Реферат на тему:

Файли інтерфейсу між ОДБ та АРМ-3

Всі файли, якими обмінюється комерційний банк з СЕП, умовно можна
поділити на такі групи:

( пакети платіжних документів:

vA — файл початкових платежів від банку в РРП;

vB — файл зворотних платежів на банк від банку-отримувача;

( повідомлення між АРМ про завершення етапів обробки:

vK — кінець сеансу АРМ-2, звіт для АРМ-3 про зміну його коррахунку;

vZ — звіт про кінець дня АРМ-3;

vV — кінець дня АРМ-2, зведений документ для АРМ-3 про змінення його
коррахунку;

( файли-квитанції на пакети платіжних документів та інші файли:

vT — квитанція на vA;

vS — квитанція на vB. Всі перераховані квитанції видаються системою,
тобто відповідним АРМ-ом;

( технологічні файли:

vU — завдання на коректуру списку учасників;

M — файл бізнес -правил.

( Файли нормативно-довідкової інформації:

( S_VAL — довідник валют;

( S_ER — довідник кодів помилок;

( S_UCH — довідник банків учасників СЕП;

( S_NR — довідник призначень платежу;

( M.UCH — файл інвалютних коррахунків;

( U_SNG — довідник субкорреспондентів шлюзових банків.

Схему обміну даними між банком та СЕП наведено на

рис. 9.1.

Рис. 9.1. Схема обміну інформацією між ОДБ банку та СЕП

Умовні позначення: 0 — місце породження файла;

x — місце обробки файла;

* — місце перевірки і передачі файла.

Для роботи з бізнес-правилами ОДБ банку повинно мати допоміжний блок,
який називається АРМ-М. Він виконує ряд функцій:

для головного банку:

( ведення бази даних бізнес-правил для філій;

( зміна бізнес-правил для філій, формування і відправка в СЕП файлів M.A
;

( формування завдань філіям на коригування їх бізнес-правил;

( отримання технологічної інформації з СЕП (файлів M.T) про проходження
пакетів бізнес-правил до філії-адресата;

для філії:

( ведення бази даних бізнес-правил, що встановлюються для філії;

( прийом з СЕП файлів M.B — завдань на коректування бізнес-правил,
виконання відповідної модифікації бази даних, відправка в СЕП
технологічної інформації (файлів M.S) про обробку пакета бізнес-правил;

$ & n

p

?

B

$ ¤ ? ?

¤E

?

?

???????????a???O????????

&

w

w

w перевірка початкових платежів філії на відповідність бізнес-правилам і
заборону виконання платежів, не відповідних встановленим
бізнес-правилам.

Можлива реалізація АРМ-М як однієї з підзадач АРМ-бухгалтера СЕП. Схему
інформаційного обміну файлами під час роботи з бізнес-правилами подано
на рис. 9.2.

Рис. 9.2 Схема інформаційного обміну під час роботи

з бізнес-правилами

Під час роботи за сьомою моделлю управління роботою філій за допомогою
бізнес-правил формуються такі файли:

М.А — файл бізнес-правил, що формується та відправляється головним
банком на АРМ-2;

М.Т — файл-квитанція на відправлений файл бізнес-правил головному банку
від АРМ-2;

М.В — файл бізнес-правил, які отримує філія від АРМ-2;

М.S — файл-квитанція на файл бізнес-правил , що відправляється з філії
на АРМ-2.

Файли бізнес-правил та квитанції на них мають структуру, аналогічну
відповідним файлам СЕП.

Література

Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности:
Учеб. пособие для вузов / Г. А. Титоренко, В. И. Суворова,
И. Ф. Возгилевич и др. / Под ред. Г. А. Титоренко. — М.: Финстатинформ,
1997. — 268 с.

Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник /Под
ред. Г. А. Титоренко. — М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998. — 400 с.

Автоматизация расчетных операций и фондовых бирж. — М.: Церих, 1992. —
206 с.

Банковские технологии. М.: Журнал издательства «Бизнес и компьютер»
1997—1999 гг.

Банковские технологии. Компьютеры+программы, 1997—1999гг.

Вступ до банківської справи: Навчальний посіб. / Савлук М. І.,
Мороз А. М., Коряк А. М. / Під ред. М. І. Савлука. — К.: Лібра,1998. —
344 с.

Державний класифікатор України ДК-001-94. «Класифікатор форм власності»,
затверджений наказом Держстандарту України № 228 від 22 листопада 1994
р.

Державний класифікатор України ДК-002-94. «Класифікатор
організаційно-правових норм господарювання”, затверджений наказом
Держстандарту України № 228 від 22 листопада 1994р.

ОДБ

*

АРМ-3

АРМ-2

*

0

vU

vU

0

vK. 000

vK. 000

*

Передача лімітів для філій банків, що працюють з лімітами (F, L), та
отримання технологічної інформації (F, T)

*

Х

Х

Х

0

*

0

Х

*

0

X

vS

vS

*

Прийом-передача

платіжних документів

Прийом чи відбраковка vА на АРМ-2

0

Х

Прийом чи відбраковка vВ

в ОДБ

X

0

vK

vK

0

Х

vZ

vZ

Кінець

банківського дня

Початок

банківського дня

*

0

0

vV

vV

*

*

Х

0

Технологічні файли

М. А

АРМ-2

ХХХХ

ХХХХ

М. Т

М. B

АРМ-3

М. А

М. А

М. Т

АРМ бухгалтера

М. Т

М. А

АРМ-М

Головний банк

ОДБ

М. B

М. S

ОДБ

Філія

АРМ-М

М. B

М. S

АРМ бухгалтера

М. B

М. S

АРМ-3

Похожие записи