.

Банківські ризики

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
3 7510
Скачать документ

2

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ РИНКОВИХ ВІДНОСИН ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни: “Банківська справа”

Євпаторія 2009

Зміст

1. Заліковий модуль І

1.1 Методи управління кредитними ризиками

1.2 Розрахунки з відстрочкою платежу

1.3 Оцінити доходність активів

2. Заліковий модуль ІІ

2.1 Основні напрямки організації інвестиційної діяльності банків

2.2 Міжбанківське об’єднання: їх види і характеристика

2.3 Визначити процентну ставку і суму виплат за факторинг

Список літератури

picscalex100010009000003510000000000120000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02200220011200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffffe0000000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065000050000a00
000026060f000a00ffffffff010000000000030000000000

1. Заліковий модуль І

1.1 Методи управління кредитними ризиками

Сучасний банківський ринок неможливо без ризику. Ризик є в будь – якої
операції, тільки він може бути різних масштабів та по-різному
«пом’якшати», компенсуватися. Для банковської діяльності важливішим є не
уникання ризика взагалі, а передбачення та зниження його до манимального
рівня

Що є ризик? Под ризиком прийнято розуміти ймовірність, а достеменно
загрозу втрати банком частини своїх ресурсів, недоотримання доходів або
добуток додаткових витрат в результаті здійснення певних фінансових
операцій.

Кредитний ризик. Пов’язаний з імовірністю того, що фінансові можливості
емітента знизяться настільки, що він виявиться неспроможним виконати
свої зобов’язання щодо сплати основного боргу та доходів по цінних
паперах.

Кредитні ризики можуть мінімізуватися за допомогою відповідного
забезпечення, до якого відноситься: неустойка (штрафи, пені), застава,
порука (гарантія).

Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник
повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання.

Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного
або неналежно виконаного зобов’язання, а пенею є неустойка, що
обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового
зобов’язання за кожен день прострочення виконання.

Право на неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора збитків,
завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов’язання.

При цьому проценти на неустойку не нараховуються.

Кредитор не має права на неустойку в разі, якщо боржник не відповідає за
порушення зобов’язання.

Предметом неустойки може бути грошова сума, рухоме і нерухоме майно.
Якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється,
договором або актом цивільного законодавства.

Розмір неустойки, встановлений законом, може бути збільшений договором.

Сторони також можуть домовитися про зменшення розміру неустойки, крім
випадків, передбачених законом.

Суд може зменшити розмір неустойки, якщо він значно перевищує розмір
збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення.

Сплата (передання) неустойки не звільняє боржника від виконання свого
обов’язку в натурі та не позбавляє кредитора права на відшкодування
збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов’язання.

За договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за
виконання ним свого обов’язку та відповідає перед кредитором за
порушення зобов’язання боржником.

Порукою може забезпечуватися виконання зобов’язання частково або У
повному обсязі. Поручителем може бути одна особа або кілька осіб.

У разі порушення боржником зобов’язання, забезпеченого порукою, боржник
і поручитель несуть перед кредитором солідарну відповідальність. Тобто,
поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник,
включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування
збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

У разі одержання вимоги кредитора поручитель зобов’язаний повідомити про
це боржника, а в разі пред’явлення до нього позову – подати клопотання
про залучення боржника до участі у справі. Якщо поручитель не Повідомить
боржника про вимогу кредитора і сам виконає зобов’язання, боржник має
право висунути проти вимоги поручителя всі заперечення, які він мав
проти вимоги кредитора. Поручитель же має право висунути проти вимоги
кредитора заперечення, які міг би висунути сам боржник, за умови, що ці
заперечення не пов’язані з особою боржника. Поручитель має право
висунути ці заперечення також у разі, якщо боржник відмовився від них
або визнав свій борг.

Після виконання поручителем зобов’язання, забезпеченого порукою,
кредитор повинен вручити йому документи, які підтверджують цей обов’язок
боржника. Це означає, що до поручителя, який виконав зобов’язання,
забезпечене порукою, переходять всі права кредитора у цьому
зобов’язанні, втому числі й ті, що забезпечували його виконання. Щодо
кожного з кількох поручителів, які виконали зобов’язання, забезпечене
порукою, то їм переходять права кредитора у розмірі частини обов’язку,
що виконана ним.

Боржник, який виконав зобов’язання, забезпечене порукою, повинен негайно
повідомити про це поручителя. Поручитель, який виконав зобов’язання,
забезпечене порукою, у зв’язку з ненаправленням йому боржником
повідомлення про виконання ним свого обов’язку, має право стягнути з
кредитора безпідставно одержані суми, або пред’явити зворотну вимогу до
боржника.

Поручитель має право на оплату послуг, наданих ним боржникові.

Порука припиняється із погашенням забезпеченого нею зобов’язання, а
також у разі зміни зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого
збільшується обсяг його відповідальності.

Порука припиняється, якщо після настання строку виконання зобов’язання
кредитор відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником
або поручителем.

Порука припиняється в разі переведення боргу на іншу особу, якщо
поручитель не поручився за нового боржника.

Порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі
поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється,
якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання
основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя. Якщо строк
основного зобов’язання не встановлений або встановлений моментом
пред’явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред’явить
позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору
поруки.

За гарантією банк, інша фінансова установа, страхова організація
(гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником
(принципалом) свого обов’язку. Гарант відповідає перед кредитором за
порушення зобов’язання боржником.

Гарантія діє протягом строку, на який вона видана. Вона є чинною від дня
її видачі, якщо в ній не встановлено інше. Гарантія не може бути
відкликана гарантом, якщо в ній не встановлено інше.

Зобов’язання гаранта перед кредитором не залежить від основного
зобов’язання (його припинення або недійсності), зокрема і тоді, коли в
гарантії міститься посилання на основне зобов’язання.

У разі порушення боржником зобов’язання, забезпеченого гарантією, гарант
зобов’язаний сплатити кредиторові грошову суму відповідно до умов
гарантії.

Методи управління ризиком кредитного портфеля банку

Диверсифікація

Метод диверсифікації полягає в розподілі кредитного портфеля серед
широкого кола позичальників, які відрізняються один від одного як за
характеристиками (розмір капіталу, форма власності), так і за умовами
діяльності (галузь економіки, географічний регіон). Розглядають три види
диверсифікації: галузеву, географічну та портфельну.

Галузева диверсифікація означає розподіл кредитів між клієнтами, які
здійснюють діяльність у різних галузях економіки. Для зменшення
загального ризику портфеля вирішальне значення має добір галузей, який
має ґрунтуватися на результатах статистичних досліджень. Найвищий ефект
досягається в разі вибору позичальників, які працюють у галузях з
протилежними фазами коливань ділового циклу.

Географічна диверсифікація полягає в розподілі кредитних ресурсів між
позичальниками, які перебувають у різних регіонах, географічних
територіях, країнах із різними економічними умовами. Це дає змогу
нівелювати вплив кліматичних і погодних умов, політичних і економічних
потрясінь, які впливають на кредитоспроможність позичальників.

Портфельна диверсифікація означає розосередження кредитів між різними
категоріями позичальників – великими та середніми компаніями,
підприємствами малого бізнесу, фізичними особами, урядовими та
громадськими організаціями, домашніми господарствами тощо. Кредити,
надані у сфері малого бізнесу, часто супроводжуються підвищеним рівнем
ризику, хоча й мають вищий рівень дохідності. Такі позичальники часто
обмежені у виборі кредитора, тому банк може диктувати власні умови
кредитної угоди. Якщо позичальником є велика компанія, кредитний ризик
оцінюється як незначний, але й дохідність такого кредиту невисока.

Концентрація

Концентрація є поняттям, протилежним за економічним змістом
диверсифікації. Концентрація кредитного портфеля означає зосередження
кредитних операцій банку в певній галузі чи у групі взаємопов’язаних
галузей, на географічній території, або кредитування певних категорій
клієнтів. Концентрація, як і диверсифікація, може бути галузева,
географічна і портфельна.

Встановлення лімітів

Лімітування як метод управління кредитним ризиком полягає у встановленні
максимально допустимих розмірів наданих позик, що дає змогу обмежити
ризик. Завдяки встановленню лімітів кредитування банкам удається
уникнути критичних втрат, спричинених необдуманою концентрацією
будь-якого виду ризику, а також диверсифікувати кредитний портфель і
забезпечити стабільні прибутки. Ліміти можуть установлюватися за видами
кредитів, категоріями позичальників або групами взаємопов’язаних
позичальників за кредитами в окремі галузі, географічні території, за
найбільш ризиковими напрямками кредитування, такими як надання
довгострокових позик, кредитування в іноземній валюті тощо. Лімітування
використовується для визначення повноважень кредитних працівників різних
рангів щодо розмірів наданих позик. Кредитний ризик банку обмежується
встановленням ліміту загального розміру кредитного портфеля, обмеження
величини кредитних ресурсів філій банку тощо.

Ліміти визначаються як максимально допустимий розмір позики чи напряму
кредитування і виражаються як в абсолютних граничних величинах (сума
кредиту в грошовому вираженні), так і у відносних показниках
(коефіцієнти, індекси, нормативи). За базу під час розрахунків
нормативів можна брати обсяг капіталу банку, розмір кредитного портфеля,
валюту балансу та інші показники. Наприклад, ліміт кредитування
позичальників певної галузі може бути визначений як максимальний
сукупний розмір коштів або як відношення суми кредитів у галузь до
загальної величини кредитного портфеля.

Лімітування як метод зниження кредитного ризику широко застосовується у
практиці як на рівні окремого комерційного банку, так і на рівні
банківської системи загалом.

Резервування

Створення резервів для відшкодування втрат за кредитними операціями
комерційних банків як метод управління кредитним ризиком полягає в
акумуляції частини коштів на спеціальному рахунку для компенсації
неповернених кредитів. Формування резервів є одним із методів зниження
кредитного ризику на рівні банку, слугуючи для захисту вкладників,
кредиторів та акціонерів. Водночас резерви за кредитними операціями
підвищують надійність і стабільність банківської системи загалом. Банки
аналізують кредитний портфель і класифікують кредитний портфель за
кожною кредитною операцією залежно від:

• фінансового стану позичальника (керуючись Положенням банку «Про оцінку
фінансового стану позичальника», «Оцінка фінансового стану позичальника
– фізичної особи»);

• стану обслуговування позичальником кредитної заборгованості;

• рівня забезпечення кредитної операції.

Відповідно до оцінки фінансового стану позичальників і стану погашення
ними основного боргу та відсотків щомісяця здійснюється класифікація
кредитного портфеля за ступенем ризику та визначаються категорії
кредитних операцій.

Клас позичальникаПогашення
заборгованостіДобреСлабкеНезадовільнеАСтандартнийПід
контролемСубстандартнийБПід
контролемСубстандартнийСумнівнийВСубстандартнийСумнівнийБезнадійнийГСумн
івнийБезнадійнийБезнадійнийДБезнадійнийБезнадійнийБезнадійний

До категорій «стандартних» та «під контролем» кредитних операцій не
можуть належати пільгові кредити.

При розрахунку чистого кредитного ризику не враховується застава,
предметом якої є акції, випущені банком.

Відповідні підрозділи та філії банку щоквартально, а також при кожній
пролонгації кредитного договору перевіряють стан заставленого майна та в
разі потреби переглядають його вартість. Якщо стан заставленого майна не
переведено, а також відсутні документи, що засвідчують наявність і стан
забезпечення кредиту, то резерв під кредитні ризики формується на всю
суму основного боргу.

1.2 Розрахунки з відстрочкою платежу

Сьогодні економіка України потребує швидких структурних та технологічних
перетворень при одночасному вдосконаленні механізму безготівкових
розрахунків, так як сучасний її стан характеризується розладом
платіжно-розрахункової системи та платіжною кризою. Своєчасна і повна
сплата доставленої продукції, виконаних робіт та наданих послуг, інших
боргових зобов’язань є однією з головних передумов та ознак ефективності
функціонування економіки в цілому і кожного його суб’єкта окремо.
Відсрочка платежу розповсюджена в господарської практиці. Відсрочка
повернення еквиваленту – одно з властівостей кредит, однак платежі за
своєю сутністю не є кредитними відносинами. У період економичної кризи,
криза розрахунків, як правило, вимагає попередньої оплати товара.
Попередня оплата вживається також при здійсненні ряда послуг. Суттєво
при цьому у разі відмови заказника від отримання олаченуваної послуги
або повністю, або частково сума зробленного наперед платежа не
повертається, в той час як для кредитної угоди поверненність є невід»
ємною умовою. Зазаначемо, що тут немає особливого договіру, в той час як
при ссуді складання кредитного договору обов» язково.

Вексельна форма розрахунків – це розрахунки між постачальником
(отримувачем коштів) і покупцем (платником коштів) з відстрочкою
платежу, яка оформлюється векселем.

Вексель – це письмове зобов’язання, боргова розписка стандартної форми,
що дає право її власникові вимагати сплати відповідної суми (визначеної
у векселі) від особи, яка видала вексель, у відповідний строк і у
відповідному місці.

Вексель – це один з важливих кредитно-розрахункових документів, який
виконує функції платіжного документа і може використовуватися як
інструмент для інкасування боргів. Вексель починає циркулювати на ринку,
виконуючи такі функції грошей, як засіб обігу і як засіб платежу.
Завдяки таким властивостям вексель зменшує потребу в грошах, значно
прискорює оборот товарів оскільки вирішує проблему взаєморозрахунків між
товаровиробниками.

Правовою основою вексельного обігу в Україні є законодавчі, нормативні
акти, розроблені згідно з положенням Єдиного вексельного закону,
ухваленого Женевською вексельною конвенцією 1930 року. Першим реальним
кроком на шляху відродження векселя в Україні була ухвала 18 червня
1991 р. Верховною Радою України Закону «Про цінні папери та фондову
біржу». У 1992 році Верховна Рада України ухвалила Постанову «Про
застосування векселів в господарчому обороті України».

Як сказано у Законі України від 14 жовтня 1992 року №2680XII «Про цінні
папери i фондову біржу», «вексель – цінний папір, який засвідчує
безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання
строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю)». Таке
стисле визначення, привело до того, що сфера використання векселів у
господарському обороті стала надзвичайно широкою. Виконуючи роль
безготівкових грошей, вексель може застосовуватись як інструмент
розрахунків у всіх випадках, коли господарські операції здійснюються з
відстрочкою платежу. Це означає, що засобом o6iry в період, який
збігається з терміном наданої відстрочки, слугують не гроші як такі, а
відображені у грошовій формі боргові зобов’язання, функції яких може
виконувати вексель. Тільки на момент настання терміну платежу дія
векселя як засобу розрахунків закінчується гроші, виконуючи функцію
засобу платежу, завершують процес обміну. На цьому етапі
векселедержатель може також погасити векселем свою заборгованість перед
векселедавцем і, таким чином, завершити господарську операцію без
залучення коштів. Отже, застосування векселів одночасно дає змогу
розвантажити банківську систему та прискорити i здешевити розрахунки між
суб’єктами підприємницької діяльності.3 огляду на сказане слід
зауважити, що приписування векселю невластивої йому функції платіжного
засобу, яке є досить поширеним у вітчизняній нормативно-правовій i
спеціальній літературі, навряд чи можна визнати правомірним.

Якщо умови дають можливість векселедавцю розрахуватися з
векселедержателем наявними коштами або якщо векселедавець не має
боржників, на яких він міг би перевести свій борг перед
векселедержателем, інструментом розрахунків має бути простий вексель.
Якщо ж господарська операція включає кілька суб’єктів, пов’язаних
взаємними борговими вимогами, або векселедавець для забезпечення
розрахунків з векселедержателем має попередньо стягнути борг зі свого
боржника, доцільним буде застосування переказного векселя.

Вексельна форма розрахунків – це розрахунки між постачальником
(отримувачем коштів) і покупцем (платником коштів) з відстрочкою
платежу, які оформлюються векселем. Вексель – це письмове безумовне
зобов’язання, боргова розписка стандартної форми, що дає право її
власнику вимагати сплати визначеної у векселі суми від особи, яка видала
вексель, у відповідний строк і у відповідному місці. Порядок провед.
заліку взаємної заборгованості з використ. векселів включає 4 етапи:

1) оформлення та облік платіжних документів;

2) проведення заліку взаємної заборгованості;

3) вексельне оформлення прострочених заборгованостей;

4) дальші операції з векселями.

Векселі різняться за емітентом, угодами, які вони обслуговують,
суб’єктом, що здійснює оплату, наявністю застави, порядком оплати,
можливістю передавання іншій особі, місцем платежу, формою пред’явлення
та іншими ознаками.

Векселі казначейські – один із видів державних цінних паперів, які
випускаються для покриття видатків державного бюджету.

Приватні векселі емітуються корпораціями, фінансовими групами,
комерційними банками. Спеціального забезпечення ці папери не мають. Як
гарантія їхньої надійності виступає рейтинг векселедавця, стабільність
його фінансового стану та авторитет на ринку цінних паперів.

Фінансовий вексель має в своїй основі депозитну природу. Якщо класичний
вексель видається за реальної товарної угоди, то фінансовий в основному
використовується для мобілізації грошових ресурсів.

Товарний (комерційний) вексель використовується для кредитування
торговельних операцій. Він визначає умови погашення
векселедавцем-боржником своїх обов’язків перед постачальником-кредитором
за поставлену продукцію, надані послуги, виконані роботи.

Простий (соло-вексель) виписується і підписується боржником
(векселедавцем) і є його борговим зобов’язанням оплатити кредитору
вказану суму в установлений час. Тобто, оформляючи простий вексель,
векселедавець є платником.

Важлива особливість векселя полягає в тім, що його можна використати як
засіб платежу. Фінансово-кредитні установи використовують
«розрахунковий» вексель. Перевага простого векселя – у досить простих
правилах його обігу.

Переказний вексель (тратта) – це документ, який регулює вексельні
відносини трьох сторін: кредитора (трасанта), боржника (трасата) і
отримувача платежу (ремітента). Такий вексель виписує та підписує
кредитор (трасант).

Забезпечений вексель – це вексель, гарантований заставою, яка надається
кредиторові, банку або продавцю доти, доки борг не буде сплачено.

Векселі на пред’явника – це такі векселі, що оплачуються негайно після
прийняття їх дебітором.

Вексель, що оплачується в термін, указаний у документі, називається
строковим.

Доміцильований вексель – це такий, у якому застережено, що даний вексель
підлягає сплаті третьою особою – доміцилянтом за місцем проживання
платника (або в іншому місці).

Конкретне місце платежу вказується на векселі векселедавцем і
пред’являється до оплати доміцилянту, який не є відповідальною особою за
векселем, тобто не несе жодної відповідальності, якщо платіж не буде
здійснено. Вексель може існувати в паперовій або без паперовій формі –
як записи на електронних рахунках.

Порядок проведення заліку взаємної заборгованості з використанням
векселів включає чотири етапи:

– оформлення та облік платіжних документів;

– проведення заліку взаємної заборгованості;

– вексельне оформлення прострочених заборгованостей;

– дальші операції з векселями.

Однак окремі питання вексельного обігу в Україні залишаються ще
недостатньо визначеними.

Важливою функцією векселя є його спроможність бути знаряддям
комерційного кредиту в умовах, коли особливого значення в Україні
набувають такі чинники економічного розвитку, як фінансове забезпечення
та фінансове регулювання діяльності суб’єктів підприємництва. Фінансове
забезпечення передбачає формування фінансових ресурсів за рахунок
прибутку, залучення акціонерного капіталу, кредитів i в окремих випадках
бюджетних асигнувань.

Вексель може багатократно передаватися як платіжний засіб і погашається
лише після закінчення строку платежу. Закономірність обігу векселів
така: чим надійніший боржник, той що виписав вексель, тим довше цей
вексель перебуває в обігу як платіжний засіб. Приймаючи вексель замість
грошей, люди колись були впевнені, що в будь-який момент вони можуть
отримати за нього готівку, тому що надійний боржник володів достатнім
золотим запасом. Нині такою запорукою став товар, що надається
постачальником споживачеві. Для гарантованого збереження та
еквівалентності платежів за векселями розроблено цілу систему правових
відносин, що спираються на відповідний механізм гарантування повернення
кредиту. Однак зворотній рух кредитованих вартостей від боржника до
кредитора не відбувається автоматично. Адже вчасність погашення векселів
значною мірою залежить як від кредитоздатності боржника, який
використовує позичені кошти у своєму обороті, так і від загального стану
економічної кон’юнктури та стану грошового ринку. Тому, виписуючи
вексель, і боржник, і кредитор враховують механізм організації вчасного
повернення кредиту, як і роль кожного з них у здійсненні даного процесу.
Активною при цьому є позиція кредитора, котрий виступає організатором
кредитного процесу і обирає такі кількісні параметри вексельної угоди та
форми і методи погашення, які б створили належні передумови гарантій для
вчасного і повного повернення виданої у борг вартості.

