240305003e01020168010201680178013e0178013e0102010e00000024030
500730110019d0110019d01780173017801730110010e00000024030500a8013301d1013
301d1017801a8017801a80133010e00000024030500dd013e0106023e0106027801dd017
801dd013e010e00000024030500120241013b0241013b02780112027801120241010e000
0002403050047024501710245017102780147027801470245010e000000240305007d024
f01a6024f01a60278017d0278017d024f010e00000024030500b2025601db025601db027
801b2027801b20256010e00000024030500e70258011003580110037801e7027801e7025
801040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff03000
0001e00040000002d010400040000002d010700040000002d010800050000000102fffff
f000500000009029999ff00040000002c010000070000001604780116035300300004000
0002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e000
40000002d010400040000002d010700040000002d010800050000000102ffffff0005000
00009029999ff00040000002c01000007000000160410021d030000000008000000fa020
0000000000000000000040000002d01010004000000f0010800050000001402530030000
400000004010d00040000000201020005000000130278013000050000001302780116030
500000014027f013000050000001302780130000500000014027f0165000500000013027
80165000500000014027f019900050000001302780199000500000014027f01ce0005000
00013027801ce000500000014027f010401050000001302780104010500000014027f013
901050000001302780139010500000014027f016e0105000000130278016e01050000001
4027f01a3010500000013027801a3010500000014027f01d8010500000013027801d8010
500000014027f010d0205000000130278010d020500000014027f0142020500000013027
80142020500000014027f017802050000001302780178020500000014027f01ac0205000
00013027801ac020500000014027f01e1020500000013027801e1020500000014027f011
60305000000130278011603040000002d010500040000002d010600040000002d0105000
40000002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d010500040000002
d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e0004000
0002d010500040000002d010700040000002d010100050000000102ffffff00050000000
9029999ff00040000002c0100000700000016044c00d80207006e0005000000090200000
0000400000004010d00040000000201010060000000320a0e0071003b000000d0b3e2e5e
dfc20eae0efb3f2e0ebb3e7e0f6b3bf20f4eeede4eee2e8f520f0e8edeab3e220ffea20f
7e0f1f2eeea20f320c2c2cf20eaf0e0bfed20000f0005000d000b000d000d0005000b000
b000d0005000a000c000d0005000a000c000d0005000500050012000d000d000d000d000
d000d000b0006000c000d000d000b0005000d0005000b000b0005000b000c000c000a000
d000a0005000c00050010000f000f0006000a000d000b0006000c0006003c000000320a2
b00e30023000000d6e5edf2f0e0ebfcedeebf20b320d1f5b3e4edeebf20aae2f0eeefe82
0f2e020d1cdc4000f000c000d000a000d000c000d000c000d000d0005000600050005000
f000c0005000d000d000d00050005000e000d000d000d000d000d0005000a000c0005000
f0010000e00040000002d010600040000002d010500040000002d010200040000002d010
300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002
d010700040000002d010100050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
c01000007000000160410021d0300000000040000002d010200040000002d01030004000
0002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d0107000
40000002d010100050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
7000000160410021d0300000000040000002d010400040000002d010600040000002d010
400040000002d010600040000002d010400040000002d010200040000002d01030004000
0002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0107000
40000002d010100050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
700000016047d010d035801e902050000000102c0c0c0000400000004010d00040000000
20101000c000000320a5e01ed0203000000342c33040c0005000b00040000002d0106000
40000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002
701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010700040000002d01010005000
0000102c0c0c00005000000090200000000040000002c01000007000000160410021d030
0000000040000002d010600040000002d010400040000002d010600040000002d0104000
40000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001
e00040000002d010400040000002d010700040000002d010100050000000102c0c0c0000
5000000090200000000040000002c0100000700000016047a01da025601b602040000000
4010d0004000000020101000c000000320a5b01b90203000000342c38040c0005000c000
40000002d010600040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002
d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01070004000
0002d010100050000000102c0c0c00005000000090200000000040000002c01000007000
000160410021d0300000000040000002d010600040000002d010400040000002d0106000
40000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002
701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010700040000002d01010005000
0000102c0c0c00005000000090200000000040000002c0100000700000016047401a4025
0017f020400000004010d0004000000020101000c000000320a5601830203000000352c3
6040c0005000c00040000002d010600040000002d010400040000002d010200040000002
d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01040004000
0002d010700040000002d010100050000000102c0c0c0000500000009020000000004000
0002c01000007000000160410021d0300000000040000002d010600040000002d0104000
40000002d010600040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002
d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01070004000
0002d010100050000000102c0c0c00005000000090200000000040000002c01000007000
00016046d016702490154020400000004010d00040000000201010009000000320a4f015
7020100000037ef0c00040000002d010600040000002d010400040000002d01020004000
0002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0104000
40000002d010700040000002d010100050000000102c0c0c000050000000902000000000
40000002c01000007000000160410021d0300000000040000002d010600040000002d010
400040000002d010600040000002d010400040000002d010200040000002d01030004000
