3

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ

До захисту допускаю:

завідувач кафедри банківської справи,

Академік АЕН України, д.е.н., професор

О. В. Васюренко

ДИПЛОМНА РОБОТА

Банківські операції з пластиковими картками

Керівник роботи, Академік АЕН України,

д.е.н., професорО.В. Васюренко

Консультант з питань використання

інформаційних систем і технологій,

викладачО.І. Ходирєв

Консультант з питань охорони праці,

викладачТ.С. Молодоря

Студент факультету

банківської справи, обліку і фінансів

V курсу групи 51-БС

спеціальності 7.050105 “Банківська справа”І. І. Борисенко

Харків – 2009

Зміст

Вступ

Розділ 1. Світова практика використання платіжних карток як
кредитно-розрахункового інструменту та особливості їх запровадження в
Україні

1.1 Історичний аспект виникнення і розвитку ринку банківських платіжних
карток

1.2 Сутність, види та особливості застосування банківських платіжних
карток як кредитно-розрахункового інструменту

1.3 Основні елементи і учасники системи карткових розрахунків та їх
взаємодія

1.4 Техніко-економічна характериситка ХФ АКІБ “УкрСиббанк” “ХРУ”

Розділ 2. Комплексний аналіз запровадження та використання розрахунків
за допомогою пластикових карток

2.1 Організація роботи комерційних банків України щодо обслуговування
клієнтів за допомогою пластикових карток

2.2 Аналіз банківських операцій з використанням пластикових карток
внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем

2.3 Позиціонування та послуги ХФ АКІБ “УкрСиббанк” “ХРУ” на ринку
платіжних карток

Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку індустрії банківських
пластикових карток в Україні

3.1 Створення і необхідність впровадження Національної системи масових
електроних платежів

3.2 Міжнародний досвід та перспективи на Україні розвитку та
застосування кредитних карток як сучасного інструмента безготівкового
обігу на Україні

3.3Місце операцій з пластиковими картками в Інтернет-просторі України

Розділ 4. Використання інформаційних систем і технологій у банківській
сфері

4.1 Стан інформаційних систем і технологій в ХФ АКІБ “УкрСиббанк” “ХРУ”

4.2 Перспективи розвитку сучасних інформаційних інформаційних систем і
технологій

4.3 Основні задачі та вимоги до систем захисту банківської інформації

Розділ 5. Правові, соціально-економічні, організаційно-технічні питання
охорони праці в банківській установі

5.1 Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці в ТВБВ ХФ АКІБ “УкрСиббанк”
“ХРУ” № 7

5.2 Техніка безпеки

5.3 Пожежна безпека

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

За останні роки в економіці і банківській системі України відбулися
радикальні зміни, обумовлені досягненням Україною політичної та
економічної незалежності і переходом до розбудови соціально орієнтованої
ринкової економіки. Ці зміни торкнулись і роботи банківських установ,
передусім це стосується розширення спектра банківських операцій.

Останім часом в Україні неабиякого поширення набувають операції з
пластиковими картками, але процес їх впровадження супроводжується
певними труднощами, пов’язаними, насамперед, із неосвідченістю населення
у користуванні картками та невеликою кількістю точок обслуговування.

У цьому зв’язку дослідження питання організації роботи з пластиковими
картками установами банків України набуває особливого значення, що
зумовлює актуальність обраної теми та доцільність проведення досліджень
для розвитку цього питання.

Об’єктом дослідження є вивчення ринку пластикових карток в Україні та
розвиток операцій комерційних банків з картками на прикладі ХФ АКІБ
“УкрСиббанк” “ХРУ”.

Метою даної роботи є дослідження теоретичних основ організації та діючої
практики банківських операцій з пластиковими картками, а також пошук
напрямків удосконалення цієї роботи на основі систематизації існуючих
пропозицій щодо цього питання.

Для досягнення поставленої мети у роботі вирішуються такі завдання:

ь розглянуто історичний аспект виникнення і розвитку ринку банківських
платіжних карток;

ь викладено сутність, види та особливості застосування банківських
платіжних карток як кредитно-розрахункового інструменту, визначені
основні учасники і елементи системи карткових розрахунків та їх
взаємодія;

ь досліджено систему безготівкових розрахунків на основі кредитних та
дебетових карток;

ь розглянуто організацію роботи комерційних банків України щодо
обслуговування клієнтів за допомогою пластикових карток та порядок
обліку банками операцій з використанням карток внутрішньодержавних та
міжнародних платіжних систем;

ь проведено аналіз сучасного стану ринку плаіжних карток в Україні та
позиціонування ХФ АКІБ “УкрСиббанк” “ХРУ” на ринку пластикових карток;

ь обгрунтовано створення і необхідність впровадження Національної
системи масових електроних платежів;

ь досліджено міжнародний досвід та перспективи на Україні розвитку та
застосування кредитних карток як сучасного інструмента безготівкового
обігу;

ь наведено місце операцій з банківськими пластиковими картками в
Інтернет-просторі України.

Вказаному питанню приділяється значна увага Національного банку України
та комерційних банків України, що знайшло своє відображення у законах
“Про банки і банківську діяльність”, “Про Національний банк України”,
«Про платіжні системи та переказ грошей в Україні», Положення про
порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосування
від 27 серпня 2001 року №367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.11.2001 за №954/6145; Інструкція про переміщення валюти
України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів,
інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон
України, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.07.2000 року №283;
інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів НБУ.

На вирішення цієї проблеми спрямовані дослідження В.Ющенка, С.Цокола,
І.Новака, В.Страхарчука, І.Рогача, М.Сендзюка, В.Антонюка, І.Дорошенка,
А.Савченка, О.Брегеди, П.Іванова, Ю.Стрельченка, Н.Шульги,
О.Сокольської, В.Кравця, О. Махаєвої та інших.

Впровадження пропозицій та рекомендацій, наданих в роботі, дозволить
покращити роботу банків по запровадженню операцій з пластиковими
картками.

Розділ 1. Світова практика використання платіжних карток як
кредитно-розрахункового інструменту та особливості їх запровадження в
Україні

1.1 Історичний аспект виникнення і розвитку ринку банківських платіжних
карток

Розрахунки з використанням готівкових коштів дуже дорого обходяться
державним та комерційним фінансовим установам. Випуск в обіг нових
купюр, обмін старих, великі обсяги готівки, утримання персоналу, – все
це є великим тягарем для економіки країни. Одним із можливих та
перспективних способів вирішення проблеми зменшення обсягів готівкового
обігу є створення ефективної автоматизованої системи безготівкових
розрахунків. За експертними оцінками, така система зможе забезпечити
скорочення приблизно на одну третину готівкового обігу в Україні.

Час появи банківських пластикових карток в певній ступені є спірним
питанням. Вперше пластикові картки, тоді ще правда паперові, запровадили
у 1914 році деякі американські крамниці. Вони видавали їх своїм
постійним відвідувачам, які були гідні такої довіри. То були власне
кредитні картки з рельєфно витиснутими на них ім’ям та адресою клієнта.
Продавці за допомгою копіювального паперу могли швидко занести дані про
клієнта у касові книги. Усвідомивши, що загальна мережа карткового
обслуговування збільшить клієнтуру кожного з торговельних підприємств,
власники майже тисячи крамниць та інших торговельних закладів у 1936
році погодились у такий спосіб кредитувати спільних клієнтів.

З середини ХХ століття починають з’являтися автоматизовані системи
розрахунків за допомогою спеціальних банківських карток. Першу
банківську кредитну картку випустив в 1951 році Franklin National Bank.
За ним послідували і інші. В другій половині 50-х років ряд крупних
банків: Bank of America, Chase Manhattan і Marine Midland Trust, ввели в
обіг власні кредитні картки. Bank of America, використовуючи мережу
своїх відділень, зміг забезпечити умови найбільш широкого прийому своїх
кредитних карток. Невеликі банки, які не витримали конкуренції на ринку
пластикових карток, приєднались до його системи. В 1966 році Bank of
America почав надавати ліцензії на свою систему як в США, так і в інших
країнах. Однак форми контролю, які використовувались цією системою не
влаштовували банки, які прагнули автономності і самостійності в
операціях з картками. Крім того, незадоволення викликало ще й те, що
ім’я їх основного конкурента стояло на всіх картках системи. Це призвело
до того, що в 1970 році Bank of America змушений був передати операції з
кредитними картками компанії National Bank Americard, Inc.(NBI), в якій
він став одним із членів. В 1977 році NBI отримала назву VISA USA Inc.,
а в кінці — VISA International. Сьогодні VISA об’єднує більш 25000
банків, а її картка — найрозповсюдженіша в світі. Люди, які створили цю
нову картку і систему її підтримки, спочатку не сумнівались, що
зустрінуть всебічне визнання. Але навіть в таких умовах важко собі
уявити, що вони передбачили той вплив, який банківські картки зробили
всього за декілька років [96].

Система Bank Americard виникла у досить вузькому колі власників карток і
торгівців. Швидкий ріст кількості споживачів, які використовували
картки, і торгівців, які визнавали їх засобом оплати, в наступні роки
міг би перевищити бачення найсміливішого фантазера. Більше 20 мільйонів
споживачів в США користувалися в 1970 році картками Банк Америккард. До
кінця 1980 року число банківських карток перевищило 73 млн., а число
відкритих рахунків Visa складало 150 млн. з загальним об’ємом продаж в
171 млрд.дол. в кінці 1991 року.

В 1967 році в США з декількох регіональних асоціацій, що випускали
власні картки, виникла компанія Interbank Card Association, отримавша
пізніше назву MasterCard International і яка є зараз одним з лідерів
світового карткового бізнесу. До 1970 року членами системи Master Charge
було більш як 5000 фінансових установ, які обслуговували приблизно 36
мільйонів власних карток. Оскільки організація стала транснаціональною,
асоціація була в 1979 році перейменована в Master Card.

В 1980 році число карток Master Card, які були в обігу в США, зросло до
55 млн., а до кінця 1990 року – 90 млн. одиниць. В період між 1980 і
1991 роком загальний обсяг покупок по системі MasterCard зріс з 10,4
млрд. до майже 99 млрд.дол.

Паралельно з нею в США (а потім і в усьому світі) почала діяти система,
що випустила першу картку з пластику — American Express [96].

Як VISA, так і MasterCard з моменту встановлення прийняли рішення не
допускати подвійного членства для банків-учасників. Однак, загострення
конкуренції на ринку кредитних карток привело ці організації до визнання
необхідності співпраці, і в 1984-85 роках представники обох організацій
узгодили ряд стандартів і почали випуск спільних списків заборонених до
приймання карток.

В 1992 році європейські карткові компанії EuroCard, Eurocheck Holding і
Eurocheck International утворили нову компанію Europay International, що
означало створення нової об’єднаної європейської карткової платіжної
системи, яка отримала права на управління торговими марками EuroCard i
Eurocheck. Пізніше права на ведення операцій в Європі були надані новій
системі і з боку MasterCard International. Таким чином, банк, що
приєднався до системи Europay, отримує можливість випускати і картки
EuroCard, і картки MasterCard.

Відносно недавно компанії MasterCard i Europay з метою розширення
спектра пропозицій засновали на паритетних засадах нову систему Maestro,
що випускає однойменну дебетову картку. Компанія Europay International
отримала права на діяльність у Європі від Cirrus — дочерньої компанії
MasterCard, що випускає картку для використання тільки в банкоматах.

Головні причини швидкого росту цих систем слід аналізувати з точки зору
економічних передумов споживача, торговця і банку. Для споживача
банківські картки зробили процес отримання послуг більш доступним,
особливо коли для цього були потрібні кредитні засоби. Клієнти банків
мали можливість отримати кредит для багатьох покупок без необхідності
повторних візитів до банку і клопотання про позичку. Запозичена сума при
цьому могла бути або повністю виплачена в кінці кожного місяця або
розбита на декілька щомісячних платежів.

Кредитування покупця продавцем настільки старе, як і самі гроші. Надаючи
кредит, продавець отримує додатковий прибуток за рахунок стимулювання
попиту. В сучасному світі кредитування покупця отримало надмірно широке
розповсюдження. Таким чином, торгівці знаходили банківські картки
привабливими, оскільки угоди по продажу легко було підтвердити у банку і
оплата була гарантованою. Енергійна реклама і просування карток банками
і національними асоціаціями підвищили можливості збільшення продаж для
тих торгівців, які приймали до оплати картки. Асоціації позбавляли
торгівців від ризику і витрат на здійснення особистих кредитних планів,
які б пригортали увагу покупців.

Банки знайшли привабливим спосіб розширення кредиту клієнтам через
кредитні лінії в поєднанні з банківськими картками. Географія їх ринку
також розширювалась, оскільки банки могли випускати картки для
споживачів, які мешкали не тільки поблизу банка. Разом з цим, новим
клієнтам були запропоновані нові інші банківські послуги. Дохід від
власників карток поєднувався з доходами від дисконту, сплаченого
торгівцями, і новими депозитними ресурсами, які створювались за рахунки
від продажу [23].

На сьогодні безготівкові розрахунки за допомогою банківських карток
отримали широке розповсюдження. Магазини, білетні каси, готелі майже
всіх країн світу приймають до сплати пластикову картку, що в свою чергу
зумовило збільшення видів пластикових карток.

В умовах розвитку ринкових відносин в Україні пластикові картки стали
одним із найбільш зручних інструментів здійснення безготівкових
розрахунків. Одночасно пластикові картки є необхідним атрибутом
світового фінансового ринку.

Перші картки сучасного вигляду почали застосовуватися в США на початку
50-х років двадцятого століття. Пізніше розрахунки за їх допомогою
запровадили банки багатьох країн. Виникли міжнародні фінансові
асоціації: VISA, American Express, Master Card, Europay, Diners Club,
які на сьогодні виконують практично всі операції за допомого карток в
будь-якій сфері обслуговування. Більшість фінансових компаній
використовують в якості ідентифікаційного або інструменту розрахунків
картку з магнітною смужкою. Але на сьогодні ситуація починає
змінюватись.

Найбільш яскравим свідоцтвом того, що смарт-картки починають
завойовувати ринок США є те, що за останній час крупні американські
компанії почали емітувати картки із застосуванням чипів [49].

Першою в США емісію смарт-карток почала в 1999 році компанія American
Express. Співпраця з торговою компанією Virgin Megastores дала змогу
встановити обладнання для зчитування інформації зі смарт-карток на
торгових терміналах в 20 супермаркетах цієї компанії в США. Крім цього
держателі цих карток мають право на 30% знижку.

На думку керівництва VISA, випуск на американський ринок смарт-карток
Smart Visa став каталізатором процеса широкого застосування нових
електроних карток в повсякденні фінансові операції американців [49].

Europay та VISA наполягають на тому, щоб латиноамериканські банки почали
переходити на операції зі смарт-картками. Свою наполегливість вони
пояснюють тим, що вони зручні в користуванні, мають найвищий ступінь
захисту, можливість многофункціонального застосування, завоювання нових
сегментів фінансового ринку. Крім цього страни Латинської Америки, як і
більшість нових ринкових країн, де картки з магнітною смугою ще не
набули широко разповсюдження, дає додаткові переваги, не має потреби в
тому, щоб переробляти систему, яка склалася, зручніше зробити нову.
Планується продати 434 млн. смарт-карток, що складатиме 20 % від
загальної маси карток. Так, наприклад, найбільший перуанський банк Banco
de Credito випустив смарт-картки для торговців, які живуть у віддалених
районах країни де з паганим телефоним зв’язком неможливо перевірити
справжність кредитної картки та ідентифікаційний номер її держателя.
Після внесення в чіп інформації про стан рахунку та проведених операціях
очікується що кількість зловживань зменшиться [58].

В Сінгапурі можна впевнено сказати, що питання з чіповим картками
вирішене. Заслуговує на увагу область використання місцевої чіпової
картки NETS, яка є в кожного сінгапурця (більше 3 мілйонів) і ця система
вже експортована в інші країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Картка
NETS приймається майже всюди: для сплати фасованих товарів (печиво,
напої) в торгових автоматах, для дзвінків по таксофону, для сплати за
парковку, для здійснення покупок через Інтернет, для отримання готівки в
банкоматі, служить для доступу в організації (пароль для відкриття
дверей) [55].

Дещо подібне планує впровадити НБУ за допомогою системи масових
електроних платежів. Хоча будь-який банк маючи власний процесінговий
центр та розвинену інфраструктуру швидше це зробить, спочатку локально,
в окремо взятому місті, а потім розповсюдити по країні.

Кожен держатель пластикової картки в розвинених країнах може
розплатитися майже в усіх магазинах, а якщо необхідна готівка, то він не
матиме проблем і з цим, бо налічується велика кількість банкоматів
(табл.1.1.).

Ще кілька років тому великі банки намагались максимально швидко
збільшити кількість банкоматів, за рахунок чого отримати прибуток,
підвищити імідж банку та зменшити операційні витрати. Але на сьогодні
більшість банків відмовились від цієї думки, бо підвищились витрати на
обслуговування техніки. Цей випадок можна розглядати як приклад
конкуретної боротьби двох різних банківських продуктів. Популярність
дебетових карток, які дозволяють клієнту здійснювати покупки без участі
банкоматів або отримати готівку зі своєї картки у касира [36].

Таблиця 1.1.

Основні показники діяльності мережі банкоматів в США

РікСередня кількість транзакцій в місяць на один банкоматЗагальна
кількість банкоматів, тисКількість банкоматів поза межами банківських
відділеньДоля банкоматів які розташовані поза межами банківських
відділень,
%2001349432419359,62000391927315657,11999399722711751,5199849731878444,9
199755151656740,619966399139,13451,20736,819956580122,70637,80430,8

В Україні великі зміни на ринку пластикоих карток відбулися за останні
5-7 років. В 1994-1995 р.р., невелика група банків активно почала
вивчати карткові технології, почала розгортати маленькі карткові
проекти, випустила перші картки міжнародних платіжних систем, працюючи
при цьому через російські або прибалтійські банки [100].

На початок 1996 року жоден український банк не мав статусу принципового
члена в Міжнародних платіжних системах. Розрив між Росією в освоєнні
карткових технологій складав 2-3 роки.

Але відчувалося, що картковий марафон в Україні вже почався. Проходили
семінари, налагоджувались контакти з Міжнародними платіжними системами,
провідні спеціалісті українських банків стали постійними відвідувачами
Міжнародних виставок високих банківських технологій. Почва була
підготовлена, всі вже бажали почати роботу широким фронтом [73].

Прорив відбувся в лютому – березні 1996 року, коли група українських
банків отримала статус Principal Member в платіжній систеі VISA
International. З того часу відбулися великі зміни (додаток А). На
сьогодні в Україні в обігу більше 3 міліонів карток, з яких міжнародних
– 2250 тисяч штук (рис.1.1.).

picscalex1640100090000031d0c000006001c0000000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c02b0005a0105000000090200000000050000000102ffffff00
0400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e00
040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500000009020000000007000000
1604af00590100000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500
0000090200000000070000001604af00590100000000040000002701ffff030000001e00
050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604aa005401050005000700
0000fc020100000000000000040000002d01000008000000fa02050000000000ffffff00
040000002d010100050000000902ffffff00050000000102000000000400000004010d00
04000000020102000e000000240305004f0086004f001b0037011b00370186004f008600
08000000fa0200000000000000000000040000002d01020005000000140286004f000500
00000102ffffff0004000000020101000500000013027d005b0005000000140286006100
0500000013027d006d00050000001402860073000500000013027d007f00050000001402
860084000500000013027d009100050000001402860096000500000013027d00a2000500
000014028600a8000500000013027d00b4000500000014028600ba000500000013027d00
c6000500000014028600cc000500000013027d00d8000500000014028600de0005000000
13027d00ea000500000014028600f0000500000013027d00fc0005000000140286000101
0500000013027d000e01050000001402860013010500000013027d001f01050000001402
860025010500000013027d003101050000001402860037010500000013027d0043010500
0000140286004f000500000013021b004f00050000001402860061000500000013021b00
6100050000001402860073000500000013021b0073000500000014028600840005000000
13021b008400050000001402860096000500000013021b0096000500000014028600a800
0500000013021b00a8000500000014028600ba000500000013021b00ba00050000001402
8600cc000500000013021b00cc000500000014028600de000500000013021b00de000500
000014028600f0000500000013021b00f000050000001402860001010500000013021b00
0101050000001402860013010500000013021b0013010500000014028600250105000000
13021b002501050000001402860037010500000013021b00370105000000140286003701
05000000130286004f000500000014027100370105000000130271004f00050000001402
5b0037010500000013025b004f000500000014024600370105000000130246004f000500
000014023100370105000000130231004f000500000014021b0037010500000013021b00
4f00040000002d010000040000002d01010004000000f001020005000000090200000000
0500000001020000000004000000020102000e000000240305004f0086004f001b003701
1b00370186004f00860008000000fa0200000100000000000000040000002d0102000700
0000fc0200004d4d80000000040000002d0103000500000009024d4d8000050000000102
4d4d80000e000000240305005b0086005b005f006800560068007d005b00860007000000
fc0200009999ff000000040000002d01040004000000f00103000500000009029999ff00
050000000102ffffff000e000000240305005400860054005f005b005f005b0086005400
860007000000fc020000000000000000040000002d01030004000000f001040007000000
fc0200007373bf000000040000002d0104000500000009027373bf000500000001027373
bf000e000000240305005b005f00680056006000560054005f005b005f0008000000fa02
00000100000000000000040000002d01050004000000f001020007000000fc0200004d4d
80000000040000002d01020004000000f00104000500000009024d4d8000050000000102
4d4d80000e000000240305006d0086006d005c007900530079007d006d00860007000000
fc0200009999ff000000040000002d01040004000000f00102000500000009029999ff00
050000000102ffffff000e000000240305006600860066005c006d005c006d0086006600
8600040000002d01030004000000f001040007000000fc0200007373bf00000004000000
2d0102000500000009027373bf000500000001027373bf000e000000240305006d005c00
790053007200530066005c006d005c0008000000fa020000010000000000000004000000
2d01040004000000f001050007000000fc0200004d4d80000000040000002d0105000400
0000f00102000500000009024d4d80000500000001024d4d80000e000000240305007f00
86007f0058008b004f008b007d007f00860007000000fc0200009999ff00000004000000
2d01020004000000f00105000500000009029999ff00050000000102ffffff000e000000
2403050078008600780058007f0058007f00860078008600040000002d01030004000000
f001020007000000fc0200007373bf000000040000002d0102000500000009027373bf00
0500000001027373bf000e000000240305007f0058008b004f0084004f00780058007f00
580008000000fa0200000100000000000000040000002d01050004000000f00104000700
0000fc0200004d4d80000000040000002d01040004000000f00102000500000009024d4d
80000500000001024d4d80000e0000002403050091008600910057009d004e009d007d00
9100860007000000fc0200009999ff000000040000002d01020004000000f00104000500
000009029999ff00050000000102ffffff000e000000240305008a0086008a0057009100
5700910086008a008600040000002d01030004000000f001020007000000fc0200007373
bf000000040000002d0102000500000009027373bf000500000001027373bf000e000000
24030500910057009d004e0096004e008a0057009100570008000000fa02000001000000
00000000040000002d01040004000000f001050007000000fc0200004d4d800000000400
00002d01050004000000f00102000500000009024d4d80000500000001024d4d80000e00
000024030500a3008600a3005300af004a00af007d00a300860007000000fc0200009999
ff000000040000002d01020004000000f00105000500000009029999ff00050000000102
ffffff000e000000240305009c0086009c005300a3005300a30086009c00860004000000
2d01030004000000f001020007000000fc0200007373bf000000040000002d0102000500
000009027373bf000500000001027373bf000e00000024030500a3005300af004a00a800
4a009c005300a300530008000000fa0200000100000000000000040000002d0105000400
0000f001040007000000fc0200004d4d80000000040000002d01040004000000f0010200
0500000009024d4d80000500000001024d4d80000e00000024030500b5008600b5005100
c1004800c1007d00b500860007000000fc0200009999ff000000040000002d0102000400
0000f00104000500000009029999ff00050000000102ffffff000e00000024030500ad00
8600ad005100b5005100b5008600ad008600040000002d01030004000000f00102000700
0000fc0200007373bf000000040000002d0102000500000009027373bf00050000000102
7373bf000e00000024030500b5005100c1004800ba004800ad005100b500510008000000
fa0200000100000000000000040000002d01040004000000f001050007000000fc020000
4d4d80000000040000002d01050004000000f00102000500000009024d4d800005000000
01024d4d80000e00000024030500c6008600c6005000d3004700d3007d00c60086000700
0000fc0200009999ff000000040000002d01020004000000f00105000500000009029999
ff00050000000102ffffff000e00000024030500bf008600bf005000c6005000c6008600
bf008600040000002d01030004000000f001020007000000fc0200007373bf0000000400
00002d0102000500000009027373bf000500000001027373bf000e00000024030500c600
5000d3004700cc004700bf005000c600500008000000fa02000001000000000000000400
00002d01050004000000f001040007000000fc0200004d4d80000000040000002d010400
04000000f00102000500000009024d4d80000500000001024d4d80000e00000024030500
d8008600d8004c00e5004300e5007d00d800860007000000fc0200009999ff0000000400
00002d01020004000000f00104000500000009029999ff00050000000102ffffff000e00
000024030500d1008600d1004c00d8004c00d8008600d1008600040000002d0103000400
0000f001020007000000fc0200007373bf000000040000002d0102000500000009027373
bf000500000001027373bf000e00000024030500d8004c00e5004300dd004300d1004c00
d8004c0008000000fa0200000100000000000000040000002d01040004000000f0010500
07000000fc0200004d4d80000000040000002d01050004000000f0010200050000000902
4d4d80000500000001024d4d80000e00000024030500ea008600ea004800f6003f00f600
7d00ea00860007000000fc0200009999ff000000040000002d01020004000000f0010500
0500000009029999ff00050000000102ffffff000e00000024030500e3008600e3004800
ea004800ea008600e3008600040000002d01030004000000f001020007000000fc020000
7373bf000000040000002d0102000500000009027373bf000500000001027373bf000e00
000024030500ea004800f6003f00ef003f00e3004800ea00480008000000fa0200000100
000000000000040000002d01050004000000f001040007000000fc0200004d4d80000000
040000002d01040004000000f00102000500000009024d4d80000500000001024d4d8000
0e00000024030500fc008600fc0042000801380008017d00fc00860007000000fc020000
9999ff000000040000002d01020004000000f00104000500000009029999ff0005000000
0102ffffff000e00000024030500f5008600f5004200fc004200fc008600f50086000400
00002d01030004000000f001020007000000fc0200007373bf000000040000002d010200
0500000009027373bf000500000001027373bf000e00000024030500fc00420008013800
01013800f5004200fc00420008000000fa0200000100000000000000040000002d010400
04000000f001050007000000fc0200004d4d80000000040000002d01050004000000f001
02000500000009024d4d80000500000001024d4d80000e000000240305000e0186000e01
3b001a0132001a017d000e01860007000000fc0200009999ff000000040000002d010200
04000000f00105000500000009029999ff00050000000102ffffff000e00000024030500
0701860007013b000e013b000e01860007018600040000002d01030004000000f0010200
07000000fc0200007373bf000000040000002d0102000500000009027373bf0005000000
01027373bf000e000000240305000e013b001a0132001301320007013b000e013b000800
0000fa0200000100000000000000040000002d01050004000000f001040007000000fc02
00004d4d80000000040000002d01040004000000f00102000500000009024d4d80000500
000001024d4d80000e0000002403050020018600200139002c0130002c017d0020018600
07000000fc0200009999ff000000040000002d01020004000000f0010400050000000902
9999ff00050000000102ffffff000e000000240305001901860019013900200139002001
860019018600040000002d01030004000000f001020007000000fc0200007373bf000000
040000002d0102000500000009027373bf000500000001027373bf000e00000024030500
200139002c01300025013000190139002001390008000000fa0200000100000000000000
040000002d01040004000000f001050007000000fc0200004d4d80000000040000002d01
050004000000f00102000500000009024d4d80000500000001024d4d80000e0000002403
050032018600320127003e011d003e017d003201860007000000fc0200009999ff000000
040000002d01020004000000f00105000500000009029999ff00050000000102ffffff00
0e000000240305002a0186002a01270032012700320186002a018600040000002d010300
04000000f001020007000000fc0200007373bf000000040000002d010200050000000902
7373bf000500000001027373bf000e00000024030500320127003e011d0037011d002a01
270032012700040000002d01030004000000f001020008000000fa020000000000000000
0000040000002d01020004000000f001040008000000fa02000000000000000000000400
00002d01040005000000140286004f00050000000102ffffff0004000000020101000500
000013021b004f0005000000140286004f0005000000130286004c000500000014027100
4f0005000000130271004c000500000014025b004f000500000013025b004c0005000000
140246004f0005000000130246004c0005000000140231004f0005000000130231004c00
0500000014021b004f000500000013021b004c001c000000fb02f4ff0000000000009001
0000000000000000417269616c0000000000000000000000000000000000000000000000
00000000040000002d0105000500000009020000000009000000320a7e00430001000000
3000070010000000320a6900200006000000353030303030070007000700070007000700
12000000320a530019000700000031303030303030000700070007000700070007000700
12000000320a3e0019000700000031353030303030000700070007000700070007000700
12000000320a290019000700000032303030303030000700070007000700070007000700
12000000320a130019000700000032353030303030000700070007000700070007000700
040000002d01010004000000f001040005000000140286004f0005000000140286003701
05000000140286004f0005000000140289004f0005000000140286006100050000001402
890061000500000014028600730005000000140289007300050000001402860084000500
000014028900840005000000140286009600050000001402890096000500000014028600
a8000500000014028900a8000500000014028600ba000500000014028900ba0005000000
14028600cc000500000014028900cc000500000014028600de000500000014028900de00
0500000014028600f0000500000014028900f00005000000140286000101050000001402
890001010500000014028600130105000000140289001301050000001402860025010500
0000140289002501050000001402860037010500000014028900370109000000320a8c00
5500010000003100070009000000320a8c006700010000003200070009000000320a8c00
7800010000003300070009000000320a8c008a00010000003400070009000000320a8c00
9c00010000003500070009000000320a8c00ae00010000003600070009000000320a8c00
c000010000003700070009000000320a8c00d200010000003800070009000000320a8c00
e40001000000390007000a000000320a8c00f100020000003130070007000a000000320a
8c000301020000003131070007000a000000320a8c001501020000003132070007000a00
0000320a8c00270102000000313307000700040000002d0102001c000000fb0210000700
00000000bc02000000cc0102022253797374656d00000000000000000000140200000700
00808034150000000000040000002d010400040000002701ffff030000001e0004000000
2d010500040000002d010100050000000102ffffff000500000009020000000007000000
1604af00590100000000040000002d010200040000002d010400040000002701ffff0300
00001e00040000002d010500040000002d010100050000000102ffffff00050000000902
00000000070000001604af00590100000000040000002d010200040000002d0104000400
00002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010100050000000102ffff
ff0005000000090200000000070000001604af00590100000000040000002d0102000400
00002d010400040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000902
00000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500000009020000
0000040000002701ffff030000000000

Рис. 1.1. Динаміка емісії платіжних карток в Україні за 2008 рік

Кількість платіжних карток системи Europay у вітчизняному обігу протягом
2008 року збільшилась на 121,97%. Однак лідером по емісії залишається
VISA, якій сьогодні належить 54% загального обсягу емітованих карток,
тоді як Europay – 46% (рис. 1.2.).

picscalex1040100090000034f0800000900e20000000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c021a01400205000000090200000000050000000102fffbf000
0400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e00
040000002701ffff030000001e00050000000102fffbf000050000000902000000000400
00002701ffff030000001e00050000000102fffbf0000500000009020000000007000000
160419013f0200000000040000002701ffff030000001e00050000000102fffbf0000500
000009020000000007000000160419013f0200000000040000002701ffff030000001e00
050000000102fffbf0000500000009020000000007000000160414013a02050005000700
0000fc0200004d4d80000000040000002d01000008000000fa0200000100000000000000
040000002d0101000500000009024d4d80000500000001024d4d80000400000004010d00
0400000002010200a600000024035100c7017400c7017500c6017700c6017800c6017900
c5017a00c4017b00c3017c00c2017d00c1017e00c0017f00be018000bd018100bb018200
b9018300b7018400b5018500b3018600b0018700ae018800ab018900a8018a00a5018a00
a2018b009f018c009c018d0099018e0095018e0092018f008e0190008c01900089019000
85019100810191007d0192007901920075019300710193006d019300680194006801b700
6d01b6007101b6007501b6007901b5007d01b5008101b4008501b4008901b3008c01b300
8e01b3009201b2009501b1009901b1009c01b0009f01af00a201ae00a501ad00a801ad00
ab01ac00ae01ab00b001aa00b301a900b501a800b701a700b901a600bb01a500bd01a400
be01a300c001a200c101a100c201a000c3019f00c4019e00c5019d00c6019c00c6019b00
c6019a00c7019800c7019700c701740007000000fc0200004d4d80000000040000002d01
020004000000f00100000e000000240305004a017400680193006801b6004a0197004a01
740007000000fc0200009999ff000000040000002d01000004000000f001020005000000
09029999ff00050000000102ffffff00b2000000240357004a0154004f01540053015400
570154005c0154006001540064015400680155006d015500710155007501560079015600
7d0157008101570085015800890158008c0159009001590093015a0097015b009a015b00
9e015c009f015c00a2015d00a5015e00a8015f00ab016000ae016100b0016200b3016300
b5016400b7016400b9016500bb016700bd016800be016900c0016a00c1016b00c3016c00
c4016d00c4016e00c5016f00c6017000c6017100c7017300c7017400c7017500c7017600
c6017700c6017800c5017900c4017a00c4017c00c3017d00c1017e00c0017f00be018000
bd018100bb018200b9018300b7018400b5018500b3018600b0018700af018700ac018800
aa018900a7018a00a4018b00a1018c009e018c009a018d0097018e0093018f0090018f00
8c0190008901900085019100810191007d0192007901920075019300710193006d019300
680194004a0174004a01540007000000fc0200004d1a33000000040000002d0102000400
0000f00100000500000009024d1a33000500000001024d1a3300e200000024036f002a01
960026019600220196001e0196001901970015019700110197000e0197000a0197000601
970001019700fd009700f9009600f4009600f0009600ec009600e8009500e4009500e000
9500dc009400d8009400d6009300d2009300ce009200ca009200c7009100c3009100c000
9000bc008f00b9008e00b6008e00b3008d00b0008c00ad008b00ab008b00a9008a00a600
8900a4008800a20087009f0086009d0085009b0084009a00830098008200970081009500
800094007f0093007e0092007d0092007c0091007b0090007a0090007900900077009000
76009000990090009a0090009c0090009d0091009e0092009f009200a0009300a1009400
a2009500a3009700a4009800a5009a00a6009b00a7009d00a8009f00a900a200aa00a400
ab00a600ac00a900ad00ab00ae00ad00ae00b000af00b300b000b600b100b900b100bc00
b200c000b300c300b400c700b400ca00b500ce00b500d200b600d600b600d800b700dc00
b700e000b800e400b800e800b800ec00b900f000b900f400b900f900b900fd00ba000101
ba000601ba000a01ba000e01ba001101ba001501ba001901ba001e01b9002201b9002601
b9002a01b9002a01960007000000fc020000993366000000040000002d01000004000000
f001020005000000090299336600050000000102ffffff00d0000000240366002a019600
26019600220196001e0196001901970015019700110197000c0197000801970004019700
ff009700fb009600f7009600f4009600f0009600ec009600e8009500e4009500e0009500
dc009400d8009400d4009300d0009300cc009200c8009200c5009100c1009000be009000
bb008f00b7008e00b4008d00b1008c00ae008c00ab008b00a9008a00a6008900a4008800
a2008700a00087009e0086009c0084009b00830099008200970081009600800095007f00
93007e0092007d0092007c0091007b0090007a0090007900900077009000760090007500
9000740090007300910072009200710092006f0093006e0095006d0095006d0097006c00
98006b009a006a009b0069009d0067009f006600a2006600a4006500a6006400a9006300
ab006200ae006100b1006000b4005f00b7005e00bb005e00be005d00c1005c00c5005c00
c8005b00cc005a00d0005a00d4005900d8005900da005900de005800e2005800e6005700
ea005700ee005700f2005600f7005600fb005600ff00560004015600080156000c015600
0c0176002a01960008000000fa0200000000000000000000040000002d01020007000000
fc020000ffffff000000040000002d010300040000002701ffff030000001e0004000000
2d010000040000002d010100050000000102ffffff000500000009029933660007000000
160419013f0200000000040000002d010200040000002d010300040000002701ffff0300
00001e00040000002d010000040000002d010100050000000102ffffff00050000000902
9933660007000000160419013f02000000001c000000fb02eaff00000000000090010000
00cc00000000417269616c20437972000000000000000000000000000000000000000000
0000040000002d0104001c000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379
7374656d0000000000000100000054ec1300030000008034150000000000040000002d01
0500040000002d010400040000002d010500040000002d010400040000002d0102000400
00002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400
040000002d010000040000002d010100050000000102ffffff0005000000090299336600
070000001604f400cf01ce009d0105000000090200000000050000000102fffbf0000400
000004010d0004000000020101000c000000320ad500a00103000000343625000c000c00
1400040000002d010500040000002d010400040000002d010200040000002d0103000400
00002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010000
040000002d010100050000000102fffbf000050000000902000000000700000016041901
3f0200000000040000002d010500040000002d010400040000002d010500040000002d01
0400040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff0300
00001e00040000002d010400040000002d010000040000002d010100050000000102fffb
f00005000000090200000000070000001604ee00ae00c8007c000400000004010d000400
0000020101000c000000320acf007f0003000000353425000c000c001400040000002d01
0500040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d0105000400
00002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010000040000002d010100
050000000102fffbf0000500000009020000000007000000160419013f02000000001c00
0000fb02edff0000000000009001000000cc00000000417269616c204379720000000000
000000000000000000000000000000000000040000002d01060008000000fa0205000000
0000ffffff00040000002d01070004000000f0010100040000002d010200040000002d01
0300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01060004000000
2d010000040000002d010700050000000102fffbf0000500000009020000000007000000
16040c017b01f100d900040000002d010200040000002d010300040000002d0105000400
00002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010000040000002d010700
050000000102fffbf000050000000902000000000700000016040c017b01f100d9000800
0000fa0200000100000000000000040000002d01010007000000fc0200009999ff000000
040000002d01080004000000f00100000500000009029999ff00050000000102ffffff00
0400000004010d000400000002010200070000001b040701eb00fb00df00050000000902
00000000050000000102fffbf000040000000201010012000000320af500f00007000000
4575726f706179000d000a0006000b000b000a000900040000002d010200040000002d01
0300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01060004000000
2d010800040000002d010100050000000102fffbf0000500000009020000000007000000
16040c017b01f100d900040000002d010200040000002d010300040000002d0105000400
00002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010800040000002d010100
050000000102fffbf000050000000902000000000700000016040c017b01f100d9000800
0000fa0200000100000000000000040000002d01000004000000f001010007000000fc02
0000993366000000040000002d01010004000000f0010800050000000902993366000500
00000102ffffff000400000004010d000400000002010200070000001b0407014b01fb00
3f0105000000090200000000050000000102fffbf00004000000020101000d000000320a
f500500104000000566973610d0004000a000a00040000002d010200040000002d010300
040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d01
0100040000002d010000050000000102fffbf00005000000090200000000070000001604
0c017b01f100d900040000002d010200040000002d010300040000002d01050004000000
2701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010100040000002d0100000500
00000102fffbf0000500000009020000000007000000160419013f020000000004000000
2d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000400
00002d010600040000002d010100040000002d010000050000000102fffbf00005000000
09020000000007000000160419013f020000000007000000fc0200000000000000000400
00002d01080004000000f0010100040000002d01020004000000f0010000040000002d01
0500040000002701ffff030000001e00050000000102fffbf00005000000090200000000
040000002701ffff030000001e00050000000102fffbf000050000000902000000000400
00002701ffff030000000000

Рис. 1.2.Структура емісії платіжних карток в Україні в розрізі платіжних
систем станом на 01.01.2008 року.

На 1 січня 2008 року за даними Національного банку України членами
внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем є 58 банків, це
приблизно 30% від загальної кількості банків України [88].

В банківських кругах актуальним є питання про можливість збільшення
тарифів за проведення операцій по видачі готівки через банкомати
клієнтам інших українських банків. Сьогодні в Україні стягуються низькі,
на думку банкірів, комісійні за цю послугу, тому що ціна на неї
встановлювалась ще кілька років тому, коли курс гривні до долара був
набагато нижчим.

Попит на таку послугу є, банки постійно розширюють мережу прийому карток
до сплати. Так, кількість банкоматів, що обслуговують картки, за рік
зросла на 706 штук – до 1151, кількість POS-терміналів – на 7201 – до
13305 штук, про що свідчать наведені дані в таблиці 1.2 та рис. 1.3.,
1.4. Наведені дані свідчать про те, що кількість точок, які приймають до
сплати картки постійно збільшується, тобто, якщо збільшується кількість
випущених карток в Україні, то й звісно ж збільшується мережа їх
обслуговування.

Таблиця 1.2.

Кількість банкоматів та POS-терміналів в Україні (01.01.2008 р.)

Точки прийому карток01.02.2007 р.01.01.2008 р.ВідхиленняШт.% в загальній
кількостіШт.% в загальній
кількостіШт.%Банкомати4456,7911517,96706158,7POS-термінали610493,2113305
92,047201117,97Всього6549100144561007907Х

picscalex176010009000003790e00000a002d0000000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c02be00410105000000090200000000050000000102ffffff00
0400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e00
040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500000009020000000007000000
1604bd00400100000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500
0000090200000000070000001604bd00400100000000040000002701ffff030000001e00
050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604b8003b01050005000700
0000fc020000808080000000040000002d01000008000000fa02050000000000ffffff00
040000002d010100050000000902808080000400000004010d0004000000020102000e00
00002403050084005b0093004f000a014f00fb005b0084005b0007000000fc0201000000
00000000040000002d01020004000000f0010000050000000902ffffff00050000000102
000000000e0000002403050084005b0084001d009300110093004f0084005b000e000000
2403050093004f00930011000a0111000a014f0093004f0008000000fa02000000000000
00000000040000002d0100000500000014025b008400050000000102ffffff0004000000
020101000500000013024f0093000500000013024f000a010500000014021d0084000500
000013021100930005000000130211000a01040000002d01020005000000090200000000
0500000001020000000004000000020102000e000000240305000a014f00fb005b008400
5b0093004f000a014f000e0000002403050084005b0084001d009300110093004f008400
5b000e0000002403050093004f00930011000a0111000a014f0093004f0008000000fa02
00000100000000000000040000002d01030004000000f0010000030000001e0003000000
1e00040000002c0100002d00000042010500000028000000080000000800000001000100
00000000200000000000000000000000000000000000000080808000000000007f000000
ff000000ff000000ff000000f7000000ff000000ff000000ff000000040000002d010000
0400000006010100040000002d0101000c00000024030400a6005700a6005600ac005100
ac005300040000002d0103000400000006010100040000002d01020004000000f0010000
040000002701ffff040000002701ffff040000002d0102000e00000024030500a6005700
a6005600ac005100ac005300a6005700040000002d010200030000001e00030000001e00
040000002c0100002d000000420105000000280000000800000008000000010001000000
00002000000000000000000000000000000000000000ffffff00000000007f000000ff00
0000ff000000ff000000f7000000ff000000ff000000ff000000040000002d0100000400
00002d0101000c00000040092100f0000000000000000100110056009500040000002d01
0300040000002d01020004000000f0010000040000002701ffff040000002701ffff0400
00002d0102000e000000240305009500570095005600a6005600a6005700950057000400
00002d01020007000000fc020000000000000000040000002d010000050000000902ffff
ff00030000001e00030000001e00040000002c0100002d00000042010500000028000000
080000000800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000
bfbfbf00000000007f000000ff000000ff000000ff000000f7000000ff000000ff000000
ff000000040000002d0104000400000006010100040000002d0101000c00000024030400
a6005600ac0051009b00510095005600040000002d010300040000000601010004000000
2d01000004000000f0010400040000002701ffff040000002701ffff040000002d010200
0e00000024030500a6005600ac0051009b00510095005600a6005600040000002d010000
08000000fa0200000100000000000000040000002d01040004000000f001030003000000
1e00030000001e00040000002c0100002d00000042010500000028000000080000000800
000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000808080000000
000000000000000000000000000008000000000000000000000000000000800000000400
00002d0103000400000006010100040000002d0101000c00000024030400b7005700b700
4400bd004000bd005300040000002d0104000400000006010100040000002d0100000400
0000f0010300040000002701ffff040000002701ffff040000002d0102000e0000002403
0500b7005700b7004400bd004000bd005300b7005700040000002d010000030000001e00
030000001e00040000002c0100002d000000420105000000280000000800000008000000
01000100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff0000000000
000000000000000000000000080000000000000000000000000000008000000004000000
2d010300040000002d0101000c00000040092100f000000000000000130011004400a600
040000002d010400040000002d01000004000000f0010300040000002701ffff04000000
2701ffff040000002d0102000e00000024030500a6005700a6004400b7004400b7005700
a6005700040000002d010000030000001e00030000001e00040000002c0100002d000000
420105000000280000000800000008000000010001000000000020000000000000000000
00000000000000000000bfbfbf0000000000000000000000000000000000080000000000
0000000000000000000080000000040000002d0103000400000006010100040000002d01
01000c00000024030400b7004400bd004000ac004000a6004400040000002d0104000400
000006010100040000002d01000004000000f0010300040000002701ffff040000002701
ffff040000002d0102000e00000024030500b7004400bd004000ac004000a6004400b700
4400040000002d01000008000000fa0200000100000000000000040000002d0103000400
0000f0010400030000001e00030000001e00040000002c0100002d000000420105000000
280000000800000008000000010001000000000020000000000000000000000000000000
0000000080808000000000007f000000ff000000ff000000ff000000f7000000ff000000
ff000000ff000000040000002d0104000400000006010100040000002d0101000c000000
24030400e2005700e2005400e8004f00e8005300040000002d0103000400000006010100
040000002d01000004000000f0010400040000002701ffff040000002701ffff04000000
2d0102000e00000024030500e2005700e2005400e8004f00e8005300e200570004000000
2d010000030000001e00030000001e00040000002c0100002d0000004201050000002800
000008000000080000000100010000000000200000000000000000000000000000000000
0000ffffff00000000007f000000ff000000ff000000ff000000f7000000ff000000ff00
0000ff000000040000002d010400040000002d0101000c00000040092100f00000000000
0000030011005400d100040000002d010300040000002d01000004000000f00104000400
00002701ffff040000002701ffff040000002d0102000e00000024030500d1005700d100
5400e2005400e2005700d1005700040000002d010000030000001e00030000001e000400
00002c0100002d0000004201050000002800000008000000080000000100010000000000
2000000000000000000000000000000000000000bfbfbf00000000007f000000ff000000
ff000000ff000000f7000000ff000000ff000000ff000000040000002d01040004000000
06010100040000002d0101000c00000024030400e2005400e8004f00d7004f00d1005400
040000002d0103000400000006010100040000002d01000004000000f001040004000000
2701ffff040000002701ffff040000002d0102000e00000024030500e2005400e8004f00
d7004f00d1005400e2005400040000002d01000008000000fa0200000100000000000000
040000002d01040004000000f0010300030000001e00030000001e00040000002c010000
2d0000004201050000002800000008000000080000000100010000000000200000000000
000000000000000000000000000080808000000000000000000000000000000000000800
000000000000000000000000000080000000040000002d01030004000000060101000400
00002d0101000c00000024030400f3005700f3002e00f9002a00f9005300040000002d01
04000400000006010100040000002d01000004000000f0010300040000002701ffff0400
00002701ffff040000002d0102000e00000024030500f3005700f3002e00f9002a00f900
5300f3005700040000002d010000030000001e00030000001e00040000002c0100002d00
000042010500000028000000080000000800000001000100000000002000000000000000
000000000000000000000000ffffff000000000000000000000000000000000008000000
00000000000000000000000080000000040000002d010300040000002d0101000c000000
40092100f000000000000000290011002e00e200040000002d010400040000002d010000
04000000f0010300040000002701ffff040000002701ffff040000002d0102000e000000
24030500e2005700e2002e00f3002e00f3005700e2005700040000002d01000003000000
1e00030000001e00040000002c0100002d00000042010500000028000000080000000800
000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000bfbfbf000000
000000000000000000000000000008000000000000000000000000000000800000000400
00002d0103000400000006010100040000002d0101000c00000024030400f3002e00f900
2a00e8002a00e2002e00040000002d0104000400000006010100040000002d0100000400
0000f0010300040000002701ffff040000002701ffff040000002d0102000e0000002403
0500f3002e00f9002a00e8002a00e2002e00f3002e00040000002d01000008000000fa02
00000000000000000000040000002d01030004000000f001040008000000fa0200000000
000000000000040000002d0104000500000014025b008400050000000102ffffff000400
0000020101000500000013021d0084000500000014025b0084000500000013025b008100
0500000014021d0084000500000013021d0081001c000000fb02f3ff000000000000bc02
0100000000000020417269616c0000000000000000000000000000000000000000000000
00000000040000002d0105000500000009020000000009000000320a5300760001000000
302307000f000000320a15005a0005000000323030303002070007000700070007000500
000014025b0084000500000013025b00fb00040000002d0103001c000000fb0210000700
00000000bc02000000cc0102022253797374656d0000fceb130080341500050000000700
00808034150000000000040000002d010600040000002701ffff030000001e0004000000
2d010500040000002d010400050000000102ffffff000500000009020000000007000000
1604bd00400100000000040000002d010300040000002d010600040000002701ffff0300
00001e00040000002d010500040000002d010400050000000102ffffff00050000000902
00000000070000001604bd00400100000000050000001402720034000400000004010d00
04000000020101000500000013027200fb00050000001402af003400050000001302af00
fb000500000014025b0084000500000013025b00fb000500000014027200340005000000
1302af0034000500000014025b008400050000001302af0084000500000014025b00c000
050000001302af00c0000500000014025b00fb00050000001302af00fb00040000002d01
0300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01050004000000
2d010400050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604ae00fa007300
35001c000000fb02f3ff0000000000009001000000cc0000001054696d6573204e657720
526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010700040000002d01
0300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01070004000000
2d010400050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604ae00fa007300
350008000000fa0200000100000000000000040000002d01080004000000f00104000300
00001e00040000002c0100002d0000004201050000002800000008000000080000000100
0100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff00000000007f00
0000ff000000ff000000ff000000f7000000ff000000ff000000ff000000040000002d01
0400040000002d0101000c00000040092100f000000000000000070007007c0038000400
00002d01080007000000fc020000ffffff000000040000002d01090004000000f0010400
040000002701ffff040000002d010200050000000102000000000400000004010d000400
000002010200070000001b04840040007c003800040000002d010000050000000102ffff
ff00040000000201010015000000320a7800430009000000c1e0edeaeeece0f2e8000700
06000700060007000900060005000700040000002d010300040000002d01060004000000
2701ffff030000001e00040000002d010700040000002d010800050000000102ffffff00
05000000090200000000070000001604ae00fa0073003500040000002d01030004000000
2d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010700040000002d0108000500
00000102ffffff00050000000902000000000700000016048800bf007300840004000000
04010d0004000000020101000c000000320a770099000300000034343500060006000600
040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01
0700040000002d010800050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604
ae00fa0073003500040000002d010300040000002d010600040000002701ffff03000000
1e00040000002d010700040000002d010800050000000102ffffff000500000009020000
00000700000016048800fa007300c0000400000004010d0004000000020101000d000000
320a7700d20004000000313135310600060006000600040000002d010300040000002d01
0600040000002701ffff030000001e00040000002d010700040000002d01080005000000
0102ffffff0005000000090200000000070000001604ae00fa007300350008000000fa02
00000000000000000000040000002d01040004000000f001080005000000140289003400
0400000004010d0004000000020101000500000013028900fb00040000002d0103000400
00002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010700040000002d010400
050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604ae008400730035000800
0000fa0200000100000000000000040000002d01080004000000f0010400030000001e00
040000002c0100002d000000420105000000280000000800000008000000010001000000
00002000000000000000000000000000000000000000ffffff0000000000000000000000
0000000000000800000000000000000000000000000080000000040000002d0104000400
00002d0101000c00000040092100f0000000000000000700070092003800040000002d01
0800040000002d01090004000000f0010400040000002701ffff040000002d0102000500
00000102000000000400000004010d000400000002010200070000001b049a0040009200
3800040000002d010000050000000102ffffff0004000000020101000f000000320a8e00
430005000000504f53202d020700090007000300040015000000320a9f00430009000000
f2e5f0ecb3ede0ebe800050006000700090003000700060006000700040000002d010300
040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010700040000002d01
0800050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604ae00fa0073003500
040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01
0700040000002d010800050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604
ae00bf00890084000400000004010d0004000000020101000d000000320a8d0096000400
0000363130340600060006000600040000002d010300040000002d010600040000002701
ffff030000001e00040000002d010700040000002d010800050000000102ffffff000500
0000090200000000070000001604ae00fa0073003500040000002d010300040000002d01
0600040000002701ffff030000001e00040000002d010700040000002d01080005000000
0102ffffff0005000000090200000000070000001604ae00fa008900c000040000000401
0d0004000000020101000f000000320a8d00cf0005000000313333303502060006000600
06000600040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e000400
00002d010700040000002d010800050000000102ffffff00050000000902000000000700
00001604ae00fa0073003500040000002d010300040000002d010600040000002701ffff
030000001e00040000002d010700040000002d010800050000000102ffffff0005000000
090200000000070000001604bd00400100000000040000002d010300040000002d010600
040000002701ffff030000001e00040000002d010700040000002d010800050000000102
ffffff00050000000902000000000700000016047200fb005b008400040000002d010600
040000002d010700040000002d010600040000002d010700040000002d01030004000000
2d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010700040000002d0108000500
00000102ffffff00050000000902000000000700000016047200bf005b00840004000000
04010d00040000000201010009000000320a5f009e000100000031230600040000002d01
0600040000002d010700040000002d010300040000002d010600040000002701ffff0300
00001e00040000002d010700040000002d010800050000000102ffffff00050000000902
000000000700000016047200fb005b008400040000002d010600040000002d0107000400
00002d010600040000002d010700040000002d010300040000002d010600040000002701
ffff030000001e00040000002d010700040000002d010800050000000102ffffff000500
00000902000000000700000016047200fb005b00c0000400000004010d00040000000201
010009000000320a5f00da000100000032230600040000002d010600040000002d010700
040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01
0700040000002d010800050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604
7200fb005b008400040000002d010300040000002d010600040000002701ffff03000000
1e00040000002d010700040000002d010800050000000102ffffff000500000009020000
0000070000001604bd00400100000000040000002d010300040000002d01060004000000
2701ffff030000001e00040000002d010700040000002d010800050000000102ffffff00
05000000090200000000070000001604bd00400100000000040000002d01030004000000
f0010800040000002d010600040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff00
05000000090200000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500
0000090200000000040000002701ffff030000001e00040000002701ffff030000000000

Рис. 1.3. Тенденції зміни мережі прийому карток до сплати за 2008 рік

picscalex164010009000003240800000900e20000000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c02d000460105000000090200000000050000000102fffbf000
0400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e00
040000002701ffff030000001e00050000000102fffbf000050000000902000000000400
00002701ffff030000001e00050000000102fffbf0000500000009020000000007000000
1604cf00450100000000040000002701ffff030000001e00050000000102fffbf0000500
0000090200000000070000001604cf00450100000000040000002701ffff030000001e00
050000000102fffbf00005000000090200000000070000001604ca004001050005000700
0000fc0200004d1a33000000040000002d01000008000000fa02050000000000ffffff00
040000002d01010007000000fc0200004d1a33000000040000002d01020004000000f001
00000500000009024d1a33000500000001024d1a33000400000004010d00040000000201
02000e0000002403050095005b00b6004300b6004c009500640095005b0007000000fc02
00004d4d80000000040000002d01000004000000f001020007000000fc0200004d4d8000
0000040000002d01020004000000f00100000500000009024d4d80000500000001024d4d
80000e00000024030500ad005100e6004300e6004c00ad005a00ad00510007000000fc02
00009999ff000000040000002d01000004000000f00102000500000009029999ff000500
00000102ffffff001c00000024030c00cf003900d1003900d4003a00d8003b00db003c00
dd003d00df003f00e2004000e4004100e6004300ad005100cf00390007000000fc020000
4d1a33000000040000002d01020004000000f00100000500000009024d1a330005000000
01024d1a3300e200000024036f00d8005b00d8005c00d7005e00d7006000d6006100d500
6300d4006400d2006600d1006700cf006900cd006a00ca006c00c8006d00c6006e00c300
6f00c0007000bd007100b9007200b7007300b3007400af007500ac007500a9007600a400
7600a10076009d0077009900770095007700920077008d0077008a007600860076008200
76007f0075007b0075007700740074007300710072006d0071006b00700068006f006500
6e0062006d0060006c005d006a005c0069005a0067005800660057006400560063005400
61005400600053005e0053005c0053005b00530064005300650053006700540069005400
6a0056006c0057006d0058006f005a0070005c0072005d00730060007500620076006500
7700680078006b0079006d007a0071007b0074007c0077007d007b007e007f007e008200
7f0086007f008a007f008d0080009200800095008000990080009d008000a1007f00a400
7f00a9007f00ac007e00af007e00b3007d00b7007c00b9007b00bd007a00c0007900c300
7800c6007700c8007600ca007500cd007300cf007200d1007000d2006f00d4006d00d500
6c00d6006a00d7006900d7006700d8006500d8006400d8005b0007000000fc0200009933
66000000040000002d01000004000000f001020005000000090299336600050000000102
ffffff00d600000024036900ce004d00d0004e00d2004f00d3005100d4005200d5005400
d6005500d7005700d7005900d8005a00d8005c00d7005e00d7005f00d7006100d6006200
d4006400d3006500d2006700d1006800ce006a00cc006b00ca006c00c8006e00c5006f00
c3007000c0007100bd007200b9007300b7007400b3007500b0007500ac007600a9007700
a5007700a20077009d0078009a00780096007800930078008e0078008b00770087007700
84007700800076007c0076007900750076007400720073006f0073006c0072006a007100
66006f0064006e0062006d005f006c005d006b005b006900590068005800660057006500
55006300540062005400600053005f0053005d0053005b0053005a005300580054005600
5400550055005300560052005800500059004f005b004d005d004c005f004a0062004900
64004800660047006a0046006c0045006f0044007200430076004200790041007c004100
800040008400400087003f008b003f008e003f0093003f0096003f009a003f009d003f00
a2003f00a5004000a9004000ac004000b0004100b3004200b700430095005b00ce004d00
08000000fa0200000000000000000000040000002d01020007000000fc020000ffffff00
0000040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d01000004000000
2d010100050000000102ffffff0005000000090299336600070000001604cf0045010000
0000040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e0004000000
2d010000040000002d010100050000000102ffffff000500000009029933660007000000
1604cf004501000000001c000000fb02f3ff000000000000bc0200000000000000204172
69616c000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01
04001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00000000
00000100000054ec1300020000008034150000000000040000002d010500040000002d01
0400040000002d010500040000002d01040007000000fc020000fffbf000000004000000
2d01060004000000f0010000050000000902fffbf0000500000001020000000004000000
04010d000400000002010200070000001b044000f3002700dd00040000002d0102000400
00002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400
040000002d010600040000002d01010005000000010200000000050000000902fffbf000
0700000016043e00f2002700dd00050000000902ffffff00050000000102fffbf0000400
000004010d0004000000020101000a000000320a2a00df0002000000382507000a000400
00002d010500040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d01
0500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01060004000000
2d010100050000000102fffbf000050000000902ffffff00070000001604cf0045010000
00001c000000fb02f3ff000000000000bc020000000000000020417269616c0000000000
00000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d01
0500040000002d010000040000002d010500040000002d010000050000000902fffbf000
050000000102000000000400000004010d000400000002010200070000001b0491006600
78004900040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff
030000001e00040000002d010000040000002d010600040000002d010100050000000102
00000000050000000902fffbf0000700000016048f00650078004900050000000902ffff
ff00050000000102fffbf0000400000004010d0004000000020101000c000000320a7b00
4b000300000039322500070007000a00040000002d010500040000002d01000004000000
2d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000400
00002d010000040000002d010600040000002d010100050000000102fffbf00005000000
0902ffffff00070000001604cf004501000000001c000000fb02f3ff0000000000009001
0000000000000000417269616c0000000000000000000000000000000000000000000000
00000000040000002d010700040000002d010200040000002d010300040000002d010500
040000002701ffff030000001e00040000002d010700040000002d010600040000002d01
0100050000000102fffbf000050000000902ffffff00070000001604c8000501b3003f00
040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000000
1e00040000002d010700040000002d010600040000002d010100050000000102fffbf000
050000000902ffffff00070000001604c8000501b3003f0007000000fc0200009999ff00
0000040000002d01080004000000f00106000500000009029999ff00050000000102ffff
ff000400000004010d000400000002010200070000001b04c4004d00bb00440005000000
090200000000050000000102fffbf0000400000002010100050000001402b6004f001c00
0000fb02f3ff0000000000009001000000cc00400000417269616c000000000000000000
000000000000000000000000000000000000040000002d010600040000002d0106000400
00002e01010015000000320ab6004f0009000000e1e0edeaeeece0f2e8ec070007000700
060007000900070005000700040000002e010000040000002d010700040000002d010600
04000000f001060005000000140200000000040000002d010200040000002d0103000400
00002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010700040000002d010800
040000002d010100050000000102fffbf00005000000090200000000070000001604c800
0501b3003f00040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701
ffff030000001e00040000002d010700040000002d010800040000002d01010005000000
0102fffbf00005000000090200000000070000001604c8000501b3003f00040000002d01
010007000000fc020000993366000000040000002d01060004000000f001080005000000
090299336600050000000102ffffff000400000004010d00040000000201020007000000
1b04c4009c00bb00930005000000090200000000050000000102fffbf000040000000201
0100050000001402b6009e001c000000fb02f3ff0000000000009001000000cc00400000
417269616c00000000000000000000000000000000000000000000000000000004000000
2d010800040000002d010800040000002e0101001e000000320ab6009e000f000000504f
53202d20f2e5f0ecb3ede0ebe80009000a00090004000400040005000700070009000300
0700070007000700040000002e010000040000002d010700040000002d01080004000000
f001080005000000140200000000040000002d010200040000002d010300040000002d01
0500040000002701ffff030000001e00040000002d010700040000002d01060004000000
2d010100050000000102fffbf00005000000090200000000070000001604c8000501b300
3f00040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff0300
00001e00040000002d010700040000002d010600040000002d010100050000000102fffb
f00005000000090200000000070000001604cf00450100000000040000002d0102000400
00002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010700
040000002d010600040000002d010100050000000102fffbf00005000000090200000000
070000001604cf0045010000000007000000fc020000000000000000040000002d010800
04000000f0010600040000002d010200040000002d010500040000002701ffff03000000
1e00050000000102fffbf00005000000090200000000040000002701ffff030000001e00
050000000102fffbf00005000000090200000000040000002701ffff030000000000

Рисунок 1.4. Структура мережі прийому карток до сплати станом на
01.01.2008 рік

По кількості встановлених POS-терміналів та імпринтерів в торгових
точках Україна іде поряд з Чехією, Росією, Хорватією. Однак за обсягами
розрахунків за товари та послуги на одного держателя картки ми позаду.
Це говорить про низьку ефективність діючої в Україні мережі
обслуговування платіжних карток. Румини, зіткнувшись з такою проблемою
скоротили кількість точок обслуговування карток, українські банки також
починають думати над ефективністю мережі обслуговування карток та її
оптимізацією. Є як мінімум дві причини даної проблеми. Перша – в Україні
зарплата масового карткодержателя нижча ніж в інших країнах. Друга –
термінальна інфраструктура українських банків орієнтована перш за все на
торгові точки, які реалізовують дорогий товар недоступний масовому
споживачу.

