Реферат на тему:

Емісійно-касове регулювання в Україні

План

1. Суть і значення емісійно-касового регулювання

2. Резервні фонди грошових білетів та монет НБУ, порядок їх створення,
лімітування залишків, розпорядження ними та режим функціонування

3. Оборотні каси НБУ, порядок їх організації, лімітування залишків
готівки, режим функціонування

4. Порядок регулювання НБУ касових ресурсів, касове обслуговування
комерційних банків

1. Суть і значення емісійно-касового регулювання

З метою встановлення належного контролю за випуском грошей в обіг та
обліком емісійних операцій правління НБУ постановою від 30 листопада
1993 р. № 18/01/94 «Про організацію емісійно-касового регулювання в
Україні» впровадило з 1993 р. новий «Порядок організації
емісійно-касового регулювання і касового обслуговування комерційних
банків в Україні». Основні зміни такі:

1. Зберігання готівки резервних фондів НБУ здійснювати тільки в сховищах
НБУ. Резервні фонди готівки в комерційних банках заборонити.

2. Готівка резервних фондів та понадлімітні залишки операційних кас
комерційних банків до 10 грудня могли бути використані ними на підставі
одержаних від НБУ дозволів на випуск грошей в обіг.

3. Разом залишки готівки в оборотних касах комерційних банків не
лімітуються. Встановлені раніше ліміти залишків операційних кас
комерційних банків відмінені. Тому невикористані надмірні залишки
операційних кас станом на 11 грудня 1993 р. були за згодою комерційних
банків зараховані в операційну касу з одночасним списанням цих сум із їх
коррахунків НБУ і зараховані в резервні фонди НБУ.

4. Необхідні та обґрунтовані підкріплення операційних кас комерційних
банків здійснюються з 12 грудня 1993 р. відповідно до нового порядку
організації емісійно-касового регулювання в Україні.

Основний зміст такого порядку організації емісійно-касового регулювання
в Україні полягає в наступних положеннях.

Резервні фонди грошових білетів у грошових сховищах операційних
відділів, обласних управлінь НБУ створюються з дозволу НБУ. Для цього
обласні управління Національного банку надсилають до управління
емісійно-касових операцій НБУ для реєстрації 2 примірники паспортів
грошових сховищ операційних відділів із своїми висновками. Після дозволу
на створення резервних фондів один примірник паспорта зберігається в
управлінні емісійно-касових операцій, а другий з реєстраційним
повідомленням повертається обласному управлінню НБУ.

Крім резервних фондів грошових білетів в операційному відділі обласного
управління Національного банку функціонує й оборотна каса, залишки
грошей в якій лімітуються. Ліміт оборотної каси операційного відділу
обласного управління встановлює НБУ. Сума готівки, що знаходиться в
оборотній касі, не повинна перевищувати встановленого ліміту. Якщо в
кінці операційного дня фактичний залишок грошей в оборотній касі
перевищує встановлений ліміт, то вся понадлімітна сума грошей в той
самий день перераховується в резервні фонди, про що належно у
встановленому порядку посилати авізо НБУ.

Установи комерційних банків зношену готівку здають до оборотних кас
операційних відділів обласних управлінь Національного банку. Сума зданої
зношеної готівки зараховується на кореспондентський рахунок відповідного
комерційного банку. Операційні відділи обласних управлінь НБУ при
необхідності періодично здійснюють обмін зношених грошових знаків, що
знаходяться в оборотних касах, на нові із резервних фондів. На вкладання
зношених грошових білетів у фонди і вилучення із фондів придатних грошей
складається прибутково-видатковий ордер. На його звороті касир складає
довідку про наявність зношених грошей у касі, а керівник операційного
відділу дає дозвіл на здійснення обміну. При обміні зношених грошей на
придатні в НБУ надсилається одночасно дебетове і кредитове авізо.