0002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0107000
40000002d010100050000000102c0c0c00005000000090200000000040000002c0100000
7000000160468013a02440116020400000004010d0004000000020101000c000000320a4
9011a0203000000372c35040b0005000c00040000002d010600040000002d01040004000
0002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e000
40000002d010400040000002d010700040000002d010100050000000102c0c0c00005000
000090200000000040000002c01000007000000160410021d0300000000040000002d010
600040000002d010400040000002d010600040000002d010400040000002d01020004000
0002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0104000
40000002d010700040000002d010100050000000102c0c0c000050000000902000000000
40000002c0100000700000016046401fb013f01e7010400000004010d000400000002010
10009000000320a4501eb010100000038ef0c00040000002d010600040000002d0104000
40000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001
e00040000002d010400040000002d010700040000002d010100050000000102c0c0c0000
5000000090200000000040000002c01000007000000160410021d0300000000040000002
d010600040000002d010400040000002d010600040000002d010400040000002d0102000
40000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010
400040000002d010700040000002d010100050000000102c0c0c00005000000090200000
000040000002c0100000700000016045801cf013401ab010400000004010d00040000000
20101000c000000320a3a01af0103000000392c35040b0005000c00040000002d0106000
40000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002
701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010700040000002d01010005000
0000102c0c0c00005000000090200000000040000002c01000007000000160410021d030
0000000040000002d010600040000002d010400040000002d010600040000002d0104000
40000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001
e00040000002d010400040000002d010700040000002d010100050000000102c0c0c0000
5000000090200000000040000002c0100000700000016043901a00114017101040000000
4010d0004000000020101000d000000320a1a0175010400000031342c330b000c0005000
c00040000002d010600040000002d010400040000002d010200040000002d01030004000
0002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0107000
40000002d010100050000000102c0c0c00005000000090200000000040000002c0100000
7000000160410021d0300000000040000002d010600040000002d010400040000002d010
600040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d01060004000
0002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010700040000002d0101000
50000000102c0c0c00005000000090200000000040000002c01000007000000160429016
a0105013b010400000004010d0004000000020101000d000000320a0b013e01040000003
1362c310c000c0005000b00040000002d010600040000002d010400040000002d0102000
40000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010
400040000002d010700040000002d010100050000000102c0c0c00005000000090200000
000040000002c01000007000000160410021d0300000000040000002d010600040000002
d010400040000002d010600040000002d010400040000002d010200040000002d0103000
40000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010
700040000002d010100050000000102c0c0c00005000000090200000000040000002c010
00007000000160420013501fb0006010400000004010d0004000000020101000d0000003
20a01010a010400000031372c340b000c0005000c00040000002d010600040000002d010
400040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff03000
0001e00040000002d010400040000002d010700040000002d010100050000000102c0c0c
00005000000090200000000040000002c01000007000000160410021d030000000004000
0002d010600040000002d010400040000002d010600040000002d010400040000002d010
200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002
d010400040000002d010700040000002d010100050000000102c0c0c0000500000009020
0000000040000002c0100000700000016041a010101f600d1000400000004010d0004000
000020101000d000000320afb00d5000400000031392c310b000c0005000c00040000002
d010600040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d0106000
40000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010700040000002d010
100050000000102c0c0c00005000000090200000000040000002c0100000700000016041
0021d0300000000040000002d010600040000002d010400040000002d010600040000002
d010400040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff0
30000001e00040000002d010400040000002d010700040000002d010100050000000102c
0c0c00005000000090200000000040000002c0100000700000016040801c300e400a4000
400000004010d0004000000020101000a000000320ae900a8000200000032310b000c000
40000002d010600040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002
d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01070004000
0002d010100050000000102c0c0c00005000000090200000000040000002c01000007000
000160410021d0300000000040000002d010600040000002d010400040000002d0106000
40000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002
701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010700040000002d01010005000
0000102c0c0c00005000000090200000000040000002c010000070000001604af0097008
b0067000400000004010d0004000000020101000d000000320a90006b000400000033332
c360c000b0005000c00040000002d010600040000002d010400040000002d01020004000
0002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0104000
40000002d010700040000002d010100050000000102c0c0c000050000000902000000000
40000002c01000007000000160410021d0300000000040000002d010600040000002d010
400040000002d010600040000002d010400040000002d010200040000002d01030004000
0002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0107000
40000002d010100050000000102c0c0c00005000000090200000000040000002c0100000
7000000160497006200730032000400000004010d0004000000020101000d000000320a7
90036000400000033362c350c000b0006000b00040000002d010600040000002d0104000