Валові показники українського ринку карткових послуг говорять про те, що
зростає не тільки кількість карток, а й розширюється карткова
інфраструктура (банкомати, POS-термінали). Головне, що карткові послуги
стають більш дешевими та доступними, а це означає, що зовсім скоро і в
Україні можливо пластикова картка стане таким же зручним та незаміним
засобом платежу, яким вона на сьогодні є на Заході [88].

1.2 Сутність, види та особливості застосування банківських платіжних
карток як кредитно-розрахункового інструменту.

З розвитком карткових систем з’явилися різні види пластикових карток,
які розрізняються за призначенням, функціональними і технічними
характеристиками.

З точки зору механізму розрахунків виділяють двосторонні і
багатосторонні системи. Двосторонні картки виникли на підставі
двосторонніх угод між учасниками розрахунків, де власники карток можуть
використовувати їх для купівлі товарів у замкнених мережах, які
контролюються емітентом карток (універмаги, бензоколонки тощо). На
відміну від цього, багатосторонні системи, які очолюють національні
асоціації банківських карток, а також компанії, які виготовляють картки
туризму та розваг, надають власникам карток можливість купувати товари в
кредит у різних торговельників і організацій сервісу, які визнають ці
картки як платіжний засіб. Картки цих систем дозволяють також отримувати
касові аванси, користуватись автоматами для зняття готівки з
банківського рахунку тощо.

Поділ карток визначається їх функціональними характеристиками.
Розрізняються кредитні і дебетні картки, а також картки типу
“електронний гаманець” (еlесtгоnіс рuгsе). Перші — пов’язані з
відкриттям кредитної лінії в банку, що дає можливість власнику
користуватись кредитом при купівлі товарів і при отриманні касових
позик. Другі — призначені для отримання готівки в банківських автоматах
або купівлі товару з розрахунком через електронні термінали. Гроші при
цьому списуються з рахунку власника картки в банку. Третій вид карток
призначений для використання готівкових коштів, внесених на саму картку,
при оплаті за товари або послуги [85].

Є відмінності у використанні карток у системах, заснованих на паперовій
технології, та в електронних системах. У “паперових” системах одержувач
ставить свій підпис на торговельному рахунку або іншому документі, що
підготовлений торговельником і є підтвердженням його дозволу дебетувати
свій рахунок у банку. Потім торговельний рахунок скеровується емітенту
картки як основа для виплати відповідної суми торговельнику
(кредитування його рахунку) і списання грошей з рахунку власника картки.
В електронній системі власник картки безпосередньо зв’язується з
емітентом через термінал. Замість підпису на рахунку він вводить за
допомогою клавіатури секретну комбінацію цифр, що при правильному наборі
є санкцією на дебетування його банківського рахунку.

Розглянемо коротко основні види кредитних карток.

Банківські кредитні картки (Ьаnk сгеdit сагds) призначені для купівлі
товарів з використанням банківського кредиту, а також для отримання
авансів у готівковій формі. Головна особливість цієї картки — відкриття
банком кредитної лінії, яка використовується автоматично кожного разу,
коли проводиться купівля товару або береться кредит у грошовій формі.
Кредитна лінія діє в межах встановленого банком ліміту [50].

Кожний фінансовий заклад встановлює свої правила, що визначають
можливість одержання кредиту. У деяких системах банківська кредитна
картка може застосовуватись для пільгової оплати окремих видів послуг
(наприклад, телефонних розмов), а також для отримання грошей у
банківських автоматах. Кредитні картки випускаються в широких масштабах
для платоспроможних споживачів і є для них засобом самоідентифікації
[96].

Розрізняють індивідуальні та корпоративні картки. Індивідуальні
видаються окремим клієнтам банку і можуть бути “стандартними” або
“золотими”. Останні призначені для осіб з високою кредитоспроможністю і
передбачають пільги для користувачів.

Корпоративна картка видається організації, яка на основі такої картки
може видати індивідуальні картки вибраним особам (керівникам або просто
цінним співробітникам). Їм відкриваються персональні рахунки,
“прив’язані” до корпоративного карткового рахунку. Відповідальність
перед банком за корпоративним рахунком несе організація, а не власники
індивідуальних корпоративних карток.

Згідно з багатьма прогнозами кредитні картки стануть невід’ємною
частиною майбутньої системи платежів і вийдуть далеко за рамки своєї
традиційної кредитної ролі [74].

Картки туризму і розваг. Це — “платіжні” картки згідно з вищенаве-деною
термінологією. Випускають їх компанії, що спеціалізуються на
обслуговуванні указаної сфери, наприклад “Аmегісаn Eхргеss” і “Dіnегs
с1ub”. Картки приймаються сотнями тисяч торговельних і сервісних
підприємств у цілому світі для оплати за товари і послуги, а також
надають власникам різні пільги щодо бронювання авіаквитків, номерів у
готелях, отримання скидок на ціни за товар, страхування життя.

Основні відмінності цього виду карток від банківських кредитних карток
полягають, по-перше, у відсутності разового ліміту на купівлю і,
по-друге, в обов’язку власника картки погасити заборгованість протягом
місяця без права пролонгації кредиту. У разі прострочення платежу з
власника картки знімається збільшений відсоток.

У вказаних системах також існують індивідуальні й корпоративні картки.

Приватні платіжні картки підприємств торгівлі й послуг. Застосування цих
карток обмежено визначеною замкненою мережею торговельних установ,
наприклад — системою універмагів або заправних станцій певної компанії.
Кредит надає сама компанія, вона ж отримує відсоток за позиками. З 70-х
років набули поширення банківські приватні картки, за допомогою яких
можна здійснити купівлю в окремих магазинах зі скидкою, але випуск
карток, видачу кредиту на покупки і розрахунки щодо оплати торговельних
рахунків здійснює банк — учасник угоди. Інколи картки такого типу
випускаються для членів окремо визначених професійних груп (пілотів,
адвокатів) або осіб, які мають спільні інтереси (наприклад,
філателістів). Їх називають “клубними” картками [50].

Дебетні картки. Дебетну картку називають також карткою готівкових
коштів, або карткою активів, і вона має такі характеристики своїх
особливостей і функцій:

ь це пластикова картка, на якій є прізвище та ім’я її власника як
клієнта певної фінансової установи, де він має на рахунку грошові кошти;
тут можуть бути також зазначені види операцій, що виконуються за цим
рахунком;

ь має магнітне кодування і зчитується ЕОМ. Це -зручний інструмент для
проведення автоматизованих платіжних операцій за допомогою терміналів;

ь дебетна картка є для власника зручним засобом виконання платіжних
операцій шляхом прямого зменшення розмірів його фінансових активів
замість збільшення зобов’язань чи боргу;

ь дебетна картка з відповідною системою зв’язку є потенційно можливою
заміною готівкових коштів або звичайних чеків у багатьох платіжних
операціях у сфері індивідуальних розрахунків.

Дебетна картка, з юридичного погляду, може стати кредитною, якщо вона
наділяється будь-якою специфічною рисою кредиту (наприклад — можливістю
надання кредитного овердрафту). Можна сказати, що картка, яка служить
виключно для кредитних операцій, очевидно, є кредитною. Та, яка може
бути використана тільки в автоматах-касирах або для прямих дебетових
операцій у торговельних точках, є дебетною карткою. Дебетна картка
починає відігравати більш важливу роль у зв’язку з розвитком системи
електронного переказу фінансових коштів. Окрім кредитних операцій, вона
знаходить застосування в автоматах-касирах і гарантійних операціях з
чеками. У майбутньому дебетна картка може стати основним інструментом
фінансових операцій у магазинах роздрібної торгівлі і відіграти ключову
роль у системі надання фінансових послуг, яка значно відрізнятиметься
від існуючої системи.

Ринок дебетних карток усе ще далекий від насичення, і чисельність їх
потенційних споживачів безперервно зростає у міру того, як ця картка
поступово входить у повсякденне життя.

Практика свідчить, що в першу чергу послугами дебетних карток зможуть
користуватися особи, які:

ь частіше від інших користуються банківськими послугами;

ь виписують велику кількість чеків;

ь мають нижче середнього сальдо чекових рахунків;

ь мають фінансові ресурси вищі за середні;

ь мають картки для оплати за поїздки (у тому числі — туристичні) і
розваги;

ь користуються всім набором можливостей банківських карток або карток
для оплати за послуги магазинів;

ь мають дохід вище за середній;

ь відносяться до категорії швидше молодих, ніж старших сімей.

ь Таким чином, дебетні картки потенційно можуть задовольняти велику
різноманітність споживчих потреб.

ь Отже, дебетні картки можуть бути використані у трьох випадках:

ь для зняття грошових сум у відділенні банку;

ь у мережі автоматів-касирів;

ь як незалежні замінники чеків у торговельних закладах.

Якщо виходити з даних фірми “Vіsа”, найближчими роками поширення
дебетних карток цілком може досягти 60% теоретичного розрахункового
рівня насичення ринку цього виду послуг [72].

Картки для банківських автоматів. Це — різновид дебетних карток, які
дають можливість власнику рахунку в банку отримувати готівку в межах
залишку коштів на рахунку через автоматичні пристрої, які встановлені в
банку, торговельних залах, на вокзалах. При наявності грошової картки
можна одержати готівку протягом доби, а також у вихідні та святкові дні.
Крім цього, власник позбавлений необхідності відвідувати своє відділення
банку і може користуватися автоматами, розташованими в торговельних
центрах, на вокзалах тощо.

Банки в США встановлюють ліміт щоденного зняття грошей з рахунку через
автомати — до 200 доларів. За останні роки в багатьох країнах автомати,
які належать різним банкам, об’єднуються в мережі колективного
користування, які охоплюють певний район або мають загальнодержавний
характер. Такі великі мережі автоматів (наприклад, Рlus у США) дають
можливість здійснювати операції в глобальному масштабі [50].

Деякі типи автоматів виконують більш широкий спектр операцій, крім
простого зняття грошей з рахунку; вони дозволяють, наприклад, вносити
гроші на вклад, робити внесок для погашення позики, одержувати виписку
про стан банківського рахунку, переказувати гроші з одного рахунку на
інший (наприклад, з ощадного — на поточний).

Слід ще раз зазначити, що картка для автоматів пов’язана не з кредитною
лінією (як у випадку з банківською кредитною карткою), а з поточним або
ощадним рахунком власника картки в банку. Тому в більшості банків
система розрахунків за цими картками адміністративно і функціонально
відокремлена від системи банківських карток.

Картки для купівлі через термінали в торговельних пунктах. Картки цього
виду (Р0S — Роіnt оf Sа1е) також відносяться до розряду дебетних.Вони
“прив’язані” до чекового або ощадного рахунку власника картки і не
передбачають автоматичного надання кредиту. Картка Р0S виконує функції
банківського чека, однак її застосування більш надійне, оскільки
ідентифікація власника проводиться в момент здійснення операції і гроші
перераховуються на банківський рахунок торговельного підприємства
негайно.

За останній час набули поширення дебетні картки власних мереж, їх
випускають банки, які беруть участь у регіональних системах торговельних
терміналів, не підключених до загальнонаціональних комунікацій. Банки
приваблюють ті обставини, що в цьому випадку не потрібно платити
комісійні за передачу інформації загальними комунікаціями.

Вище зазначалося, що при використанні Р0S-карток сума купівлі негайно
знімається з рахунку покупця. Це не вигідно останньому, тому що при
інших формах розрахунків (чек, кредитна картка) він одержує відстрочення
платежу. Для торговельників угоди на обслуговування Р0S-карток
обходяться дорожче, ніж при використанні чеків. Це зумовило відносно
повільні темпи збільшення кількості операцій з картками вказаного типу.

Чекові гарантійні картки. Ці картки видаються власникам поточних
рахунків у банку для ідентифікації чекодавця і гарантії платежу за
чеком. Картка базується на кредитній лінії, яка дозволяє власнику
рахунку користуватися кредитом (овердрафтом). При цьому банк гарантує
торговельнику одержання грошей за чеком у межах встановленого ліміту в
тому випадку, якщо на рахунку чекодавця відсутня необхідна сума [50].

Основні правила користування чековою гарантійною карткою:

ь підписи на чеку і на картці повинні бути ідентичні;

ь сума чека не повинна перевищувати ліміту, зазначеного на картці;

ь якщо сума виплати за чеком перевищує суму коштів на рахунку, з
власника знімаються комісійні за використання кредитної лінії і відсотки
за овердрафт.

“Електронні гаманці”. Це картки, що призначені для оплати різноманітних
товарів або послуг у багатьох підприємствах торгівлі та сфери послуг.
Потенційно можуть використовуватися як у середині однієї країни, так і в
міжнародних масштабах, але інколи їх використання обмежується певним
регіоном. Платіжна спроможність таких карток обумовлена певною сумою,
яку власник картки попередньо вносить емітенту цієї картки або його
агенту. Кошти можуть вноситися безпосередньо на картку готівкою або з
використанням депозитного рахунку власника картки. Надається можливість
багаторазового “завантаження електронного гаманця”.

На поточний момент “електронні гаманці” ще не одержали широкого
розповсюдження в жодній державі світу, однак у багатьох країнах
розгор-таються експериментальні проекти щодо запровадження кількох
різних схем організації такої системи. Передбачається, що незалежно від
вибору остаточної схеми функціонування “електронних гаманців”, вони
поступово замінюватимуть готівку при виконанні дрібних індивідуальних
(таких, що не повторюються) платежів [50].

Ще одна класифікація пластикових карток пов’язана з їхніми
технологічними особливостями. Найбільш розповсюджені картки двох видів —
з магнітною смугою і з вбудованою мікросхемою (які мають назви сhір сагd
— чіп-картка, або smart сагd — смарт-картка, чи “інтелектуальна” картка)
[85].

Картки з магнітною смугою мають на звороті магнітну смугу, де записані
дані, необхідні для ідентифікації особи власника картки при її
використанні в банківських автоматах і електронних терміналах
торговельних закладів:

ь банківські реквізити власника картки, тобто адреса, код його банку і
відділення, а також номер його рахунку;

ь розпізнавальний напис, що відповідає секретному персональному коду
власника;

ь строк дії картки;

ь максимальна сума, яку має в розпорядженні власник картки і яка
зменшується при кожному знятті коштів із рахунку.

На початку 80-х років цю інформацію було використано для часткової
автоматизації розрахунків. Перш за все, щоб замінити операцію
механічного друкування банківських реквізитів і коду клієнта на
квитанціях, комерсантів почали забезпечувати новими пристроями, які
можуть читати цю інформацію і видавати відповідну квитанцію. Ці ж
пристрої видають касовий звіт і можуть акумулювати суми і підготовляти
їх до переказу в банк. Тим самим вони дозволяють уникнути нагромадження
квитанцій у центрах їх обробки.

На наступному етапі було впроваджено систему платежів у реальному часі
за допомогою електронних платіжних терміналів: завдяки тій самій
магнітній картці клієнт може через касу магазину, обладнаного такими
терміналами, безпосередньо пов’язаними з його банком, віддати
розпорядження зняти гроші з його рахунку й одразу ж внести їх на рахунок
продавця.

Коли картка встановлена у відповідні зчитуючі пристрої, індивідуальні
дані власника передаються комунікаційними мережами для одержання дозволу
на проведення операції. На картках великих міжнародних карткових
асоціацій VISA і Маster Саrd магнітна смуга має кілька доріжок для
фіксації необхідних відомостей у закодованій формі. На одній з доріжок
записано персональний ідентифікаційний номер, який вводиться власником
картки за допомогою спеціальної клавіатури при використанні ним
банківських автоматів і терміналів Р0S. Набрані цифри порівнюються з
РIN-кодом, що записаний на смузі. У випадку, якщо вони не збігаються,
власнику дається можливість зробити ще кілька спроб набору РIN-коду.
Потім картка вилучається або повертається власнику (єврокартка).

Картка з мікросхемою була винайдена у Франції 1974 року й одержала
широке розповсюдження в цій країні та за кордоном. Вбудована в картку
мікросхема (чіп) складається із запам’ятовуючих пристроїв для збереження
інформації та процесора, який є комп’ютером і здатний обробляти
інформацію, записану в запам’ятовуючих пристроях. Ці мікропроцесори
постійно вдосконалюються для розширення функціональних можливостей
картки і підвищення її надійності. Такі картки називають також
“інтелектуальними” картками, або смарт-картками [96].

На основі записаних у мікросхемі відомостей трансакція з використанням
картки може здійснюватись в автономному режимі (оff-Ііпе), тобто без
безпосереднього зв’язку з центральним процесором банківської
комп’ютерної системи в момент здійснення транзакції. Оскільки картка
сама зберігає в пам’яті суму коштів, які є на банківському рахунку, то
авторизації тут не потрібно: якщо ліміт перевищений, трансакція не
відбудеться. Якщо ж сума трансакції менша від суми ліміту, то в момент
її здійснення сума вільного ліміту буде зменшена і записується новий
залишок, який може бути використаний при наступній купівлі. При внесенні
грошей на рахунок ліміт поновлюється, про що робиться новий запис у
мікросхемі.

Картка з мікросхемою має чимало переваг перед карткою з магнітною
смугою:

ь якщо картка з магнітною смугою є лише пасивним засобом збереження
інформації, то картка з мікросхемою може реагувати і записувати в свою
пам’ять інформацію про попередньо виконані трансакції;

ь інформаційні можливості смарт-картки значно ширші, ніж у карток з
магнітною смугою;

ь можливість оперативного поновлення даних у пам’яті мікропроцесора.

Важливою перевагою картки з мікропроцесором є її висока надійність. Дуже
швидко злочинці навчились розпізнавати секретні коди карток з магнітною
смугою, викрадати й використовувати ці картки або виготовляти фальшиві і
використовувати їх в автоматах для видачі готівки. Вона має декілька
ступенів захисту і підробити інформацію, записану в ній, дуже важко або
зовсім неможливо. Якщо картка викрадена і новий власник захоче
скористатись нею для одержання грошей через автомат, то при
неправильному введенні РIN-коду мікросхема руйнується і картку не можна
більше використовувати [50].

Інформаційні можливості картки з мікросхемою значно ширші, ніж у карток
з магнітною смугою (якщо картка з магнітною смугою дозволяє зберігати
інформацію обсягом в 1 Кб, тобто 1024 біти, то картка з мікросхемою — 8
Кб, із збільшенням у найближчому майбутньому до 16 Кб, а в подальшому
навіть до 64 Кб із використанням іншої технології). Крім того, її
перевагою є можливість оперативного поновлення даних у пам’яті
мікропроцесора.

Картки з мікросхемою мають відносно високу вартість (у 5-7 разів вищу
порівняно з магнітною карткою). Крім того, їх введення в обіг у країнах,
які з початку створення системи карткових розрахунків орієнтувались на
магнітні картки, ускладнюється. Там встановлені десятки і сотні тисяч
одиниць обладнання, не пристосованого для зчитування інформації з
мікросхеми, а заміна цього обладнання на пристрої, сумісні зі
смарт-картками, вимагає значних капіталовкладень.

І нарешті, останні нововведення в технології карток — це лазер і
голографія. Оптична пам’ять і запис за допомогою лазера не тільки
забезпечують візуальне відображення інформації на картці, а й дозволяє
збільшити ємність пам’яті до 1,2 Мб. Але це все тільки пасивні картки,
якщо на них немає мікропроцесора [78].

Зараз найнижчу собівартість мають картки з магнітною смугою завдяки їх
масовому виготовленню, однак собівартість карток з мікросхемою
найближчим часом повинна значно знизитися, враховуючи можливості їх
широкого розповсюдження.

Кредитні та дебетні картки можуть існувати як на основі пластикових
карток з магнітною смугою, так і на основі карток з мікросхемою, але
“електронний гаманець” може бути реалізований лише у вигляді
смарт-картки. Більшість емітентів замінюють існуючі картки з магнітною
смугою на картки з мікросхемою щоб усі види карткових послуг (кредитні,
дебетні та “електронного гаманця”) можна було надавати з використанням
однієї картки. Крім того, смарт-картки забезпечують значно більший
захист від шахрайства.

1.3 Основні елементи і учасники системи карткових розрахунків та їх
взаємодія

На сучасному етапі іде процес створення національної платіжної системи
України. В більшості випадків українські банки є членами міжнародних
платіжних систем, а деякі з них випускають власні пластикові картки.

Для більш детального розуміння всіх процесів, пов’язаних з пластиковими
картками, детально зупинимося на визначенні основних складових .

Платіжна картка – спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в
установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки,
що використовується для ініціювання переказу грошей з рахунку платника
або з відповідного рахунку банку з метою оплати вартості товарів і
послуг, перерахування грошей зі своїх рахунків на рахунки інших осіб,
отримання грошей у готівковій формі в касах банків, фінансових установ,
пунктах обміну іноземної валюти уповноважених банків та через банківські
автомати, а також зд1йснення інших операцій, передбачених відповідним
договором [4].

Ітак, платіжна картка являє собою пластину стандартних розмірів,
виготовлену з спеціальної, стійкої до будь-яких пошкоджень пластмаси.
Основна функція платіжної картки — забезпечення ідентифікації особи, що
її використовує як суб’єкта платіжної системи. Для цього на пластикову
картку наносяться логотипи банка-емітента і платіжної системи, що
обслуговує картку, ім’я власника картки, номер його рахунку, строк дії
картки. Крім цього на картці може бути присутня фотокартка власника і
його підпис. Алфавітно-цифрові дані – ім’я, номер рахунку і інші —
можуть бути ембоссировані , тобто нанесені рел’єфним шрифтом. Графічна
інформація дає можливість візуальної ідентифікації власника картки.
Однак, для використання в банківській платіжній системі цього
недостатньо. По-перше, така картка може бути легко підроблена, по-друге,
автоматична обробка такої картки проблематична. Крім того, потрібно і
зберігати на картці ряд конфеденційних даних, що полегшує процедуру
авторизації. Все це призводить до необхідності занесення
ідентифікаційних даних на банківські пластикові картки додатково ще в
закодованому вигляді. Ця задача може бути вирішена за допомогою
різноманітних фізичних механізмів. В картках зі штрих-кодом в якості
ідентифікаційного елементу використовується штриховий код, аналогічний
коду, який застосовується для маркировки товару. Зчитування кода
відбувається в інфрачервоних промінях. Картки з магнітною полосою на
сьогоднішній день найбільш розповсюджені. Магнітна полоса розташована на
зворотній стороні картки і складається з трьох доріжок. Дві перші
потрібні для зберігання ідентифікаційних даних, а на третю можна
записувати інформацію. Захищеність карт з магнітною полосою, як і
попередніх, відносно низька. Але, існуюча розвинена інфраструктура
платіжних систем, що використовують їх, і відсутність у світових лідерів
“карткового” бізнесу — компаній VISA i Europay повномаштабного стандарту
на більш перспективний вид карток — смарт-карти — і є причинами
інтенсивного використання карток з магнітною полосою і сьогодні. В
смарт-картах носієм інформації є мікросхема. Стосовно вартості карт
пам’яті, то вони мають відносно високу вартість ( в 5-7 разів вище
відносно магнітної карти ). Однак в останні роки ціни на них суттєво
знизилися у зв’язку з вдосконаленням технології і ростом об’ємів
виробництва. Також існують карти з мікропроцесором, які по суті
відповідають характеристикам персональних комп’ютерів 80-х років. Ці два
останні види карт розглядаються сьогодні як найбільш перспективний вид
пластикових карт. Прикладом може бути багатоцільова карта фірми Toshiba,
що використовується в системі VISA. В доповнення до всіх можливостей
звичайної мікропроцесорної карти, ця карта також має невеликий дісплей і
допоміжну клавіатуру для введення даних. Ця карта об’єднує в собі
кредитну, дебетову і передоплатну карту, а також виконує функції
годинника, календаря, калькулятора, здійснює конвертацію валюти, може
служити книжкою для нотатків [4].

Банк-емітент – член платіжної системи, який займається випуском
пластикових карток і наданням їх в розпорядження клієнтів. При цьому
картки залишаються у власності банка, а клієнти отримують право на їх
використання.

Функції цього банку коротко можна охарактеризувати так: видача картки
клієнту починається з відкриття йому рахунку в банку-емітенті і, як
правило, внесенням ним певної суми коштів на цей рахунок. При наданні
картки, банк-емітент бере на себе тим самим гарантійні обов’язки по
забепеченню платежів по картці. Характер цих гарантій залежить від
платіжниж повноважень, наданих клієнту і зафіксованих класом картки.
Прикладом може бути сімейство платіжних і кредитних карток компанії VISA
International. Це картки наступних видів:

ь “Плас”;

ь “Інтерлінк”;

ь “Електрон”;

ь “Віза класік”;

ь “Віза бізнес”;

ь “Віза преміум голд”

Повноваження власника картки перевіряється під час авторизації.
Авторизація проводиться протягом прийняття картки до оплати або видачі
готівкових коштів. Для цього точка обслуговування робить запитання
платіжній системі про підтвердження повноважень пред’явника картки і
його фінансових можливостей. У випадку позитивного рішення система дає
дозвіл на оплату і сповіщає код авторизації, який потім переноситься на
чек (сліп). Авторизація може проводитись як вручну, коли продавець або
касир передає запит по телефону оператору (голосова авторизація), так і
автоматично. В останньому випадку картка кладеться в POS-термінал, дані
зчитуються з картки, з клавіатури касиром вводиться сума платежа, а
власник картки — секретний ПІН-код (персональний ідентифікаційний
номер). Після цього термінал здійснює авторизацію або встановлюючи
зв’язок з базою даних платіжної системи (on-line режим), або здійснюючи
додатковий обмін даними з самою карткою (off-line авторизація). У
випадку видачі готівкових коштів процедура носить аналогічний характер з
тою лише особливістю, що гроші в автоматичному режимі видаються
спеціальним пристроєм — банкоматом, який і проводить авторизацію.

Сукупність операцій , які супроводжують взаємодію держателя картки з
платіжною системою при здійсненні платежу по картці або отриманні
готівки часто називають транзакцією. Таким чином, транзакція включає в
себе не тільки зчитування даних з картки, виконання запиту на
авторизацію, оформлення чека, а і зміни інформації про фінансові ресурси
власника картки у базі даних платіжної системи і на картці. В деяких
випадках в поняття транзакції включають і відповідні операції по
перерахуванню грошових коштів.

Наступним елементом платіжної системи є банк-еквайр. Початкову обробку
запитів на авторизацію проводить еквайр-центр. На початковому етапі
розвитку вітчизняних платіжних систем роль еквайр-центра інколи виконує
процесінговий центр, однак в більшості випадків в якості таких центрів
виступають банки — члени платіжної системи, тому часто кажуть банк-
еквайр. Якщо банк-еквайр не володіє даними для виконання запиту (власник
картки — клієнт іншого банку), то запит переправляється в процесіноговий
центр, який, в свою чергу, або виконує його і передає відповідь
банку-еквайру, або здійснює його подальшу маршрутизацію [4].

Процесінговий центр веде базу даних платіжної системи . База даних, як
правило, містить відомості про банки — члени платіжної системи і
власників карток, що забезпечує виконання запитів на авторизацію. Центр
зберігає відомості про ліміти власників карток і виконує запити на
авторизацію в тому випадку, якщо банк-емітент не має власної бази
(додаток Б).

В іншому випадку процесінговий центр пересилає отриманий запит в
банк-емітент аторизованої картки (додаток В).

Як ми бачимо, що центр забезпечує і пересилання відповіді банку-еквайру.
Крім того, на основі накопичених за день протоколів транзакцій — що
фіксуються при авторизації даних про проведення карткових платежів і
видачі готівки — процесінговий центр готує і розсилає підсумкові дані
для проведення взаєморозрахунків між банками — учасниками платіжної
системи, а також формує і розсилає банкам-еквайрам стоп-листи [4].

Як видно із вище сказаного, процесінговий центр є технологічним ядром
платіжної системи. Він функціонує в достатньо жорстких умовах,
гарантовано обробляючи в реальному масштабі часу інтенсивний потік
транзакцій. І дійсно, використання дебетової картки призводить до
необхідності on-line авторизації кожної угоди в будь-якій точці
обслуговування платіжної системи. Для операцій з кредитною карткою
авторизація необхідна не у всіх випадках, але , наприклад, при отриманні
коштів в банкоматах вона теж проводиться завжди. Використання смарт-карт
може при певній організації розрахунків знизити вимоги до виконання
режиму реального часу, але загальна напруга на центр не зменшиться.

Також високі вимоги до розрахункових можливостей процесінгового центру
висуває і підготовка даних для проведення взаємозаліків по підсумку дня,
оскільки обробці належать протоколи значної частини транзакцій, а строки
виконання розрахунків досить невеликі — декілька годин [4].

Таким чином, підтримка надійного, стійкого функціонування платіжної
системи потребує, по-перше, наявності великих розрахункових можливостей
процесінгового центру, по-друге, розвиненої комунікаційної
інфраструктури, оскільки процесінговий центр системи повинен мати
можливість одночасно обслужити достатньо велике число географічно
віддалених точок. Крім того, неминуча також маршрутизація запитів, що ще
більш підвищує вимоги до комунікацій.

Наступним елементом платіжної системи є розрахунковий банк, який
забезпечує оперативне проведення взаєморозрахунків. В розрахунковому
банку банки-члени платіжної системи відкривають корреспондентські
рахунки. Взаєморозрахунки необхідні для наступного. Кожний банк-еквайр
здійснює перерахування точкам обслуговування по “картковим” платежам як
своїх клієнтів, так і власників карток інших банків-емітентів, які
входять в певну платіжну систему. Тому відповідні кошти повинні бути
потім перераховані еквайру цими “іншими” банками.

1.4Загальна характеристика діяльності ХФ АКІБ “УкрСиббанк” “ХРУ”.

Акціонерний комерційний інноваційний банк “УкрСиббанк” заснований 18
червня 1990 року. Був зареєстрований у Державному банку СРСР, а в 1991р.
– у Національному банку України.

Банк здійснює свою діяльність на підставі Статуту та Лїцензії НБУ № 75
від 15.06.2000р.

Банк має повну ліцензію на здійснення усіх видів банківських операцій.
АКІБ “УкрСиббанк” входить до групи найбільших комерційних банків
України.

АКІБ “УкрСиббанк” має дуже розгалуджену структуру, тому надалі мова піде
про Харківський філіал АКІБ “УкрСиббанк” “Харківське регіональне
управління” [84].

Структура ХФ АКІБ “УкрСиббанк” “ХРУ” представлена на рис 1.5.

При обслуговуванні корпоративних клієнтів банк сумлінно дотримується
базових принципів, які були напрацьовані за 10 років своєї роботи,
головними з яких є надання високоякісних банківских продуктів за
конкурентоспроможними цінами; комплексне обслуговування; постійне
розширення спектру продуктів і фінансових інструментів, які
пропонуються; максимальна стандартизація процесу надання традиційних
послуг; реалізація індивідуального підходу при роботі з клієнтами. Така
політика банку сприяла подальшому розширенню кола найбільших клієнтів
банку.

Поряд із індивідуальними продуктами банк пропонує своїм клієнтам весь
обсяг банківських послуг від розрахунково-касового обслуговування та
валютних операцій до обслуговування корпоративних пластикових карток і
реалізації зарплатних проектів. Прагнучи зробити обслуговування клієнтів
максимально зручним і вигідним, банк підготував до реалізації в 2001
році програму пакетного обслуговування, яка пропонує клієнтам новий
принцип тарифікації послуг [84].

Розвиток зовнішньоторговельної діяльності банку в 2008 році сприяв
збільшенню кількості документарних операцій АКІБ “УкрСиббанк” у 2 рази.
Кореспондентські відносини з найбільшими банками світу дозволили банку
забезпечити своїм клієнтам виконання на рівні світових стандартів всього
спектру експортно-імпортних розрахунків, в тому числі клірингових і
документарних операцій, таких як акредитиви, інкасо, облік і валювання
банківських векселів і чеків.