Особливою формою векселя стали казначейські векселі, що фіксують
зобов’язання уряду і продаються від його імені банкам та іншим кредитним
установам і корпораціям з метою отримання готівки для покриття поточного
бюджетного дефіциту.

Охоплюючи все нові сфери господарського життя, вексель постійно
вдосконалювався. Із простого боргового зобов’язання він нині
перетворився в універсальний платіжний, розрахунковий і кредитний
документ, набув усіх властивостей цінного папера, який став об’єктом
купівлі-продажу та короткострокового інвестування капіталу з метою
отримання доходу, широко застосовується в комерційній і банківській
практиці та в міжнародних економічних відносинах.

В теперішній час векселі широко застосовуються у зовнішньоекономічній
діяльності при одержанні кредиту, повернення якого забезпечується
векселем як визначеною формою грошового зобов’язання. Такий кредит
достатньо простий в оформленні і надійний для продавця. Для цих цілей
використовуються перевідні (трати) і прості векселі. Але в світовій
практиці при наданні кредиту по договору купівлі-продажу частіше
застосовуються перевідні векселі. І перевідні, і прості векселі
залишаються дійсними, і до них застосовується вексельне законодавство,
якщо вони не мають «вексельної мітки», вказівки місця платежу, дати і
місця складення. Що ж до строку платежу по векселям, то вони можуть бути
видані з строком платежу по настанню або в визначений період часу від
настання визначеної події, яка повинна статися, але час її настання може
бути невизначеним.

Головними особливостями сучасного векселя є те, що, по-перше, він
виписується як абстрактно боргове зобов’язання, у якому немає будь-яких
пояснень щодо появи грошового боргу; по-друге, йому властива
беззастережність і обов’язковість платежу у відповідності з тими
положеннями, що містяться у векселі; по-третє, вексель виписується на
порівняно невеликий строк (формально він може виписуватись у межах
одного року, але фактично це робиться переважно на 1–3 місяці);
по-четверте, предметом вексельного зобов’язання можуть бути лише гроші,
тобто суми коштів у формі національної чи іноземної валюти; по-п’яте,
виникнувши на основі конкретної комерційної угоди (контракту, договору),
вексель з часом відокремлюється від неї і функціонує як самостійний
договір. Поширення комерційних векселів у свій час послужило поштовхом
для початку виписування своїх власних векселів банками. Векселі банків
набули назви «банкнот» або «банківських кредитних квитків». З часом
виникла форма фінансового векселя, за яким не стоїть конкретна товарна
угода і який лише оформляє міжбанківські боргові відносини.

1.3 Оцінити доходність активів, якщо:

величина чистого прибутку на початок року – 150 тис. грн.;

середні загальні активи на початок року – 10240 тис. грн., на кінець
року – 14125 тис. грн.

Коефіцієнт прибутковості активів є одним з найважливіших. Англійською
цей показник має сталу, відому усім спеціалістам назву – Return on
Assets (ROA). Показник ROA дає уявлення про те, як менеджмент управляє
активами та скільки заробляє за допомогою тих активів, що є у нього в
розпорядженні. Крім того, цей показник цікавить тих, хто фінансує
діяльність компанії, – кредиторів і власників, бо інформує про
ефективність інвестування в компанію і дає змогу зіставити з іншими
об’єктами інвестувавння. На цьому показникові відбиваються зміни, що
відбуваються в управлінні дебіторською заборгованістю, запасами,
ефективністю використання основних засобів.

Коефіцієнт прибутковості активів (Return on Assets)

Чистий прибуток / (Активи на початок періоду + Активи на кінець періоду)

ROA = 150 000/10240 000 + 14125 000 = 150 000/24365 000 = 0,615 *1001%

З прикладу цього можно сказати що рівень прибутковості активів майже
складає 1%, що вважається доцільнм, інакше кажучи банк працює
рентабельно.

2. Заліковий модуль ІІ

2.1 Основні напрямки організації інвестиційної діяльності банків

Економічна діяльність окремих суб’єктів господарювання і країни в цілому
значною мірою характеризується обсягом і формами здійснюваних
інвестицій. Термін «інвестиції» походить від латинського слова «invest»,
що означає «вкладати».

У широкому розумінні інвестиції являють собою вкладення капіталу з метою
подальшого його збільшення. При цьому приріст капіталу має компенсувати
інвестору відмову від використання наявних коштів на споживання в
поточному періоді, винагородити його за ризик, відшкодувати втрати від
інфляції в майбутньому періоді.

Джерелом приросту капіталу і рушійним мотивом здійснення інвестицій є
одержуваний від них прибуток. Ці два процеси – вкладення капіталу й
одержання прибутку – з погляду часового інтервалу можуть не збігатися.
При послідовному перебігу цих процесів прибуток одержується відразу ж
після здійснення інвестицій у повному обсязі. При рівнобіжному їх
перебігу одержання прибутку можливе ще до повного завершення процесу
інвестування (після першого його етапу). При інтервальному перебігу
зазначених процесів між періодами завершення вкладання капіталу й
одержання прибутку проходить певний час (тривалість цього часового лага
залежить від форм інвестування й особливостей конкретних інвестиційних
проектів).

Згідно з Законом України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.91
існує таке тлумачення терміна інвестиції: «…Інвестиціями є всі види
майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти
підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється
прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.

Такими цінностями можуть бути:

ѕ кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери;

ѕ рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші
матеріальні цінності);

ѕ майнові права, що випливають з авторського права, досвід та інші
інтелектуальні цінності;

ѕ сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань,
оформлених у вигляді технічної документації, навичок та виробничого
досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але
не запатентованих («ноу-хау»);

ѕ права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами,
обладнанням, а також інші майнові права;

ѕ інші цінності.

Інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст
матеріально-виробничих запасів здійснюються у формі капітальних
вкладень…»

Водночас Закон України «Про оподаткування прибутку підприємства»
наводить більш лаконічне визначення: «Інвестиція – господарська
операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних
активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або
майно». Отже, банківські інвестиції можна розглядати як різновид
банківських операцій.

Інвестиції відіграють велику роль у розвитку й ефективному
функціонуванні економіки. Для того, щоб визначити цю роль, розглянемо
валові і чисті інвестиції.

Валові інвестиції являють собою загальний обсяг інвестованих коштів у
певному періоді, спрямованих на нове будівництво, придбання засобів
виробництва і на приріст товарно-матеріальних запасів.

Чисті інвестиції – це сума валових інвестицій, зменшена на суму
амортизаційних відрахувань у певному періоді.

Існує досить багато чинників, що впливають на обсяг інвестицій.
Насамперед він залежить від розподілу одержуваного прибутку на
споживання і заощадження. В умовах низьких середніх прибутків на одну
особу основна їх частина витрачається на споживання. Зростання доходів
викликає підвищення їхньої частки, що спрямовується на заощадження,
тобто слугує джерелом інвестиційних ресурсів. Іншими словами, зростання
частки заощаджень викликає відповідне зростання обсягу інвестицій, і
навпаки.

Значний вплив на обсяг інвестицій справляє очікувана норма чистого
прибутку. Це пов’язано з тим, що прибуток є основним спонукальним
мотивом інвестицій. Чим вища очікувана норма чистого прибутку, тим,
відповідно, вищим буде й обсяг інвестицій, і навпаки.

Істотний вплив на обсяг інвестицій має також ставка позичкового
процента. Річ у тім, що в процесі інвестування використовується не
тільки власний, а й позичковий капітал. Якщо очікувана норма чистого
прибутку перевищує ставку позичкового процента, то за інших рівних умов
інвестування виявиться ефективним. Тому зростання ставки позичкового
процента викликає зниження обсягу інвестицій, і навпаки.

Серед чинників, що істотно впливають на обсяг інвестицій, слід зазначити
також очікуваний темп інфляції. Чим вищий цей показник, тим більшою
мірою знецінюватиметься майбутній прибуток від інвестицій і відповідно
менше стимулів буде до нарощування обсягів інвестицій (особливу роль цей
чинник відіграє в процесі довгострокового інвестування).

Інвестиції в об’єкти підприємницької діяльності здійснюються в
різноманітних формах. З метою врахування, аналізу і планування
інвестиції класифікуються за такими ознаками.

1. За об’єктами вкладень коштів виділяють реальні і фінансові
інвестиції.

Під реальними інвестиціями розуміють вкладення коштів у реальні активи –
як матеріальні, так і нематеріальні (іноді вкладення коштів у
нематеріальні активи, пов’язані з науково-технічним прогресом,
характеризуються як інноваційні інвестиції, або інновації).

Фінансові інвестиції – це вкладення коштів у різноманітні фінансові
інструменти (активи), серед яких найбільшу частку становлять вкладення
коштів у цінні папери.

2. За характером участі в інвестуванні виділяють прямі і непрямі
інвестиції.

Під прямими інвестиціями розуміють особисту участь інвестора у виборі
об’єктів інвестування і вкладенні коштів. Пряме інвестування здійснюють
в основному підготовлені інвестори, що мають досить точну інформацію про
об’єкт інвестування і добре ознайомлені з механізмом інвестування.
(прямі інвестиції – передбачає внесення коштів чи майна до статутного
фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою
юридичною особою).

Непрямі інвестиції являють собою інвестування, що опосередковується
іншими особами (інвестиційними або іншими фінансовими посередниками). Не
всі інвестори мають достатню кваліфікацію для ефективного вибору
об’єктів інвестування і наступного керування ними. У цьому випадку вони
одержують цінні папери, що випускаються інвестиційними або іншими
фінансовими посередниками (наприклад, інвестиційні сертифікати
інвестиційних фондів і інвестиційних компаній). Зібрані в такий спосіб
інвестиційні кошти ці посередники розміщують на свій розсуд – вибирають
найефективніші об’єкти інвестування, беруть участь у керуванні ними, а
отримані прибутки розподіляють потім серед своїх клієнтів (портфельні
інвестиції – придбання цінних паперів та інших фінансових активів за
кошти на біржовому ринку).

3. За періодом інвестування розрізняють короткострокові і довгострокові
інвестиції.

Короткострокові інвестиції – це звичайно вкладення капіталу на період не
більше одного року (наприклад, короткострокові депозитні внески, купівля
короткострокових ощадних сертифікатів тощо).

Під довгостроковими інвестиціями розуміють вкладення капіталу на період
понад один рік. Цей критерій застосовують у практиці обліку, але, як
показує досвід, він потребує подальшої деталізації. Інвестиційні
компанії довгострокові інвестиції деталізують у такий спосіб: а) до двох
років; б) від двох до трьох років; в) від трьох до п’яти років; г) понад
п’ять років.

4. За формами власності інвесторів розрізняють інвестиції приватні,
державні, іноземні і спільні.

Приватні інвестиції – це вкладення коштів, здійснювані громадянами, а
також підприємствами недержавних форм власності, насамперед –
колективної (правильніше було б назвати цю форму інвестицій
«недержавними», але в економічній теорії та практиці вживається термін
«приватні»).

Під державними інвестиціями розуміють вкладення, здійснювані
центральними і місцевими органами влади й управління за рахунок коштів
бюджетів, позабюджетних фондів і позичених коштів, а також державними
підприємствами й установами за рахунок власних і позичених коштів.

Іноземні інвестиції являють собою вкладення, здійснювані іноземними
громадянами, юридичними особами і державами.

Під спільними інвестиціями розуміють вкладення, здійснювані суб’єктами
даної країни й іноземних держав.

5. За регіональною ознакою виділяють інвестиції всередині країни і за
кордоном.

Інвестиції всередині країни (внутрішні інвестиції) означають вкладення
коштів в об’єкти інвестування, розміщені в територіальних межах даної
країни.

Під інвестиціями за кордоном (зарубіжними інвестиціями) розуміють
вкладення коштів в об’єкти інвестування, розміщені за межами території
даної країни (до цих інвестицій відносять також придбання різноманітних
фінансових інструментів інших країн – акцій закордонних компаній,
облігацій інших держав тощо).

Наведена класифікація інвестицій відбиває найістотніші їхні ознаки і за
необхідності може бути розширена залежно від підприємницьких або
дослідницьких цілей.

6. інвестиції під реінвестиції – здійснення капітальних чи фінансових
інвестицій за рахунок прибутку, отриманого від інвестиційних операцій.

Цілі інвестиційної діяльності комерційного банку полягають у додержанні
безпеки банківських коштів, забезпеченні їх диверсифікації, доходу та
ліквідності.

Участь банків в інвестиційному процесі може здійснюватися за двома
напрямами:

1) за допомогою механізмів фондового ринку;

2) за допомогою механізмів середнього та довгострокового кредитування.

Інвестиційні кредити, які надаються банками, можна класифікувати за
різними ознаками (див. рис. 2.1). Лише комплексний підхід до виділення
видів банківського інвестиційного кредиту дозволяє найповніше
охарактеризувати їх.

Так, основними різновидами інвестиційного кредиту є строкові кредити
підприємцям, револьверні кредити, довгострокові проектні кредити та
андеррайтинг. Далі коротко зупинимось на кожному з них.

Строкові кредити підприємцям призначаються для фінансування довго – та
середньострокових інвестицій, таких як купівля обладнання або
будівництво споруд строком більше одного року. Як правило, боржник
звертається за великим кредитом, виходячи з кошторису на проект, а потім
зобов’язується його погасити серіями платежів.