Обласні управління НБУ на кожний місяць на підставі прогнозних
матеріалів банків про надходження в каси і видачу з операційних кас
банків готівки визначають прогнозну емісію та надсилають в НБУ
відповідне клопотання, а НБУ — дозвіл облуправління Національного банку.
Однак дозволи, що були видані протягом попереднього місяця, не можуть
використовуватися наступного.

Комерційні банки для підкріплення готівкою власних операційних кас
надсилають в обласні управління НБУ заявки за 3 дні до виникнення
потреби. Ці заявки складаються на підставі прогнозних даних про грошові
надходження та видачі в наступні дні із кас комерційних банків. Обласні
управління НБУ перевіряють обґрунтованість поданих заявок і надсилають
дозвіл на підкріплення каси комерційного банку. Такий дозвіл дійсний
протягом чотирьох робочих днів.

Видача готівки установам комерційних банків здійснюється з оборотної
каси операційного відділу облуправління НБУ в межах:

— наявного залишку в оборотній касі;

— поточних надходжень до оборотних кас;

— перерахувань готівки із резервних фондів до оборотної каси, що
здійснюється відповідно до емісійних дозволів НБУ.

Комерційний банк виписує один грошовий чек на суму відповідно до
одержаного дозволу від обласного управління НБУ на підкріплення
операційної каси комерційного банку та передає його операційному відділу
облуправління Національного банку, де ведеться його коррахунок.
Операційний відділ перевіряє відповідність суми в чеку і суми дозволу на
підкріплення каси банку і списує суму чека з коррахунка банку.

Касове обслуговування комерційних банків здійснюється операційним
відділом обласних управлінь НБУ на підставі угод. Відповідно до цього за
підкріплення готівкою власних кас комерційні банки сплачують
облуправлінням Національного банку 1-2% від суми, що була видана.
Доставку грошей установи банків здійснюють власними силами і засобами,
або через інкасаторів Національного банку за певну плату.

Установи комерційних банків, які мають надлишки готівки, можуть
передавати (продавати) її іншим банкам, які потребують підкріплення
готівкою своїх кас, за погодженням з обласними управліннями НБУ та при
їх участі. Порядок таких відносин між установами комерційних банків
визначається угодами.

Для одержання готівки від іншого банку установа комерційного банку
виписує платіжне доручення і подає його до операційного відділу
обласного управління НБУ. Операційним відділом на основі цього доручення
списуються кошти з коррахунка установи банку (одержувача грошей) і
зараховуються на коррахунок установи банку, що передає гроші. Видача
готівки здійснюється за видатковим касовим ордером. Передача готівки з
однієї установи банку до іншої до проведення операцій на коррахунку в
операційному відділі облуправління НБУ не допускається.

2. Резервні фонди грошових білетів та монет НБУ, порядок їх створення,
лімітування залишків, розпорядження ними та режим функціонування

Резервні фонди банкнот і монет НБУ в грошових сховищах Республіканського
банку Криму, регіональних управлінь установ НБУ створюються з дозволу
НБУ і використовуються для оновлення готівкової маси в обігу та
забезпечення грошового обороту білетами і монетами різних номіналів.

Для одержання дозволу в Департамент готівкового грошового обігу НБУ
надсилається клопотання з обґрунтуванням потреби у створенні резервних
фондів і два примірники заповнених паспортів грошових сховищ для
реєстрації. Департамент готівкового грошового обігу розглядає подані
документи і перевіряє наявність усіх необхідних умов щодо забезпечення
збереження цінностей і виконання операцій з ними відповідно до вимог та
нормативних вказівок НБУ. У разі прийняття позитивного рішення щодо
створення резервних фондів і реєстрації грошових сховищ один примірник
паспорта з реєстраційним номером повертається прохачеві, а другий —
зберігається в департаменті готівкового грошового обігу НБУ. При відмові
в реєстрації сховища та створення резервних фондів департамент
готівкового грошового обігу НБУ повідомляє прохача із зазначенням
причин.