picscalex870100090000038928000007003f00000000000400000003010800050000000
b0200000000050000000c026b132c17030000001e0007000000fc020000ffffff0000000
40000002d01000008000000fa0205000100000000000000040000002d0101000c0000004
0092100f00000000000000040012003d502d70008000000fa02000000000000000000000
40000002d010200040000002d01000008000000fa0200000800000000000000040000002
d01030007000000fc020100000000000000040000002d0104000e00000025030500d7001
504d700d502f703d502f7031504d70015040e00000025030500e7000504e700e502e703e
502e7030504e7000504040000002d010200040000002d01000004000000f001030005000
00002010100000005000000090200000000050000002e01180000001c000000fb02a6ff0
000000000009001000000cc07000400417269616c00c77740000000cb0c0a331643c7771
f43c77720c0c97700003000040000002d01030013000000320a5e03a20108000000c4e8f
0e5eaf2eef03d0032003200320028002900320000001c000000fb021000070000000000b
c02000000cc0102022253797374656d007740000000dc0b0a911643c7771f43c77720c0c
97700003000040000002d010500050000000201010000000500000009020000000005000
0002e0118000000040000002d01030009000000320ab9039701010000002800000004000
0002d0105000500000002010100000005000000090200000000050000002e01180000000
40000002d01030012000000320ab903b50107000000d4b2cbb2c0cbd3f0450019003b001
9003c003b000000040000002d01050005000000020101000000050000000902000000000
50000002e0118000000040000002d01030009000000320ab903180301000000290000000
40000002d010500040000002d010000040000002d0101000c00000040092100f00000000
00000004001c003d5021706040000002d010200040000002d01000008000000fa0200000
800000000000000040000002d010600040000002d0104000e00000025030500170615041
706d502d709d502d7091504170615040e00000025030500270605042706e502c709e502c
709050427060504040000002d010200040000002d01000004000000f0010600050000000
2010100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002d0103000d000
000320a5e03a40604000000c7e0f1f2370032002d000000040000002d010500050000000
2010100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002d0103000a000
000320a5e036307020000002e2019000000040000002d010500050000000201010000000
5000000090200000000050000002e0118000000040000002d01030015000000320a5e039
60709000000e4e8f0e5eaf2eef0e00035003200320032002800290032003200000004000
0002d0105000500000002010100000005000000090200000000050000002e01180000000
40000002d01030009000000320ab90327070100000028200000040000002d01050005000
00002010100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002d0103001
0000000320ab903450706000000d4b2cbb2c0cb450019003b0019003c000000040000002
d0105000500000002010100000005000000090200000000050000002e011800000004000
0002d01030009000000320ab9036f0801000000d3200000040000002d010500050000000
2010100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002d01030009000
000320ab903a8080100000029200000040000002d010500040000002d010000040000002
d0101000c00000040092100f00000000000000040012003d502770b040000002d0102000
40000002d01000008000000fa0200000800000000000000040000002d010600040000002
d0104000e00000025030500770b1504770bd502970ed502970e1504770b15040e0000002
5030500870b0504870be502870ee502870e0504870b0504040000002d010200040000002
d01000004000000f00106000500000002010100000005000000090200000000050000002
e0118000000040000002d0103000d000000320a5e03b40b04000000c7e0f1f2370032002
d000000040000002d0105000500000002010100000005000000090200000000050000002
e0118000000040000002d0103000a000000320a5e03730c020000002e201900000004000
0002d0105000500000002010100000005000000090200000000050000002e01180000000
40000002d01030015000000320a5e03a60c09000000e4e8f0e5eaf2eef0e000350032003
200320028002900320032000000040000002d01050005000000020101000000050000000
90200000000050000002e0118000000040000002d01030009000000320ab903370c01000
00028200000040000002d010500050000000201010000000500000009020000000005000
0002e0118000000040000002d01030010000000320ab903550c06000000d4b2cbb2c0cb4
50019003b0019003c000000040000002d010500050000000201010000000500000009020
0000000050000002e0118000000040000002d01030009000000320ab9037f0d01000000d
3200000040000002d0105000500000002010100000005000000090200000000050000002
e0118000000040000002d01030009000000320ab903b80d0100000029200000040000002
d010500040000002d010000040000002d0101000c00000040092100f0000000000000004
001a003d502370f040000002d010200040000002d01000008000000fa020000080000000
0000000040000002d010600040000002d0104000e00000025030500370f1504370fd502d
712d502d7121504370f15040e00000025030500470f0504470fe502c712e502c71205044
70f0504040000002d010200040000002d01000004000000f001060005000000020101000
00005000000090200000000050000002e0118000000040000002d0103000d000000320a5
e03930f04000000c7e0f1f2370032002d000000040000002d01050005000000020101000
00005000000090200000000050000002e0118000000040000002d0103000a000000320a5
e035210020000002e2019000000040000002d01050005000000020101000000050000000
90200000000050000002e0118000000040000002d01030015000000320a5e03841009000
000e4e8f0e5eaf2eef0e000350032003200320028002900320032000000040000002d010
5000500000002010100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002
d01030009000000320a5e0338120100000020200000040000002d0105000500000002010
100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002d010300090000003
20a5e03511201000000e7200000040000002d01050005000000020101000000050000000
90200000000050000002e0118000000040000002d01030013000000320ab903730f08000
000f0eee7e2e8f2eaf332003200290030003200290028000000040000002d01050005000
00002010100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002d0103000
a000000320ab903e21002000000202819000000040000002d01050005000000020101000
00005000000090200000000050000002e0118000000040000002d01030010000000320ab
903191106000000d4b2cbb2c0cb450019003b0019003c000000040000002d01050005000
00002010100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002d0103000
9000000320ab903421201000000d3280000040000002d010500050000000201010000000
5000000090200000000050000002e0118000000040000002d01030009000000320ab9037
c120100000029280000040000002d010500040000002d010000040000002d0101000c000
00040092100f00000000000000040014003d5027713040000002d010200040000002d010
00008000000fa0200000800000000000000040000002d010600040000002d0104000e000
00025030500771315047713d502b716d502b7161504771315040e0000002503050087130
5048713e502a716e502a716050487130504040000002d010200040000002d01000004000
000f00106000500000002010100000005000000090200000000050000002e01180000000
40000002d01030013000000320a5e034e1408000000c3eeebeee2ede8e93100320035003
2003000320032000000040000002d0105000500000002010100000005000000090200000
000050000002e0118000000040000002d01030015000000320ab903451409000000e1f3f
5e3e0ebf2e5f00034002d002d00210032003500290032000000040000002d01050004000
0002d010000040000002d0101000c00000040092100f0000000000000004001d002d5046
701040000002d010200040000002d01000008000000fa020000030000000000000004000
0002d010600040000002d0104000e00000024030500670115066701d5043704d50437041
50667011506040000002d010200040000002d01000004000000f00106000500000002010
100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002d010300100000003
20a31054d0206000000c2b3e4e4b3eb3c0014003500350014000000040000002d0105000
500000002010100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002d010
3001b000000320a8b0596010d000000b3edf4eef0ece0f6b3e9ede8f511140032004a003
20032003e003200340014003200320032000000040000002d01050005000000020101000
00005000000090200000000050000002e0118000000040000002d01030016000000320ae
605f1010a000000f2e5f5edeeebeee3b3e9290032002d003200320035003200210014000
000040000002d010500040000002d010000040000002d0101000c00000040092100f0000
000000000004001d002d50a6701040000002d010200040000002d01000008000000fa020
0000300000000000000040000002d010600040000002d0104000e0000002403050067011
50c6701d50a3704d50a3704150c6701150c040000002d010200040000002d01000004000
000f00106000500000002010100000005000000090200000000050000002e01180000000
40000002d01030010000000320a5e0bd80106000000def0e8e4e8f75b003200320035003
2000000040000002d0105000500000002010100000005000000090200000000050000002
e0118000000040000002d01030009000000320a5e0b2e0301000000ed280000040000002
d0105000500000002010100000005000000090200000000050000002e011800000004000
0002d0103000a000000320a5e0b600302000000e8e932000000040000002d01050005000
00002010100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002d0103001
0000000320ab90b530206000000e2b3e4e4b3eb300014003500350014000000040000002
d010500040000002d010000040000002d0101000c00000040092100f0000000000000004
001d00255066701040000002d010200040000002d01000008000000fa020000030000000
0000000040000002d010600040000002d0104000e0000002403050067019507670155063
70455063704950767019507040000002d010200040000002d01000004000000f00106000
500000002010100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002d010
30009000000320a0b07b00101000000c0e90000040000002d01050005000000020101000
00005000000090200000000050000002e0118000000040000002d01030019000000320a0
b07ec010c000000e4ecb3edb3f1f2f0e0f6b3ff35003e001400320014002d00290032003
200340014000000040000002d010500040000002d010000040000002d0101000c0000004
0092100f0000000000000004001d00255096701040000002d010200040000002d0100000
8000000fa0200000300000000000000040000002d010600040000002d0104000e0000002
40305006701950a67015509370455093704950a6701950a040000002d010200040000002
d01000004000000f00106000500000002010100000005000000090200000000050000002
e0118000000040000002d01030015000000320ade09f30109000000c7e0e3e0ebfcede8e
9e9370032002100320035002f00320032000000040000002d01050005000000020101000
00005000000090200000000050000002e0118000000040000002d01030010000000320a3
90a530206000000e2b3e4e4b3eb300014003500350014000000040000002d01050004000
0002d010000040000002d0101000c00000040092100f0000000000000004001d002d5076
701040000002d010200040000002d01000008000000fa020000030000000000000004000
0002d010600040000002d0104000e00000024030500670115096701d5073704d50737041
50967011509040000002d010200040000002d01000004000000f00106000500000002010
100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002d010300100000003
20a8b089a0106000000c2b3e4e4b3eb3c0014003500350014000000040000002d0105000
500000002010100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002d010
30009000000320a8b089d020100000020e90000040000002d01050005000000020101000
00005000000090200000000050000002e0118000000040000002d01030012000000320a8
b08b60207000000e1e5e7efe5eae8e93400320029003100320028000000040000002d010
500040000002d010000040000002d0101000c00000040092100f0000000000000004001e
00235063708040000002d010200040000002d01000008000000fa0200000800000000000
000040000002d010600040000002d0104000e000000240305003708750737083506170b3
506170b750737087507040000002d010200040000002d01000004000000f001060005000
00002010100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002d0103001
0000000320abe06250906000000c2b3e4e4b3eb3c0014003500350014000000040000002
d0105000500000002010100000005000000090200000000050000002e011800000004000
0002d01030015000000320a1907ba0809000000ece0f0eae5f2e8ede3e93e00320032002
80032002900320032000000040000002d010500050000000201010000000500000009020
0000000050000002e0118000000040000002d01030009000000320a1907650a01000000f
3e90000040000002d010500040000002d010000040000002d0101000c00000040092100f
0000000000000004001e00295043708040000002d010200040000002d01000008000000f
a0200000800000000000000040000002d010600040000002d0104000e000000240305003
708d50537089504170b9504170bd5053708d505040000002d010200040000002d0100000
4000000f00106000500000002010100000005000000090200000000050000002e0118000
000040000002d01030010000000320a1e057b0806000000c2b3e4e4b3eb3c00140035003
50014000000040000002d010500050000000201010000000500000009020000000005000
0002e0118000000040000002d01030009000000320a1e057d090100000020e9000004000
0002d0105000500000002010100000005000000090200000000050000002e01180000000
40000002d01030013000000320a1e05960908000000f2eef0e3b3e2ebb32900320032002
1001400300035000000040000002d0105000500000002010100000005000000090200000
000050000002e0118000000040000002d0103000a000000320a7905dc0802000000d6cf4
3000000040000002d0105000500000002010100000005000000090200000000050000002
e0118000000040000002d01030009000000320a790560090100000020cf0000040000002
d0105000500000002010100000005000000090200000000050000002e011800000004000
0002d0103000a000000320a7905790902000000f2e029000000040000002d01050005000
00002010100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002d0103000
9000000320a7905d5090100000020e00000040000002d010500050000000201010000000
5000000090200000000050000002e0118000000040000002d0103000a000000320a7905e
e0902000000c2ce3c000000040000002d010500040000002d010000040000002d0101000
c00000040092100f0000000000000004001200395049704040000002d010200040000002
d01000008000000fa0200000800000000000000040000002d010600040000002d0104000
e000000240305009704d50597049504b7079504b707d5059704d505040000002d0102000
40000002d01000004000000f001060005000000020101000000050000000902000000000
50000002e0118000000040000002d01030010000000320a1e05c70406000000c2b3e4e4b
3eb3c0014003500350014000000040000002d01050005000000020101000000050000000
90200000000050000002e0118000000040000002d01030009000000320a1e05ca0501000
00020ce0000040000002d010500050000000201010000000500000009020000000005000
0002e0118000000040000002d01030015000000320a1e05e30509000000efebe0f2b3e6e
de8f5e9310035003200290014003c00320032000000040000002d0105000500000002010
100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002d010300100000003
20a7905930506000000f1e8f1f2e5ec2d0032002d00290032000000040000002d0105000
40000002d010000040000002d0101000c00000040092100f0000000000000004001c002b
50ef704040000002d010200040000002d01000008000000fa02000008000000000000000
40000002d010600040000002d0104000e00000024030500f704f50ff704b50eb707b50eb
707f50ff704f50f040000002d010200040000002d01000004000000f0010600050000000
2010100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002d01030015000
000320a110f680509000000d3eff0e0e2ebb3edede939003100320032003000350014003
2000000040000002d0105000500000002010100000005000000090200000000050000002
e0118000000040000002d01030009000000320a110f140701000000ffce0000040000002
d0105000500000002010100000005000000090200000000050000002e011800000004000
0002d0103000f000000320a6b0f3a0505000000eee1f1ebf30e320034002d00350000000
40000002d0105000500000002010100000005000000090200000000050000002e0118000
000040000002d0103000a000000320a6b0f2f0602000000e3ee21000000040000002d010
5000500000002010100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002
d01030009000000320a6b0f820601000000e2ee0000040000002d0105000500000002010
100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002d0103000d0000003
20a6b0fb20604000000f3e2e0ed2d00300032000000040000002d0105000500000002010
100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002d0103000a0000003
20ac60f7a0502000000edff32000000040000002d0105000500000002010100000005000
000090200000000050000002e0118000000040000002d01030009000000320ac60fdd050
100000020ff0000040000002d01050005000000020101000000050000000902000000000
50000002e0118000000040000002d01030010000000320ac60ff60506000000eaebb3bae
df22800350014002e0032000000040000002d01050005000000020101000000050000000
90200000000050000002e0118000000040000002d01030009000000320ac60fef0601000
000b3ff0000040000002d010500050000000201010000000500000009020000000005000
0002e0118000000040000002d01030009000000320ac60f030701000000e2ff000004000
0002d010500040000002d010000040000002d0101000c00000040092100f000000000000
0008001c0025510f704040000002d010200040000002d01000008000000fa02000008000
00000000000040000002d010600040000002d0104000e00000024030500f704d511f7045
510b7075510b707d511f704d511040000002d010200040000002d01000004000000f0010
6000500000002010100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002
d01030010000000320aa410d50506000000c2b3e4e4b3eb3c00140035003500140000000
40000002d0105000500000002010100000005000000090200000000050000002e0118000
000040000002d01030010000000320afe10410506000000eeefe5f0e0f63200310032003
20032000000040000002d010500050000000201010000000500000009020000000005000
0002e0118000000040000002d0103000c000000320afe106e0603000000b3e9ed0014003
2000000040000002d0105000500000002010100000005000000090200000000050000002
e0118000000040000002d0103000c000000320afe10e70603000000eee3ee00320021000
000040000002d0105000500000002010100000005000000090200000000050000002e011
8000000040000002d0103000f000000320a59113a0505000000eee1f1ebf310320034002
d0035000000040000002d010500050000000201010000000500000009020000000005000
0002e0118000000040000002d0103000a000000320a59112f0602000000e3ee210000000
40000002d0105000500000002010100000005000000090200000000050000002e0118000
000040000002d0103000f000000320a5911820605000000e2f3e2e0ed1030002d0030003
2000000040000002d0105000500000002010100000005000000090200000000050000002
e0118000000040000002d0103000a000000320ab311250602000000edff3200000004000
0002d010500040000002d010000040000002d0101000c00000040092100f000000000000
0004001e00215083708040000002d010200040000002d01000008000000fa02000008000
00000000000040000002d010600040000002d0104000e000000240305003708550937081
508170b1508170b550937085509040000002d010200040000002d01000004000000f0010
6000500000002010100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002
d01030016000000320a7108b8080a000000d3eff0e0e2ebb3ededff39003100320032003
00035001400320032000000040000002d010500050000000201010000000500000009020
0000000050000002e0118000000040000002d0103001b000000320acb0874080d000000e
aeef0efeef0e0f2e8e2edeee300280032003200310032003200320029003200300032003
2000000040000002d0105000500000002010100000005000000090200000000050000002
e0118000000040000002d01030009000000320a2609e60801000000eeff0000040000002
d0105000500000002010100000005000000090200000000050000002e011800000004000
0002d01030009000000320a260919090100000020ff0000040000002d010500050000000
2010100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002d01030012000
000320a2609320907000000e1b3e7ede5f1e0b3340014002900320032002d00000004000
0002d010500040000002d010000040000002d0101000c00000040092100f000000000000
00040010003750b9708040000002d010200040000002d01000008000000fa02000008000
00000000000040000002d010600040000002d0104000e000000240305009708b50c97087
50b970b750b970bb50c9708b50c040000002d010200040000002d01000004000000f0010
6000500000002010100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002
d01030010000000320afe0b950906000000c2b3e4e4b3eb3c00140035003500140000000
40000002d0105000500000002010100000005000000090200000000050000002e0118000
000040000002d01030016000000320a590cdb080a000000ece5ede5e4e6e5f0b3e23e003
2003200320035003c003200320014000000040000002d010500050000000201010000000
5000000090200000000050000002e0118000000040000002d01030009000000320a590cc
90a0100000020ff0000040000002d0105000500000002010100000005000000090200000
000050000002e0118000000040000002d0103000a000000320a590ce20a02000000cac13
5000000040000002d010500040000002d010000040000002d0101000c00000040092100f
00000000000000040010003f5099708040000002d010200040000002d01000008000000f
a0200000800000000000000040000002d010600040000002d0104000e000000240305009
708350b9708f509970bf509970b350b9708350b040000002d010200040000002d0100000
4000000f00106000500000002010100000005000000090200000000050000002e0118000
000040000002d01030010000000320a7e0a950906000000c2b3e4e4b3eb3c00140035003
50014000000040000002d010500050000000201010000000500000009020000000005000
0002e0118000000040000002d01030016000000320ad90aca080a000000ece5ede5e4e6e
5f0b3e23e0032003200320035003c003200320014000000040000002d010500050000000
2010100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002d0103000d000
000320ad90ab80a040000002056495019003c0019000000040000002d010500040000002
d010000040000002d0101000c00000040092100f00000000000000040010003f50c97080
40000002d010200040000002d01000008000000fa0200000800000000000000040000002
d010600040000002d0104000e000000240305009708350e9708f50c970bf50c970b350e9
708350e040000002d010200040000002d01000004000000f001060005000000020101000
00005000000090200000000050000002e0118000000040000002d01030010000000320a5
10d950906000000c2b3e4e4b3eb3c0014003500350014000000040000002d01050005000
00002010100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002d0103001
9000000320aab0df6080c000000eaf0e5e4e8f2f3e2e0ededff280032003200350032002
9002d0030003200320032000000040000002d01050005000000020101000000050000000
90200000000050000002e0118000000040000002d01030013000000320a060e330908000
000eaebb3baedf2b3e22800350014002e003200290014000000040000002d01050005000
00002010100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002d0103000
9000000320a060e710a0100000020000000040000002d010500050000000201010000000
5000000090200000000050000002e0118000000040000002d0103000a000000320a060e8
a0a02000000cac135000000040000002d010500040000002d010000040000002d0101000
c00000040092100f0000000000000004001e002b50e5708040000002d010200040000002
d01000008000000fa0200000800000000000000040000002d010600040000002d0104000
e000000240305005708f50f5708b50e370bb50e370bf50f5708f50f040000002d0102000
40000002d01000004000000f001060005000000020101000000050000000902000000000
50000002e0118000000040000002d01030016000000320a110fd8080a000000d3eff0e0e
2ebb3ededff3900310032003200300035001400320032000000040000002d01050005000
00002010100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002d0103001
8000000320a6b0fcd080b000000f0eee7e4f0b3e1edeee3eeff320032002900350032001
40034003200320021000000040000002d010500050000000201010000000500000009020
0000000050000002e0118000000040000002d01030012000000320ac60f2c0907000000e
1b3e7ede5f1e0e2340014002900320032002d000000040000002d01050008000000fa020
0000800000000000000040000002d010600040000002d0104000e0000002503050067021
50467028d04ef008d04ef00750567017505040000002d010200040000002d01000004000
000f001060008000000fa0200000800000000000000040000002d010600040000002d010
4000e000000250305006702150467028d04ef008d04ef00750b6701750b040000002d010
200040000002d01000004000000f001060008000000fa020000080000000000000004000
0002d010600040000002d0104000e000000250305006702150467028d04ef008d04ef00f
5066701f506040000002d010200040000002d01000004000000f001060008000000fa020
0000800000000000000040000002d010600040000002d0104000e0000002503050067021
50467028d04ef008d04ef00f5096701f509040000002d010200040000002d01000004000
000f001060008000000fa0200000800000000000000040000002d010600040000002d010
4000e000000250305006702150467028d04ef008d04ef00750867017508040000002d010
200040000002d01000004000000f0010600040000002d010000040000002d0101000c000
00040092100f000000000000000400100039510b708040000002d010200040000002d010
00008000000fa0200000800000000000000040000002d010600040000002d0104000e000
00024030500b708d511b7089510b70b9510b70bd511b708d511040000002d01020004000
0002d01000004000000f0010600050000000201010000000500000009020000000005000
0002e0118000000040000002d01030010000000320a1e11b50906000000c2b3e4e4b3eb3
c0014003500350014000000040000002d010500050000000201010000000500000009020
0000000050000002e0118000000040000002d0103001b000000320a7911f7080d000000e
ce5ede5e4e6e5f0b3e220d0c1003e0032003200320035003c00320032001400300019003
c000000040000002d010500040000002d010000040000002d0101000c00000040092100f
000000000000000400100031512b708040000002d010200040000002d01000008000000f
a0200000800000000000000040000002d010600040000002d0104000e00000024030500b
7085513b7081512b70b1512b70b5513b7085513040000002d010200040000002d0100000
4000000f00106000500000002010100000005000000090200000000050000002e0118000
000040000002d01030010000000320a7112b50906000000c2b3e4e4b3eb3c00140035003
50014000000040000002d010500050000000201010000000500000009020000000005000
0002e0118000000040000002d01030019000000320acb1216090c000000eaf0e5e4e8f2f
3e2e0ededff2800320032003500320029002d0030003200320032000000040000002d010
5000500000002010100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002
d01030018000000320a26134f090b000000eaebb3baedf2b3e220d0c1ff2800350014002
e00320029001400300019003c000000040000002d010500040000002d010000040000002
d0101000c00000040092100f0000000000000004001200335069704040000002d0102000
40000002d01000008000000fa0200000800000000000000040000002d010600040000002
d0104000e000000240305009704750797043506b7073506b707750797047507040000002
d010200040000002d01000004000000f0010600050000000201010000000500000009020
0000000050000002e0118000000040000002d01030016000000320a840638050a000000d
3eff0e0e2ebb3ededff3900310032003200300035001400320032000000040000002d010
5000500000002010100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002
d01030019000000320af00611050c000000eeefe5f0e0f6b3e9edeee3ee3200310032003
20032003400140032003200320021000000040000002d010500050000000201010000000
5000000090200000000050000002e0118000000040000002d0103001b000000320a5c07e
2040d000000f1f3eff0eee2eee4e6e5ededff002d002d003100320032003000320035003
c003200320032000000040000002d010500040000002d010000040000002d0101000c000
00040092100f00000000000000040010003950b7704040000002d010200040000002d010
00008000000fa0200000800000000000000040000002d010600040000002d0104000e000
000240305007704d50c7704950b7707950b7707d50c7704d50c040000002d01020004000
0002d01000004000000f0010600050000000201010000000500000009020000000005000
0002e0118000000040000002d01030010000000320ae40b750506000000c2b3e4e4b3eb3
c0014003500350014000000040000002d010500050000000201010000000500000009020
0000000050000002e0118000000040000002d01030013000000320a500c2c0508000000e
2e0ebfef2ede8f530003200350044002900320032000000040000002d010500050000000
2010100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002d01030013000
000320abc0c3c0508000000eeefe5f0e0f6b3e9320031003200320032003400140000000
40000002d010500040000002d010000040000002d0101000c00000040092100f00000000
00000004001000315087704040000002d010200040000002d01000008000000fa0200000
800000000000000040000002d010600040000002d0104000e00000024030500770455097
7041508770715087707550977045509040000002d010200040000002d01000004000000f
00106000500000002010100000005000000090200000000050000002e011800000004000
0002d01030010000000320a6408750506000000c2b3e4e4b3eb3c0014003500350014000
000040000002d0105000500000002010100000005000000090200000000050000002e011
8000000040000002d0103001b000000320ad008b8040d000000e4eeeaf3ece5edf2e0f0e
de8f5003500320028002d003e0032003200290032003200320032000000040000002d010
5000500000002010100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002
d01030013000000320a3c093c0508000000eeefe5f0e0f6b3e9320031003200320032003
40014000000040000002d010500040000002d010000040000002d0101000c00000040092
100f00000000000000040010003150d7704040000002d010200040000002d01000008000
000fa0200000800000000000000040000002d010600040000002d0104000e00000024030
5007704550e7704150d7707150d7707550e7704550e040000002d010200040000002d010
00004000000f00106000500000002010100000005000000090200000000050000002e011
8000000040000002d01030010000000320a640d750506000000c2b3e4e4b3eb3c0014003
500350014000000040000002d01050005000000020101000000050000000902000000000
50000002e0118000000040000002d01030015000000320ad00d2a0509000000eaf0e5e4e
8f2edeebfff280032003200350032002900320032000000040000002d010500050000000
2010100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002d0103001b000
000320a3c0ee9040d000000e0e4ecb3edb3f1f2f0e0f6b3bf00320035003e00140032001
4002d00290032003200340014000000040000002d010500040000002d010000040000002
d0101000c00000040092100f000000000000000e001000395097704040000002d0102000
40000002d01000008000000fa0200000800000000000000040000002d010600040000002
d0104000e000000240305007704750b77049509770795097707750b7704750b040000002
d010200040000002d01000004000000f0010600050000000201010000000500000009020
0000000050000002e0118000000040000002d01030010000000320afd09750506000000c
2b3e4e4b3eb3c0014003500350014000000040000002d010500050000000201010000000
5000000090200000000050000002e0118000000040000002d0103001e000000320a6a0aa
b040f000000e3f0eef8eee2eee3ee20eee1b3e3f30021003200320048003200300032002
1003200190032003400140021000000040000002d0105000500000002010100000005000
000090200000000050000002e0118000000040000002d01030016000000320ad60a18050
a000000f2e020eae0f1eee2e8f5290032001900280032002d00320030003200000004000
0002d0105000500000002010100000005000000090200000000050000002e01180000000
40000002d01030013000000320a420b3c0508000000eeefe5f0e0f6b3e93200310032003
2003200340014000000040000002d01050008000000fa020000080000000000000004000
0002d010600040000002d0104000e00000025030500270675072706c007af07c007af078
50a7707850a040000002d010200040000002d01000004000000f001060008000000fa020
0000800000000000000040000002d010600040000002d0104000e0000002503050027067
5072706c007af07c007af07b50d7707b50d040000002d010200040000002d01000004000
000f001060008000000fa0200000800000000000000040000002d010600040000002d010
4000e00000025030500270675072706c007af07c007af07350c7707350c040000002d010
200040000002d01000004000000f001060008000000fa020000080000000000000004000
0002d010600040000002d0104000e00000025030500270675072706c007af07c007af07b
5087707b508040000002d010200040000002d01000004000000f001060008000000fa020
0000800000000000000040000002d010600040000002d0104000e00000025030500c709f
50fc70945103f0845103f08b512b708b512040000002d010200040000002d01000004000
000f001060008000000fa0200000800000000000000040000002d010600040000002d010
4000e00000025030500c709f50fc70945103f0845103f083511b7083511040000002d010
200040000002d01000004000000f001060008000000fa020000080000000000000004000
0002d010600040000002d0104000e00000025030500a7095509a709b0096708b00967089
50d9708950d040000002d010200040000002d01000004000000f001060008000000fa020
0000800000000000000040000002d010600040000002d0104000e00000025030500a7095
509a709b0096708b0096708950a9708950a040000002d010200040000002d01000004000
000f001060008000000fa0200000800000000000000040000002d010600040000002d010
4000e00000025030500a7095509a709b0096708b0096708150c9708150c040000002d010
200040000002d01000004000000f001060008000000fa020000080000000000000004000
0002d010600040000002d01040008000000250302005706f50f57065510040000002d010
200040000002d01000004000000f001060008000000fa020000080000000000000004000
0002d010600040000002d0104000a00000025030300f7071504f70735053708350504000
0002d010200040000002d01000004000000f001060008000000fa0200000800000000000
000040000002d010600040000002d0104000a00000025030300f7071504f7073505b7073
505040000002d010200040000002d01000004000000f001060008000000fa02000008000
00000000000040000002d010600040000002d0104000a00000025030300f7071504f707d
5063708d506040000002d010200040000002d01000004000000f001060008000000fa020
0000800000000000000040000002d010600040000002d0104000a00000025030300f7071
504f707d506b707d506040000002d010200040000002d01000004000000f001060008000
000fa0200000800000000000000040000002d010600040000002d0104000a00000025030
300f7071504f707550fb707550f040000002d010200040000002d01000004000000f0010
60008000000fa0200000800000000000000040000002d010600040000002d0104000a000
00025030300f7071504f707b5083708b508040000002d010200040000002d01000004000
000f001060008000000fa0200000800000000000000040000002d010600040000002d010
4000a00000025030300f7071504f707550f5708550f040000002d010200040000002d010
00004000000f0010600040000002d010000040000002d0101000c00000040092100f0000
00000000000c001e002f504170c040000002d010200040000002d01000008000000fa020
0000800000000000000040000002d010600040000002d0104000e00000024030500170cb
506170cf504f70ef504f70eb506170cb506040000002d010200040000002d01000004000
000f00106000500000002010100000005000000090200000000050000002e01180000000
40000002d01030010000000320a4d05050d06000000c2b3e4e4b3eb3c001400350035001
4000000040000002d0105000500000002010100000005000000090200000000050000002
e0118000000040000002d01030018000000320aba05820c0b000000f4b3ede0edf1eee2e
ee3eeee4a0014003200320032002d0032003000320021000000040000002d01050005000
00002010100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002d0103001
5000000320a2606d50c09000000e0ede0ebb3e7f320b3f53200320032003500140029002
d0019000000040000002d010500050000000201010000000500000009020000000005000
0002e0118000000040000002d01030016000000320a9206900c0a000000efebe0edf3e2e
0ededff31003500320032002d0030003200320032000000040000002d010500040000002
d010000040000002d0101000c00000040092100f000000000000000c001e002f506170c0
40000002d010200040000002d01000008000000fa0200000800000000000000040000002
d010600040000002d0104000e00000024030500170cb508170cf506f70ef506f70eb5081
70cb508040000002d010200040000002d01000004000000f001060005000000020101000
00005000000090200000000050000002e0118000000040000002d01030016000000320a4
d07980c0a000000d3eff0e0e2ebb3ededff3900310032003200300035001400320032000
000040000002d0105000500000002010100000005000000090200000000050000002e011
8000000040000002d01030018000000320aba079c0c0b000000eaf0e5e4e8f2b3e220f2e
0ee28003200320035003200290014003000190029000000040000002d010500050000000
2010100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002d01030013000
000320a2608c90c08000000e1eef0e3eee2e8f5340032003200210032003000320000000
40000002d0105000500000002010100000005000000090200000000050000002e0118000
000040000002d01030018000000320a92088d0c0b000000e7eee1eee292ffe7e0edfcee2
9003200340032003000140031002900320032000000040000002d010500040000002d010
000040000002d0101000c00000040092100f000000000000000400180025509770c04000
0002d010200040000002d01000008000000fa0200000800000000000000040000002d010
600040000002d0104000e00000024030500770c950a770c5509f70e5509f70e950a770c9
50a040000002d010200040000002d01000004000000f0010600050000000201010000000
5000000090200000000050000002e0118000000040000002d01030010000000320aa4093
50d06000000c2b3e4e4b3eb3c0014003500350014000000040000002d010500050000000
2010100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002d01030016000
000320a100acd0c0a000000eaf0e5e4e8f2edeee3ee28003200320035003200290032003
20021000000040000002d010500050000000201010000000500000009020000000005000
0002e0118000000040000002d01030012000000320a7c0a1c0d07000000e0ede0ebb3e7f
3f53200320032003500140029000000040000002d010500040000002d010000040000002
d0101000c00000040092100f00000000000000040018002d50a770c040000002d0102000
40000002d01000008000000fa0200000800000000000000040000002d010600040000002
d0104000e00000024030500770c150c770cd50af70ed50af70e150c770c150c040000002
d010200040000002d01000004000000f0010600050000000201010000000500000009020
0000000050000002e0118000000040000002d01030010000000320a240b350d06000000c
2b3e4e4b3eb3c0014003500350014000000040000002d010500050000000201010000000
5000000090200000000050000002e0118000000040000002d01030019000000320a900bb
30c0c000000eeefe5f0e0f6b3e920efb3e43200310032003200320034001400320019003
10014000000040000002d010500050000000201010000000500000009020000000005000
0002e0118000000040000002d01030012000000320afc0b160d07000000e7e0f1f2e0e2f
3f5290032002d002900320030000000040000002d01050008000000fa020000080000000
0000000040000002d010600040000002d0104000e00000025030500070d1504070d8d049
f0b8d049f0bd505170cd505040000002d010200040000002d01000004000000f00106000
8000000fa0200000800000000000000040000002d010600040000002d0104000e0000002
5030500070d1504070d8d049f0b8d049f0bd507170cd507040000002d010200040000002
d01000004000000f001060008000000fa0200000800000000000000040000002d0106000
40000002d0104000e00000025030500870db508870dfa08ff0bfa08ff0bf509770cf5090
40000002d010200040000002d01000004000000f001060008000000fa020000080000000
0000000040000002d010600040000002d0104000e00000025030500870db508870dfa08f
f0bfa08ff0b750b770c750b040000002d010200040000002d01000004000000f00106000
40000002d010000040000002d0101000c00000040092100f00000000000000000012003f
504d70f040000002d010200040000002d01000008000000fa02000008000000000000000
40000002d010600040000002d0104000e00000024030500d70ff505d70ff504f712f504f
712f505d70ff505040000002d010200040000002d01000004000000f0010600050000000
2010100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002d0103001e000
000320a5a0522100f000000c2b3e4e4b3eb20f0eee7e2e8f2eaf3003c001400350035001
4003500190032003200290030003200290028000000040000002d0105000500000002010
100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002d0103000a0000003
20ac6052f1102000000d2d237000000040000002d010500040000002d010000040000002
d0101000c00000040092100f000000000000000e00120039506d70f040000002d0102000
40000002d01000008000000fa0200000800000000000000040000002d010600040000002
d0104000e00000024030500d70f7508d70f9506f7129506f7127508d70f7508040000002
d010200040000002d01000004000000f0010600050000000201010000000500000009020
0000000050000002e0118000000040000002d01030010000000320afd06e51006000000c
2b3e4e4b3eb3c0014003500350014000000040000002d010500050000000201010000000
5000000090200000000050000002e0118000000040000002d0103001c000000320a6a073
7100e000000eaeeeef0e4e8ede0f6b3bf20f2e0280032003200320035003200320032003
40014001900190029000000040000002d010500050000000201010000000500000009020
0000000050000002e0118000000040000002d0103001b000000320ad60722100d000000f
1f3eff0eee2eee4e6e5ededff002d002d003100320032003000320035003c00320032003
2000000040000002d0105000500000002010100000005000000090200000000050000002
e0118000000040000002d0103000a000000320a42082f1102000000d2d23700000004000
0002d010500040000002d010000040000002d0101000c00000040092100f000000000000
000a0014003f5047713040000002d010200040000002d01000008000000fa02000008000
00000000000040000002d010600040000002d0104000e00000024030500771395067713f
504b716f504b716950677139506040000002d010200040000002d01000004000000f0010
6000500000002010100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002
d01030016000000320a740528140a000000d3eff0e0e2ebb3ededff39003100320032003
00035001400320032000000040000002d010500050000000201010000000500000009020
0000000050000002e0118000000040000002d0103001e000000320ae005c0130f000000e
1f3f5e3e0ebf2e5f0f1fceaeee3ee0034002d002d002100320035002900320032002d002
f002800320021000000040000002d0105000500000002010100000005000000090200000
000050000002e0118000000040000002d01030010000000320a4c06951406000000eee1e
bb3eaf3320034003500140028000000040000002d010500040000002d010000040000002
d0101000c00000040092100f000000000000000e001b00235070714040000002d0102000
40000002d01000008000000fa0200000800000000000000040000002d010600040000002
d0104000e000000240305000714150907143507b7163507b716150907141509040000002
d010200040000002d01000004000000f0010600050000000201010000000500000009020
0000000050000002e0118000000040000002d0103001b000000320a9d074f140d000000c
2b3e4e4b3eb20eee1ebb3eaf3003c0014003500350014003500190032003400350014002
8000000040000002d0105000500000002010100000005000000090200000000050000002
e0118000000040000002d0103001b000000320a0a0839140d000000e3eef1efeee4e0f0f
1fceaeebf00210032002d00310032003500320032002d002f00280032000000040000002
d0105000500000002010100000005000000090200000000050000002e011800000004000
0002d01030016000000320a760888140a000000e4b3ffebfcedeef1f2b33500140031003
5002f00320032002d0029000000040000002d01050005000000020101000000050000000
90200000000050000002e0118000000040000002d01030012000000320ae208c11407000
000f4b3ebb3e0ebf3f54a00140035001400320035000000040000002d010500040000002
d010000040000002d0101000c00000040092100f00000000000000060028002750937140
40000002d010200040000002d01000008000000fa0200000800000000000000040000002
d010600040000002d0104000e000000240305003714d50b37147509b7167509b716d50b3
714d50b040000002d010200040000002d01000004000000f001060005000000020101000
00005000000090200000000050000002e0118000000040000002d01030010000000320ae
709f51406000000c2b3e4e4b3eb3c0014003500350014000000040000002d01050005000
00002010100000005000000090200000000050000002e0118000000040000002d0103001
8000000320a540a73140b000000eaeeedf2f0eeebfe20f2e0e4280032003200290032003
20035004400190029000000040000002d010500050000000201010000000500000009020
0000000050000002e0118000000040000002d01030010000000320ac00af51406000000e
ee1ebb3eaf3320034003500140028000000040000002d010500050000000201010000000
5000000090200000000050000002e0118000000040000002d01030018000000320a2c0b8
3140b000000e1e0edeab3e2f1fceae8f5e43400320032002800140030002d002f0028003
2000000040000002d0105000500000002010100000005000000090200000000050000002
e0118000000040000002d01030013000000320a990bbc1408000000eeefe5f0e0f6b3e93
2003100320032003200340014000000040000002d01050008000000fa020000080000000
0000000040000002d010600040000002d0104000e000000250305000711150407118d045
f0f8d045f0f7505d70f7505040000002d010200040000002d01000004000000f00106000
8000000fa0200000800000000000000040000002d010600040000002d0104000e0000002
50305000711150407118d045f0f8d045f0f8507d70f8507040000002d010200040000002
d01000004000000f001060008000000fa0200000800000000000000040000002d0106000
40000002d0104000800000025030200171515041715f504040000002d010200040000002
d01000004000000f001060008000000fa0200000800000000000000040000002d0106000
40000002d0104000e000000250305001715950617150d078f130d078f132508071425080
40000002d010200040000002d01000004000000f001060008000000fa020000080000000
0000000040000002d010600040000002d0104000e000000250305001715950617150d078
f130d078f13a50a3714a50a040000002d010200040000002d01000004000000f00106000
40000002d010000040000002d0101000c00000040092100f0000000000000006001c0081
500f707040000002d010200040000002d01000008000000fa02000008000000000000000
40000002d010600040000002d0104000e00000025030500f7077501f7071500b7101500b
7107501f70775010e000000250305000808630108082700a5102700a5106301080863010
40000002d010200040000002d01000004000000f00106000500000002010100000005000
000090200000000050000002e0118000000040000002d0103003f000000320aaa0075082
5000000c1c0cbc0cdd1cec2c8c920d4b2cbb2c0cb20c1c0cdcad3202d20d0c5c3b2cecdc
0cbdccdc5073b003c003b003c004100410046003c00410041001900450019003b0019003
c003b0019003b003c0041003500390019001e0019003c003c0031001900460041003c003
b003b0041000000040000002d01050005000000020101000000050000000902000000000
50000002e0118000000040000002d01030016000000320a1601330b0a000000d3cfd0c0c
2cbb2cdcddf390041003c003c003c003b001900410041000000040000002d01050008000
000fa0200000800000000000000040000002d010600040000002d0104000c00000025030
400570c7501570c5d0267025d026702d502040000002d010200040000002d01000004000
000f001060008000000fa0200000800000000000000040000002d010600040000002d010
4000c00000025030400570c7501570c5d02f7075d02f707d502040000002d01020004000
0002d01000004000000f001060008000000fa0200000800000000000000040000002d010
600040000002d0104000c00000025030400570c7501570c5d02070d5d02070dd50204000
0002d010200040000002d01000004000000f001060008000000fa0200000800000000000
000040000002d010600040000002d0104000c00000025030400570c7501570c5d0207115
d020711d502040000002d010200040000002d01000004000000f001060008000000fa020
0000800000000000000040000002d010600040000002d0104000c00000025030400570c7
501570c5d0217155d021715d502040000002d010200040000002d01000004000000f0010
600040000002701ffff04000000f0010300030000000000

Рис 1.5. Структура ХФ АКІБ “УкрСиббанк” “ХРУ”

Постійно працюючи в напрямку найбільш комплексного обслуговування
клієнтів, банк істотно розширив спектр послуг, які надаються на ринку
цінних паперів з інкасування, доміціляції та ввалювання векселів, шляхом
розробки і проведення індивідуальних розрахункових схем своїх клієнтів.

Банк продовжує оптимізувати набір кредитних продуктів, які пропонуються.
У 2009 році готуються до впровадження: передекспортне фінансування,
форфейтинг, мікрокредитування та інші види кредитних продуктів, які
дозволятимуть і в майбутньому дотримуватися принципів індивідуального
підходу, гнучкої цінової політики, оптимізації витрат позичальника в
роботі зі своїми клієнтами (рис. 1.6).

picscalex91010009000003d10e000008001c00000000000400000003010800050000000
b0200000000050000000c025601810205000000090200000000050000000102ffffff000
400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e000
40000002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000070000001
604550180020000000008000000fa02050000000000ffffff00040000002d01000007000
000fc020000ffffff000000040000002d010100050000000902ffffff000500000001020
00000000400000004010d000400000002010200070000001b0452017c020500050008000
000fa0200000000000000000000040000002d01020007000000fc020000ffffff0000000
40000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010
00005000000010200000000050000000902ffffff0007000000160455018002000000000
40000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010
100040000002d01000005000000010200000000050000000902ffffff000700000016045
0017b0205000500040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001
e00040000002d010100040000002d01000005000000010200000000050000000902fffff
f00070000001604d0007b0213000500040000002d010200040000002d010300040000002
701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010000050000000102000000000
50000000902ffffff00070000001604d0007d021100030008000000fa020000010000000
0000000040000002d01040007000000fc0200009999ff000000040000002d01050004000
000f00101000500000009029999ff00050000000102ffffff000400000004010d0004000
000020102000e0000002403050018002500310025003100d0001800d000180025000e000
0002403050057005400700054007000d0005700d000570054000e0000002403050096006
500af006500af00d0009600d000960065000e00000024030500d5009e00ee009e00ee00d
000d500d000d5009e000e0000002403050014019f002d019f002d01d0001401d00014019
f000e000000240305005301a8006c01a8006c01d0005301d0005301a8000e00000024030
5009201a900ab01a900ab01d0009201d0009201a9000e00000024030500d101ad00ea01a
d00ea01d000d101d000d101ad000e000000240305001002c4002902c4002902d0001002d
0001002c4000e000000240305004f02cd006802cd006802d0004f02d0004f02cd0004000
0002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d0105000
40000002d010400050000000102ffffff000500000009029999ff00070000001604d0007
b0213000500040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e000
40000002d010500040000002d010400050000000102ffffff000500000009029999ff000
70000001604550180020000000008000000fa0200000000000000000000040000002d010
10004000000f0010400050000001402d00005000400000004010d0004000000020101000
50000001302d0007b021c000000fb02f1ff0000000000009001000000cc0000002041726
9616c204379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010
400050000001402d5000500050000001302d0000500050000001402d5004400050000001
302d0004400050000001402d5008300050000001302d0008300050000001402d500c2000
50000001302d000c200050000001402d5000101050000001302d0000101050000001402d
5004001050000001302d0004001050000001402d5007f01050000001302d0007f0105000
0001402d500be01050000001302d000be01050000001402d500fd01050000001302d000f
d01050000001402d5003c02050000001302d0003c02050000001402d5007b02050000001
302d0007b02040000002d010200040000002d0103001c000000fb021000070000000000b
c02000000cc0102022253797374656d0000fceb130008341500050000000000008008341
50000000000040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0104000
40000002d010500040000002d010100050000000102ffffff000500000009029999ff000
700000016045501800200000000040000002d010600040000002d010400040000002d010
600040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d01060004000
0002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010500040000002d0101000
50000000102ffffff000500000009029999ff0007000000160452007e003900490005000
0000902000000000400000004010d00040000000201010010000000320a3d004b0006000
00031392c373625080008000400080008000d00040000002d010600040000002d0104000
40000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001
e00040000002d010400040000002d010500040000002d010100050000000102ffffff000
50000000902000000000700000016045501800200000000040000002d010600040000002
d010400040000002d010600040000002d010400040000002d010200040000002d0103000
40000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010
500040000002d010100050000000102ffffff00050000000902000000000700000016046
300bd004a0088000400000004010d00040000000201010010000000320a4e008a0006000
00031372c303325080008000400080008000d00040000002d010600040000002d0104000
40000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001
e00040000002d010400040000002d010500040000002d010100050000000102ffffff000
50000000902000000000700000016045501800200000000040000002d010600040000002
d010400040000002d010600040000002d010400040000002d010200040000002d0103000
40000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010
500040000002d010100050000000102ffffff00050000000902000000000700000016049
c00f8008300cb000400000004010d0004000000020101000f000000320a8700cd0005000
000372c3934252508000400080008000d00040000002d010600040000002d01040004000
0002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e000
40000002d010400040000002d010500040000002d010100050000000102ffffff0005000
0000902000000000700000016045501800200000000040000002d010600040000002d010
400040000002d010600040000002d010400040000002d010200040000002d01030004000
0002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0105000
40000002d010100050000000102ffffff00050000000902000000000700000016049d003
70184000a010400000004010d0004000000020101000f000000320a88000c01050000003
72c3737252508000400080008000d00040000002d010600040000002d010400040000002
d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e0004000
0002d010400040000002d010500040000002d010100050000000102ffffff00050000000
902000000000700000016045501800200000000040000002d010600040000002d0104000
40000002d010600040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002
d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01050004000
0002d010100050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604a60076018
d0049010400000004010d0004000000020101000f000000320a91004b0105000000362c3
334252508000400080008000d00040000002d010600040000002d010400040000002d010
200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002
d010400040000002d010500040000002d010100050000000102ffffff000500000009020
00000000700000016045501800200000000040000002d010600040000002d01040004000
0002d010600040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d010
600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010500040000002
d010100050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604a700b5018e008
8010400000004010d0004000000020101000f000000320a92008a0105000000362c31382
52508000400080008000d00040000002d010600040000002d010400040000002d0102000
40000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010
400040000002d010500040000002d010100050000000102ffffff0005000000090200000
0000700000016045501800200000000040000002d010600040000002d010400040000002
d010600040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d0106000
40000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010500040000002d010
100050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604ab00f4019200c7010
400000004010d0004000000020101000f000000320a9600c90105000000352c353225250
8000400080008000d00040000002d010600040000002d010400040000002d01020004000
0002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0104000
40000002d010500040000002d010100050000000102ffffff00050000000902000000000
700000016045501800200000000040000002d010600040000002d010400040000002d010
600040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d01060004000
0002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010500040000002d0101000
50000000102ffffff0005000000090200000000070000001604c2003302a900060204000
00004010d0004000000020101000f000000320aad00080205000000312c3833252508000
400080008000d00040000002d010600040000002d010400040000002d010200040000002
d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01040004000
0002d010500040000002d010100050000000102ffffff000500000009020000000007000
00016045501800200000000040000002d010600040000002d010400040000002d0106000
40000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002
701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010500040000002d01010005000
0000102ffffff0005000000090200000000070000001604cb007202b2004502040000000
4010d0004000000020101000f000000320ab600470205000000302c34362525080004000
80008000d00040000002d010600040000002d010400040000002d010200040000002d010
300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002
d010500040000002d010100050000000102ffffff0005000000090200000000070000001
6045501800200000000040000002d010600040000002d010400040000002d01060004000
0002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701f
fff030000001e00040000002d010400040000002d010500040000002d010100050000000
102ffffff0005000000090200000000070000001604230041000a000c000400000004010
d00040000000201010010000000320a0e000e000600000032372c3137250800080004000
80008000d00040000002d010600040000002d010400040000002d010200040000002d010
300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002
d010500040000002d010100050000000102ffffff0005000000090200000000070000001
6045501800200000000040000002d010200040000002d010300040000002d01060004000
0002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010500040000002d0101000
50000000102ffffff0005000000090200000000070000001604550180020000000004000
00004010d0004000000020101001c000000fb02f1ff0000840384039001000000cc00100
020417269616c20437972000000000000000000000000000000000000000000000004000
0002d01070019000000320a3a0112000c000000cce5f2e0ebf3f0e3b3e9ede00d0008000
700080009000800080006000300080008000800040000002d01040004000000f00107001
c000000fb02f1ff0000840384039001000000cc00100020417269616c204379720000000
000000000000000000000000000000000000000040000002d0107001b000000320a40012
5000d000000eff0eeece8f1ebeee2b3f1f2fc000800080008000a0008000800090008000
8000300080007000800040000002d01040004000000f00107001c000000fb02f1ff00008
40384039001000000cc00100020417269616c20437972000000000000000000000000000
0000000000000000000040000002d01070019000000320a3b0148000c000000d2eef0e3b
3e2e5ebfcedee2d090008000800060003000800080009000800080008000500040000002
d01040004000000f00107001c000000fb02f1ff0000840384039001000000cc001000204
17269616c204379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002
d0107001b000000320a45015b000d000000efeef1e5f0e5e4ede8f6fceae000080008000
8000800080008000900080008000900080007000800040000002d01040004000000f0010
7001c000000fb02f1ff0000840384039001000000cc00100020417269616c20437972000
0000000000000000000000000000000000000000000040000002d01070016000000320a3
3016e000a000000e4b3ffebfcedb3f1f2fc0900030008000900080008000300080007000
800040000002d01040004000000f00107001c000000fb02f1ff000084038403900100000
0cc00100020417269616c204379720000000000000000000000000000000000000000000
000040000002d01070012000000320a2701900007000000c3b3f0ede8f7e0e5080003000
8000800080008000800040000002d01040004000000f00107001c000000fb02f1ff00008
40384039001000000cc00100020417269616c20437972000000000000000000000000000
0000000000000000000040000002d0107001b000000320a4001a3000d000000eff0eeece
8f1ebeee2b3f1f2fc000800080008000a000800080009000800080003000800070008000
40000002d01040004000000f00107001c000000fb02f1ff0000840384039001000000cc0
0100020417269616c2043797200000000000000000000000000000000000000000000000
40000002d01070012000000320a2601cf0007000000d5b3ecb3f7ede0e50a0003000a000
300080008000800040000002d01040004000000f00107001c000000fb02f1ff000084038
4039001000000cc00100020417269616c204379720000000000000000000000000000000
000000000000000040000002d0107001b000000320a4001e2000d000000eff0eeece8f1e
beee2b3f1f2fc000800080008000a0008000800090008000800030008000700080004000
0002d01040004000000f00107001c000000fb02f1ff0000840384039001000000cc00100
020417269616c20437972000000000000000000000000000000000000000000000004000
0002d01070015000000320a23010e0109000000cceee1b3ebfcede8e9b30d00080009000
30009000800080008000800040000002d01040004000000f00107001c000000fb02f1ff0
000840384039001000000cc00100020417269616c2043797200000000000000000000000
00000000000000000000000040000002d01070012000000320a1701210107000000e7e22
7ffe7eeeae50700080003000800070008000700040000002d01040004000000f00107001
c000000fb02f1ff0000840384039001000000cc00100020417269616c204379720000000
000000000000000000000000000000000000000040000002d01070013000000320a29014
40108000000cfe0ebe8e2edee2d0b000800090008000800080008000500040000002d010
40004000000f00107001c000000fb02f1ff0000840384039001000000cc0010002041726
9616c204379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010
70019000000320a380157010c000000e5ede5f0e3e8f2e8f7ede8e908000800080008000
6000800070008000800080008000800040000002d01040004000000f00107001c000000f
b02f1ff0000840384039001000000cc00100020417269616c20437972000000000000000
0000000000000000000000000000000040000002d01070013000000320a2a016a0108000
000eaeeecefebe5eaf1070008000a0008000900080007000800040000002d01040004000
000f00107001c000000fb02f1ff0000840384039001000000cc00100020417269616c204
379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0107000d000
000320afa00960104000000b2edf8e5040008000c000800040000002d01040004000000f
00107001c000000fb02f1ff0000840384039001000000cc00100020417269616c2043797
20000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010700100000003
20a2501cb0106000000c3e0e7eee2e0080008000700080008000800040000002d0104000
4000000f00107001c000000fb02f1ff0000840384039001000000cc00100020417269616
c204379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0107001
b000000320a4001de010d000000eff0eeece8f1ebeee2b3f1f2fc000800080008000a000
80008000900080008000300080007000800040000002d01040004000000f00107001c000
000fb02f1ff0000840384039001000000cc00100020417269616c2043797200000000000
00000000000000000000000000000000000040000002d01070013000000320a29010a020
8000000d1b3ebfcf1fceae50b000300090008000800080007000800040000002d0104000
4000000f00107001c000000fb02f1ff0000840384039001000000cc00100020417269616
c204379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0107001
9000000320a39011d020c000000e3eef1efeee4e0f0f1f2e2ee060008000800080008000
900080008000800070008000800040000002d01040004000000f00107001c000000fb02f
1ff0000840384039001000000cc00100020417269616c204379720000000000000000000
000000000000000000000000000040000002d01070012000000320a2a01490207000000d
5e0f0f7eee2e0e50a00080008000800080008000800040000002d01040004000000f0010
7001c000000fb02f1ff0000840384039001000000cc00100020417269616c20437972000
0000000000000000000000000000000000000000000040000002d0107001b000000320a4
0015c020d000000eff0eeece8f1ebeee2b3f1f2fc000800080008000a000800080009000
80008000300080007000800040000002d01040004000000f0010700040000002d0102000
40000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010
400040000002d010500040000002d010100050000000102ffffff0005000000090200000
0000700000016045501800200000000040000002d010200040000002d010300040000002
d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01050004000
0002d010100050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604550180020
000000007000000fc020000000000000000040000002d01070004000000f001050004000
0002d01020004000000f0010100040000002d010600040000002701ffff030000001e000
50000000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff030000001e0005000
0000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff030000000000

Рис 1.6. Галузева структура кредитного портфеля

За умов розвитку, дотримуючись своєї стратегії активної роботи на ринку
послуг, які надаються в обслуговуванні фізичних осіб, досяг певних
результатів. За станом на 01.01.2008 АКІБ “УкрСиббанк” увійшов до десяти
банків — найбільших утримувачів вкладів фізичних осіб. Цей результат
вказує на те, що за час своєї роботи банк позиціонував себе як
надійного, професійного і активного учасника ринку депозитних вкладів,
пластикових карток та різних видів неторговельних операцій і перейшов із
агента ринку, який приймає ціну, до групи агентів, які формують ціну на
ринку [68].

Робота на ринку приватних осіб базується на пріоритетах, які визначені
стратегією розвитку банку:

ь надання максимально повного переліку послуг і операцій незмінно
високої якості;

ь розвиток послуг із використанням нестандартних схем і нових
технологій, у тому числі забезпечення клієнтам віддаленого доступу з
використанням мережі Інтернет і технологій телефонії;

ь висока швидкість обслуговування, за рахунок високотехнологічних систем
передавання та обробки інформації;

ь розширення мережі відділень банку, зручних для клієнтів за
територіальним розташуванням;

ь формування у населення культури користування фінансовими та платіжними
інструментами шляхом їхньої популяризації.

Ринок цінних паперів України зараз знаходиться на стадії свого
формування, яка характеризується великою кількістю операторів фондового
ринку та, внаслідок цього, розвинутою конкуренцією. Тому, в цих умовах,
завданням АКІБ “УкрСиббанк” було ствердження себе на ринку цінних
паперів як універсального банку, який репрезентує весь спектр послуг з
торгівлі цінними паперами, депозитарного обліку, реєстрації цінних
паперів, здійснення банківських операцій з векселями та вексельними
заліками. У 2007 році значну частку операцій на фондовому ринку
становили операції з векселями та корпоративними цінними паперами —
акціями підприємств України, які були найбільш привабливими як з точки
зору дохідності, так і по відношенню до мінімізації ризику [84].

У сфері депозитарних операцій в 2008 році, поряд із послугами, які вже
надаються банком, пропонується низка нових, таких як, відкриття рахунків
в цінних паперах емітенту при переведенні емісії з документарної форми в
бездокументарну, проведення клірингових операцій за участі депозитарія,
що дозволяє значно зменшити операційні ризики клієнтів банку. У 2001
році АКІБ “УкрСиббанк” залишався одним із провідних операторів на
валютному і депозитному міжбанківських ринках. На протязі року банк
зміцнив свої ділові стосунки з постійними партнерами, розширив мережу
кореспондентських рахунків в Україні і за кордоном, набув нових
контрагентів.

Метою міжбанківської діяльності банку є підтримання поточної ліквідності
та обслуговування потреб клієнтів, які здійснюють діяльність з
експорту-імпорту. У минулому році банк активно проводив операції на
українському ринку, ринку СНД і міжнародному ринку. Для забезпечення
міжнародних розрахунків своїх клієнтів АКІБ “УкрСиббанк” використовує
широку мережу банків-кореспондентів у всьому світі, яка постійно
розширюється. За дорученням своїх клієнтів банк проводив платіжні
операції і розрахунки в 23 різних валютах, головна частка яких належить
контрагентам країн СНД. Балтії, Германії. Великої Британії. Швейцарії.
Австрії та Америки [84].

2007 рік також став для АКІБ “УкрСиббанк” роком активного впровадження
платіжних карток. У цьому році був створений і узгоджений з НБУ
локальний платіжний проект банку — платіжна система “ГЕО”, яка базується
на використанні мікропроцесорних карток з високим рівнем безпеки і
надійності. Метою реализації цього проекту є надання своїм клієнтам
більш вигідних умов обслуговування в порівнянні з міжнародними
платіжними системами, а також розширення спектру банківських послуг. У
2001 році банк продовжував роботу з впровадження проекту в напрямку
розширення інфраструктури і збільшення випуску карток. До системи
включено всі філії банку. В 2007 році Банк вступив до міжнародної
платіжної системи Europay і вже в квітні 2008 року були емітовані перші
міжнародні картки. Збалансована політика банку в сфері платіжних карток
дозволить і надалі виправдовувати довіру клієнтів, надаючи нові зручні
та надійні фінансові інструменти [84].

Розділ 2. Комплексний аналіз запровадження та використання розрахунків
за допомогою пластикових карток

2.1 Організація роботи комерційних банків щодо обслуговування клієнтів
за допомогою пластикових карток

Розрахунки платіжними картками регулюють: Закони України „Про банки і
банківську діяльність”, „Про платіжні системи та переказ грошей в
Україні”, „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг”; Положення про порядок
емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням,
затверджене постановою Правління НБУ від 27.08.2001 № 367; Інструкція
про порядок відкриття та використання банками рахунків у національній та
іноземній валюті, затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.98 №
527; Положення про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних
систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки,
затверджене постановою Правління НБУ від 12.07.2000 № 283, правила
бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток в
банках України, затверджені постановю Правління НБУ від 17.12.01 № 524.

Згідно нормативно-правовим актам Національного банку та чинного
законодавства України, на території країни дозволяється використання
платіжних карток, емітованих банками, що є членами як внутрішніх, також
й міжнародних платіжних систем. Відтак, банки мають право створювати
внутрішні одноемітентні (чи багатоемітентні) платіжні системи та
емітувати платіжні картки на терені України, але й поширювати сферу
діяльності таких систем на територію інших країн. До створення таких
платіжних систем банки можуть вдаватися як самостійно, так і разом із
зацікавленими нефінансовими інституціями чи підприємствами (зазначимо,
що за нормативними положеннями створення та експлуатація внутрішніх
платіжних системи, розрахунки та операції з платіжними картками в яких
виконуються не банківськими установами, не дозволяється). Українські
банківські установи можуть укладати з платіжними організаціями
міжнародних платіжних систем VISA International та EuroPay International
та небанківських платіжних систем American Express, Diners Club, JCB
угоди про членство у цих системах. Умови такого партнерства повинні
відповідати критеріям чинного законодавства України.

Згідно вимог нормативно-правових актів НБУ, внутрішні платіжні системи
можуть створюватися в Україні банками-резидентами спільно з іншими
фінансово-кредитними та нефінансовими установами (підприємствами) через
запровадження власних проектів чи проектів інших розробників платіжних
систем [4].

Згадані проекти внутрішніх платіжних систем мають відповідати вимогам та
рекомендаціям міжнародних стандартів ISO, Європейського комітету по
банківських стандартах (ECBS), а також задовольняти рішенням міжнародних
платіжних систем (VISA, Europay тощо).

Технічне забезпечення створюваної платіжної системи повинно відповідати
вимогам державних чи міжнародних стандартів, а програмне забезпечення
мати відповідні ліцензії його виробника (останнє не стосується
програмних засобів власної розробки).

Установи-організатори внутрішніх платіжних систем також повинні
забезпечити необхідний рівень захисту інформації через застосування
організаційних заходів та використання програмно-технічних засобів
криптографічного захисту. До речі, програмно-технічні системи захисту
інформації мають працювати на основі спеціальних алгоритмів
криптографічного захисту, описаних та визначених у відповідних
держстандартах України, або мати відповідний дозвіл на їх використання
від організацій (установ), які уповноважені видавати такі дозволи [72].

Впровадженню внутрішньої платіжної системи має передувати визначення
платіжної організації (якщо створюється одноемітентна внутрішня платіжна
система, функції платіжної організації може виконувати банк, який
створює цю систему і є її власником).

Крім цього, ще до початку промислової експлуатації внутрішньої платіжної
системи платіжна організація має розробити та належним чином
зареєструвати торговельний знак (логотип) системи. У випадку
одноемітентної внутрішньої платіжної системи торговельним знаком
(логотипом) може слугувати логотип банку-власника. Логотип має
розмішуватися на платіжних картках системи та у місцях, де здійснюються
операції з цими картками.

Важливо також відзначити, що здійсненням розрахунків з підприємствами
торгівлі (послуг) по операціях держателів платіжних карток, а також
операціями з видачі готівки останнім — еквайрингом — на території
України можуть займатися лише банки-резиденти України, а операції з
використанням платіжних карток в Україні здійснюються тільки у валюті
України. Виняток складає лише одержання готівкової валюти з власного
карткового рахунку клієнта у касах та через банкомати відповідних
уповноважених банків-емітентів (чи тих, що надають платіжні картки від
імені емітентів). Останнє також стосується одержання готівкових коштів в
іноземній валюті держателями карток міжнародних платіжних систем, які є
клієнтами емітентів-нерезидентів. Фінансові розрахунки банків-членів
міжнародних платіжних систем по операціях, здійснених їх клієнтами (чи
довіреними особами) і допомогою платіжних карток за межами України
виконуються у валюті, визначеній в угодах з платіжними організаціями
міжнародних платіжних систем [4].

Участь банків у роботі платіжних систем має форму принципового або
асоційованого членства. Аби стати принциповим членом міжнародної чи
внутрішньої платіжної системи, банк повинен отримати від платіжної
системи ліцензії на самостійне здійснення емісії платіжних карток та/чи
еквайрингу. Натомість асоційоване членство передбачає отримання
практично такої самої ліцензії, але за гарантіями, наданими платіжній
організації іншим банком-принциповим членом. Емісія платіжних карток
незалежно від платіжної системи, членом якої є банк (міжнародної,
внутрішньої, одноемітентної чи багатоемітентної) та еквайринг може
здійснюватися лише за умови отримання від Національного банку України
ліцензії на проведення таких операцій. Банк, який є принциповим чи
асоційованим членом міжнародної (або внутрішньої) платіжної системи та
емітує платіжні картки, може укладати угоди з банками резидентами, які
не є членами платіжних систем, про виконання ними через касові
відділення їх установ та пунктів обміну валюти операцій з видачі готівки
за платіжними картками, а також про обслуговування поточних рахунків
своїх клієнтів за розрахунковими документами еквайра. Проведення
розрахунків по операціях з платіжними картками міжнародних платіжних
систем, призначеними для користування за межами України, вимагає від
банка ліцензії на право здійснення валютних операцій [4].

Платіжні картки видаються клієнту (чи його довіреній особі) на підставі
та умовах договору про відкриття карткового рахунку. Як правило, наперед
оплачені платіжні картки («електронні гаманці»), які банк просто продає
фізичним особам, укладення письмового договору не потребують. (Але якщо
схема використання наперед оплачених платіжних карток передбачає
поповнення коштів на консолідованому банківському рахунку з перезаписом
у картку нової суми, укладення письмового договору обов’язкове!).
Клієнти-резиденти можуть відкривати картрахунки за межами України та
користуватися платіжними картками, емітованими нерезидентами, але в
межах, встановлених чинним законодавством України про валютне
регулювання.

Договір про відкриття картрахунку має обов’язково визначати: умови
(схему) обслуговування карткового рахунку клієнта, обставини зміни цих
умов згідно правил та нормативів банку та платіжної системи; умови
обслуговування на випадок овердрафту; розмір та умови оплати за операції
з картрахунком згідно банківських тарифів; порядок вирішення спірних
питань тощо. Обов’язковим пунктом обумовлюється згода клієнта на
дебетування банком його картрахунку за платіжними повідомленнями
еквайрів про здійснені клієнтом операції.

Для відкриття карткових рахунків клієнти подають у банк такі самі
документи, що й для відкриття поточних рахунків. Якщо мова йде про
дебетну схему обслуговування фізичних осіб, то в якості карткових можуть
використовуватися поточні банківські рахунки клієнта; в іншому випадку
відкриваються окремі карткові рахунки, що ведуться в режимі звичайних
поточних рахунків, але з урахуванням нормативно-правових обмежень.
Окремі карткові рахунки відкриваються клієнтам-юридичним особам — у
будь-якому разі, та фізичним особам — у разі використання кредитної
схеми. Юридична особа, що має відкриті рахунки в банках, які не є
принциповими чи асоційованими членами конкретної платіжної системи,
мають право відкрити карткові рахунки у банках, які є її членами [12].

Клієнти з числа фізичних осіб можуть поповнювати кошти на своїх
карткових рахунках, вносячи готівку до каси свого (чи іншого) банку,
шляхом переказу з інших поточних чи депозитних рахунків, та навіть з
рахунків інших осіб за їх дорученням. Зарахування коштів на картрахунки
юридичних осіб здійснюється з їх поточних рахунків, та у вигляді
готівкових відшкодувань за понаднормові витрати коштів держателями
корпоративних платіжних карток [12].

Вид, який має емітована банком платіжна картка, тип носія
ідентифікаційних даних (магнітна смуга, мікросхема тощо), нанесені на
картку реквізити визначаються платіжною організацією відповідної
платіжної системи. На картці неодмінно мають бути логотип (назва) та
реквізити банку, які служать ідентифікації платіжної системи та
емітента. На платіжних картках внутрішніх платіжних систем неодмінно має
бути нанесений шляхом друку або тиснення банківський ідентифікаційний
номер — БІН.

Розрахункрві операції з використанням платіжних карток значно розширили
спектр банківських фінансових послуг та збільшили можливості отримання
банківського продукту. Переваги запровадження карткових платіжних систем
для клієнтів та їх довірених осіб очевидні: це й уникнення необхідності
носити з собою великі суми грошей, й певне спрощення розрахункових
формальностей, й можливість більш суттєвого контролю за трансакцією.

Набуваючи членства у картковій платіжній системі, банки отримують право
на комісійну винагороду, розмір якої вони встановлюють самостійно,
виходячи з правил конкретної платіжної системи та тарифів банку. Таким
чином, крім комісійних та відсотків з власників карток та торговельних
підприємств, банк-еквайр одержує від останніх певний дисконт на оплату
торговельних рахунків; до того ж, він може користовуватися у своїй
діяльності коштами торговельних підприємств на рахунках цього банку.
Нарешті, банк може надавати торговельному підприємству додаткові
послуги, натомість пропонуючи йому додаткові пільги й додатково знижуючи
ставку дисконту. Уповноважені банки України можуть встановлювати
комісійну винагороду у валюті видачі готівки (якщо йдеться про операції
видачі готівки держателям платіжних карток). Інші види комісійної
винагороди уповноваженим банкам встановлюються згідно порядку,
визначеному у Правилах здійснення операцій на міжбанківському валютному
ринку [4].

Як правило, банки пропонують до послуг клієнтів-фізичних осіб дебетні
схеми, кредитні схеми, та так звані наперед оплачені кредитні картки чи
«електронні гаманці».

Клієнти банку-емітента (чи банку, який діє від імені останнього) та їх
довірені особи можуть застосовувати платіжні картки для безготівкової
оплати за товари чи послуги, перерахування коштів з карткових рахунків
на рахунки інших осіб, купівлі товарів та послуг у системах електронної
комерції. Платіжні картки також використовуються для одержання готівки у
касах банків. банкоматах та пунктах обміну іноземної валюти.

Юридичні особи можуть користуватися корпоративними платіжними картками.
Довірені особи клієнтів, що є юридичними особами можуть використовувати
платіжні картки для здійснення (у безготівковій та готівковій формі)
розрахунків, пов’язаних зі статутною та господарською діяльністю;
оплатою витрат на відрядження та представницьких витрат як в Україні,
також і за її межами. Принагідне зазначимо, що кошти, які списані з
карткового рахунку юридичної особи по вказаних розрахункових операціях
(за винятком безготівкових розрахунків у національній валюті України, що
пов’язані зі статутною діяльністю юридичної особи на території України),
вважаються за видані під звіт держателю платіжної картки. Інакше кажучи,
використання коштів має підтверджуватися відповідними звітними
документами [12].

Згідно Постанови Національного банку України «Про затвердження Положення
про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх
застосуванням», корпоративні платіжні картки не можуть застосовуватися
для виплати заробітної платні та інших виплат соціального характеру,
оплати угод (контрактів) в іноземній валюті від імені резидентів та
представництв юридичних осіб з числа нерезидентів[4].

Держателі платіжних карток з числа фізичних осіб можуть використовувати
картки для переведення коштів на інші рахунки, сплати комунальних та
інших послуг через мережу депозитарних банкоматів.

2.2 Аналіз банківських операцій з використанням пластикових карток
внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем.

Як відмічалося на прес-конференції Асоціації українських банків, яка
відбулася 5 лютого 2008 року, економічна середа, в якій працювали
українські банки в 2007 році, була благоприємною. Нарощування активів та
збільшення кредитування банками економіки покращило їх фінансовий
результат і ефективність діяльності.

Фінансова стабільність в країні створила умови для розвитку бізнесу як
міжнародних, так і внутрішніх (локальних) платіжних систем. За даними
НБУ, на 1 січня 2008 року загальна кількість емітованих українськими
банками карток за останній квартал минулого року зросла на 744 тис. І
склала більше 3251 тис. З яких кількість карток внутрішніх платіжних
систем збільшилась на 97 тис. До 1001 тис., міжнародних – на 647 тис. До
2250 тис [100].

Лідерами по кількості емітованих платіжних карток залишаються
“Приватбанк” – більше 924 тис., Промінвестбанк – більше 737 тис. ( з
яких 629 тис. – локальні внутрішньобанківські), “Аваль” – більше 416
тис., ПУМБ – більше 252 тис., Ощадбанк – більше 254 тис. ( з яких 186
тис. – локальні внутрішньобанківські).

На початок січня 2002 року держателів локальних платіжних карток
обслуговували 318 банкоматів та 719 платіжних терміналів. Протягом 2001
року держателями платіжних карток, які емітовані українськими банками,
здійснено більше 75365 тис. Операцій на сумму 8247 тис. Гривень. З яких
на теріторії України – 75083 тисяч операцій на сумму 7780 тисяч гривень.
За межами України – більше 282 тисяч операцій на сумму 467 тисяч гривень
[73].

На початок січня 2008 року загальна кількість карток Europay
International та VISA International, емітованих банками членами МПС
перевищила два мільйони. За рік загальна кількість встановлених цими
банками банкоматів зросла більше ніж в 2,5 рази і більш ніж вдвічі
збільшилась кількість POS-терміналів, встановлених в торговій мережі та
в пунктах видачі готівки.

Темпи емісії протягом року постійно збільшувались. Наприклад, за останні
два місяці 2007 року темпи приросту кількості карток збільшились більш
ніж в 1,5 рази порівняно з періодом з вересня по листопад 2007року.
Приріст за листопад-грудень 2007 року склав більш 435 тис. карток.