picscalex96010009000003652600000b004e00000000001400000026060f001e00fffff
fff040014000000576f72640e004d6963726f736f667420576f7264050000000b0200000
000050000000c021c0b600913000000fb0200000000000000000000000000cc000000014
36f7572696572204e657700cc00040000002d010000040000000201010015000000fb02a
dff0000000000009001000000000440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000
40000002d0101000500000009020000000004000000020101001000000026060f001600f
fffffff0000a401000004000000f1070000640100000800000026060f000600ffffffff0
00009000000fa02050000000000ffffff002200040000002d01020007000000fc0200007
77777000000040000002d0103000c00000024030400d2016f00ca017000340206003c020
50007000000fc020000777777000000040000002d01040004000000f00103000c0000002
4030400d2016f00cf016f00390205003c02050007000000fc02000078787800000004000
0002d01030004000000f00104000c00000024030400cf016f00cc016f003702050039020
50007000000fc0200007a7a7a000000040000002d01040004000000f00103000c0000002
4030400cc016f00ca017000340206003702050007000000fc0200007d7d7d00000004000
0002d01030004000000f00104000c00000024030400ca017000c20172002c02080034020
60007000000fc0200007d7d7d000000040000002d01040004000000f00103000c0000002
4030400ca017000c6017100300207003402060007000000fc02000082828200000004000
0002d01030004000000f00104000c00000024030400c6017100c20172002c02080030020
70007000000fc020000878787000000040000002d01040004000000f00103000c0000002
4030400c2017200b6017b00200210002c02080007000000fc02000087878700000004000
0002d01030004000000f00104000c00000024030400c2017200bc01760026020c002c020
80007000000fc0200008d8d8d000000040000002d01040004000000f00103000c0000002
4030400bc017600b6017b002002100026020c0007000000fc02000098989800000004000
0002d01030004000000f00104000c000000240304007a0753017f074d01e907e300e407e
90007000000fc0200009f9f9f000000040000002d01040004000000f00103000c0000002
40304007f074d0183074601ed07dc00e907e30007000000fc020000a4a4a400000004000
0002d01030004000000f00104000c000000240304008307460185073f01ef07d500ed07d
c0007000000fc020000a4a4a4000000040000002d01040004000000f00103000c0000002
40304008307460184074301ee07d900ed07dc0007000000fc020000a5a5a500000004000
0002d01030004000000f00104000c000000240304008407430185073f01ef07d500ee07d
90007000000fc020000a7a7a7000000040000002d01040004000000f00103000c0000002
403040085073f0186073701f007cd00ef07d50007000000fc020000a8a8a800000004000
0002d01030004000000f00104000c000000240304008607370186079700f0072d00f007c
d0007000000fc020000a8a8a8000000040000002d01040004000000f00103000c0000002
40304008607970085078f00ef072500f0072d0007000000fc020000a7a7a700000004000
0002d01030004000000f00104000c0000002403040085078f0083078700ed071d00ef072
50007000000fc020000a7a7a7000000040000002d01040004000000f00103000c0000002
403040085078f0084078c00ee072200ef07250007000000fc020000a6a6a600000004000
0002d01030004000000f00104000c0000002403040084078c0083078a00ee072000ee072
20007000000fc020000a5a5a5000000040000002d01040004000000f00103000c0000002
403040083078a0083078700ed071d00ee07200007000000fc020000a4a4a400000004000
0002d01030004000000f00104000c00000024030400830787007f078000e9071600ed071
d0007000000fc020000a4a4a4000000040000002d01040004000000f00103000c0000002
40304008307870082078600ec071c00ed071d0007000000fc020000a3a3a300000004000
0002d01030004000000f00104000c000000240304008207860081078500eb071a00ec071
c0007000000fc020000a2a2a2000000040000002d01040004000000f00103000c0000002
40304008107850080078300eb071900eb071a0007000000fc020000a1a1a100000004000
0002d01030004000000f00104000c000000240304008007830080078200ea071800eb071
90007000000fc020000a0a0a0000000040000002d01040004000000f00103000c0000002
4030400800782007f078000e9071600ea07180007000000fc0200009f9f9f00000004000
0002d01030004000000f00104000c000000240304007f0780007a077b00e4071000e9071
60007000000fc0200009f9f9f000000040000002d01040004000000f00103000c0000002
40304007f0780007e077f00e8071500e907160007000000fc0200009d9d9d00000004000
0002d01030004000000f00104000c000000240304007e077f007d077e00e7071400e8071
50007000000fc0200009c9c9c000000040000002d01040004000000f00103000c0000002
40304007d077e007c077d00e6071300e707140007000000fc0200009a9a9a00000004000
0002d01030004000000f00104000c000000240304007c077d007b077c00e5071200e6071
30007000000fc020000999999000000040000002d01040004000000f00103000c0000002
40304007b077c007a077b00e4071000e507120007000000fc02000098989800000004000
0002d01030004000000f00104000c000000240304007a077b0074077600de070c00e4071
00007000000fc020000989898000000040000002d01040004000000f00103000c0000002
40304007a077b0079077a00e3071000e407100007000000fc02000096969600000004000
0002d01030004000000f00104000c0000002403040079077a0078077900e2070f00e3071
00007000000fc020000949494000000040000002d01040004000000f00103000c0000002
40304007807790077077800e1070e00e2070f0007000000fc02000093939300000004000
0002d01030004000000f00104000c000000240304007707780075077700df070d00e1070
e0007000000fc020000919191000000040000002d01040004000000f00103000c0000002
40304007507770074077600de070c00df070d0007000000fc02000090909000000004000
0002d01030004000000f00104000c00000024030400740776006d077200d7070800de070
c0007000000fc020000909090000000040000002d01040004000000f00103000c0000002
40304007407760073077500dd070b00de070c0007000000fc0200008e8e8e00000004000
0002d01030004000000f00104000c000000240304007307750071077400dc070a00dd070
b0007000000fc0200008c8c8c000000040000002d01040004000000f00103000c0000002
40304007107740070077300da070900dc070a0007000000fc0200008a8a8a00000004000
0002d01030004000000f00104000c00000024030400700773006f077300d9070900da070
90007000000fc020000888888000000040000002d01040004000000f00103000c0000002
40304006f0773006d077200d7070800d907090007000000fc02000087878700000004000
0002d01030004000000f00104000c000000240304006d07720066077000d0070600d7070
80007000000fc020000878787000000040000002d01040004000000f00103000c0000002
40304006d0772006c077100d6070700d707080007000000fc02000084848400000004000
0002d01030004000000f00104000c000000240304006c0771006a077100d4070700d6070
70007000000fc020000828282000000040000002d01040004000000f00103000c0000002
40304006a07710068077000d2070600d407070007000000fc0200007f7f7f00000004000
0002d01030004000000f00104000c000000240304006807700066077000d0070600d2070
60007000000fc0200007d7d7d000000040000002d01040004000000f00103000c0000002
4030400660770005e076f00c8070500d007060007000000fc0200007d7d7d00000004000
0002d01030004000000f00104000c000000240304006607700064076f00ce070500d0070
60007000000fc0200007a7a7a000000040000002d01040004000000f00103000c0000002
403040064076f0062076f00cc070500ce07050007000000fc02000077777700000004000
0002d01030004000000f00104000c0000002403040062076f0060076f00ca070500cc070
50007000000fc020000747474000000040000002d01040004000000f00103000c0000002
403040060076f005e076f00c8070500ca07050007000000fc02000072727200000004000
0002d01030004000000f00104000c000000240304005e076f00d2016f003c020500c8070
50007000000fc020000c3c3c3000000040000002d01040004000000f0010300040000002
d0102004e00000024032500d2016f00ca017000c2017200bb017600b6017b00b1018000a
d018700ab018f00aa019700aa013701ab013f01ad014601b1014d01b6015301bb015801c
2015c01ca015e01d2015f015e075f0166075e016d075c01740758017a0753017f074d018
307460185073f01860737018607970085078f00830787007f0780007a077b00740776006
d077200660770005e076f00d2016f000800000026060f000600ffffffff010009000000f
a02000000000000000000002200040000002d01030007000000fc020000ffffff0000000
40000002d01050004000000f00104000800000026060f000600ffffffff0100030000001
e000700000016044e0176078000bb01040000000201010015000000fb02b1ff000000000
000bc02000000000440001254696d6573204e657720526f6d616e000000040000002d010
4000500000014027700a00315000000fb02b1ff000000000000bc02000000cc044000125
4696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010600040000002e0101001d000
000320a7700a0030c0004000000000060091c0bcaebe0f1e8f4b3eae0f6b3ff39002c002
80023002e00370016002e0028002e0016002b00040000002e010000040000002d0104000
4000000f0010600050000001402000000000400000002010100040000000201010005000
0001402c5000c0215000000fb02b1ff000000000000bc02000000cc0440001254696d657
3204e657720526f6d616e00cc00040000002d010600040000002e0101003e000000320ac
5000c02220004000000000060091c0be1e0edeab3e2f1fceae8f520b3ede2e5f1f2e8f6b
3e9ede8f520eaf0e5e4e8f2b3e2280028002d002e0016002b0023002a002d002e0028001
40015002e002b002300230025002e002e0016002e002e002e00280014002d002c0023002
8002e00250016002b00040000002e010000040000002d01040004000000f001060005000
00014026f0100000400000002010100040000002701ffff1000000026060f001600fffff
fff000064050000a801000059090000130500000800000026060f000600ffffffff00000
40000002d01020007000000fc020000e0e0e0000000040000002d0106000c00000024030
400ee080d05ee0813025809a9015809a30407000000fc020000979797000000040000002
d01070004000000f00106000c00000024030400ee0813026a051302d405a9015809a9010
7000000fc020000c3c3c3000000040000002d01060004000000f0010700040000002d010
2000e000000240305006a0513026a050d05ee080d05ee0813026a0513020800000026060
f000600ffffffff0100040000002d010300040000002d01050004000000f001060008000
00026060f000600ffffffff0100030000001e000700000016040505e6081b02720504000
00002010100040000002d0104000500000009020000000005000000140233027d0515000
000fb02b1ff000000000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616
e00cc00040000002d010600040000002e01010011000000320a33027d050400040000000
00060091c0bc7e020f12a00280014002300040000002e010000040000002d01040004000
000f00106000500000014026f0100000500000014023302060615000000fb02b1ff00000
0000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002
d010600040000002e01010020000000320a330206060e0004000000000060091c0bf2f0e
eeae0ece820efeee3e0f8e525002c0028002e00280036002e0014002e002800230028004
1002300040000002e010000040000002d01040004000000f00106000500000014026f010
0000500000014023302520815000000fb02b1ff000000000000bc02000000cc044000125
4696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010600040000002e0101000d000
000320a33025208010004000000000060091c0bed002e00040000002e010000040000002
d01040004000000f00106000500000014026f0100000500000014023302800815000000f
b02b1ff000000000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00c
c00040000002d010600040000002e0101000e000000320a3302800802000400000000006
0091c0bedff2e002b00040000002e010000040000002d01040004000000f001060005000
00014026f0100000400000002010100040000000201010010000000fb02a0ff000000000
0009001000000020440001253796d626f6c0002040000002d0106000d000000320a8c02a
d05010004000000000060091c0bb7002b0010000000fb02a0ff000000000000900100000
00004400022417269616c000000040000002d0107000500000014029702d805040000002
e0101000d000000320a9702d805010004000000000060091c0b20001000040000002e010
0000500000014026f01000015000000fb02b1ff000000000000900100000000044000125
4696d6573204e657720526f6d616e000000040000002d010800050000001402a602e8051
5000000fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6
d616e00cc00040000002d010900040000002e01010022000000320aa602e8050f0004000
000000060091c0bcaeef0eef2eaeef1f2f0eeeaeee2b3003500280028002700230026002
80023002300270028002600280025001600040000002e010000040000002d01080004000
000f00109000500000014028c7fc1a20400000002010100030000001e000700000016041
c0b600900000000040000002701ffff0400000002010100040000002d0106000d0000003
20adb02ad05010004000000000060091c0bb7002b00040000002d010700050000001402e
602d805040000002e0101000d000000320ae602d805010004000000000060091c0b20001
000040000002e0100000500000014026f010000040000002d010800050000001402f502e
80515000000fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e6577205
26f6d616e00cc00040000002d010900040000002e0101001c000000320af502e8050b000
4000000000060091c0bd1e5f0e5e4edfceef1f2f000350023002800230028002a0024002
800230023002800040000002e010000040000002d01080004000000f0010900050000001
4028c7fc1a2050000001402f502970715000000fb02b1ff0000000000009001000000cc0
440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010900040000002e010
1000d000000320af5029707010004000000000060091c0bee002800040000002e0100000
40000002d01080004000000f00109000500000014026f010000050000001402f502bf071
5000000fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6
d616e00cc00040000002d010900040000002e01010011000000320af502bf07040004000
000000060091c0beaeee2b32600280025001600040000002e010000040000002d0108000
4000000f00109000500000014026f0100000400000002010100030000001e00070000001
6041c0b600900000000040000002701ffff0400000002010100040000002d0106000d000
000320a2b03ad05010004000000000060091c0bb7002b00040000002d010700050000001
4023603d805040000002e0101000d000000320a3603d805010004000000000060091c0b2
0001000040000002e0100000500000014026f010000040000002d0108000500000014024
503e80515000000fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657
720526f6d616e00cc00040000002d010900040000002e0101001f000000320a4503e8050
d0004000000000060091c0bc4eee2e3eef1f2f0eeeaeee2b300360028002500200028002
3002300280028002600280025001600040000002e010000040000002d01080004000000f
00109000500000014028c7fc1a20400000002010100030000001e000700000016041c0b6
00900000000040000002701ffff0400000002010100040000002d0106000d000000320a7
a03ad05010004000000000060091c0bb7002b00040000002d0107000500000014028503d
805040000002e0101000d000000320a8503d805010004000000000060091c0b200010000
40000002e0100000500000014026f010000040000002d0108000500000014029403e8051
5000000fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6
d616e00cc00040000002d010900040000002e0101001c000000320a9403e8050b0004000
000000060091c0bcff0eef1f2f0eef7e5edb300390028002800230023002700280028002
3002a001600040000002e010000040000002d01080004000000f00109000500000014028
c7fc1a20400000002010100030000001e000700000016041c0b600900000000040000002
701ffff0400000002010100040000002d0106000d000000320ac903ad050100040000000
00060091c0bb7002b00040000002d010700050000001402d403d805040000002e0101000
d000000320ad403d805010004000000000060091c0b20001000040000002e01000005000
00014026f010000040000002d010800050000001402e303e80515000000fb02b1ff00000
00000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002
d010900040000002e0101001c000000320ae303e8050b0004000000000060091c0bc2b3e
4f1f2f0eef7e5edb3003500160028002300230028002800280023002a001600040000002
e010000040000002d01080004000000f00109000500000014028c7fc1a20400000002010
100030000001e000700000016041c0b600900000000040000002701ffff0400000002010
100040000002d0106000d000000320a1804ad05010004000000000060091c0bb7002b000
40000002d0107000500000014022304d805040000002e0101000d000000320a2304d8050
10004000000000060091c0b20001000040000002e0100000500000014026f01000004000
0002d0108000500000014023204e80515000000fb02b1ff0000000000009001000000cc0
440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010900040000002e010
1001d000000320a3204e8050c0004000000000060091c0bcff0eeebeeede3eee2e0edb33
90028002800270028002a0020002800250023002a001600040000002e010000040000002
d01080004000000f00109000500000014028c7fc1a20400000002010100030000001e000
700000016041c0b600900000000040000002701ffff0400000002010100040000002d010
6000d000000320a6704ad05010004000000000060091c0bb7002b00040000002d0107000
500000014027204d805040000002e0101000d000000320a7204d80501000400000000006
0091c0b20001000040000002e0100000500000014026f010000040000002d01080005000
00014028104e80515000000fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d657
3204e657720526f6d616e00cc00040000002d010900040000002e01010017000000320a8
104e805080004000000000060091c0bceedeaeeebfcedb339002a0026002800270025002
a001600040000002e010000040000002d01080004000000f00109000500000014028c7fc
1a20400000002010100030000001e000700000016041c0b600900000000040000002701f
fff040000000201010004000000020101000400000002010100040000000201010004000
0002701ffff1000000026060f001600ffffffff0000000000000e050000f5030000d6070
0000800000026060f000600ffffffff0000040000002d01020007000000fc020000e0e0e
0000000040000002d0109000c000000240304008a03d1078a037905f4030f05f40367070
7000000fc020000979797000000040000002d010a0004000000f00109000c00000024030
4008a0379050600790570000f05f4030f0507000000fc020000c3c3c3000000040000002
d01090004000000f0010a00040000002d0102000e00000024030500060079050600d1078
a03d1078a037905060079050800000026060f000600ffffffff0100040000002d0103000
40000002d01050004000000f00109000800000026060f000600ffffffff0100030000001
e00070000001604c807820381050e000400000002010100040000002d010400050000000
902000000000500000014029905680015000000fb02b1ff000000000000bc02000000cc0
440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010900040000002e010
10026000000320a99056800120004000000000060091c0bc7e020f1f2f3efe5ede5ec20f
0e8e7e8eaf32a00280014002300250028002e0023002e002300360014002c002e0020002
e002d002800040000002e010000040000002d01040004000000f00109000500000014026
f010000040000002d01080004000000020101000400000002010100040000002d0106000
d000000320af2054900010004000000000060091c0bb7002b00040000002d01070005000
0001402fd057400040000002e0101000d000000320afd057400010004000000000060091
c0b20001000040000002e0100000500000014026f010000040000002d010800050000001
4020c06840015000000fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204
e657720526f6d616e00cc00040000002d010900040000002e0101001a000000320a0c068
4000a0004000000000060091c0bd1f2e0ede4e0f0f2edb33500230023002a00280023002
80023002a001600040000002e010000040000002d01080004000000f0010900050000001
4028c7fc1a20400000002010100030000001e000700000016041c0b60090000000004000
0002701ffff0400000002010100040000002d0106000d000000320a41064900010004000
000000060091c0bb7002b00040000002d0107000500000014024c067400040000002e010
1000d000000320a4c067400010004000000000060091c0b20001000040000002e0100000
500000014026f010000040000002d0108000500000014025b06840015000000fb02b1ff0
000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc0004000
0002d010900040000002e01010019000000320a5b068400090004000000000060091c0bc
fb3e420eaeeedf2f0003900160028001400260028002a0023002800040000002e0100000
40000002d01080004000000f00109000500000014028c7fc1a20500000014025b06d2011
5000000fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6
d616e00cc00040000002d010900040000002e0101000d000000320a5b06d201010004000
000000060091c0bee002800040000002e010000040000002d01080004000000f00109000
500000014026f0100000500000014025b06fa0115000000fb02b1ff00000000000090010
00000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d01090004000
0002e01010010000000320a5b06fa01030004000000000060091c0bebe5ec00270023003
200040000002e010000040000002d01080004000000f00109000500000014026f0100000
400000002010100030000001e000700000016041c0b600900000000040000002701ffff0
400000002010100040000002d0106000d000000320a91064900010004000000000060091
c0bb7002b00040000002d0107000500000014029c067400040000002e0101000d0000003
20a9c067400010004000000000060091c0b20001000040000002e0100000500000014026
f010000040000002d010800050000001402ab06840015000000fb02b1ff0000000000009
001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d0109000
40000002e0101001f000000320aab0684000d0004000000000060091c0bd1f3e1f1f2e0e
de4e0f0f2edb3003600260028002300230023002a0028002300280023002a00160004000
0002e010000040000002d01080004000000f00109000500000014028c7fc1a2040000000
2010100030000001e000700000016041c0b600900000000040000002701ffff040000000
2010100040000002d0106000d000000320ae0064900010004000000000060091c0bb7002
b00040000002d010700050000001402eb067400040000002e0101000d000000320aeb067
400010004000000000060091c0b20001000040000002e0100000500000014026f0100000
40000002d010800050000001402fa06840015000000fb02b1ff000000000000900100000
0cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010900040000002
e01010017000000320afa068400080004000000000060091c0bd1f3ecedb3e2edb336002
50033002a00160026002a001600040000002e010000040000002d01080004000000f0010
9000500000014028c7fc1a20400000002010100030000001e000700000016041c0b60090
0000000040000002701ffff0400000002010100040000002d0106000d000000320a2f074
900010004000000000060091c0bb7002b00040000002d0107000500000014023a0774000
40000002e0101000d000000320a3a077400010004000000000060091c0b2000100004000
0002e0100000500000014026f010000040000002d0108000500000014024907840015000
000fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616
e00cc00040000002d010900040000002e0101001a000000320a490784000a00040000000
00060091c0bc1e5e7ede0e4b3e9edb32d0023001f002a002400280016002a002a0016000
40000002e010000040000002d01080004000000f00109000500000014028c7fc1a204000
00002010100030000001e000700000016041c0b600900000000040000002701ffff04000
00002010100040000002d0106000d000000320ab0074900010004000000000060091c0bb
7002b00040000002d010700050000001402bb077400040000002e0101000d000000320ab
b077400010004000000000060091c0b20001000040000002e0100000500000014026f010
000040000002d0108000400000002010100030000001e000700000016041c0b600900000
000040000002701ffff040000002701ffff1000000026060f001600ffffffff000064050
0009c08000059090000190b00000800000026060f000600ffffffff0000040000002d010
20007000000fc020000e0e0e0000000040000002d0109000c00000024030400ee08140be
e08070958099d085809aa0a07000000fc020000979797000000040000002d010a0004000
000f00109000c00000024030400ee0807096a050709d4059d0858099d0807000000fc020
000c3c3c3000000040000002d01090004000000f0010a00040000002d0102000e0000002
40305006a0507096a05140bee08140bee0807096a0507090800000026060f000600fffff
fff0100040000002d010300040000002d01050004000000f00109000800000026060f000
600ffffffff0100030000001e000700000016040b0be6080f09720504000000020101000
40000002d010400050000000902000000000500000014022709c20515000000fb02b1ff0
00000000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc0004000
0002d010900040000002e01010026000000320a2709c205120004000000000060091c0bc
7e020ece5f2eee4eeec20ede0e4e0ededff2a00280014003600230025002800280028003
60014002e002800280028002d002e002b00040000002e010000040000002d01040004000
000f00109000500000014028c7fc1a204000000020101000400000002010100040000002
d0106000d000000320a8009ad05010004000000000060091c0bb7002b00040000002d010
7000500000014028b09d805040000002e0101000d000000320a8b09d8050100040000000
00060091c0b20001000040000002e0100000500000014026f010000040000002d0108000
500000014029a09e80515000000fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696
d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010900040000002e010100140000003
20a9a09e805060004000000000060091c0bd0e0e7eee2b32c0023001f002800250016000
40000002e010000040000002d01080004000000f00109000500000014028c7fc1a204000
00002010100030000001e000700000016041c0b600900000000040000002701ffff04000
00002010100040000002d0106000d000000320ad009ad05010004000000000060091c0bb
7002b00040000002d010700050000001402db09d805040000002e0101000d000000320ad
b09d805010004000000000060091c0b20001000040000002e0100000500000014026f010
000040000002d010800050000001402ea09e80515000000fb02b1ff00000000000090010
00000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d01090004000
0002e01010020000000320aea09e8050e0004000000000060091c0bcaf0e5e4e8f2ede02
0ebb3edb3ff35002800230028002a0023002a0023001400270016002a001600240004000
0002e010000040000002d01080004000000f00109000500000014028c7fc1a2040000000
2010100030000001e000700000016041c0b600900000000040000002701ffff040000000
2010100040000002d0106000d000000320a1f0aad05010004000000000060091c0bb7002
b00040000002d0107000500000014022a0ad805040000002e0101000d000000320a2a0ad
805010004000000000060091c0b20001000040000002e0100000500000014026f0100000
40000002d010800050000001402390ae80515000000fb02b1ff000000000000900100000
0cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010900040000002
e01010028000000320a390ae805130004000000000060091c0bc3e0f0e0edf2eee2e0edb
32028e7e0f0e5e7e5002e002300280023002a0023002800250023002a00160014001a001
f002300280023001f002300040000002e010000040000002d01080004000000f00109000
500000014028c7fc1a2050000001402390a7e0815000000fb02b1ff00000000000090010
00000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d01090004000
0002e0101000d000000320a390a7e08010004000000000060091c0bf0002800040000002
e010000040000002d01080004000000f00109000500000014026f0100000500000014023
90aa608040000002e0101000d000000320a390aa608010004000000000060091c0b2d001
a00040000002e0100000500000014026f0100000400000002010100030000001e0007000
00016041c0b600900000000040000002701ffff0400000002010100050000001402880ae
80515000000fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e6577205
26f6d616e00cc00040000002d010900040000002e01010010000000320a880ae80503000
4000000000060091c0be2eee200250028002500040000002e010000040000002d0108000
4000000f00109000500000014028c7fc1a2050000001402880a5a0615000000fb02b1ff0
000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc0004000
0002d010900040000002e0101000d000000320a880a5a06010004000000000060091c0be
0002300040000002e010000040000002d01080004000000f00109000500000014026f010
000050000001402880a7d0615000000fb02b1ff0000000000009001000000cc044000125
4696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010900040000002e01010010000
000320a880a7d06030004000000000060091c0bedb329002a0016001a00040000002e010
000040000002d01080004000000f00109000500000014026f01000004000000020101000
30000001e000700000016041c0b600900000000040000002701ffff04000000020101000
400000002010100040000002701ffff1000000026060f001600ffffffff0000000000009
9080000f5030000190b00000800000026060f000600ffffffff0000040000002d0102000
7000000fc020000e0e0e0000000040000002d0109000c000000240304008a03140b8a030
409f4039a08f403aa0a07000000fc020000979797000000040000002d010a0004000000f
00109000c000000240304008a0304090600040970009a08f4039a0807000000fc020000c
3c3c3000000040000002d01090004000000f0010a00040000002d0102000e00000024030
500060004090600140b8a03140b8a030409060004090800000026060f000600ffffffff0
100040000002d010300040000002d01050004000000f00109000800000026060f000600f
fffffff0100030000001e000700000016040b0b82030d090e00040000000201010004000
0002d010400050000000902000000000500000014022409c30015000000fb02b1ff00000
0000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002
d010900040000002e0101001f000000320a2409c3000d0004000000000060091c0bc7e02
0f5e0f0e0eaf2e5f0eeec002a0028001400270028002c0028002e00250023002c0028003
600040000002e010000040000002d01040004000000f00109000500000014026f0100000
400000002010100040000000201010005000000140274098e0015000000fb02b1ff00000
0000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002
d010900040000002e0101001a000000320a74098e000a0004000000000060091c0be2e8e
febe0f2e820e2b32b002e002e002c00280025002e0014002b001600040000002e0100000
40000002d01040004000000f00109000500000014026f010000050000001402740911021
5000000fb02b1ff000000000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6
d616e00cc00040000002d010900040000002e0101000d000000320a74091102010004000
000000060091c0be4002800040000002e010000040000002d01040004000000f00109000
500000014026f0100000500000014027409390215000000fb02b1ff000000000000bc020
00000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d01090004000
0002e01010013000000320a74093902050004000000000060091c0bf1eef2eae00023002
90025002e002800040000002e010000040000002d01040004000000f0010900050000001
4026f01000004000000020101000400000002010100040000002d0106000d000000320ac
d094900010004000000000060091c0bb7002b00040000002d010700050000001402d8097
400040000002e0101000d000000320ad8097400010004000000000060091c0b200010000
40000002e0100000500000014026f010000040000002d010800050000001402e70984001
5000000fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6
d616e00cc00040000002d010900040000002e01010028000000320ae7098400130004000
000000060091c0bd4b3eaf1eee2e0ede8e920e2b3e4f1eef2eeea003e001600260023002
800250024002a002a002a00150025001600280023002800230028002600040000002e010
000040000002d01080004000000f00109000500000014028c7fc1a204000000020101000
30000001e000700000016041c0b600900000000040000002701ffff04000000020101000
40000002d0106000d000000320a1c0a4900010004000000000060091c0bb7002b0004000
0002d010700050000001402270a7400040000002e0101000d000000320a270a740001000
4000000000060091c0b20001000040000002e0100000500000014026f010000040000002
d010800050000001402360a840015000000fb02b1ff0000000000009001000000cc04400
01254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010900040000002e0101002
6000000320a360a8400120004000000000060091c0bcfebe0e2e0fef7e8e920e2b3e4f1e
ef2eeea390027002300250023003b0029002a002a0014002500170028002300280023002
8002600040000002e010000040000002d01080004000000f00109000500000014028c7fc
1a20400000002010100030000001e000700000016041c0b600900000000040000002701f
fff0400000002010100040000002d0106000d000000320a6b0a490001000400000000006
0091c0bb7002b00040000002d010700050000001402760a7400040000002e0101000d000
000320a760a7400010004000000000060091c0b20001000040000002e010000050000001
4026f010000040000002d010800050000001402850a840015000000fb02b1ff000000000
0009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010
900040000002e01010025000000320a850a8400110004000000000060091c0bc7ecb3f8e
0ede8e920e2b3e4f1eef2eeea002800320016003d0023002a002a002a001400250016002
90023002800230028002600040000002e010000040000002d01080004000000f00109000
500000014028c7fc1a20400000002010100030000001e000700000016041c0b600900000
000040000002701ffff04000000020101000400000002010100040000002701ffff10000
00026060f001600ffffffff0000640500004705000059090000620800000800000026060
f000600ffffffff0000040000002d01020007000000fc020000e0e0e0000000040000002
d0109000c00000024030400ee085d08ee08b205580948055809f30707000000fc0200009
79797000000040000002d010a0004000000f00109000c00000024030400ee08b2056a05b
205d40548055809480507000000fc020000c3c3c3000000040000002d01090004000000f
0010a00040000002d0102000e000000240305006a05b2056a055d08ee085d08ee08b2056
a05b2050800000026060f000600ffffffff0100040000002d010300040000002d0105000
4000000f00109000800000026060f000600ffffffff0100030000001e000700000016045
408e608bb0572050400000002010100040000002d0104000500000009020000000005000
0001402d205270615000000fb02b1ff000000000000bc02000000cc0440001254696d657
3204e657720526f6d616e00cc00040000002d010900040000002e0101001f000000320ad
20527060d0004000000000060091c0bc7e020f5e0f0e0eaf2e5f0eeec002a00280014002
70028002c0028002e00250023002c0028003600040000002e010000040000002d0104000
4000000f00109000500000014026f0100000400000002010100040000000201010005000
000140222063e0615000000fb02b1ff000000000000bc02000000cc0440001254696d657
3204e657720526f6d616e00cc00040000002d010900040000002e01010014000000320a2
2063e06060004000000000060091c0be7e0e1e5e7ef200028002800230020002e0004000
0002e010000040000002d01040004000000f00109000500000014026f010000050000001
40222061f0715000000fb02b1ff000000000000bc02000000cc0440001254696d6573204
e657720526f6d616e00cc00040000002d010900040000002e0101000d000000320a22061
f07010004000000000060091c0be5002200040000002e010000040000002d01040004000
000f00109000500000014026f0100000500000014022206410715000000fb02b1ff00000
0000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002
d010900040000002e01010013000000320a22064107050004000000000060091c0bf7e5e
dedff002d0023002e002e002b00040000002e010000040000002d01040004000000f0010
9000500000014026f01000004000000020101000400000002010100040000002d0106000
d000000320a7b06ad05010004000000000060091c0bb7002b00040000002d01070005000
00014028606d805040000002e0101000d000000320a8606d805010004000000000060091
c0b20001000040000002e0100000500000014026f010000040000002d010800050000001
4029506e80515000000fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204
e657720526f6d616e00cc00040000002d010900040000002e0101001f000000320a9506e
8050d0004000000000060091c0bc7e0e1e5e7efe5f7e5edb320e70028002300280023001
f002a002300280023002a00160014002000040000002e010000040000002d01080004000
000f00109000500000014028c7fc1a20500000014029506a90715000000fb02b1ff00000
00000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002
d010900040000002e0101000d000000320a9506a907010004000000000060091c0be0002
300040000002e010000040000002d01080004000000f00109000500000014026f0100000
500000014029506cc0715000000fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696
d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010900040000002e010100140000003
20a9506cc07060004000000000060091c0bf1f2e0e2eefe230023002300250028003b000
40000002e010000040000002d01080004000000f00109000500000014026f01000004000
00002010100030000001e000700000016041c0b600900000000040000002701ffff04000
00002010100040000002d0106000d000000320aca06ad05010004000000000060091c0bb
7002b00040000002d010700050000001402d506d805040000002e0101000d000000320ad
506d805010004000000000060091c0b20001000040000002e0100000500000014026f010
000040000002d010800050000001402e406e80515000000fb02b1ff00000000000090010
00000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d01090004000
0002e01010026000000320ae406e805120004000000000060091c0bc720e3e0f0e0edf2b
3e9ede8ec20e7e0e1e5270017001f0022002700220029002200160029002a00290031001
9001e00220028002200040000002e010000040000002d01080004000000f001090005000
00014028c7fc1a2050000001402e406610815000000fb02b1ff000000000000900100000
0cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010900040000002
e0101000d000000320ae4066108010004000000000060091c0be7001f00040000002e010
000040000002d01080004000000f00109000500000014026f010000050000001402e4068
00815000000fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e6577205
26f6d616e00cc00040000002d010900040000002e01010010000000320ae406800803000
4000000000060091c0befe52d00290022001a00040000002e010000040000002d0108000
4000000f00109000500000014026f0100000400000002010100030000001e00070000001
6041c0b600900000000040000002701ffff04000000020101000500000014023307e8051
5000000fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6
d616e00cc00040000002d010900040000002e0101000e000000320a3307e805020004000
000000060091c0bf7e528002300040000002e010000040000002d01080004000000f0010
9000500000014026f0100000500000014023307330615000000fb02b1ff0000000000009
001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d0109000
40000002e0101000d000000320a33073306010004000000000060091c0bed002a0004000
0002e010000040000002d01080004000000f00109000500000014026f010000050000001
40233075d0615000000fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204
e657720526f6d616e00cc00040000002d010900040000002e01010010000000320a33075
d06030004000000000060091c0bedffec002a0024003200040000002e010000040000002
d01080004000000f00109000500000014026f0100000400000002010100030000001e000
700000016041c0b600900000000040000002701ffff0400000002010100040000002d010
6000d000000320a6907ad05010004000000000060091c0bb7002900040000002d0107000
500000014027407d605040000002e0101000d000000320a7407d60501000400000000006
0091c0b20001200040000002e0100000500000014026f010000040000002d01080005000
00014028307e80515000000fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d657
3204e657720526f6d616e00cc00040000002d010900040000002e01010025000000320a8
307e805110004000000000060091c0bc720b3edf8e8ec20e7e0e1e5e7efe5f7e50026001
200140028003c002900300012001e002100270022001d002900210026002200040000002
e010000040000002d01080004000000f00109000500000014028c7fc1a20500000014028
3073a0815000000fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657
720526f6d616e00cc00040000002d010900040000002e0101000d000000320a83073a080
10004000000000060091c0bed002900040000002e010000040000002d01080004000000f
00109000500000014026f0100000500000014028307630815000000fb02b1ff000000000
0009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010
900040000002e01010010000000320a83076308030004000000000060091c0bedffec002
80023003000040000002e010000040000002d01080004000000f00109000500000014026
f0100000400000002010100030000001e000700000016041c0b600900000000040000002
701ffff0400000002010100040000002d0106000d000000320ab807ad050100040000000
00060091c0bb7002900040000002d010700050000001402c307d605040000002e0101000
d000000320ac307d605010004000000000060091c0b20001200040000002e01000005000
00014026f010000040000002d010800050000001402d207e80515000000fb02b1ff00000
00000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002
d010900040000002e01010017000000320ad207e805080004000000000060091c0bc1ebe
0edeaeee2b32c002500220029002400260024001400040000002e010000040000002d010
80004000000f00109000500000014028c7fc1a20400000002010100030000001e0007000
00016041c0b600900000000040000002701ffff040000000201010004000000020101000
30000001e000700000016041c0b600900000000040000002701ffff04000000020101000
400000002010100030000001e000700000016041c0b600900000000040000002701ffff0
40000002701ffff1000000026060f001600ffffffff000000000000e4010000f50300004
b0400000800000026060f000600ffffffff0000040000002d01020007000000fc020000e
0e0e0000000040000002d0109000c000000240304008a0345048a034f02f403e501f403d
b0307000000fc020000979797000000040000002d010a0004000000f00109000c0000002
40304008a034f0206004f027000e501f403e50107000000fc020000c3c3c300000004000
0002d01090004000000f0010a00040000002d0102000e0000002403050006004f0206004
5048a0345048a034f0206004f020800000026060f000600ffffffff0100040000002d010
300040000002d01050004000000f00109000800000026060f000600ffffffff010003000
0001e0007000000160434047a03600217000400000002010100040000002d01040005000
0000902000000000500000014027702030115000000fb02b1ff000000000000bc0200000
0cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010900040000002
e01010019000000320a77020301090004000000000060091c0bc7e020f4eef0eceefe002
a0028001400370028002b00360028003c00040000002e010000040000002d01040004000
000f00109000500000014026f01000004000000020101000400000002010100040000002
d0106000d000000320aaf025200010004000000000060091c0bb7002b00040000002d010
700050000001402ba027d00040000002e0101000d000000320aba027d000100040000000
00060091c0b20001000040000002e0100000500000014026f010000040000002d0108000
50000001402c9028d0015000000fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696
d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010900040000002e0101001a0000003
20ac9028d000a0004000000000060091c0bcbb3e7e8ede3eee2e8e9360016001f002a002
a002000280026002a002a00040000002e010000040000002d01080004000000f00109000
500000014028c7fc1a20400000002010100030000001e000700000016041c0b600900000
000040000002701ffff0400000002010100040000002d0106000d000000320afe0252000
10004000000000060091c0bb7002b00040000002d01070005000000140209037d0004000
0002e0101000d000000320a09037d00010004000000000060091c0b20001000040000002
e0100000500000014026f010000040000002d01080005000000140218038d0015000000f
b02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00c
c00040000002d010900040000002e01010019000000320a18038d0009000400000000006
0091c0bb2efeef2e5f7ede8e9001a002a0028002300230028002a002a002a00040000002
e010000040000002d01080004000000f00109000500000014028c7fc1a20400000002010
100030000001e000700000016041c0b600900000000040000002701ffff0400000002010
100040000002d0106000d000000320a4e035200010004000000000060091c0bb7002b000
40000002d01070005000000140259037d00040000002e0101000d000000320a59037d000
10004000000000060091c0b20001000040000002e0100000500000014026f01000004000
0002d01080005000000140268038d0015000000fb02b1ff0000000000009001000000cc0
440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010900040000002e010
10019000000320a68038d00090004000000000060091c0bc1ebe0edeaeee2e8e9002d002
70023002b002600280025002b002a00040000002e010000040000002d01080004000000f
00109000500000014028c7fc1a20400000002010100030000001e000700000016041c0b6
00900000000040000002701ffff0400000002010100040000002d0106000d000000320a9
d035200010004000000000060091c0bb7002b00040000002d010700050000001402a8037
d00040000002e0101000d000000320aa8037d00010004000000000060091c0b200010000
40000002e0100000500000014026f010000040000002d010800050000001402b7038d001
5000000fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6
d616e00cc00040000002d010900040000002e0101001f000000320ab7038d000d0004000
000000060091c0bcaeeedf1eef0f6b3f3ecede8e900350028002a002300280028002a001
700250033002a002a002a00040000002e010000040000002d01080004000000f00109000
500000014028c7fc1a20400000002010100030000001e000700000016041c0b600900000
000040000002701ffff0400000002010100040000002d0106000d000000320a1e0452000
10004000000000060091c0bb7002b00040000002d01070005000000140229047d0004000
0002e0101000d000000320a29047d00010004000000000060091c0b20001000040000002
e0100000500000014026f010000040000002d0108000400000002010100030000001e000
700000016041c0b600900000000040000002701ffff040000002701ffff040000002d010
000030000000000

