.

Безготiвковi розрахунки фiзичних осiб в iноземнiй валютi (курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 5238
Скачать документ

ЗМІСТ

Вступ

І. Теоретична частина

1. Загальні засади здійснення операцій в іноземній валюті

Поняття іноземної валюти та валютних операцій

1.2. Суб’єкти, які можуть здійснювати валютні операції

2. Порядок відкриття та облік операцій поточних рахунків фізичних

осіб в іноземній валюті

2.1. Поняття поточного рахунку та правила їх відкриття

2.1.1. Поняття поточного рахунку

Порядок відкриття поточного рахунку фізічним

особам-резидентам

2.1.3. Порядок відкриття поточного рахунку фізичним особам-

нерезидентам

2.2. Принципи ведення бухгалтерського обліку коштів до запитання

клієнтів в банку

2.2.1. Структура відображення коштів до запитання фізичних

осіб в іноземній валюті у Плані рахунків

2.2.2. Організація аналітичного та синтетичного обліків за

коштами до запитання фізичних осіб

ІІ. Практична частина

3. Документальне оформлення та облік операцій за поточними

рахунками фізичних осіб на прикладі досвіду Закарпатської

дирекції ВАТ “Укрсоцбанк”

Висновки

Список використаної літератури

ВСТУП

Сучасний комерційний банк — це автономне, економічно самостійне,
незалежне комерційне підприємство, яке функціонує за умов повної
економічної самостійності, партнерських взаємовідносин з клієнтами в
межах державного контролю за його діяльністю з боку органів банківського
нагляду. Специфіка діяльності комерційного банку визначається його
функціями та операціями. Згідно з Законом України «Про банки та
банківську діяльність» банк — це «юридична особа, яка має виключне право
на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у
сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і
юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на
власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських
рахунків фізичних та юридичних осіб».

Хоча банки і здійснюють багато операцій, але особлива увага держави
завжди була направлена на рух грошових коштів на валютних рахунках.
Правовідносини, що виникають при відкритті клієнтам банків рахунків,
регулює Інструкція «Про відкриття банками рахунків у національній та
іноземній валюті», затверджена постановою Правління НБУ від 18 грудня
1998 р.

У даній курсовій роботі нас цікавить – порядок відкриття поточних
рахунків фізичних осіб в іноземній валюті та облік операцій за ними,
тому що, дуже часто, саме за допомогою відкриття поточних рахунків
фізичних осіб в іноземній валюті проводяться фінансові валютні махінації
до яких не байдужа Українська держава, так як саме вони, у немалому
ступені, підривають економіку нашої країни. Отже, дане питання є
актуальним для розгляду і насамперед у період становлення фінансової
стійкості нашої країни.

Метою курсової роботи стало вивчення наступних питань – поняття
іноземної валюти та валютних операцій, поняття поточного рахунку,
порядку відкриття поточного рахунку фізічним особам-резидентам і
особам-нерезидентам, документального оформлення та обліку операцій
поточних рахунках фізичних осіб.

При написанні даної курсової роботи були використані наступні основні
нормативно-правові акти: Закони України “Про банки і банківську
діяльність”, «Про Національний банк України», Декрет Кабінету Міністрів
України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»,
Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній
валюті, а також наукова література: Коцовської Р., Ричаківської В.,
Табачук Г., Грудзевич Я., Вознюк М. “Операції комерційних банків”,
Васюренко О.В. “Банківські операції”; його ж “Механизм осуществления
банковских операций с иностранной валютой”, Ющенко В.А., Міщенко В.І.
“Валютне регулювання”, Савлука М.І. “Вступ до банківської справи”.

Курсова робота складається з наступних розділів: розділів 1 “Загальні
засади здійснення операцій в іноземній валюті”, розділу 2 “Порядок
відкриття поточних рахунків фізичних осіб в іноземній валюті”, розділу 3
“Документальне оформлення та облік операцій поточних рахунках фізичних
осіб”.

1. Загальні засади здійснення операцій в іноземній валюті

Поняття іноземної валюти та валютних операцій

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного
регулювання і контролю» термін іноземна валюта означає:

— іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів,
монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на
території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або
такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки,
які перебувають в обігу;

— кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових
одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та
інших кредитно-фінансових установ за межами України;

— платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до
них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські
накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи),
виражені в іноземній валюті або монетарних металах;

— монетарні метали — золото і метали іридієво-платинової групи в
будь-якому вигляді та стані, за винятком ювелірних, промислових і
побутових виробів з цих металів і брухту цих металів.