Розмір резервних фондів у вигляді лімітів окремо за банкнотами і
монетами затверджується правлінням НБУ загалом. Департамент готівкового
грошового обігу в межах загального ліміту резервних фондів встановлює
ліміти резервних фондів банкнот і монет регіональному банкові Криму,
регіональним управлінням установ НБУ, центральному сховищу і доводять їм
ці ліміти одночасно з реєстрацією грошових сховищ. Залишки зношених
грошових білетів, які є у резервних фондів установ НБУ, в установлений
ліміт не зараховуються.

Департамент готівкового грошового обігу за клопотанням установ НБУ може
переглядати ліміти грошових резервів з урахуванням фактичної місткості
грошових сховищ, ситуації з готівковим обігом, що складається в регіоні,
та інших факторів.

Керівники установ НБУ повинні своєчасно вживати заходів щодо поповнення
резервних фондів до встановленого ліміту, вивезення надлишків резервних
фондів і зношених грошових білетів, а також встановити контроль за
наявністю у резервних фондах банкнот і монет усіх номіналів, необхідних
для нормального функціонування грошового обігу.

Департамент готівкового грошового обігу може внести пропозиції правлінню
НБУ про накладення дисциплінарних стягнень та відшкодувань на керівників
установ НБУ в разі невиконання ними встановленого порядку здійснення
операцій з резервного формування і порушення умов забезпечення їх
схоронності.

Резервні фонди перебувають у виключному віданні НБУ і можуть
використовуватися лише на підставі його письмових вказівок про випуск
грошей в обіг або про видачу їх для відправки Республіканському банкові
Криму, регіональним управлінням установ НБУ, центральному сховищу. Їх
керівники є розпорядниками резервних фондів на основі наказу про
призначення їх на посаду. За згодою правління НБУ вони можуть надати
право розпорядження резервним фондом одному із своїх заступників. За
гроші, які зберігаються в резервних фондах, безпосередню
відповідальність несуть їх керівники та головні бухгалтери, будь-які
передоручення обов’язків можливі лише за згодою і розпорядженням НБУ.

b

d

f

AE

E

d

E

банку Криму, регіональних управлінь, установ НБУ. Розпорядження про
відправлення цінностей з резервних фондів повинні виконуватися не
пізніше наступного робочого дня. Про проведену відправку цінностей в той
же день надсилається повідомлення департаменту готівкового грошового
обігу й тим установам НБУ, які отримують підкріплення. У повідомленні
вказується номер виконаного розпорядження, місце призначення та сума
відісланих цінностей з розбивкою за номіналом. Воно підписується
керівником, головним бухгалтером і завідуючим касою операційного відділу
і скріплюється печаткою.

При одержанні підкріплення резервних фондів із центрального сховища
департамент готівкового грошового обігу НБУ надсилає відправнику
письмове підтвердження. При одержанні банкнот та монет від інших установ
НБУ одержувач надсилає відповідне підтвердження відправнику й одночасно
повідомляє про це департамент готівкового грошового обігу.

Аналітичний облік ведеться за позабалансовими рахунками № 9000, 9001,
9002, 9003 за індексами і номіналами за допомогою підсистеми
автоматизованої обробки інформації «Емісійний день банку».

3. Оборотні каси НБУ, порядок їх організації, лімітування залишків
готівки, режим функціонування

Для Республіканського банку Криму, регіональних управлінь, установ НБУ,
центральних сховищ встановлюються ліміти оборотної каси в такому
порядку:

1) правління НБУ затверджує ліміт на загальну суму в цілому для НБУ;

2) департамент готівкового грошового обігу в межах ліміту, затвердженого
в цілому для НБУ, встановлює ліміти оборотних кас республіканському
банку Криму, установам НБУ, центральному сховищу при НБУ;

3) голова правління Республіканського банку Криму, начальники
регіональних управлінь НБУ в межах ліміту встановлюють ліміти оборотних
кас для операційних відділів й установ Ексімбанку.

Про встановлену суму ліміту здійснюється напис на обкладинці книги
обліку готівки й інших цінностей оборотної каси, який скріплюється
підписами керівника, головного бухгалтера і завідуючого касою
операційного відділу.