Рисунок 2.1 – Класифікація банківських інвестиційних кредитів

Строкові кредити базуються на потоці майбутніх платежів підприємців, за
допомогою яких здійснюватиметься поступове погашення кредиту. Графік
поступового погашення складається на основі нормального циклу припливу
та відпливу готівки боржника. Забезпеченням строкових кредитів є
основний капітал (споруди, обладнання), який належить боржнику, і по
ньому встановлюється або фіксована, або плаваюча відсоткова ставка. Така
ставка перевищує ставку за короткостроковими кредитами внаслідок
більшого ризику, який притаманний подібним кредитам.

Револьверне кредитування, або револьверна кредитна лінія, дозволяє
фірмі-боржнику запозичити кошти в межах визначеного ліміту, погашати всю
суму запозичень або її частину та проводити у разі необхідності повторне
запозичення в межах строку дії кредитної лінії. Як одна з найбільш
гнучких форм інвестиційного кредитування вона часто надається без
спеціального забезпечення і може бути короткостроковою або надаватися на
3–5 років. Така форма кредитування особливо часто використовується у
випадках, коли клієнт не може досить точно визначити майбутні
надходження готівки або розмір майбутніх потреб у кредитуванні.
Револьверне кредитування дозволяє вирівняти коливання в рамках
інвестиційного циклу проекту, надаючи можливість запозичувати додаткові
суми в період скорочення обсягів продажів та виплачувати їх протягом
періоду, коли надходження готівки є значним.

Основні види кредитних ліній:

а) поновлювана (револьверна) (клієнт, використавши та погасивши всю
заборгованість по кредитній лінії, може знову користуватися нею);

б) непоновлювана (після видачі та погашення позички в межах кредитної
лінії відносини між позичальником і банком припиняються);

в) рамкова (відкривається банком для оплати ряду поставок певних товарів
у межах одного контракту, який реалізується протягом року або іншого
періоду, наприклад, фінансування поставки обладнання при здійсненні
інвестиційного проекту);

г) з повідомленням (клієнта повідомляють про верхню межу кредитування,
перевищення межі, що неприпустимо або за перевищення стягуються більші
відсотки);

д) підтверджена (клієнт щоразу узгоджує умови конкретної суми позички в
межах кредитної лінії).

Довгострокові проектні кредити є найбільш ризикованими кредитами або
кредитами на фінансування поповнення основного капіталу, яке в
майбутньому забезпечить надходження готівки. Проектні кредити нерідко
надаються кількома компаніями, які спільно реалізують проект, або
кількома кредиторами, якщо проекти значні за розміром і мають чимало
ризиків. Проектні кредити можуть надаватися:

– без права регресу на позичальника;

– з частковим регресом на позичальника;

– з повним регресом на позичальника;

– на консорціальних засадах.

Регрес – це право кредитора пред’являти фінансові вимоги до
позичальника. Воно робить неможливим припинення інвестиційного проекту,
а також регламентує відносини суб’єктів інвестиційного процесу.
Збільшення (посилення) регресу призводить до погіршення коефіцієнта
боргу, його покриття і відповідно до зменшення забезпеченості боргу.
Посилення регресу підвищує інвестиційні ризики з боку позичальника і
відповідно зменшує вартість позики.

Кредитування без регресу на позичальника зумовлює покладення всієї
відповідальності за реалізацію проекту на фінансово-кредитну
організацію. Банк бере на себе всі інвестиційні ризики та відмовляється
від будь-яких зворотних вимог (регресу) з приводу розподілу
відповідальності. Така модель кредитування є надто дорогою і тому рідко
зустрічається на практиці.

Кредитування з частковим регресом на позичальника зумовлює паритетний
розподіл ризиків між учасниками проекту. Всі учасники беруть на себе
відповідальність за ризики, які виникають у результаті їх діяльності:
замовники – за виділення ділянки під будівництво, вчасне надання
проектно-кошторисної документації, деяких видів обладнання та
матеріалів; підрядники – за вчасне введення об’єкта в експлуатацію з
відповідною якістю, за дотримання кошторису; постачальники обладнання –
за своєчасність, якість та комплектність поставок; кредитори – за
вчасність надання фінансових ресурсів, дотримання платіжної та
розрахункової дисципліни. Комерційні зобов’язання, які сторони беруть на
себе, підтверджуються відповідними договорами та контрактами. Вартість
цього типу фінансування є відносно невеликою, чим можна пояснити його
широке розповсюдження. За певних умов таке фінансування здійснюється
поза балансом діючого підприємства позичальника, проте частіше
позичальник гарантує свої обов’язки часткою активів.

Кредитування з повним регресом на позичальника дозволяє оформити
фінансування у найбільш короткі строки. Цей тип фінансування
застосовується для проектів, які мають державне значення, здійснюються
під його гарантію або за його підтримкою. До цих проектів належать
проекти розвитку пріоритетних галузей, регіонів, виробничої та
соціальної інфраструктури тощо. Реалізуючи такі проекти, позичальник,
крім потоків готівки, використовує інші джерела для погашення боргу.
Слід зазначити, що цей тип фінансування найбільш прийнятний для
економіки України, яка має гостру необхідність в активізації
інвестиційної діяльності. Тому міжнародні фінансово-кредитні організації
сьогодні віддають перевагу саме цьому виду кредитування.

Кредитування на консорційних засадах здійснюється за схемою: «створюй –
володій – експлуатуй». Така схема припускає згоду між учасниками проекту
щодо утворення (будівництва) підприємства, його акціонування або
корпоратизації та експлуатації власником на пайових умовах. Звичайно на
умовах консорціуму банк або кілька банків конвертують боргові
зобов’язання в акції позичальника. Власниками проекту стають також
підрядники, страхові компанії тощо.

Для реалізації великих проектів можуть створюватися промислово-фінансові
групи та консорціуми, учасники яких, у тому числі банки, стають
інвесторами, здійснюють безпосереднє кредитування і розподіляють між
собою всі інвестиційні ризики.

Банківський консорціум надає інвестиційний кредит позичальнику в такі
способи:

– шляхом акумулювання кредитних ресурсів у визначеному банку з подальшим
наданням кредитів суб’єктам господарської діяльності;

– шляхом гарантування загальної суми кредиту провідним банком або групою
банків, при цьому кредитування здійснюється залежно від потреби у
кредиті;

– шляхом зміни гарантованих банками-учасниками квот кредитних ресурсів
за рахунок залучення інших банків для участі в консорціумній операції
(див. Положення НБУ «Про порядок здійснення консорціумного кредитування»
від 21 лютого 1996 р.).

Банківські консорціуми створюються з метою акумуляції кредитних ресурсів
як в національній, так і в іноземній валюті, здійснення кредитування
господарських інвестиційних програм із значними обсягами фінансування,
зменшення кредитних ризиків, дотримання нормативного показника
максимального розміру ризику на одного позичальника.

Різновидом консорціумного кредиту є паралельний кредит: в угоді беруть
участь два або більше банків, які самостійно ведуть переговори з
позичальником. Банки-кредитори узгоджують між собою умови кредитування,
щоб у підсумку укласти кредитний договір із загальними для всіх
учасників умовами. Кожний банк самостійно надає позичальнику визначену
частку кредиту, дотримуючись загальних, узгоджених з іншими
банками-кредиторами умов кредитування.

На основі багатосторонніх банківських кредитів з’являється можливість
здійснювати великі довгострокові кредитні проекти для задоволення потреб
інвестиційної сфери.

Новою формою кредитування капітальних вкладень, що впроваджується в
комерційних банках, є надання коштів клієнтам для реалізації ними
довгострокових широкомасштабних проектів шляхом повного викупу випусків
промислових облігацій, які емітуються цими клієнтами. У міжнародній
практиці така операція називається андеррайтинг. Вона має широке
розповсюдження в діяльності спеціалізованих інвестиційних банків за
кордоном.

Упровадження андеррайтингу в комерційних банках сприяє розширенню
інвестиційних операцій, розвитку ринку цінних паперів в Україні,
просуванню цінних паперів українських підприємств на світовий фінансовий
ринок.