40000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001
e00040000002d010400040000002d010700040000002d010100050000000102c0c0c0000
5000000090200000000040000002c01000007000000160410021d0300000000040000002
d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e0004000
0002d010400040000002d010700040000002d010100050000000102c0c0c000050000000
90200000000040000002c01000007000000160410021d0300000000050000000102fffff
f000400000004010d0004000000020101001c000000fb02eaff000084038403900100000
0cc00100000417269616c204379720000000000000000000000000000000000000000000
000040000002d0108000f000000320ac3013e0005000000d0eef1b3fff20e000c000a000
5000c00040000002d01040004000000f00108001c000000fb02eaff00008403840390010
00000cc00100000417269616c20437972000000000000000000000000000000000000000
0000000040000002d01080012000000320ad801730007000000c5f1f2eeedb3ffe80e000
a0009000c000b0006000b00040000002d01040004000000f00108001c000000fb02eaff0
000840384039001000000cc00100000417269616c2043797200000000000000000000000
00000000000000000000000040000002d0108000f000000320ac101a80005000000d7e5f
5b3ffb30e000b000b0005000b00040000002d01040004000000f00108001c000000fb02e
aff0000840384039001000000cc00100000417269616c204379720000000000000000000
000000000000000000000000000040000002d01080013000000320ae901dc0008000000d
1ebeee2e5edb3ff10000c000b000c000b000c0005000c00040000002d01040004000000f
00108001c000000fb02eaff0000840384039001000000cc00100000417269616c2043797
20000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010800130000003
20aec01110108000000d3e3eef0f9e8ede00d0008000c000b0011000b000c000c0004000
0002d01040004000000f00108001c000000fb02eaff0000840384039001000000cc00100
000417269616c20437972000000000000000000000000000000000000000000000004000
0002d01080013000000320ae701460108000000d5eef0e2e0f2b3ff0e000c000c000b000
c00090005000c00040000002d01040004000000f00108001c000000fb02eaff000084038
4039001000000cc00100000417269616c204379720000000000000000000000000000000
000000000000000040000002d01080010000000320ada017b0106000000cfeeebfcf9e00
f000c000c000a0011000b00040000002d01040004000000f00108001c000000fb02eaff0
000840384039001000000cc00100000417269616c2043797200000000000000000000000
00000000000000000000000040000002d0108000f000000320ac801b10105000000cbe8f
2e2e0e00e000c0009000c000b00040000002d01040004000000f00108001c000000fb02e
aff0000840384039001000000cc00100000417269616c204379720000000000000000000
000000000000000000000000000040000002d01080010000000320ace01e60106000000c
be0f2e2b3ff0e000c0009000b0006000b00040000002d01040004000000f00108001c000
000fb02eaff0000840384039001000000cc00100000417269616c2043797200000000000
00000000000000000000000000000000000040000002d01080012000000320ad7011b020
7000000d3eaf0e0bfede0ff0d0009000b000c0005000c000b00040000002d01040004000
000f00108001c000000fb02eaff0000840384039001000000cc00100000417269616c204
379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01080016000
000320a050250020a000000d1ebeee2e0f7f7e8ede00f000c000b000c000c000a000a000
c000b000c00040000002d01040004000000f00108001c000000fb02eaff0000840384039
001000000cc00100000417269616c2043797200000000000000000000000000000000000
00000000000040000002d01080015000000320af001850209000000cae0e7e0f5f1f2e0e
de00b000c0009000b000b000a0009000c000b00040000002d01040004000000f00108001
c000000fb02eaff0000840384039001000000cc00100000417269616c204379720000000
000000000000000000000000000000000000000040000002d01080015000000320af501b
90209000000cce0eae5e4eeedb3ffe011000c0009000b000c000c000b0005000c0004000
0002d01040004000000f00108001c000000fb02eaff0000840384039001000000cc00100
000417269616c20437972000000000000000000000000000000000000000000000004000
0002d01080013000000320ae501ee0208000000c1eeebe3e0f0b3ff0e000c000c0007000
c000c0005000b00040000002d01040004000000f0010800040000002d010200040000002
d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01040004000
0002d010700040000002d010100050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002c01000007000000160410021d0300000000040000002d010500040000002d0106000
40000002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d010200040000002
d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01050004000
0002d010700040000002d010100050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002c0100000700000016041a013000b0000a000400000004010d0004000000020101001
c000000fb02eaff000084038403bc02000000cc00100000417269616c204379720000000
000000000000000000000000000000000000000040000002d01080013000000320a16010
f0008000000c2b3e4f1eef2eae8100005000d000c000c000b000a000d00040000002d010
50004000000f0010800040000002d010600040000002d010500040000002d01020004000
0002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0105000
40000002d010700040000002d010100050000000102ffffff00050000000902000000000
40000002c01000007000000160410021d0300000000040000002d010200040000002d010
300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002
d010700040000002d010100050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
c01000007000000160410021d030000000008000000fa020000010000000000000004000
0002d01080004000000f001010007000000fc020100000000000000040000002d0101000
4000000f0010700050000000902ffffff00050000000102000000000400000004010d000
400000002010200070000001b040a0216030700060007000000fc0200000000000000000
40000002d010700040000002d01020004000000f0010800040000002d010600040000002
701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c010
00007000000160410021d0300000000040000002701ffff030000001e000500000001020
0000000050000000902ffffff00040000002701ffff030000001e0005000000010200000
000050000000902ffffff00050000000902ffffff0005000000010200000000040000002
d010700040000002d010600040000002701ffff030000000000