До цього часу лідерами ринку залишаються КБ „Приватбанк”, АППБ „Аваль”
та ПУМБ, але в січні 2008 року більше ста тисяч карток випустили ще два
банки – „Надра” та „Промінвестбанк” (додаток К). Приватбанк за два
останні місяці 2007 року емітував 180 тисяч карток МПС, в середньому по
3000 картки в день (рис. 2.1.)

picscalex100010009000003fa3100000a001610000000001610000026060f002220574d
46430100000000000100d8a50000000002000000002000000c1e00000c3e000001000000
6c00000015000000160000009202000058010000000000000000000086450000cd250000
20454d46000001000c3e0000a20300000600000000000000000000000000000000050000
00040000510100000e01000000000000000000000000000068240500b01e040046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000078000000
78000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c00000000000000
190000000c000000bfffbf00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000
ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000
bfffbf00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff2100000008000000
190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e0000001800000000000000
00000000a40200006f010000220000000c000000ffffffff210000000800000019000000
0c000000bfffbf00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
a40200006f01000027000000180000000100000000000000c0c0c0000000000025000000
0c00000001000000250000000c00000008000080180000000c000000c0c0c00019000000
0c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c0000000200000056000000
30000000580000001f000000e1010000390100000500000058001f00e1011f00e1013901
5800390158001f00260000001c0000000200000000000000000000000000000000000000
250000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000002000000190000000c00000000000000180000000c000000c0c0c0001e000000
18000000580000001b000000e10100003d0100001d00000018000000ee0100006d000000
99020000ea0000001b00000010000000580000001a010000190000000c000000bfffbf00
140000000c0000000d000000120000000c000000010000003600000010000000e1010000
1a0100001b0000001000000058000000fa0000003600000010000000e1010000fa000000
1b0000001000000058000000db0000003600000010000000e1010000db0000001b000000
1000000058000000bc0000003600000010000000e1010000bc0000001b00000010000000
580000009c0000003600000010000000e10100009c0000001b0000001000000058000000
7d0000003600000010000000e10100007d0000001b00000010000000580000005e000000
3600000010000000e10100005e0000001b00000010000000580000003e00000036000000
10000000e10100003e0000001b00000010000000580000001f0000003600000010000000
e10100001f000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
02000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000c0c0c0001e00000018000000
0000000000000000a40200006f0100001d00000018000000ee0100006d00000099020000
ea000000260000001c000000030000000000000001000000000000008080800025000000
0c00000003000000280000000c000000020000001b00000010000000580000001f000000
140000000c0000000d000000120000000c000000010000003600000010000000e1010000
1f0000003600000010000000e10100003901000036000000100000005800000039010000
3600000010000000580000001f000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000
250000000c00000003000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000c0c0c000
1e000000180000000000000000000000a40200006f010000260000001c00000002000000
00000000000000000000000000000000250000000c00000002000000280000000c000000
030000001b00000010000000580000001f000000140000000c0000000d00000012000000
0c0000000100000036000000100000005800000039010000520000007001000003000000
f0ffffff00000000000000000000000090010000000000cc000000004100720069006100
6c0020004300790072000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000013001200000004312002f0f01300
2ab5003012f31300f0f01300063120021f00000021008a010f00000005b5003012f31300
f0f0130004312002200000008cf213001bfc003012f31300090000000431200220000000
5ef5003010f31300043120022000000000000000c0f413007af60030e4f1130000000000
0000000000000000a8f21300741a39020819390204f21300a8031730e8f11300e4f11300
dc0000002b0000007500000002000000a8f2130001010000081939020000000000000000
00000000d4f11300acc1013000000000000000001100000000000000f5180a9b00000000
21008a01f5180a9bf123017b043120021c000000aaf21300647600080000000025000000
0c000000030000001b000000100000005300000039010000360000001000000058000000
390100001b00000010000000530000001a0100003600000010000000580000001a010000
1b0000001000000053000000fa000000360000001000000058000000fa0000001b000000
1000000053000000db000000360000001000000058000000db0000001b00000010000000
53000000bc000000360000001000000058000000bc0000001b0000001000000053000000
9c0000003600000010000000580000009c0000001b00000010000000530000007d000000
3600000010000000580000007d0000001b00000010000000530000005e00000036000000
10000000580000005e0000001b00000010000000530000003e0000003600000010000000
580000003e0000001b00000010000000530000001f000000360000001000000058000000
1f0000001b0000001000000058000000390100003600000010000000e101000039010000
1b00000010000000580000003e010000360000001000000058000000390100001b000000
10000000db0000003e0100003600000010000000db000000390100001b00000010000000
5e0100003e01000036000000100000005e010000390100001b00000010000000e1010000
3e0100003600000010000000e101000039010000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000c000000
02000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000c0c0c0001e00000018000000
07000000070000009d02000068010000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000
190000000c000000bfffbf00180000000c000000c0c0c0001e0000001800000054000000
1b000000e601000040010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000003000000250000000c00000001000000250000000c0000000200000019000000
0c000000bfffbf00180000000c000000c0c0c0001e00000018000000540000001b000000
e60100003d010000250000000c00000005000080280000000c0000000100000026000000
1c0000000100000000000000010000000000000000008000250000000c00000001000000
280000000c000000020000001b000000100000009a000000b9000000140000000c000000
0d000000120000000c0000000100000036000000100000001d0100007500000036000000
10000000a001000038000000260000001c00000002000000000000000100000000000000
ff00ff00250000000c00000002000000280000000c000000010000001b00000010000000
9a000000de00000036000000100000001d010000d50000003600000010000000a0010000
bc000000260000001c00000001000000000000000100000000000000ffff000025000000
0c00000001000000280000000c000000020000001b000000100000009a000000fa000000
36000000100000001d010000f70000003600000010000000a0010000f400000026000000
1c0000000200000000000000010000000000000000ffff00250000000c00000002000000
280000000c000000010000001b000000100000009a000000360100003600000010000000
1d010000300100003600000010000000a001000013010000260000001c00000001000000
00000000010000000000000080008000250000000c00000001000000280000000c000000
020000001b000000100000009a0000003301000036000000100000001d01000026010000
3600000010000000a0010000120100001b000000100000009a000000b900000027000000
1800000002000000000000000000800000000000250000000c0000000200000026000000
1c0000000400000000000000010000000000000000008000250000000c00000004000000
280000000c00000001000000180000000c00000000008000190000000c00000000000000
120000000c00000002000000560000003000000096000000b50000009e000000bd000000
050000009a00b5009e00b9009a00bd009600b9009a00b500250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000200000025000000
0c00000004000000190000000c00000000000000180000000c000000000080001e000000
18000000540000001b000000e60100003d0100001b000000100000001d01000075000000
140000000c0000000d000000120000000c00000002000000560000003000000019010000
710000002101000079000000050000001d017100210175001d017900190175001d017100
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000300000025000000
0c00000002000000250000000c00000004000000190000000c0000000000000018000000
0c000000000080001e00000018000000540000001b000000e60100003d0100001b000000
10000000a001000038000000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
56000000300000009c01000034000000a40100003c00000005000000a0013400a4013800
a0013c009c013800a0013400250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000003000000250000000c00000002000000250000000c0000000400000019000000
0c00000000000000180000000c000000000080001e00000018000000540000001b000000
e60100003d0100001b000000100000009a000000de000000270000001800000001000000
00000000ff00ff0000000000250000000c00000001000000280000000c00000002000000
260000001c00000002000000000000000100000000000000ff00ff00250000000c000000
02000000280000000c00000004000000180000000c000000ff00ff00140000000c000000
0d000000120000000c000000020000002b0000001800000096000000da0000009d000000
e1000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000
250000000c00000001000000250000000c00000002000000190000000c00000000000000
180000000c000000ff00ff001e00000018000000540000001b000000e60100003d010000
1b000000100000001d010000d5000000140000000c0000000d000000120000000c000000
020000002b0000001800000019010000d100000020010000d8000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000
250000000c00000002000000190000000c00000000000000180000000c000000ff00ff00
1e00000018000000540000001b000000e60100003d0100001b00000010000000a0010000
bc000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000
9c010000b8000000a3010000bf000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000
190000000c00000000000000180000000c000000ff00ff001e0000001800000054000000
1b000000e60100003d0100001b000000100000009a000000fa0000002700000018000000
0400000000000000ffff000000000000250000000c00000004000000280000000c000000
01000000260000001c00000001000000000000000100000000000000ffff000025000000
0c00000001000000280000000c00000002000000180000000c000000ffff000014000000
0c0000000d000000120000000c00000002000000560000002c00000096000000f6000000
9e000000fe000000040000009a00f6009e00fe009600fe009a00f600250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000004000000
250000000c00000001000000190000000c00000000000000180000000c000000ffff0000
1e00000018000000540000001b000000e60100003d0100001b000000100000001d010000
f7000000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000560000002c000000
19010000f300000021010000fb000000040000001d01f3002101fb001901fb001d01f300
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000300000025000000
0c00000004000000250000000c00000001000000190000000c0000000000000018000000
0c000000ffff00001e00000018000000540000001b000000e60100003d0100001b000000
10000000a0010000f4000000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
560000002c0000009c010000f0000000a4010000f800000004000000a001f000a401f800
9c01f800a001f000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
03000000250000000c00000004000000250000000c00000001000000190000000c000000
00000000180000000c000000ffff00001e00000018000000540000001b000000e6010000
3d0100001b000000100000009a00000036010000250000000c0000000500008028000000
0c00000004000000250000000c00000008000080280000000c0000000100000018000000
0c00000000ffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000
180000009500000031010000a00000003c010000260000001c0000000100000000000000
010000000000000000ffff00250000000c000000010000001b000000100000009a000000
36010000190000000c000000bfffbf00120000000c000000010000003600000010000000
96000000320100001b000000100000009a0000003601000036000000100000009e000000
3a0100001b000000100000009a000000360100003600000010000000960000003a010000
1b000000100000009a0000003601000036000000100000009e0000003201000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000
05000080250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000
00ffff001e00000018000000540000001b000000e60100003d0100001b00000010000000
1d01000030010000250000000c00000008000080280000000c0000000100000019000000
0c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000
18000000180100002b0100002301000036010000260000001c0000000100000000000000
010000000000000000ffff00250000000c000000010000001b000000100000001d010000
30010000190000000c000000bfffbf00120000000c000000010000003600000010000000
190100002c0100001b000000100000001d01000030010000360000001000000021010000
340100001b000000100000001d0100003001000036000000100000001901000034010000
1b000000100000001d010000300100003600000010000000210100002c01000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000
05000080250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000
00ffff001e00000018000000540000001b000000e60100003d0100001b00000010000000
a001000013010000250000000c00000008000080280000000c0000000100000019000000
0c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000
180000009b0100000e010000a601000019010000260000001c0000000100000000000000
010000000000000000ffff00250000000c000000010000001b00000010000000a0010000
13010000190000000c000000bfffbf00120000000c000000010000003600000010000000
9c0100000f0100001b00000010000000a0010000130100003600000010000000a4010000
170100001b00000010000000a00100001301000036000000100000009c01000017010000
1b00000010000000a0010000130100003600000010000000a40100000f01000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000
05000080250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000
00ffff001e00000018000000540000001b000000e60100003d0100001b00000010000000
9a00000033010000250000000c00000005000080250000000c0000000800008028000000
0c00000001000000180000000c00000080008000190000000c0000000000000014000000
0c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000950000002e010000
a000000039010000260000001c0000000100000000000000010000000000000080008000
250000000c000000010000001b000000100000009a00000033010000190000000c000000
bfffbf00120000000c000000010000003600000010000000960000002f0100001b000000
100000009a0000003301000036000000100000009e000000370100001b00000010000000
9a00000033010000360000001000000096000000370100001b000000100000009a000000
3301000036000000100000009e0000002f0100001b000000100000009a00000033010000
36000000100000009a0000002f0100001b000000100000009a0000003301000036000000
100000009a00000037010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000003000000250000000c00000005000080250000000c0000000100000019000000
0c000000bfffbf00180000000c000000800080001e00000018000000540000001b000000
e60100003d0100001b000000100000001d01000026010000250000000c00000008000080
280000000c00000001000000190000000c00000000000000140000000c0000000d000000
120000000c000000020000002b000000180000001801000021010000230100002c010000
260000001c0000000100000000000000010000000000000080008000250000000c000000
010000001b000000100000001d01000026010000190000000c000000bfffbf0012000000
0c00000001000000360000001000000019010000220100001b000000100000001d010000
260100003600000010000000210100002a0100001b000000100000001d01000026010000
3600000010000000190100002a0100001b000000100000001d0100002601000036000000
1000000021010000220100001b000000100000001d010000260100003600000010000000
1d010000220100001b000000100000001d0100002601000036000000100000001d010000
2a010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000
250000000c00000005000080250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf00
180000000c000000800080001e00000018000000540000001b000000e60100003d010000
1b00000010000000a001000012010000250000000c00000008000080280000000c000000
01000000190000000c000000000000001c0f000026060f002e1e574d4643010000000000
0100000000000000020000000c1e0000000000000c3e0000140000000c0000000d000000
120000000c000000020000002b000000180000009b0100000d010000a601000018010000
260000001c0000000100000000000000010000000000000080008000250000000c000000
010000001b00000010000000a001000012010000190000000c000000bfffbf0012000000
0c0000000100000036000000100000009c0100000e0100001b00000010000000a0010000
120100003600000010000000a4010000160100001b00000010000000a001000012010000
36000000100000009c010000160100001b00000010000000a00100001201000036000000
10000000a40100000e0100001b00000010000000a0010000120100003600000010000000
a00100000e0100001b00000010000000a0010000120100003600000010000000a0010000
16010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000
250000000c00000005000080250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf00
180000000c000000800080001e00000018000000540000001b000000e60100003d010000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000300000025000000
0c00000005000080250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf0018000000
0c000000800080001e00000018000000540000001b000000e60100004001000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000
05000080250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000
800080001e000000180000000000000000000000a40200006f010000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000005000080
250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf00180000000c00000080008000
1e000000180000000000000000000000a40200006f010000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000500008025000000
0c00000001000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000800080001e000000
180000000000000000000000a40200006f010000180000000c0000000000000014000000
0c0000000d000000120000000c0000000100000054000000540000004200000030010000
4a000000410100000100000000a0d24100f0d2414200000030010000010000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff50000000300000000900000054000000
7000000015000000110100004a000000220100000100000000a0d24100f0d24115000000
11010000060000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff58000000
310030003000300030003000090000000900000009000000090000000900000009000000
540000007000000015000000f10000004a000000020100000100000000a0d24100f0d241
15000000f1000000060000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
580000003200300030003000300030000900000009000000090000000900000009000000
09000000540000007000000015000000d20000004a000000e30000000100000000a0d241
00f0d24115000000d2000000060000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff5800000033003000300030003000300009000000090000000900000009000000
0900000009000000540000007000000015000000b30000004a000000c400000001000000
00a0d24100f0d24115000000b3000000060000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff58000000340030003000300030003000090000000900000009000000
090000000900000009000000540000007000000015000000930000004a000000a4000000
0100000000a0d24100f0d2411500000093000000060000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff580000003500300030003000300030000900000009000000
09000000090000000900000009000000540000007000000015000000740000004a000000
850000000100000000a0d24100f0d2411500000074000000060000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff5800000036003000300030003000300009000000
090000000900000009000000090000000900000054000000700000001500000055000000
4a000000660000000100000000a0d24100f0d2411500000055000000060000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff58000000370030003000300030003000
090000000900000009000000090000000900000009000000540000007000000015000000
350000004a000000460000000100000000a0d24100f0d241150000003500000006000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff580000003800300030003000
300030000900000009000000090000000900000009000000090000005400000070000000
15000000160000004a000000270000000100000000a0d24100f0d2411500000016000000
060000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5800000039003000
300030003000300009000000090000000900000009000000090000000900000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000
05000080250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000
000000001e000000180000000000000000000000a40200006f010000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000005000080
250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf00180000000c00000000000000
1e000000180000000000000000000000a40200006f010000140000000c0000000d000000
120000000c00000001000000540000005400000096000000470100009e00000058010000
0100000000a0d24100f0d2419600000047010000010000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff500000003100000009000000540000005400000019010000
4701000021010000580100000100000000a0d24100f0d241190100004701000001000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff500000003200000009000000
54000000540000009c01000047010000a4010000580100000100000000a0d24100f0d241
9c01000047010000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
500000003300000009000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000003000000250000000c00000005000080250000000c0000000100000019000000
0c000000bfffbf00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
a40200006f010000520000007001000004000000efffffff000000000000000000000000
90010000000000cc0000000041007200690061006c002000430079007200000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000f000000000000000000000000000001e000000b300000000000000
4b00000002000000a8eb1300404a1e028400200248a2883028ec1300283f0930d4491e02
200000007f0000008020000001000000000000006ced130000000000fe9a4eb928ec1300
00000000000000006ced130090eb13003c3e09300000000000000000c419200200000000
c8000000000000002e0000000c0000004d0000004a0000001e000000b300000000000000
7c471e0278ec1300000000006ced13000000023026ec13006eed13000900000009000000
7c471e02fb850230090041007200690061006c0020004300790072000000000000000000
00000000000000006476000800000000250000000c00000004000000250000000c000000
08000080280000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000004000000250000000c00000005000080250000000c00000008000080
190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e00000018000000ee010000
6d00000099020000ea000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000004000000250000000c00000005000080250000000c0000000800008019000000
0c000000bfffbf00180000000c000000000000001e00000018000000ee0100006d000000
99020000ea000000260000001c0000000100000000000000010000000000000000008000
250000000c000000010000001b00000010000000f40100007b000000140000000c000000
0d000000120000000c000000010000003600000010000000150200007b0000001b000000
10000000040200007b000000270000001800000002000000000000000000800000000000
250000000c00000002000000180000000c00000000008000190000000c00000000000000
120000000c0000000200000056000000300000000002000077000000080200007f000000
050000000402770008027b0004027f0000027b0004027700180000000c00000000000000
190000000c000000bfffbf00120000000c00000001000000540000008800000019020000
7200000071020000840000000100000000a0d24100f0d24119020000720000000a000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff600000001f04400438043204
30044204310430043d043a040b0000000900000009000000090000000900000008000000
09000000090000000900000007000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000004000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000
190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e00000018000000ee010000
6d00000099020000ea000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000004000000250000000c00000002000000250000000c0000000100000019000000
0c000000bfffbf00180000000c000000000000001e00000018000000ee0100006d000000
99020000ea000000260000001c00000005000000000000000100000000000000ff00ff00
250000000c00000005000000280000000c000000010000001b00000010000000f4010000
94000000140000000c0000000d000000120000000c000000010000003600000010000000
15020000940000001b000000100000000402000094000000270000001800000001000000
00000000ff00ff0000000000250000000c00000001000000280000000c00000002000000
180000000c000000ff00ff00190000000c00000000000000120000000c00000002000000
2b0000001800000000020000900000000702000097000000180000000c00000000000000
190000000c000000bfffbf00120000000c00000001000000540000006c00000019020000
8b000000480200009d0000000100000000a0d24100f0d241190200008b00000005000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff580000001004320430043b04
4c0400000b00000009000000090000000a00000009000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000100000025000000
0c00000005000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e000000
18000000ee0100006d00000099020000ea000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000004000000250000000c00000001000000250000000c000000
05000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e00000018000000
ee0100006d00000099020000ea000000260000001c000000020000000000000001000000
00000000ffff0000250000000c00000002000000280000000c000000050000001b000000
10000000f4010000ad000000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000
360000001000000015020000ad0000001b0000001000000004020000ad00000027000000
180000000500000000000000ffff000000000000250000000c0000000500000028000000
0c00000001000000180000000c000000ffff0000190000000c0000000000000012000000
0c00000002000000560000002c00000000020000a900000008020000b100000004000000
0402a9000802b1000002b1000402a900180000000c00000000000000190000000c000000
bfffbf00120000000c00000001000000540000006400000019020000a400000046020000
b60000000100000000a0d24100f0d24119020000a4000000040000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff540000001f0423041c0411040b0000000b000000
0d0000000b000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
04000000250000000c00000005000000250000000c00000002000000190000000c000000
bfffbf00180000000c000000000000001e00000018000000ee0100006d00000099020000
ea000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000
250000000c00000005000000250000000c00000002000000190000000c000000bfffbf00
180000000c000000000000001e00000018000000ee0100006d00000099020000ea000000
260000001c0000000100000000000000010000000000000000ffff00250000000c000000
01000000280000000c000000020000001b00000010000000f4010000c600000014000000
0c0000000d000000120000000c00000001000000360000001000000015020000c6000000
1b0000001000000004020000c6000000250000000c00000005000080280000000c000000
05000000250000000c00000008000080280000000c00000001000000180000000c000000
00ffff00190000000c00000000000000120000000c000000020000002b00000018000000
ff010000c10000000a020000cc000000260000001c000000010000000000000001000000
0000000000ffff00250000000c000000010000001b0000001000000004020000c6000000
190000000c000000bfffbf00120000000c00000001000000360000001000000000020000
c20000001b0000001000000004020000c6000000360000001000000008020000ca000000
1b0000001000000004020000c6000000360000001000000000020000ca0000001b000000
1000000004020000c6000000360000001000000008020000c2000000180000000c000000
00000000540000006c00000019020000bd00000048020000cf0000000100000000a0d241
00f0d24119020000bd000000050000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff580000001d04300434044004300400000b000000090000000a00000009000000
09000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000
250000000c00000005000080250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf00
180000000c000000000000001e00000018000000ee0100006d00000099020000ea000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000400000025000000
0c00000005000080250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf0018000000
0c000000000000001e00000018000000ee0100006d00000099020000ea00000026000000
1c0000000500000000000000010000000000000080008000250000000c00000005000000
280000000c000000010000001b00000010000000f4010000df000000140000000c000000
0d000000120000000c00000001000000360000001000000015020000df0000001b000000
1000000004020000df000000250000000c00000005000080250000000c00000008000080
280000000c00000005000000180000000c00000080008000190000000c00000000000000
120000000c000000020000002b00000018000000ff010000da0000000a020000e5000000
260000001c0000000500000000000000010000000000000080008000250000000c000000
050000001b0000001000000004020000df000000190000000c000000bfffbf0012000000
0c00000001000000360000001000000000020000db0000001b0000001000000004020000
df000000360000001000000008020000e30000001b0000001000000004020000df000000
360000001000000000020000e30000001b0000001000000004020000df00000036000000
1000000008020000db0000001b0000001000000004020000df0000003600000010000000
04020000db0000001b0000001000000004020000df000000360000001000000004020000
e3000000180000000c0000000000000054000000a000000019020000d600000092020000
e80000000100000000a0d24100f0d24119020000d60000000e0000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff680000001f0440043e043c0456043d0432043504
41044204310430043d043a040b00000009000000090000000b0000000400000009000000
090000000900000009000000080000000900000009000000090000000700000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000
05000080250000000c00000005000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000
000000001e00000018000000ee0100006d00000099020000ea000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000005000080
250000000c00000005000000190000000c000000bfffbf00180000000c00000000000000
1e000000180000000000000000000000a40200006f010000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000500008025000000
0c00000005000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e000000
180000000000000000000000a40200006f010000250000000c0000000400008025000000
0c00000007000080280000000c00000005000000250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff0900000010000000a40200006f010000210000000800000019000000
0c000000bfffbf00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff0a000000
1000000000000000000000002100000008000000190000000c000000bfffbf0018000000
0c00000000000000220000000c000000ffffffff460000003400000028000000454d462b
2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f0000008000000080
460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e00000014000000
0000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02
6f01a40205000000090200000000050000000102bfffbf000400000004010d0004000000
02010200030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff03000000
1e00050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002701ffff030000001e00
050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c0100000700000016046f01
a40200000000040000002701ffff030000001e00050000000102bfffbf00050000000902
00000000040000002c0100000700000016046f01a4020000000007000000fc020000c0c0
c0000000040000002d01000008000000fa02050000000000ffffff00040000002d010100
050000000902c0c0c000050000000102000000000400000004010d000400000002010200
0e0000002403050058001f00e1011f00e10139015800390158001f0008000000fa020000
0000000000000000040000002d01020008000000fa020000000000000000000004000000
2d01030007000000fc020000ffffff000000040000002d010400040000002701ffff0300
00001e00040000002d010000040000002d01020005000000010200000000050000000902
c0c0c000040000002c0100000700000016043d01e1011b005800040000002c0100000700
000016043d01e1011b0058000500000014021a015800050000000102bfffbf0004000000
04010d0004000000020101000500000013021a01e101050000001402fa00580005000000
1302fa00e101050000001402db005800050000001302db00e101050000001402bc005800
050000001302bc00e1010500000014029c0058000500000013029c00e101050000001402
7d0058000500000013027d00e1010500000014025e0058000500000013025e00e1010500
000014023e0058000500000013023e00e1010500000014021f0058000500000013021f00
e101040000002d010300040000002d010400040000002701ffff030000001e0004000000
2d010000040000002d010200050000000102bfffbf00050000000902c0c0c00004000000
2c0100000700000016046f01a40200000000040000002c0100000700000016046f01a402
00000000070000001504ea0099026d00ee0108000000fa02000001000000808080000400
00002d01050004000000f00102000500000014021f0058000400000004010d0004000000
020101000500000013021f00e1010500000013023901e101050000001302390158000500
000013021f005800040000002d010300040000002d010400040000002701ffff03000000
1e00040000002d010000040000002d010500050000000102bfffbf00050000000902c0c0
c000040000002c0100000700000016046f01a4020000000008000000fa02000000000000
00000000040000002d01020004000000f00105000500000014021f005800040000000401
0d000400000002010100050000001302390158001c000000fb02f0ff0000000000009001
000000cc00000000417269616c2043797200000000000000000000000000000000000000
00000000040000002d010500050000001402390153000500000013023901580005000000
14021a0153000500000013021a015800050000001402fa005300050000001302fa005800
050000001402db005300050000001302db005800050000001402bc005300050000001302
bc0058000500000014029c0053000500000013029c0058000500000014027d0053000500
000013027d0058000500000014025e0053000500000013025e0058000500000014023e00
53000500000013023e0058000500000014021f0053000500000013021f00580005000000
1402390158000500000013023901e1010500000014023e01580005000000130239015800
0500000014023e01db000500000013023901db000500000014023e015e01050000001302
39015e010500000014023e01e1010500000013023901e101040000002d01030004000000
2d0104001c000000fb021400090000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000
000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01060004000000
2701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010000040000002d0102000500
00000102bfffbf00050000000902c0c0c000040000002c01000007000000160468019d02
07000700040000002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff
030000001e00040000002d010500040000002d010000040000002d010200050000000102
bfffbf00050000000902c0c0c000040000002c0100000700000016044001e6011b005400
040000002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff03000000
1e00040000002d010500040000002d010000040000002d010200050000000102bfffbf00
050000000902c0c0c000040000002c0100000700000016043d01e6011b00540007000000
fc020100000000000000040000002d01070004000000f001000008000000fa0200000100
000000008000040000002d01000004000000f0010200050000001402b9009a0004000000
04010d00040000000201010005000000130275001d010500000013023800a00108000000
fa02000001000000ff00ff00040000002d01020004000000f0010000050000001402de00
9a00050000001302d5001d01050000001302bc00a00108000000fa02000001000000ffff
0000040000002d01000004000000f0010200050000001402fa009a00050000001302f700
1d01050000001302f400a00108000000fa0200000100000000ffff00040000002d010200
04000000f001000005000000140236019a0005000000130230011d010500000013021301
a00108000000fa0200000100000080008000040000002d01000004000000f00102000500
0000140233019a0005000000130226011d010500000013021201a001050000001402b900
9a0007000000fc020000000080000000040000002d01020008000000fa02000001000000
00008000040000002d01080004000000f001000005000000090200008000050000000102
0000000004000000020102000e000000240305009a00b5009e00b9009a00bd009600b900
9a00b500040000002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff
030000001e00040000002d010500040000002d010200040000002d010800050000000102
0000000005000000090200008000040000002c0100000700000016043d01e6011b005400
05000000140275001d010400000004010d0004000000020102000e000000240305001d01
7100210175001d017900190175001d017100040000002d010300040000002d0104000400
00002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010200
040000002d0108000500000001020000000005000000090200008000040000002c010000
0700000016043d01e6011b0054000500000014023800a0010400000004010d0004000000
020102000e00000024030500a0013400a4013800a0013c009c013800a001340004000000
2d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e000400
00002d010500040000002d010200040000002d0108000500000001020000000005000000
090200008000040000002c0100000700000016043d01e6011b005400050000001402de00
9a0007000000fc020000ff00ff000000040000002d01000004000000f001020008000000
fa02000001000000ff00ff00040000002d01020004000000f0010800050000000902ff00
ff000400000004010d000400000002010200070000001b04e2009e00da00960004000000
2d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e000400
00002d010500040000002d010000040000002d0102000500000001020000000005000000
0902ff00ff00040000002c0100000700000016043d01e6011b005400050000001402d500
1d010400000004010d000400000002010200070000001b04d9002101d100190104000000
2d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e000400
00002d010500040000002d010000040000002d0102000500000001020000000005000000
0902ff00ff00040000002c0100000700000016043d01e6011b005400050000001402bc00
a0010400000004010d000400000002010200070000001b04c000a401b8009c0104000000
2d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e000400
00002d010500040000002d010000040000002d0102000500000001020000000005000000
0902ff00ff00040000002c0100000700000016043d01e6011b005400050000001402fa00
9a0007000000fc020000ffff00000000040000002d01080004000000f001000008000000
fa02000001000000ffff0000040000002d01000004000000f0010200050000000902ffff
00000400000004010d0004000000020102000c000000240304009a00f6009e00fe009600
fe009a00f600040000002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701
ffff030000001e00040000002d010500040000002d010800040000002d01000005000000
010200000000050000000902ffff0000040000002c0100000700000016043d01e6011b00
5400050000001402f7001d010400000004010d0004000000020102000c00000024030400
1d01f3002101fb001901fb001d01f300040000002d010300040000002d01040004000000
2d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d0108000400
00002d01000005000000010200000000050000000902ffff0000040000002c0100000700
000016043d01e6011b005400050000001402f400a0010400000004010d00040000000201
02000c00000024030400a001f000a401f8009c01f800a001f000040000002d0103000400
00002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500
040000002d010800040000002d01000005000000010200000000050000000902ffff0000
040000002c0100000700000016043d01e6011b00540005000000140236019a0004000000
2d01070004000000f0010800040000002d01010004000000f001000005000000090200ff
ff000400000004010d000400000002010200070000001b043d01a1003101950008000000
fa0200000100000000ffff00040000002d010000050000000102bfffbf00040000000201
01000500000013023201960005000000140236019a000500000013023a019e0005000000
140236019a000500000013023a01960005000000140236019a0005000000130232019e00
040000002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff03000000
1e00040000002d010500040000002d010700040000002d010000050000000102bfffbf00
05000000090200ffff00040000002c0100000700000016043d01e6011b00540005000000
140230011d01040000002d01010004000000f00100000500000001020000000004000000
04010d000400000002010200070000001b04370124012b01180108000000fa0200000100
000000ffff00040000002d010000050000000102bfffbf00040000000201010005000000
13022c01190105000000140230011d010500000013023401210105000000140230011d01
0500000013023401190105000000140230011d010500000013022c012101040000002d01
0300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e0004000000
2d010500040000002d010700040000002d010000050000000102bfffbf00050000000902
00ffff00040000002c0100000700000016043d01e6011b0054000500000014021301a001
040000002d01010004000000f0010000050000000102000000000400000004010d000400
000002010200070000001b041a01a7010e019b0108000000fa0200000100000000ffff00
040000002d010000050000000102bfffbf0004000000020101000500000013020f019c01
0500000014021301a0010500000013021701a4010500000014021301a001050000001302
17019c010500000014021301a0010500000013020f01a401040000002d01030004000000
2d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0105000400
00002d010700040000002d010000050000000102bfffbf0005000000090200ffff000400
00002c0100000700000016043d01e6011b00540005000000140233019a00040000002d01
0700040000002d01010004000000f0010000050000000902800080000500000001020000
00000400000004010d000400000002010200070000001b043a01a1002e01950008000000
fa0200000100000080008000040000002d010000050000000102bfffbf00040000000201
01000500000013022f01960005000000140233019a0005000000130237019e0005000000
140233019a000500000013023701960005000000140233019a000500000013022f019e00
05000000140233019a000500000013022f019a0005000000140233019a00050000001302
37019a00040000002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff
030000001e00040000002d010500040000002d010700040000002d010000050000000102
bfffbf0005000000090280008000040000002c0100000700000016043d01e6011b005400
05000000140226011d01040000002d01010004000000f001000005000000010200000000
0400000004010d000400000002010200070000001b042d0124012101180108000000fa02
00000100000080008000040000002d010000050000000102bfffbf000400000002010100
0500000013022201190105000000140226011d010500000013022a012101050000001402
26011d010500000013022a01190105000000140226011d01050000001302220121010500
0000140226011d0105000000130222011d0105000000140226011d010500000013022a01
1d01040000002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff0300
00001e00040000002d010500040000002d010700040000002d010000050000000102bfff
bf0005000000090280008000040000002c0100000700000016043d01e6011b0054000500
000014021201a001040000002d01010004000000f0010000050000000102000000000400
000004010d000400000002010200070000001b041901a7010d019b0108000000fa020000
0100000080008000040000002d010000050000000102bfffbf0004000000020101000500
000013020e019c010500000014021201a0010500000013021601a4010500000014021201
a00105000000130216019c010500000014021201a0010500000013020e01a40105000000
14021201a0010500000013020e01a0010500000014021201a0010500000013021601a001
040000002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff03000000
1e00040000002d010500040000002d010700040000002d010000050000000102bfffbf00
05000000090280008000040000002c0100000700000016043d01e6011b00540004000000
2d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e000400
00002d010500040000002d010700040000002d010000050000000102bfffbf0005000000
090280008000040000002c0100000700000016044001e6011b005400040000002d010300
040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01
0500040000002d010700040000002d010000050000000102bfffbf000500000009028000
8000040000002c0100000700000016046f01a40200000000040000002d01030004000000
2d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0105000400
00002d010700040000002d010000050000000102bfffbf00050000000902800080000400
00002c0100000700000016046f01a40200000000040000002d010300040000002d010400
040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d01
0700040000002d010000050000000102bfffbf0005000000090280008000040000002c01
00000700000016046f01a40200000000050000000902000000000400000004010d000400
00000201010009000000320a300142000100000030fd090010000000320a110115000600
000031303030303009000900090009000900090010000000320af1001500060000003230
3030303009000900090009000900090010000000320ad200150006000000333030303030
09000900090009000900090010000000320ab30015000600000034303030303009000900
090009000900090010000000320a93001500060000003530303030300900090009000900
0900090010000000320a7400150006000000363030303030090009000900090009000900
10000000320a550015000600000037303030303009000900090009000900090010000000
320a350015000600000038303030303009000900090009000900090010000000320a1600
150006000000393030303030090009000900090009000900040000002d01030004000000
2d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0105000400
00002d010700040000002d010000050000000102bfffbf00050000000902000000000400
00002c0100000700000016046f01a40200000000040000002d010300040000002d010400
040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d01
0700040000002d010000050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c01
00000700000016046f01a402000000000400000004010d00040000000201010009000000
320a470196000100000031fd090009000000320a470119010100000032fd090009000000
320a47019c010100000033fd0900040000002d010300040000002d010400040000002d01
0600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d01070004000000
2d010000050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c01000007000000
16046f01a402000000001c000000fb02efff0000000000009001000000cc000000004172
69616c204379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01
0200040000002d01010004000000f0010000040000002d010300040000002d0104000400
00002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010700
040000002d010100050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c010000
070000001604ea0099026d00ee01040000002d010300040000002d010400040000002d01
0600040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d01070004000000
2d010100050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c01000007000000
1604ea0099026d00ee0108000000fa0200000100000000008000040000002d0100000500
000014027b00f4010400000004010d0004000000020101000500000013027b0015020500
000014027b00040207000000fc020000000080000000040000002d010800050000000902
000080000500000001020000000004000000020102000e00000024030500040277000802
7b0004027f0000027b000402770005000000090200000000050000000102bfffbf000400
00000201010016000000320a720019020a000000cff0e8e2e0f2e1e0edea0b0009000900
0900090008000900090009000700040000002d010300040000002d010400040000002d01
0600040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d01080004000000
2d010000050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c01000007000000
1604ea0099026d00ee01040000002d010300040000002d010400040000002d0106000400
00002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010800040000002d010000
050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c010000070000001604ea00
99026d00ee0108000000fa02000001000000ff00ff00040000002d01090004000000f001
00000500000014029400f4010400000004010d0004000000020101000500000013029400
15020500000014029400040207000000fc020000ff00ff000000040000002d0100000400
0000f0010800050000000902ff00ff000500000001020000000004000000020102000700
00001b04980008029000000205000000090200000000050000000102bfffbf0004000000
020101000f000000320a8b00190205000000c0e2e0ebfc300b00090009000a0009000400
00002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00
040000002d010200040000002d010000040000002d010900050000000102bfffbf000500
0000090200000000040000002c010000070000001604ea0099026d00ee01040000002d01
0300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e0004000000
2d010200040000002d010000040000002d010900050000000102bfffbf00050000000902
00000000040000002c010000070000001604ea0099026d00ee0108000000fa0200000100
0000ffff0000040000002d01080004000000f0010900050000001402ad00f40104000000
04010d000400000002010100050000001302ad001502050000001402ad00040207000000
fc020000ffff00000000040000002d01090004000000f0010000050000000902ffff0000
0500000001020000000004000000020102000c000000240304000402a9000802b1000002
b1000402a90005000000090200000000050000000102bfffbf0004000000020101000d00
0000320aa400190204000000cfd3ccc10b000b000d000b00040000002d01030004000000
2d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0102000400
00002d010900040000002d010800050000000102bfffbf00050000000902000000000400
00002c010000070000001604ea0099026d00ee01040000002d010300040000002d010400
040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d01
0900040000002d010800050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c01
0000070000001604ea0099026d00ee0108000000fa0200000100000000ffff0004000000
2d01000004000000f0010800050000001402c600f4010400000004010d00040000000201
0100050000001302c6001502050000001402c6000402040000002d01070004000000f001
0900040000002d01010004000000f001000005000000090200ffff000500000001020000
00000400000002010200070000001b04cd000b02c100ff0108000000fa02000001000000
00ffff00040000002d010000050000000102bfffbf000400000002010100050000001302
c2000002050000001402c6000402050000001302ca000802050000001402c60004020500
00001302ca000002050000001402c6000402050000001302c20008020500000009020000
00000f000000320abd00190205000000cde0e4f0e0300b0009000a000900090004000000
2d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e000400
00002d010200040000002d010700040000002d010000050000000102bfffbf0005000000
090200000000040000002c010000070000001604ea0099026d00ee01040000002d010300
040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01
0200040000002d010700040000002d010000050000000102bfffbf000500000009020000
0000040000002c010000070000001604ea0099026d00ee0108000000fa02000001000000
80008000040000002d01080004000000f0010000050000001402df00f401040000000401
0d000400000002010100050000001302df001502050000001402df000402040000002d01
0700040000002d01010004000000f0010800050000000902800080000500000001020000
00000400000002010200070000001b04e6000b02da00ff0108000000fa02000001000000
80008000040000002d010000050000000102bfffbf000400000002010100050000001302
db000002050000001402df000402050000001302e3000802050000001402df0004020500
00001302e3000002050000001402df000402050000001302db000802050000001402df00
0402050000001302db000402050000001402df000402050000001302e300040205000000
0902000000001c000000320ad60019020e000000cff0eeecb3ede2e5f1f2e1e0edea0b00
090009000b000400090009000900090008000900090009000700040000002d0103000400
00002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010200
040000002d010700040000002d010000050000000102bfffbf0005000000090200000000
040000002c010000070000001604ea0099026d00ee01040000002d010300040000002d01
0400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01020004000000
2d010700040000002d010000050000000102bfffbf000500000009020000000004000000
2c0100000700000016046f01a40200000000040000002d010300040000002d0104000400
00002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010700
040000002d010000050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c010000
0700000016046f01a4020000000007000000fc020000000000000000040000002d010800
040000002d01030004000000f0010000040000002d010600040000002701ffff03000000
1e00050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002701ffff030000001e00
050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002701ffff030000000000

Рис. 2.1.Динаміка емісії карток МПС лідерами ринку

Банки „Аваль” та „Надра” за цей час емітували, відповідно, більше 68
тисяч та більше 63 тисяч, що за день складає в середньому більше 1000
карток. Цікаво, що банк „Надра” за рік збільшив обсяг емісії карток МПС
в 45 раз та перемістився на четверте місце [101].

В плани ПУМБ, мабуть, не входило значне збільшення обсягу випуску карток
МПС, і з вересня по листопад цей обсяг залишався практично незмінним. З
листопада 2007 року по січень 2008 року ПУМБ емітував біля 13 тисяч
карток. Такі темпи емісії більше характерні для банків другої групи,
лідер якої є АКБ „Правекс-Банк”, протягом двох останніх місяців минулого
року випустив більше 14 тисячі карток МПС. Динаміка емісії банків другої
групи показана на рис. 2.2.