Найчастіше банками надається право здійснювати операції андеррайтингу
тільки для провідних підприємств пріоритетних галузей України
(літакобудування, суднобудування, хімічна промисловість і т. ін.),
продукція яких користується попитом на світовому ринку. Кожна операція
андеррайтингу узгоджується з департаментом інвестицій, координаційною
радою банку з інвестиційної діяльності й отримує спеціальний дозвіл
кредитного комітету, затверджений правлінням комерційного банку.

Сума ліміту андеррайтингу для одного підприємства не повинна
перевищувати 10% власного капіталу банку і має відповідати вимогам
Закону України «Про цінні папери і фондову біржу», згідно з яким
акціонерне товариство може випускати облігації на суму не більше 5% від
розміру свого статутного фонду і лише після повної оплати всіх випущених
акцій.

Андеррайтинг надається, як правило, тільки підприємствам, які не мають
перед банком зобов’язань по раніше отриманих позичках, і тільки для
єдиного виду цінних паперів – іменних промислових облігацій з плаваючою
відсотковою ставкою, номінал яких ув’язаний із динамікою ринкової
вартості монетарного металу (наприклад золота), забезпечених договором
застави майна позичальника, яке не є заставним забезпеченням іншого
зобов’язання (боргу), і для яких умовами випуску передбачена можливість
конвертації облігацій у звичайні акції підприємства. Такі облігації
вважаються у світовій практиці найбільш привабливими для інвестора і
надійно захищають права останнього з урахуванням інфляційних процесів.

Особливі умови андеррайтингу:

а) іменні облігації реєструються на ім’я власника. У зазначений умовами
випуску строк підприємство має перерахувати обумовлені відсотки на
рахунок, указаний власником облігації;

б) плаваюча відсоткова ставка витрат по облігації має бути ув’язана з
динамікою базової ставки грошового ринку України, наприклад, облікової
відсоткової ставки Національного банку України;

в) номінал облігації має бути виражений двояко: у грошовій формі та у
відповідній кількості дорогоцінного металу на момент випуску облігації.
Умови випуску повинні передбачати право інвестора при погашенні
облігації отримати суму, яка дорівнює ринковій вартості зазначеної в
облігації кількості дорогоцінного металу на момент її викупу;

г) гарантією облігацій є договір застави на все майно підприємства, яке
не є заставним забезпеченням іншого зобов’язання (боргу), причому
враховується не тільки те майно, яким володіє підприємство на момент
випуску облігацій, а й все те майно, яке підприємство може придбати в
майбутньому;

д) конвертованість облігацій означає право їх власника через визначений
термін обміняти облігацію (за його бажанням) на фіксовану кількість
простих акцій підприємства, що випустило облігації. Це дає власнику
облігацій потенційну можливість отримання додаткового прибутку при
зростанні ринкової ціни зазначених вище акцій.

Банк на основі вивчення перелічених документів проводить оцінку
надійності облігацій підприємства і можливості їх перерозміщення серед
невеликої кількості великих установ-інвесторів (банків, страхових
компаній, інвестиційних і пенсійних фондів) або великої кількості
дрібних інвесторів через установи банку або серед ділерів, що
спеціалізуються на проведенні операцій з цінними паперами, чи продажу
облігацій на Фондовій біржі.

Враховуючи нерозвиненість фондового ринку (особливо ринку промислових
облігацій) в Україні, однією з головних причин надання підприємствам
кредиту у вигляді андеррайтингу сьогодні є зацікавленість самого банку у
придбанні таких облігацій для власного портфеля цінних паперів.

У разі прийняття позитивного рішення про надання кредиту у вигляді
андеррайтингу установою банку розробляється проект угоди про
адеррайтинг, особливе значення в якій необхідно приділити чіткому
юридичному формулюванню умов випуску облігацій і спеціальних зобов’язань
підприємства перед банком по наданню останньому можливості здійснення
необхідного контролю за дотриманням умов випуску.

У банківській практиці інвестиційні операції означають вкладення коштів
у цінні папери. Інвестиції певним чином відрізняються від позичок:

1. Позичка припускає використання коштів протягом відносно короткого
проміжку часу з умовою повернення її або її еквівалента. Інвестування
передбачає вкладання грошей з метою забезпечення надходження коштів
протягом порівняно тривалого часу до того, як вкладені кошти повернуться
до власника.

2. При банківському кредитуванні ініціатором угоди, як правило,
виступає боржник, а при інвестуванні – банк, який намагається купити
активи на ринку.

3. При кредитуванні банк часто є єдиним чи одним з небагатьох
кредиторів, тоді як при інвестуванні він є одним з багатьох інвесторів.

4. Кредитування пов’язане з особистими відносинами банку з
позичальником, а інвестування є знеособленою діяльністю.

Проте між кредитними та інвестиційними операціями існує тісний зв’язок:

· зазначені операції найбільш прибуткові, а значить – найбільш
ризиковані;

· банки зобов’язані підтримувати оптимальну структуру своїх активів і
залежно від економічної ситуації змінювати її на користь кредитів або на
користь інвестицій.

До основних цілей інвестицій належать:

а) дохідність вкладень;

б) безпека вкладень;

в) ризик інвестицій;

г) ліквідність вкладених коштів.

Жоден цінний папір не відповідає всім зазначеним цілям.

На сучасному етапі економічного розвитку інвестиційна активність
індивідуальних інвесторів та юридичних осіб передбачає вкладення
надлишкових (тимчасово вільних) коштів не в один, а у велику кількість
інвестиційних об’єктів, генеруючи тим самим певну диверсифіковану
сукупність їх.

Такий метод дістав назву «портфельне інвестування» (рис. 2.2).

Інвестиційний портфель – це цілеспрямовано сформована сукупність
об’єктів фінансового та/або реального інвестування, призначена для
реалізації попередньо розробленої стратегії, що визначає інвестиційну
мету.

Управління портфелем потребує зваженого підходу і дає найкращі
результати завдяки ретельному аналізу потреб інвестора, а також
прийнятних для включення в портфель інвестиційних інструментів. При
формуванні портфеля слід зважати на такі умови: необхідний рівень
поточного доходу, збереження й приріст капіталу, податкові аспекти,
ризик тощо.

picscalex980100090000038416000009005c00000000001400000026060f001e00fffff
fff040014000000576f72640e004d6963726f736f667420576f7264050000000b0200000
000050000000c02dd0a8c0a1c000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225
3797374656d000000000a000000040000000000ffffffff0100000000003000040000002
d0100001000000026060f001600ffffffff000041050000b90000004a050000ae0100000
8000000fa0200000600000000000000040000002d01010007000000fc020100000000000
000040000002d01020008000000250302004505bd004505a90108000000fa02000000000
00000000000040000002d01030004000000f001010007000000fc020000ffffff0000000
40000002d0101000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600fffff
fff00005f030000ea030000de030000f303000008000000fa02000006000000000000000
40000002d010400040000002d01020008000000250302006303ee03d903ee03040000002
d01030004000000f0010400040000002d0101000800000026060f000600ffffffff01001
000000026060f001600ffffffff0000410500009a0200004a0500008f03000008000000f
a0200000600000000000000040000002d010400040000002d01020008000000250302004
5059e0245058a03040000002d01030004000000f0010400040000002d010100080000002
6060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000f50100002f030000f
e010000ae03000008000000fa0200000600000000000000040000002d010400040000002
d0102000800000025030200f901a903f9013303040000002d01030004000000f00104000
40000002d0101000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600fffff
fff0000f60100002f030000670800003803000008000000fa02000006000000000000000
40000002d010400040000002d0102000800000025030200fa01330362083303040000002
d01030004000000f0010400040000002d0101000800000026060f000600ffffffff01001
000000026060f001600ffffffff00005d0800002f03000066080000ae03000008000000f
a0200000600000000000000040000002d010400040000002d01020008000000250302006
108a90361083303040000002d01030004000000f0010400040000002d010100080000002
6060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff00005f030000fd040000d
e0300000605000008000000fa0200000600000000000000040000002d010400040000002
d010200080000002503020063030105d9030105040000002d01030004000000f00104000
40000002d0101000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600fffff
fff00005f03000016060000de0300001f06000008000000fa02000006000000000000000
40000002d010400040000002d010200080000002503020063031a06d9031a06040000002
d01030004000000f0010400040000002d0101000800000026060f000600ffffffff01001
000000026060f001600ffffffff00005f03000026070000de0300002f07000008000000f
a0200000600000000000000040000002d010400040000002d01020008000000250302006
3032a07d9032a07040000002d01030004000000f0010400040000002d010100080000002
6060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff00005f03000043080000d
e0300004c08000008000000fa0200000600000000000000040000002d010400040000002
d010200080000002503020063034708d9034708040000002d01030004000000f00104000
40000002d0101000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600fffff
fff000040000000500200003c0a00005c0a00001000000026060f001600ffffffff00003
d000000f8030000bb0000000104000008000000fa0200000600000000000000040000002
d010400040000002d01020008000000250302004100fc03b600fc03040000002d0103000
4000000f0010400040000002d0101000800000026060f000600ffffffff0100100000002
6060f001600ffffffff000040000000580a0000400a0000610a000008000000fa0200000
600000000000000040000002d010400040000002d010200080000002503020044005c0a3
b0a5c0a040000002d01030004000000f0010400040000002d0101000800000026060f000
600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff00003d000000f9030000460000006
10a000008000000fa0200000600000000000000040000002d010400040000002d0102000
8000000250302004100fd0341005c0a040000002d01030004000000f0010400040000002
d0101000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff00003
80a00004c020000410a0000610a000008000000fa0200000600000000000000040000002
d010400040000002d01020008000000250302003c0a50023c0a5c0a040000002d0103000
4000000f0010400040000002d0101000800000026060f000600ffffffff0100100000002
6060f001600ffffffff0000c2090000ea030000410a0000f303000008000000fa0200000
600000000000000040000002d010400040000002d01020008000000250302003c0aee03c
609ee03040000002d01030004000000f0010400040000002d0101000800000026060f000
600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000c209000015050000410a00001
e05000008000000fa0200000600000000000000040000002d010400040000002d0102000
8000000250302003c0a1905c6091905040000002d01030004000000f0010400040000002
d0101000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000c
209000049060000410a00005206000008000000fa0200000600000000000000040000002
d010400040000002d01020008000000250302003c0a4d06c6094d06040000002d0103000
4000000f0010400040000002d0101000800000026060f000600ffffffff0100100000002
6060f001600ffffffff0000c20900007e070000410a00008707000008000000fa0200000
600000000000000040000002d010400040000002d01020008000000250302003c0a8207c
6098207040000002d01030004000000f0010400040000002d0101000800000026060f000
600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000c2090000b2080000410a0000b
b08000008000000fa0200000600000000000000040000002d010400040000002d0102000
8000000250302003c0ab608c609b608040000002d01030004000000f0010400040000002
d0101000800000026060f000600ffffffff010007000000fc020000ffffff00000004000
0002d01040008000000fa0200000c00000080808002040000002d010500070000001b047
205ca069104bc03040000002d01010004000000f0010400040000002d01030004000000f
0010500030000001e000700000016045405ac06af04da03050000000201010000001c000
000fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616
e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d010400050000000902000000000
50000001402a804ee03050000002e010100000028000000320aa804ee031300040000000
0008c0add0ab2edf1f2e8f2f3f2e820f1efb3ebfcedeee3ee001a002a00230023002a002
400260023002a00140023002a001700270024002a00280020002800050000002e0100000
000050000001402d21162a905000000020101000000030000001e00070000001604dd0a8
c0a00000000040000002701ffff05000000020101000000050000001402f604670405000
0002e01010000001d000000320af60467040c000400000000008c0add0ab3ede2e5f1f2f
3e2e0ededff16002a0025002300230024002600260023002a002b002400050000002e010
00000000500000014020000000005000000020101000000030000001e00070000001604d
d0a8c0a00000000040000002701ffff040000002701ffff07000000fc020000ffffff000
000040000002d01050008000000fa0200000c00000080808002040000002d01060007000
0001b048b06ca06a905bc03040000002d01010004000000f0010500040000002d0103000
4000000f0010600030000001e000700000016046c06ac06c805da0305000000020101000
000040000002d01040005000000090200000000050000001402c105ac04050000002e010
100000017000000320ac105ac0408000400000000008c0add0ad1f2f0e0f5eee2b335002
300280023002700280025001600050000002e0100000000050000001402d21162a905000
000020101000000030000001e00070000001604dd0a8c0a00000000040000002701ffff0
50000000201010000000500000014020f06b104050000002e010100000017000000320a0
f06b10408000400000000008c0add0aeaeeecefe0edb3bf2600280032002a0023002a001
6001600050000002e0100000000050000001402000000000500000002010100000003000
0001e00070000001604dd0a8c0a00000000040000002701ffff040000002701ffff07000
000fc020000ffffff000000040000002d01050008000000fa0200000c000000808080020
40000002d010600070000001b049b07ca06ba06bc03040000002d01010004000000f0010
500040000002d01030004000000f0010600030000001e000700000016047c07ac06d806d
a0305000000020101000000040000002d01040005000000090200000000050000001402d
106ad04050000002e010100000017000000320ad106ad0408000400000000008c0add0ac
fe5edf1b3e9edb3390023002a00230016002b002a001600050000002e010000000005000
0001402d21162a905000000020101000000030000001e00070000001604dd0a8c0a00000
000040000002701ffff050000000201010000000500000014021f07d704050000002e010
100000013000000320a1f07d70405000400000000008c0add0af4eeede4e800330028002
a0028002a00050000002e010000000005000000140200000000050000000201010000000
30000001e00070000001604dd0a8c0a00000000040000002701ffff040000002701ffff0
7000000fc020000ffffff000000040000002d01050008000000fa0200000c00000080808
002040000002d010600070000001b04b908ca06d707bc03040000002d01010004000000f
0010500040000002d01030004000000f0010600030000001e000700000016049a08ac06f
607da0305000000020101000000040000002d01040005000000090200000000050000001
402ef07c304050000002e010100000016000000320aef07c30407000400000000008c0ad
d0ac4eee2b3f0f7b3b33600280025001600280028001600050000002e010000000005000
0001402d21162a905000000020101000000030000001e00070000001604dd0a8c0a00000
000040000002701ffff050000000201010000000500000014023d088904050000002e010
10000001a000000320a3d0889040a000400000000008c0add0af2eee2e0f0e8f1f2e2e02
30028002500230028002a002300230025002300050000002e01000000000500000014020
000000005000000020101000000030000001e00070000001604dd0a8c0a0000000004000
0002701ffff040000002701ffff07000000fc020000ffffff000000040000002d0105000
8000000fa0200000c00000080808002040000002d010600070000001b045f04ca067d03b
c03040000002d01010004000000f0010500040000002d01030004000000f001060003000
0001e000700000016044004ac069c03da0305000000020101000000040000002d0104000
500000009020000000005000000140295033b04050000002e010100000020000000320a9
5033b040e000400000000008c0add0acfe0f0e0e1e0edeab3e2f1fceae03900230028002
300280023002a002600170025002300240027002300050000002e0100000000050000001
402d21162a905000000020101000000030000001e00070000001604dd0a8c0a000000000
40000002701ffff05000000020101000000050000001402e303bd04050000002e0101000
00016000000320ae303bd0407000400000000008c0add0af1e8f1f2e5ece0b323002a002
3002300230032002300050000002e0100000000050000001402000000000500000002010
1000000030000001e00070000001604dd0a8c0a00000000040000002701ffff040000002
701ffff1000000026060f001600ffffffff00005f0300004f090000de030000580900000
8000000fa0200000600000000000000040000002d010500040000002d010200080000002
503020063035309d9035309040000002d01030004000000f0010500040000002d0101000
800000026060f000600ffffffff010007000000fc020000ffffff000000040000002d010
50008000000fa0200000c00000080808002040000002d010600070000001b04c509ca06e
308bc03040000002d01010004000000f0010500040000002d01030004000000f00106000
30000001e00070000001604a609ac060209da0305000000020101000000040000002d010
40005000000090200000000050000001402fb08a804050000002e0101000000140000003
20afb08a80406000400000000008c0add0acaf0e5e4e8f235002800230028002a0023000
50000002e0100000000050000001402d21162a9050000001402fb089d05050000002e010
10000000e000000320afb089d0502000400000000008c0add0aedb32a001600050000002
e01000000000500000014020000000005000000020101000000030000001e00070000001
604dd0a8c0a00000000040000002701ffff050000000201010000000500000014024909d
504050000002e010100000014000000320a4909d50406000400000000008c0add0af1efb
3ebeae823002a001600270027002a00050000002e0100000000050000001402000000000
5000000020101000000030000001e00070000001604dd0a8c0a00000000040000002701f
fff040000002701ffff050000000201010000001c000000fb02a0ff00000000000090010
00000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f477010000000
0003000040000002d0105000500000009020000000005000000020101000000030000001
e00070000001604dd0a8c0a00000000040000002701ffff1000000026060f001600fffff
fff00005f030000e9030000680300005a0a000008000000fa02000006000000000000000
40000002d010600040000002d01020008000000250302006303ed036303550a040000002
d01030004000000f0010600040000002d0101000800000026060f000600ffffffff01001
000000026060f001600ffffffff0000dbffffffd7ffffffb10a00004301000008000000f
a0200001000000080808000040000002d01060007000000fc020000ffffff00000004000
0002d010700070000001b040401720a17001b00040000002d01030004000000f00106000
40000002d01010004000000f001070008000000fa0200001000000080808000040000002
d010600040000002d010200070000001b04e400520a37003b00040000002d01030004000
000f0010600040000002d0101000800000026060f000600ffffffff0100030000001e000
70000001604d300410a48004c00050000000201010000001c000000fb02b1ff000000000
000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770
100000000003000040000002d0106000500000014025f00d702050000002e01010000002
e000000320a5f00d70217000400000000008c0add0acfced0d2d4c5cbdccdc520b2cdc2c
5d1d2d3c2c0cdcddf003d003e0030003500430035003b0035003d00350014001f003d003
5003500390035003a00350039003e003d003900050000002e01000000000500000014020
000000005000000020101000000030000001e00070000001604dd0a8c0a0000000004000
0002701ffff040000002701ffff07000000fc020000ffffff000000040000002d0107000
8000000fa0200000c00000080808002040000002d010800070000001b045f043b037d03b
c00040000002d01010004000000f0010700040000002d01030004000000f001080003000
0001e0007000000160440041d039c03da0005000000020101000000040000002d0104000
500000009020000000005000000140295033901050000002e01010000001a000000320a9
50339010a000400000000008c0add0acaeeece5f0f6b3e9edb3350028003200230028002
a0016002a002a001600050000002e0100000000050000001402d21162a90500000002010
1000000030000001e00070000001604dd0a8c0a00000000040000002701ffff050000000
20101000000050000001402e3039801050000002e010100000013000000320ae30398010
5000400000000008c0add0ae1e0edeae800280023002a0027002a00050000002e0100000
0000500000014020000000005000000020101000000030000001e00070000001604dd0a8
c0a00000000040000002701ffff040000002701ffff07000000fc020000ffffff0000000
40000002d01070008000000fa0200000c00000080808002040000002d010800070000001
b045f04c5097d03ff06040000002d01010004000000f0010700040000002d01030004000
000f0010800030000001e000700000016044004a6099c031d07050000000201010000000
40000002d01040005000000090200000000050000001402be037707050000002e0101000
0001d000000320abe0377070c000400000000008c0add0acfb3e4eff0e8baecf1f2e2e03
900160028002a0028002a00220032002300230025002300050000002e010000000005000
0001402d21162a905000000020101000000030000001e00070000001604dd0a8c0a00000
000040000002701ffff040000002701ffff07000000fc020000ffffff000000040000002
d01070008000000fa0200000c00000080808002040000002d010800070000001b048a05c
509a804ff06040000002d01010004000000f0010700040000002d01030004000000f0010
800030000001e000700000016046b05a609c7041d0705000000020101000000040000002
d01040005000000090200000000050000001402c0042307050000002e010100000026000
000320ac004230712000400000000008c0add0ac0eaf6b3eeede5f0edb320f2e020b3edf
8b3390026002a00160028002a00230028002a001600140023002300140016002a003d001
600050000002e0100000000050000001402d21162a905000000020101000000030000001
e00070000001604dd0a8c0a00000000040000002701ffff0500000002010100000005000
00014020e057e07050000002e01010000001d000000320a0e057e070c000400000000008
c0add0aefb3e4eff0e8baecf1f2e2e02a00160028002a0028002a0022003200230023002
5002300050000002e0100000000050000001402000000000500000002010100000003000
0001e00070000001604dd0a8c0a00000000040000002701ffff040000002701ffff07000
000fc020000ffffff000000040000002d01070008000000fa0200000c000000808080020
40000002d010800070000001b04be06c509dd05ff06040000002d01010004000000f0010
700040000002d01030004000000f0010800030000001e00070000001604a006a609fb051
d0705000000020101000000040000002d010400050000000902000000000500000014021
d06a507050000002e01010000001a000000320a1d06a5070a000400000000008c0add0ac
aeef0efeef0e0f6b3bf3500280028002a002800280023002a0016001600050000002e010
0000000050000001402d21162a905000000020101000000030000001e00070000001604d
d0a8c0a00000000040000002701ffff040000002701ffff07000000fc020000ffffff000
000040000002d01070008000000fa0200000c00000080808002040000002d01080007000
0001b04f307c5091207ff06040000002d01010004000000f0010700040000002d0103000
4000000f0010800030000001e00070000001604d407a60930071d0705000000020101000
000040000002d010400050000000902000000000500000014025207ba07050000002e010
100000017000000320a5207ba0708000400000000008c0add0ad5eeebe4e8ede3e839002
800270028002a002b0020002a00050000002e0100000000050000001402d21162a905000
000020101000000030000001e00070000001604dd0a8c0a00000000040000002701ffff0
40000002701ffff07000000fc020000ffffff000000040000002d01070008000000fa020
0000c00000080808002040000002d010800070000001b042809c5094608ff06040000002
d01010004000000f0010700040000002d01030004000000f0010800030000001e0007000
00016040909a60965081d0705000000020101000000040000002d0104000500000009020
00000000500000014028708c307050000002e010100000019000000320a8708c30709000
400000000008c0add0ac0f1eef6b3e0f6b3bfbf3900230028002a00160023002a0016001
600050000002e0100000000050000001402d21162a905000000020101000000030000001
e00070000001604dd0a8c0a00000000040000002701ffff040000002701ffff07000000f
c020000ffffff000000040000002d01070008000000fa0200000c0000008080800204000
0002d010800070000001b0428093b034608bc00040000002d01010004000000f00107000
40000002d01030004000000f0010800030000001e0007000000160409091d036508da000
5000000020101000000040000002d010400050000000902000000000500000014025e089
501050000002e010100000013000000320a5e08950105000400000000008c0add0ac1e0e
deae8002d0023002a0027002a00050000002e0100000000050000001402d21162a905000
000020101000000030000001e00070000001604dd0a8c0a00000000040000002701ffff0
5000000020101000000050000001402ac086401050000002e010100000017000000320aa
c08640108000400000000008c0add0af0eee7e2e8f2eaf3280028001f0025002a0023002
7002500050000002e0100000000050000001402000000000500000002010100000003000
0001e00070000001604dd0a8c0a00000000040000002701ffff040000002701ffff07000
000fc020000ffffff000000040000002d01070008000000fa0200000c000000808080020
40000002d010800070000001b049f073b03bd06bc00040000002d01010004000000f0010
700040000002d01030004000000f0010800030000001e0007000000160480071d03dc06d
a0005000000020101000000040000002d01040005000000090200000000050000001402d
5066e01050000002e010100000017000000320ad5066e0108000400000000008c0add0ab
2efeef2e5f7edb31a002a0028002300230028002a001600050000002e010000000005000
0001402d21162a905000000020101000000030000001e00070000001604dd0a8c0a00000
000040000002701ffff0500000002010100000005000000140223079801050000002e010
100000013000000320a2307980105000400000000008c0add0ae1e0edeae800280023002
a0027002a00050000002e010000000005000000140200000000050000000201010000000
30000001e00070000001604dd0a8c0a00000000040000002701ffff040000002701ffff0
7000000fc020000ffffff000000040000002d01070008000000fa0200000c00000080808
002040000002d010800070000001b04fa053b031805bc00040000002d01010004000000f
0010700040000002d01030004000000f0010800030000001e00070000001604db051d033
705da0005000000020101000000040000002d01040005000000090200000000050000001
40230052701050000002e01010000001d000000320a300527010c000400000000008c0ad
d0ab2ede2e5f1f2e8f6b3e9edb31a002a0025002300230023002b002a0016002a002a001
600050000002e0100000000050000001402d21162a905000000020101000000030000001
e00070000001604dd0a8c0a00000000040000002701ffff0500000002010100000005000
00014027e059801050000002e010100000013000000320a7e05980105000400000000008
c0add0ae1e0edeae800280023002a0027002a00050000002e01000000000500000014020
000000005000000020101000000030000001e00070000001604dd0a8c0a0000000004000
0002701ffff040000002701ffff07000000fc020000ffffff000000040000002d0107000
8000000fa0200000c00000080808002040000002d010800070000001b04d50a8309f409f
100040000002d01010004000000f0010700040000002d01030004000000f001080003000
0001e00070000001604b60a6509120a0f0105000000020101000000040000002d0106000
5000000090200000000050000001402320a2701050000002e01010000005c000000320a3
20a270136000400000000008c0add0ab2ede2e5f1f2e8f6b3e9edb320eaeeedf1eef0f6b
3f3ece820f2e020f4b3ede0edf1eee2ee2deff0eeece8f1ebeee2b320e3f0f3efe81f002
e002b002300230025002e002e0016002e002e00160014002e0027002e00230028002c002
e001500280036002e001400250028001400370016002e0028002e00220028002b0028001
a002e002b00280036002e0023002c0028002b001600130024002c0028002e002e0005000
0002e0100000000050000001402d21162a905000000020101000000030000001e0007000
0001604dd0a8c0a00000000040000002701ffff040000002701ffff1000000026060f001
600ffffffff0000a501000048010000ae010000c701000008000000fa020000060000000
0000000040000002d010700040000002d0102000800000025030200a901c201a9014c010
40000002d01030004000000f0010700040000002d0101000800000026060f000600fffff
fff01001000000026060f001600ffffffff0000a601000048010000e4080000510100000
8000000fa0200000600000000000000040000002d010700040000002d010200080000002
5030200aa014c01df084c01040000002d01030004000000f0010700040000002d0101000
800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000da0800004
8010000e3080000c701000008000000fa0200000600000000000000040000002d0107000
40000002d0102000800000025030200de08c201de084c01040000002d01030004000000f
0010700040000002d0101000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001
600ffffffff00003d00000084050000bc0000008d05000008000000fa020000060000000
0000000040000002d010700040000002d010200080000002503020041008805b70088050
40000002d01030004000000f0010700040000002d0101000800000026060f000600fffff
fff01001000000026060f001600ffffffff00003d00000025070000bc0000002e0700000
8000000fa0200000600000000000000040000002d010700040000002d010200080000002
503020041002907b7002907040000002d01030004000000f0010700040000002d0101000
800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff00003d000000b
3080000bc000000bc08000008000000fa0200000600000000000000040000002d0107000
40000002d01020008000000250302004100b708b700b708040000002d01030004000000f
0010700040000002d0101000800000026060f000600ffffffff010007000000fc020000f
fffff000000040000002d01070008000000fa0200000c00000080808002040000002d010
800070000001b04e0024a03ac010f00040000002d01010004000000f0010700040000002
d01030004000000f0010800030000001e00070000001604c2022c03cb012d00050000000
20101000000040000002d01060005000000090200000000050000001402eb01e50005000
0002e010100000019000000320aeb01e50009000400000000008c0add0acaf0e5e4e8f2e
de8e9bf39002c00230028002f0025002e002e002e00050000002e0100000000050000001
402d21162a905000000020101000000030000001e00070000001604dd0a8c0a000000000
40000002701ffff050000000201010000000500000014023a020101050000002e0101000
00017000000320a3a02010108000400000000008c0add0aefeef0f2f4e5ebfc2e0028002
c002500370023002c002a00050000002e010000000005000000140200000000050000000
20101000000030000001e00070000001604dd0a8c0a00000000040000002701ffff04000
0002701ffff07000000fc020000ffffff000000040000002d01070008000000fa0200000
c00000080808002040000002d010800070000001b04e002e406ac01a803040000002d010
10004000000f0010700040000002d01030004000000f0010800030000001e00070000001
604c202c506cb01c60305000000020101000000040000002d01060005000000090200000
000050000001402eb019204050000002e010100000017000000320aeb019204080004000
00000008c0add0acfeef0f2f4e5ebfc3d0028002d002500370023002c002a00050000002
e0100000000050000001402d21162a905000000020101000000030000001e00070000001
604dd0a8c0a00000000040000002701ffff050000000201010000000500000014023a023
704050000002e010100000020000000320a3a0237040e000400000000008c0add0af6b3e
dede8f520efe0efe5f0b3e22e0016002e002d002e00280013002e0028002e0023002c001
6002b00050000002e0100000000050000001402000000000500000002010100000003000
0001e00070000001604dd0a8c0a00000000040000002701ffff040000002701ffff07000
000fc020000ffffff000000040000002d01070008000000fa0200000c000000808080020
40000002d010800070000001b04e002710aac014c07040000002d01010004000000f0010
700040000002d01030004000000f0010800030000001e00070000001604c202520acb016
b0705000000020101000000040000002d01060005000000090200000000050000001402e
b012b08050000002e010100000017000000320aeb012b0808000400000000008c0add0ac
feef0f2f4e5ebfc3d0028002d002500370023002c002a00050000002e010000000005000
0001402d21162a905000000020101000000030000001e00070000001604dd0a8c0a00000
000040000002701ffff050000000201010000000500000014023a029007050000002e010
100000025000000320a3a02900711000400000000008c0add0af0e5e0ebfcede8f520eff
0eee5eaf2b3e2b32c00230028002c002a002e002e00280013002e002c00280023002e002
50016002b00050000002e010000000005000000140200000000050000000201010000000
30000001e00070000001604dd0a8c0a00000000040000002701ffff040000002701ffff0
40000002d010000030000000000