Згідно з Декретом «іноземна валюта» — це як власне іноземна валюта, так
і монетарні метали, платіжні документи та інші цінні папери, виражені в
іноземній валюті або монетарних металах [3]1.

Згідно з Декретом до валютних операцій належать:

— операції, пов’язані з переходом права власності на валютні цінності,
за винятком операцій між резидентами у валюті України;

— операції, пов’язані з використанням валютних цінностей у міжнародному
обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших
зобов’язань, предметом яких є валютні цінності;

— операції, пов’язані із ввезенням, переказуванням і пересиланням на
територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її
межі валютних цінностей.

Отже, операції, пов’язані з використанням як засобу платежу іноземної
валюти і платіжних документів в іноземній валюті, а також з покладанням
виконання зобов’язань в іноземній валюті на третю особу, є валютними
операціями [8]1.

1.2. Суб’єкти, які можуть здійснювати валютні операції

Валютні операції можуть здійснюватися як громадянами України, так і
громадянами іноземних держав. Відповідно до цього існують такі поняття,
як «резидент» та «нерезидент».

Резидентами є:

— фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без
громадянства), які мають постійне місце проживання на території України,
у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном; (Постійне місце
проживання — місце проживання на території України не менше одного року
фізичної особи, яка не має постійного місця проживання на території
інших держав і має намір проживати на території України протягом
необмеженого строку, не обмежуючи таке проживання певною метою, за
умови, що таке проживання не є наслідком виконання цією особою службових
обов’язків або зобов’язань за договором (контрактом).)

— юридичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності, що не мають
статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з
місцезнаходженням на території України, які провадять свою діяльність на
підставі законів України;

— дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва
України за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатичними
привілеями, а також філії та представництва підприємств і організацій
України за кордоном, що не ведуть підприємницької діяльності.

Нерезидентами вважаються:

— фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без
громадянства), які мають постійне місце проживання за межами України, в
тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України;

— юридичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності, що не мають
статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з постійним
місцезнаходженням за межами України, які створені і діють відповідно до
законодавства іноземної держави, у тому числі юридичні особи та інші
суб’єкти підприємницької діяльності з участю юридичних осіб та інших
суб’єктів підприємницької діяльності України; (Постійне місцезнаходження
— місцезнаходження офіційно зареєстрованого головного органу управління
(контори) суб’єкта господарської (зовнішньоекономічної) діяльності.)

— розташовані на території України іноземні дипломатичні, консульські,
торговельні та інші офіційні представництва, міжнародні організації та
їхні філії, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, а
також представництва інших організацій і фірм, які не здійснюють
підприємницької діяльності на підставі законів України [8]1.

Для резидентів і нерезидентів існують різні порядки відкриття і ведення
рахунків в іноземній валюті, що регламентуються НБУ в межах валютного
регулювання. У системі валютного регулювання поняття «резидент» і
«нерезидент» визначають суб’єктів стосовно їх операцій з національною та
іноземною валютою.

Операції з іноземною валютою поділяються на поточні і такі, що пов’язані
з рухом капіталу, причому для здійснення останніх має бути спеціальний
дозвіл НБУ.

Банківські операції з іноземною валютою за ступенем їх складності та
ризикованості можна класифікувати у такий спосіб:

— ведення валютних рахунків клієнтів;

— неторговельні операції;

— установлення прямих кореспондентських зв’язків з іноземними банками;

— операції за міжнародними торговельними розрахунками;

— операції з торгівлі іноземною валютою на внутрішньому валютному ринку;

— операції із залучення та розміщення валютних коштів на внутрішньому
ринку (здійснюються з резидентами України);

— операції із залучення та розміщення валютних коштів на міжнародних
ринках (здійснюється з нерезидентами України);

— валютні операції на міжнародних грошових ринках;

— операції з монетарними металами на внутрішньому ринку;

— операції з монетарними металами на міжнародних ринках. Валютні
операції здійснюються уповноваженими банками, тобто банками, що мають
ліцензії НЬУ на здійснення цих операцій. Банки, котрі одержали ліцензію
на ведення операцій в іноземній валюті, виконують функції агента
валютного контролю за операціями своїх клієнтів.

При проведенні валютних операцій банки керуються законодавчими та
нормативними документами України.