picscalex100010009000003093f00000a001610000000001610000026060f002220574d
464301000000000001006250000000000300000000200000cc2d0000cc4d000001000000
6c0000001500000018000000cf020000570100000000000000000000b24b0000e7250000
20454d4600000100cc4d0000a70400000600000000000000000000000000000000050000
00040000510100000e01000000000000000000000000000068240500b01e040046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000078000000
78000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c00000000000000
190000000c000000bfffbf00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000
ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000
bfffbf00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff2100000008000000
190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e0000001800000000000000
00000000e002000070010000220000000c000000ffffffff210000000800000019000000
0c000000bfffbf00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
e00200007001000027000000180000000100000000000000c0c0c0000000000025000000
0c00000001000000250000000c00000008000080180000000c000000c0c0c00019000000
0c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c0000000200000056000000
300000004f000000210000000b02000017010000050000004f0021000b0221000b021701
4f0017014f002100260000001c0000000200000000000000000000000000000000000000
250000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000002000000190000000c00000000000000180000000c000000c0c0c0001e000000
180000004f0000001d0000000b0200001b0100001d00000018000000180200005d000000
d6020000da0000001b000000100000004f000000f8000000190000000c000000bfffbf00
140000000c0000000d000000120000000c0000000100000036000000100000000b020000
f80000001b000000100000004f000000da00000036000000100000000b020000da000000
1b000000100000004f000000bb00000036000000100000000b020000bb0000001b000000
100000004f0000009c00000036000000100000000b0200009c0000001b00000010000000
4f0000007d00000036000000100000000b0200007d0000001b000000100000004f000000
5f00000036000000100000000b0200005f0000001b000000100000004f00000040000000
36000000100000000b020000400000001b000000100000004f0000002100000036000000
100000000b02000021000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000002000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000c0c0c0001e000000
180000000000000000000000e0020000700100001d00000018000000180200005d000000
d6020000da000000260000001c0000000300000000000000010000000000000080808000
250000000c00000003000000280000000c000000020000001b000000100000004f000000
21000000140000000c0000000d000000120000000c000000010000003600000010000000
0b0200002100000036000000100000000b0200001701000036000000100000004f000000
1701000036000000100000004f00000021000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
01000000250000000c00000003000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000
c0c0c0001e000000180000000000000000000000e002000070010000260000001c000000
0200000000000000000000000000000000000000250000000c0000000200000028000000
0c000000030000001b000000100000004f00000021000000140000000c0000000d000000
120000000c0000000100000036000000100000004f000000170100005200000070010000
03000000efffffff00000000000000000000000090010000000000cc0000000041007200
690061006c00200043007900720000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f0000000000000
00000000000000001e000000b3000000000000004b00000002000000a8eb1300484a1902
80201b0248a2883028ec1300283f0930dc491902200000007f0000008020000001000000
000000006ced1300000000008dfb5cd928ec130000000000000000006ced130090eb1300
3c3e09300000000000000000301a1b0200000000c8000000000000002e0000000c000000
4d0000004a0000001e000000b3000000000000008447190278ec1300000000006ced1300
0000023026ec13006eed1300090000000900000084471902fb8502300900410072006900
61006c002000430079007200000000000000000000000000000000006476000800000000
250000000c000000030000001b000000100000004a000000170100003600000010000000
4f000000170100001b000000100000004a000000f800000036000000100000004f000000
f80000001b000000100000004a000000da00000036000000100000004f000000da000000
1b000000100000004a000000bb00000036000000100000004f000000bb0000001b000000
100000004a0000009c00000036000000100000004f0000009c0000001b00000010000000
4a0000007d00000036000000100000004f0000007d0000001b000000100000004a000000
5f00000036000000100000004f0000005f0000001b000000100000004a00000040000000
36000000100000004f000000400000001b000000100000004a0000002100000036000000
100000004f000000210000001b000000100000004f000000170100003600000010000000
0b020000170100001b000000100000004f0000001c01000036000000100000004f000000
170100001b00000010000000a80000001c0100003600000010000000a800000017010000
1b00000010000000010100001c010000360000001000000001010000170100001b000000
10000000590100001c010000360000001000000059010000170100001b00000010000000
b20100001c0100003600000010000000b2010000170100001b000000100000000b020000
1c01000036000000100000000b02000017010000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000c000000
02000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000c0c0c0001e00000018000000
0700000007000000d902000069010000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000
190000000c000000bfffbf00180000000c000000c0c0c0001e000000180000004b000000
1d000000100200001e010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000003000000250000000c00000001000000250000000c0000000200000019000000
0c000000bfffbf00180000000c000000c0c0c0001e000000180000004b0000001d000000
100200001b010000250000000c00000005000080280000000c0000000100000026000000
1c0000000100000000000000010000000000000000008000250000000c00000001000000
280000000c000000020000001b000000100000007b0000009c000000140000000c000000
0d000000120000000c000000010000003600000010000000d40000009600000036000000
100000002d010000930000003600000010000000860100006b0000003600000010000000
df0100003a000000260000001c00000002000000000000000100000000000000ff00ff00
250000000c00000002000000280000000c000000010000001b000000100000007b000000
900000003600000010000000d40000008600000036000000100000002d0100007d000000
360000001000000086010000650000003600000010000000df0100004900000026000000
1c00000001000000000000000100000000000000ffff0000250000000c00000001000000
280000000c000000020000001b000000100000007b000000900000003600000010000000
d40000008600000036000000100000002d0100008d000000360000001000000086010000
650000003600000010000000df01000052000000260000001c0000000200000000000000
010000000000000000ffff00250000000c00000002000000280000000c00000001000000
1b000000100000007b000000900000003600000010000000d40000008600000036000000
100000002d0100008d0000003600000010000000860100007d0000003600000010000000
df01000065000000260000001c0000000100000000000000010000000000000080008000
250000000c00000001000000280000000c000000020000001b000000100000007b000000
f20000003600000010000000d4000000f100000036000000100000002d010000f0000000
360000001000000086010000f00000003600000010000000df010000e00000001b000000
100000007b0000009c000000270000001800000002000000000000000000800000000000
250000000c00000002000000260000001c00000004000000000000000100000000000000
00008000250000000c00000004000000280000000c00000001000000180000000c000000
00008000190000000c00000000000000120000000c000000020000005600000030000000
77000000980000007f000000a0000000050000007b0098007f009c007b00a00077009c00
7b009800250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000
250000000c00000002000000250000000c00000004000000190000000c00000000000000
180000000c000000000080001e000000180000004b0000001d000000100200001b010000
1b00000010000000d400000096000000140000000c0000000d000000120000000c000000
020000005600000030000000d000000092000000d80000009a00000005000000d4009200
d8009600d4009a00d0009600d4009200250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000c00000004000000
190000000c00000000000000180000000c000000000080001e000000180000004b000000
1d000000100200001b0100001b000000100000002d01000093000000140000000c000000
0d000000120000000c000000020000005600000030000000290100008f00000031010000
97000000050000002d018f00310193002d019700290193002d018f00250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000
250000000c00000004000000190000000c00000000000000180000000c00000000008000
1e000000180000004b0000001d000000100200001b0100001b0000001000000086010000
6b000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000005600000030000000
82010000670000008a0100006f00000005000000860167008a016b0086016f0082016b00
86016700250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000
250000000c00000002000000250000000c00000004000000190000000c00000000000000
180000000c000000000080001e000000180000004b0000001d000000100200001b010000
1b00000010000000df0100003a000000140000000c0000000d000000120000000c000000
020000005600000030000000db01000036000000e30100003e00000005000000df013600
e3013a00df013e00db013a00df013600250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000c00000004000000
190000000c00000000000000180000000c000000000080001e000000180000004b000000
1d000000100200001b0100001b000000100000007b000000900000002700000018000000
0100000000000000ff00ff0000000000250000000c00000001000000280000000c000000
02000000260000001c00000002000000000000000100000000000000ff00ff0025000000
0c00000002000000280000000c00000004000000180000000c000000ff00ff0014000000
0c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000770000008c000000
7e00000093000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
03000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000190000000c000000
00000000180000000c000000ff00ff001e000000180000004b0000001d00000010020000
1b0100001b00000010000000d400000086000000140000000c0000000d00000012000000
0c000000020000002b00000018000000d000000082000000d70000008900000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000
01000000250000000c00000002000000190000000c00000000000000180000000c000000
ff00ff001e000000180000004b0000001d000000100200001b0100001b00000010000000
2d0100007d000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000
1800000029010000790000003001000080000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000c000000
02000000190000000c00000000000000180000000c000000ff00ff001e00000018000000
4b0000001d000000100200001b0100001b00000010000000860100006500000014000000
0c0000000d000000120000000c000000020000002b000000180000008201000061000000
8901000068000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
03000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000190000000c000000
00000000180000000c000000ff00ff001e000000180000004b0000001d00000010020000
1b0100001b00000010000000df01000049000000140000000c0000000d00000012000000
0c000000020000002b00000018000000db01000045000000e20100004c00000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000
01000000250000000c00000002000000190000000c00000000000000180000000c000000
ff00ff001e000000180000004b0000001d000000100200001b0100001b00000010000000
7b0000009000000027000000180000000400000000000000ffff00000000000025000000
0c00000004000000280000000c00000001000000260000001c0000000100000000000000
0100000000000000ffff0000250000000c00000001000000280000000c00000002000000
180000000c000000ffff0000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
560000002c000000770000008c0000007f00000094000000040000007b008c007f009400
770094007b008c00250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
03000000250000000c00000004000000250000000c00000001000000190000000c000000
00000000180000000c000000ffff00001e000000180000004b0000001d00000010020000
1b0100001b00000010000000d400000086000000140000000c0000000d00000012000000
0c00000002000000560000002c000000d000000082000000d80000008a00000004000000
d4008200d8008a00d0008a00d4008200250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000003000000250000000c00000004000000250000000c00000001000000
190000000c00000000000000180000000c000000ffff00001e000000180000004b000000
1d000000100200001b0100001b000000100000002d0100008d000000140000000c000000
0d000000120000000c00000002000000560000002c000000290100008900000031010000
91000000040000002d01890031019100290191002d018900250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000400000025000000
0c00000001000000190000000c00000000000000180000000c000000ffff00001e000000
180000004b0000001d000000100200001b0100001b000000100000008601000065000000
140000000c0000000d000000120000000c00000002000000560000002c00000082010000
610000008a0100006900000004000000860161008a016900820169008601610025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000
04000000250000000c00000001000000190000000c00000000000000180000000c000000
ffff00001e000000180000004b0000001d000000100200001b0100001b00000010000000
df01000052000000140000000c0000000d000000120000000c0000000200000056000000
2c000000db0100004e000000e30100005600000004000000df014e00e3015600db015600
df014e00250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000
250000000c00000004000000250000000c00000001000000190000000c00000000000000
180000000c000000ffff00001e000000180000004b0000001d000000100200001b010000
1b000000100000007b00000090000000250000000c00000005000080280000000c000000
04000000250000000c00000008000080280000000c00000001000000180000000c000000
00ffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000
760000008b0000008100000096000000260000001c000000010000000000000001000000
0000000000ffff00250000000c000000010000001b000000100000007b00000090000000
190000000c000000bfffbf00120000000c00000001000000360000001000000077000000
8c0000001b000000100000007b0000009000000036000000100000007f00000094000000
1b000000100000007b00000090000000360000001000000077000000940000001b000000
100000007b0000009000000036000000100000007f0000008c000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000005000080
250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf00180000000c00000000ffff00
1e000000180000004b0000001d000000100200001b0100001b00000010000000d4000000
86000000250000000c00000008000080280000000c00000001000000190000000c000000
00000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000
cf00000081000000da0000008c000000260000001c000000010000000000000001000000
0000000000ffff00250000000c000000010000001b00000010000000d400000086000000
190000000c000000bfffbf00120000000c000000010000003600000010000000d0000000
820000001b00000010000000d4000000860000003600000010000000d80000008a000000
1b00000010000000d4000000860000003600000010000000d00000008a0000001b000000
10000000d4000000860000003600000010000000d800000082000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000005000080
250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf00180000000c00000000ffff00
1e000000180000004b0000001d000000100200001b0100001b000000100000002d010000
8d000000250000000c000000080000801610000026060f002220574d4643010000000000
01000000000000000300000000200000cc0d0000cc4d0000280000000c00000001000000
190000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2b0000001800000028010000880000003301000093000000260000001c00000001000000
00000000010000000000000000ffff00250000000c000000010000001b00000010000000
2d0100008d000000190000000c000000bfffbf00120000000c0000000100000036000000
1000000029010000890000001b000000100000002d0100008d0000003600000010000000
31010000910000001b000000100000002d0100008d000000360000001000000029010000
910000001b000000100000002d0100008d00000036000000100000003101000089000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000300000025000000
0c00000005000080250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf0018000000
0c00000000ffff001e000000180000004b0000001d000000100200001b0100001b000000
10000000860100007d000000250000000c00000008000080280000000c00000001000000
190000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2b0000001800000081010000780000008c01000083000000260000001c00000001000000
00000000010000000000000000ffff00250000000c000000010000001b00000010000000
860100007d000000190000000c000000bfffbf00120000000c0000000100000036000000
1000000082010000790000001b00000010000000860100007d0000003600000010000000
8a010000810000001b00000010000000860100007d000000360000001000000082010000
810000001b00000010000000860100007d00000036000000100000008a01000079000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000300000025000000
0c00000005000080250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf0018000000
0c00000000ffff001e000000180000004b0000001d000000100200001b0100001b000000
10000000df01000065000000250000000c00000008000080280000000c00000001000000
190000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2b00000018000000da01000060000000e50100006b000000260000001c00000001000000
00000000010000000000000000ffff00250000000c000000010000001b00000010000000
df01000065000000190000000c000000bfffbf00120000000c0000000100000036000000
10000000db010000610000001b00000010000000df010000650000003600000010000000
e3010000690000001b00000010000000df010000650000003600000010000000db010000
690000001b00000010000000df010000650000003600000010000000e301000061000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000300000025000000
0c00000005000080250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf0018000000
0c00000000ffff001e000000180000004b0000001d000000100200001b0100001b000000
100000007b000000f2000000250000000c00000005000080250000000c00000008000080
280000000c00000001000000180000000c00000080008000190000000c00000000000000
140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001800000076000000
ed00000081000000f8000000260000001c00000001000000000000000100000000000000
80008000250000000c000000010000001b000000100000007b000000f200000019000000
0c000000bfffbf00120000000c00000001000000360000001000000077000000ee000000
1b000000100000007b000000f200000036000000100000007f000000f60000001b000000
100000007b000000f2000000360000001000000077000000f60000001b00000010000000
7b000000f200000036000000100000007f000000ee0000001b000000100000007b000000
f200000036000000100000007b000000ee0000001b000000100000007b000000f2000000
36000000100000007b000000f6000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000003000000250000000c00000005000080250000000c00000001000000
190000000c000000bfffbf00180000000c000000800080001e000000180000004b000000
1d000000100200001b0100001b00000010000000d4000000f1000000250000000c000000
08000080280000000c00000001000000190000000c00000000000000140000000c000000
0d000000120000000c000000020000002b00000018000000cf000000ec000000da000000
f7000000260000001c000000010000000000000001000000000000008000800025000000
0c000000010000001b00000010000000d4000000f1000000190000000c000000bfffbf00
120000000c000000010000003600000010000000d0000000ed0000001b00000010000000
d4000000f10000003600000010000000d8000000f50000001b00000010000000d4000000
f10000003600000010000000d0000000f50000001b00000010000000d4000000f1000000
3600000010000000d8000000ed0000001b00000010000000d4000000f100000036000000
10000000d4000000ed0000001b00000010000000d4000000f10000003600000010000000
d4000000f5000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
03000000250000000c00000005000080250000000c00000001000000190000000c000000
bfffbf00180000000c000000800080001e000000180000004b0000001d00000010020000
1b0100001b000000100000002d010000f0000000250000000c0000000800008028000000
0c00000001000000190000000c00000000000000140000000c0000000d00000012000000
0c000000020000002b0000001800000028010000eb00000033010000f600000026000000
1c0000000100000000000000010000000000000080008000250000000c00000001000000
1b000000100000002d010000f0000000190000000c000000bfffbf00120000000c000000
01000000360000001000000029010000ec0000001b000000100000002d010000f0000000
360000001000000031010000f40000001b000000100000002d010000f000000036000000
1000000029010000f40000001b000000100000002d010000f00000003600000010000000
31010000ec0000001b000000100000002d010000f000000036000000100000002d010000
ec0000001b000000100000002d010000f000000036000000100000002d010000f4000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000300000025000000
0c00000005000080250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf0018000000
0c000000800080001e000000180000004b0000001d000000100200001b0100001b000000
1000000086010000f0000000250000000c00000008000080280000000c00000001000000
190000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2b0000001800000081010000eb0000008c010000f6000000260000001c00000001000000
00000000010000000000000080008000250000000c000000010000001b00000010000000
86010000f0000000190000000c000000bfffbf00120000000c0000000100000036000000
1000000082010000ec0000001b0000001000000086010000f00000003600000010000000
8a010000f40000001b0000001000000086010000f0000000360000001000000082010000
f40000001b0000001000000086010000f000000036000000100000008a010000ec000000
1b0000001000000086010000f0000000360000001000000086010000ec0000001b000000
1000000086010000f0000000360000001000000086010000f4000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000005000080
250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf00180000000c00000080008000
1e000000180000004b0000001d000000100200001b0100001b00000010000000df010000
e0000000250000000c00000008000080280000000c00000001000000190000000c000000
00000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000
da010000db000000e5010000e6000000260000001c000000010000000000000001000000
0000000080008000250000000c000000010000001b00000010000000df010000e0000000
190000000c000000bfffbf00120000000c000000010000003600000010000000db010000
dc0000001b00000010000000df010000e00000003600000010000000e3010000e4000000
1b00000010000000df010000e00000003600000010000000db010000e40000001b000000
10000000df010000e00000003600000010000000e3010000dc0000001b00000010000000
df010000e00000003600000010000000df010000dc0000001b00000010000000df010000
e00000003600000010000000df010000e4000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000003000000250000000c00000005000080250000000c000000
01000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000800080001e00000018000000
4b0000001d000000100200001b010000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000003000000250000000c00000005000080250000000c00000001000000
190000000c000000bfffbf00180000000c000000800080001e000000180000004b000000
1d000000100200001e010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000003000000250000000c00000005000080250000000c0000000100000019000000
0c000000bfffbf00180000000c000000800080001e000000180000000000000000000000
e002000070010000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
03000000250000000c00000005000080250000000c00000001000000190000000c000000
bfffbf00180000000c000000800080001e000000180000000000000000000000e0020000
70010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000
250000000c00000005000080250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf00
180000000c000000800080001e000000180000000000000000000000e002000070010000
180000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000
5400000054000000390000000e01000041000000200100000100000000a0d24100f0d241
390000000e010000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
500000003000000009000000540000006c00000015000000ef0000004100000001010000
0100000000a0d24100f0d24115000000ef000000050000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff580000003100300030003000300000000900000009000000
090000000900000009000000540000006c00000015000000d100000041000000e3000000
0100000000a0d24100f0d24115000000d1000000050000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff580000003200300030003000300000000900000009000000
090000000900000009000000540000006c00000015000000b200000041000000c4000000
0100000000a0d24100f0d24115000000b2000000050000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff580000003300300030003000300000000900000009000000
090000000900000009000000540000006c000000150000009300000041000000a5000000
0100000000a0d24100f0d2411500000093000000050000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff580000003400300030003000300000000900000009000000
090000000900000009000000540000006c00000015000000740000004100000086000000
0100000000a0d24100f0d2411500000074000000050000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff580000003500300030003000300000000900000009000000
090000000900000009000000540000006c00000015000000560000004100000068000000
0100000000a0d24100f0d2411500000056000000050000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff580000003600300030003000300000000900000009000000
090000000900000009000000540000006c00000015000000370000004100000049000000
0100000000a0d24100f0d2411500000037000000050000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff580000003700300030003000300000000900000009000000
090000000900000009000000540000006c0000001500000018000000410000002a000000
0100000000a0d24100f0d2411500000018000000050000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff580000003800300030003000300000000900000009000000
090000000900000009000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000003000000250000000c00000005000080250000000c0000000100000019000000
0c000000bfffbf00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
e002000070010000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
03000000250000000c00000005000080250000000c00000001000000190000000c000000
bfffbf00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000e0020000
70010000140000000c0000000d000000120000000c000000010000005400000054000000
77000000270100007f000000390100000100000000a0d24100f0d2417700000027010000
010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5000000031000000
090000005400000054000000d000000027010000d8000000390100000100000000a0d241
00f0d241d000000027010000010000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff5000000032000000090000005400000054000000290100002701000031010000
390100000100000000a0d24100f0d2412901000027010000010000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff5000000033000000090000005400000054000000
82010000270100008a010000390100000100000000a0d24100f0d2418201000027010000
010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5000000034000000
090000005400000054000000db01000027010000e3010000390100000100000000a0d241
00f0d241db01000027010000010000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff500000003500000009000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000003000000250000000c00000005000080250000000c00000001000000
190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e0000001800000000000000
00000000e002000070010000520000007001000004000000efffffff0000000000000000
00000000bc020000000000cc0000000041007200690061006c0020004300790072000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000f0000000000000000000000000000029000000fa000000
000000006800000002000000a8eb1300c04a190264211b0248a2883028ec1300283f0930
544a1902200000007f0000008020000001000000000000006ced1300104219028dfb5cd9
28ec130010421902000000006ced130090eb13003c3e09300000000000000000301a1b02
00000000c8000000000000002e0000000c0000004d0000004a00000029000000fa000000
00000000544a190278ec1300060000006ced13000000023026ec13006eed130009000000
09000000544a1902fb850230090041007200690061006c00200043007900720000000000
0000000000000000000000006476000800000000250000000c0000000400000025000000
0c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000004000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
04000000250000000c00000005000080250000000c00000001000000190000000c000000
bfffbf00180000000c000000000000001e00000018000000e20000003f01000078010000
5d010000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000c0000000
e50000004501000074010000570100000100000000a0d24100f0d241e500000045010000
130000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff7400000030003100
2e00300037002e003000310020002d002000300031002e00300031002e00300032000000
090000000900000005000000090000000900000005000000090000000900000005000000
060000000500000009000000090000000500000009000000090000000500000009000000
09000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000005000080
250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf00180000000c00000000000000
1e000000180000000000000000000000e002000070010000250000000c00000003000000
250000000c00000008000080280000000c00000001000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000500008025000000
0c00000008000080190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e000000
18000000180200005d000000d6020000da000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000003000000250000000c00000005000080250000000c000000
08000080190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e00000018000000
180200005d000000d6020000da000000260000001c000000010000000000000001000000
0000000000008000250000000c000000010000001b000000100000001e0200006b000000
140000000c0000000d000000120000000c0000000100000036000000100000003f020000
6b0000001b000000100000002e0200006b00000027000000180000000200000000000000
0000800000000000250000000c00000002000000180000000c0000000000800019000000
0c00000000000000120000000c0000000200000056000000300000002a02000067000000
320200006f000000050000002e02670032026b002e026f002a026b002e02670018000000
0c00000000000000190000000c000000bfffbf00120000000c0000000100000054000000
940000004302000062000000ab020000740000000100000000a0d24100f0d24143020000
620000000c0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff64000000
1f0440043004320435043a0441042d00110430043d043a040b0000000900000009000000
09000000090000000700000009000000060000000b000000090000000900000007000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000300000025000000
0c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf0018000000
0c000000000000001e00000018000000180200005d000000d6020000da00000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000
02000000250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000
000000001e00000018000000180200005d000000d6020000da000000260000001c000000
05000000000000000100000000000000ff00ff00250000000c0000000500000028000000
0c00000001000000fc06000026060f00ee0d574d46430100000000000100000000000000
03000000cc0d000000000000cc4d00001b000000100000001e0200008400000014000000
0c0000000d000000120000000c0000000100000036000000100000003f02000084000000
1b000000100000002e0200008400000027000000180000000100000000000000ff00ff00
00000000250000000c00000001000000280000000c00000002000000180000000c000000
ff00ff00190000000c00000000000000120000000c000000020000002b00000018000000
2a020000800000003102000087000000180000000c00000000000000190000000c000000
bfffbf00120000000c00000001000000540000007c000000430200007b00000091020000
8d0000000100000000a0d24100f0d241430200007b000000080000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff5c0000001e04490430043404310430043d043a04
0c0000000e000000090000000a0000000900000009000000090000000700000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000
01000000250000000c00000005000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000
000000001e00000018000000180200005d000000d6020000da000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000
250000000c00000005000000190000000c000000bfffbf00180000000c00000000000000
1e00000018000000180200005d000000d6020000da000000260000001c00000002000000
000000000100000000000000ffff0000250000000c00000002000000280000000c000000
050000001b000000100000001e0200009d000000140000000c0000000d00000012000000
0c0000000100000036000000100000003f0200009d0000001b000000100000002e020000
9d00000027000000180000000500000000000000ffff000000000000250000000c000000
05000000280000000c00000001000000180000000c000000ffff0000190000000c000000
00000000120000000c00000002000000560000002c0000002a0200009900000032020000
a1000000040000002e0299003202a1002a02a1002e029900180000000c00000000000000
190000000c000000bfffbf00120000000c0000000100000054000000b400000043020000
94000000cf020000a60000000100000000a0d24100f0d241430200009400000011000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff70000000240456043d043004
3d044104380420004204300420003a044004350434043804420400000d00000004000000
090000000900000009000000090000000900000005000000080000000900000005000000
0700000009000000090000000a0000000900000008000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000500000025000000
0c00000002000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e000000
18000000180200005d000000d6020000da000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000003000000250000000c00000005000000250000000c000000
02000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e00000018000000
180200005d000000d6020000da000000260000001c000000010000000000000001000000
0000000000ffff00250000000c00000001000000280000000c000000020000001b000000
100000001e020000b6000000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000
36000000100000003f020000b60000001b000000100000002e020000b600000025000000
0c00000005000080280000000c00000005000000250000000c0000000800008028000000
0c00000001000000180000000c00000000ffff00190000000c0000000000000012000000
0c000000020000002b0000001800000029020000b100000034020000bc00000026000000
1c0000000100000000000000010000000000000000ffff00250000000c00000001000000
1b000000100000002e020000b6000000190000000c000000bfffbf00120000000c000000
0100000036000000100000002a020000b20000001b000000100000002e020000b6000000
360000001000000032020000ba0000001b000000100000002e020000b600000036000000
100000002a020000ba0000001b000000100000002e020000b60000003600000010000000
32020000b2000000180000000c00000000000000540000009400000043020000ad000000
a7020000bf0000000100000000a0d24100f0d24143020000ad0000000c0000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff6400000023043a04400435043a044104
56043c04310430043d043a040b0000000700000009000000090000000700000009000000
040000000b00000009000000090000000900000007000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000500008025000000
0c00000001000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e000000
18000000180200005d000000d6020000da000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000003000000250000000c00000005000080250000000c000000
01000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e00000018000000
180200005d000000d6020000da000000260000001c000000050000000000000001000000
0000000080008000250000000c00000005000000280000000c000000010000001b000000
100000001e020000cf000000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000
36000000100000003f020000cf0000001b000000100000002e020000cf00000025000000
0c00000005000080250000000c00000008000080280000000c0000000500000018000000
0c00000080008000190000000c00000000000000120000000c000000020000002b000000
1800000029020000ca00000034020000d5000000260000001c0000000500000000000000
010000000000000080008000250000000c000000050000001b000000100000002e020000
cf000000190000000c000000bfffbf00120000000c000000010000003600000010000000
2a020000cb0000001b000000100000002e020000cf000000360000001000000032020000
d30000001b000000100000002e020000cf00000036000000100000002a020000d3000000
1b000000100000002e020000cf000000360000001000000032020000cb0000001b000000
100000002e020000cf00000036000000100000002e020000cb0000001b00000010000000
2e020000cf00000036000000100000002e020000d3000000180000000c00000000000000
540000007000000043020000c60000007a020000d80000000100000000a0d24100f0d241
43020000c6000000060000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
5800000012043004110430043d043a040b000000090000000b0000000900000009000000
07000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000
250000000c00000005000080250000000c00000005000000190000000c000000bfffbf00
180000000c000000000000001e00000018000000180200005d000000d6020000da000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000300000025000000
0c00000005000080250000000c00000005000000190000000c000000bfffbf0018000000
0c000000000000001e000000180000000000000000000000e00200007001000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000
05000080250000000c00000005000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000
000000001e000000180000000000000000000000e002000070010000250000000c000000
04000080250000000c00000007000080280000000c00000005000000250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff0900000010000000e00200007001000021000000
08000000190000000c000000bfffbf00180000000c00000000000000220000000c000000
ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000
bfffbf00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff4600000034000000
28000000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f
0000008000000080460000001c00000010000000454d462b024000000c00000000000000
0e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b020000
0000050000000c027001e00205000000090200000000050000000102bfffbf0004000000
04010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e0004000000
2701ffff030000001e00050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002701
ffff030000001e00050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c010000
0700000016047001e00200000000040000002701ffff030000001e00050000000102bfff
bf0005000000090200000000040000002c0100000700000016047001e002000000000700
0000fc020000c0c0c0000000040000002d01000008000000fa02050000000000ffffff00
040000002d010100050000000902c0c0c000050000000102000000000400000004010d00
04000000020102000e000000240305004f0021000b0221000b0217014f0017014f002100
08000000fa0200000000000000000000040000002d01020008000000fa02000000000000
00000000040000002d01030007000000fc020000ffffff000000040000002d0104000400
00002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d0102000500000001020000
0000050000000902c0c0c000040000002c0100000700000016041b010b021d004f000400
00002c0100000700000016041b010b021d004f00050000001402f8004f00050000000102
bfffbf000400000004010d000400000002010100050000001302f8000b02050000001402
da004f00050000001302da000b02050000001402bb004f00050000001302bb000b020500
000014029c004f000500000013029c000b020500000014027d004f000500000013027d00
0b020500000014025f004f000500000013025f000b0205000000140240004f0005000000
130240000b0205000000140221004f0005000000130221000b02040000002d0103000400
00002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010200
050000000102bfffbf00050000000902c0c0c000040000002c0100000700000016047001
e00200000000040000002c0100000700000016047001e00200000000070000001504da00
d6025d00180208000000fa0200000100000080808000040000002d01050004000000f001
020005000000140221004f000400000004010d0004000000020101000500000013022100
0b0205000000130217010b0205000000130217014f0005000000130221004f0004000000
2d010300040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d0100000400
00002d010500050000000102bfffbf00050000000902c0c0c000040000002c0100000700
000016047001e0020000000008000000fa0200000000000000000000040000002d010200
04000000f001050005000000140221004f000400000004010d0004000000020101000500
0000130217014f001c000000fb02efff0000000000009001000000cc0000000041726961
6c204379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010500
05000000140217014a0005000000130217014f00050000001402f8004a00050000001302
f8004f00050000001402da004a00050000001302da004f00050000001402bb004a000500
00001302bb004f000500000014029c004a000500000013029c004f000500000014027d00
4a000500000013027d004f000500000014025f004a000500000013025f004f0005000000
140240004a0005000000130240004f0005000000140221004a0005000000130221004f00
05000000140217014f0005000000130217010b020500000014021c014f00050000001302
17014f000500000014021c01a8000500000013021701a8000500000014021c0101010500
00001302170101010500000014021c015901050000001302170159010500000014021c01
b2010500000013021701b2010500000014021c010b0205000000130217010b0204000000
2d010300040000002d0104001c000000fb021400090000000000bc02000000cc01020222
53797374656d000000000000000000000000000000000000000000000000000004000000
2d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d0100000400
00002d010200050000000102bfffbf00050000000902c0c0c000040000002c0100000700
000016046901d90207000700040000002d010300040000002d010400040000002d010600
040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010000040000002d01
0200050000000102bfffbf00050000000902c0c0c000040000002c010000070000001604
1e0110021d004b00040000002d010300040000002d010400040000002d01060004000000
2701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010000040000002d0102000500
00000102bfffbf00050000000902c0c0c000040000002c0100000700000016041b011002
1d004b0007000000fc020100000000000000040000002d01070004000000f00100000800
0000fa0200000100000000008000040000002d01000004000000f0010200050000001402
9c007b000400000004010d0004000000020101000500000013029600d400050000001302
93002d010500000013026b0086010500000013023a00df0108000000fa02000001000000
ff00ff00040000002d01020004000000f001000005000000140290007b00050000001302
8600d4000500000013027d002d01050000001302650086010500000013024900df010800
0000fa02000001000000ffff0000040000002d01000004000000f0010200050000001402
90007b000500000013028600d4000500000013028d002d01050000001302650086010500
000013025200df0108000000fa0200000100000000ffff00040000002d01020004000000
f001000005000000140290007b000500000013028600d4000500000013028d002d010500
000013027d0086010500000013026500df0108000000fa02000001000000800080000400
00002d01000004000000f0010200050000001402f2007b00050000001302f100d4000500
00001302f0002d01050000001302f0008601050000001302e000df010500000014029c00
7b0007000000fc020000000080000000040000002d01020008000000fa02000001000000
00008000040000002d01080004000000f001000005000000090200008000050000000102
0000000004000000020102000e000000240305007b0098007f009c007b00a00077009c00
7b009800040000002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff
030000001e00040000002d010500040000002d010200040000002d010800050000000102
0000000005000000090200008000040000002c0100000700000016041b0110021d004b00
0500000014029600d4000400000004010d0004000000020102000e00000024030500d400
9200d8009600d4009a00d0009600d4009200040000002d010300040000002d0104000400
00002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010200
040000002d0108000500000001020000000005000000090200008000040000002c010000
0700000016041b0110021d004b0005000000140293002d010400000004010d0004000000
020102000e000000240305002d018f00310193002d019700290193002d018f0004000000
2d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e000400
00002d010500040000002d010200040000002d0108000500000001020000000005000000
090200008000040000002c0100000700000016041b0110021d004b000500000014026b00
86010400000004010d0004000000020102000e00000024030500860167008a016b008601
6f0082016b0086016700040000002d010300040000002d010400040000002d0106000400
00002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010200040000002d010800
0500000001020000000005000000090200008000040000002c0100000700000016041b01
10021d004b000500000014023a00df010400000004010d0004000000020102000e000000
24030500df013600e3013a00df013e00db013a00df013600040000002d01030004000000
2d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0105000400
00002d010200040000002d01080005000000010200000000050000000902000080000400
00002c0100000700000016041b0110021d004b0005000000140290007b0007000000fc02
0000ff00ff000000040000002d01000004000000f001020008000000fa02000001000000
ff00ff00040000002d01020004000000f0010800050000000902ff00ff00040000000401
0d000400000002010200070000001b0494007f008c007700040000002d01030004000000
2d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0105000400
00002d010000040000002d01020005000000010200000000050000000902ff00ff000400
00002c0100000700000016041b0110021d004b000500000014028600d400040000000401
0d000400000002010200070000001b048a00d8008200d000040000002d01030004000000
2d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0105000400
00002d010000040000002d01020005000000010200000000050000000902ff00ff000400
00002c0100000700000016041b0110021d004b000500000014027d002d01040000000401
0d000400000002010200070000001b048100310179002901040000002d01030004000000
2d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0105000400
00002d010000040000002d01020005000000010200000000050000000902ff00ff000400
00002c0100000700000016041b0110021d004b0005000000140265008601040000000401
0d000400000002010200070000001b0469008a0161008201040000002d01030004000000
2d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0105000400
00002d010000040000002d01020005000000010200000000050000000902ff00ff000400
00002c0100000700000016041b0110021d004b000500000014024900df01040000000401
0d000400000002010200070000001b044d00e3014500db01040000002d01030004000000
2d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0105000400
00002d010000040000002d01020005000000010200000000050000000902ff00ff000400
00002c0100000700000016041b0110021d004b0005000000140290007b0007000000fc02
0000ffff00000000040000002d01080004000000f001000008000000fa02000001000000
ffff0000040000002d01000004000000f0010200050000000902ffff0000040000000401
0d0004000000020102000c000000240304007b008c007f009400770094007b008c000400
00002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00
040000002d010500040000002d010800040000002d010000050000000102000000000500
00000902ffff0000040000002c0100000700000016041b0110021d004b00050000001402
8600d4000400000004010d0004000000020102000c00000024030400d4008200d8008a00
d0008a00d4008200040000002d010300040000002d010400040000002d01060004000000
2701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010800040000002d0100000500
0000010200000000050000000902ffff0000040000002c0100000700000016041b011002
1d004b000500000014028d002d010400000004010d0004000000020102000c0000002403
04002d01890031019100290191002d018900040000002d010300040000002d0104000400
00002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010800
040000002d01000005000000010200000000050000000902ffff0000040000002c010000
0700000016041b0110021d004b00050000001402650086010400000004010d0004000000
020102000c00000024030400860161008a0169008201690086016100040000002d010300
040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01
0500040000002d010800040000002d01000005000000010200000000050000000902ffff
0000040000002c0100000700000016041b0110021d004b000500000014025200df010400
000004010d0004000000020102000c00000024030400df014e00e3015600db015600df01
4e00040000002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff0300
00001e00040000002d010500040000002d010800040000002d0100000500000001020000
0000050000000902ffff0000040000002c0100000700000016041b0110021d004b000500
0000140290007b00040000002d01070004000000f0010800040000002d01010004000000
f001000005000000090200ffff000400000004010d000400000002010200070000001b04
970082008b00760008000000fa0200000100000000ffff00040000002d01000005000000
0102bfffbf0004000000020101000500000013028c00770005000000140290007b000500
0000130294007f0005000000140290007b00050000001302940077000500000014029000
7b000500000013028c007f00040000002d010300040000002d010400040000002d010600
040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010700040000002d01
0000050000000102bfffbf0005000000090200ffff00040000002c010000070000001604
1b0110021d004b000500000014028600d400040000002d01010004000000f00100000500
00000102000000000400000004010d000400000002010200070000001b048d00db008100
cf0008000000fa0200000100000000ffff00040000002d010000050000000102bfffbf00
04000000020101000500000013028200d0000500000014028600d4000500000013028a00
d8000500000014028600d4000500000013028a00d0000500000014028600d40005000000
13028200d800040000002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701
ffff030000001e00040000002d010500040000002d010700040000002d01000005000000
0102bfffbf0005000000090200ffff00040000002c0100000700000016041b0110021d00
4b000500000014028d002d01040000002d01010004000000f00100000500000001020000
00000400000004010d000400000002010200070000001b04940034018800280108000000
fa0200000100000000ffff00040000002d010000050000000102bfffbf00040000000201
0100050000001302890029010500000014028d002d010500000013029100310105000000
14028d002d01050000001302910029010500000014028d002d0105000000130289003101
040000002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff03000000
1e00040000002d010500040000002d010700040000002d010000050000000102bfffbf00
05000000090200ffff00040000002c0100000700000016041b0110021d004b0005000000
14027d008601040000002d01010004000000f00100000500000001020000000004000000
04010d000400000002010200070000001b0484008d017800810108000000fa0200000100
000000ffff00040000002d010000050000000102bfffbf00040000000201010005000000
1302790082010500000014027d00860105000000130281008a010500000014027d008601
050000001302810082010500000014027d00860105000000130279008a01040000002d01
0300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e0004000000
2d010500040000002d010700040000002d010000050000000102bfffbf00050000000902
00ffff00040000002c0100000700000016041b0110021d004b000500000014026500df01
040000002d01010004000000f0010000050000000102000000000400000004010d000400
000002010200070000001b046c00e6016000da0108000000fa0200000100000000ffff00
040000002d010000050000000102bfffbf0004000000020101000500000013026100db01
0500000014026500df010500000013026900e3010500000014026500df01050000001302
6900db010500000014026500df010500000013026100e301040000002d01030004000000
2d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0105000400
00002d010700040000002d010000050000000102bfffbf0005000000090200ffff000400
00002c0100000700000016041b0110021d004b00050000001402f2007b00040000002d01
0700040000002d01010004000000f0010000050000000902800080000500000001020000
00000400000004010d000400000002010200070000001b04f9008200ed00760008000000
fa0200000100000080008000040000002d010000050000000102bfffbf00040000000201
0100050000001302ee007700050000001402f2007b00050000001302f6007f0005000000
1402f2007b00050000001302f6007700050000001402f2007b00050000001302ee007f00
050000001402f2007b00050000001302ee007b00050000001402f2007b00050000001302
f6007b00040000002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff
030000001e00040000002d010500040000002d010700040000002d010000050000000102
bfffbf0005000000090280008000040000002c0100000700000016041b0110021d004b00
050000001402f100d400040000002d01010004000000f001000005000000010200000000
0400000004010d000400000002010200070000001b04f800db00ec00cf0008000000fa02
00000100000080008000040000002d010000050000000102bfffbf000400000002010100
050000001302ed00d000050000001402f100d400050000001302f500d800050000001402
f100d400050000001302f500d000050000001402f100d400050000001302ed00d8000500
00001402f100d400050000001302ed00d400050000001402f100d400050000001302f500
d400040000002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff0300
00001e00040000002d010500040000002d010700040000002d010000050000000102bfff
bf0005000000090280008000040000002c0100000700000016041b0110021d004b000500
00001402f0002d01040000002d01010004000000f0010000050000000102000000000400
000004010d000400000002010200070000001b04f7003401eb00280108000000fa020000
0100000080008000040000002d010000050000000102bfffbf0004000000020101000500
00001302ec002901050000001402f0002d01050000001302f4003101050000001402f000
2d01050000001302f4002901050000001402f0002d01050000001302ec00310105000000
1402f0002d01050000001302ec002d01050000001402f0002d01050000001302f4002d01
040000002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff03000000
1e00040000002d010500040000002d010700040000002d010000050000000102bfffbf00
05000000090280008000040000002c0100000700000016041b0110021d004b0005000000
1402f0008601040000002d01010004000000f00100000500000001020000000004000000
04010d000400000002010200070000001b04f7008d01eb00810108000000fa0200000100
000080008000040000002d010000050000000102bfffbf00040000000201010005000000
1302ec008201050000001402f0008601050000001302f4008a01050000001402f0008601
050000001302f4008201050000001402f0008601050000001302ec008a01050000001402
f0008601050000001302ec008601050000001402f0008601050000001302f40086010400
00002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00
040000002d010500040000002d010700040000002d010000050000000102bfffbf000500
0000090280008000040000002c0100000700000016041b0110021d004b00050000001402
e000df01040000002d01010004000000f001000005000000010200000000040000000401
0d000400000002010200070000001b04e700e601db00da0108000000fa02000001000000
80008000040000002d010000050000000102bfffbf000400000002010100050000001302
dc00db01050000001402e000df01050000001302e400e301050000001402e000df010500
00001302e400db01050000001402e000df01050000001302dc00e301050000001402e000
df01050000001302dc00df01050000001402e000df01050000001302e400df0104000000
2d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e000400
00002d010500040000002d010700040000002d010000050000000102bfffbf0005000000
090280008000040000002c0100000700000016041b0110021d004b00040000002d010300
040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01
0500040000002d010700040000002d010000050000000102bfffbf000500000009028000
8000040000002c0100000700000016041e0110021d004b00040000002d01030004000000
2d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0105000400
00002d010700040000002d010000050000000102bfffbf00050000000902800080000400
00002c0100000700000016047001e00200000000040000002d010300040000002d010400
040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d01
0700040000002d010000050000000102bfffbf0005000000090280008000040000002c01
00000700000016047001e00200000000040000002d010300040000002d01040004000000
2d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d0107000400
00002d010000050000000102bfffbf0005000000090280008000040000002c0100000700
000016047001e00200000000050000000902000000000400000004010d00040000000201
010009000000320a0e01390001000000301b09000f000000320aef001500050000003130
303030ea090009000900090009000f000000320ad1001500050000003230303030ea0900
09000900090009000f000000320ab2001500050000003330303030ea0900090009000900
09000f000000320a93001500050000003430303030ea090009000900090009000f000000
320a74001500050000003530303030ea090009000900090009000f000000320a56001500
050000003630303030ea090009000900090009000f000000320a37001500050000003730
303030ea090009000900090009000f000000320a18001500050000003830303030ea0900
0900090009000900040000002d010300040000002d010400040000002d01060004000000
2701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010700040000002d0100000500
00000102bfffbf0005000000090200000000040000002c0100000700000016047001e002
00000000040000002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff
030000001e00040000002d010500040000002d010700040000002d010000050000000102
bfffbf0005000000090200000000040000002c0100000700000016047001e00200000000
0400000004010d00040000000201010009000000320a2701770001000000311b09000900
0000320a2701d00001000000321b090009000000320a2701290101000000331b09000900
0000320a2701820101000000341b090009000000320a2701db0101000000351b09000400
00002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00
040000002d010500040000002d010700040000002d010000050000000102bfffbf000500
0000090200000000040000002c0100000700000016047001e002000000001c000000fb02
efff000000000000bc02000000cc00000000417269616c20437972000000000000000000
0000000000000000000000000000040000002d010200040000002d010600040000002d01
0200040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d0104000400
00002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010700
040000002d010000050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c010000
0700000016045d0178013f01e2000400000004010d00040000000201010024000000320a
4501e5001300000030312e30372e3031202d2030312e30312e3032000900090005000900
090005000900090005000600050009000900050009000900050009000900040000002d01
0600040000002d010200040000002d010300040000002d010400040000002d0106000400
00002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010700040000002d010000
050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c0100000700000016047001
e00200000000040000002d010500040000002d01010004000000f0010000040000002d01
0300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e0004000000
2d010500040000002d010700040000002d010100050000000102bfffbf00050000000902
00000000040000002c010000070000001604da00d6025d001802040000002d0103000400
00002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500
040000002d010700040000002d010100050000000102bfffbf0005000000090200000000
040000002c010000070000001604da00d6025d00180208000000fa020000010000000000
8000040000002d0100000500000014026b001e020400000004010d000400000002010100
0500000013026b003f020500000014026b002e0207000000fc0200000000800000000400
00002d010800050000000902000080000500000001020000000004000000020102000e00
0000240305002e02670032026b002e026f002a026b002e02670005000000090200000000
050000000102bfffbf00040000000201010019000000320a620043020c000000cff0e0e2
e5eaf12dc1e0edea0b0009000900090009000700090006000b0009000900070004000000
2d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e000400
00002d010500040000002d010800040000002d010000050000000102bfffbf0005000000
090200000000040000002c010000070000001604da00d6025d001802040000002d010300
040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01
0500040000002d010800040000002d010000050000000102bfffbf000500000009020000
0000040000002c010000070000001604da00d6025d00180208000000fa02000001000000
ff00ff00040000002d01090004000000f001000005000000140284001e02040000000401
0d00040000000201010005000000130284003f0205000000140284002e0207000000fc02
0000ff00ff000000040000002d01000004000000f0010800050000000902ff00ff000500
00000102000000000400000002010200070000001b048800320280002a02050000000902
00000000050000000102bfffbf00040000000201010013000000320a7b00430208000000
cef9e0e4e1e0edea0c000e0009000a000900090009000700040000002d01030004000000
2d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0105000400
00002d010000040000002d010900050000000102bfffbf00050000000902000000000400
00002c010000070000001604da00d6025d001802040000002d010300040000002d010400
040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d01
0000040000002d010900050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c01
0000070000001604da00d6025d00180208000000fa02000001000000ffff000004000000
2d01080004000000f00109000500000014029d001e020400000004010d00040000000201
01000500000013029d003f020500000014029d002e0207000000fc020000ffff00000000
040000002d01090004000000f0010000050000000902ffff000005000000010200000000
04000000020102000c000000240304002e0299003202a1002a02a1002e02990005000000
090200000000050000000102bfffbf00040000000201010021000000320a940043021100
0000d4b3ede0edf1e820f2e020eaf0e5e4e8f2300d000400090009000900090009000500
0800090005000700090009000a0009000800040000002d010300040000002d0104000400
00002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010900
040000002d010800050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c010000
070000001604da00d6025d001802040000002d010300040000002d010400040000002d01
0600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d01090004000000
2d010800050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c01000007000000
1604da00d6025d00180208000000fa0200000100000000ffff00040000002d0100000400
0000f0010800050000001402b6001e020400000004010d00040000000201010005000000
1302b6003f02050000001402b6002e02040000002d01070004000000f001090004000000
2d01010004000000f001000005000000090200ffff000500000001020000000004000000
02010200070000001b04bd003502b100290208000000fa0200000100000000ffff000400
00002d010000050000000102bfffbf000400000002010100050000001302b2002a020500
00001402b6002e02050000001302ba003202050000001402b6002e02050000001302ba00
2a02050000001402b6002e02050000001302b20032020500000009020000000019000000
320aad0043020c000000d3eaf0e5eaf1b3ece1e0edea0b00070009000900070009000400
0b000900090009000700040000002d010300040000002d010400040000002d0106000400
00002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010700040000002d010000
050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c010000070000001604da00
d6025d001802040000002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701
ffff030000001e00040000002d010500040000002d010700040000002d01000005000000
0102bfffbf0005000000090200000000040000002c010000070000001604da00d6025d00
180208000000fa0200000100000080008000040000002d01080004000000f00100000500
00001402cf001e020400000004010d000400000002010100050000001302cf003f020500
00001402cf002e02040000002d010700040000002d01010004000000f001080005000000
090280008000050000000102000000000400000002010200070000001b04d6003502ca00
290208000000fa0200000100000080008000040000002d010000050000000102bfffbf00
0400000002010100050000001302cb002a02050000001402cf002e02050000001302d300
3202050000001402cf002e02050000001302d3002a02050000001402cf002e0205000000
1302cb003202050000001402cf002e02050000001302cb002e02050000001402cf002e02
050000001302d3002e020500000009020000000010000000320ac600430206000000c2e0
c1e0edea0b0009000b00090009000700040000002d010300040000002d01040004000000
2d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d0107000400
00002d010000050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c0100000700
00001604da00d6025d001802040000002d010300040000002d010400040000002d010600
040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010700040000002d01
0000050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c010000070000001604
7001e00200000000040000002d010300040000002d010400040000002d01060004000000
2701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010700040000002d0100000500
00000102bfffbf0005000000090200000000040000002c0100000700000016047001e002
0000000007000000fc020000000000000000040000002d010800040000002d0103000400
0000f0010000040000002d010600040000002701ffff030000001e00050000000102bfff
bf0005000000090200000000040000002701ffff030000001e00050000000102bfffbf00
05000000090200000000040000002701ffff030000000000

Рис. 2.2. Динаміка емісії карт МПС банками другої групи

Високими були темпи розвитку мережі еквайрінгу. По кількості
встановлених банкоматів, які обслуговують картки МПС, лідерами є
„Приватбанк”, Промінвестбанк та „Аваль” (рис. 2.3., 2.4. та додаток Д).

picscalex1000100090000037d3200000a001610000000001610000026060f002220574d
46430100000000000100e3320000000002000000002000007c1e00007c3e000001000000
6c0000001600000018000000990200007201000000000000000000003e460000c9280000
20454d46000001007c3e0000b80300000600000000000000000000000000000000050000
00040000510100000e01000000000000000000000000000068240500b01e040046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000078000000
78000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c00000000000000
190000000c000000bfffbf00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000
ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000
bfffbf00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff2100000008000000
190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e0000001800000000000000
00000000ab0200008c010000220000000c000000ffffffff210000000800000019000000
0c000000bfffbf00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
ab0200008c01000027000000180000000100000000000000c0c0c0000000000025000000
0c00000001000000250000000c00000008000080180000000c000000c0c0c00019000000
0c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c0000000200000056000000
300000004300000022000000db0100002e0100000500000043002200db012200db012e01
43002e0143002200260000001c0000000200000000000000000000000000000000000000
250000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000002000000190000000c00000000000000180000000c000000c0c0c0001e000000
18000000430000001e000000db010000320100001d00000018000000e801000067000000
a0020000e90000001b000000100000004300000008010000190000000c000000bfffbf00
140000000c0000000d000000120000000c000000010000003600000010000000db010000
080100001b0000001000000043000000e10000003600000010000000db010000e1000000
1b0000001000000043000000bb0000003600000010000000db010000bb0000001b000000
1000000043000000950000003600000010000000db010000950000001b00000010000000
430000006f0000003600000010000000db0100006f0000001b0000001000000043000000
480000003600000010000000db010000480000001b000000100000004300000022000000
3600000010000000db01000022000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000
250000000c00000002000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000c0c0c000
1e000000180000000000000000000000ab0200008c0100001d00000018000000e8010000
67000000a0020000e9000000260000001c00000003000000000000000100000000000000
80808000250000000c00000003000000280000000c000000020000001b00000010000000
4300000022000000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000036000000
10000000db010000220000003600000010000000db0100002e0100003600000010000000
430000002e01000036000000100000004300000022000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000001000000250000000c00000003000000190000000c000000bfffbf0018000000
0c000000c0c0c0001e000000180000000000000000000000ab0200008c01000026000000
1c0000000200000000000000000000000000000000000000250000000c00000002000000
280000000c000000030000001b000000100000004300000022000000140000000c000000
0d000000120000000c000000010000003600000010000000430000002e01000052000000
7001000003000000eeffffff00000000000000000000000090010000000000cc00000000
41007200690061006c002000430079007200000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000130012000000
4832200288f013002ab50030aaf2130088f013004a3220021f00000021008a0111000000
05b50030aaf2130088f01300483220022000000024f213001bfc0030aaf2130009000000
48322002200000005ef50030a8f2130048322002200000000000000058f413007af60030
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000006c000000acc1013000000000000000000000000000000000
f0240a420000000021008a01f0240a42d927017e48322002000000000000000064760008
00000000250000000c000000030000001b000000100000003d0000002e01000036000000
10000000430000002e0100001b000000100000003d000000080100003600000010000000
43000000080100001b000000100000003d000000e1000000360000001000000043000000
e10000001b000000100000003d000000bb000000360000001000000043000000bb000000
1b000000100000003d00000095000000360000001000000043000000950000001b000000
100000003d0000006f0000003600000010000000430000006f0000001b00000010000000
3d00000048000000360000001000000043000000480000001b000000100000003d000000
22000000360000001000000043000000220000001b00000010000000430000002e010000
3600000010000000db0100002e0100001b00000010000000430000003401000036000000
10000000430000002e0100001b00000010000000cb000000340100003600000010000000
cb0000002e0100001b000000100000005301000034010000360000001000000053010000
2e0100001b00000010000000db010000340100003600000010000000db0100002e010000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000300000025000000
0c00000001000000250000000c00000002000000190000000c000000bfffbf0018000000
0c000000c0c0c0001e000000180000000700000007000000a40200008501000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000
01000000250000000c00000002000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000
c0c0c0001e000000180000003f0000001e000000e001000035010000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000
250000000c00000002000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000c0c0c000
1e000000180000003f0000001e000000e001000032010000250000000c00000005000080
280000000c00000001000000260000001c00000001000000000000000100000000000000
00008000250000000c00000001000000280000000c000000020000001b00000010000000
87000000a7000000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000036000000
100000000f0100006f00000036000000100000009701000039000000260000001c000000
02000000000000000100000000000000ff00ff00250000000c0000000200000028000000
0c000000010000001b0000001000000087000000bb00000036000000100000000f010000
ac0000003600000010000000970100009b000000260000001c0000000100000000000000
0100000000000000ffff0000250000000c00000001000000280000000c00000002000000
1b0000001000000087000000f500000036000000100000000f010000f300000036000000
1000000097010000f1000000260000001c00000002000000000000000100000000000000
00ffff00250000000c00000002000000280000000c000000010000001b00000010000000
870000001c01000036000000100000000f01000017010000360000001000000097010000
08010000260000001c000000010000000000000001000000000000008000800025000000
0c00000001000000280000000c000000020000001b000000100000008700000008010000
36000000100000000f010000f10000003600000010000000970100009b0000001b000000
1000000087000000a7000000270000001800000002000000000000000000800000000000
250000000c00000002000000260000001c00000004000000000000000100000000000000
00008000250000000c00000004000000280000000c00000001000000180000000c000000
00008000190000000c00000000000000120000000c000000020000005600000030000000
83000000a30000008b000000ab000000050000008700a3008b00a7008700ab008300a700
8700a300250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000
250000000c00000002000000250000000c00000004000000190000000c00000000000000
180000000c000000000080001e000000180000003f0000001e000000e001000032010000
1b000000100000000f0100006f000000140000000c0000000d000000120000000c000000
0200000056000000300000000b0100006b0000001301000073000000050000000f016b00
13016f000f0173000b016f000f016b00250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000c00000004000000
190000000c00000000000000180000000c000000000080001e000000180000003f000000
1e000000e0010000320100001b000000100000009701000039000000140000000c000000
0d000000120000000c00000002000000560000003000000093010000350000009b010000
3d00000005000000970135009b01390097013d009301390097013500250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000
250000000c00000004000000190000000c00000000000000180000000c00000000008000
1e000000180000003f0000001e000000e0010000320100001b0000001000000087000000
bb00000027000000180000000100000000000000ff00ff0000000000250000000c000000
01000000280000000c00000002000000260000001c000000020000000000000001000000
00000000ff00ff00250000000c00000002000000280000000c0000000400000018000000
0c000000ff00ff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000
1800000083000000b70000008a000000be000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000c000000
02000000190000000c00000000000000180000000c000000ff00ff001e00000018000000
3f0000001e000000e0010000320100001b000000100000000f010000ac00000014000000
0c0000000d000000120000000c000000020000002b000000180000000b010000a8000000
12010000af000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
03000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000190000000c000000
00000000180000000c000000ff00ff001e000000180000003f0000001e000000e0010000
320100001b00000010000000970100009b000000140000000c0000000d00000012000000
0c000000020000002b0000001800000093010000970000009a0100009e00000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000
01000000250000000c00000002000000190000000c00000000000000180000000c000000
ff00ff001e000000180000003f0000001e000000e0010000320100001b00000010000000
87000000f500000027000000180000000400000000000000ffff00000000000025000000
0c00000004000000280000000c00000001000000260000001c0000000100000000000000
0100000000000000ffff0000250000000c00000001000000280000000c00000002000000
180000000c000000ffff0000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
560000002c00000083000000f10000008b000000f9000000040000008700f1008b00f900
8300f9008700f100250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
03000000250000000c00000004000000250000000c00000001000000190000000c000000
00000000180000000c000000ffff00001e000000180000003f0000001e000000e0010000
320100001b000000100000000f010000f3000000140000000c0000000d00000012000000
0c00000002000000560000002c0000000b010000ef00000013010000f700000004000000
0f01ef001301f7000b01f7000f01ef00250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000003000000250000000c00000004000000250000000c00000001000000
190000000c00000000000000180000000c000000ffff00001e000000180000003f000000
1e000000e0010000320100001b0000001000000097010000f1000000140000000c000000
0d000000120000000c00000002000000560000002c00000093010000ed0000009b010000
f5000000040000009701ed009b01f5009301f5009701ed00250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000400000025000000
0c00000001000000190000000c00000000000000180000000c000000ffff00001e000000
180000003f0000001e000000e0010000320100001b00000010000000870000001c010000
250000000c00000005000080280000000c00000004000000250000000c00000008000080
280000000c00000001000000180000000c00000000ffff00140000000c0000000d000000
120000000c000000020000002b0000001800000082000000170100008d00000022010000
260000001c0000000100000000000000010000000000000000ffff00250000000c000000
010000001b00000010000000870000001c010000190000000c000000bfffbf0012000000
0c00000001000000360000001000000083000000180100001b0000001000000087000000
1c01000036000000100000008b000000200100001b00000010000000870000001c010000
360000001000000083000000200100001b00000010000000870000001c01000036000000
100000008b00000018010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000003000000250000000c00000005000080250000000c0000000100000019000000
0c000000bfffbf00180000000c00000000ffff001e000000180000003f0000001e000000
e0010000320100001b000000100000000f01000017010000250000000c00000008000080
280000000c00000001000000190000000c00000000000000140000000c0000000d000000
120000000c000000020000002b000000180000000a01000012010000150100001d010000
260000001c0000000100000000000000010000000000000000ffff00250000000c000000
010000001b000000100000000f01000017010000190000000c000000bfffbf0012000000
0c0000000100000036000000100000000b010000130100001b000000100000000f010000
170100003600000010000000130100001b0100001b000000100000000f01000017010000
36000000100000000b0100001b0100001b000000100000000f0100001701000036000000
100000001301000013010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000003000000250000000c00000005000080250000000c0000000100000019000000
0c000000bfffbf00180000000c00000000ffff001e000000180000003f0000001e000000
e0010000320100001b000000100000009701000008010000250000000c00000008000080
280000000c00000001000000190000000c00000000000000140000000c0000000d000000
120000000c000000020000002b0000001800000092010000030100009d0100000e010000
260000001c0000000100000000000000010000000000000000ffff00250000000c000000
010000001b000000100000009701000008010000190000000c000000bfffbf0012000000
0c00000001000000360000001000000093010000040100001b0000001000000097010000
0801000036000000100000009b0100000c0100001b000000100000009701000008010000
3600000010000000930100000c0100001b00000010000000970100000801000036000000
100000009b01000004010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000003000000250000000c00000005000080250000000c0000000100000019000000
0c000000bfffbf00180000000c00000000ffff001e000000180000003f0000001e000000
e0010000320100001b000000100000008700000008010000250000000c00000005000080
250000000c00000008000080280000000c00000001000000180000000c00000080008000
190000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2b0000001800000082000000030100008d0000000e010000260000001c00000001000000
00000000010000000000000080008000250000000c000000010000001b00000010000000
8700000008010000190000000c000000bfffbf00120000000c0000000100000036000000
1000000083000000040100001b0000001000000087000000080100003600000010000000
8b0000000c0100001b000000100000008700000008010000360000001000000083000000
0c0100001b00000010000000870000000801000036000000100000008b00000004010000
1b000000100000008700000008010000360000001000000087000000040100001b000000
1000000087000000080100003600000010000000870000000c010000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000005000080
250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf00180000000c00000080008000
1e000000180000003f0000001e000000e0010000320100001b000000100000000f010000
f1000000250000000c00000008000080280000000c00000001000000190000000c000000
00000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000
0a010000ec00000015010000f7000000260000001c000000010000000000000001000000
0000000080008000250000000c000000010000001b000000100000000f010000f1000000
190000000c000000bfffbf00120000000c0000000100000036000000100000000b010000
ed0000001b000000100000000f010000f1000000360000001000000013010000f5000000
1b000000100000000f010000f100000036000000100000000b010000f50000001b000000
100000000f010000f1000000360000001000000013010000ed0000001b00000010000000
0f010000f100000036000000100000000f010000ed0000001b000000100000000f010000
f100000036000000100000000f010000f5000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000003000000250000000c00000005000080250000000c000000
01000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000800080001e00000018000000
3f0000001e000000e0010000320100001b00000010000000970100009b00000025000000
0c00000008000080280000000c00000001000000190000000c0000000000000014000000
0c0000000d000000120000000c000000020000002b000000180000009201000096000000
9d010000a1000000260000001c0000000100000000000000010000000000000080008000
250000000c000000010000001b00000010000000970100009b000000190000000c000000
bfffbf00120000000c00000001000000540f000026060f009e1e574d4643010000000000
0100000000000000020000007c1e0000000000007c3e0000360000001000000093010000
970000001b00000010000000970100009b00000036000000100000009b0100009f000000
1b00000010000000970100009b0000003600000010000000930100009f0000001b000000
10000000970100009b00000036000000100000009b010000970000001b00000010000000
970100009b000000360000001000000097010000970000001b0000001000000097010000
9b0000003600000010000000970100009f000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000003000000250000000c00000005000080250000000c000000
01000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000800080001e00000018000000
3f0000001e000000e001000032010000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000003000000250000000c00000005000080250000000c00000001000000
190000000c000000bfffbf00180000000c000000800080001e000000180000003f000000
1e000000e001000035010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000003000000250000000c00000005000080250000000c0000000100000019000000
0c000000bfffbf00180000000c000000800080001e000000180000000000000000000000
ab0200008c010000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
03000000250000000c00000005000080250000000c00000001000000190000000c000000
bfffbf00180000000c000000800080001e000000180000000000000000000000ab020000
8c010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000
250000000c00000005000080250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf00
180000000c000000800080001e000000180000000000000000000000ab0200008c010000
180000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000
54000000540000002a0000002401000033000000380100000100000000a0d24100f0d241
2a00000024010000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
50000000300000000a000000540000005800000020000000fe0000003300000012010000
0100000000a0d24100f0d24120000000fe000000020000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff50000000350030000a0000000a0000005400000060000000
16000000d700000033000000eb0000000100000000a0d24100f0d24116000000d7000000
030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000031003000
300000000a0000000a0000000a000000540000006000000016000000b100000033000000
c50000000100000000a0d24100f0d24116000000b1000000030000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff5400000031003500300000000a0000000a000000
0a0000005400000060000000160000008b000000330000009f0000000100000000a0d241
00f0d241160000008b000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff5400000032003000300000000a0000000a0000000a0000005400000060000000
160000006500000033000000790000000100000000a0d24100f0d2411600000065000000
030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000032003500
300000000a0000000a0000000a0000005400000060000000160000003e00000033000000
520000000100000000a0d24100f0d241160000003e000000030000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff5400000033003000300000000a0000000a000000
0a00000054000000600000001600000018000000330000002c0000000100000000a0d241
00f0d2411600000018000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff5400000033003500300000000a0000000a0000000a000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000005000080
250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf00180000000c00000000000000
1e000000180000000000000000000000ab0200008c010000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000500008025000000
0c00000001000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e000000
180000000000000000000000ab0200008c010000140000000c0000000d00000012000000
0c000000010000005400000054000000820000003f0100008b0000005301000001000000
00a0d24100f0d241820000003f010000010000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff50000000310000000a00000054000000540000000a0100003f010000
13010000530100000100000000a0d24100f0d2410a0100003f010000010000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff50000000320000000a00000054000000
54000000920100003f0100009b010000530100000100000000a0d24100f0d24192010000
3f010000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff50000000
330000000a000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
03000000250000000c00000005000080250000000c00000001000000190000000c000000
bfffbf00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000ab020000
8c010000520000007001000004000000eeffffff000000000000000000000000bc020000
000000cc0000000041007200690061006c00200043007900720000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00001300120000002c33200288f013002ab50030aaf2130088f013002e3320021f000000
21008a011100000005b50030aaf2130088f013002c3320022000000024f213001bfc0030
aaf21300090000002c332002200000005ef50030a8f213002c3320022000000000000000
58f413007af6003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000006c000000acc101300000000000000000
0000000000000000f0240a430000000021008a01f0240a43d927017e2c33200200000000
000000006476000800000000250000000c00000004000000250000000c0000000d000080
250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000400000025000000
0c00000005000080250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf0018000000
0c000000000000001e00000018000000bc00000059010000630100007801000014000000
0c0000000d000000120000000c0000000100000054000000c4000000bf0000005e010000
5f010000720100000100000000a0d24100f0d241bf0000005e010000140000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff74000000300031002e00300037002e00
300031002e0020002d002000300031002e00300031002e00300032000a0000000a000000
050000000a0000000a000000050000000a0000000a000000050000000500000006000000
050000000a0000000a000000050000000a0000000a000000050000000a0000000a000000
250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000500008025000000
0c00000001000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e000000
180000000000000000000000ab0200008c010000250000000c0000000300000025000000
0c00000008000080280000000c00000001000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000003000000250000000c00000005000080250000000c000000
08000080190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e00000018000000
e801000067000000a0020000e9000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000003000000250000000c00000005000080250000000c00000008000080
190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e00000018000000e8010000
67000000a0020000e9000000260000001c00000001000000000000000100000000000000
00008000250000000c000000010000001b00000010000000ee0100007600000014000000
0c0000000d000000120000000c0000000100000036000000100000000f02000076000000
1b00000010000000fe010000760000002700000018000000020000000000000000008000
00000000250000000c00000002000000180000000c00000000008000190000000c000000
00000000120000000c000000020000005600000030000000fa0100007200000002020000
7a00000005000000fe01720002027600fe017a00fa017600fe017200180000000c000000
00000000190000000c000000bfffbf00120000000c000000010000005400000088000000
140200006b000000760200007f0000000100000000a0d24100f0d241140200006b000000
0a0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff600000001f044004
3804320430044204310430043d043a040d0000000a0000000a0000000a0000000a000000
080000000a0000000a0000000a00000008000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000c000000
01000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e00000018000000
e801000067000000a0020000e9000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000
190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e00000018000000e8010000
67000000a0020000e9000000260000001c00000005000000000000000100000000000000
ff00ff00250000000c00000005000000280000000c000000010000001b00000010000000
ee01000090000000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000036000000
100000000f020000900000001b00000010000000fe010000900000002700000018000000
0100000000000000ff00ff0000000000250000000c00000001000000280000000c000000
02000000180000000c000000ff00ff00190000000c00000000000000120000000c000000
020000002b00000018000000fa0100008c0000000102000093000000180000000c000000
00000000190000000c000000bfffbf00120000000c00000001000000540000006c000000
140200008500000047020000990000000100000000a0d24100f0d2411402000085000000
050000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5800000010043204
30043b044c0400000b0000000a0000000a0000000b0000000a000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000
250000000c00000005000000190000000c000000bfffbf00180000000c00000000000000
1e00000018000000e801000067000000a0020000e9000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000100000025000000
0c00000005000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e000000
18000000e801000067000000a0020000e9000000260000001c0000000200000000000000
0100000000000000ffff0000250000000c00000002000000280000000c00000005000000
1b00000010000000ee010000aa000000140000000c0000000d000000120000000c000000
0100000036000000100000000f020000aa0000001b00000010000000fe010000aa000000
27000000180000000500000000000000ffff000000000000250000000c00000005000000
280000000c00000001000000180000000c000000ffff0000190000000c00000000000000
120000000c00000002000000560000002c000000fa010000a600000002020000ae000000
04000000fe01a6000202ae00fa01ae00fe01a600180000000c0000000000000019000000
0c000000bfffbf00120000000c000000010000005400000064000000140200009f000000
46020000b30000000100000000a0d24100f0d241140200009f000000040000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff540000001f0423041c0411040d000000
0b0000000f0000000c000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000003000000250000000c00000005000000250000000c0000000200000019000000
0c000000bfffbf00180000000c000000000000001e00000018000000e801000067000000
a0020000e9000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
03000000250000000c00000005000000250000000c00000002000000190000000c000000
bfffbf00180000000c000000000000001e00000018000000e801000067000000a0020000
e9000000260000001c0000000100000000000000010000000000000000ffff0025000000
0c00000001000000280000000c000000020000001b00000010000000ee010000c4000000
140000000c0000000d000000120000000c0000000100000036000000100000000f020000
c40000001b00000010000000fe010000c4000000250000000c0000000500008028000000
0c00000005000000250000000c00000008000080280000000c0000000100000018000000
0c00000000ffff00190000000c00000000000000120000000c000000020000002b000000
18000000f9010000bf00000004020000ca000000260000001c0000000100000000000000
010000000000000000ffff00250000000c000000010000001b00000010000000fe010000
c4000000190000000c000000bfffbf00120000000c000000010000003600000010000000
fa010000c00000001b00000010000000fe010000c4000000360000001000000002020000
c80000001b00000010000000fe010000c40000003600000010000000fa010000c8000000
1b00000010000000fe010000c4000000360000001000000002020000c000000018000000
0c00000000000000540000006c00000014020000b900000049020000cd00000001000000
00a0d24100f0d24114020000b9000000050000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff580000001d04300434044004300400000d0000000a0000000b000000
0a0000000a000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
03000000250000000c00000005000080250000000c00000001000000190000000c000000
bfffbf00180000000c000000000000001e00000018000000e801000067000000a0020000
e9000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000
250000000c00000005000080250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf00
180000000c000000000000001e00000018000000e801000067000000a0020000e9000000
260000001c0000000500000000000000010000000000000080008000250000000c000000
05000000280000000c000000010000001b00000010000000ee010000de00000014000000
0c0000000d000000120000000c0000000100000036000000100000000f020000de000000
1b00000010000000fe010000de000000250000000c00000005000080250000000c000000
08000080280000000c00000005000000180000000c00000080008000190000000c000000
00000000120000000c000000020000002b00000018000000f9010000d900000004020000
e4000000260000001c000000050000000000000001000000000000008000800025000000
0c000000050000001b00000010000000fe010000de000000190000000c000000bfffbf00
120000000c000000010000003600000010000000fa010000da0000001b00000010000000
fe010000de000000360000001000000002020000e20000001b00000010000000fe010000
de0000003600000010000000fa010000e20000001b00000010000000fe010000de000000
360000001000000002020000da0000001b00000010000000fe010000de00000036000000
10000000fe010000da0000001b00000010000000fe010000de0000003600000010000000
fe010000e2000000180000000c0000000000000054000000a000000014020000d3000000
99020000e70000000100000000a0d24100f0d24114020000d30000000e0000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff680000001f0440043e043c0456043d04
3204350441044204310430043d043a040d0000000a0000000a0000000c00000004000000
0a0000000a0000000a00000009000000080000000a0000000a0000000a00000008000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000300000025000000
0c00000005000080250000000c00000005000000190000000c000000bfffbf0018000000
0c000000000000001e00000018000000e801000067000000a0020000e900000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000
05000080250000000c00000005000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000
000000001e000000180000000000000000000000ab0200008c010000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000005000080
250000000c00000005000000190000000c000000bfffbf00180000000c00000000000000
1e000000180000000000000000000000ab0200008c010000250000000c00000004000080
250000000c00000007000080280000000c00000005000000250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff0900000010000000ab0200008c0100002100000008000000
190000000c000000bfffbf00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff
0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000bfffbf00
180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff460000003400000028000000
454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f00000080
00000080460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e000000
140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b02000000000500
00000c028c01ab0205000000090200000000050000000102bfffbf000400000004010d00
0400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff
030000001e00050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002701ffff0300
00001e00050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c01000007000000
16048c01ab0200000000040000002701ffff030000001e00050000000102bfffbf000500
0000090200000000040000002c0100000700000016048c01ab020000000007000000fc02
0000c0c0c0000000040000002d01000008000000fa02050000000000ffffff0004000000
2d010100050000000902c0c0c000050000000102000000000400000004010d0004000000
020102000e0000002403050043002200db012200db012e0143002e014300220008000000
fa0200000000000000000000040000002d01020008000000fa0200000000000000000000
040000002d01030007000000fc020000ffffff000000040000002d010400040000002701
ffff030000001e00040000002d010000040000002d010200050000000102000000000500
00000902c0c0c000040000002c0100000700000016043201db011e004300040000002c01
00000700000016043201db011e00430005000000140208014300050000000102bfffbf00
0400000004010d0004000000020101000500000013020801db01050000001402e1004300
050000001302e100db01050000001402bb004300050000001302bb00db01050000001402
950043000500000013029500db010500000014026f0043000500000013026f00db010500
00001402480043000500000013024800db01050000001402220043000500000013022200
db01040000002d010300040000002d010400040000002701ffff030000001e0004000000
2d010000040000002d010200050000000102bfffbf00050000000902c0c0c00004000000
2c0100000700000016048c01ab0200000000040000002c0100000700000016048c01ab02
00000000070000001504e900a0026700e80108000000fa02000001000000808080000400
00002d01050004000000f0010200050000001402220043000400000004010d0004000000
020101000500000013022200db010500000013022e01db010500000013022e0143000500
0000130222004300040000002d010300040000002d010400040000002701ffff03000000
1e00040000002d010000040000002d010500050000000102bfffbf00050000000902c0c0
c000040000002c0100000700000016048c01ab020000000008000000fa02000000000000
00000000040000002d01020004000000f001050005000000140222004300040000000401
0d0004000000020101000500000013022e0143001c000000fb02eeff0000000000009001
000000cc00000000417269616c2043797200000000000000000000000000000000000000
00000000040000002d0105000500000014022e013d000500000013022e01430005000000
140208013d0005000000130208014300050000001402e1003d00050000001302e1004300
050000001402bb003d00050000001302bb00430005000000140295003d00050000001302
950043000500000014026f003d000500000013026f00430005000000140248003d000500
000013024800430005000000140222003d00050000001302220043000500000014022e01
43000500000013022e01db01050000001402340143000500000013022e01430005000000
14023401cb000500000013022e01cb00050000001402340153010500000013022e015301
0500000014023401db010500000013022e01db01040000002d010300040000002d010400
1c000000fb021400090000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000000
0000000000000000000000000000000000000000040000002d010600040000002701ffff
030000001e00040000002d010500040000002d010000040000002d010200050000000102
bfffbf00050000000902c0c0c000040000002c0100000700000016048501a40207000700
040000002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff03000000
1e00040000002d010500040000002d010000040000002d010200050000000102bfffbf00
050000000902c0c0c000040000002c0100000700000016043501e0011e003f0004000000
2d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e000400
00002d010500040000002d010000040000002d010200050000000102bfffbf0005000000
0902c0c0c000040000002c0100000700000016043201e0011e003f0007000000fc020100
000000000000040000002d01070004000000f001000008000000fa020000010000000000
8000040000002d01000004000000f0010200050000001402a70087000400000004010d00
04000000020101000500000013026f000f010500000013023900970108000000fa020000
01000000ff00ff00040000002d01020004000000f0010000050000001402bb0087000500
00001302ac000f010500000013029b00970108000000fa02000001000000ffff00000400
00002d01000004000000f0010200050000001402f5008700050000001302f3000f010500
00001302f100970108000000fa0200000100000000ffff00040000002d01020004000000
f00100000500000014021c01870005000000130217010f01050000001302080197010800
0000fa0200000100000080008000040000002d01000004000000f0010200050000001402
08018700050000001302f1000f010500000013029b009701050000001402a70087000700
0000fc020000000080000000040000002d01020008000000fa0200000100000000008000
040000002d01080004000000f00100000500000009020000800005000000010200000000
04000000020102000e000000240305008700a3008b00a7008700ab008300a7008700a300
040000002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff03000000
1e00040000002d010500040000002d010200040000002d01080005000000010200000000
05000000090200008000040000002c0100000700000016043201e0011e003f0005000000
14026f000f010400000004010d0004000000020102000e000000240305000f016b001301
6f000f0173000b016f000f016b00040000002d010300040000002d010400040000002d01
0600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d01020004000000
2d0108000500000001020000000005000000090200008000040000002c01000007000000
16043201e0011e003f00050000001402390097010400000004010d000400000002010200
0e00000024030500970135009b01390097013d009301390097013500040000002d010300
040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01
0500040000002d010200040000002d010800050000000102000000000500000009020000
8000040000002c0100000700000016043201e0011e003f00050000001402bb0087000700
0000fc020000ff00ff000000040000002d01000004000000f001020008000000fa020000
01000000ff00ff00040000002d01020004000000f0010800050000000902ff00ff000400
000004010d000400000002010200070000001b04bf008b00b7008300040000002d010300
040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01
0500040000002d010000040000002d01020005000000010200000000050000000902ff00
ff00040000002c0100000700000016043201e0011e003f00050000001402ac000f010400
000004010d000400000002010200070000001b04b0001301a8000b01040000002d010300
040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01
0500040000002d010000040000002d01020005000000010200000000050000000902ff00
ff00040000002c0100000700000016043201e0011e003f000500000014029b0097010400
000004010d000400000002010200070000001b049f009b0197009301040000002d010300
040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01
0500040000002d010000040000002d01020005000000010200000000050000000902ff00
ff00040000002c0100000700000016043201e0011e003f00050000001402f50087000700
0000fc020000ffff00000000040000002d01080004000000f001000008000000fa020000
01000000ffff0000040000002d01000004000000f0010200050000000902ffff00000400
000004010d0004000000020102000c000000240304008700f1008b00f9008300f9008700
f100040000002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff0300
00001e00040000002d010500040000002d010800040000002d0100000500000001020000
0000050000000902ffff0000040000002c0100000700000016043201e0011e003f000500
00001402f3000f010400000004010d0004000000020102000c000000240304000f01ef00
1301f7000b01f7000f01ef00040000002d010300040000002d010400040000002d010600
040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010800040000002d01
000005000000010200000000050000000902ffff0000040000002c010000070000001604
3201e0011e003f00050000001402f10097010400000004010d0004000000020102000c00
0000240304009701ed009b01f5009301f5009701ed00040000002d010300040000002d01
0400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01050004000000
2d010800040000002d01000005000000010200000000050000000902ffff000004000000
2c0100000700000016043201e0011e003f000500000014021c018700040000002d010700
04000000f0010800040000002d01010004000000f001000005000000090200ffff000400
000004010d000400000002010200070000001b0423018e001701820008000000fa020000
0100000000ffff00040000002d010000050000000102bfffbf0004000000020101000500
00001302180183000500000014021c01870005000000130220018b000500000014021c01
8700050000001302200183000500000014021c01870005000000130218018b0004000000
2d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e000400
00002d010500040000002d010700040000002d010000050000000102bfffbf0005000000
090200ffff00040000002c0100000700000016043201e0011e003f000500000014021701
0f01040000002d01010004000000f0010000050000000102000000000400000004010d00
0400000002010200070000001b041e01160112010a0108000000fa0200000100000000ff
ff00040000002d010000050000000102bfffbf0004000000020101000500000013021301
0b0105000000140217010f010500000013021b01130105000000140217010f0105000000
13021b010b0105000000140217010f0105000000130213011301040000002d0103000400
00002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500
040000002d010700040000002d010000050000000102bfffbf0005000000090200ffff00
040000002c0100000700000016043201e0011e003f000500000014020801970104000000
2d01010004000000f0010000050000000102000000000400000004010d00040000000201
0200070000001b040f019e010301920108000000fa0200000100000000ffff0004000000
2d010000050000000102bfffbf0004000000020101000500000013020401930105000000
1402080197010500000013020c019b01050000001402080197010500000013020c019301
0500000014020801970105000000130204019b01040000002d010300040000002d010400
040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d01
0700040000002d010000050000000102bfffbf0005000000090200ffff00040000002c01
00000700000016043201e0011e003f0005000000140208018700040000002d0107000400
00002d01010004000000f001000005000000090280008000050000000102000000000400
000004010d000400000002010200070000001b040f018e000301820008000000fa020000
0100000080008000040000002d010000050000000102bfffbf0004000000020101000500
0000130204018300050000001402080187000500000013020c018b000500000014020801
87000500000013020c0183000500000014020801870005000000130204018b0005000000
14020801870005000000130204018700050000001402080187000500000013020c018700
040000002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff03000000
1e00040000002d010500040000002d010700040000002d010000050000000102bfffbf00
05000000090280008000040000002c0100000700000016043201e0011e003f0005000000
1402f1000f01040000002d01010004000000f00100000500000001020000000004000000
04010d000400000002010200070000001b04f8001601ec000a0108000000fa0200000100
000080008000040000002d010000050000000102bfffbf00040000000201010005000000
1302ed000b01050000001402f1000f01050000001302f5001301050000001402f1000f01
050000001302f5000b01050000001402f1000f01050000001302ed001301050000001402
f1000f01050000001302ed000f01050000001402f1000f01050000001302f5000f010400
00002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00
040000002d010500040000002d010700040000002d010000050000000102bfffbf000500
0000090280008000040000002c0100000700000016043201e0011e003f00050000001402
9b009701040000002d01010004000000f001000005000000010200000000040000000401
0d000400000002010200070000001b04a2009e019600920108000000fa02000001000000
80008000040000002d010000050000000102bfffbf000400000002010100050000001302
970093010500000014029b0097010500000013029f009b010500000014029b0097010500
000013029f0093010500000014029b00970105000000130297009b010500000014029b00
9701050000001302970097010500000014029b0097010500000013029f00970104000000
2d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e000400
00002d010500040000002d010700040000002d010000050000000102bfffbf0005000000
090280008000040000002c0100000700000016043201e0011e003f00040000002d010300
040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01
0500040000002d010700040000002d010000050000000102bfffbf000500000009028000
8000040000002c0100000700000016043501e0011e003f00040000002d01030004000000
2d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0105000400
00002d010700040000002d010000050000000102bfffbf00050000000902800080000400
00002c0100000700000016048c01ab0200000000040000002d010300040000002d010400
040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d01
0700040000002d010000050000000102bfffbf0005000000090280008000040000002c01
00000700000016048c01ab0200000000040000002d010300040000002d01040004000000
2d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d0107000400
00002d010000050000000102bfffbf0005000000090280008000040000002c0100000700
000016048c01ab0200000000050000000902000000000400000004010d00040000000201
010009000000320a24012a000100000030fd0a000a000000320afe002000020000003530
0a000a000c000000320ad700160003000000313030000a000a000a000c000000320ab100
160003000000313530000a000a000a000c000000320a8b00160003000000323030000a00
0a000a000c000000320a6500160003000000323530000a000a000a000c000000320a3e00
160003000000333030000a000a000a000c000000320a1800160003000000333530000a00
0a000a00040000002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff
030000001e00040000002d010500040000002d010700040000002d010000050000000102
bfffbf0005000000090200000000040000002c0100000700000016048c01ab0200000000
040000002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff03000000
1e00040000002d010500040000002d010700040000002d010000050000000102bfffbf00
05000000090200000000040000002c0100000700000016048c01ab020000000004000000
04010d00040000000201010009000000320a3f0182000100000031fd0a0009000000320a
3f010a010100000032fd0a0009000000320a3f0192010100000033fd0a00040000002d01
0300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e0004000000
2d010500040000002d010700040000002d010000050000000102bfffbf00050000000902
00000000040000002c0100000700000016048c01ab02000000001c000000fb02eeff0000
00000000bc02000000cc00000000417269616c2043797200000000000000000000000000
00000000000000000000040000002d010200040000002d010600040000002d0102000400
00002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d010400040000002d01
0600040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d01070004000000
2d010000050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c01000007000000
1604780163015901bc000400000004010d00040000000201010025000000320a5e01bf00
1400000030312e30372e30312e202d2030312e30312e30320a000a0005000a000a000500
0a000a0005000500060005000a000a0005000a000a0005000a000a00040000002d010600
040000002d010200040000002d010300040000002d010400040000002d01060004000000
2701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010700040000002d0100000500
00000102bfffbf0005000000090200000000040000002c0100000700000016048c01ab02
00000000040000002d010500040000002d01010004000000f0010000040000002d010300
040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01
0500040000002d010700040000002d010100050000000102bfffbf000500000009020000
0000040000002c010000070000001604e900a0026700e801040000002d01030004000000
2d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0105000400
00002d010700040000002d010100050000000102bfffbf00050000000902000000000400
00002c010000070000001604e900a0026700e80108000000fa0200000100000000008000
040000002d0100000500000014027600ee010400000004010d0004000000020101000500
0000130276000f020500000014027600fe0107000000fc02000000008000000004000000
2d010800050000000902000080000500000001020000000004000000020102000e000000
24030500fe01720002027600fe017a00fa017600fe017200050000000902000000000500
00000102bfffbf00040000000201010016000000320a6b0014020a000000cff0e8e2e0f2
e1e0edea0d000a000a000a000a0008000a000a000a000800040000002d01030004000000
2d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0105000400
00002d010800040000002d010000050000000102bfffbf00050000000902000000000400
00002c010000070000001604e900a0026700e801040000002d010300040000002d010400
040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d01
0800040000002d010000050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c01
0000070000001604e900a0026700e80108000000fa02000001000000ff00ff0004000000
2d01090004000000f00100000500000014029000ee010400000004010d00040000000201
010005000000130290000f020500000014029000fe0107000000fc020000ff00ff000000
040000002d01000004000000f0010800050000000902ff00ff0005000000010200000000
0400000002010200070000001b04940002028c00fa010500000009020000000005000000
0102bfffbf0004000000020101000f000000320a8500140205000000c0e2e0ebfca20b00
0a000a000b000a00040000002d010300040000002d010400040000002d01060004000000
2701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010000040000002d0109000500
00000102bfffbf0005000000090200000000040000002c010000070000001604e900a002
6700e801040000002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff
030000001e00040000002d010500040000002d010000040000002d010900050000000102
bfffbf0005000000090200000000040000002c010000070000001604e900a0026700e801
08000000fa02000001000000ffff0000040000002d01080004000000f001090005000000
1402aa00ee010400000004010d000400000002010100050000001302aa000f0205000000
1402aa00fe0107000000fc020000ffff00000000040000002d01090004000000f0010000
050000000902ffff00000500000001020000000004000000020102000c00000024030400
fe01a6000202ae00fa01ae00fe01a60005000000090200000000050000000102bfffbf00
04000000020101000d000000320a9f00140204000000cfd3ccc10d000b000f000c000400
00002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00
040000002d010500040000002d010900040000002d010800050000000102bfffbf000500
0000090200000000040000002c010000070000001604e900a0026700e801040000002d01
0300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e0004000000
2d010500040000002d010900040000002d010800050000000102bfffbf00050000000902
00000000040000002c010000070000001604e900a0026700e80108000000fa0200000100
000000ffff00040000002d01000004000000f0010800050000001402c400ee0104000000
04010d000400000002010100050000001302c4000f02050000001402c400fe0104000000
2d01070004000000f0010900040000002d01010004000000f001000005000000090200ff
ff00050000000102000000000400000002010200070000001b04cb000502bf00f9010800
0000fa0200000100000000ffff00040000002d010000050000000102bfffbf0004000000
02010100050000001302c000fa01050000001402c400fe01050000001302c80002020500
00001402c400fe01050000001302c800fa01050000001402c400fe01050000001302c000
0202050000000902000000000f000000320ab900140205000000cde0e4f0e0a20d000a00
0b000a000a00040000002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701
ffff030000001e00040000002d010500040000002d010700040000002d01000005000000
0102bfffbf0005000000090200000000040000002c010000070000001604e900a0026700
e801040000002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff0300
00001e00040000002d010500040000002d010700040000002d010000050000000102bfff
bf0005000000090200000000040000002c010000070000001604e900a0026700e8010800
0000fa0200000100000080008000040000002d01080004000000f0010000050000001402
de00ee010400000004010d000400000002010100050000001302de000f02050000001402
de00fe01040000002d010700040000002d01010004000000f00108000500000009028000
8000050000000102000000000400000002010200070000001b04e5000502d900f9010800
0000fa0200000100000080008000040000002d010000050000000102bfffbf0004000000
02010100050000001302da00fa01050000001402de00fe01050000001302e20002020500
00001402de00fe01050000001302e200fa01050000001402de00fe01050000001302da00
0202050000001402de00fe01050000001302da00fe01050000001402de00fe0105000000
1302e200fe01050000000902000000001c000000320ad30014020e000000cff0eeecb3ed
e2e5f1f2e1e0edea0d000a000a000c0004000a000a000a00090008000a000a000a000800
040000002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff03000000
1e00040000002d010500040000002d010700040000002d010000050000000102bfffbf00
05000000090200000000040000002c010000070000001604e900a0026700e80104000000
2d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e000400
00002d010500040000002d010700040000002d010000050000000102bfffbf0005000000
090200000000040000002c0100000700000016048c01ab0200000000040000002d010300
040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01
0500040000002d010700040000002d010000050000000102bfffbf000500000009020000
0000040000002c0100000700000016048c01ab020000000007000000fc02000000000000
0000040000002d010800040000002d01030004000000f0010000040000002d0106000400
00002701ffff030000001e00050000000102bfffbf000500000009020000000004000000
2701ffff030000001e00050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002701
ffff030000000000