Рисунок 2.2 – Портфельне інвестування та його суб’єкти

Кожен із цих чинників та їхні комбінації відіграють вагому роль під час
визначення типу портфеля, що відповідає інвестиційним цілям певного
інвестора.

За нинішніх умов портфель можна формувати як сукупність певної кількості
об’єктів реального іабо фінансового інвестування за рахунок відповідного
виду інвестиційних інструментів згідно із чинним законодавством.

Передусім це найважливіші види банківської діяльності, спрямовані на
випуск в обіг відповідних фінансових інструментів з метою отримання
прибутку.

Головним критерієм при формуванні та подальшому функціонуванні обох
видів портфелів є їхня дохідність, і оскільки позикові й інвестиційні
операції є найприбутковішими у банківській діяльності, вони мають
найбільшу питому вагу у складі активів комерційного банку. Разом із тим
належність цих активів до різних портфелів пояснює суттєві відмінності
між ними.

Формування й управління кредитним та інвестиційним портфелями тісно
взаємопов’язані. Оскільки позикові й інвестиційні операції є для банку
найприбутковішими, то зазвичай саме вони істотним чином визначають
рівень ризику банківської діяльності. Тож банки зобов’язані підтримувати
оптимальну структуру своїх активів і відповідно до економічної ситуації
змінювати її або на користь позик, або на користь інвестицій.

Таким чином, особливістю формування інвестиційного портфеля комерційного
банку є включення до нього цінних паперів двох рівнів:

– первинні резерви, призначені для отримання доходу;

– вторинні резерви, які можна реалізувати з метою підтримання
ліквідності.

Інвестиційна політика банку має передбачати дотримання певної
пропорційності між первинним і вторинним резервами цінних паперів і,
відповідно, між інвестиційним та позиковим портфелями.
«Найліберальнішими», з огляду на чинні законодавчі обмеження, є операції
із цінними паперами. Придбання їх дозволене всім, починаючи з
індивідуального інвестора і аж до великих фірм і корпорацій. Існують
певні обмеження стосовно емісії окремих видів фінансових інструментів.
Формування портфеля фінансових активів можна здійснювати за допомогою
широкого спектру фінансових інструментів, головними з яких є:

– державні та муніципальні облігації;

– облігації підприємств;

– акції відкритих акціонерних товариств;

– комерційні папери (векселі);

– деривативи (похідні цінні папери);

– депозитні сертифікати, ощадні сертифікати.

Відповідно до цілей інвестування до портфеля включають фінансові
інструменти, вкладання коштів у які має різну мету і формування яких
зазнає впливу багатьох суб’єктивних та об’єктивних чинників, зокрема:

– фінансових можливостей інвестора (внутрішнє джерело фінансування);

– можливостей залучення зовнішніх джерел фінансування з метою
інвестування (вітчизняних та іноземних);

– інвестиційного клімату в державі;

– кон’юнктури інвестиційного ринку;

– особистих якостей інвестора (агресивності економічної стратегії,
схильності інвестора до ризику, здатності ефективно керувати портфелем,
здатності миттєво реагувати на зміни й ухвалювати відповідні рішення
тощо).

Аналіз усіх чинників дає інвесторові змогу обрати одну або кілька цілей,
згідно з якими формують інвестиційний портфель. Сформований портфель
можна віднести до конкретного типу, що вимагає відповідних методів
управління та нагляду. Портфель реальних інвестиційних проектів можна
розглядати як певний вид інвестиційного портфеля, який формують окремі
суб’єкти інвестиційної діяльності: корпорації, інститути спільного
інвестування тощо. Портфелі реальних проектів, що мають забезпечувати
розвиток компанії, створення нових робочих місць, за певних обставин
дотує держава. Відмітними рисами таких проектів є невисока
прибутковість, низька ліквідність, високий рівень ризику через велику
капіталомісткість і тривалі терміни реалізації. Формування таких
портфелів вимагає багато часу, що зумовлено потребою виконання значного
обсягу робіт, пов’язаних із техніко-економічним обґрунтуванням і
наглядом за проектами.

В основі портфеля зростання лежать фінансові інструменти, які
забезпечують високі темпи збільшення капіталу. До цих активів можуть
належати акції підприємств, які велику частку прибутку реінвестують у
свою діяльність, унаслідок чого покращуються їх фінансові показники та
зростають курсові вартості акцій; акції успішно функціонуючих компаній;
акції перспективних підприємств та венчурних (ризикових) компаній (за
наявності звичайно певної ймовірності зростання їх курсових вартостей);
довготермінові облігації з купонною ставкою, яка може забезпечити
зростання ринкової ціни облігації в майбутньому за наявності ймовірності
зниження відсоткових ставок; акції недооцінених ринком компаній; похідні
фінансові інструменти за наявності ймовірності руху біржових цін на
активи, який сприятиме зростанню капіталу, та інші цінні папери.

Портфель доходу формується із цінних паперів, які забезпечують високий
рівень поточного доходу за незначного зростання капіталу. До таких
фінансових інструментів належать прості та привілейовані акції
підприємств, які виділяють на дивіденди значну частину свого чистого
прибутку; облігації, векселі та депозитні ощадні сертифікати, які мають
вищі відсоткові ставки порівняно із середньоринковими.

Також можна вирізнити і проміжний тип портфеля, який спрямований на
отримання дивідендів (відсотків) і зростання курсової вартості цінних
паперів (портфель зростання і доходів). Формування даного типу портфеля
здійснюють з метою уникнення можливих втрат на ринку цінних паперів як
від падіння курсової вартості, так і від низьких дивідендних чи
відсоткових виплат. Одна частина фінансових активів, що входить до
складу даного портфеля, приносить власнику зростання капітальної
вартості, а інша – дохід. Втрата однієї частини може компенсуватися
зростанням іншої. До такого типу відноситься портфель подвійного
призначення.