2. Порядок відкриття та облік операцій поточних рахунків фізичних осіб в
іноземній валюті

2.1. Поняття поточного рахунку та правила їх відкриття

2.1.1. Поняття поточного рахунку

Правовідносини, що виникають при відкритті клієнтам банків рахунків,
регулює Інструкція «Про відкриття банками рахунків у національній та
іноземній валюті», затверджена постановою Правління НБУ від 18 грудня
1998 р. (далі Інструкція).

Банківські рахунки в іноземній валюті поділяються на:

— поточні;

— депозитні (вкладні).

При отриманні документів на відкриття банківського рахунку суб’єктів
підприємницької діяльності — юридичної чи фізичної особи — уповноважений
працівник банку зобов’язаний перевірити повноваження особи, яка подає
документи, її паспорт, а також зробити у присутності цієї особи копії
перших чотирьох сторінок паспорта керівника чи головного бухгалтера, які
мають зберігатися у справі про відкриття рахунку.

При отриманні документів на відкриття чи переоформлення банківських
рахунків банки зобов’язані здійснити перевірку поданих документів на
відповідність їх чинному законодавству, зокрема:

— підписи осіб на заяві про відкриття рахунку мають бути розшифровані з
обов’язковим зазначенням прізвища й ініціалів та ідентифіковані з
підписами у картці зі зразками підписів та відбитком печатки;

— свідоцтво про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності
має відповідати затвердженим урядом зразкам;

— засвідчу вальні написи нотаріуса на документах вважаються дійсними у
разі, якщо вони відповідають формам, затвердженим наказом Міністерства
юстиції України.

У картці зі зразками підписів та відбитком печатки вказується номер
рахунку, а також ідентифікаційний код (номер) власника рахунку, що
проставляється на підставі відповідних довідок статистичних чи
податкових органів [4]1.

У разі відкриття (закриття) або зміни номерів усіх видів рахунків (крім
рахунків фізичних осіб та офіційних представництв) установа банку
зобов’язана повідомити про це податковий орган за місцем реєстрації
власника рахунку протягом трьох робочих днів з дати відкриття або
закриття рахунку (включаючи день відкриття чи закриття).

Примірник цього повідомлення, що надійшов до установи банку, з відміткою
податкового органу про взяття рахунку на облік залишається у справі про
відкриття рахунків.

Крім цього, повідомлення про відкриття (закриття) чи зміну номера
рахунку надсилається також до Національного банку України для включення
до зведеного реєстру власників рахунків.

До отримання повідомлення про взяття рахунків суб’єктів підприємницької
діяльності на податковий облік на цих рахунках здійснюються лише
операції із зарахування коштів. Датою початку операцій за видатками з
рахунків суб’єктів підприємницької діяльності в установі банку є дата
реєстрації отримання банком зазначеного повідомлення.

Днем відкриття рахунку вважається дата, зазначена на заяві про відкриття
рахунку у розділі «Відмітки банку».

Ведення рахунку передбачає готівкове та безготівкове його
обслуговування. Під режимом ведення рахунку розуміють правила
зарахування та здійснення видатків відповідних коштів.

Порядок відкриття поточного рахунку фізічним особам-резидентам

Під поняттям «фізична особа» розуміють людину (громадянина) як учасника
правовідносин.

Фізичним особам — суб’єктам підприємницької діяльності (резидентам), які
здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, поточний
рахунок відкривається згідно з порядком, визначеним для юридичних
осіб-резидентів.

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі — суб’єкту
підприємницької діяльності відкривається на підставі договору за умови
пред’явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, та
подання до уповноваженого банку:

а) заяви встановленої форми;

б) копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи як суб’єкта
підприємницької діяльності, засвідченої нотаріально чи органом, що видав
свідоцтво;

в) картки зі зразком підпису, що надається у присутності працівника
банку, який відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником або
нотаріально.

Зарахування коштів на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної
особи-резидента, яка займається підприємницькою діяльністю, та
використання коштів з цього рахунку здійснюється за режимом поточного
рахунку в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів.

Поточні рахунки в іноземній валюті відкриваються також:

— фізичним особам-резидентам:

а) громадянам України (без підтвердження джерел походження коштів в
іноземній валюті);

б) іноземцям та особам без громадянства, які отримали посвідку на
проживання в Україні (без підтвердження джерел походження коштів в
іноземній валюті);

— фізичним особам-нерезидентам:

а) іноземцям та особам без громадянства, які проживають в Україні
відповідно до візи, відкритої строком до одного року (за наявності
підтвердження джерел походження іноземної валюти);

б) громадянам України, які постійно проживають за кордоном (за наявності
відкритої візи строком до одного року та підтвердження джерел походження
іноземної валюти) [8]1.