Рис. 2.3. Динаміка розширення банкоматів лідерами ринку
(01.07.07-01.01.08)

picscalex100010009000003711100000800210000000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c029a01560205000000090200000000050000000102e8f3ff00
0400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e00
040000002701ffff030000001e00050000000102e8f3ff00050000000902000000000400
00002701ffff030000001e00050000000102e8f3ff000500000009020000000007000000
16049901550200000000040000002701ffff030000001e00050000000102e8f3ff000500
0000090200000000070000001604990155020000000007000000fc020000c0c0c0000000
040000002d01000008000000fa02050000000000ffffff00040000002d01010005000000
0902c0c0c000050000000102000000000400000004010d0004000000020102000e000000
240305004c001c00d8011c00d8010f014c000f014c001c0008000000fa02000000000000
00000000040000002d01020008000000fa0200000000000000000000040000002d010300
07000000fc020000ffffff000000040000002d010400040000002701ffff030000001e00
040000002d010000040000002d01020005000000010200000000050000000902c0c0c000
0700000016041301d80118004c00070000001504b8004d027000e301050000001402ec00
4c00050000000102e8f3ff000400000004010d000400000002010100050000001302ec00
d801050000001402ca004c00050000001302ca00d801050000001402a7004c0005000000
1302a700d80105000000140284004c000500000013028400d80105000000140261004c00
0500000013026100d8010500000014023f004c000500000013023f00d801050000001402
1c004c000500000013021c00d801040000002d010300040000002d010400040000002701
ffff030000001e00040000002d010000040000002d010200050000000102e8f3ff000500
00000902c0c0c0000700000016049901550200000000070000001504b8004d027000e301
08000000fa0200000100000080808000040000002d01050004000000f001020005000000
14021c004c000400000004010d0004000000020101000500000013021c00d80105000000
13020f01d8010500000013020f014c000500000013021c004c00040000002d0103000400
00002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010500
050000000102e8f3ff00050000000902c0c0c00007000000160499015502000000000400
00002d010300040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010000
040000002d010500050000000102e8f3ff00050000000902c0c0c0000700000016049401
500205000500040000002d010300040000002d010400040000002701ffff030000001e00
040000002d010000040000002d010500050000000102e8f3ff00050000000902c0c0c000
0700000016040f01d9011c004c00040000002d010300040000002d010400040000002701
ffff030000001e00040000002d010000040000002d010500050000000102e8f3ff000500
00000902c0c0c0000700000016040f01da011a004c0008000000fa020000010000000000
0000040000002d01020004000000f001050007000000fc0200009999ff00000004000000
2d01050004000000f00100000500000009029999ff00050000000102ffffff0004000000
04010d0004000000020102000e00000024030500520095005b0095005b000f0152000f01
520095000e000000240305007a00a7008300a70083000f017a000f017a00a7000e000000
24030500a100db00aa00db00aa000f01a1000f01a100db000e00000024030500c900ff00
d200ff00d2000f01c9000f01c900ff000e00000024030500f000ec00f900ec00f9000f01
f0000f01f000ec000e000000240305001801e5002101e50021010f0118010f011801e500
0e000000240305004001e9004901e90049010f0140010f014001e9000e00000024030500
6701fa007001fa0070010f0167010f016701fa000e000000240305008f01080198010801
98010f018f010f018f01080107000000fc020000993366000000040000002d0100000400
0000f0010500050000000902993366000e000000240305005b0061006400610064000f01
5b000f015b0061000e00000024030500830099008b0099008b000f0183000f0183009900
0e00000024030500aa00da00b300da00b3000f01aa000f01aa00da000e00000024030500
d200fa00da00fa00da000f01d2000f01d200fa000e00000024030500f900d7000201d700
02010f01f9000f01f900d7000e000000240305002101e2002a01e2002a010f0121010f01
2101e2000e000000240305004901e9005101e90051010f0149010f014901e9000e000000
240305007001f4007901f40079010f0170010f017001f4000e0000002403050098010501
a0010501a0010f0198010f019801050107000000fc020000ffffcc000000040000002d01
050004000000f0010000050000000902ffffcc000e00000024030500640031006d003100
6d000f0164000f01640031000e000000240305008b008a0094008a0094000f018b000f01
8b008a000e00000024030500b300d700bc00d700bc000f01b3000f01b300d7000e000000
24030500da00ec00e300ec00e3000f01da000f01da00ec000e0000002403050002018a00
0b018a000b010f0102010f0102018a000e000000240305002a01de003301de0033010f01
2a010f012a01de000e000000240305005101e5005a01e5005a010f0151010f015101e500
0e000000240305007901f3008201f30082010f0179010f017901f3000e00000024030500
a0010101a9010101a9010f01a0010f01a00101010e00000024030500c801ff00d101ff00
d1010f01c8010f01c801ff00040000002d010300040000002d010400040000002701ffff
030000001e00040000002d010500040000002d010200050000000102ffffff0005000000
0902ffffcc000700000016040f01d9011c004c00040000002d010300040000002d010400
040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010200050000000102
ffffff00050000000902ffffcc00070000001604990155020000000008000000fa020000
0000000000000000040000002d01000004000000f00102000500000014021c004c000500
00000102e8f3ff000400000004010d0004000000020101000500000013020f014c001c00
0000fb02f0ff0000000000009001000000cc00000000417269616c204379720000000000
000000000000000000000000000000000000040000002d0102000500000014020f014700
0500000013020f014c00050000001402ec004700050000001302ec004c00050000001402
ca004700050000001302ca004c00050000001402a7004700050000001302a7004c000500
000014028400470005000000130284004c00050000001402610047000500000013026100
4c000500000014023f0047000500000013023f004c000500000014021c00470005000000
13021c004c000500000014020f014c000500000013020f01d80105000000140214014c00
0500000013020f014c00050000001402140174000500000013020f017400050000001402
14019b000500000013020f019b000500000014021401c3000500000013020f01c3000500
000014021401ea000500000013020f01ea00050000001402140112010500000013020f01
120105000000140214013a010500000013020f013a010500000014021401610105000000
13020f016101050000001402140189010500000013020f0189010500000014021401b001
0500000013020f01b0010500000014021401d8010500000013020f01d801040000002d01
0300040000002d0104001c000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379
7374656d000044eb1300fae98339050000000000008028e9180000000000040000002d01
0600040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d01050004000000
2d010000050000000102e8f3ff00050000000902ffffcc00070000001604990155020000
0000040000002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff0300
00001e00040000002d010200040000002d010500040000002d010000050000000102e8f3
ff00050000000902ffffcc00070000001604990155020000000005000000090200000000
0400000004010d00040000000201010009000000320a0601360001000000300009000a00
0000320ae3002d00020000003530090009000c000000320ac10024000300000031303000
0900090009000c000000320a9e00240003000000313530000900090009000c000000320a
7b00240003000000323030000900090009000c000000320a580024000300000032353000
0900090009000c000000320a3600240003000000333030000900090009000c000000320a
130024000300000033353000090009000900040000002d010300040000002d0104000400
00002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010500
040000002d010000050000000102e8f3ff00050000000902000000000700000016049901
550200000000040000002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701
ffff030000001e00040000002d010200040000002d010500040000002d01000005000000
0102e8f3ff00050000000902000000000700000016049901550200000000040000002d01
0600040000002d010200040000002d010600040000002d010200040000002d0103000400
00002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010200
040000002d010500040000002d010000050000000102e8f3ff0005000000090200000000
0700000016046a01600019010f000400000004010d0004000000020101001c000000fb02
f0ff0000c201c2019001000000cc00100000417269616c20437972000000000000000000
0000000000000000000000000000040000002d01070016000000320a5a0112000a000000
cff0e8e2e0f2e1e0edea0c00080009000900090007000900090009000700040000002d01
020004000000f0010700040000002d010600040000002d010200040000002d0103000400
00002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010200
040000002d010500040000002d010000050000000102e8f3ff0005000000090200000000
0700000016049901550200000000040000002d010600040000002d010200040000002d01
0600040000002d010200040000002d010300040000002d010400040000002d0106000400
00002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010500040000002d010000
050000000102e8f3ff00050000000902000000000700000016044e018700190152000400
000004010d0004000000020101001c000000fb02f0ff0000c201c2019001000000cc0010
0000417269616c2043797200000000000000000000000000000000000000000000000400
00002d0107000f000000320a3e01550005000000c0e2e0ebfce00b000800090009000900
040000002d01020004000000f0010700040000002d010600040000002d01020004000000
2d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e000400
00002d010200040000002d010500040000002d010000050000000102e8f3ff0005000000
0902000000000700000016049901550200000000040000002d010600040000002d010200
040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d01040004000000
2d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d0105000400
00002d010000050000000102e8f3ff00050000000902000000000700000016044d01af00
19017b000400000004010d0004000000020101001c000000fb02f0ff0000c201c2019001
000000cc00100000417269616c2043797200000000000000000000000000000000000000
00000000040000002d0107000d000000320a3d017e0004000000cfd3ccc10c000a000d00
0b00040000002d01020004000000f0010700040000002d010600040000002d0102000400
00002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00
040000002d010200040000002d010500040000002d010000050000000102e8f3ff000500
00000902000000000700000016049901550200000000040000002d010600040000002d01
0200040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d0104000400
00002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010500
040000002d010000050000000102e8f3ff00050000000902000000000700000016044e01
d7001901a2000400000004010d0004000000020101001c000000fb02f0ff0000c201c201
9001000000cc00100000417269616c204379720000000000000000000000000000000000
000000000000040000002d0107000f000000320a3e01a50005000000cde0e4f0e0e00c00
08000a0009000900040000002d01020004000000f0010700040000002d01060004000000
2d010200040000002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff
030000001e00040000002d010200040000002d010500040000002d010000050000000102
e8f3ff00050000000902000000000700000016049901550200000000040000002d010600
040000002d010200040000002d010600040000002d010200040000002d01030004000000
2d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0102000400
00002d010500040000002d010000050000000102e8f3ff00050000000902000000000700
000016048101fe00190196000400000004010d0004000000020101001c000000fb02f0ff
0000c201c2019001000000cc00100000417269616c204379720000000000000000000000
000000000000000000000000040000002d0107001c000000320a710199000e000000cff0
eeecb3ede2e5f1f2e1e0edea0c00080009000b000400090008000900080007000a000800
09000700040000002d01020004000000f0010700040000002d010600040000002d010200
040000002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff03000000
1e00040000002d010200040000002d010500040000002d010000050000000102e8f3ff00
050000000902000000000700000016049901550200000000040000002d01060004000000
2d010200040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d010400
040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d01
0500040000002d010000050000000102e8f3ff0005000000090200000000070000001604
720126011901cd000400000004010d0004000000020101001c000000fb02f0ff0000c201
c2019001000000cc00100000417269616c20437972000000000000000000000000000000
0000000000000000040000002d01070019000000320a6201d0000c000000d3eaf0e5eaf1
b3ece1e0edea0a000700090009000700080004000b000900090008000700040000002d01
020004000000f0010700040000002d010600040000002d010200040000002d0103000400
00002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010200
040000002d010500040000002d010000050000000102e8f3ff0005000000090200000000
0700000016049901550200000000040000002d010600040000002d010200040000002d01
0600040000002d010200040000002d010300040000002d010400040000002d0106000400
00002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010500040000002d010000
050000000102e8f3ff000500000009020000000007000000160475014d011901f1000400
000004010d0004000000020101001c000000fb02f0ff0000c201c2019001000000cc0010
0000417269616c2043797200000000000000000000000000000000000000000000000400
00002d01070019000000320a6501f4000c000000cff0e0e2e5eaf12dc1e0edea0c000800
0900090009000700080005000a00090009000700040000002d01020004000000f0010700
040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d01040004000000
2d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d0105000400
00002d010000050000000102e8f3ff000500000009020000000007000000160499015502
00000000040000002d010600040000002d010200040000002d010600040000002d010200
040000002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff03000000
1e00040000002d010200040000002d010500040000002d010000050000000102e8f3ff00
050000000902000000000700000016048a017501190104010400000004010d0004000000
020101001c000000fb02f0ff0000c201c2019001000000cc00100000417269616c204379
720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01070021000000
320a7a01070111000000d4b3ede0edf1e820f2e020caf0e5e4e8f2000c00040009000800
09000800090005000700090004000a00080009000a0009000700040000002d0102000400
0000f0010700040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d01
0400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01020004000000
2d010500040000002d010000050000000102e8f3ff000500000009020000000007000000
16049901550200000000040000002d010600040000002d010200040000002d0106000400
00002d010200040000002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701
ffff030000001e00040000002d010200040000002d010500040000002d01000005000000
0102e8f3ff000500000009020000000007000000160461019d0119015501040000000401
0d0004000000020101001c000000fb02f0ff0000c201c2019001000000cc001000004172
69616c204379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01
070013000000320a5101580108000000cef9e0e4e1e0edea0c000e000900090009000900
09000700040000002d01020004000000f0010700040000002d010600040000002d010200
040000002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff03000000
1e00040000002d010200040000002d010500040000002d010000050000000102e8f3ff00
050000000902000000000700000016049901550200000000040000002d01060004000000
2d010200040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d010400
040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d01
0500040000002d010000050000000102e8f3ff0005000000090200000000070000001604
6901c401190174010400000004010d0004000000020101001c000000fb02f0ff0000c201
c2019001000000cc00100000417269616c20437972000000000000000000000000000000
0000000000000000040000002d01070016000000320a590177010a000000d3eaf0f1eef6
e1e0edea0a00070009000800090009000900090009000700040000002d01020004000000
f0010700040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d010400
040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d01
0500040000002d010000050000000102e8f3ff0005000000090200000000070000001604
9901550200000000040000002d010300040000002d010400040000002d01060004000000
2701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010500040000002d0100000500
00000102e8f3ff0005000000090200000000070000001604990155020000000004000000
2d01010004000000f0010000040000002d010300040000002d010400040000002d010600
040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010500040000002d01
0100050000000102e8f3ff0005000000090200000000070000001604b8004d027000e301
040000002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff03000000
1e00040000002d010200040000002d010500040000002d010100050000000102e8f3ff00
05000000090200000000070000001604b8004d027000e30108000000fa02000001000000
00000000040000002d01000007000000fc0200009999ff000000040000002d0107000400
0000f00105000500000009029999ff00050000000102ffffff000400000004010d000400
000002010200070000001b048300f3017900e90105000000090200000000050000000102
e8f3ff00040000000201010016000000320a7400f7010a00000030312e30312e32303037
0900090004000900090004000900090009000900040000002d010300040000002d010400
040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d01
0700040000002d010000050000000102e8f3ff0005000000090200000000070000001604
b8004d027000e301040000002d010300040000002d010400040000002d01060004000000
2701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010700040000002d0100000500
00000102e8f3ff0005000000090200000000070000001604b8004d027000e30108000000
fa0200000100000000000000040000002d01050004000000f001000007000000fc020000
993366000000040000002d01000004000000f00107000500000009029933660005000000
0102ffffff000400000004010d000400000002010200070000001b049b00f3019100e901
05000000090200000000050000000102e8f3ff00040000000201010016000000320a8c00
f7010a00000030312e30372e323030370900090004000900090004000900090009000900
040000002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff03000000
1e00040000002d010200040000002d010000040000002d010500050000000102e8f3ff00
05000000090200000000070000001604b8004d027000e301040000002d01030004000000
2d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0102000400
00002d010000040000002d010500050000000102e8f3ff00050000000902000000000700
00001604b8004d027000e30108000000fa0200000100000000000000040000002d010700
04000000f001050007000000fc020000ffffcc000000040000002d01050004000000f001
0000050000000902ffffcc00050000000102ffffff000400000004010d00040000000201
0200070000001b04b300f301a900e90105000000090200000000050000000102e8f3ff00
040000000201010016000000320aa400f7010a00000030312e30312e3230303809000900
04000900090004000900090009000900040000002d010300040000002d01040004000000
2d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d0105000400
00002d010700050000000102e8f3ff0005000000090200000000070000001604b8004d02
7000e301040000002d010300040000002d010400040000002d010600040000002701ffff
030000001e00040000002d010200040000002d010500040000002d010700050000000102
e8f3ff00050000000902000000000700000016049901550200000000040000002d010300
040000002d010400040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01
0200040000002d010500040000002d010700050000000102e8f3ff000500000009020000
0000070000001604990155020000000007000000fc020000000000000000040000002d01
000004000000f0010500040000002d01030004000000f0010700040000002d0106000400
00002701ffff030000001e00050000000102e8f3ff000500000009020000000004000000
2701ffff030000001e00050000000102e8f3ff0005000000090200000000040000002701
ffff030000000000

Рис. 2.4. Динаміка збільшення кількості банкоматів

Промінвестбанк за два останні місяці минулого року встановив 100
банкоматів, наздогнавши при цьому „Приватбанк” кількість встановлених
банкоматів якого зросла на 73. На початок січня 2008 року „Аваль” та
Промінвестбанк мали однакову кількість банкоматів – по 192. Але „Аваль”
в листопаді-грудні 2007 року практично не збільшував мережу банкоматів,
після того як в жовтні збільшив їх кількість на 33. Необхідно відмітити
те, що в серпні-вересні кількість встановлених банкоматів „Аваль”
залишалась незміною. Кількість банкоматів ПУМБ за останні півроку 2007
року незначно змінилась [101].

В розширенні термінальної мережі провідним банком є „Приватбанк” (рис.
2.5., 2.6.) Активно розвивають мережу POS-терміналів у торговців банки
„Аваль”, „Укрексімбанк”, „Фінанси та кредит”, Промінвестбанк, Надра.
Велику увагу розширенню мережі пунктів видачі готівки обладнаних
POS-терміналами, приділяють Промінвестбанк, Ощадний банк,
„Укрексімбанк”, Укрсоцбанк, „Правекс-Банк”. Темпи розвитку термінальної
мережі в кінці 2007 року були високими. Кількість POS-терміналів в
торгових точках за листопад-грудень збільшилося на 1680, а
POS-терміналів в пунктах видачі готівки стало більше на 966.

picscalex100010009000003be32000009001610000000001610000026060f002220574d
464301000000000001005c270000000002000000002000003c1d00003c3d000001000000
6c000000360000003a00000090010000390100000000000000000000184c000068330000
20454d46000001003c3d0000440300000600000000000000000000000000000020030000
5802000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a9030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000110c0db0100000060000000
60000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e400100
0c00000000000000244001000c00000000000000214007000c0000000000000030400200
10000000040000000000803f044000000c00000000000000180000000c00000000000000
190000000c000000fffbf000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000
ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000
fffbf000180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff2100000008000000
190000000c000000fffbf000180000000c000000000000001e0000001800000000000000
00000000e701000049010000220000000c000000ffffffff210000000800000019000000
0c000000fffbf000180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
e701000049010000220000000c000000ffffffff2100000008000000190000000c000000
fffbf000180000000c000000000000001e000000180000000500000005000000e2010000
44010000270000001800000001000000000000008040400000000000250000000c000000
01000000260000001c000000020000000000000001000000000000000000000025000000
0c0000000200000027000000180000000300000000000000804040000000000025000000
0c00000003000000280000000c00000001000000180000000c0000008040400019000000
0c00000080404000140000000c0000000d000000120000000c0000000200000056000000
30000000cc00000050000000e40000009500000005000000e4007600cc005000cc006f00
e4009500e400760027000000180000000100000000000000804040000000000025000000
0c00000001000000280000000c000000030000005600000030000000e40000004f000000
e80000009500000005000000e4007600e8004f00e8006e00e4009500e400760027000000
180000000300000000000000ff80800000000000250000000c0000000300000028000000
0c00000001000000180000000c000000ff808000190000000c000000ffffff0056000000
4c000000cc0000004f000000e8000000760000000c000000cc005000d0004f00d2004f00
d6004f00d8004f00dc004f00de004f00e2004f00e4004f00e8004f00e4007600cc005000
270000001800000001000000000000000033660000000000250000000c00000001000000
280000000c00000003000000270000001800000003000000000000000033660000000000
250000000c00000003000000280000000c00000001000000180000000c00000000336600
190000000c000000003366005600000030000000eb000000500000000501000095000000
05000000eb0076000501500005016f00eb009500eb007600270000001800000001000000
000000000066cc0000000000250000000c00000001000000280000000c00000003000000
180000000c0000000066cc00190000000c000000ffffff005600000040000000eb000000
4f000000050100007600000009000000ef004f00f3004f00f7004f00fb004f00fd004f00
01014f0005015000eb007600ef004f002700000018000000030000000000000066668000
00000000250000000c00000003000000280000000c000000010000002700000018000000
01000000000000006666800000000000250000000c00000001000000280000000c000000
03000000180000000c00000066668000190000000c000000666680005600000030000000
ef00000051000000160100009500000005000000ef0076001601510016017000ef009500
ef00760027000000180000000300000000000000ccccff0000000000250000000c000000
03000000280000000c00000001000000180000000c000000ccccff00190000000c000000
ffffff005600000040000000ef0000005000000017010000760000000900000009015000
0b0150000d01500011015000130151001501510017015100ef0076000901500027000000
1800000001000000000000000000400000000000250000000c0000000100000028000000
0c00000003000000180000000c00000000004000190000000c0000000000400056000000
30000000f100000052000000180100009600000005000000f10077001801520018017100
f1009600f100770027000000180000000300000000000000000080000000000025000000
0c00000003000000280000000c0000000100000027000000180000000100000000000000
3300330000000000250000000c00000001000000280000000c0000000300000027000000
1800000003000000000000003300330000000000250000000c0000000300000028000000
0c00000001000000180000000c00000033003300190000000c0000003300330056000000
30000000b800000051000000df0000009500000005000000df007600b8005100b8007000
df009500df00760027000000180000000100000000000000660066000000000025000000
0c00000001000000280000000c00000003000000180000000c0000006600660019000000
0c000000ffffff005600000040000000b800000050000000df0000007600000009000000
b8005100ba005100bd005000bf005000c1005000c5005000c7005000df007600b8005100
270000001800000003000000000000006680800000000000250000000c00000003000000
280000000c00000001000000270000001800000001000000000000006680800000000000
250000000c00000001000000280000000c00000003000000180000000c00000066808000
190000000c000000668080005600000030000000a700000054000000db00000096000000
05000000db007700a7005400a7007300db009600db007700270000001800000003000000
00000000ccffff0000000000250000000c00000003000000280000000c00000001000000
180000000c000000ccffff00190000000c000000ffffff005600000040000000a7000000
52000000db0000007700000009000000a7005400a9005400aa005300ae005300b0005300
b2005200b4005200db007700a70054002700000018000000010000000000000080806600
00000000250000000c00000001000000280000000c000000030000002700000018000000
03000000000000008080660000000000250000000c00000003000000280000000c000000
01000000180000000c00000080806600190000000c000000808066005600000030000000
9800000057000000d80000009600000005000000d80077009800570098007600d8009600
d800770027000000180000000100000000000000ffffcc0000000000250000000c000000
01000000280000000c00000003000000180000000c000000ffffcc00190000000c000000
ffffff0056000000400000009800000054000000d8000000770000000900000098005700
990056009b0056009e005500a0005500a2005400a4005400d80077009800570027000000
1800000003000000000000004d1a330000000000250000000c0000000300000028000000
0c00000001000000270000001800000001000000000000004d1a33000000000025000000
0c00000001000000280000000c00000003000000180000000c0000004d1a330019000000
0c0000004d1a330056000000300000005b0000007a000000ce0000009a00000005000000
ce007b005b007a005b009900ce009a00ce007b0027000000180000000300000000000000
9933660000000000250000000c00000003000000280000000c0000000100000018000000
0c00000099336600190000000c000000ffffff0056000000940000005b0000005b000000
ce0000007b0000001e0000005b007a005b0078005b0077005c0076005d0074005d007300
5e0072005f00700060006f0062006e0063006c0065006b0066006a00680069006a006700
6c0066006e006500710064007300630076006200780061007b0060007e005f0081005e00
84005d0087005c008a005b008e005b00ce007b005b007a00270000001800000001000000
000000004d4d800000000000250000000c00000001000000280000000c00000003000000
180000000c0000004d4d8000190000000c0000004d4d800056000000f802000084000000
880000006b010000cf000000b70000006b0188006b018a006a018b006a018c006a018e00
69018f00680190006701920066019300650194006401960062019700610198005f019a00
5d019b005b019c0059019d0057019e0055019f005201a1005001a2004d01a3004a01a400
4701a5004501a6004101a7003e01a7003b01a8003801a9003401aa003101aa002d01ab00
2a01ac002601ac002301ad001f01ad001b01ae001701ae001301af000f01af000b01af00
0701af000301b000ff00b000fb00b000f700b000f300b000ef00b000eb00b000e700af00
e300af00df00af00db00af00d700ae00d400ae00d000ad00cc00ad00c800ac00c500ac00
c100ab00bd00aa00ba00aa00b700a900b300a800b000a700ad00a700aa00a600a700a500
a400a400a100a3009f00a2009c00a1009a009f0097009e0095009d0093009c0091009b00
8f009a008e0098008c0097008b0096008900940088009300870092008600900086008f00
85008e0084008c0084008b0084008a00840088008400a7008400a9008400aa008400ab00
8500ad008600ae008600af008700b1008800b2008900b3008b00b5008c00b6008e00b700
8f00b9009100ba009300bb009500bc009700bd009a00be009c00c0009f00c100a100c200
a400c300a700c400aa00c500ad00c600b000c600b300c700b700c800ba00c900bd00c900
c100ca00c500cb00c800cb00cc00cc00d000cc00d400cd00d700cd00db00ce00df00ce00
e300ce00e700ce00eb00cf00ef00cf00f300cf00f700cf00fb00cf00ff00cf000301cf00
0701ce000b01ce000f01ce001301ce001701cd001b01cd001f01cc002301cc002601cb00
2a01cb002d01ca003101c9003401c9003801c8003b01c7003e01c6004101c6004501c500
4701c4004a01c3004d01c2005001c1005201c0005501be005701bd005901bc005b01bb00
5d01ba005f01b9006101b7006201b6006401b5006501b3006601b2006701b1006801af00
6901ae006a01ad006a01ab006a01aa006b01a9006b01a7006b0188002700000018000000
03000000000000009999ff0000000000250000000c00000003000000280000000c000000
01000000180000000c0000009999ff00190000000c000000ffffff005600000020020000
84000000630000006b010000b0000000810000001f01630023016400260164002a016500
2d0165003101660034016700380168003b0168003e01690041016a0045016b0047016c00
4a016d004d016e0050016f00520170005501710057017200590173005b0174005d017600
5f017700610178006201790064017b0065017c0066017d0067017f006801800069018100
6a0183006a0184006a0185006b0187006b0188006b018a006a018b006a018c006a018e00
69018f00680190006701920066019300650194006401960062019700610198005f019a00
5d019b005b019c0059019d0057019e0055019f005201a1005001a2004d01a3004a01a400
4701a5004501a6004101a7003e01a7003b01a8003801a9003401aa003101aa002d01ab00
2a01ac002601ac002301ad001f01ad001b01ae001701ae001301af000f01af000b01af00
0701af000301b000ff00b000fb00b000f700b000f300b000ef00b000eb00b000e700af00
e300af00df00af00db00af00d700ae00d400ae00d000ad00cc00ad00c800ac00c500ac00
c100ab00bd00aa00ba00aa00b700a900b300a800b000a700ad00a700aa00a600a700a500
a400a400a100a3009f00a2009c00a1009a009f0097009e0095009d0093009c0091009b00
8f009a008e0098008c0097008b0096008900940088009300870092008600900086008f00
85008e0084008c0084008b0084008a008400880084008700f70088001f01630025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000
ffffff00180000000c0000009999ff001e000000180000000000000000000000e7010000
49010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000
190000000c000000ffffff00180000000c0000009999ff001e0000001800000000000000
00000000e701000049010000520000007001000001000000f4ffffff0000000000000000
0000000090010000000000cc0000000041007200690061006c0020004300790072000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000013000f0000000c000000030000000300000021008a0100000000
ecf21300b8f31300780000008000000000000000b01bc677e8f2130001000000ecf21300
0c00000004bb5a01ecf2130053aa00308cba5a011cf3130014000000e8585a01c0f41300
0c00000000000000000000008b00000000000000900100000000cc00000000000b000000
180000000300000004000000010000000100000014ba5a0194335a01b900000000000000
050000000200000009000000090000000c00000000000000030000000000000007000000
020000000c0000000c0000009540c6779e54c67756000a615c0000001cf213008cba5a01
00f213009ef5003056000a616476000800000000250000000c0000000100000025000000
0c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000001000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
01000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000
ffffff00180000000c0000009999ff001e000000180000003a010000c900000057010000
df000000180000000c00000000000000190000000c000000fffbf000140000000c000000
0d000000120000000c0000000100000054000000600000003c010000cc00000054010000
da0000000100000000002042000020423c010000cc000000030000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff5400000037003000250000000700000007000000
0b000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000
250000000c00000002000000190000000c000000fffbf000180000000c00000000000000
1e000000180000000000000000000000e701000049010000250000000c0000000d000080
250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000fffbf00018000000
0c000000000000001e000000180000004900000056000000660000006c00000014000000
0c0000000d000000120000000c0000000100000054000000600000004b00000059000000
63000000670000000100000000002042000020424b00000059000000030000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000310035002500000007000000
070000000b000000250000000c0000000d000080250000000c0000000100000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
03000000250000000c00000002000000190000000c000000fffbf000180000000c000000
000000001e000000180000000000000000000000e701000049010000250000000c000000
0d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c000000
01000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000
250000000c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000fffbf000
180000000c000000000000001e00000018000000850000003f0000009b00000055000000
140000000c0000000d000000120000000c00000001000000540000005800000087000000
420000009800000050000000010000000000204200002042870000004200000002000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff500000003200250007000000
0b000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000
250000000c00000002000000190000000c000000fffbf000180000000c00000000000000
1e000000180000000000000000000000e701000049010000250000000c0000000d000080
250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000fffbf00018000000
0c000000000000001e00000018000000940000003b000000aa0000005100000014000000
0c0000000d000000120000000c000000010000005400000058000000960000003e000000
a70000004c000000010000000000204200002042960000003e000000020000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff5000000032002500070000000b000000
250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000300000025000000
0c00000002000000190000000c000000fffbf000180000000c000000000000001e000000
180000000000000000000000e701000049010000250000000c0000000d00008025000000
0c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c0000000100000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
03000000250000000c00000002000000190000000c000000fffbf000180000000c000000
000000001e00000018000000aa00000039000000c00000004f000000140000000c000000
0d000000120000000c000000010000005400000058000000ac0000003c000000bd000000
4a000000010000000000204200002042ac0000003c000000020000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff5000000032002500070000000b00000025000000
0c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000250000000c000000
02000000190000000c000000fffbf000180000000c000000000000001e00000018000000
0000000000000000e701000049010000250000000c0000000d000080250000000c000000
01000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000
250000000c00000002000000190000000c000000fffbf000180000000c00000000000000
1e00000018000000cc00000037000000e20000004d000000140000000c0000000d000000
120000000c000000010000005400000058000000ce0000003a000000df00000048000000
010000000000204200002042ce0000003a000000020000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff5000000034002500070000000b000000250000000c000000
0d000080250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000001000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000
190000000c000000fffbf000180000000c000000000000001e0000001800000000000000
00000000e701000049010000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000
250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000300000025000000
0c00000002000000190000000c000000fffbf000180000000c000000000000001e000000
18000000f20000003700000008010000b40e000026060f005e1d574d4643010000000000
0100000000000000020000003c1d0000000000003c3d00004d000000140000000c000000
0d000000120000000c000000010000005400000058000000f40000003a00000005010000
48000000010000000000204200002042f40000003a000000020000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff5000000033002500070000000b00000025000000
0c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000250000000c000000
02000000190000000c000000fffbf000180000000c000000000000001e00000018000000
0000000000000000e701000049010000250000000c0000000d000080250000000c000000
01000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000
250000000c00000002000000190000000c000000fffbf000180000000c00000000000000
1e000000180000000e01000039000000240100004f000000140000000c0000000d000000
120000000c000000010000005400000058000000100100003c000000210100004a000000
010000000000204200002042100100003c000000020000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff5000000032002500070000000b000000250000000c000000
0d000080250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000001000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000
190000000c000000fffbf000180000000c000000000000001e0000001800000000000000
00000000e701000049010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000001000000250000000c00000003000000250000000c0000000200000019000000
0c000000fffbf000180000000c000000000000001e00000018000000190100003a000000
1d01000050000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
01000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000
fffbf000180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000e7010000
49010000520000007001000004000000f3ffffff00000000000000000000000090010000
000000cc0000000041007200690061006c00200043007900720000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000027000000ed00000000000000630000004f00000002000000
b8eb1300f0722103d8bf5a01d82c7d30a8ec1300b2f3063084722103200000007f000000
802000000100000010ed130070ed130000000000a8ec13000000000094ec130000000000
a0eb1300a7f206300cbe5a01cfe4f7775498e7770000ffff2cec13000000000030ec1300
001000006b98e7770400000027000000ed00000034ec13002c7021032c70210370ed1300
84ec13000100000028ff01300000130072ed130000000000090000002c702103a86f2103
090041009540c6779e54c677e80a0aea5c000000bcec1300c0b3a600a0ec13009ef50030
e80a0aea6476000800000000250000000c00000004000000250000000c00000008000080
280000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000004000000250000000c00000003000000250000000c0000000800008019000000
0c000000fffbf000180000000c000000000000001e0000001800000031000000fd000000
b10100003c010000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
04000000250000000c00000003000000250000000c00000008000080190000000c000000
fffbf000180000000c000000000000001e0000001800000031000000fd000000b1010000
3c010000260000001c000000020000000000000001000000000000000000000025000000
0c00000002000000180000000c0000009999ff00190000000c000000ffffff0014000000
0c0000000d000000120000000c000000020000002b000000180000003600000005010000
3d0000000c010000180000000c00000000000000190000000c000000fffbf00012000000
0c0000000100000054000000880000004100000000010000850000000f01000001000000
000020420000204241000000000100000a0000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff600000001f0440043804320430044204310430043d043a0409000000
070000000700000007000000070000000500000007000000070000000700000006000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000400000025000000
0c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000fffbf00018000000
0c000000000000001e0000001800000031000000fd000000b10100003c01000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000
03000000250000000c00000002000000190000000c000000fffbf000180000000c000000
000000001e0000001800000031000000fd000000b10100003c010000260000001c000000
0500000000000000010000000000000000000000250000000c0000000500000028000000
0c0000000200000027000000180000000200000000000000993366000000000025000000
0c00000002000000280000000c00000003000000180000000c0000009933660019000000
0c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000
18000000b600000005010000bd0000000c010000180000000c0000000000000019000000
0c000000fffbf000120000000c00000001000000540000006c000000c100000000010000
e50000000f010000010000000000204200002042c100000000010000050000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff580000001004320430043b044c040000
0900000007000000070000000700000007000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000004000000250000000c00000002000000250000000c000000
05000000190000000c000000fffbf000180000000c000000000000001e00000018000000
31000000fd000000b10100003c010000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000004000000250000000c00000002000000250000000c00000005000000
190000000c000000fffbf000180000000c000000000000001e0000001800000031000000
fd000000b10100003c010000260000001c00000003000000000000000100000000000000
00000000250000000c00000003000000280000000c000000050000002700000018000000
0500000000000000ffffcc0000000000250000000c00000005000000280000000c000000
02000000180000000c000000ffffcc00190000000c000000ffffff00140000000c000000
0d000000120000000c000000020000002b0000001800000036010000050100003d010000
0c010000180000000c00000000000000190000000c000000fffbf000120000000c000000
0100000054000000640000004101000000010000650100000f0100000100000000002042
000020424101000000010000040000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff540000001f0423041c04110409000000080000000b0000000900000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000
05000000250000000c00000003000000190000000c000000fffbf000180000000c000000
000000001e0000001800000031000000fd000000b10100003c010000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000005000000
250000000c00000003000000190000000c000000fffbf000180000000c00000000000000
1e0000001800000031000000fd000000b10100003c010000260000001c00000002000000
00000000010000000000000000000000250000000c00000002000000280000000c000000
0300000027000000180000000300000000000000ccffff0000000000250000000c000000
03000000280000000c00000005000000180000000c000000ccffff00190000000c000000
ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000
360000001a0100003d00000021010000180000000c00000000000000190000000c000000
fffbf000120000000c00000001000000540000006c000000410000001501000066000000
240100000100000000002042000020424100000015010000050000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff580000001d043004340440043004000009000000
07000000080000000700000007000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000004000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000
190000000c000000fffbf000180000000c000000000000001e0000001800000031000000
fd000000b10100003c010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000004000000250000000c00000003000000250000000c0000000200000019000000
0c000000fffbf000180000000c000000000000001e0000001800000031000000fd000000
b10100003c010000260000001c0000000500000000000000010000000000000000000000
250000000c00000005000000280000000c00000002000000270000001800000002000000
000000006600660000000000250000000c00000002000000280000000c00000003000000
180000000c00000066006600190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000
120000000c000000020000002b00000018000000b60000001a010000bd00000021010000
180000000c00000000000000190000000c000000fffbf000120000000c00000001000000
54000000a0000000c1000000150100001f01000024010000010000000000204200002042
c1000000150100000e0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
680000001f0440043e043c0456043d043204350441044204310430043d043a0409000000
070000000700000009000000030000000700000007000000070000000700000005000000
07000000070000000700000006000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000004000000250000000c00000002000000250000000c00000005000000
190000000c000000fffbf000180000000c000000000000001e0000001800000031000000
fd000000b10100003c010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000004000000250000000c00000002000000250000000c0000000500000019000000
0c000000fffbf000180000000c000000000000001e0000001800000031000000fd000000
b10100003c010000260000001c0000000300000000000000010000000000000000000000
250000000c00000003000000280000000c00000005000000270000001800000005000000
00000000ff80800000000000250000000c00000005000000280000000c00000002000000
180000000c000000ff808000190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000
120000000c000000020000002b00000018000000360100001a0100003d01000021010000
180000000c00000000000000190000000c000000fffbf000120000000c00000001000000
540000009400000041010000150100009001000024010000010000000000204200002042
41010000150100000c0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
6400000023043a04400435043a04410456043c04310430043d043a040800000006000000
070000000700000006000000070000000300000009000000070000000700000007000000
06000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000
250000000c00000005000000250000000c00000003000000190000000c000000fffbf000
180000000c000000000000001e0000001800000031000000fd000000b10100003c010000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000400000025000000
0c00000005000000250000000c00000003000000190000000c000000fffbf00018000000
0c000000000000001e0000001800000031000000fd000000b10100003c01000026000000
1c0000000200000000000000010000000000000000000000250000000c00000002000000
280000000c00000003000000270000001800000003000000000000000066cc0000000000
250000000c00000003000000280000000c00000005000000180000000c0000000066cc00
190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2b00000018000000360000002f0100003d00000036010000180000000c00000000000000
190000000c000000fffbf000120000000c0000000100000054000000b400000041000000
2a010000af00000039010000010000000000204200002042410000002a01000011000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff70000000240456043d043004
3d044104380420004204300420001a044004350434043804420400000b00000003000000
070000000700000007000000070000000700000004000000050000000700000004000000
080000000700000007000000080000000700000005000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000300000025000000
0c00000002000000190000000c000000fffbf000180000000c000000000000001e000000
1800000031000000fd000000b10100003c010000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000004000000250000000c00000003000000250000000c000000
02000000190000000c000000fffbf000180000000c000000000000001e00000018000000
31000000fd000000b10100003c010000260000001c000000050000000000000001000000
0000000000000000250000000c00000005000000280000000c0000000200000027000000
180000000200000000000000ccccff0000000000250000000c0000000200000028000000
0c00000003000000180000000c000000ccccff00190000000c000000ffffff0014000000
0c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000b60000002f010000
bd00000036010000180000000c00000000000000190000000c000000fffbf00012000000
0c00000001000000540000006c000000c10000002a010000dc0000003901000001000000
0000204200002042c10000002a010000050000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff5800000006043d04480456042000000003000000070000000b000000
0300000004000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
04000000250000000c00000002000000250000000c00000005000000190000000c000000
fffbf000180000000c000000000000001e0000001800000031000000fd000000b1010000
3c010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000
250000000c00000002000000250000000c00000005000000190000000c000000fffbf000
180000000c000000000000001e0000001800000031000000fd000000b10100003c010000
260000001c0000000300000000000000010000000000000000000000250000000c000000
03000000280000000c000000050000002700000018000000050000000000000000008000
00000000250000000c00000005000000280000000c00000002000000180000000c000000
00008000190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000
020000002b00000018000000360100002f0100003d01000036010000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000005000000
250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000008000
1e0000001800000031000000fd000000b10100003c010000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000500000025000000
0c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000080001e000000
180000000000000000000000e701000049010000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000004000000250000000c00000005000000250000000c000000
03000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000080001e00000018000000
0000000000000000e701000049010000250000000c00000004000080280000000c000000
05000000250000000c00000007000080280000000c00000003000000250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff0900000010000000e70100004901000021000000
08000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000008000220000000c000000
ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000
ffffff00180000000c00000000008000220000000c000000ffffffff4600000034000000
28000000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f
0000008000000080460000001c00000010000000454d462b024000000c00000000000000
0e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b020000
0000050000000c024901e70105000000090200000000050000000102fffbf00004000000
04010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e0004000000
2701ffff030000001e00050000000102fffbf00005000000090200000000040000002701
ffff030000001e00050000000102fffbf00005000000090200000000040000002c010000
0700000016044901e70100000000040000002701ffff030000001e00050000000102fffb
f00005000000090200000000040000002c0100000700000016044901e701000000000400
00002701ffff030000001e00050000000102fffbf0000500000009020000000004000000
2c0100000700000016044401e2010500050007000000fc02000080404000000004000000
2d01000008000000fa0200000100000000000000040000002d01010007000000fc020000
804040000000040000002d01020004000000f00100000500000009028040400005000000
0102804040000400000004010d0004000000020102000e00000024030500e4007600cc00
5000cc006f00e4009500e400760007000000fc020000804040000000040000002d010000
04000000f00102000e00000024030500e4007600e8004f00e8006e00e4009500e4007600
07000000fc020000ff8080000000040000002d01020004000000f0010000050000000902
ff808000050000000102ffffff001c00000024030c00cc005000d0004f00d2004f00d600
4f00d8004f00dc004f00de004f00e2004f00e4004f00e8004f00e4007600cc0050000700
0000fc020000003366000000040000002d01000004000000f001020007000000fc020000
003366000000040000002d01020004000000f00100000500000009020033660005000000
0102003366000e00000024030500eb0076000501500005016f00eb009500eb0076000700
0000fc0200000066cc000000040000002d01000004000000f00102000500000009020066
cc00050000000102ffffff001600000024030900ef004f00f3004f00f7004f00fb004f00
fd004f0001014f0005015000eb007600ef004f0007000000fc0200006666800000000400
00002d01020004000000f001000007000000fc020000666680000000040000002d010000
04000000f001020005000000090266668000050000000102666680000e00000024030500
ef0076001601510016017000ef009500ef00760007000000fc020000ccccff0000000400
00002d01020004000000f0010000050000000902ccccff00050000000102ffffff001600
000024030900090150000b0150000d01500011015000130151001501510017015100ef00
76000901500007000000fc020000000040000000040000002d01000004000000f0010200
05000000090200004000050000000102000040000e00000024030500f100770018015200
18017100f1009600f100770007000000fc020000000080000000040000002d0102000400
0000f001000007000000fc020000330033000000040000002d01000004000000f0010200
07000000fc020000330033000000040000002d01020004000000f0010000050000000902
33003300050000000102330033000e00000024030500df007600b8005100b8007000df00
9500df00760007000000fc020000660066000000040000002d01000004000000f0010200
05000000090266006600050000000102ffffff001600000024030900b8005100ba005100
bd005000bf005000c1005000c5005000c7005000df007600b800510007000000fc020000
668080000000040000002d01020004000000f001000007000000fc020000668080000000
040000002d01000004000000f00102000500000009026680800005000000010266808000
0e00000024030500db007700a7005400a7007300db009600db00770007000000fc020000
ccffff000000040000002d01020004000000f0010000050000000902ccffff0005000000
0102ffffff001600000024030900a7005400a9005400aa005300ae005300b0005300b200
5200b4005200db007700a700540007000000fc020000808066000000040000002d010000
04000000f001020007000000fc020000808066000000040000002d01020004000000f001
000005000000090280806600050000000102808066000e00000024030500d80077009800
570098007600d8009600d800770007000000fc020000ffffcc000000040000002d010000
04000000f0010200050000000902ffffcc00050000000102ffffff001600000024030900
98005700990056009b0056009e005500a0005500a2005400a4005400d800770098005700
07000000fc0200004d1a33000000040000002d01020004000000f001000007000000fc02
00004d1a33000000040000002d01000004000000f00102000500000009024d1a33000500
000001024d1a33000e00000024030500ce007b005b007a005b009900ce009a00ce007b00
07000000fc020000993366000000040000002d01020004000000f0010000050000000902
99336600050000000102ffffff004000000024031e005b007a005b0078005b0077005c00
76005d0074005d0073005e0072005f00700060006f0062006e0063006c0065006b006600
6a00680069006a0067006c0066006e006500710064007300630076006200780061007b00
60007e005f0081005e0084005d0087005c008a005b008e005b00ce007b005b007a000700
0000fc0200004d4d80000000040000002d01000004000000f00102000500000009024d4d
80000500000001024d4d8000720100002403b7006b0188006b018a006a018b006a018c00
6a018e0069018f0068019000670192006601930065019400640196006201970061019800
5f019a005d019b005b019c0059019d0057019e0055019f005201a1005001a2004d01a300
4a01a4004701a5004501a6004101a7003e01a7003b01a8003801a9003401aa003101aa00
2d01ab002a01ac002601ac002301ad001f01ad001b01ae001701ae001301af000f01af00
0b01af000701af000301b000ff00b000fb00b000f700b000f300b000ef00b000eb00b000
e700af00e300af00df00af00db00af00d700ae00d400ae00d000ad00cc00ad00c800ac00
c500ac00c100ab00bd00aa00ba00aa00b700a900b300a800b000a700ad00a700aa00a600
a700a500a400a400a100a3009f00a2009c00a1009a009f0097009e0095009d0093009c00
91009b008f009a008e0098008c0097008b00960089009400880093008700920086009000
86008f0085008e0084008c0084008b0084008a00840088008400a7008400a9008400aa00
8400ab008500ad008600ae008600af008700b1008800b2008900b3008b00b5008c00b600
8e00b7008f00b9009100ba009300bb009500bc009700bd009a00be009c00c0009f00c100
a100c200a400c300a700c400aa00c500ad00c600b000c600b300c700b700c800ba00c900
bd00c900c100ca00c500cb00c800cb00cc00cc00d000cc00d400cd00d700cd00db00ce00
df00ce00e300ce00e700ce00eb00cf00ef00cf00f300cf00f700cf00fb00cf00ff00cf00
0301cf000701ce000b01ce000f01ce001301ce001701cd001b01cd001f01cc002301cc00
2601cb002a01cb002d01ca003101c9003401c9003801c8003b01c7003e01c6004101c600
4501c5004701c4004a01c3004d01c2005001c1005201c0005501be005701bd005901bc00
5b01bb005d01ba005f01b9006101b7006201b6006401b5006501b3006601b2006701b100
6801af006901ae006a01ad006a01ab006a01aa006b01a9006b01a7006b01880007000000
fc0200009999ff000000040000002d01020004000000f00100000500000009029999ff00
050000000102ffffff0006010000240381001f01630023016400260164002a0165002d01
65003101660034016700380168003b0168003e01690041016a0045016b0047016c004a01
6d004d016e0050016f00520170005501710057017200590173005b0174005d0176005f01
7700610178006201790064017b0065017c0066017d0067017f0068018000690181006a01
83006a0184006a0185006b0187006b0188006b018a006a018b006a018c006a018e006901
8f00680190006701920066019300650194006401960062019700610198005f019a005d01
9b005b019c0059019d0057019e0055019f005201a1005001a2004d01a3004a01a4004701
a5004501a6004101a7003e01a7003b01a8003801a9003401aa003101aa002d01ab002a01
ac002601ac002301ad001f01ad001b01ae001701ae001301af000f01af000b01af000701
af000301b000ff00b000fb00b000f700b000f300b000ef00b000eb00b000e700af00e300
af00df00af00db00af00d700ae00d400ae00d000ad00cc00ad00c800ac00c500ac00c100
ab00bd00aa00ba00aa00b700a900b300a800b000a700ad00a700aa00a600a700a500a400
a400a100a3009f00a2009c00a1009a009f0097009e0095009d0093009c0091009b008f00
9a008e0098008c0097008b0096008900940088009300870092008600900086008f008500
8e0084008c0084008b0084008a008400880084008700f70088001f01630008000000fa02
00000000000000000000040000002d01000007000000fc020000ffffff00000004000000
2d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d0101000500
00000102ffffff000500000009029999ff00040000002c0100000700000016044901e701
00000000040000002d010000040000002d010300040000002701ffff030000001e000400
00002d010200040000002d010100050000000102ffffff000500000009029999ff000400
00002c0100000700000016044901e701000000001c000000fb02f4ff0000000000009001
000000cc00000000417269616c2043797200000000000000000000000000000000000000
00000000040000002d0104001c000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d000000000000000000000000000000000000000000000000000004000000
2d010500040000002d010400040000002d010500040000002d010400040000002d010000
040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01
0400040000002d010200040000002d010100050000000102ffffff000500000009029999
ff00040000002c010000070000001604df005701c9003a01050000000902000000000500
00000102fffbf0000400000004010d0004000000020101000c000000320acc003c010300
000037302500070007000b00040000002d010500040000002d010400040000002d010000
040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01
0400040000002d010200040000002d010100050000000102fffbf0000500000009020000
0000040000002c0100000700000016044901e70100000000040000002d01050004000000
2d010400040000002d010500040000002d010400040000002d010000040000002d010300
040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01
0200040000002d010100050000000102fffbf00005000000090200000000040000002c01
00000700000016046c006600560049000400000004010d0004000000020101000c000000
320a59004b000300000031352500070007000b00040000002d010500040000002d010400
040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000000
1e00040000002d010400040000002d010200040000002d010100050000000102fffbf000
05000000090200000000040000002c0100000700000016044901e7010000000004000000
2d010500040000002d010400040000002d010500040000002d010400040000002d010000
040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01
0400040000002d010200040000002d010100050000000102fffbf0000500000009020000
0000040000002c01000007000000160455009b003f0085000400000004010d0004000000
020101000a000000320a4200870002000000322507000b00040000002d01050004000000
2d010400040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff
030000001e00040000002d010400040000002d010200040000002d010100050000000102
fffbf00005000000090200000000040000002c0100000700000016044901e70100000000
040000002d010500040000002d010400040000002d010500040000002d01040004000000
2d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000400
00002d010400040000002d010200040000002d010100050000000102fffbf00005000000
090200000000040000002c0100000700000016045100aa003b0094000400000004010d00
04000000020101000a000000320a3e00960002000000322507000b00040000002d010500
040000002d010400040000002d010000040000002d010300040000002d01050004000000
2701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010200040000002d0101000500
00000102fffbf00005000000090200000000040000002c0100000700000016044901e701
00000000040000002d010500040000002d010400040000002d010500040000002d010400
040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000000
1e00040000002d010400040000002d010200040000002d010100050000000102fffbf000
05000000090200000000040000002c0100000700000016044f00c0003900aa0004000000
04010d0004000000020101000a000000320a3c00ac0002000000322507000b0004000000
2d010500040000002d010400040000002d010000040000002d010300040000002d010500
040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010200040000002d01
0100050000000102fffbf00005000000090200000000040000002c010000070000001604
4901e70100000000040000002d010500040000002d010400040000002d01050004000000
2d010400040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff
030000001e00040000002d010400040000002d010200040000002d010100050000000102
fffbf00005000000090200000000040000002c0100000700000016044d00e2003700cc00
0400000004010d0004000000020101000a000000320a3a00ce0002000000342507000b00
040000002d010500040000002d010400040000002d010000040000002d01030004000000
2d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0102000400
00002d010100050000000102fffbf00005000000090200000000040000002c0100000700
000016044901e70100000000040000002d010500040000002d010400040000002d010500
040000002d010400040000002d010000040000002d010300040000002d01050004000000
2701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010200040000002d0101000500
00000102fffbf00005000000090200000000040000002c0100000700000016044d000801
3700f2000400000004010d0004000000020101000a000000320a3a00f400020000003325
07000b00040000002d010500040000002d010400040000002d010000040000002d010300
040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01
0200040000002d010100050000000102fffbf00005000000090200000000040000002c01
00000700000016044901e70100000000040000002d010500040000002d01040004000000
2d010500040000002d010400040000002d010000040000002d010300040000002d010500
040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010200040000002d01
0100050000000102fffbf00005000000090200000000040000002c010000070000001604
4f00240139000e010400000004010d0004000000020101000a000000320a3c0010010200
0000322507000b00040000002d010500040000002d010400040000002d01000004000000
2d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0104000400
00002d010200040000002d010100050000000102fffbf000050000000902000000000400
00002c0100000700000016044901e70100000000040000002d010000040000002d010300
040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01
0200040000002d010100050000000102fffbf00005000000090200000000040000002c01
000007000000160450001d013a001901040000002d010000040000002d01030004000000
2d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0102000400
00002d010100050000000102fffbf00005000000090200000000040000002c0100000700
000016044901e701000000001c000000fb02f3ff0000000000009001000000cc00000000
417269616c20437972000000000000000000000000000000000000000000000004000000
2d01060008000000fa02050000000000ffffff00040000002d01070004000000f0010100
040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000000
1e00040000002d010600040000002d010200040000002d010700050000000102fffbf000
05000000090200000000040000002c0100000700000016043c01b101fd00310004000000
2d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000400
00002d010600040000002d010200040000002d010700050000000102fffbf00005000000
090200000000040000002c0100000700000016043c01b101fd00310008000000fa020000
0100000000000000040000002d0101000500000009029999ff00050000000102ffffff00
0400000004010d000400000002010200070000001b040d013e0005013600050000000902
00000000050000000102fffbf000040000000201010016000000320a000141000a000000
cff0e8e2e0f2e1e0edea0900070007000700070005000700070007000600040000002d01
0000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e0004000000
2d010600040000002d010200040000002d010100050000000102fffbf000050000000902
00000000040000002c0100000700000016043c01b101fd003100040000002d0100000400
00002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600
040000002d010200040000002d010100050000000102fffbf00005000000090200000000
040000002c0100000700000016043c01b101fd00310008000000fa020000010000000000
0000040000002d01080004000000f001010007000000fc02000099336600000004000000
2d01010004000000f001020005000000090299336600050000000102ffffff0004000000
04010d000400000002010200070000001b040d01be000501b60005000000090200000000
050000000102fffbf00004000000020101000f000000320a0001c10005000000c0e2e0eb
fce009000700070007000700040000002d010000040000002d010300040000002d010500
040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010100040000002d01
0800050000000102fffbf00005000000090200000000040000002c010000070000001604
3c01b101fd003100040000002d010000040000002d010300040000002d01050004000000
2701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010100040000002d0108000500
00000102fffbf00005000000090200000000040000002c0100000700000016043c01b101
fd00310008000000fa0200000100000000000000040000002d01020004000000f0010800
07000000fc020000ffffcc000000040000002d01080004000000f0010100050000000902
ffffcc00050000000102ffffff000400000004010d000400000002010200070000001b04
0d013e010501360105000000090200000000050000000102fffbf0000400000002010100
0d000000320a0001410104000000cfd3ccc1090008000b000900040000002d0100000400
00002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600
040000002d010800040000002d010200050000000102fffbf00005000000090200000000
040000002c0100000700000016043c01b101fd003100040000002d010000040000002d01
0300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01060004000000
2d010800040000002d010200050000000102fffbf0000500000009020000000004000000
2c0100000700000016043c01b101fd00310008000000fa02000001000000000000000400
00002d01010004000000f001020007000000fc020000ccffff000000040000002d010200
04000000f0010800050000000902ccffff00050000000102ffffff000400000004010d00
0400000002010200070000001b0422013e001a0136000500000009020000000005000000
0102fffbf00004000000020101000f000000320a1501410005000000cde0e4f0e0e00900
0700080007000700040000002d010000040000002d010300040000002d01050004000000
2701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010200040000002d0101000500
00000102fffbf00005000000090200000000040000002c0100000700000016043c01b101
fd003100040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff
030000001e00040000002d010600040000002d010200040000002d010100050000000102
fffbf00005000000090200000000040000002c0100000700000016043c01b101fd003100
08000000fa0200000100000000000000040000002d01080004000000f001010007000000
fc020000660066000000040000002d01010004000000f001020005000000090266006600
050000000102ffffff000400000004010d000400000002010200070000001b042201be00
1a01b60005000000090200000000050000000102fffbf00004000000020101001c000000
320a1501c1000e000000cff0eeecb3ede2e5f1f2e1e0edea090007000700090003000700
07000700070005000700070007000600040000002d010000040000002d01030004000000
2d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d0101000400
00002d010800050000000102fffbf00005000000090200000000040000002c0100000700
000016043c01b101fd003100040000002d010000040000002d010300040000002d010500
040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010100040000002d01
0800050000000102fffbf00005000000090200000000040000002c010000070000001604
3c01b101fd00310008000000fa0200000100000000000000040000002d01020004000000
f001080007000000fc020000ff8080000000040000002d01080004000000f00101000500
00000902ff808000050000000102ffffff000400000004010d0004000000020102000700
00001b0422013e011a01360105000000090200000000050000000102fffbf00004000000
0201010019000000320a150141010c000000d3eaf0e5eaf1b3ece1e0edea080006000700
070006000700030009000700070007000600040000002d010000040000002d0103000400
00002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010800
040000002d010200050000000102fffbf00005000000090200000000040000002c010000
0700000016043c01b101fd003100040000002d010000040000002d010300040000002d01
0500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d01080004000000
2d010200050000000102fffbf00005000000090200000000040000002c01000007000000
16043c01b101fd00310008000000fa0200000100000000000000040000002d0101000400
0000f001020007000000fc0200000066cc000000040000002d01020004000000f0010800
0500000009020066cc00050000000102ffffff000400000004010d000400000002010200
070000001b0437013e002f01360005000000090200000000050000000102fffbf0000400
00000201010021000000320a2a01410011000000d4b3ede0edf1e820f2e020caf0e5e4e8
f2010b000300070007000700070007000400050007000400080007000700080007000500
040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000000
1e00040000002d010600040000002d010200040000002d010100050000000102fffbf000
05000000090200000000040000002c0100000700000016043c01b101fd00310004000000
2d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000400
00002d010600040000002d010200040000002d010100050000000102fffbf00005000000
090200000000040000002c0100000700000016043c01b101fd00310008000000fa020000
0100000000000000040000002d01080004000000f001010007000000fc020000ccccff00
0000040000002d01010004000000f0010200050000000902ccccff00050000000102ffff
ff000400000004010d000400000002010200070000001b043701be002f01b60005000000
090200000000050000000102fffbf00004000000020101000f000000320a2a01c1000500
0000b2edf8b320e0030007000b0003000400040000002d010000040000002d0103000400
00002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010100
040000002d010800050000000102fffbf00005000000090200000000040000002c010000
0700000016043c01b101fd003100040000002d010000040000002d010300040000002d01
0500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d01010004000000
2d010800050000000102fffbf00005000000090200000000040000002c01000007000000
16043c01b101fd00310008000000fa0200000100000000000000040000002d0102000400
0000f001080007000000fc020000000080000000040000002d01080004000000f0010100
05000000090200008000050000000102ffffff000400000004010d000400000002010200
070000001b0437013e012f013601040000002d010000040000002d010300040000002d01
0500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d01080004000000
2d010200050000000102ffffff0005000000090200008000040000002c01000007000000
16043c01b101fd003100040000002d010000040000002d010300040000002d0105000400
00002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010800040000002d010200
050000000102ffffff0005000000090200008000040000002c0100000700000016044901
e70100000000040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701
ffff030000001e00040000002d010600040000002d010800040000002d01020005000000
0102ffffff0005000000090200008000040000002c0100000700000016044901e7010000
000007000000fc020000000000000000040000002d01010004000000f001080004000000
2d01000004000000f0010200040000002d010500040000002701ffff030000001e000500
00000102ffffff0005000000090200008000040000002701ffff030000001e0005000000
0102ffffff0005000000090200008000040000002701ffff030000000000