picscalex107010009000003b41300000a004100000000001400000026060f001e00ffff
ffff040014000000576f72640e004d6963726f736f667420576f7264050000000b020000
0000050000000c02620fea091c000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d000000000a000000040000000000ffffffff010000000000300004000000
2d0100001000000026060f001600ffffffff000037040000ad090000b6040000b6090000
08000000fa0200000600000000000000040000002d01010007000000fc02010000000000
0000040000002d01020008000000250302003b04b109b104b10908000000fa0200000000
000000000000040000002d01030004000000f001010007000000fc020000ffffff000000
040000002d0101000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffff
ffff000037040000740b0000b60400007d0b000008000000fa0200000600000000000000
040000002d010400040000002d01020008000000250302003b04780bb104780b04000000
2d01030004000000f0010400040000002d0101000800000026060f000600ffffffff0100
1000000026060f001600ffffffff0000c10300000a0b000040040000130b000008000000
fa0200000600000000000000040000002d010400040000002d0102000800000025030200
c5030e0b3b040e0b040000002d01030004000000f0010400040000002d01010008000000
26060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff000037040000cd060000
b6040000d606000008000000fa0200000600000000000000040000002d01040004000000
2d01020008000000250302003b04d106b104d106040000002d01030004000000f0010400
040000002d0101000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffff
ffff000037040000ad080000b6040000b608000008000000fa0200000600000000000000
040000002d010400040000002d01020008000000250302003b04b108b104b10804000000
2d01030004000000f0010400040000002d0101000800000026060f000600ffffffff0100
1000000026060f001600ffffffff0000c1030000ba070000b6040000c307000008000000
fa0200000600000000000000040000002d010400040000002d0102000800000025030200
c503be07b104be07040000002d01030004000000f0010400040000002d01010008000000
26060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff000037040000e3040000
b6040000ec04000008000000fa0200000600000000000000040000002d01040004000000
2d01020008000000250302003b04e704b104e704040000002d01030004000000f0010400
040000002d0101000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffff
ffff000037040000e4050000b6040000ee05000008000000fa0200000600000000000000
040000002d010400040000002d01020008000000250302003b04e805b104e90504000000
2d01030004000000f0010400040000002d0101000800000026060f000600ffffffff0100
1000000026060f001600ffffffff00004a0300007a020000b60400008302000008000000
fa0200000600000000000000040000002d010400040000002d0102000800000025030200
4e037e02b1047e02040000002d01030004000000f0010400040000002d01010008000000
26060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000370400003f0d0000
b6040000480d000008000000fa0200000600000000000000040000002d01040004000000
2d01020008000000250302003b04430db104430d040000002d01030004000000f0010400
040000002d0101000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffff
ffff0000c1030000220e0000b60400002b0e000008000000fa0200000600000000000000
040000002d010400040000002d0102000800000025030200c503260eb104260e04000000
2d01030004000000f0010400040000002d0101000800000026060f000600ffffffff0100
1000000026060f001600ffffffff0000c403000067050000430400007005000008000000
fa0200000600000000000000040000002d010400040000002d0102000800000025030200
c8036b053e046b05040000002d01030004000000f0010400040000002d01010008000000
26060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000370400004f0c0000
b6040000580c000008000000fa0200000600000000000000040000002d01040004000000
2d01020008000000250302003b04530cb104530c040000002d01030004000000f0010400
040000002d0101000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffff
ffff000037040000970a0000b6040000a00a000008000000fa0200000600000000000000
040000002d010400040000002d01020008000000250302003b049b0ab1049b0a04000000
2d01030004000000f0010400040000002d0101000800000026060f000600ffffffff0100
1000000026060f001600ffffffff0000370400000f0f0000b6040000180f000008000000
fa0200000600000000000000040000002d010400040000002d0102000800000025030200
3b04130fb104130f040000002d01030004000000f0010400040000002d01010008000000
26060f000600ffffffff0100050000000201010000001c000000fb029cff000000000000
9001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100
000000003000040000002d01040005000000090200000000050000000201010000000400
00002d01020008000000fa0205000100000000000000040000002d010500070000001b04
5f00f703fffffeff040000002d010100040000002d010300030000001e00070000001604
5e00f703ffffffff050000000201010000001c000000fb02b1ff000000000000bc020000
00cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f477010000000000
3000040000002d010600050000001402f5ff1700050000002e010100000031000000320a
f5ff17001900040000000000ea09620fcee7ede0eae820f2e8efb3e7e0f6b3bf20efeef0
f2f4e5ebff103d0020002e0028002e002e00140025002e002e001600200028002e001600
160013002e0028002c002500370023002c002b00050000002e0100000000050000001402
0000000005000000020101000000040000002701ffff07000000fc020000ffffff000000
040000002d01070008000000fa0200000c00000080808002040000002d01080007000000
1b04a60bc203720a3d00040000002d01010004000000f0010700040000002d0103000400
0000f0010800030000001e00070000001604870ba403900a5b0005000000020101000000
1c000000fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f
6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d0107000500000009020000
0000050000001402b20a9301050000002e010100000014000000320ab20a930106000400
00000000ea09620fd0b3e2e5edfc2c001600250023002a002400050000002e0100000000
050000001402711462a90500000002010100000005000000020101000000050000001402
010b0f01050000002e01010000001f000000320a010b0f010d00040000000000ea09620f
f0e8e7e8eaeee2e0edeef1f2b34a28002a001f002a0026002800250024002a0028002300
23001600050000002e010000000005000000140200000000050000000201010000000400
00002701ffff07000000fc020000ffffff000000040000002d01080008000000fa020000
0c00000080808002040000002d010900070000001b04f609e2096309b604040000002d01
010004000000f0010800040000002d01030004000000f0010900030000001e0007000000
1604d609c4098009d40405000000020101000000040000002d0107000500000009020000
00000500000014027809d404050000002e01010000001a000000320a7809d4040a000400
00000000ea09620fe0e3f0e5f1e8e2ede8e9230020002800230023002a0026002a002a00
2a00050000002e0100000000050000001402711462a90500000002010100000004000000
2701ffff07000000fc020000ffffff000000040000002d01080008000000fa0200000c00
000080808002040000002d010900070000001b04df0ae2094c0ab604040000002d010100
04000000f0010800040000002d01030004000000f0010900030000001e00070000001604
c00ac4096a0ad40405000000020101000000040000002d01070005000000090200000000
050000001402620ad404050000002e010100000025000000320a620ad404110004000000
0000ea09620ff1e5f0e5e4edfceef0e8e7e8eaeee2e8e900230023002800230028002a00
2400280028002a001f002a002600280026002a002a00050000002e010000000005000000
1402711462a905000000020101000000040000002701ffff07000000fc020000ffffff00
0000040000002d01080008000000fa0200000c00000080808002040000002d0109000700
00001b04c50be209310bb604040000002d01010004000000f0010800040000002d010300
04000000f0010900030000001e00070000001604a50bc4094f0bd4040500000002010100
0000040000002d01070005000000090200000000050000001402470bd404050000002e01
0100000020000000320a470bd4040e00040000000000ea09620feaeeedf1e5f0e2e0f2e8
e2ede8e9260028002a002300230028002500230023002a0026002a002a002a0005000000
2e0100000000050000001402711462a905000000020101000000040000002701ffff1000
000026060f001600ffffffff000037040000b509000040040000530c000008000000fa02
00000600000000000000040000002d010800040000002d01020008000000250302003b04
b9093b044e0c040000002d01030004000000f0010800040000002d010100080000002606
0f000600ffffffff010007000000fc020000ffffff000000040000002d01080008000000
fa0200000c00000080808002040000002d010900070000001b045708c20323073d000400
00002d01010004000000f0010800040000002d01030004000000f0010900030000001e00
0700000016043808a40341075b0005000000020101000000040000002d01070005000000
0902000000000500000014023a076d00050000002e01010000002c000000320a3a076d00
1600040000000000ea09620fc2b3e4efeee2b3e4edb3f1f2fc20efeef0f2f4e5ebff3500
160028002a0028002500160028002a00160023002300240014002a002800280023003300
230027002400050000002e0100000000050000001402711462a905000000020101000000
050000000201010000000500000014028907f500050000002e010100000022000000320a
8907f5000f00040000000000ea09620ff6b3ebffec20b3ede2e5f1f2eef0e0002a001600
270024003200140017002a002500230023002300280028002300050000002e0100000000
050000001402000000000500000002010100000005000000020101000000050000001402
d7076200050000002e010100000031000000320ad70762001900040000000000ea09620f
28b3ede2e5f1f2e8f6b3e9edb3e920f1f2f0e0f2e5e3b3bf29101a0016002a0025002300
230023002b002a0016002a002a0017002a00140023002300280023002300230020001600
16001a00050000002e010000000005000000140200000000050000000201010000000400
00002701ffff07000000fc020000ffffff000000040000002d01080008000000fa020000
0c00000080808002040000002d010900070000001b041907e2098606b604040000002d01
010004000000f0010800040000002d01030004000000f0010900030000001e0007000000
1604fa06c409a406d40405000000020101000000040000002d0107000500000009020000
00000500000014029c06d404050000002e01010000001f000000320a9c06d4040d000400
00000000ea09620fe7e1e0ebe0edf1eee2e0ede8e94a1f0028002300270024002a002300
2800250023002b002a002a00050000002e0100000000050000001402711462a905000000
020101000000040000002701ffff07000000fc020000ffffff000000040000002d010800
08000000fa0200000c00000080808002040000002d010900070000001b040a08e2097607
b604040000002d01010004000000f0010800040000002d01030004000000f00109000300
00001e00070000001604ea07c4099407d40405000000020101000000040000002d010700
050000000902000000000500000014028c07d404050000002e010100000022000000320a
8c07d4040f00040000000000ea09620fede5e7e1e0ebe0edf1eee2e0ede8e9002a002300
1f0028002400270023002a0023002800250024002a002b002a00050000002e0100000000
050000001402711462a905000000020101000000040000002701ffff07000000fc020000
ffffff000000040000002d01080008000000fa0200000c00000080808002040000002d01
0900070000001b04fb08e2096808b604040000002d01010004000000f001080004000000
2d01030004000000f0010900030000001e00070000001604db08c4098608d40405000000
020101000000040000002d010700050000000902000000000500000014027d08d4040500
00002e010100000022000000320a7d08d4040f00040000000000ea09620ff0eee7e1e0eb
e0edf1eee2e0ede8e900280028001f0028002300270023002a0023002800250024002a00
2a002a00050000002e0100000000050000001402711462a9050000000201010000000400
00002701ffff1000000026060f001600ffffffff000037040000d106000040040000b308
000008000000fa0200000600000000000000040000002d010800040000002d0102000800
0000250302003b04d5063b04ae08040000002d01030004000000f0010800040000002d01
01000800000026060f000600ffffffff010007000000fc020000ffffff00000004000000
2d01080008000000fa0200000c00000080808002040000002d010900070000001b040306
c203cf043f00040000002d01010004000000f0010800040000002d01030004000000f001
0900030000001e00070000001604e405a403ed045d000500000002010100000004000000
2d010700050000000902000000000500000014020f05be01050000002e01010000001000
0000320a0f05be010300040000000000ea09620fd2e8ef0430002a002a00050000002e01
00000000050000001402711462a905000000020101000000050000000201010000000500
000014025e055f01050000002e010100000019000000320a5e055f010900040000000000
ea09620fb3ede2e5f1f2eef0e0e916002a00250023002300230028002800230005000000
2e01000000000500000014020000000005000000020101000000040000002701ffff0700
0000fc020000ffffff000000040000002d01080008000000fa0200000c00000080808002
040000002d010900070000001b043205e2099f04b604040000002d01010004000000f001
0800040000002d01030004000000f0010900030000001e000700000016041305c409bd04
d40405000000020101000000040000002d01070005000000090200000000050000001402
b504d404050000002e01010000001f000000320ab504d4040d00040000000000ea09620f
b3edf1f2e8f2f3f6b3e9ede8e94a16002a00230023002a00240026002a0016002b002a00
2b002a00050000002e0100000000050000001402711462a9050000000201010000000400
00002701ffff07000000fc020000ffffff000000040000002d01080008000000fa020000
0c00000080808002040000002d010900070000001b042b06e2099805b604040000002d01
010004000000f0010800040000002d01030004000000f0010900030000001e0007000000
16040b06c409b605d40405000000020101000000040000002d0107000500000009020000
0000050000001402ad05d404050000002e010100000020000000320aad05d4040e000400
00000000ea09620fb3ede4e8e2b3e4f3e0ebfcede8e916002a0028002a00250017002900
26002400270024002b002a002a00050000002e0100000000050000001402711462a90500
0000020101000000040000002701ffff1000000026060f001600ffffffff000037040000
e804000040040000e805000008000000fa0200000600000000000000040000002d010800
040000002d01020008000000250302003b04ec043b04e305040000002d01030004000000
f0010800040000002d0101000800000026060f000600ffffffff010007000000fc020000
ffffff000000040000002d01080008000000fa0200000c00000080808002040000002d01
0900070000001b041803c203e4013f00040000002d01010004000000f001080004000000
2d01030004000000f0010900030000001e00070000001604f902a40302025d0005000000
020101000000040000002d010700050000000902000000000500000014022402be010500
00002e010100000010000000320a2402be010300040000000000ea09620fd2e8ef043000
2a002a00050000002e0100000000050000001402711462a9050000000201010000000500
000002010100000005000000140273028901050000002e010100000014000000320a7302
89010600040000000000ea09620fe4eef5eee4f328002800270028002900250005000000
2e01000000000500000014020000000005000000020101000000040000002701ffff0700
0000fc020000ffffff000000040000002d01080008000000fa0200000c00000080808002
040000002d010900070000001b04ba01e209d900b604040000002d01010004000000f001
0800040000002d01030004000000f0010900030000001e000700000016049b01c409f700
d40405000000020101000000040000002d01070005000000090200000000050000001402
f000d404050000002e01010000003b000000320af000d4042000040000000000ea09620f
efeef0f2f4e5ebfc20e7f0eef1f2e0ededff2028eef0b3baedf2eee2e0ede8e92a002800
28002300330023002700240014001f00280028002300230023002a002a00240014001a00
28002800160022002a0023002800250023002a002a002a00050000002e01000000000500
00001402711462a905000000020101000000050000000201010000000500000014023e01
d404050000002e01010000002b000000320a3e01d4041500040000000000ea09620fede0
20eae0efb3f2e0ebfcede8e920e4eef5b3e429002a0023001400260023002a0016002300
2400270024002a002b002a001400280028002700160029001a00050000002e0100000000
0500000014020000000005000000020101000000040000002701ffff07000000fc020000
ffffff000000040000002d01080008000000fa0200000c00000080808002040000002d01
0900070000001b04ef02e2090d02b604040000002d01010004000000f001080004000000
2d01030004000000f0010900030000001e00070000001604cf02c4092b02d40405000000
020101000000040000002d010700050000000902000000000500000014022402d4040500
00002e01010000003b000000320a2402d4042000040000000000ea09620fefeef0f2f4e5
ebfc20e4eef5eee4f32028eef0b3baedf2eee2e0ede8e920ede02a002800280023003300
230027002400140028002800270028002900260014001a0028002800160022002a002300
2800250023002a002a002a0015002a002300050000002e01000000000500000014027114
62a905000000020101000000050000000201010000000500000014027202d40405000000
2e010100000041000000320a7202d4042400040000000000ea09620fe4e8e2b3e4e5ede4
ede8e920b32fe0e1ee20e2b3e4f1eef2eaeee2e8e920e4eef5b3e42928002a0025001600
280024002a0028002b002a002a0014001600160023002800280014002500160029002300
280023002600280025002a002a001400280028002700160029001a00050000002e010000
00000500000014020000000005000000020101000000040000002701ffff100000002606
0f001600ffffffff0000370400004501000040040000b403000008000000fa0200000600
000000000000040000002d010800040000002d01020008000000250302003b0449013b04
af03040000002d01030004000000f0010800040000002d0101000800000026060f000600
ffffffff0100040000002d010200040000002d010500070000001b045f004609ffff4e05
040000002d010100040000002d010300030000001e000700000016045e004609ffff4e05
05000000020101000000040000002d01060005000000090200000000050000001402f5ff
4c06050000002e01010000001d000000320af5ff4c060c00040000000000ea09620fd2e8
ef20efeef0f2f4e5ebff35002e002e0013002e0028002c002500370023002c002b000500
00002e0100000000050000001402711462a905000000020101000000040000002701ffff
07000000fc020000ffffff000000040000002d01080008000000fa0200000c0000008080
8002040000002d010900070000001b041f04e2093e03b604040000002d01010004000000
f0010800040000002d01030004000000f0010900030000001e000700000016040004c409
5b03d40405000000020101000000040000002d0107000500000009020000000005000000
14025503d404050000002e010100000034000000320a5503d4041b00040000000000ea09
620fefeef0f2f4e5ebfc20e7f0eef1f2e0ededff20b320e4eef5eee4f3042a0028002800
2300330023002700240014001f00280028002300230023002a002a002400140016001400
280028002700280029002600050000002e0100000000050000001402711462a905000000
02010100000005000000020101000000050000001402a303d404050000002e0101000000
2f000000320aa303d4041800040000000000ea09620f28efeee4e2b3e9edeee3ee20eff0
e8e7ede0f7e5ededff291a002a0028002800250016002b002a0028002000280014002a00
28002a001f002a002300280024002a002a0025001a00050000002e010000000005000000
14020000000005000000020101000000040000002701ffff1000000026060f001600ffff
ffff000037040000ab030000b6040000b403000008000000fa0200000600000000000000
040000002d010800040000002d01020008000000250302003b04af03b104af0304000000
2d01030004000000f0010800040000002d0101000800000026060f000600ffffffff0100
07000000fc020000ffffff000000040000002d01080008000000fa0200000c0000008080
8002040000002d010900070000001b049d0ce209090cb604040000002d01010004000000
f0010800040000002d01030004000000f0010900030000001e000700000016047d0cc409
270cd40405000000020101000000040000002d0107000500000009020000000005000000
14021f0cd404050000002e01010000001d000000320a1f0cd4040c00040000000000ea09
620fe1e5e7f1e8f1f2e5ecede8e9280023001f0023002a0023002300230033002a002a00
2a00050000002e0100000000050000001402711462a90500000002010100000004000000
2701ffff07000000fc020000ffffff000000040000002d01080008000000fa0200000c00
000080808002040000002d010900070000001b04bf0ec2038b0d3d00040000002d010100
04000000f0010800040000002d01030004000000f0010900030000001e00070000001604
a00ea403a90d5b0005000000020101000000040000002d01070005000000090200000000
050000001402cb0d9301050000002e010100000014000000320acb0d9301060004000000
0000ea09620fd0b3e2e5edfc2c001600250023002a002400050000002e01000000000500
00001402711462a905000000020101000000050000000201010000000500000014021a0e
d500050000002e010100000023000000320a1a0ed5001000040000000000ea09620ff3f0
b3e7edeeece0edb3f2ede5ededff26002800160020002a002800320023002a0016002300
2a0023002b002a002400050000002e010000000005000000140200000000050000000201
01000000040000002701ffff07000000fc020000ffffff000000040000002d0108000800
0000fa0200000c00000080808002040000002d010900070000001b048c0de209f80cb604
040000002d01010004000000f0010800040000002d01030004000000f001090003000000
1e000700000016046c0dc409160dd40405000000020101000000040000002d0107000500
00000902000000000500000014020e0dd404050000002e010100000026000000320a0e0d
d4041200040000000000ea09620fede5e4e8e2e5f0f1e8f4b3eaeee2e0ede8e92a002300
28002b0025002300280023002a003300170026002800250023002a002b002a0005000000
2e0100000000050000001402711462a905000000020101000000040000002701ffff0700
0000fc020000ffffff000000040000002d01080008000000fa0200000c00000080808002
040000002d010900070000001b04720ee209de0db604040000002d01010004000000f001
0800040000002d01030004000000f0010900030000001e00070000001604520ec409fc0d
d40405000000020101000000040000002d01070005000000090200000000050000001402
f40dd404050000002e010100000023000000320af40dd4041000040000000000ea09620f
e4e8e2e5f0f1e8f4b3eaeee2e0ede8e928002a0025002300280023002b00330016002600
2800250024002a002a002a00050000002e0100000000050000001402711462a905000000
020101000000040000002701ffff07000000fc020000ffffff000000040000002d010800
08000000fa0200000c00000080808002040000002d010900070000001b045c0fe209c90e
b604040000002d01010004000000f0010800040000002d01030004000000f00109000300
00001e000700000016043d0fc409e70ed40405000000020101000000040000002d010700
05000000090200000000050000001402df0ed404050000002e01010000002c000000320a
df0ed4041600040000000000ea09620ff8e8f0eeeaeee4e8e2e5f0f1e8f4b3eaeee2e0ed
e8e93d002a00280028002600280028002a0025002300280023002a003300170026002800
250023002a002b002a00050000002e0100000000050000001402711462a9050000000201
01000000040000002701ffff1000000026060f001600ffffffff000037040000460d0000
400400000f0f000008000000fa0200000600000000000000040000002d01080004000000
2d01020008000000250302003b044a0d3b040a0f040000002d01030004000000f0010800
040000002d0101000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffff
ffff0000370400004a010000b60400005301000008000000fa0200000600000000000000
040000002d010800040000002d01020008000000250302003b044e01b1044e0104000000
2d01030004000000f0010800040000002d0101000800000026060f000600ffffffff0100
040000002d010000030000000000