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі-резиденту
відкривається на підставі заяви; документа, що засвідчує особу (паспорт
або документ, що замінює його); договору на відкриття та обслуговування
рахунку між установою банку та громадянином; картки зі зразком підпису,
який надається у присутності працівника банку, що відкриває рахунок, та
засвідчується цим працівником.

На поточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб-резидентів
зараховуються:

— готівкова валюта;

— валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім’я
власника рахунку згідно з чинним законодавством України;

— валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними
уповноваженими банками України;

— валюта, переказана з-за кордону на ім’я власника рахунку через
уповноважені банки України;

— валюта, одержана з-за кордону від юридичної особи-нерезидента як
оплата праці, премії, призи, авторські гонорари;

— валюта за іменними платіжними документами, що надіслані з-за кордону
на ім’я власника рахунку;

— валюта за платіжними документами, ввезеними з-за кордону власником
рахунку і зареєстрованими митною службою при в’їзді в Україну;

— валюта, перерахована власнику рахунку за дорученням юридичної
особи-нерезидента через юридичну особу-резидента (посередника) на
підставі укладених міжнародних угод (контрактів, договорів), якими
передбачено отримання резидентами України гонорарів, премій, призів та
інших виплат від нерезидентів з-за кордону за використання їхніх творів,
винаходів, відкриттів тощо згідно з чинним законодавством України;

— валюта, перерахована в межах України іншою фізичною особою (резидентом
чи нерезидентом) з власного поточного рахунку в іноземній валюті.

З поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної
особи-резидента чи за його дорученням проводяться такі операції:

а) в іноземній валюті:

— перерахування за межі України через кореспондентські рахунки
уповноважених банків України відповідно до Правил переказування
іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних
осіб — резидентів і нерезидентів;

V

?

&

F

1

1

&

1

if

I

„i^„i

2j2h3Ue4$6i7i7?7o7`8b81/49U9c>^@~B?BFD?aeOOOOOOOOOOOOOOaeOOOOOOOO

$

&

WUWUeWTHWaWaWaeWaeWeWeWiWiW?WoWoooooooooooooooooooooooooooo

$

1a$

&

F

1

d?

?виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з
Порядком переміщення валюти через митний кордон України, що
встановлюється Національним банком України);

— виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється
згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

— перерахування у межах України на рахунок іншої фізичної особи —
громадянина України (резидента);

— перерахування на власний поточний рахунок в іншому уповноваженому
банку України чи вкладний рахунок;

— продаж на міжбанківському валютному ринку України для подальшого
зарахування на рахунок у національній валюті;

б) у грошовій одиниці України:

— виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні операції
продажу іноземної валюти уповноваженому банку України використовується
курс Національного банку України);

— перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж товару чи
надання послуг на території України (при здійсненні операції продажу
іноземної валюти використовується курс Національного банку України).

2.1.3. Порядок відкриття поточного рахунку фізичним особам-нерезидентам

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі-нерезиденту
відкривається на підставі договору за умови пред’явлення паспорта чи
іншого документа, що засвідчує особу, та подання до уповноваженого
банку:

а) заяви встановленої форми;

б) картки зі зразком підпису, що надається у присутності працівника
банку, який відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником;

в) засвідченої нотаріально копії легалізованого дозволу центрального
банку іноземної країни на відкриття рахунку у разі, якщо це передбачено
міжнародними договорами України.

На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента
зараховуються:

— валюта, перерахована з-за кордону на ім’я власника рахунку через
уповноважені банки України;

— готівкова валюта, яка ввезена на територію України і зареєстрована
митною службою при в’їзді в Україну (в митній декларації робиться
відмітка уповноваженого банку України про зарахування іноземної валюти
на рахунок);

— валюта за платіжними документами, ввезена на територію України
власником рахунку і зареєстрована митною службою при в’їзді в Україну (в
митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку України про
зарахування іноземної валюти на рахунок, а копія митної декларації
залишається в уповноваженому банку);

— валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім’я
власника рахунку в порядку, встановленому чинним законодавством України;

— валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними
уповноваженими банками України;

— валюта, одержана в Україні як оплата праці, премії, призи, авторські
гонорари згідно з чинним законодавством України;

— валюта, що перерахована у межах України іншою фізичною
особою-нерезидентом з власного поточного рахунку в іноземній валюті;

— кошти, що були раніше зняті власником з рахунку і не використані або
не повністю використані.