Операції із цінними паперами суб’єктів господарювання здебільшого
здійснюються на неорганізованому ринку , частка обсягу торгів на якому в
2003 році становила 98,2 %, збільшившись порівняно з 2002 роком на 4,2
відсоткового пункту. Обсяг угод, укладених упродовж минулого року на
організованому ринку (на фондових біржах та ПФТС), дорівнював 3,53 млрд.
грн., тобто зменшився порівняно з попереднім роком майже в 1,8 разів.

Неорганізована торгівля не дає змоги реально оцінити цінні папери, попит
на них, обсяги їх реалізації, напрями руху капіталу. Можливість
проведення «фіктивного» котирування призводить до викривлення цін.
Унаслідок зростає ризиковість здійснення операцій із цінними паперами як
комерційними банками, так і Національним банком України. Це знижує
ефективність фондового ринку як елементу фінансової системи країни.

Досвід створення і розвитку фондових ринків у країнах із перехідною
економікою свідчить, що швидкість їх становлення залежала передусім від
макроекономічної стабільності, зокрема стабільності національної
грошової одиниці і темпів інфляції. Проводячи виважену грошово-кредитну
політику, Національний банк України створює умови для подальшого
розвитку вітчизняного фондового ринку. Однак утримання протягом майже
чотирьох років стабільного курсу гривні суттєво не вплинуло на його
прискорення.

Нерозвинутість національного фондового ринку не лише стримує зростання
обсягів інвестицій, необхідних для структурної перебудови економіки та
підвищення конкурентоспроможності реального сектору, а й перешкоджає
розвитку банківської системи, обмежує можливості Національного банку
України щодо регулювання пропозиції грошей.

Незважаючи на те, що банки на українському організованому ринку є
лідерами за обсягами торгів корпоративними облігаціями та державними
борговими забов’язаннями, частка цінних паперів у їхніх активах
незначна. На 01.01.2004 вона становила лише 6,5%, що значно менше від
аналогічного показника в інших країнах Східної Європи (в Чехії – 17,5,
Польщі – 22,3% ) та євро зони – 34,6% [7, с.4].

Як емітенти боргових забов’язань банки посідають одне з останніх місць.
У2003 році ними випущено облігації на суму 329,2 млн. грн., що становить
8 % від загального обсягу їх емісії. Тому частка цінних паперів у
забов’язаннях українських банків незначна . вона дорівнює лише 1,4%.
Нагадаємо, що в країнах Євро зони цей показник сягає майже 58%.

Нерозвинутість вітчизняного фондового ринку позбавляє українські
банківські установи можливості диверсифікації пасивів та ефективного
використання активів, що значно знижує їх конкурентоспроможність
порівняно з банками інших країн.

Для моніторингу, аналізу та ефективного регулювання валютного і
грошово-кредитного ринків Національному банку України необхідна повна
інформація щодо фінансових потоків, зокрема і на фондовому ринку. Проте
на сьогодні вони є прозорими лише за державними цінними паперами, які
обслуговує депозитарій Національного банку України. Щодо цінних паперів
суб’єктів господарювання повної та достовірної інформації (ні за цінами,
ні за обсягами продажу) немає, оскільки операції з ними здійснюються
переважно на неорганізованому ринку та на умовах вільної поставки (без
обов’язкового застосування принципу «поставка проти оплати»).

У сфері операцій із цінними паперами Національний банк застосовує
державні цінні папери та боргові зобов’язання суб’єктів господарювання,
вимоги щодо яких установлено Положенням «Про регулювання Національним
банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій», затвердженим постановою Правління НБУ від
24 грудня 2003р. № 584. [ 7, с.4]

Стосовно державних цінних паперів, то в Україні, починаючи з 1998 року,
спостерігається зменшення обсягів розміщення ОВДП на внутрішньому ринку.
Винятком був лише 2002 рік, протягом якого ВАТ «Ощадбанк» виявляв
інтерес до придбання ОВДП як найліквідніших і менш ризикових активів із
постійним гарантованим доходом, чим сприяв значному зростанню обсягу
емітованих державою цінних паперів (з 1,2 до 2,8 млрд. грн.)

Обсяг торгів ОВДП на організованому вторинному ринку цінних паперів
також мав тенденцію до зменшення – із 77,5 % від загального обсягу
торгів у 2002 році до 16,9 % у 2003 – му (на цей час він становив 520,97
млн. грн.). Зазначене зниження стало наслідком того, що в торгах не брав
участі Національний банк України, оскільки державні цінні папери, якими
він володів, мало приваблювали потенційних покупців.

На жаль, для фондового ринку України вже сталою є тенденція до зниження
питомої ваги організованого ринку при постійному суттєвому зростанні
загальної кількості та обсягу операцій. Однією з основних причин такого
стану є відсутність зацікавленості торговців працювати за біржовими
правилами, оскільки це дає можливість здійснювати масове скуповування
цінних паперів за цінами нижчими, ніж ті, які могли б скластися на
біржі. Окрім того, сам емітент не обізнаний з цивілізованими правилами
торгівлі, ще не розуміє своєї вигоди від виходу на біржу, яка, як і у
всьому світі, виконує свою найважливішу функцію – формування реальної
ринкової ціни. Остання дає змогу здійснювати захист прав акціонерів, у
тому числі міноритарних.

Стан розвитку фондового ринку значною мірою відбивається у відповідних
фондових індексах, що являють собою агрегований показник змін у певних
економічних подіях на таких ринках. Не зважаючи на це, український
фондовий ринок усе ж таки розвивається. До того ж, щоб прогнозувати
динаміку фондових ринків, потрібно чітко, на кількісному рівні, знати
відповідні тенденції. Це дістає певне відбиття у динаміці фондових
індексів, що й зумовлює необхідність її дослідження.