Рис. 2.5. POS-термінали в торговій мережі на 01.01.08

picscalex1000100090000031f2f000008001610000000001610000026060f002220574d
46430100000000000100e368000000000200000000200000c0180000c038000001000000
6c00000029000000230000008d010000070100000000000000000000c0440000982b0000
20454d4600000100c03800000a0300000500000000000000000000000000000020030000
5802000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a9030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000110c0db0100000060000000
60000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e400100
0c00000000000000244001000c00000000000000214007000c0000000000000030400200
10000000040000000000803f044000000c00000000000000180000000c00000000000000
190000000c000000fffbf000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000
ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000
fffbf000180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff2100000008000000
190000000c000000fffbf000180000000c000000000000001e0000001800000000000000
00000000b801000017010000220000000c000000ffffffff210000000800000019000000
0c000000fffbf000180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
b801000017010000220000000c000000ffffffff2100000008000000190000000c000000
fffbf000180000000c000000000000001e000000180000000500000005000000b3010000
12010000270000001800000001000000000000006666800000000000250000000c000000
01000000260000001c000000020000000000000001000000000000000000000025000000
0c0000000200000027000000180000000300000000000000666680000000000025000000
0c00000003000000280000000c00000001000000180000000c0000006666800019000000
0c00000066668000140000000c0000000d000000120000000c0000000200000056000000
300000008900000040000000ce0000007600000005000000ce005a008900400089005c00
ce007600ce005a0027000000180000000100000000000000666680000000000025000000
0c00000001000000280000000c000000030000005600000030000000ce00000039000000
f10000007600000005000000ce005a00f1003900f1005500ce007600ce005a0027000000
180000000300000000000000ccccff0000000000250000000c0000000300000028000000
0c00000001000000180000000c000000ccccff00190000000c000000ffffff0056000000
940000008900000037000000f20000005a0000001e000000890040008c003f0090003e00
93003d0096003c0099003c009e003b00a1003a00a4003a00a9003900ad003900b0003800
b5003800b9003800bc003700c0003700c5003700c9003700cc003700d2003700d5003700
d9003700de003700e2003700e6003800e9003800ee003800f2003900ce005a0089004000
270000001800000001000000000000000033660000000000250000000c00000001000000
280000000c00000003000000270000001800000003000000000000000033660000000000
250000000c00000003000000280000000c00000001000000180000000c00000000336600
190000000c0000000033660056000000300000005700000058000000bc0000007b000000
05000000bc005f005700580057007400bc007b00bc005f00270000001800000001000000
000000000066cc0000000000250000000c00000001000000280000000c00000003000000
180000000c0000000066cc00190000000c000000ffffff00560000007000000057000000
45000000bc0000005f00000015000000570058005700570058005600590055005a005400
5c0053005d0051005e00500060004f0063004d0064004c0066004b0069004a006b004900
6d0048006f004700720047007400460077004500bc005f00570058002700000018000000
03000000000000008040400000000000250000000c00000003000000280000000c000000
01000000180000000c00000080404000190000000c000000804040005600000070000000
5200000064000000570000008b0000001500000057006f0056006e0055006d0054006c00
53006a005300690052006800520067005200650052006400520080005200810052008300
520084005300850053008600540088005500890056008a0057008b0057006f0027000000
1800000001000000000000008040400000000000250000000c0000000100000028000000
0c0000000300000056000000300000005700000064000000b90000008b00000005000000
b900640057006f0057008b00b9008000b900640027000000180000000300000000000000
ff80800000000000250000000c00000003000000280000000c0000000100000018000000
0c000000ff808000190000000c000000ffffff005600000064000000520000005d000000
b90000006f0000001200000057006f0056006e0055006d0054006c0053006a0053006900
520068005200670052006600520065005200640052006200520061005300600053005f00
54005d00b900640057006f00270000001800000001000000000000004d4d800000000000
250000000c00000001000000280000000c00000003000000180000000c0000004d4d8000
190000000c0000004d4d800056000000a000000043010000600000005401000090000000
210000005401600054016100530163005301650052016600520167005101680050016900
4f016b004e016c004c016e004b016f004901700047017100450173004301740043019000
45018f0047018d0049018c004b018b004c018a004e0188004f0187005001850051018400
52018300520182005301810053017f0054017d0054017c00540160002700000018000000
03000000000000004d4d800000000000250000000c00000003000000280000000c000000
010000005600000030000000ec00000060000000430100008f00000005000000ec006000
4301730043018f00ec007c00ec006000270000001800000001000000000000009999ff00
00000000250000000c00000001000000280000000c00000003000000180000000c000000
9999ff00190000000c000000ffffff0056000000dc000000ec0000003f00000054010000
740000003000000010013f0013013f00180140001b0141001e0141002201420026014300
290144002c014400300145003301460035014700380148003c0149003e014a0040014b00
43014d0045014e0047014f00480150004b0152004c0153004e0154004f01560050015700
5101580052015a0053015b0053015d0053015e0054016000540161005401620053016400
530165005201660051016800500169004f016b004e016c004c016e004b016f0049017000
480171004501730043017400ec00600010013f0027000000180000000300000000000000
3300330000000000250000000c00000003000000280000000c0000000100000018000000
0c00000033003300190000000c0000003300330056000000700000005a00000072000000
67000000980000001500000067007c0065007b0064007a0062007800600077005f007700
5e0076005c0075005b0073005a0072005a008e005b008f005c0091005e0092005f009300
600093006200940064009600650097006700980067007c00270000001800000001000000
000000003300330000000000250000000c00000001000000280000000c00000003000000
56000000300000006700000067000000bc0000009700000005000000bc00670067007b00
67009700bc008300bc006700270000001800000003000000000000006600660000000000
250000000c00000003000000280000000c00000001000000180000000c00000066006600
190000000c000000ffffff00560000004c0000005a00000067000000bc0000007c000000
0c00000067007c0065007b0064007a0062007800600077005f0077005e0076005c007500
5b0073005a007200bc00670067007c00270000001800000001000000000000004d1a3300
00000000250000000c00000001000000280000000c00000003000000180000000c000000
4d1a3300190000000c0000004d1a330056000000e8000000ee0000007f00000038010000
aa0000003300000038017f003601800034018100320182002f0183002d01830029018500
2701860024018600210187001e0188001b0189001801890015018a0012018b000f018b00
0b018c0008018c0003018d0000018d00fc008e00f9008e00f5008e00f1008e00ee008e00
ee00aa00f100aa00f500aa00f900aa00fc00aa000001a9000301a9000801a8000b01a800
0f01a7001201a7001501a6001801a5001b01a5001e01a4002101a3002401a2002701a200
2901a1002d019f002f019f0032019e0034019d0036019c0038019b0038017f0027000000
1800000003000000000000004d1a330000000000250000000c0000000300000028000000
0c000000010000005600000030000000e10000006b000000ed000000aa00000005000000
e1006b00ed008e00ed00aa00e1008700e1006b0027000000180000000100000000000000
9933660000000000250000000c00000001000000280000000c0000000300000018000000
0c00000099336600190000000c000000ffffff005600000088000000e10000006b000000
380100008e0000001b00000038017f003601800034018100320182002f0183002d018300
290185002701860024018600210187001e0188001b0189001801890015018a0012018b00
0f018b000b018c0008018c0003018d0000018d00fc008e00f9008e00f5008e00f1008e00
ee008e00e1006b0038017f00270000001800000003000000000000006680800000000000
250000000c00000003000000280000000c00000001000000180000000c00000066808000
190000000c0000006680800056000000d00000007100000080000000bb000000ab000000
2d000000bb008f00b8008e00b3008e00af008e00ab008e00a6008d00a3008d009f008c00
9b008b0097008b0094008a008f0089008c00890089008800850087008200860080008500
7c0084007900830077008200740081007100800071009c0074009d0077009e0079009f00
7c00a0008000a1008200a2008500a3008900a4008c00a5008f00a5009400a6009700a700
9b00a7009f00a800a300a900a600a900ab00aa00af00aa00b300aa00b800aa00bb00ab00
bb008f00270000001800000001000000000000006680800000000000250000000c000000
01000000280000000c000000030000005600000030000000bb0000006b000000c6000000
aa00000005000000c6006b00bb008e00bb00aa00c6008700c6006b002700000018000000
0300000000000000ccffff0000000000250000000c00000003000000280000000c000000
01000000180000000c000000ccffff00190000000c000000ffffff00560000007c000000
710000006b000000c60000008f00000018000000bb008f00b8008e00b3008e00af008e00
ab008e00a6008d00a3008d009f008c009b008b0097008b0094008a008f0089008c008900
890088008500870082008600800085007c00840079008300770082007400810071008000
c6006b00bb008f0027000000180000000100000000000000808066000000000025000000
0c00000001000000280000000c00000003000000180000000c0000008080660019000000
0c000000808066005600000058000000c80000008f000000e0000000ac0000000f000000
e0008f00dc009000d9009000d3009000d0009000cc009000c8009000c800ac00cc00ac00
d000ac00d300ac00d900ac00dc00ac00e000ab00e0008f00270000001800000003000000
00000000ffffcc0000000000250000000c00000003000000280000000c00000001000000
180000000c000000ffffcc00190000000c000000ffffff005600000040000000c8000000
6c000000e00000009000000009000000e0008f00dc009000d9009000d3009000d0009000
cc009000c8009000d3006c00e0008f00250000000c00000007000080250000000c000000
00000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000
250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000ffffcc00
1e000000180000000000000000000000b801000017010000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000ffffcc001e000000180000000000000000000000b80100001701000052000000
7001000001000000f4ffffff00000000000000000000000090010000000000cc00000000
41007200690061006c002000430079007200000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005a01
389b353180200000b3b3b130690b0a8c00000000e4c41300b0c513007800000080000000
f60700004cab3531e0c4130001000000e4c413000c0000008c285a01e4c4130053aa0030
14285a0114c513001400000070585a0110ce13000b00000034c413009ec4003008000000
00000000000000009cc313000000d3770000000000e0fd7f9cc313003f3cd37768c31300
423bd3770000000030023200f0ffffff0000000001000000010000001400000001000000
000000000000000010000000000000000000000050c31300a03e5a01e0c313009540c677
9e54c677060a0a575c00000014c4130014285a01f8c313009ef50030060a0a5764760008
00000000250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c000000
01000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000
250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000ffffcc00
1e0000001800000052010000450000006f0100005b000000180000000c00000000000000
190000000c000000fffbf000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000
540000006000000054010000480000006c01000056000000010000000000204200002042
5401000048000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
54000000320035002500000007000000070000000b000000250000000c0000000d000080
250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000001000000250000000c00000003000000250000000c0000000200000019000000
0c000000fffbf000180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
b801000017010000250000000c0000000d000080250000000c0000000100000025000000
0c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000250000000c000000
02000000190000000c000000fffbf000180000000c000000000000001e00000018000000
1a010000a600000037010000bc000000140000000c0000000d000000120000000c000000
0100000054000000600000001c010000a900000034010000b70000000100000000002042
000020421c010000a9000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff54000000310032002500000007000000070000000b000000250000000c000000
0d000080250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000001000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000
190000000c000000fffbf000180000000c000000000000001e0000001800000000000000
00000000b801000017010000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000
250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000300000025000000
0c00000002000000190000000c000000fffbf000180000000c000000000000001e000000
18000000ca000000ad000000e0000000c3000000140000000c0000000d00000012000000
0c000000010000005400000058000000cc000000b0000000dd000000be00000001000000
0000204200002042cc000000b0000000020000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff5000000033002500070000000b000000250000000c0000000d000080
250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000001000000250000000c00000003000000250000000c0000000200000019000000
0c000000fffbf000180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
b801000017010000250000000c0000000d000080250000000c0000000100000025000000
0c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000250000000c000000
02000000190000000c000000fffbf000180000000c000000000000001e00000018000000
74000000a600000091000000bc000000140000000c0000000d000000120000000c000000
01000000540000006000000076000000a90000008e000000b70000000100000000002042
0000204276000000a9000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff54000000310032002500000007000000070000000b000000250000000c000000
0d000080250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000001000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000
190000000c000000fffbf000180000000c000000000000001e0000001800000000000000
00000000b801000017010000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000
250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000300000025000000
0c00000002000000190000000c000000fffbf000180000000c000000000000001e000000
18000000450000008e0000005b000000a4000000140000000c0000000d00000012000000
0c0000000100000054000000580000004700000091000000580000009f00000001000000
00002042000020424700000091000000020000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff5000000034002500070000000b000000250000000c0000000d000080
250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000001000000250000000c00000003000000250000000c0000000200000019000000
0c000000fffbf000180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
b801000017010000250000000c0000000d000080250000000c0000000100000025000000
0c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000250000000c000000
02000000190000000c000000fffbf000180000000c000000000000001e00000018000000
37000000790000004d0000008f000000140000000c0000000d000000120000000c000000
010000005400000058000000390000007c0000004a0000008a0000000100000000002042
00002042390000007c000000020000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff5000000037002500070000000b000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000001000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
01000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000
fffbf000180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000b8010000
17010000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c000000
0d000080250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000001000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000
190000000c000000fffbf000180000000c000000000000001e0000001800000048000000
3c0000005e00000052000000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000
54000000580000004a0000003f0000005b0000004d000000010000000000204200002042
4a0000003f000000020000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
5000000039002500070000000b000000760c000026060f00e218574d4643010000000000
010000000000000002000000c018000000000000c0380000250000000c0000000d000080
250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000001000000250000000c00000003000000250000000c0000000200000019000000
0c000000fffbf000180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
b801000017010000250000000c0000000d000080250000000c0000000100000025000000
0c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000250000000c000000
02000000190000000c000000fffbf000180000000c000000000000001e00000018000000
a300000020000000c000000036000000140000000c0000000d000000120000000c000000
010000005400000060000000a500000023000000bd000000310000000100000000002042
00002042a500000023000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff54000000310035002500000007000000070000000b000000250000000c000000
0d000080250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000001000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000
190000000c000000fffbf000180000000c000000000000001e0000001800000000000000
00000000b801000017010000250000000c00000008000080280000000c00000002000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000003000000250000000c00000008000080190000000c000000fffbf00018000000
0c000000000000001e0000001800000024000000ce0000008f0100000a01000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
03000000250000000c00000008000080190000000c000000fffbf000180000000c000000
000000001e0000001800000024000000ce0000008f0100000a010000260000001c000000
0200000000000000010000000000000000000000250000000c0000000200000027000000
1800000004000000000000009999ff0000000000250000000c0000000400000028000000
0c00000003000000180000000c0000009999ff00190000000c000000ffffff0014000000
0c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001800000029000000d5000000
30000000dc000000180000000c00000000000000190000000c000000fffbf00012000000
0c00000001000000540000008800000034000000d100000077000000df00000001000000
000020420000204234000000d10000000a0000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff600000001f0440043804320430044204310430043d043a0409000000
070000000700000006000000070000000500000007000000070000000700000006000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000004000000250000000c00000002000000190000000c000000fffbf00018000000
0c000000000000001e0000001800000024000000ce0000008f0100000a01000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
04000000250000000c00000002000000190000000c000000fffbf000180000000c000000
000000001e0000001800000024000000ce0000008f0100000a010000260000001c000000
0300000000000000010000000000000000000000250000000c0000000300000028000000
0c0000000200000027000000180000000200000000000000993366000000000025000000
0c00000002000000280000000c00000004000000180000000c0000009933660019000000
0c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000
18000000a2000000d5000000a9000000dc000000180000000c0000000000000019000000
0c000000fffbf000120000000c00000001000000540000006c000000ad000000d1000000
ce000000df000000010000000000204200002042ad000000d1000000050000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff580000001004320430043b044c040000
0700000006000000070000000700000007000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000250000000c000000
03000000190000000c000000fffbf000180000000c000000000000001e00000018000000
24000000ce0000008f0100000a010000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000001000000250000000c00000002000000250000000c00000003000000
190000000c000000fffbf000180000000c000000000000001e0000001800000024000000
ce0000008f0100000a010000260000001c00000004000000000000000100000000000000
00000000250000000c00000004000000280000000c000000030000002700000018000000
0300000000000000ffffcc0000000000250000000c00000003000000280000000c000000
02000000180000000c000000ffffcc00190000000c000000ffffff00140000000c000000
0d000000120000000c000000020000002b000000180000001b010000d500000022010000
dc000000180000000c00000000000000190000000c000000fffbf000120000000c000000
01000000540000006c00000026010000d10000004a010000df0000000100000000002042
0000204226010000d1000000050000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff580000001d043004340440043004000009000000070000000700000007000000
07000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000
250000000c00000003000000250000000c00000004000000190000000c000000fffbf000
180000000c000000000000001e0000001800000024000000ce0000008f0100000a010000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000003000000250000000c00000004000000190000000c000000fffbf00018000000
0c000000000000001e0000001800000024000000ce0000008f0100000a01000026000000
1c0000000200000000000000010000000000000000000000250000000c00000002000000
280000000c0000000400000027000000180000000400000000000000ccffff0000000000
250000000c00000004000000280000000c00000003000000180000000c000000ccffff00
190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2b0000001800000029000000e900000030000000f0000000180000000c00000000000000
190000000c000000fffbf000120000000c0000000100000054000000a000000034000000
e500000090000000f300000001000000000020420000204234000000e50000000e000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff680000001f0440043e043c04
56043d043204350441044204310430043d043a0409000000070000000700000009000000
030000000700000006000000070000000600000005000000070000000700000007000000
06000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000
250000000c00000004000000250000000c00000002000000190000000c000000fffbf000
180000000c000000000000001e0000001800000024000000ce0000008f0100000a010000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000004000000250000000c00000002000000190000000c000000fffbf00018000000
0c000000000000001e0000001800000024000000ce0000008f0100000a01000026000000
1c0000000300000000000000010000000000000000000000250000000c00000003000000
280000000c00000002000000270000001800000002000000000000006600660000000000
250000000c00000002000000280000000c00000004000000180000000c00000066006600
190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2b00000018000000a2000000e9000000a9000000f0000000180000000c00000000000000
190000000c000000fffbf000120000000c000000010000005400000094000000ad000000
e5000000fb000000f3000000010000000000204200002042ad000000e50000000c000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff6400000023043a0440043504
3a04410456043c04310430043d043a040800000006000000070000000700000006000000
06000000030000000900000007000000070000000700000006000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000
250000000c00000003000000190000000c000000fffbf000180000000c00000000000000
1e0000001800000024000000ce0000008f0100000a010000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000200000025000000
0c00000003000000190000000c000000fffbf000180000000c000000000000001e000000
1800000024000000ce0000008f0100000a010000260000001c0000000400000000000000
010000000000000000000000250000000c00000004000000280000000c00000003000000
27000000180000000300000000000000ff80800000000000250000000c00000003000000
280000000c00000002000000180000000c000000ff808000190000000c000000ffffff00
140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000180000001b010000
e900000022010000f0000000180000000c00000000000000190000000c000000fffbf000
120000000c0000000100000054000000b400000026010000e50000008d010000f3000000
01000000000020420000204226010000e5000000110000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff70000000240456043d0430043d0441043804200042043004
20001a044004350434043804420400000900000003000000070000000700000007000000
060000000700000003000000050000000700000003000000070000000700000007000000
070000000700000005000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000001000000250000000c00000003000000250000000c0000000400000019000000
0c000000fffbf000180000000c000000000000001e0000001800000024000000ce000000
8f0100000a010000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
01000000250000000c00000003000000250000000c00000004000000190000000c000000
fffbf000180000000c000000000000001e0000001800000024000000ce0000008f010000
0a010000260000001c000000020000000000000001000000000000000000000025000000
0c00000002000000280000000c0000000400000027000000180000000400000000000000
0066cc0000000000250000000c00000004000000280000000c0000000300000018000000
0c0000000066cc00190000000c000000ffffff00140000000c0000000d00000012000000
0c000000020000002b0000001800000029000000fd000000300000000401000018000000
0c00000000000000190000000c000000fffbf000120000000c0000000100000054000000
6c00000034000000f90000004c0000000701000001000000000020420000204234000000
f9000000050000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff58000000
06043d044804560420000000030000000700000009000000030000000300000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
04000000250000000c00000002000000190000000c000000fffbf000180000000c000000
000000001e0000001800000024000000ce0000008f0100000a010000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000
250000000c00000002000000190000000c000000fffbf000180000000c00000000000000
1e0000001800000024000000ce0000008f0100000a010000260000001c00000003000000
00000000010000000000000000000000250000000c00000003000000280000000c000000
0200000027000000180000000200000000000000ccccff0000000000250000000c000000
02000000280000000c00000004000000180000000c000000ccccff00190000000c000000
ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000
a2000000fd000000a900000004010000180000000c00000000000000190000000c000000
fffbf000120000000c00000001000000540000007c000000ad000000f9000000e7000000
07010000010000000000204200002042ad000000f9000000080000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff5c0000001e04490430043404310430043d043a04
090000000900000007000000070000000700000007000000070000000600000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
02000000250000000c00000003000000190000000c000000fffbf000180000000c000000
000000001e0000001800000024000000ce0000008f0100000a010000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000
250000000c00000003000000190000000c000000fffbf000180000000c00000000000000
1e000000180000000000000000000000b801000017010000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000200000025000000
0c00000003000000190000000c000000fffbf000180000000c000000000000001e000000
180000000000000000000000b801000017010000250000000c0000000400008028000000
0c00000002000000250000000c00000007000080280000000c0000000300000025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff0900000010000000b801000017010000
2100000008000000190000000c000000fffbf000180000000c0000000000000022000000
0c000000ffffffff0a000000100000000000000000000000210000000800000019000000
0c000000fffbf000180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff46000000
3400000028000000454d462b2a40000024000000180000000000803f0000008000000080
0000803f0000008000000080460000001c00000010000000454d462b024000000c000000
000000000e00000014000000000000001000000014000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c021701b80105000000090200000000050000000102fffbf000
0400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e00
040000002701ffff030000001e00050000000102fffbf000050000000902000000000400
00002701ffff030000001e00050000000102fffbf0000500000009020000000004000000
2c0100000700000016041701b80100000000040000002701ffff030000001e0005000000
0102fffbf00005000000090200000000040000002c0100000700000016041701b8010000
0000040000002701ffff030000001e00050000000102fffbf00005000000090200000000
040000002c0100000700000016041201b3010500050007000000fc020000666680000000
040000002d01000008000000fa0200000100000000000000040000002d01010007000000
fc020000666680000000040000002d01020004000000f001000005000000090266668000
050000000102666680000400000004010d0004000000020102000e00000024030500ce00
5a008900400089005c00ce007600ce005a0007000000fc02000066668000000004000000
2d01000004000000f00102000e00000024030500ce005a00f1003900f1005500ce007600
ce005a0007000000fc020000ccccff000000040000002d01020004000000f00100000500
00000902ccccff00050000000102ffffff004000000024031e00890040008c003f009000
3e0093003d0096003c0099003c009e003b00a1003a00a4003a00a9003900ad003900b000
3800b5003800b9003800bc003700c0003700c5003700c9003700cc003700d2003700d500
3700d9003700de003700e2003700e6003800e9003800ee003800f2003900ce005a008900
400007000000fc020000003366000000040000002d01000004000000f001020007000000
fc020000003366000000040000002d01020004000000f001000005000000090200336600
050000000102003366000e00000024030500bc005f005700580057007400bc007b00bc00
5f0007000000fc0200000066cc000000040000002d01000004000000f001020005000000
09020066cc00050000000102ffffff002e00000024031500570058005700570058005600
590055005a0054005c0053005d0051005e00500060004f0063004d0064004c0066004b00
69004a006b0049006d0048006f004700720047007400460077004500bc005f0057005800
07000000fc020000804040000000040000002d01020004000000f0010000050000000902
80404000050000000102804040002e0000002403150057006f0056006e0055006d005400
6c0053006a00530069005200680052006700520065005200640052008000520081005200
8300520084005300850053008600540088005500890056008a0057008b0057006f000700
0000fc020000804040000000040000002d01000004000000f00102000e00000024030500
b900640057006f0057008b00b9008000b900640007000000fc020000ff80800000000400
00002d01020004000000f0010000050000000902ff808000050000000102ffffff002800
00002403120057006f0056006e0055006d0054006c0053006a0053006900520068005200
670052006600520065005200640052006200520061005300600053005f0054005d00b900
640057006f0007000000fc0200004d4d80000000040000002d01000004000000f0010200
0500000009024d4d80000500000001024d4d800046000000240321005401600054016100
5301630053016500520166005201670051016800500169004f016b004e016c004c016e00
4b016f00490170004701710045017300430174004301900045018f0047018d0049018c00
4b018b004c018a004e0188004f0187005001850051018400520183005201820053018100
53017f0054017d0054017c005401600007000000fc0200004d4d80000000040000002d01
020004000000f00100000e00000024030500ec0060004301730043018f00ec007c00ec00
600007000000fc0200009999ff000000040000002d01000004000000f001020005000000
09029999ff00050000000102ffffff00640000002403300010013f0013013f0018014000
1b0141001e0141002201420026014300290144002c014400300145003301460035014700
380148003c0149003e014a0040014b0043014d0045014e0047014f00480150004b015200
4c0153004e0154004f015600500157005101580052015a0053015b0053015d0053015e00
54016000540161005401620053016400530165005201660051016800500169004f016b00
4e016c004c016e004b016f0049017000480171004501730043017400ec00600010013f00
07000000fc020000330033000000040000002d01020004000000f0010000050000000902
33003300050000000102330033002e0000002403150067007c0065007b0064007a006200
7800600077005f0077005e0076005c0075005b0073005a0072005a008e005b008f005c00
91005e0092005f009300600093006200940064009600650097006700980067007c000700
0000fc020000330033000000040000002d01000004000000f00102000e00000024030500
bc00670067007b0067009700bc008300bc00670007000000fc0200006600660000000400
00002d01020004000000f001000005000000090266006600050000000102ffffff001c00
000024030c0067007c0065007b0064007a0062007800600077005f0077005e0076005c00
75005b0073005a007200bc00670067007c0007000000fc0200004d1a3300000004000000
2d01000004000000f00102000500000009024d1a33000500000001024d1a33006a000000
2403330038017f003601800034018100320182002f0183002d0183002901850027018600
24018600210187001e0188001b0189001801890015018a0012018b000f018b000b018c00
08018c0003018d0000018d00fc008e00f9008e00f5008e00f1008e00ee008e00ee00aa00
f100aa00f500aa00f900aa00fc00aa000001a9000301a9000801a8000b01a8000f01a700
1201a7001501a6001801a5001b01a5001e01a4002101a3002401a2002701a2002901a100
2d019f002f019f0032019e0034019d0036019c0038019b0038017f0007000000fc020000
4d1a33000000040000002d01020004000000f00100000e00000024030500e1006b00ed00
8e00ed00aa00e1008700e1006b0007000000fc020000993366000000040000002d010000
04000000f001020005000000090299336600050000000102ffffff003a00000024031b00
38017f003601800034018100320182002f0183002d018300290185002701860024018600
210187001e0188001b0189001801890015018a0012018b000f018b000b018c0008018c00
03018d0000018d00fc008e00f9008e00f5008e00f1008e00ee008e00e1006b0038017f00
07000000fc020000668080000000040000002d01020004000000f0010000050000000902
66808000050000000102668080005e00000024032d00bb008f00b8008e00b3008e00af00
8e00ab008e00a6008d00a3008d009f008c009b008b0097008b0094008a008f0089008c00
8900890088008500870082008600800085007c0084007900830077008200740081007100
800071009c0074009d0077009e0079009f007c00a0008000a1008200a2008500a3008900
a4008c00a5008f00a5009400a6009700a7009b00a7009f00a800a300a900a600a900ab00
aa00af00aa00b300aa00b800aa00bb00ab00bb008f0007000000fc020000668080000000
040000002d01000004000000f00102000e00000024030500c6006b00bb008e00bb00aa00
c6008700c6006b0007000000fc020000ccffff000000040000002d01020004000000f001
0000050000000902ccffff00050000000102ffffff003400000024031800bb008f00b800
8e00b3008e00af008e00ab008e00a6008d00a3008d009f008c009b008b0097008b009400
8a008f0089008c008900890088008500870082008600800085007c008400790083007700
82007400810071008000c6006b00bb008f0007000000fc02000080806600000004000000
2d01000004000000f0010200050000000902808066000500000001028080660022000000
24030f00e0008f00dc009000d9009000d3009000d0009000cc009000c8009000c800ac00
cc00ac00d000ac00d300ac00d900ac00dc00ac00e000ab00e0008f0007000000fc020000
ffffcc000000040000002d01020004000000f0010000050000000902ffffcc0005000000
0102ffffff001600000024030900e0008f00dc009000d9009000d3009000d0009000cc00
9000c8009000d3006c00e0008f0008000000fa0200000000000000000000040000002d01
000007000000fc020000ffffff000000040000002d010300040000002701ffff03000000
1e00040000002d010200040000002d010100050000000102ffffff00050000000902ffff
cc00040000002c0100000700000016041701b80100000000040000002d01000004000000
2d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d0101000500
00000102ffffff00050000000902ffffcc00040000002c0100000700000016041701b801
000000001c000000fb02f4ff0000000000009001000000cc00000000417269616c204379
720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0104001c000000
fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00000000000000000000
00000000000000000000000000000000040000002d010500040000002d01040004000000
2d010500040000002d010400040000002d010000040000002d010300040000002d010500
040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010200040000002d01
0100050000000102ffffff00050000000902ffffcc00040000002c010000070000001604
5b006f014500520105000000090200000000050000000102fffbf0000400000004010d00
04000000020101000c000000320a480054010300000032352500070007000b0004000000
2d010500040000002d010400040000002d010000040000002d010300040000002d010500
040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010200040000002d01
0100050000000102fffbf00005000000090200000000040000002c010000070000001604
1701b80100000000040000002d010500040000002d010400040000002d01050004000000
2d010400040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff
030000001e00040000002d010400040000002d010200040000002d010100050000000102
fffbf00005000000090200000000040000002c010000070000001604bc003701a6001a01
0400000004010d0004000000020101000c000000320aa9001c0103000000313225000700
07000b00040000002d010500040000002d010400040000002d010000040000002d010300
040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01
0200040000002d010100050000000102fffbf00005000000090200000000040000002c01
00000700000016041701b80100000000040000002d010500040000002d01040004000000
2d010500040000002d010400040000002d010000040000002d010300040000002d010500
040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010200040000002d01
0100050000000102fffbf00005000000090200000000040000002c010000070000001604
c300e000ad00ca000400000004010d0004000000020101000a000000320ab000cc000200
0000332507000b00040000002d010500040000002d010400040000002d01000004000000
2d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0104000400
00002d010200040000002d010100050000000102fffbf000050000000902000000000400
00002c0100000700000016041701b80100000000040000002d010500040000002d010400
040000002d010500040000002d010400040000002d010000040000002d01030004000000
2d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0102000400
00002d010100050000000102fffbf00005000000090200000000040000002c0100000700
00001604bc009100a60074000400000004010d0004000000020101000c000000320aa900
76000300000031322500070007000b00040000002d010500040000002d01040004000000
2d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000400
00002d010400040000002d010200040000002d010100050000000102fffbf00005000000
090200000000040000002c0100000700000016041701b80100000000040000002d010500
040000002d010400040000002d010500040000002d010400040000002d01000004000000
2d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0104000400
00002d010200040000002d010100050000000102fffbf000050000000902000000000400
00002c010000070000001604a4005b008e0045000400000004010d000400000002010100
0a000000320a9100470002000000342507000b00040000002d010500040000002d010400
040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000000
1e00040000002d010400040000002d010200040000002d010100050000000102fffbf000
05000000090200000000040000002c0100000700000016041701b8010000000004000000
2d010500040000002d010400040000002d010500040000002d010400040000002d010000
040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01
0400040000002d010200040000002d010100050000000102fffbf0000500000009020000
0000040000002c0100000700000016048f004d00790037000400000004010d0004000000
020101000a000000320a7c00390002000000372507000b00040000002d01050004000000
2d010400040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff
030000001e00040000002d010400040000002d010200040000002d010100050000000102
fffbf00005000000090200000000040000002c0100000700000016041701b80100000000
040000002d010500040000002d010400040000002d010500040000002d01040004000000
2d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000400
00002d010400040000002d010200040000002d010100050000000102fffbf00005000000
090200000000040000002c01000007000000160452005e003c0048000400000004010d00
04000000020101000a000000320a3f004a0002000000392507000b00040000002d010500
040000002d010400040000002d010000040000002d010300040000002d01050004000000
2701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010200040000002d0101000500
00000102fffbf00005000000090200000000040000002c0100000700000016041701b801
00000000040000002d010500040000002d010400040000002d010500040000002d010400
040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000000
1e00040000002d010400040000002d010200040000002d010100050000000102fffbf000
05000000090200000000040000002c0100000700000016043600c0002000a30004000000
04010d0004000000020101000c000000320a2300a5000300000031352500070007000b00
040000002d010500040000002d010400040000002d010000040000002d01030004000000
2d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0102000400
00002d010100050000000102fffbf00005000000090200000000040000002c0100000700
000016041701b8010000000008000000fa02050000000000ffffff00040000002d010600
04000000f0010100040000002d010000040000002d010300040000002d01050004000000
2701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010200040000002d0106000500
00000102fffbf00005000000090200000000040000002c0100000700000016040a018f01
ce002400040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff
030000001e00040000002d010400040000002d010200040000002d010600050000000102
fffbf00005000000090200000000040000002c0100000700000016040a018f01ce002400
08000000fa0200000100000000000000040000002d01010007000000fc0200009999ff00
0000040000002d01070004000000f00102000500000009029999ff00050000000102ffff
ff000400000004010d000400000002010200070000001b04dd003100d500290005000000
090200000000050000000102fffbf000040000000201010016000000320ad10034000a00
0000cff0e8e2e0f2e1e0edea090007000700060007000500070007000700060004000000
2d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000400
00002d010400040000002d010700040000002d010100050000000102fffbf00005000000
090200000000040000002c0100000700000016040a018f01ce002400040000002d010000
040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01
0400040000002d010700040000002d010100050000000102fffbf0000500000009020000
0000040000002c0100000700000016040a018f01ce00240008000000fa02000001000000
00000000040000002d01020004000000f001010007000000fc0200009933660000000400
00002d01010004000000f001070005000000090299336600050000000102ffffff000400
000004010d000400000002010200070000001b04dd00aa00d500a2000500000009020000
0000050000000102fffbf00004000000020101000f000000320ad100ad0005000000c0e2
e0ebfce007000600070007000700040000002d010000040000002d010300040000002d01
0500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01010004000000
2d010200050000000102fffbf00005000000090200000000040000002c01000007000000
16040a018f01ce002400040000002d010000040000002d010300040000002d0105000400
00002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010100040000002d010200
050000000102fffbf00005000000090200000000040000002c0100000700000016040a01
8f01ce00240008000000fa0200000100000000000000040000002d01070004000000f001
020007000000fc020000ffffcc000000040000002d01020004000000f001010005000000
0902ffffcc00050000000102ffffff000400000004010d00040000000201020007000000
1b04dd002301d5001b0105000000090200000000050000000102fffbf000040000000201
01000f000000320ad100260105000000cde0e4f0e0e00900070007000700070004000000
2d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000400
00002d010400040000002d010200040000002d010700050000000102fffbf00005000000
090200000000040000002c0100000700000016040a018f01ce002400040000002d010000
040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01
0400040000002d010200040000002d010700050000000102fffbf0000500000009020000
0000040000002c0100000700000016040a018f01ce00240008000000fa02000001000000
00000000040000002d01010004000000f001070007000000fc020000ccffff0000000400
00002d01070004000000f0010200050000000902ccffff00050000000102ffffff000400
000004010d000400000002010200070000001b04f1003100e90029000500000009020000
0000050000000102fffbf00004000000020101001c000000320ae50034000e000000cff0
eeecb3ede2e5f1f2e1e0edea090007000700090003000700060007000600050007000700
07000600040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff
030000001e00040000002d010400040000002d010700040000002d010100050000000102
fffbf00005000000090200000000040000002c0100000700000016040a018f01ce002400
040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000000
1e00040000002d010400040000002d010700040000002d010100050000000102fffbf000
05000000090200000000040000002c0100000700000016040a018f01ce00240008000000
fa0200000100000000000000040000002d01020004000000f001010007000000fc020000
660066000000040000002d01010004000000f00107000500000009026600660005000000
0102ffffff000400000004010d000400000002010200070000001b04f100aa00e900a200
05000000090200000000050000000102fffbf000040000000201010019000000320ae500
ad000c000000d3eaf0e5eaf1b3ece1e0edea080006000700070006000600030009000700
070007000600040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701
ffff030000001e00040000002d010400040000002d010100040000002d01020005000000
0102fffbf00005000000090200000000040000002c0100000700000016040a018f01ce00
2400040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff0300
00001e00040000002d010400040000002d010100040000002d010200050000000102fffb
f00005000000090200000000040000002c0100000700000016040a018f01ce0024000800
0000fa0200000100000000000000040000002d01070004000000f001020007000000fc02
0000ff8080000000040000002d01020004000000f0010100050000000902ff8080000500
00000102ffffff000400000004010d000400000002010200070000001b04f1002301e900
1b0105000000090200000000050000000102fffbf000040000000201010021000000320a
e500260111000000d4b3ede0edf1e820f2e020caf0e5e4e8f20009000300070007000700
060007000300050007000300070007000700070007000500040000002d01000004000000
2d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0104000400
00002d010200040000002d010700050000000102fffbf000050000000902000000000400
00002c0100000700000016040a018f01ce002400040000002d010000040000002d010300
040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01
0200040000002d010700050000000102fffbf00005000000090200000000040000002c01
00000700000016040a018f01ce00240008000000fa020000010000000000000004000000
2d01010004000000f001070007000000fc0200000066cc000000040000002d0107000400
0000f00102000500000009020066cc00050000000102ffffff000400000004010d000400
000002010200070000001b0405013100fd00290005000000090200000000050000000102
fffbf00004000000020101000f000000320af900340005000000b2edf8b320e003000700
090003000300040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701
ffff030000001e00040000002d010400040000002d010700040000002d01010005000000
0102fffbf00005000000090200000000040000002c0100000700000016040a018f01ce00
2400040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff0300
00001e00040000002d010400040000002d010700040000002d010100050000000102fffb
f00005000000090200000000040000002c0100000700000016040a018f01ce0024000800
0000fa0200000100000000000000040000002d01020004000000f001010007000000fc02
0000ccccff000000040000002d01010004000000f0010700050000000902ccccff000500
00000102ffffff000400000004010d000400000002010200070000001b040501aa00fd00
a20005000000090200000000050000000102fffbf000040000000201010013000000320a
f900ad0008000000cef9e0e4e1e0edea0900090007000700070007000700060004000000
2d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000400
00002d010400040000002d010100040000002d010200050000000102fffbf00005000000
090200000000040000002c0100000700000016040a018f01ce002400040000002d010000
040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01
0400040000002d010100040000002d010200050000000102fffbf0000500000009020000
0000040000002c0100000700000016041701b80100000000040000002d01000004000000
2d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0104000400
00002d010100040000002d010200050000000102fffbf000050000000902000000000400
00002c0100000700000016041701b8010000000007000000fc0200000000000000000400
00002d01070004000000f0010100040000002d01000004000000f0010200040000002d01
0500040000002701ffff030000001e00050000000102fffbf00005000000090200000000
040000002701ffff030000001e00050000000102fffbf000050000000902000000000400
00002701ffff030000000000

Рис. 2.6. POS-термінали в пунктах видачі готівки на 01.01.08

Також необхідно звернути увагу на те, що найбільшу частку українського
ринку пластикових карток займають банківські картки локальних платіжних
систем. Вони розвиваються шляхом упровадження “зарплатних” проектів.
Однак, за невеликим винятком, ці картки не можна назвати платіжними, бо
вони використовуються лише для виконання основних банківських функцій –
видачі та приймання готівки. Застосування їх як засобу платежу в
торгівлі чи сфері послуг перешкоджають такі фактори:

ь немає домовленості між банками про взаємний прийом карток;

ь висока собівартість операцій, а отже вузька сфера застосування;

ь високі ризики;

ь не розроблені системи взаємодії із супутними системами.

Зважаючи на ці реалії, НБУ створює Національну систему масових
електроних платежів, покликану усунути основні перешкоди на шляху
запровадження справді масової платіжної системи.