З поточного рахунку в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента за
розпорядженням власника чи за його дорученням проводяться такі операції:

а) в іноземній валюті:

— перерахування за межі України через кореспондентські рахунки
уповноважених банків України відповідно до Правил переказування
іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних
осіб-резидентів і нерезидентів;

— виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з
Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

— виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється
згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

— перерахування на власний поточний рахунок чи вкладний рахунок в іншому
уповноваженому банку України;

— перерахування в межах України на поточний рахунок іншої фізичної
особи-резидента чи нерезидента;

— перерахування фізичною особою-нерезидентом на рахунок юридичної
особи-резидента як інвестиція згідно з чинним законодавством України;

б) у грошовій одиниці України:

— виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні операції
продажу іноземної валюти уповноваженому банку України використовується
курс Національного банку України);

—перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж товару чи
надання послуг на території України (при здійсненні операції продажу
іноземної валюти використовується курс Національного банку України);

інвестування [4]1.

2.2. Принципи ведення бухгалтерського обліку коштів до запитання

клієнтів в банку

2.2.1. Структура відображення коштів до запитання фізичних

осіб в іноземній валюті у Плані рахунків

Операції з вкладами населення обліковуються на пасивних балансових
рахунках 2-го класу “Операції з клієнтами” Плану рахунків
біхгалтерського обліку в комерційних банках. Кошти фізичних осіб до
запитання облікрвуються таким чином:

Кошти клієнтів банку

Кошти до запитання фізичних осіб

2620 П Поточні рахунки фізичних осіб

Призначення рахунків: облік залучених коштів фізичних осіб до запитання
та розрахунки за ними.

За кредитом рахунків проводяться суми, що надходять на рахунки клієнтів
згідно з режимом роботи рахунків.

За дебетом рахунків проводяться суми перерахувань, виплат за
розпорядженням власників рахунків згідно з режимом роботи рахунків.

2.2.2. Організація аналітичного та синтетичного обліків за

коштами до запитання фізичних осіб

Контроль за станом рахунку кожного вкладника можливий на наступному
рівні аналітичного обліку при наявності потужних ПЕОМ або ведеться у
відділах наступного контролю. Обов’язкові параметри аналітичного обліку
вводяться з урахуванням вимог НБУ щодо звітності банків. Номер
аналітичного рахунку за коштами фізичних осіб може формуватися таким
чином:

Перші чотири цифри – № балансового рахунку

Наступний розряд – ключовий

Наступні два розряди – номер філії

Наступні два розряди – код вкладу за видом

У номері аналітичного рахунку може вказуватися код валюти вкладу.

Наприклад:

Номер аналітичного рахунку вкладів до запитання (код 01) філії №04 у
доларах США (код 840).

У номер аналітичного рахунку включають лише частину параметрів з усього
набору, інші параметри зберігаються поза номером рахунку у відповідних
файлах і можуть використовуватися під час виконання окремих операцій та
побудови звітності.

Запис інформації про операції, які виконуються банком, та можливість
відобразити ці операції в анрегованому вигляді в балансовій та
фінансовій звітності для аналізу управління забезпечується за допомогою
синтетичного обліку, тобто з використанням балансових рахунків.

Операції на рахунках фізичних осіб в іноземній валюті обліковуються так
як і на рахунках у національній валюті.

Розглянемо синтетичний облік деяких операцій з вкладами населення (Табл.
2.2.2.1.).

Таблиця 2.2.2.1.

Облік операцій за рахунками фізичних осіб в іноземній валюті

№ п/п Назви рахунків та зміст операцій Сума

Дт Кт

1. Надійшли готівкою від фізичної особи кошти для зарахування на його
поточний валютний рахунок Банкноти і монети в касі банку № 1001

Поточні рахунки фізичних осіб № 2620

XXX

XXX

2. Надійшов з-за кордону переказ для зарахування на рахунок фізичної
особи

Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках № 1500

Поточні рахунки фізичних осіб № 2620

XXX

XXX

3. Видано готівкою з валютного рахунку фізичної особи Поточні рахунки
фізичних осіб № 2620