Департамент готівкового грошового обігу при встановленні ліміту
оборотної каси повинен враховувати:

1) обсяг касових оборотів операційного відділу Республіканського банку
Криму, регіональних управлінь, установ НБУ;

2) розмір встановленого ліміту резервних фондів;

3) потребу в забезпеченні своєчасного задоволення заявок установ банків
на підкріплення операційних кас готівкою для своєчасних розрахунків із
підприємствами, організаціями, установами;

4) загальну ситуацію з готівковим обігом, що складається в конкретному
регіоні (області).

У разі змін зазначених вище факторів департамент готівкового грошового
обігу може в межах загального ліміту перерозподіляти ліміти оборотних
кас НБУ між Республіканським банком Криму, регіональними управліннями,
установами НБУ.

Ліміт оборотних кас встановлюють на кінець операційного дня. Якщо
фактичний залишок перевищує встановлений ліміт, то вся сума залишку в
той самий день перераховується у резервні фонди. Про це негайно у
встановленому порядку надсилається повідомлення (авізо) департаменту
готівкового грошового обігу НБУ. При зарахуванні понадлімітних залишків
з оборотної каси в резервні фонди оформляється одночасно видатковий
касовий ордер і прибутковий позабалансовий ордер на оприбуткування цих
грошей у резервні фонди.

При необхідності операційні відділи проводять обмін зношених грошових
білетів і непридатних монет, які знаходяться в оборотній касі, на
придатні з резервних фондів, а також обмін придатних грошових білетів
одного номіналу на придатні грошові білети іншого номіналу. На вкладання
зношених грошей у фонди і вилучення з резервних фондів придатних банкнот
і монет складається касовий та позабалансовий прихідно-видатковий ордер.
Перерахування з резервних фондів в оборотні каси банкнот і монет
проводиться в обсязі фактично вилучених сум. Про проведення цих операцій
Республіканський банк Криму, регіональні управління, установи НБУ
надсилають повідомлення у департамент готівкового грошового обігу НБУ.

Підкріплення оборотних кас Республіканського банку Криму, регіональних
управлінь, установ НБУ, центрального сховища здійснюється з резервних
фондів згідно з відправленим емісійним дозволом НБУ та перерахованими
грошима з резервних фондів до оборотної каси. Такі дозволи видають на
основі емісійних заявок, складених відповідно до прогнозованих емісійних
результатів.

Емісійні дозволи для керівників Республіканського банку Криму,
регіональних управлінь, установ НБУ, центрального сховища підписуються в
НБУ — директором департаменту готівкового грошового обігу або його
заступником. Ці дозволи дають право видавати розпорядження керівнику
операційного відділу на перерахування грошей із резервних фондів до
оборотної каси. Емісійні дозволи операційним відділам підписуються
головою Правління Республіканського банку Криму, начальниками
регіональних управлінь НБУ. Вони встановлюють норму випуску грошей в
обіг залежно від потреб готівкового обороту. В емісійних дозволах на
перерахування грошей із резервних фондів до оборотних кас зазначається
лише загальна сума дозволу без розподілу на грошові білети й монету.

Регіональні управління НБУ щомісяця дають емісійні заявки на
підкріплення оборотних кас до управлінь роботи з готівкою департаменту
готівкового грошового обігу. Керівники Республіканського банку Криму,
регіональних управлінь НБУ можуть використати емісійні дозволи, одержані
від НБУ, повністю або частково:

1) одержані одноразово напередодні відповідного місяця на перші дві
декади — по 20-те число включно;

2) одержані одноразово на третю декаду -з 21-го числа до кінця місяця;

3) одержані додатково всередині місяця — протягом 5-ти календарних днів,
не враховуючи дня одержання дозволу.

Керівники операційних відділів отримують дозволи від керівників
Республіканського банку Криму, регіональних управлінь НБУ і можуть
використати їх протягом 5-ти календарних днів, не враховуючи дня
одержання дозволу. Одержані дозволи можуть використовуватися лише в тому
місяці, в якому вони видані.