На нашу думку, важливою проблемою в розкритті інформації на фондовому
ринку України є недоступність до інформації інвестиційної громадськості
або доступ із запізненням, тобто коли інформація вже втрачає свою
актуальність. А також учасники фондового ринку належно не усвідомлюють
важливості систематичного та комплексного оприлюднення інформації, що й
призводить до дефіциту на ринку регулярної, достовірної, повної,
актуальної інформації. До того ж учасники фондового ринку докладають
чимало нераціональних зусиль, аби забезпечити наявної потреби. Зокрема
значного поліпшення потребує якість аудиту публічної фінансової
звітності емітентів.

Сьогодні інформаційна інфраструктура ринку цінних паперів України
розвивається досить повільно, причому 60 % інформації, що надається
учасникам ринку цінних паперів Держфінмоніторингу, містить помилки.[, с.
90]. Отже, пожвавлення у цій сфері вкрай потрібне.

2.2 Основні показники діяльності української фондової біржі

Фондовий ринок України, незважаючи на всі песимістичні прогнози
аналітиків, все-таки продовжує розвиватися. Так, сьогодні ми можемо
впевнено говорити про повне сформування та функціонування інфраструктури
фондового ринку. Цьому передувала напружена нормотворча діяльність
фахівців Комісії.

Підсумки діяльності УФБ за дев’ять місяців 2006 року свідчать про
суттєве зростання у порівнянні з аналогічним періодом 2005 року
показників, що характеризують біржову активність.

Аналіз стану фондового ринку України показує наявність фондових
інструментів, у які можна інвестувати активи пенсійних фондів. Як і в
попередні роки провідну позицію на фондовому ринку України серед
фінансових інструментів за обсягами зареєстрованих випусків займають
акції – 84,90% та облігації підприємств – 8,06% від загального обсягу
зареєстрованих випусків цінних паперів у першому півріччі 2006 року.

Минулого року зафіксовано найбільший за всю історію ринку цінних паперів
України обсяг товарів, який склав 202,964 млрд. грн. Це на 94,356 млрд.
грн. більше, ніж у 2002 році.

А за перше півріччя поточного року обсяг виконаних угод на ринку ЦП
становив 141,18 млрд. грн. ,що майже у два рази більше ніж обсяг
виконаних угод у відповідному періоді 2003 року. За цей період найбільші
обсяги виконаних угод зафіксовані з акціями – 33,3 млрд. грн. та з
векселями – 22,8 млрд. грн.

Важливий чинник ,який впливає на розвиток ринку цінних паперів, —
створення умов для виконання угод з цінними паперами на організаторах
торгівлі. Торгівля ЦП на організаторах торгівлі підвищує інвестиційну
привабливість емітента за рахунок забезпечення його ліквідності та
прозорості.

Порівнюючи обсяги укладених угод за три квартали 2004 року з відповідним
періодом минулого року, можна зробити висновок, що зберігається
тенденція збільшення обсягу укладених угод на організаторах торгівлі, а
саме, за 9 місяців цього року укладено угод на3,6 млрд. грн. більше,
ніж, за аналогічний період того року.

Сьогодні ,для зміцнення довіри інвестора, Комісія сприяє розвитку
інформаційних та рейтингових агенцій, що спеціалізуються на наданні
інформаційних послуг на фондовому ринку. Вони сприятимуть інтеграції
України у світовий фондовий ринок шляхом надання періодичних та
достовірних рейтингових оцінок учасникам та регуляторам ринку, та, в
свою чергу, захищатимуть інвестора від недоброякісної і неправдивої
інформації.

При здійсненні інвестиційної діяльності перед компаніями з управління
активами пенсійних фондів постає ряд питань, які необхідно врегулювати
нормативно-правовими актами.

Так, один з напрямків інвестування пенсійних актів – придбання цінних
паперів за чинним законодавством національний банк України видає
компаніям з управління активами разову ліцензію на вивезення капіталу за
кордон, це значно ускладнює формування інвестиційного портфелю
закордонними державними та корпоративними цінними паперами.
Запровадження на законодавчому рівні спрощеної процедури вивезення
капіталу значно розширить можливості осіб, які здійснюють управління
активами пенсійних та інвестиційних фондів, розміщувати кошти, які
надходять від інвесторів.

Разом з тим, вважаємо за необхідне внести зміни до закону України «Про
недержавне пенсійне забезпечення» стосовно відповідальності осіб, які
надають послуги пенсійному фонду за збитки, завдані його учасникам.

Вивчаючи та аналізуючи світовий досвід регулювання розвинених ринків та
ринків, що розвиваються, Комісія намагається правильно і раціонально
його використовувати.

Законопроект «Про цінні папери та фондовий ринок» суттєво вдосконалює
законодавче забезпечення функціонування ринку ЦП в Україні, в ньому
чітко визначається класифікація цінних паперів України за видами,
категоріями, впорядковуються питання виникнення та передання прав за ЦП,
виконання зобов’язань за цінними паперами. Позитивне і нове те, що в
законопроекті визначені види та обов’язки здійснення професійної
діяльності на фондовому ринку.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку намагається
створити нормативно-правову базу діяльності правових учасників ринку
цінних паперів, яка б забезпечила їхнє функціонування за правилами,
сприйнятливими як самим суб’єктам фондового ринку, так і тим, кому вони
надають відповідні послуги, з врахуванням захисту прав інвесторів, а
також належний рівень відповідальності за порушення чинного
законодавства України.