Банкноти і монети в касі банку № 1001

XXX

XXX

4. Списано плату за видану готівкою з поточного рахунку суми переказу

а) Поточні рахунки фізичних осіб № 2620

Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів № 3800

б) Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів
№ 3801

Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів №
6110

XXX

XXX

XXX

XXX

5. Нараховані проценти на валютний рахунок фізичної особи а) Процентні
витрати за коштами до запитання фізичних осіб № 7040

Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів №
3801

б) Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів № 3800

Поточні рахунки фізичних осіб № 2620

XXX

XXX

XXX

XXX

3. Документальне оформлення та облік операцій поточних рахунках фізичних
осіб

Підсумовуючи вищесказане слід зазначити, що уповноважені банки України
при відкритті поточних рахунків в іноземній валюті фізичним особам
дотримуються таких умов (Рис. 3.1.):

Рис. 3.1. Вимоги до оформлення поточних інвалютних рахунків фізичних
осіб – резидентів і нерезидентів

На прикладі досвіду фахівців Закарпатської дирекції ВАТ “Укрсоцбанк”
розглянемо порядок відкриття та ведення поточного рахунку фізичної
особи-резидента в іноземній валюті (Євро).

Вклад до запитання фізичній особі відкривається у банківській установі
на підставі:

– заяви згідно встановлених стандартів “Інструкції про відкриття банками
рахунків у національній та іноземній валюті” (додаток А);

– документа, що засвідчує особу (паспорт, або документ, що його
замінює);

– картки із зразком підпису, яка заповнюється в присутності працівника
банку, що відкриває рахунок та ним засвідчується (додаток Б);

– договору на відкриття та обслуговування рахунку, де розглянуті основні
аспекти взаємовідносин між установою банку, з одного боку, та фізичною
особою – вкладником, з другого (додаток В).

Можливий варіант, коли клієнт може уповноважити другу особу
розпоряджатися коштами на своєму рахунку, що обумовлюється в картці
зразків підписів (додаток Г).

Після того, як у банківській установі був відкритий поточний рахунок,
фізична особа вносить готівку у касу банку, а каса на рахунок клієнта
(додаток Д) а також вкладник вніс у касу банку комісію у розмірі 20 грн
за відкриття поточного рахунку (додаток Е).

Крім того у Закарпатській дирекції ВАТ “Укрсоцбанк” головним бухгалтером
та касиром ведеться контроль прибутку по конкретному рахунку (додаток
Ж).

ВИСНОВКИ

Для відкриття поточного валютного рахунку фізична особа-резидент подає
до уповноваженого банку такі документи: заяву встановленого зразка;
паспорт чи інший документ, що посвідчує особу; картку із зразком
підпису, який проставляється в присутності працівника банку, що
відкриває рахунок (картка засвідчується цим працівником);
ідентифікаційний код. Між клієнтом і банком укладається договір на
відкриття поточного рахунку в іноземній валюті.

Фізичній особі-резидентові – суб’єкту підприємницької діяльності для
відкриття відповідного рахунку, крім документів, перерахованих вище,
необхідно подати до уповноваженого банку копію свідоцтва про державну
реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності,
засвідчену нотаріально чи органом, що видав свідоцтво. Рахунок також
відкривають на підставі договору.

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі-нерезидентові
відкривають на підставі договору за умови пред’явлення паспорта чи
іншого документа, що посвідчує особу, та подання до уповноваженого банку
таких же документів, як і в попередньому випадку, і, крім того, копії
легалізованого дозволу центрального банку іноземної країни на відкриття
рахунку в разі, якщо це передбачено угодами між центральними банками,
засвідчених нотаріально.

На поточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб-резидентів: 1)
Зараховують: готівкову валюту та валюту за платіжними документами,
виписаними уповноваженими банками України чи надісланими з-за кордону на
ім’я власника рахунку; валюту, переказану з-за кордону чи одержану від
юридичної особи-нерезидента як оплата праці, гонорар тощо; готівкову
інвалюту чи інвалюту за платіжними документами, що ввезена на територію
України і зареєстрована митною службою при в’їзді в Україну; інвалюту,
одержану в Україні як оплата праці, премії, авторські гонорари; валюту,
що перерахована в межах України іншою фізичною особою-нерезидентом з
власного поточного інвалютного рахунку тощо. 2) Списують: інвалюту, що
перераховується за межі України через кореспондентські рахунки
уповноважених банків України; готівкову інвалюту чи інвалюту за
платіжними документами для вивезення за межі України; інвалюту для
перерахування на власний поточний рахунок в іншому уповноваженому банку
тощо.