picscalex102010009000003160e000008003400000000001400000026060f001e00ffff
ffff040014000000576f72640e004d6963726f736f667420576f7264050000000b020000
0000050000000c02b809b8091c000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d000000000a000000040000000000ffffffff010000000000300004000000
2d0100001000000026060f001600ffffffff0000890300009c06000008040000a5060000
08000000fa0200000600000000000000040000002d01010007000000fc02010000000000
0000040000002d01020008000000250302008d03a0060304a00608000000fa0200000000
000000000000040000002d01030004000000f001010007000000fc020000ffffff000000
040000002d0101000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffff
ffff0000ff030000a00100007e040000a901000008000000fa0200000600000000000000
040000002d010400040000002d01020008000000250302000304a4017904a40104000000
2d01030004000000f0010400040000002d0101000800000026060f000600ffffffff0100
1000000026060f001600ffffffff000089030000a001000008040000a901000008000000
fa0200000600000000000000040000002d010400040000002d0102000800000025030200
8d03a4010304a401040000002d01030004000000f0010400040000002d01010008000000
26060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000ff030000dc020000
7e040000e502000008000000fa0200000600000000000000040000002d01040004000000
2d01020008000000250302000304e0027904e002040000002d01030004000000f0010400
040000002d0101000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffff
ffff0000ff030000750000007e0400007e00000008000000fa0200000600000000000000
040000002d010400040000002d0102000800000025030200030479007904790004000000
2d01030004000000f0010400040000002d0101000800000026060f000600ffffffff0100
050000000201010000001c000000fb02adff0000000000009001000000cc044000125469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
0400050000000902000000000500000002010100000007000000fc020000ffffff000000
040000002d01050008000000fa0200000c00000080808002040000002d01060007000000
1b042f098a03fb070800040000002d01010004000000f0010500040000002d0103000400
0000f0010600030000001e000700000016040f096c031908260005000000020101000000
1c000000fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f
6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d0105000500000014023a08
7101050000002e010100000011000000320a3a0871010400040000000000b809b809cce5
f2e04600230023002300050000002e010000000005000000140200000000050000000201
01000000050000000201010000000500000014028908ed00050000002e01010000001d00
0000320a8908ed000c00040000000000b809b809b3ede2e5f1f2f3e2e0ededff16002a00
25002300230024002600260023002a002b002400050000002e0100000000050000001402
0000000005000000020101000000040000002701ffff07000000fc020000ffffff000000
040000002d01060008000000fa0200000c00000080808002040000002d01070007000000
1b047308ae09e0078204040000002d01010004000000f0010600040000002d0103000400
0000f0010700030000001e0007000000160454089009fe07a00405000000020101000000
040000002d01050005000000090200000000050000001402f607a004050000002e010100
000031000000320af607a0041900040000000000b809b809e4eef5b3e42028e4eef5b3e4
ede8e920efeef0f2f4e5ebfc29102800280027001600280014001a002800280027001700
28002a002b002a0014002a0028002800230033002300270024001a00050000002e010000
00000500000014027c1362a905000000020101000000040000002701ffff07000000fc02
0000ffffff000000040000002d01060008000000fa0200000c0000008080800204000000
2d010700070000001b04b209af09cd088304040000002d01010004000000f00106000400
00002d01030004000000f0010700030000001e0007000000160493099109ec08a1040500
0000020101000000040000002d01050005000000090200000000050000001402e508a104
050000002e010100000032000000320ae508a1041a00040000000000b809b809eaeeedf2
f0eeebfc2c20efeef8e8f0e5ededff20e2efebe8e2f3260028002a002300280028002700
2400140014002a0028003d002a00280023002a002a002400140025002b0027002a002700
2600050000002e01000000000500000014027c1362a90500000002010100000005000000
0201010000000500000014023309a104050000002e01010000002c000000320a3309a104
1600040000000000b809b80928f1efe5f6b3e0ebfcede8e920efeef0f2f4e5ebfc291a00
23002a0023002a0017002300270025002a002a002a0014002a0028002800230033002300
270025001a00050000002e01000000000500000014020000000005000000020101000000
040000002701ffff1000000026060f001600ffffffff0000ff030000250800007e040000
2e08000008000000fa0200000600000000000000040000002d010600040000002d010200
08000000250302000304290879042908040000002d01030004000000f001060004000000
2d0101000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000
ff030000140900007e0400001d09000008000000fa020000060000000000000004000000
2d010600040000002d01020008000000250302000304180979041809040000002d010300
04000000f0010600040000002d0101000800000026060f000600ffffffff010010000000
26060f001600ffffffff00008903000095080000080400009e08000008000000fa020000
0600000000000000040000002d010600040000002d01020008000000250302008d039908
03049908040000002d01030004000000f0010600040000002d0101000800000026060f00
0600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000ff0300002708000009040000
1c09000008000000fa0200000600000000000000040000002d010600040000002d010200
080000002503020003042b0804041709040000002d01030004000000f001060004000000
2d0101000800000026060f000600ffffffff010007000000fc020000ffffff0000000400
00002d01060008000000fa0200000c00000080808002040000002d010700070000001b04
3a078a0306060800040000002d01010004000000f0010600040000002d01030004000000
f0010700030000001e000700000016041b076c0324062600050000000201010000000400
00002d0105000500000009020000000005000000140246066201050000002e0101000000
13000000320a460662010500040000000000b809b809d1eaebe0e4003500260027002300
2800050000002e01000000000500000014027c1362a90500000002010100000005000000
02010100000005000000140295062a01050000002e010100000017000000320a95062a01
0800040000000000b809b809efeef0f2f4e5ebff2a002800280023003300230027002400
050000002e01000000000500000014020000000005000000020101000000040000002701
ffff07000000fc020000ffffff000000040000002d01060008000000fa0200000c000000
80808002040000002d010700070000001b046b06aa09d8057e04040000002d0101000400
0000f0010600040000002d01030004000000f0010700030000001e000700000016044c06
8c09f6059c0405000000020101000000040000002d010500050000000902000000000500
00001402ee059c04050000002e01010000002b000000320aee059c041500040000000000
b809b809eaeeece1b3edeee2e0ede8e920efeef0f2f4e5ebfc0026002800320028001600
2a002800250023002b002a002a0014002a00280028002300330023002700240005000000
2e01000000000500000014027c1362a905000000020101000000040000002701ffff0700
0000fc020000ffffff000000040000002d01060008000000fa0200000c00000080808002
040000002d010700070000001b045607aa09c3067e04040000002d01010004000000f001
0600040000002d01030004000000f0010700030000001e0007000000160437078c09e106
9c0405000000020101000000040000002d01050005000000090200000000050000001402
d9069c04050000002e01010000002f000000320ad9069c041800040000000000b809b809
f1efe5f6b3e0ebb3e7eee2e0ede8e920efeef0f2f4e5ebfc23002a0023002a0016002400
270016001f002800250023002b002a002a0014002a002800280023003300230027002400
050000002e01000000000500000014027c1362a905000000020101000000040000002701
ffff1000000026060f001600ffffffff0000ff0300001f0600007e040000280600000800
0000fa0200000600000000000000040000002d010600040000002d010200080000002503
02000304230679042306040000002d01030004000000f0010600040000002d0101000800
000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000ff0300000707
00007e0400001007000008000000fa0200000600000000000000040000002d0106000400
00002d010200080000002503020003040b0779040b07040000002d01030004000000f001
0600040000002d0101000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600
ffffffff0000ff0300001f060000090400000f07000008000000fa020000060000000000
0000040000002d010600040000002d01020008000000250302000304230604040a070400
00002d01030004000000f0010600040000002d0101000800000026060f000600ffffffff
010007000000fc020000ffffff000000040000002d01060008000000fa0200000c000000
80808002040000002d010700070000001b0412058a03de030500040000002d0101000400
0000f0010600040000002d01030004000000f0010700030000001e00070000001604f304
6c03fc03230005000000020101000000040000002d010500050000000902000000000500
000014021e04eb00050000002e01010000001a000000320a1e04eb000a00040000000000
b809b809cce5ede5e4e6ece5edf2460023002a00230028003700320024002a0023000500
00002e01000000000500000014027c1362a9050000000201010000000500000002010100
00000500000014026d042801050000002e010100000017000000320a6d04280108000400
00000000b809b809efeef0f2f4e5ebff2a00280028002300330023002700240005000000
2e01000000000500000014020000000005000000020101000000040000002701ffff0700
0000fc020000ffffff000000040000002d01060008000000fa0200000c00000080808002
040000002d010700070000001b044304ac09b0038004040000002d01010004000000f001
0600040000002d01030004000000f0010700030000001e0007000000160424048d09ce03
9e0405000000020101000000040000002d01050005000000090200000000050000001402
c6039e04050000002e01010000002b000000320ac6039e041500040000000000b809b809
f4b3eaf1eee2e0ede8e92028efe0f1e8e2ede8e929003300160026002300280025002300
2b002a002a0014001b002a00230023002b0025002a002b002a001a00050000002e010000
00000500000014027c1362a905000000020101000000040000002701ffff07000000fc02
0000ffffff000000040000002d01060008000000fa0200000c0000008080800204000000
2d010700070000001b047405aa0990047e04040000002d01010004000000f00106000400
00002d01030004000000f0010700030000001e0007000000160454058c09ae049c040500
0000020101000000040000002d01050005000000090200000000050000001402a7049c04
050000002e010100000034000000320aa7049c041b00040000000000b809b809e3edf3f7
eae8e92028e0eaf2e8e2ede8e92c20ecb3edebe8e2e8e90020002b002600290026002a00
2a0015001a002300260023002b0025002a002b002a0014001400320016002a0028002a00
25002b002a00050000002e01000000000500000014027c1362a905000000020101000000
05000000020101000000050000001402f5049c04050000002e01010000001a000000320a
f5049c040a00040000000000b809b809eae5f0eee2e0ede8e92926002300280028002500
23002a002a002b001a00050000002e010000000005000000140200000000050000000201
01000000040000002701ffff1000000026060f001600ffffffff0000ff030000f7030000
7e0400000004000008000000fa0200000600000000000000040000002d01060004000000
2d01020008000000250302000304fb037904fb03040000002d01030004000000f0010600
040000002d0101000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffff
ffff0000ff030000f20400007e040000fb04000008000000fa0200000600000000000000
040000002d010600040000002d01020008000000250302000304f6047904f60404000000
2d01030004000000f0010600040000002d0101000800000026060f000600ffffffff0100
1000000026060f001600ffffffff00008903000074040000080400007d04000008000000
fa0200000600000000000000040000002d010600040000002d0102000800000025030200
8d03780403047804040000002d01030004000000f0010600040000002d01010008000000
26060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000ff030000f7030000
09040000f804000008000000fa0200000600000000000000040000002d01060004000000
2d01020008000000250302000304fb030404f304040000002d01030004000000f0010600
040000002d0101000800000026060f000600ffffffff010007000000fc020000ffffff00
0000040000002d01060008000000fa0200000c00000080808002040000002d0107000700
00001b043c028a0308010500040000002d01010004000000f0010600040000002d010300
04000000f0010700030000001e000700000016041d026c03260123000500000002010100
0000040000002d0105000500000009020000000005000000140248015b01050000002e01
0100000014000000320a48015b010600040000000000b809b809d0b3e2e5edfc2c001600
250023002a002400050000002e01000000000500000014027c1362a90500000002010100
00000500000002010100000005000000140297010c01050000002e01010000001c000000
320a97010c010b00040000000000b809b809ebb3eae2b3e4edeef1f2b3ff270016002600
2500170028002a002800230023001600050000002e010000000005000000140200000000
05000000020101000000040000002701ffff07000000fc020000ffffff00000004000000
2d01060008000000fa0200000c00000080808002040000002d010700070000001b04e800
aa0906007e04040000002d01010004000000f0010600040000002d01030004000000f001
0700030000001e00070000001604c9008c0924009c040500000002010100000004000000
2d010500050000000902000000000500000014021e009c04050000002e01010000002f00
0000320a1e009c041800040000000000b809b809efeef0f2f4e5ebfc20e2e8f1eeeaeeeb
b3eae2b3e4ede8f52a002800280023003300230027002400140025002a00230028002600
28002700160027002500160029002a002a002700050000002e0100000000050000001402
7c1362a905000000020101000000050000000201010000000500000014026c009c040500
00002e010100000026000000320a6c009c041200040000000000b809b809f4b3ede0edf1
eee2e8f520e0eaf2e8e2b3e2330016002a0023002a002300280026002a00270014002400
260023002a00250016002500050000002e01000000000500000014020000000005000000
020101000000040000002701ffff07000000fc020000ffffff000000040000002d010600
08000000fa0200000c00000080808002040000002d010700070000001b041602aa093501
7e04040000002d01010004000000f0010600040000002d01030004000000f00107000300
00001e00070000001604f7018c0953019c0405000000020101000000040000002d010500
050000000902000000000500000014024c019c04050000002e010100000019000000320a
4c019c040900040000000000b809b809efeef0f2f4e5ebfc20292a002800280023003300
2300270024001400050000002e01000000000500000014027c1362a90500000014024c01
ee05050000002e010100000025000000320a4c01ee051100040000000000b809b809f1e5
f0e5e4edfceeebb3eae2b3e4ede8f5e2230023002800230028002a002400280027001600
27002500160028002b002a002700050000002e0100000000050000001402000000000500
0000020101000000050000000201010000000500000014029a019c04050000002e010100
000026000000320a9a019c041200040000000000b809b809f4b3ede0edf1eee2e8f520e0
eaf2e8e2b3e2330016002a0023002a002300280026002a00270014002400260023002a00
250016002500050000002e01000000000500000014020000000005000000020101000000
040000002701ffff1000000026060f001600ffffffff0000fc0300007500000005040000
e402000008000000fa0200000600000000000000040000002d010600040000002d010200
0800000025030200000479000004df02040000002d01030004000000f001060004000000
2d0101000800000026060f000600ffffffff010007000000fc020000ffffff0000000400
00002d01060008000000fa0200000c00000080808002040000002d010700070000001b04
4c03aa096b027e04040000002d01010004000000f0010600040000002d01030004000000
f0010700030000001e000700000016042d038c0989029c04050000000201010000000400
00002d0105000500000009020000000005000000140282029c04050000002e0101000000
19000000320a82029c040900040000000000b809b809efeef0f2f4e5ebfc20292a002800
2800230033002300270024001400050000002e01000000000500000014027c1362a90500
000014028202ee05050000002e010100000020000000320a8202ee050e00040000000000
b809b809f1ebe0e1eeebb3eae2b3e4ede8f5230027002300280028002700170026002500
160029002a002b002700050000002e010000000005000000140200000000050000000201
0100000005000000020101000000050000001402d0029c04050000002e01010000002600
0000320ad0029c041200040000000000b809b809f4b3ede0edf1eee2e8f520e0eaf2e8e2
b3e2330016002a0023002a002300280026002a00270014002400260023002a0025001600
2500050000002e0100000000050000001402000000000500000002010100000004000000
2701ffff040000002d010000030000000000

Рисунок 2.4 – Основні типи портфелів цінних паперів

До складу портфелю подвійного призначення включаються папери, що
приносять його власнику високий дохід при зростанні вкладеного капіталу.
У даному випадку мова йде про цінні папери інвестиційних фондів
подвійного призначення, які випускають власні акції двох типів, перші
приносять високий дохід, другі – зростання капіталу.

Залежно від типу інвестора розрізняють інституційний та індивідуальний
портфелі цінних паперів, які формують відповідно інституційні інвестори
– юридичні особи та інвестори – фізичні особи.

Також портфелі цінних паперів залежно від методів управління ними можуть
класифікуватися як фіксовані (пасивні) та гнучкі (активні) портфелі.
Так, фіксований портфель являє собою сукупність цінних паперів, які
залишаються на весь період існування портфеля незмінними. Як правило,
цей портфель складається з державних цінних паперів. Термін існування
фіксованого портфеля визначають останні дані погашення за цінними
паперами портфеля. Цей вид портфеля може гарантувати відносно високу
безпеку вкладання коштів у цінні папери для інвестора, але не здатний
забезпечити високих доходів. На відміну від фіксованого портфеля,
формування інвестором гнучкого портфеля передбачає управління даним
портфелем упродовж усього періоду його існування згідно з інвестиційними
цілями інвестора. Інвестори використовують такі стратегії активного
управління портфелем, як перекидання коштів; пошук акцій недооцінених
ринком компаній та підприємств, що реорганізуються; спекуляція новими
випусками цінних паперів та ін.

Залежно від видів фінансових інструментів, які входять до портфеля
цінних паперів, вирізняють комбінований та спеціалізований портфель.
Склад останнього обмежується тільки одним видом фінансових інструментів.
Тобто спеціалізований портфель може бути у вигляді портфеля облігацій,
портфеля акцій, портфеля опціонів тощо. Комбінований портфель включає
певну сукупність видів цінних паперів, які обертаються на ринку. Даний
портфель може складатися з акцій, облігацій та інших видів цінних
паперів.

Метою вкладання інвестором коштів у цінні папери може бути отримання
доходу або інша специфічна ціль (доступ через цінні папери до дефіцитної
продукції, майнових прав; створення холдингових структур; розширення
сфери впливу та перерозподіл власності тощо). Тобто можна виокремити дві
основні вигоди, які може отримати інвестор, вкладаючи кошти у цінні
папери:

1) дохід від цінних паперів та

2) контроль за підприємствами.

Виходячи з цього, портфелі цінних паперів класифікують (типізують) за
цілями інвестування: дохідний портфель та спеціальний портфель.

Дохідний портфель формують задля отримання доходу від цінних паперів чи
у вигляді дивідендів, чи у вигляді приросту курсової вартості.

Спеціальний портфель формується інвестором згідно з його специфічними
цілями.

У такому випадку існування специфічного портфеля приносить інвестору
певні доходи, але не безпосередньо від цінних паперів, які входять до
даного портфеля.

Методи формування й оцінювання портфеля цінних паперів є найважливішими
у сучасній економічній теорії ринку. Наголосимо, що останніми роками
було присуджено кілька Нобелівських премій за розроблення, пов’язані з
окремими аспектами цієї проблеми.

2.2 Міжбанківське об’єднання: їх види і характеристика

Банки можуть бути учасниками промислово-фінансових груп з дотриманням
вимог антимонопольного законодавства України. Банківське об’єднання
створюється за попередньою згодою Національного банку України та
підлягає державній реєстрації шляхом внесення відповідного запису до
Державного реєстру банків. Міжбанківські об’єднання відіграють усе
помітнішу роль у діяльності банківської та кредитної систем. Вони
утворюються банками (іншими установами за участю банків) з метою
координації та узгодження дій, підвищення ефективності своєї політики,
для захисту своїх професійних інтересів та ін.

Перші міжбанківські об’єднання виникли як наслідок становлення
величезних промислових монополій (концентрації проми¬лового капіталу) та
конкурентної боротьби між банками. Осно¬ними способами створення
міжбанківських об’єднань стали:

а) злиття самостійних банків;

б) поглинання одним банком своїх конкурентів.

Нині існує велика кількість різноманітних міжбанківських об’єднань, їх
утворення базується як на добровільному об’єднанні амостійних банків
(злиття), так і на правах примусового підпорядкування та залежності
(поглинання).

Умовно, виходячи із різних критеріїв класифікації, міжбанківські
об’єднання поділяються: некомерційного типу, комерційного типу,
асоціативні структури, асоціації, спілки, ліги, корпоративні структури,
картелі, консорціуми, синдикати на акціонерних засадах на пайових
засадах об’єднання комерційного типу, концерни (корпорації»), трести.

а) залежно від складу учасників:

– на суто банківські об’єднання;

– об’єднання змішаного типу, учасниками котрих стають як підприємства та
організації, так і один чи кілька банків;

б) залежно від цілей:

– на об’єднання комерційного типу, діяльність яких орієнтована на
отримання й максималізацію прибутку;

– некомерційного типу, основною метою діяльності яких є надання різних
видів послуг своїм членам;

в) залежно від строків діяльності:

– на безстрокові об’єднання, що діють постійно;

– об’єднання, створені на певний строк;

г) залежно від ступеня залежності й підпорядкування окремих структур:

– на асоціативні добровільні об’єднання, членами яких є рівноправні за
статусом самостійні банки, котрі добровільно делегують виконання окремих
функцій створеному ними об’єднанню та його апарату;

– корпоративні, засновані на відносинах власності й системі участі в
капіталі об’єднання, які мають жорстку ієрархічну структуру і залежать
від головного банку – власника контрольного пакета акцій.

Найбільш поширеним є розподіл міжбанківських об’єднань на асоціативні й
корпоративні.

Головними представниками міжбанківських об’єднань асоціативного
комерційного типу є консорціуми та картелі; корпоративного типу –
концерни і трести.

Банківський консорціум – тимчасове об’єднання на договірній основі
кількох банків для спільного проведення кредитних, гарантійних або інших
банківських операцій. Організується під головуванням найбільшого банку
(голови консорціуму), який діє від імені і в інтересах усіх учасників
консорціуму. За такого об’єднання юридична самостійність банків, що
входять до складу консорціуму, не втрачається. оловна мета консорціуму:

1. Збільшення обсягів операцій з допомогою концентрації ресурсів.

2. Розподілення ризиків, що дає можливість обмежити втрати кожного
учасника консорціуму за можливих неплатежів клієнтів.

Часто консорціальні об’єднання банків називають банківськими
синдикатами, а кредити, що надаються консорціумом банків, –
консорціальними, або синдикативними. У банківській практиці синдикатами
називають тимчасові банківські об’єднання, створені для розміщення
великих випусків цінних паперів, обслуговування емісійно-засновницької
діяльності клієнтів.

Банківський картель – об’єднання крупних банків навколо угоди про
розподіл сфер діяльності (узгодження і проведення єдиної політики щодо
процентних ставок, дивідендів, умов кредитування тощо). Умови угоди, як
правило, не афішуються. Незалежність банків, що входять до складу
картелю, зберігається.

Банківський концерн – це монополістичне об’єднання акціонерних банків,
коли великий банк (головне акціонерне това-риство) стає власником
контрольного пакета акцій юридичне самостійних банків (дочірніх
товариств), а відтак здобуває право контролювати їхню діяльність. До
складу банківського концерну, крім банків, можуть входити також інші
(страхові, лізингові, факторингові тощо) акціонерні товариства з різною
специфікою діяльності, що не залежать одне від одного, але об’єднані під
керівництвом акціонерного товариства, якому належать контрольні пакети
акцій усіх акціонерних товариств концерну. Таке об’єднання має назву
банківської хол-динг-компанії.

Банківські холдинги стали дуже поширеними в останні роки, вони
утворюються на величезних територіях, їх називають «супермаркетами»
банківських і небанківських послуг. Основна мета холдингу –
спрямовувати, контролювати діяльність усього об’єднання і кожної його
складової окремо, оптимізу-ючи прибуток. Існують одно та
багатобанківські холдингові компанії. Однобанківські холдингові компанії
(фінансові концерни) складаються з одного банку, який виконує функції
холдингу, а також певної кількості парабанків. Багатобанківські
холдингові компанії контролюють два або більше банків. Найчастіше
головною холдинговою компанією в цьому об’єднанні стає інвестиційна або
фінансова корпорація, створена на базі промислових підприємств і банків.

Банківський трест – це монополістичне об’єднання банків, яке утворюється
об’єднанням власності банків, що входять до його складу. При цьому
останні втрачають юридичну, комерційну самостійність і підпорядковуються
одному органу управління. На відміну від концерну, трест базується не на
акціонерній, а на пайовій формі власності.

2.3 Визначити процентну ставку і суму виплат за факторинг. Ставка за
кредит склала 180% річних, середній строк обігу коштів – 14 днів.
Продавець надав рахунок-фактуру на 300000 грн.

РІШЕННЯ

Плата за ці операції складатиме (180*14)/360=7% сумы, прийнятой до
оплати факторинга.

За оплату продавцу документів на сумму 300000 грн. факторинг получає від
нього: 7*300000=21000 грн.

Список літератури

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000
№2121III / Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, №5–6, ст. 30 із
подальшими змінами.

2. Закон України «Про національний банк України» від 20.05.1999 №679XIV/
Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, №29, ст. 238 із подальшими
змінами.

3. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у
національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління
Національного банку України від 12.11.2003 №492 і зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 р. за №1172/8493 із
подальшими змінами. // www.гаdа.кіеv.uа.

4. Положення про міжбанківські розрахунки в Україні.

5. Банківська система України: рік сталого розвитку // Вісник
Національного банку України. – 2002. – №12 – с. 34–37.

6. Динаміка фінансового стану банків України на 1 січня 2003 року //
Вісник Національного банку України. – 2003. – №2 – с. 20–21.

21. Рейтинг українських банків на 01.01.2003 р. – Асоціація українських
банків // Бізнес. 2003. – №7. – с. 34–35.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020