Висновки до розділу 2

Торгівля цінними паперами в Україні, як і в інших країнах світу,
здійснюється на біржовому (Донецька фондова біржа, Київська міжнародна
фондова біржа, Українська міжбанківська валютна біржа, Кримська фондова
біржа, Українська фондова біржа) та позабіржову (ПФТС, «телефонний
ринок», міжбанківські операції з цінними паперами) фондових ринках, де
відповідно до чинного законодавства обертаються пайові, боргові та
похідні цінні папери.

Торгівля цінними паперами (зокрема акціями) незначних обсягів
здійснюється на фондових біржах. Це пояснюється пропозиціями на фондових
торгах акцій неліквідних підприємств, незадовільним станом самих цінних
паперів, що виставляються на продаж, небажанням чи неспроможністю
багатьох українських компаній дотримуватись правил відкритого
звітування, необхідного для роботи на біржі тощо.

Широкого розвитку набув ринок державних боргових зобов’язань, що
скорочує інвестиції у національне виробництво, і, відповідно, стримує
розвиток вторинного ринку корпоративних цінних паперів. Вторинний ринок
не функціонує через відсутність законодавчої бази щодо його розвитку.

У законодавчому порядку на українському фондовому ринку необхідно
визначитись з моделлю корпоративної власності: англо-американська або
континентальна західноєвропейська. На сьогоднішній день в Україні
функціонує західноєвропейська модель, при якій перехід компаній із рук в
руки здійснюється за бажанням власників, а біржовий оборот невеликий.
Але ця модель склалася стихійно, і бажано було б закріпити її (або
скасувати) в певних нормативних актах:

· дати опис та узаконити види угод із цінними паперами;

· правила укладання угод і розрахунків за ними;

· увести довгострокове перспективне планування розвитку цінних паперів
на мікро- і макрорівнях;

· відповідальність сторін в угоді;

· зацікавити населення брати участь у діяльності фондового ринку на
правах дрібного інвестора;

· роль посередників і торговців цінними паперами у проведенні угод;

· вдосконалити інформаційну підтримку ринку;

· запровадити видання біржами бюлетенів про свою діяльність.

Економічна система сучасної України знаходиться в умовах неорганізованих
взаємодій з точки зору єдиного народногосподарського комплексу, а також
із зовнішнім економічним світом. Про це свідчать ненаповненість системи
фінансовими та інформаційними ресурсами, що призводить до подальшого
зростання її невпорядкованості.

Протягом останніх двох років боргова політика уряду була спрямована на
активізацію операцій із розміщення євробондів на зовнішньому та
скорочення обсягів запозичень на внутрішньому ринках. За даними
Державного казначейства України, у 2003 році обсяг урядових зовнішніх
запозичень на ринку єврооблігацій перевищував внутрішні на 4,6 млрд.
грн. У планах фінансування державного бюджету на 2004 рік зовнішні
запозичення перевищували внутрішні майже на 2 млрд. грн. Випуск (на суму
близько 1,9 млрд. грн.) облігацій для відшкодування податку на додану
вартість (зауважимо, що на сьогодні він урядом уже здійснений) дещо
пожвавив торги на фондовому ринку України.[7, с. 4]

Переорієнтація уряду на відносно дешеві зовнішні джерела фінансування
дефіциту бюджету, з одного боку, дає короткострокові переваги, пов’язані
з можливим зменшенням витрат на обслуговування державного боргу, а з
другого, стримує розвиток національного фондового ринку та зменшує
можливості використання Національним банком України державних цінних
паперів як інструменту рефінансування комерційних банків.

Висновки

У сучасній світовій фінансовій системі фондовий ринок відіграє значну
роль, оскільки він є одночасно сегментом грошового ринку та ринку
капіталів. До того ж фондовий ринок може розглядатися як один з
найефективніших механізмів регулювання переливу фінансових ресурсів за
допомогою різних інструментів. Саме операції на відкритому ринку
(купівля/продаж державних облігацій) є основним інструментом
грошово-кредитної політики для будь-якого центрального банку, незалежно
від того, який у нього цільовий орієнтир – рівень процента чи обсяг
грошової пропозиції. Водночас існування ринку державних цінних паперів
дає орієнтири для визначення рівня без ризикової процентної ставки.
Залучення коштів на фінансових ринках (внутрішніх чи зовнішніх) за
допомогою державних боргових зобов’язань є також загальновизнаним
способом фінансування дефіциту державного бюджету. Тому дослідження
розвитку фондового ринку слугують тією основою, яка сприяє визначенню
певних напрямів у розбудові економіки, а відтак увага дослідників до
тенденцій функціонування фондових ринків взагалі та фондових ринків
країн, що перетворюють свої економіки, зокрема, є суттєвою.

На сьогодні ринок цінних паперів в Україні розвивається з кожним днем і
розширює сферу своїх інвестиційних можливостей.