На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента
зараховуються: валюта, перерахована з-за кордону на ім’я власника
рахунку через уповноважені банки України; готівкова валюта, яка ввезена
на територію України і зареєстрована митною службою при в’їзді в Україну
(в митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку України про
зарахування іноземної валюти на рахунок); валюта за платіжними
документами, ввезена на територію України власником рахунку і
зареєстрована митною службою при в’їзді в Україну (в митній декларації
робиться відмітка уповноваженого банку України про зарахування іноземної
валюти на рахунок, а копія митної декларації залишається в
уповноваженому банку); валюта за платіжними документами, що надіслані
з-за кордону на ім’я власника рахунку в порядку, встановленому чинним
законодавством України; валюта за іменними платіжними документами
(чеками), виписаними уповноваженими банками України; валюта, одержана в
Україні як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари згідно з
чинним законодавством України; валюта, що перерахована у межах України
іншою фізичною особою-нерезидентом з власного поточного рахунку в
іноземній валюті; кошти, що були раніше зняті власником з рахунку і не
використані або не повністю використані.

З поточного рахунку в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента за
розпорядженням власника чи за його дорученням проводяться такі операції:
перерахування за межі України через кореспондентські рахунки
уповноважених банків України відповідно до Правил переказування
іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних
осіб-резидентів і нерезидентів; виплата готівкою (вивезення за межі
України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний
кордон України); виплата платіжними документами (вивезення за межі
України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний
кордон України); перерахування на власний поточний рахунок чи вкладний
рахунок в іншому уповноваженому банку України; перерахування в межах
України на поточний рахунок іншої фізичної особи-резидента чи
нерезидента; перерахування фізичною особою-нерезидентом на рахунок
юридичної особи-резидента як інвестиція згідно з чинним законодавством
України; виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні
операції продажу іноземної валюти уповноваженому банку України
використовується курс Національного банку України);перерахування коштів
для сплати юридичній особі за продаж товару чи надання послуг на
території України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти
використовується курс Національного банку України); інвестування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р.
№2121-111.

Закон України «Про Національний банк України» // Галиц. контракти. —
1999. — № 25. — С. 55—66.

Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і
валютного контролю» від 19 лютого 1993 р. № 15-93 // Уряд. кур’єр. – №
9. – С. 3-9.

Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній
валюті, затверджена Постановою Правління НБУ від 18.12.1998 р. № 527 //
Законодав. і нормативні акти з банків, діяльності. – 1999. – № 2. – С.
4-40.

Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України,
затверджені Постановою Правління НБУ від 18.03.1999 р. № 127 //
Законодав. і нормат. акти з банків. діяльності. — 1999. — № 4. — С.
36—34.

Банки и банковские операции / Е. Ф. Жуков, Л. М. Максимова й др.; Под
ред. проф. Е. Ф. Жукова. — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997.

Банковское дело: стратегическое руководство. — М.: Кожалтбанкир, 1998.

Васюренко О.В. Банківські операції. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2002.

Васюренко О.В. Механизм осуществления банковских операций с иностранной
валютой. — Харьков: Гриф, 1997.

Васюренко О.В. Современные методи управлення банковскими ресурсами. —
Харьков: Гриф, 1997.

Вступ до банківської справи / За ред. М. І. Савлука. — К.: Лібра, 1998.

Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук,
Я. Грудзевич, М. Вознюк. — 2-ге вид., доп. — Львів: ЛБІ НБУ, 2001.

Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання. – К.: Т-во «Знання», КОО,
1999.

1 Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і
валютного контролю» від 19 лютого 1993 р. № 15-93 // Уряд. кур’єр. – №
9. – С. 3-9.

1 Васюренко О.В. Банківські операції. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. –
С. 298-301.

1 Васюренко О.В. Банківські операції. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. –
С. 298-301.

1 Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній
валюті, затверджена Постановою Правління НБУ від 18.12.1998 р. № 527 //
Законодав. і нормативні акти з банків, діяльності. – 1999. – № 2. – С.
4-40.

1 Васюренко О.В. Банківські операції. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. –
С. 302-303.

1 Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній
валюті, затверджена Постановою Правління НБУ від 18.12.1998 р. № 527 //
Законодав. і нормативні акти з банків, діяльності. – 1999. – № 2. – С.
4-40.

PAGE

PAGE 3

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020