Перед вилученням грошей із резервних фондів необхідно:

1. Перевірити зміст і правильність оформлення одержаного емісійного
дозволу.

2. Звірити суму емісійного дозволу.

3. Перевірити номер дозволу.

4. Перевірити, чи постійний індекс, вказаний у дозволі, відповідає
індексу, встановленому НБУ.

5. Перевірити наявність підпису службової особи, яка має право
розпоряджатися резервними фондами.

Про проведену перевірку керівник, головний бухгалтер, завідувач каси
зобов’язані зробити на емісійному дозволі відповідний надпис і
зареєструвати цей дозвіл у реєстраційному журналі емісійних дозволів.
Керівник операційного відділу установи банку в межах сум емісійного
дозволу особисто робить на дозволі письмове розпорядження про
перерахування коштів із резервних фондів в оборотні каси з розподілом за
номіналом. Про проведення перерахування грошей із резервних фондів до
оборотних кас у той самий день надсилається повідомлення установі, яка
видала дозвіл.

Якщо протягом строку дії дозволу потреба у підкріпленні оборотних кас
відпаде повністю або частково, то невикористана сума дозволу за рішенням
керівника установи НБУ анулюється. Про анулювання емісійного дозволу
робиться відповідний запис у журнал реєстрації емісійних дозволів і за
встановленою формою негайно повідомляється установі, яка видала дозвіл.

4. Порядок регулювання НБУ касових ресурсів, касове обслуговування
комерційних банків

Відділенням, філіям комерційних банків, які мають операційні каси,
установою банку за згодою відповідного регіонального управління
встановлюються граничні залишки готівки в цих касах.

При цьому враховується:

— обсяг готівкового обороту;

— умови роботи даного банку.

Граничний залишок операційних кас може бути встановлено в розмірі
близькому до внутрішньомісячної потреби в касових ресурсах. Касове
обслуговування установ банків здійснюється операційним відділом
Республіканського банку Криму, регіональних управлінь НБУ на підставі
укладених між ними угод.

Підкріплення операційних кас установ банків проводиться із оборотних кас
Республіканського банку Криму, регіональних управлінь НБУ за грошовим
чеком або через інкасаторів НБУ. Суми підкріплення відносяться на
кореспондентський рахунок. У цьому випадку установи банку надсилають в
операційний відділ НБУ платіжні доручення для отримання готівки з
коррахунка. Відповідальність сторін щодо виявлених недостач грошей при
перевезенні обумовлюється між ними угодою.

Установи банків, які мають надлишок готівки, здають його до оборотної
каси операційних відділів за касовими об’явами, або через інкасаторів із
зарахуванням цих сум на коррахунок відповідної установи банку.

Установи банків, які мають надлишок готівки можуть також передавати його
іншим банкам, які мають потребу в підкріпленні, за погодженням із
регіональним управлінням НБУ. В межах одного регіону передача готівки
між установами одного банку може здійснюватися без погодження з
відповідною установою НБУ. При цьому порядок кореспондентських відносин
між установами банків визначається відповідними угодами.

Передача готівки проводиться шляхом списання відповідної суми з
кореспондентського рахунка установи банку-одержувача й зарахування її на
кореспондентський рахунок банку, що передає кошти. До проведення
операцій на коррахунках передача готівки з однієї установи банку до
іншої не допускається. Видача готівки одержувачу здійснюється за виданим
касовим ордером, довіреністю або за чеком.

Керівники, головні бухгалтери, завідувачі касами зобов’язані забезпечити
суворе дотримання правил здійснення емісійно-касових операцій. Про кожен
випадок порушення емісійно-касової дисципліни, а також про вжиті заходи
керівники банків відповідають за підпорядкуванням, а про випадки
незаконного випуску грошей в обіг — перед правлінням НБУ. До установ
банків і службових осіб, винних у порушенні правил організації
емісійно-касової роботи, можуть бути застосовані передбачені
відповідними законодавчими актами заходи фінансового та дисциплінарного
впливу, а в окремих випадках — парна відповідальність.

Похожие записи