Стан вітчизняного ринку цінних паперів характеризується постійним
зростанням обсягів емісій та зміною їх структури на первинному ринку.
Найбільш питому вагу серед цінних паперів, що імітуються, становлять
акції та векселі. Темпи зростання векселів випереджують темпи зростання
акцій.

Векселі – найпопулярніший фінансовий інструмент в умовах відсутності у
підприємств обігових коштів. Емісія векселів не потребує попереднього
погодження з державними органами та державної реєстрації. Емітувати
вексель може будь-яка юридична особа. Таке зростання випуску векселів
пояснюється збільшенням дебіторської та кредиторської заборгованості і
зростанням значення векселів як засобу розрахунків.

В Україні, на відміну від країн із розвинутою економікою, переважає
позабіржовий ринок, що стало наслідком приватизаційних процесів
попередніх років. Використання цінних паперів як символ володіння
капіталом є необхідною умовою реформування відносин влади у суспільстві.
Розвиток фондового ринку в Україні та поглиблення приватизаційних
процесів призвели до того, що в Україні функціонують кілька тисяч
акціонерних товариств і налічуються тисячі власників акцій.

Фондовий ринок в Україні за часи його становлення пройшов декілька
етапів розвитку. Зокрема, перший етап пов’язаний з прийняттям
законодавчих нормативних документів – «Про господарські товариства»,
«Про цінні папери та фондову біржу», Закону «Про приватизаційні папери»,
Положення про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку,
Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, про
застосування векселів у господарському обороті України. Але це був етап,
коли ще не відбувалася масова приватизація, не було напрацьованих
державних регуляторних механізмів. До того ж не було необхідних
фахівців, які могли професійно вести менеджмент у створенні цього
фінансового сектора інвестиційної діяльності. Не була до цього
підготовлена юридична база та виконавчі структури. Утворювальні
акціонерні товариства формувалися як закриті, акції яких не виходили на
публічні торги. Цей етап проходив майже включно по 1995р. починаючи з
1995 – 1996рр. почався другий етап становлення фондового ринку.

У країні розпочалася масова сертифікатна приватизація. Вона
продовжувалася до 2000р. За цей період практично були сформовані
державні регулятори діяльності структур фондового ринку. Утворювалися
суб’єкти господарської діяльності (ВАТ, ЗАТ), суб’єкти підприємницької
діяльності тощо. У 1995р. Постановою ВР України була схвалена Концепція
функціонування та розвитку фондового ринку України (1995р.), Закон «Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (1996р.), Указ
Президента «Про державну комісію з цінних паперів та фондового ринку»
(1997р.), Програми приватизації тощо. Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку за цей період напрацювала регуляторні механізми своєї
діяльності та діяльності різних підприємницьких структур на ринку цінних
паперів та фондовому ринку.

Таким чином другий етап розвитку фондового ринку – це період активних
утворюючих заходів законодавчого та організаційно-виконавчого
спрямування.

Третій етап формування фондового ринку в Україні припадає на
післяприватизаційний період, коли приватизація перейшла до грошової.
Напрацьовані законодавчо-нормативні механізми та кадрове забезпечення,
посилення регуляторного та організаційно-контролюючих важелів управління
суб’єктами підприємницької діяльності на фондовому ринку і роботи з
акціонерними товариствами.

За минулі роки (1996-2004) по даних на початок року загальна вартість
цінних паперів зросла з 2 млрд. грн. до 67,5 млрд. грн. Вартість акцій
за емісію зросла з 0.7 млрд. у 1996 р. до 42,1 млрд. грн. на початок
2004 року. Але в структурі вартості цінних паперів майже третина
припадає на векселі Понад 55% угод на ринку цінних паперів укладається з
векселями, що дає підстави до висновку про занадто низьку ліквідність
ринку цінних паперів та недосконалість механізмів монетарної політики і
зв’язку з фондовим ринком.

За роки ринкової трансформації економіки України фондовий ринок пройшов
певні етапи свого становлення, отримав певне інституціональне
забезпечення, проявилися його особливості, а також окреслились напрями
його подальшої розбудови.

До найважливіших внутрішніх чинників, які значною мірою впливають на
становлення та подальший розвиток фондового ринку, належать:

· модель економічної та політичної системи країни;

· економічна та фінансова політика держави;

· фінансова глибина й фінансова структура макроекономіки;

· економічні цикли всередині країни;

· модель приватизації та «концентрації власності»;

· модель економічної поведінки населення;

· модель фондового ринку та організації фінансування народного
господарства.

За минуле десятиліття Україна остаточно утвердила себе як суверенна
держава, стала повноправним суб’єктом європейського та світового
співтовариства, важливим фактором стабільності на європейському
континенті. Загальною метою економічної політики України є економічне
зростання, яке конкретизується в обсягах ВНП, рівні життя населення.
Серед основних заходів економічної політики, спрямованих на досягнення
цієї мети, є інвестиції капіталу, реструктуризація економіки, ефективна
зайнятість і зростання продуктивності праці, достатній попит населення
тощо.

Фінансова політика як складова економічної політики держави містить
заходи, методи й форми організації та використання фінансів для
забезпечення її економічного та соціального розвитку. Своє конкретне
вираження фінансова політика знаходить у чинній системі мобілізації
фінансових ресурсів та їх використання для задоволення різноманітних
потреб держави, підприємницьких структур і населення. Саме тому
фінансова політика України має бути спрямована на створення розвиненого
фондового ринку як одного з ключових механізмів у межах національної
моделі економічного зростання та підвищення суспільного добробуту.

Список використаної літератури

1. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу»// Мельник В.А. Ринок
цінних паперів. Довідник керівника підприємства. Спеціальній випуск. —
К.: А.К.Д., ВІРА-Р, 1998.- с.404 – 421.

2. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні»// Мельник В.А. Ринок цінних паперів. Довідник керівника
підприємства. Спеціальній випуск. — К.: А.К.Д., ВІРА-Р, 1998.- с.422 –
435.

3. Мельник В.А. Ринок цінних паперів. Довідник керівника підприємства.
Спеціальній випуск. — К.: А.К.Д., ВІРА-Р, 1998.-560с.

4. Іванов Є.В. Контрольно-правова діяльність на фондовому ринку
України.//Формування ринкових відносин в Україні-2003.-№5.-с.39.

5. Азаренкова Г. Стан фондового ринку в Україні.//Економіка
України-2004.-№3-с.27.

6. Клименко В. Особливості формування національної моделі фондового
ринку.//Вісник Київського національного торговельно-економічного
університету.-2004.-№3-с.33.

7. Яценюк А. Фондовий ринок України: проблеми та перспективи
розвитку.//Вісник НБУ-2004.-№11-с.4.

8. Закон України «Про національну депозитарну систему та особливості
електронного обігу цінних паперів в Україні»// Мельник В. А.Ринок цінних
паперів. Довідник керівника підприємства. Спеціальній випуск. — К.:
А.К.Д., ВІРА-Р, 1998.- с.436 – 448.

9. Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові
основи формування та функціонування. — К.: Юрінком інтер,1998.-528с.

10. Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і
практика: навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002.-616с.

11 Костіна Н.І. Імітаційне моделювання фондового ринку
України.//Актуальні проблеми економіки.-2003.-№11-с.55..

12. Статус «неорганізованого» фондовому ринку не личить.//Урядовий
кур’єр.-2004.-№51-18 березня.-с.8.

13. Євсеєнко О.Ф. Оцінка впливу фондового ринку на основні
соціально-економічні показники розвитку країни// //Статистика
України.-2003.-№4-с.69.

14. Рекуненко І.І. Роль корпоративного кредитного рейтингу у становленні
фондового ринку//Актуальні проблеми економіки.-2004.-№3-с.42.

15. Аналітичний огляд діяльності Української фондової біржі за 9 місяців
2004 року//Україна-бізнес.-2004.-39.-11-18.10.-с.5

16. Богачук Є.А. Тенденції сучасного світового та фондового
ринків//Актуальні проблеми економіки.-2005.-№2-с.28.

17. Блага Н.В. Інформаційна прозорість фондового ринку України//Фінанси
України.-2005.-№3-с.90.

18. Моніторинг фондових індексів: таблиця.// Державний інформаційний
бюлетень про приватизацію.-2005.-№3-с.39.

19. Шкварчук Л.А. Аналіз динаміки цінових тенденцій фондового
ринку.//Державний інформаційний бюлетень про
приватизацію.-2005.-№2-с.36.

20. Моніторинг фондових індексів//Державний інформаційний бюлетень про
приватизацію.-2004.-№4-с.12.

21. Кошовий Д. Фондовий бум (Вітчизняні фондові індекси подолали
історичний максимум і зростають далі)//Галицькі
контракти.-2004.-№11-березень.-с.16.

22. Ефективність фондового ринку: інституційний підхід//Питання
економіки.-2004.-№5-с.97.

23. Оскольський В. 13 років через пороги і рифи — до здобутків:
Українська фондова біржа: ретроспектива і сучасність. Погляд на реалії
вітчизняного фондового ринку//Україна-бізнес-2004.-№38-4.-11.х-с.5.

24. Перевозняк А. У власному соку (Вітчизняний фондовий ринок)//Галицькі
контракти-2003.-№3-с.14.

25. Савуляк І.М. Фондовий ринок та його інвестиційна функція у розвитку
економіки//Формування ринкових відносин в Україні.-2003.-№10-с.87

26. Чинчикеєв В. Розвиток фондового ринку в Україні – «біг з
перешкодами»//Акціонер.-2003.-№1-с.34.

27. Бєлозорова Л.С., Калиниченко Н.М. Шляхи розвитку фондового
ринку//Економіка України.-2001.-№12-с.106.

28. Клименко В.В. Забезпечення конкурентоспроможності фондового ринку
України як головна передумова фінансової безпеки держави//Актуальні
проблеми економіки.-2003.-№10-с.18.

29. http://www.politcom.ru/article. рhp?id=2300

30. Рішення ДКЦПФР №266 від 11.04.06р. „Щодо інформаційно-аналітичних
матеріалів про підсумки роботи Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку в І кварталі 2006 року” // Цінні папери України. – 2006.
— №18(410)

Похожие записи