Із цією метою НБУ разом із вітчизняними партнерами розробив технологію,
що грунтується на застосуванні смарт-карток – найсучасніших і
найнебеспечніших носіїв банківських платіжних інструментів. Нею
передбачено широке застосування оф-лайнових технологій ( які не
потребують якісних каналів зв’язку), що значно зменшує собівартість
операцій, а крім того дає змогу рентабельно виконувати навіть незначні
за сумами операції.

З упровадженням НСМЕП громадяни України матимуть змогу оплачувати товари
і послуги у безготівковій формі за допомогою смарт-карток, а також
зберігати і накопичувати заощадження у банках на поточних і карткових
рахунках. Таким чином, можна очікувати не лише значного розширення
можливостей банківської системи України завдяки додатковому залученню
коштів населення, а й забезпечення завдяки роботі НСМЕП додаткових
прибутків громадян у вигляді відсотків за залишком на їхніх банківських
рахунках [78].

Окрім того, технологією НСМЕП передбачено також широке застосування
платіжних карток юридичними особами — корпоративні та бізнес-картки.

НБУ вважає створення НСМЕП завершальною стадією у побудові системи
електронних платежів в Україні. НСМЕП за своєю масштабністю, складністю
та обсягом витрат на створення, запровадження і експлуатацію значно
перевищує існуючу систему електронних платежів НБУ. Враховуючи світовий
досвід, в Україні має бути емітовано не менше 10 мільйонів платіжних
карток НСМЕП, функціонувати щонайменше 100 тис. точок обслуговування
(платіжних терміналів у торгівлі, на транспорті, в сфері послуг,
банківських терміналів та банкоматів в банках).

Цей проект є дуже перспективним, але й дуже складним для втілення його в
життя. На сьогоднішній час існує багато перешкод, які необхідно подолати
для того, щоб проект почав ефективно працювати,а поки що, банківські
картки власних платіжних систем, займатимуть широкий сектор карткового
ринку України, що дає банку можливість мати свою захищену долю на ньому.
Це пояснюється тим, що впровадження подібних карткових систем є дуже
швидким і ефективним за рахунок інтенсивності застосування і відносно
невеликої площі розповсюдження. Серед локальних проектів в Україні
заслуговує на увагу система, що впроваджена УкрСиббанком. Впровадження
подібної карткової програми дає можливість банкам отримати додатковий
прибуток за рахунок розширення сфери послуг по залученню додаткових
клієнтів, прискорення руху грошових коштів, збільшення часу перебування
коштів в банках [84].

Таким чином, ринок пластикових карток в Україні можна вважати
перспективним і багатообіцяючим, якщо економічна ситуація в країні
залишиться більш-менш стабільною або поліпшиться. Цілком можливе
вибухове зростання кількості та грошового обсягу операцій за платіжними
картками. Підтвердженням цього може служити приклад таких країн, як
Чехія, Польща, Словенія, де банківських послуг уже розглядає платіжну
картку як звичайний інструмент доступу до свого рахунку в банку.

2.3 Позиціонування та послуги ХФ АКІБ “УкрСиббанк” “ХРУ” на ринку
пластикових карток.

2007 рік став для АКІБ “УкрСиббанк” роком активного впровадженяя
платіжних карток, був створений і узгоджений з НБУ локальний платіжний
проект банку – платіжна система “ГЕО”, яка базується на використанні
мікропроцесорних карток з високим рівнем безпеки і надійності. Метою
реалізації цього проекту є надання своїм клієнтам більш вигідних умов
обслуговування в порівнянні з міжнародними платіжними системами, а також
розширення спектру банківських послуг.

Картка ГЕО є надійним і перспективним продуктом для клієнтів банку.
Сьогодні – це, перш за все, інструмент для отримання заробітної платні,
але технологія платіжної системи “ГЕО” збудована таким чином, що по мірі
розвитку необхідної інфраструктури, клієнтам буде пропонуватися весь
набір операцій по пластиковій картці. Система з успіхом функціонує у
вісьмох філіях банку: в Києві, Харкові, Черкасах, Дніпропетровську,
Кривому Розі, Миколаєві, Северодонецьку та Полтаві. На базі карток “ГЕО”
були реалізовані зарплатні проекти на таких великих промислових
підприємтсвах України як ВАТ “АЗОТ” (м.Черкаси), ВАТ “Північний
гірничо-збагачувальний комбінат” (м.Кривий Ріг), ВАТ “Дніпровський
металургійний комбінат ім.Ф.Дзержинського” та інші клієнти банку [84].

Технологічним партнером АКІБ “УкрСиббанк” у цьому проекті виступила
австрійська фірма “BGS Smartcard Systems AG”, яка має великий досвід
реалізації подібних проектів у країнах СНД і в усьому світі. Обрана
технологія базується на стандарті UEPS, який запатентований французькою
фірмою NET1. робота з цим проектом провадилася за умов дотримання всіх
ліцензійних угод.

Платіжна система “ГЕО” є функціонально повним комплексом засобів
вирішальної задачі емісії й обслуговування карток, захисту інформації,
ведення карткових рахунків клієнтів. При цьому підтримується можливість
здійснення по рахунках широкого списку операцій:

ь поповнення рахунка готівковим і безготівковим шляхом,

ь одержання по картці готівки (у тому числі й у банкоматах),

ь використання картки як засобу платежу.

Платіжною системою здійснюється формування бухгалтерських документів по
карткових операціях, а також необхідні електронні і паперові документи
для проведення міжфіліальних розрахунків.

Основу ПС “ГЕО” складають: Головний Центр Емісії ПС “ГЕО” і
банки-учасники ПС “ГЕО”.

Головний Центр Емісії (ГЦЕ) ПС “ГЕО” — підрозділ ГБ АКІБ “Укрсиббанк”,
що має у своєму розпорядженні комплекс програмно-технічних засобів, які
забезпечують запис на всі картки. ГЦЕ здійснює первинну емісію карток,
веде контроль виконання загальних правил роботи системи, здійснює
включення/виключення Учасників, веде централізовану нормативно-довідкову
інформацію.

Банк-учасник ПС “ГЕО” — банківська установа, філія АКІБ “Укрсиббанк”
відкриває і веде рахунки клієнтів, приймає від клієнтів і зберігає на
їхніх рахунках грошові кошти, видає клієнтам і обслуговує картки.
Приєднаним банком-учасником вирішуються функції аналогічні
банкові-учасникові, але при цьому використовується база даних
банку-учасника.

Обслуговування карт клієнтів платіжної системи виконується набором
програмно-технічних засобів, які застосовуються структурними
підрозділами банку.

Операційний пункт — структурний підрозділ банку-учасника, в якому
безпосередньо виробляється персональне обслуговування клієнтів —
власників карток платіжної системи. Технічні засоби операційного пункту
завжди працюють у режимі on-line з’єднання з центральною частиною
системи банку-учасника. Операційний пункт виконує наступні функції:

ь заключення договорів із клієнтами;

ь реєстрація клієнтів у системі “ГЕО”;

ь відкриття клієнтських рахунків у системі “ГЕО”;

ь персоналізация і видача карток клієнтам;

ь виконання прибуткових/видаткових операцій по рахунках клієнтів у
готівковій/безготівковій формі;

ь завантаження на клієнтські картки коштів з рахунку;

ь завантаження коштів із закритого залишку картки (захищеного паролем
клієнта) на відкритий (не захищений паролем клієнта);

ь інкасація карток касирів і банкоматів із записом стоп-листа;

ь продовження терміну дії карток;

ь розблокування карток клієнтів;

ь закриття клієнтських карток;

ь закриття клієнтських рахунків;

ь зміна паролів картки клієнта;

ь одержання довідки по картці клієнта;

ь одержання довідки про операції клієнта.

Пункт видачі готівки — підрозділ платіжної системи, що робить
обслуговування клієнтів у режимі off-line стосовно банку-учасника з
використанням терміналів. Пунктом видачі готівки виконуються в системі
наступні операції:

ь видача готівки з карток клієнтів;

ь завантаження коштів із закритого залишку картки (захищеного паролем
клієнта) на відкритий (не захищений паролем клієнта);

ь зміна пароля картки клієнта;

ь одержання довідки про картку клієнта;

ь завантаження на картку невідображених коштів карткового рахунка (при
наявності телефонної лінії зв’язку);

ь інкасація карток касирів і банкоматів із записом стоп-листа (при
наявності телефонної лінії зв’язку).

Банкомат — програмно-технічний засіб, що забезпечує видачу готівки по
картках платіжної системи “ГЕО”. У процесі обслуговування клієнтів
здійснюється списання коштів із клієнтських карток. При цьому на
термінальну картку банкомату заносяться електронні чеки по проведених
операціях. Банкомат виконує в платіжній системі наступні функції:

ь видача готівки з карток клієнтів;

ь завантаження коштів із закритого залишку картки на відкритий;

ь зміна пароля картки клієнта;

ь одержання довідки про картку клієнта;

ь одержання довідки по рахунку клієнта;

ь завантаження на картку невідображених коштів карткового рахунка;

Пункт групового самообслуговування (ПГС) — надає можливість клієнтам
виконувати в платіжній системі “ГЕО” операції в режимі
самообслуговування.

Для більш детального аналізу впровадженння та стану проекту в напрямку
розширення інфраструктури і збільшення випуску карток, розлянемо дані
додатку Л, щодо роботи АКІБ “УкрСиббанк”.

Кількість емітованих пластикових карток платіжної системи “ГЕО” на
01.01.2008 року збільшилась порівняно з попереднім періодом з 12606 на
35045 штук і склала 47651 штук

Основну частку в загальному обсязі емітованих карток займають зарплатні
проекти — 45754 штук (96 %) проти 12554 штук (99,59%), виходячи з цих
даних можна сказати, що частка зарплатних карток в загальному обсязі
емітованих карток зменшилася на 3,59 %. Питому вагу в загальному обсязі
емітованих карток займають: Кривий Ріг 14055 штук (29,5%) проти 4658
штук (36,95%); Дніпропетровськ – 12285 штук (25,78%) проти 3368
(26,72%); Черкаси – 12197 штук (25,595%) проти 3350 (26,59%).

Порівнюючи дані на 01.01.2008 випуску інших пластикових карток можна
сказати про те, що їх кількість збільшилась на 1828 штук з 52 (0,41%) до
1880 (3,95%) це свідчить про те, що населення стає більш активнішим,
починає розуміти всі переваги користування пластиковими картками в тому
числі карткою “ГЕО”, а саме отримувати готівку зі своєї картки в
банкоматах та пунктах видачі готівки у відділеннях банку; отримувати
додатковий дохід від депозитних відсотків, які нараховуються на
середньомісячний залишок по карт-рахунку згідно дійючих відсоткових
ставок банку; які приймають до сплати картки “ГЕО”; вносити кошти для
поповнення карт-рахунку самостійно в будь-якому відділенні Банку;
виконувати перерахування коштів на інші банківські рахунки (депозитні,
поточні).

Картку “ГЕО” можна віднести до безпечних карток, тому, що картка має чіп
з підвищеним рівнем захисту та Персональний Ідентифікаційний номер
(ПІН-код), який відомий тільки держателю картки, можливість підбору
якого практично виключена, бо після третього неправильного вводу
ПІН-кода картка блокується автоматично. При втраті картки держатель при
своєчасному звернені до банку не втрачає суму зараховану на картку.

Поряд із розвитком власної платіжної системи “ГЕО”, у 2007 році банк
активно працював із пластиковими картками міжнародних платіжних систем.
Так, у грудні 2007 року АКІБ “УкрСиббанк” вступив в якості асоційованого
члена до міжнародної платіжної системи Europay International. Це
дозволило банку вже з березня 2008 року запропонувати своїм клієнтам
весь спектр міжнародних платіжних карток системи Europay:

В системі Europay передбачені картки для клієнтів з різним рівнем
дохода. Пакети послуг, які можна отримати по картці сладені таким чином,
щоб клієнти обирали ту картку, яка відповідає їх стиллю життя .

Найбільш демократичною та доступною з усих міжнародних карт для
повсякденного життя є картка CIRRUS/MAESTRO, за допомогою якої можна
отримувати готівку в банкоматах в будь-якій точці світу та сплачувати
товари та послуги в багатьох торгових точках як в Україні та і за її
межами в відповідній валюті країни прибуття [84].

Для підприємства, співробітники якого часто виїждають за кордон Банк
пропонує картку EuroCard/MasterCard Business , за допомогою якої можна
здійснювати витрати на відрядження як по Україні так і за кордоном,
сплачувати безготівковим шляхом проживання в готелі та інші витрати, які
пов’язані з відрядженням, при цьому кожен держатель картки в підзвіті в
своїх витратах перед підприємством. На корпоративний картковий рахунок
може бути відкрито декілька карток, чим більша їх кількість тим менша їх
вартість.

Картка EuroCard/MasterCard MasterCard Standart приймається до сплати в
усіх без виключень торгових точках платіжних систем. Це одна з
найрозповсюдженіших карток, картковий рахунок якої може бути відкритий
як в доларах США так і в гривнях. Крім того держателі такої картки
можуть на пільгових умовах відкрити додаткову картку для членів своєї
родини, даючи їм можливість користуватися коштами на власному рахунку.

Для престижу банк пропонує картку класу GOLD. Ця картка дозволяє не
тільки в повній мірі випробувати комфорт при використанні пластикових
карток, але й отримати ряд додаткових послуг та переваг: можливість
скористатися послугами служби допомоги під час подорожей, безкоштовна
заміна картки та строкова видача готівки в надзвичайних обставинах,
знишки при аренді автомобіля та в готелях висого класу. Крім того
держатель картки безкоштовно отримує страховий поліс на час на час
прибуття за кордоном.

На перше травня 2008 року АКІБ “УкрСиббанк” випустив 5275 тисяч карток,
з яких GOLD – 81 тис., Business – 70 тис., Mass – 420 тис.,
CIRRUS/MAESTRO — 4704 тис. штук.

Якщо проаналізувати структуру емітованих карток “Europay International”
то можна сказати що найбільшу частку в загальній кількості займають
приватні картки про що свідчать дані рис. 2.7, 2.8, 2.9, 2.10.

picscalex1570100090000031d0900000800be0000000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c02ed00720105000000090200000000050000000102fffbf000
0400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e00
040000002701ffff030000001e00050000000102fffbf000050000000902000000000400
00002701ffff030000001e00050000000102fffbf0000500000009020000000007000000
1604ec00710100000000040000002701ffff030000001e00050000000102fffbf0000500
0000090200000000070000001604ec00710100000000040000002701ffff030000001e00
050000000102fffbf00005000000090200000000070000001604e7006c01050005000700
0000fc020000808066000000040000002d01000008000000fa0200000100000000000000
040000002d01010007000000fc020000808066000000040000002d01020004000000f001
000005000000090280806600050000000102808066000400000004010d00040000000201
02000e00000024030500b6005500ac003e00ac005600b6006d00b600550007000000fc02
0000ffffcc000000040000002d01000004000000f0010200050000000902ffffcc000500
00000102ffffff001000000024030600ab003e00ae003e00b3003e00b6003e00b6005500
ab003e0007000000fc0200004d1a33000000040000002d01020004000000f00100000500
000009024d1a33000500000001024d1a330076000000240339007e006f007b006e007700
6e0074006d0071006d006e006c006a006c0068006b0065006a0062006a00600069005d00
68005b0068005900670057006600550065005300640051006300500062004f0062004e00
60004d0060004c005f004b005e004a005d004a005c004a005b004a005a004a0072004a00
73004a0074004a0075004b0076004c0077004d0078004e0078004f007a0050007a005100
7b0053007c0055007d0057007e0059007f005b0080005d00800060008100620082006500
8200680083006a0084006e0084007100850074008500770086007b0086007e0087007e00
6f0007000000fc0200004d1a33000000040000002d01000004000000f00102000e000000
24030500a2005a007e006f007e008700a2007200a2005a0007000000fc02000099336600
0000040000002d01020004000000f001000005000000090299336600050000000102ffff
ff007c00000024033c007e006f007a006e0077006e0073006d0071006d006d006c006900
6b0067006b0064006a00600069005e0069005b0068005a00670057006600550065005300
640051006300500062004f0061004d0060004c005f004b005e004b005d004a005c004a00
5b004a005a004a0059004a0058004a0057004b0056004c0055004d0054004e0053004f00
5200510051005200500054004f0056004e0058004d005b004c005d004b005f004b006200
4a0065004900680048006c0048006e0047007200460074004600780045007d0045007f00
450084004400880044008b0044008f0043009200430097004300a2005a007e006f000700
0000fc0200004d4d80000000040000002d01000004000000f00102000500000009024d4d
80000500000001024d4d8000be00000024035d0026015c0026015d0025015e0025015f00
24016000230161002301620021016300200164001f0165001e0165001b0167001a016700
180168001601690013016a0010016b000e016b000b016c0009016d0005016e0003016e00
ff006f00fc006f00f8007000f6007000f2007100ef007100ea007100e7007200e3007200
df007200dc007200d7007300d4007300cf007300cc007300c8007300c5007300c0007200
bd007200b8007200b5007200b1007100ae007100aa007100aa008900ae008900b1008900
b5008a00b8008a00bd008a00c0008a00c5008b00c8008b00cc008b00cf008b00d4008b00
d7008b00dc008a00df008a00e3008a00e7008a00ea008900ef008900f2008900f6008800
f8008800fc008700ff0087000301860005018600090185000b0184000e01830010018300
1301820016018100180180001a017f001b017f001e017d001f017d0020017c0021017b00
23017a0023017900240178002501770025017600260175002601740026015c0007000000
fc0200009999ff000000040000002d01020004000000f00100000500000009029999ff00
050000000102ffffff00a600000024035100ce004500d2004500d5004500da004500dd00
4500e2004500e6004600e9004600ed004600f2004700f4004700f8004800fb004800ff00
49000301490005014a0009014b000b014b000e014c0011014d0013014e0016014f001801
50001a0150001c0151001e0152001f015300210154002201550023015600240157002501
58002501590026015a0026015b0026015d0026015d0025015f0025015f00240161002301
620022016200200164001f0164001e0165001b0167001a01670018016800150169001301
6a0010016b000e016b000b016c0007016d0005016e0001016e00ff006f00fb006f00f700
7000f4007000f0007100ec007100e9007200e5007200e2007200dd007200d8007300d500
7300d1007300ce007300c9007300c5007300c2007300bd007200b8007200b5007200b100
7100ae007100aa007100ce005c00ce00450008000000fa02000000000000000000000400
00002d01000007000000fc020000ffffff000000040000002d010300040000002701ffff
030000001e00040000002d010200040000002d010100050000000102ffffff0005000000
09029999ff00070000001604ec00710100000000040000002d010000040000002d010300
040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010100050000000102
ffffff000500000009029999ff00070000001604ec007101000000001c000000fb02f2ff
0000000000009001000000cc00000000417269616c204379720000000000000000000000
000000000000000000000000040000002d0104001c000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d0000000000000100000054ec13000100000080341500
00000000040000002d010500040000002d010400040000002d010500040000002d010400
040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000000
1e00040000002d010400040000002d010200040000002d010100050000000102ffffff00
0500000009029999ff000700000016048800460170002601050000000902000000000500
00000102fffbf0000400000004010d0004000000020101000c000000320a740028010300
000035372500080008000c00040000002d010500040000002d010400040000002d010000
040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01
0400040000002d010200040000002d010100050000000102fffbf0000500000009020000
0000070000001604ec00710100000000040000002d010500040000002d01040004000000
2d010500040000002d010400040000002d010000040000002d010300040000002d010500
040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010200040000002d01
0100050000000102fffbf000050000000902000000000700000016046100490049002900
0400000004010d0004000000020101000c000000320a4d002b0003000000343125000800
08000c00040000002d010500040000002d010400040000002d010000040000002d010300
040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01
0200040000002d010100050000000102fffbf00005000000090200000000070000001604
ec00710100000000040000002d010500040000002d010400040000002d01050004000000
2d010400040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff
030000001e00040000002d010400040000002d010200040000002d010100050000000102
fffbf000050000000902000000000700000016043e00ba002600a2000400000004010d00
04000000020101000a000000320a2a00a40002000000322508000c00040000002d010500
040000002d010400040000002d010000040000002d010300040000002d01050004000000
2701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010200040000002d0101000500
00000102fffbf00005000000090200000000070000001604ec0071010000000008000000
fa02050000000000ffffff00040000002d01060004000000f0010100040000002d010000
040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01
0400040000002d010200040000002d010600050000000102fffbf0000500000009020000
0000070000001604d3004201bd003600040000002d010000040000002d01030004000000
2d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0102000400
00002d010600050000000102fffbf00005000000090200000000070000001604d3004201
bd00360008000000fa0200000100000000000000040000002d0101000500000009029999
ff00050000000102ffffff000400000004010d000400000002010200070000001b04ce00
4400c5003b0005000000090200000000050000000102fffbf00004000000020101001300
0000320ac100480008000000eff0e8e2e0f2edb308000800080007000800070008000300
040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000000
1e00040000002d010400040000002d010200040000002d010100050000000102fffbf000
05000000090200000000070000001604d3004201bd003600040000002d01000004000000
2d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0104000400
00002d010200040000002d010100050000000102fffbf000050000000902000000000700
00001604d3004201bd00360008000000fa0200000100000000000000040000002d010700
04000000f001010007000000fc020000993366000000040000002d01010004000000f001
020005000000090299336600050000000102ffffff000400000004010d00040000000201
0200070000001b04ce009000c500870005000000090200000000050000000102fffbf000
040000000201010015000000320ac100940009000000e7e0f0efebe0f2edb3e206000800
0800080008000800070008000300040000002d010000040000002d010300040000002d01
0500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01010004000000
2d010700050000000102fffbf00005000000090200000000070000001604d3004201bd00
3600040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff0300
00001e00040000002d010400040000002d010100040000002d010700050000000102fffb
f00005000000090200000000070000001604d3004201bd00360008000000fa0200000100
000000000000040000002d01020004000000f001070007000000fc020000ffffcc000000
040000002d01070004000000f0010100050000000902ffffcc00050000000102ffffff00
0400000004010d000400000002010200070000001b04ce00e300c500da00050000000902
00000000050000000102fffbf000040000000201010019000000320ac100e7000c000000
eaeef0efeef0e0f2e8e2edb3060008000800080008000800080007000800070008000300
040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000000
1e00040000002d010400040000002d010700040000002d010200050000000102fffbf000
05000000090200000000070000001604d3004201bd003600040000002d01000004000000
2d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0104000400
00002d010700040000002d010200050000000102fffbf000050000000902000000000700
00001604ec00710100000000040000002d010000040000002d010300040000002d010500
040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010700040000002d01
0200050000000102fffbf00005000000090200000000070000001604ec00710100000000
07000000fc020000000000000000040000002d01010004000000f0010700040000002d01
000004000000f0010200040000002d010500040000002701ffff030000001e0005000000
0102fffbf00005000000090200000000040000002701ffff030000001e00050000000102
fffbf00005000000090200000000040000002701ffff030000000000

Рис. 2.7. Кількість карток міжнародної платіжної системи Europay на
01.05.2008 емітованих АКІБ “УкрСиббанк”

picscalex116010009000003060a00000900660100000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c02ed00b80105000000090200000000050000000102fffbf000
0400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e00
040000002701ffff030000001e00050000000102fffbf000050000000902000000000400
00002701ffff030000001e00050000000102fffbf0000500000009020000000007000000
1604ec00b70100000000040000002701ffff030000001e00050000000102fffbf0000500
0000090200000000070000001604ec00b70100000000040000002701ffff030000001e00
050000000102fffbf00005000000090200000000070000001604e700b201050005000700
0000fc0200004d4d80000000040000002d01000008000000fa0200000100000000000000
040000002d0101000500000009024d4d80000500000001024d4d80000400000004010d00
04000000020102008200000024033f00a5005f00a1005e009d005e0099005d0095005c00
92005c008e005b008b005a008700590084005800810057007e0056007b00550079005400
7600530074005200710051006f0050006d004f006c004e006a004d0068004c0067004a00
660049006500480064004700630046006200440062004300620042006200410062006700
620068006200690062006a0063006c0064006d0065006e0066006f006700700068007200
6a0073006c0074006d0075006f00760071007700740078007600790079007a007b007b00
7e007c0081007d0084007e0087007f008b0080008e008100920082009500820099008300
9d008400a1008400a5008500a5005f0007000000fc0200004d4d80000000040000002d01
020004000000f00100000e00000024030500e8004100a5005f00a5008500e8006700e800
410007000000fc020000808066000000040000002d01000004000000f001020005000000
090280806600050000000102808066002e000000240315008e0081008c00810087008100
85008000810080007f0080007a007f0078007f0074007e0072007e007200a4007400a400
7800a5007a00a5007f00a6008100a6008500a6008700a7008c00a7008e00a7008e008100
07000000fc020000808066000000040000002d01020004000000f00100000e0000002403
0500b50060008e0081008e00a700b5008600b500600007000000fc020000ffffcc000000
040000002d01000004000000f0010200050000000902ffffcc00050000000102ffffff00
1c00000024030c008e0081008c0081008700810085008000810080007f0080007a007f00
78007f0074007e0072007e00b50060008e00810007000000fc0200004d1a330000000400
00002d01020004000000f00100000500000009024d1a33000500000001024d1a33000e00
000024030500c9005600a2007700a2009d00c9007c00c900560007000000fc0200009933
66000000040000002d01000004000000f001020007000000fc0200004d4d800000000400
00002d01020004000000f00100000500000009024d4d80000500000001024d4d8000e200
000024036f006f0141006f0142006e0143006e0144006d0146006d0147006c0148006b01
49006a014a0068014c0067014d0065014e0063014f00610150005f0151005d0152005a01
53005801540055015500520156004f0157004c0158004901590046015a0042015b003f01
5c003b015c0037015d0035015d0032015e002e015f0029015f0025016000210160001d01
61001801610014016200100162000b0163000701630002016300fd006300f9006300f400
6400ef006400eb006400e6006400e1006400dd006400d8006300d3006300cf006300ca00
6300c5006300c1006200c1008800c5008900ca008900cf008900d3008900d8008900dd00
8a00e1008a00e6008a00eb008a00ef008a00f4008a00f9008900fd008900020189000701
89000b0189001001880014018800180187001d0187002101860025018600290185002e01
85003201840035018300370183003b0182003f018200420181004601800049017f004c01
7e004f017d0052017c0055017b0058017a005a0179005d0178005f017700610176006301
75006501740067017300680172006a0170006b016f006c016e006d016d006d016c006e01
6a006e0169006f0168006f0167006f01410007000000fc0200009999ff00000004000000
2d01000004000000f00102000500000009029999ff00050000000102ffffff0066010000
2403b100a5005f00a1005e009d005e0099005d0095005c0092005c008e005b008b005a00
8700590084005800810057007e0056007b00550079005400760053007400520071005100
6f0050006d004f006c004e006a004d0068004c0067004a00660049006500480064004700
63004600620044006200430062004200620041006200400062003e0062003d0063003c00
64003b00650039006600380067003700680036006a0035006c0034006d0033006f003100
7100300074002f0076002e0079002d007b002c007e002b0081002a008400290087002800
8b0028008e0027009200260095002500990024009d002400a1002300a5002200a9002200
ad002100b2002100b6002000ba002000bf001f00c3001f00c8001f00cc001f00d1001e00
d6001e00da001e00df001e00e4001e00e8001e00ed001e00f2001e00f6001e00fb001e00
00011e0004011f0009011f000d011f0012011f00160120001b0120001f01210021012100
25012200290122002e0123003201230035012400390125003d0126004001260044012700
470128004b0129004e012a0051012b0054012c0056012d0059012e005c012f005e013000
6001310062013200640133006601340067013500690137006a0138006b0139006c013a00
6d013b006e013c006e013e006f013f006f0140006f0141006f0143006e0144006e014500
6d0146006c0147006b0149006a014a0069014b0067014c0066014d0064014e0062015000
600151005e0152005c015300590154005601550054015600510157004e0158004b015900
4701590044015a0040015b003d015c0039015d0035015d0032015e002e015f0029015f00
25016000210160001d0161001801610014016200100162000b0163000701630002016300
fd006300f9006300f4006400ef006400eb006400e6006400e1006400dd006400d8006300
d3006300cf006300ca006300c5006300c1006200e8004100a5005f0008000000fa020000
0000000000000000040000002d01020007000000fc020000ffffff000000040000002d01
0300040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01010005000000
0102ffffff000500000009029999ff00070000001604ec00b70100000000040000002d01
0200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d01000004000000
2d010100050000000102ffffff000500000009029999ff00070000001604ec00b7010000
00001c000000fb02f0ff0000000000009001000000cc00000000417269616c2043797200
00000000000000000000000000000000000000000000040000002d0104001c000000fb02
1000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000000000000100000054ec
1300030000008034150000000000040000002d010500040000002d010400040000002d01
0500040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d0105000400
00002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010000040000002d010100
050000000102ffffff000500000009029999ff000700000016042000450106001f010500
0000090200000000050000000102fffbf0000400000004010d0004000000020101000c00
0000320a0a0022010300000039362500090009000e00040000002d010500040000002d01
0400040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff0300
00001e00040000002d010400040000002d010000040000002d010100050000000102fffb
f00005000000090200000000070000001604ec00b70100000000040000002d0105000400
00002d010400040000002d010500040000002d010400040000002d010200040000002d01
0300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01040004000000
2d010000040000002d010100050000000102fffbf0000500000009020000000007000000
1604c1007f00a70062000400000004010d0004000000020101000a000000320aab006500
02000000342509000e00040000002d010500040000002d010400040000002d0102000400
00002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400
040000002d010000040000002d010100050000000102fffbf00005000000090200000000
070000001604ec00b70100000000040000002d010500040000002d010400040000002d01
0500040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d0105000400
00002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010000040000002d010100
050000000102fffbf00005000000090200000000070000001604ba00b000a00093000400
000004010d0004000000020101000a000000320aa400960002000000302509000e000400
00002d010500040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d01
0500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01000004000000
2d010100050000000102fffbf00005000000090200000000070000001604ec00b7010000
00001c000000fb02f2ff0000000000009001000000cc0000001054696d6573204e657720
526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d01060008000000fa02
050000000000ffffff00040000002d01070004000000f0010100040000002d0102000400
00002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600
040000002d010000040000002d010700050000000102fffbf00005000000090200000000
070000001604e4007401ce007f00040000002d010200040000002d010300040000002d01
0500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d01000004000000
2d010700050000000102fffbf00005000000090200000000070000001604e4007401ce00
7f0008000000fa0200000100000000000000040000002d0101000500000009029999ff00
050000000102ffffff000400000004010d000400000002010200070000001b04df008d00
d600840005000000090200000000050000000102fffbf000040000000201010013000000
320ad200910008000000cff0e8e2e0f2edb3090007000700070006000500070003000400
00002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00
040000002d010600040000002d010000040000002d010100050000000102fffbf0000500
0000090200000000070000001604e4007401ce007f00040000002d010200040000002d01
0300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01060004000000
2d010000040000002d010100050000000102fffbf0000500000009020000000007000000
1604e4007401ce007f0008000000fa0200000100000000000000040000002d0108000400
0000f001010007000000fc020000993366000000040000002d01010004000000f0010000
05000000090299336600050000000102ffffff000400000004010d000400000002010200
070000001b04df00d300d600ca0005000000090200000000050000000102fffbf0000400
00000201010015000000320ad200d70009000000c7e0f0efebe0f2edb3e2070006000700
070007000600050007000300040000002d010200040000002d010300040000002d010500
040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010100040000002d01
0800050000000102fffbf00005000000090200000000070000001604e4007401ce007f00
040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000000
1e00040000002d010600040000002d010100040000002d010800050000000102fffbf000
05000000090200000000070000001604e4007401ce007f0008000000fa02000001000000
00000000040000002d01000004000000f001080007000000fc020000ffffcc0000000400
00002d01080004000000f0010100050000000902ffffcc00050000000102ffffff000400
000004010d000400000002010200070000001b04df001d01d60014010500000009020000
0000050000000102fffbf000040000000201010019000000320ad20021010c000000caee
f0efeef0e0f2e8e2edb30900070007000700070007000600050007000700070003000400
00002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00
040000002d010600040000002d010800040000002d010000050000000102fffbf0000500
0000090200000000070000001604e4007401ce007f00040000002d010200040000002d01
0300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01060004000000
2d010800040000002d010000050000000102fffbf0000500000009020000000007000000
1604ec00b70100000000040000002d010200040000002d010300040000002d0105000400
00002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010800040000002d010000
050000000102fffbf00005000000090200000000070000001604ec00b701000000000700
0000fc020000000000000000040000002d01010004000000f0010800040000002d010200
04000000f0010000040000002d010500040000002701ffff030000001e00050000000102
fffbf00005000000090200000000040000002701ffff030000001e00050000000102fffb
f00005000000090200000000040000002701ffff030000000000

Рис. 2.8. Структура карток Bussines

picscalex125010009000003d60900000700720100000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c02d500e90105000000090200000000050000000102ffffff00
0400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e00
040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500000009020000000007000000
1604d400e80100000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500
0000090200000000070000001604d400e80100000000040000002701ffff030000001e00
050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604cf00e301050005000700
0000fc020000808066000000040000002d01000008000000fa0200000100000000000000
040000002d01010007000000fc020000808066000000040000002d01020004000000f001
000005000000090280806600050000000102808066000400000004010d00040000000201
02000e00000024030500ea004900d0002b00d0004c00ea006a00ea00490007000000fc02
0000ffffcc000000040000002d01000004000000f0010200050000000902ffffcc000500
00000102ffffff001c00000024030c00d0002b00d2002a00d6002a00d8002a00dc002a00
de002a00e2002a00e4002a00e8002a00ea002a00ea004900d0002b0007000000fc020000
4d1a33000000040000002d01020004000000f001000007000000fc0200004d1a33000000
040000002d01000004000000f00102000500000009024d1a33000500000001024d1a3300
0e00000024030500df004a008b0034008b005500df006b00df004a0007000000fc020000
993366000000040000002d01020004000000f00100000500000009029933660005000000
0102ffffff002e000000240315008b0034008e0033009200320093003200960031009a00
31009d0030009f003000a2002f00a6002f00a9002e00ad002e00af002d00b3002d00b700
2d00bb002c00bd002c00c1002c00c5002c00df004a008b00340007000000fc0200004d4d
80000000040000002d01000004000000f00102000500000009024d4d8000050000000102
4d4d8000720100002403b700710158007101590070015a0070015b0070015c006f015d00
6e015e006d015f006c0160006b0161006a01620068016300670164006501650063016600
610167005f0168005c0169005a016a0058016b0055016c0052016c004f016d004d016e00
4a016f0046016f0043017000400171003d0171003901720036017300320173002e017400
2a01740027017400230175001f0175001b01760017017600130176000f0176000b017600
0701770003017700fe007700fa007700f6007700f2007700ee007700ea007600e6007600
e2007600de007600da007600d6007500d2007500ce007400ca007400c6007400c3007300
bf007300bb007200b8007100b5007100b1007000ae006f00ab006f00a8006e00a5006d00
a2006c009f006c009d006b009a006a009800690096006800940067009200660090006500
8e0064008c0063008b0062008a0061008800600087005f0086005e0086005d0085005c00
84005b0084005a0084005900840058008400790084007a0084007b0084007c0085007d00
86007e0086007f0087008000880081008a0082008b0083008c0084008e00850090008600
92008700940088009600890098008a009a008b009d008c009f008d00a2008d00a5008e00
a8008f00ab009000ae009000b1009100b5009200b8009200bb009300bf009400c3009400
c6009500ca009500ce009500d2009600d6009600da009700de009700e2009700e6009700
ea009700ee009800f2009800f6009800fa009800fe00980003019800070198000b019700
0f01970013019700170197001b0197001f01960023019600270195002a0195002e019500
3201940036019400390193003d0192004001920043019100460190004a0190004d018f00
4f018e0052018d0055018d0058018c005a018b005c018a005f0189006101880063018700
6501860067018500680184006a0183006b0182006c0181006d0180006e017f006f017e00
70017d0070017c0070017b0071017a00710179007101580007000000fc0200009999ff00
0000040000002d01020004000000f00100000500000009029999ff00050000000102ffff
ff00480100002403a200fa003900fe00390003013900070139000b0139000f0139001301
390017013a001b013a001f013a0023013b0027013b002a013b002e013c0032013c003601
3d0039013d003d013e0040013f0043013f00460140004a0141004d0141004f0142005201
43005501440058014500590145005b0146005e014700600148006201490064014a006601
4b0067014c0069014d006a014e006c014f006d0150006e0151006f0152006f0153007001
5400700155007101560071015700710158007101590070015a0070015c006f015d006f01
5e006e015f006d0160006c0161006a016200690163006701640066016500640166006201
6700600168005e0169005b016a0059016a0056016b0054016c0051016d004e016e004b01
6e0048016f0045017000420171003e0171003b0172003701720034017300300173002c01
74002901740027017400230175001f0175001b01760017017600130176000f0176000b01
76000701770003017700fe007700fa007700f6007700f2007700ee007700ea007600e600
7600e2007600de007600da007600d6007500d2007500ce007400ca007400c6007400c300
7300bf007300bb007200b8007100b5007100b1007000ae006f00ab006f00a8006e00a500
6d00a2006c009f006c009d006b009a006a00980069009600680094006700920066009000
65008e0064008c0063008b0062008a0061008800600087005f0086005e0086005d008500
5c0085005c0084005a008400590084005800840057008400560084005500850054008500
530086005200870051008800500089004f008a004e008c004d008d004c008f004b009100
4a00930049009500480097004700990046009c0045009e004400a1004300a4004300a600
4200fa005800fa00390008000000fa0200000000000000000000040000002d0100000700
0000fc020000ffffff000000040000002d010300040000002701ffff030000001e000400
00002d010200040000002d010100050000000102ffffff000500000009029999ff000700
00001604d400e80100000000040000002d010000040000002d010300040000002701ffff
030000001e00040000002d010200040000002d010100050000000102ffffff0005000000
09029999ff00070000001604d400e801000000001c000000fb02f2ff0000000000009001
000000cc00000000417269616c2043797200000000000000000000000000000000000000
00000000040000002d0104001c000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d00000000000001000000d0ed130001000000803415000000000004000000
2d010500040000002d010400040000002d010500040000002d010400040000002d010000
040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01
0400040000002d010200040000002d010100050000000102ffffff000500000009029999
ff00070000001604ae004a0196002a01050000000902000000000400000004010d000400
0000020101000c000000320a9a002c010300000038382500080008000c00040000002d01
0500040000002d010400040000002d010000040000002d010300040000002d0105000400
00002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010200040000002d010100
050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604d400e801000000000400
00002d010500040000002d010400040000002d010500040000002d010400040000002d01
0000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e0004000000
2d010400040000002d010200040000002d010100050000000102ffffff00050000000902
000000000700000016042f00a40017008c000400000004010d0004000000020101000a00
0000320a1b008e0002000000392508000c00040000002d010500040000002d0104000400
00002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00
040000002d010400040000002d010200040000002d010100050000000102ffffff000500
0000090200000000070000001604d400e80100000000040000002d010500040000002d01
0400040000002d010500040000002d010400040000002d010000040000002d0103000400
00002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010200
040000002d010100050000000102ffffff00050000000902000000000700000016042900
e2001100ca000400000004010d0004000000020101000a000000320a1500cc0002000000
332508000c00040000002d010500040000002d010400040000002d010000040000002d01
0300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01040004000000
2d010200040000002d010100050000000102ffffff000500000009020000000007000000
1604d400e8010000000008000000fa0200000000000000000000040000002d0106000400
0000f001010007000000fc020000ffffff000000040000002d01010004000000f0010200
050000000902ffffff00050000000102000000000400000004010d000400000002010200
070000001b04cc008201b3006f00040000002d010000040000002d010300040000002d01
0500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01010004000000
2d01060005000000010200000000050000000902ffffff00070000001604ca008101b400
7000040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff0300
00001e00040000002d010400040000002d010100040000002d0106000500000001020000
0000050000000902ffffff00070000001604ca008101b400700008000000fa0200000100
000000000000040000002d01020004000000f001060007000000fc0200009999ff000000
040000002d01060004000000f00101000500000009029999ff00050000000102ffffff00
0400000004010d000400000002010200070000001b04c4007d00bb007400050000000902
00000000040000000201010013000000320ab700810008000000cff0e8e2e0f2edb30900
0800080007000800070008000300040000002d010000040000002d010300040000002d01
0500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01060004000000
2d010200050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604ca008101b400
7000040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff0300
00001e00040000002d010400040000002d010600040000002d010200050000000102ffff
ff0005000000090200000000070000001604ca008101b400700008000000fa0200000100
000000000000040000002d01010004000000f001020007000000fc020000993366000000
040000002d01020004000000f0010600050000000902993366000400000004010d000400
000002010200070000001b04c400ca00bb00c10005000000090200000000040000000201
010015000000320ab700ce0009000000c7e0f0efebe0f2edb3e208000800080008000800
0800070008000300040000002d010000040000002d010300040000002d01050004000000
2701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010200040000002d0101000500
00000102ffffff0005000000090200000000070000001604ca008101b400700004000000
2d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000400
00002d010400040000002d010200040000002d010100050000000102ffffff0005000000
090200000000070000001604ca008101b400700008000000fa0200000100000000000000
040000002d01060004000000f001010007000000fc020000ffffcc000000040000002d01
010004000000f0010200050000000902ffffcc000400000004010d000400000002010200
070000001b04c4001f01bb00160105000000090200000000040000000201010019000000
320ab70023010c000000caeef0efeef0e0f2e8e2edb30800080008000800080008000800
07000800070008000300040000002d010000040000002d010300040000002d0105000400
00002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010100040000002d010600
050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604ca008101b40070000400
00002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00
040000002d010400040000002d010100040000002d010600050000000102ffffff000500
0000090200000000070000001604d400e80100000000040000002d010000040000002d01
0300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01040004000000
2d010100040000002d010600050000000102ffffff000500000009020000000007000000
1604d400e8010000000007000000fc020000000000000000040000002d01020004000000
f0010100040000002d01000004000000f0010600040000002d010500040000002701ffff
030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff0300
00001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff03000000
0000

Рис. 2.9.Структура карток Mass

picscalex100010009000003630a00000900420100000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c021901200205000000090200000000050000000102fffbf000
0400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e00
040000002701ffff030000001e00050000000102fffbf000050000000902000000000400
00002701ffff030000001e00050000000102fffbf0000500000009020000000007000000
160418011f0200000000040000002701ffff030000001e00050000000102fffbf0000500
000009020000000007000000160418011f0200000000040000002701ffff030000001e00
050000000102fffbf0000500000009020000000007000000160413011a02050005000700
0000fc0200004d1a33000000040000002d01000008000000fa0200000100000000000000
040000002d0101000500000009024d1a33000500000001024d1a33000400000004010d00
04000000020102008200000024033f00c6015100c6015200c6015300c5015400c5015600
c4015600c3015800c2015900c2015a00c0015b00bf015c00be015d00bc015e00ba016000
b9016000b7016200b5016300b4016400b1016500ae016600ad016700aa016800a7016900
a5016900a2016a009e016c009c016c0098016d0095016e0093016e008f016f008f019a00
9301990095019900980198009c0197009e019700a2019500a5019400a7019400aa019300
ad019200ae019100b1019000b4018f00b5018e00b7018d00b9018b00ba018b00bc018900
be018800bf018700c0018600c2018500c2018400c3018300c4018100c5018100c5017f00
c6017e00c6017d00c6017c00c601510007000000fc0200004d1a33000000040000002d01
020004000000f00100000e000000240305002b0151009100510091007c002b017c002b01
510007000000fc0200004d1a33000000040000002d01000004000000f00102000e000000
240305002b0151008e016f008e019a002b017c002b01510007000000fc02000099336600
0000040000002d01020004000000f001000005000000090299336600050000000102ffff
ff001e01000024038d009100510091004f0091004f0091004d0092004c0092004b009300
4a0094004800950048009600460098004500980044009a0043009c0042009d0041009f00
4000a2003f00a3003e00a5003d00a8003c00aa003b00ad003a00b0003900b2003800b500
3700b8003600ba003500be003400c2003300c4003300c8003200cc003100ce003100d300
3000d7002f00d9002f00de002e00e3002d00e5002d00ea002c00ef002c00f1002c00f600
2b00fc002b00fe002a0003012a0008012a000b012a001001290016012900180129001e01
290023012900260129002b0129003101290033012900390129003e012900410129004601
29004b012a004e012a0053012a0058012a005b012b0060012b0065012c0068012c006d01
2c0071012d0074012d0079012e007d012f007f012f0084013000880131008a0131008f01
32009301330095013300980134009c0135009e013600a2013700a5013800a7013900aa01
3a00ad013b00ae013c00b1013d00b4013e00b5013f00b7014000b9014100ba014200bc01
4300be014400bf014500c0014600c2014800c2014800c3014a00c4014b00c5014c00c501
4d00c6014f00c6014f00c6015100c6015200c6015300c5015400c5015600c4015600c301
5800c2015900c2015a00c0015b00bf015c00be015d00bc015e00ba016000b9016000b701
6200b5016300b4016400b1016500ae016600ad016700aa016800a7016900a5016900a201
6a009e016c009c016c0098016d0095016e0093016e008f016f002b015100910051000700
0000fc020000808066000000040000002d01000004000000f00102000500000009028080
6600050000000102808066000e0000002403050034016200970180009701ab0034018d00
3401620007000000fc020000ffffcc000000040000002d01020004000000f00100000700
0000fc0200004d4d80000000040000002d01000004000000f00102000500000009024d4d
80000500000001024d4d80004201000024039f006f0181006a0182006801830064018400
5f0184005d0185005901850054018600510186004d018700480188004501880040018800
3b01890038018900330189002e018a002b018a0026018a0021018a001e018a0019018b00
13018b0011018b000b018b0006018b0003018b00fe008b00f8008a00f6008a00f0008a00
eb008a00e8008a00e3008900de008900dc008900d6008800d1008800cf008800ca008700
c5008600c3008600be008500b9008500b7008400b3008400ae008300ac008200a8008100
a4008000a20080009e007f009a007e0098007e0095007c0092007b0090007b008d007a00
8a007900880078008500770083007600820075007f0074007d0072007c0072007a007000
78006f0078006e0076006d0075006c0074006b0073006a00720068007200680071006600
71006500710064007100630071008e0071008f0071009000710091007200930072009300
730095007400960075009700760098007800990078009a007a009b007c009d007d009d00
7f009f008200a0008300a1008500a2008800a3008a00a4008d00a5009000a6009200a600
9500a7009800a9009a00a9009e00aa00a200ab00a400ab00a800ac00ac00ad00ae00ae00
b300af00b700af00b900b000be00b000c300b100c500b100ca00b200cf00b300d100b300
d600b300dc00b400de00b400e300b400e800b500eb00b500f000b500f600b500f800b500
fe00b6000301b6000601b6000b01b6001101b6001301b6001901b6001e01b5002101b500
2601b5002b01b5002e01b5003301b4003801b4003b01b4004001b3004501b3004801b300
4d01b2005101b1005401b1005901b0005d01b0005f01af006401af006801ae006a01ad00
6f01ac006f01810007000000fc0200009999ff000000040000002d01020004000000f001
00000500000009029999ff00050000000102ffffff00a6000000240351006f0181006a01
820068018300640184005f0184005d0185005901850054018600510186004d0187004801
880045018800400188003b01890038018900330189002e018a002b018a0026018a002101
8a001e018a0019018b0013018b0011018b000b018b0006018b0003018b00fe008b00f800
8a00f6008a00f0008a00eb008a00e8008a00e3008900de008900dc008900d6008800d100
8800cf008800ca008700c5008600c3008600be008500b9008500b7008400b3008400ae00
8300ac008200a8008100a4008000a20080009e007f009a007e0098007e0095007c009200
7b0090007b008d007a008a007900880078008500770083007600820075007f0074007d00
72007c0072007a00700078006f0078006e0076006d0075006c0074006b0073006a007200
680072006800710066007100650071006400710063000b0163006f01810008000000fa02
00000000000000000000040000002d01000007000000fc020000ffffff00000004000000
2d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d0101000500
00000102ffffff000500000009029999ff0007000000160418011f020000000004000000
2d010000040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d0102000400
00002d010100050000000102ffffff000500000009029999ff0007000000160418011f02
000000001c000000fb02ebff0000000000009001000000cc00000000417269616c204379
720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0104001c000000
fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00000000000001000000
54ec1300010000008034150000000000040000002d010500040000002d01040004000000
2d010500040000002d010400040000002d010000040000002d010300040000002d010500
040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010200040000002d01
0100050000000102ffffff000500000009029999ff00070000001604d900c700b4009600
05000000090200000000050000000102fffbf0000400000004010d000400000002010100
0c000000320abb00990003000000333625000c000c001300040000002d01050004000000
2d010400040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff
030000001e00040000002d010400040000002d010200040000002d010100050000000102
fffbf0000500000009020000000007000000160418011f0200000000040000002d010500
040000002d010400040000002d010500040000002d010400040000002d01000004000000
2d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0104000400
00002d010200040000002d010100050000000102fffbf000050000000902000000000700
000016042d00a101080070010400000004010d0004000000020101000c000000320a0f00
730103000000363425000c000c001300040000002d010500040000002d01040004000000
2d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000400
00002d010400040000002d010200040000002d010100050000000102fffbf00005000000
09020000000007000000160418011f0200000000040000002d010500040000002d010400
040000002d010500040000002d010400040000002d010000040000002d01030004000000
2d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0102000400
00002d010100050000000102fffbf00005000000090200000000070000001604d200c101
ad009c010400000004010d0004000000020101000a000000320ab4009f01020000003025
0c001300040000002d010500040000002d010400040000002d010000040000002d010300
040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01
0200040000002d010100050000000102fffbf00005000000090200000000070000001604
18011f02000000001c000000fb02f0ff0000000000009001000000cc0000000041726961
6c204379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010600
08000000fa02050000000000ffffff00040000002d01070004000000f001010004000000
2d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000400
00002d010600040000002d010200040000002d010700050000000102fffbf00005000000
0902000000000700000016040601c901f1006a00040000002d010000040000002d010300
040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d01
0200040000002d010700050000000102fffbf00005000000090200000000070000001604
0601c901f1006a0008000000fa0200000100000000000000040000002d01010005000000
09029999ff00050000000102ffffff000400000004010d00040000000201020007000000
1b0402018100f800770005000000090200000000050000000102fffbf000040000000201
010013000000320af300850008000000cff0e8e2e0f2edb30b0009000800090009000700
08000400040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff
030000001e00040000002d010600040000002d010200040000002d010100050000000102
fffbf000050000000902000000000700000016040601c901f1006a00040000002d010000
040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01
0600040000002d010200040000002d010100050000000102fffbf0000500000009020000
00000700000016040601c901f1006a0008000000fa020000010000000000000004000000
2d01080004000000f001010007000000fc020000993366000000040000002d0101000400
0000f001020005000000090299336600050000000102ffffff000400000004010d000400
000002010200070000001b040201e900f800df0005000000090200000000050000000102
fffbf000040000000201010015000000320af300ed0009000000c7e0f0efebe0f2edb3e2
0a0009000900080008000900070008000400040000002d010000040000002d0103000400
00002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010100
040000002d010800050000000102fffbf000050000000902000000000700000016040601
c901f1006a00040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701
ffff030000001e00040000002d010600040000002d010100040000002d01080005000000
0102fffbf000050000000902000000000700000016040601c901f1006a0008000000fa02
00000100000000000000040000002d01020004000000f001080007000000fc020000ffff
cc000000040000002d01080004000000f0010100050000000902ffffcc00050000000102
ffffff000400000004010d000400000002010200070000001b0402015801f8004e010500
0000090200000000050000000102fffbf000040000000201010019000000320af3005c01
0c000000caeef0efeef0e0f2e8e2edb30900090009000800090009000900070008000900
08000400040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff
030000001e00040000002d010600040000002d010800040000002d010200050000000102
fffbf000050000000902000000000700000016040601c901f1006a00040000002d010000
040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01
0600040000002d010800040000002d010200050000000102fffbf0000500000009020000
000007000000160418011f0200000000040000002d010000040000002d01030004000000
2d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d0108000400
00002d010200050000000102fffbf0000500000009020000000007000000160418011f02
0000000007000000fc020000000000000000040000002d01010004000000f00108000400
00002d01000004000000f0010200040000002d010500040000002701ffff030000001e00
050000000102fffbf00005000000090200000000040000002701ffff030000001e000500
00000102fffbf00005000000090200000000040000002701ffff030000000000

Рис. 2.10. Структура карток Cirrus/Maestro

Наведені дані свідчать про те, що в загальному обсязі карток
Cirruss/Maestro займають зарплатні картки (64%) порівняно з іншими
видами карток, тому що ці картки є найдешевшими для таких проектів, але
й приватні картки займають питому вагу в загальному обсязі (36%).

Якщо праналізувати структуру карток власної платіжної системи банку
“ГЕО” та карток міжнародної платіжної ситеми, то ймовірно, що в картках
“ГЕО” переважають зарплатні картки, бо вони є дешевшими для підприємств,
міжнародними картками в основному користуються особи, які виїжджають за
кордон чи отримують перекази звідти.

Для закріплення позицій банку на ринку необхідно розвивати та
впроваджувати безготівкові операції з пластиковими картками. Для
УкрСиббанка це можна зробити за допомогою карток внутрішньої платіжної
системи “ГЕО”, технічні можливості, якої це в повній мірі дозволяють
здійснити на практиці. На мою думку перший крок вже зроблений, тобто
випущена достатня кількість пластикових карток, які дадуть змогу
реалізувати наведений нище проект. В Харківському філіалі АКІБ
“УкрСиббанк” “ХРУ” емітовано 3285 карток, з яких 2701 – зарплатні
проекти, 3 – корпоративні картки, 581 – інші. Другим етапом буде
укладання угоди на обслуговування з торговою точкою, за приклад можна
взяти Торговий Дім “Бріг”, який має розгалуджену мережу магазинів по
всьому місту та в деяких містах України, що також надає переваги
впровадженню запропонованого проекта. Після чого в магазинах
встановлюється необхідне обладнання для проведення розрахунків. Магазини
матимуть додаткові переваги, а саме: збільшиться кількість клієнтів,
кошти надходять відразу на рахунок, зменшуються витрати на інкасацію.

Схема обслуговування покупців за допомогою карток достатньо традиційна:
касир вставляє картку покупця в торговий термінал. Картка автоматично
перевіряється на приналежність і на відсутність її в регулярно
поновленому стоп-листі, який зберігається в пам’яті термінала. Якщо
картка приймається на екрані з’являється відповідне повідомлення після
чого клієнт повинен ввести ПІН-код. Картка “ГЕО” побудована таким чином,
що після неправильно введеного коду система запрошує повторити його і
після третього неправильного вводу картка автоматично блокується.

Отримавши дозвіл на авторизацію продавець вводить з клавіатури ціни
придбаних клієнтом товарів і отримує на екрані інформацію про загальну
вартість покупки. Якщо суми на картці покупця достатньо для оплати
покупки, транзакція здійснюється, залишок рахунка клієнта автоматично
зменшується на вартість покупки, друкується чек де вказується ціна
кожного товара, загальна сума, залишок на рахунку клієнта.

Інформація про всі проведені транзакції зберігається в пам’яті термінала
до проведення інкасації. Інкасацію терміналів здійснює уповноважена
особа з використанням спеціальної картки виконавця. В базі даних
процесингового центра зберігається інформація про інкасації всіх
терміналів.

Для впровадження наведеного проекта на практиці необхідно купити
необхідне обладнання, яке на жаль виробляється за кордоном, що потребує
певної суми коштів, встановити його в магазинах та навчити користуватись
як робітників так і покупців.

На цей проект можна поглянути з іншого боку, УкрСиббанк має право бути
членом Національної системи масових електорних платежів, на яку
Національний банк України покладає надії і передбачається, що окрім
звичайних банківських операцій за допомогою карток, клієнти також
зможуть користуватися послугами Інтернет-магазинів, тому Банку треба
скористатися шансом. А поки, що плани Банку зорієнтовані на збільшення
випуску карток міжнародної платіжної системи Europay, так насьогодні
впроваджено пакетне обслуговування всіх клієнтів. Кожен клієнт банку має
пільги на отримання картки при виконанні певних умов, так, наприклад,
вкладник має право на безкоштовне отримання міжнародної картки чи картки
“ГЕО” за допомогою якою він зможе отримувати відсотки по депозиту,
загальну суму вкладу та користуватися цією карткою за власними
потребами. Фізична особа, яка відкрила поточний рахунок отримує картку
CIRRUS/MAESTRO лише за 1 долар, відкриваються рахунки для пенсіонерів,
які також мають право відкрити картковий рахунок на середньомісячний
залишок якого будуть нараховуватись не 2-4%, як завжди, а 18%, що
збільшить доходи пенсіонерів, в результаті чого залишки на рахунках
будуть зростати.

УкрСиббанк намагається нарощувати темпи випуску пластикових карток
шляхом постійного зниження тарифів по випуску та обслуговуванню, тим
самим залучає більшу кількість клієнтів, втрчаючи при цьому певну
частину прибутку, але найбільший дохід приносять залишки на рахунках
клієнтів, еквайрінг карток, обслуговування платіжних карток емітованих
іншими банками. Збалансована політика банку в сфері платіжних карток
дозволить і надалі виправдовувати довіру клієнтів, надаючи нові зручні,
надійні фінансові інструменти та отримувати прибуток від цього бо
наведені операції є одними з найбільш прибуткових в банківській
діяльності. Відставання АКІБ “УкрСиббанк”, порівняно з іншими банками,
на ринку пластикових карток, можна пояснити лише тим, що дуже пізно
почали впроваджувати операції з новим, зручним, інструментом розрахунків
– пластиковою карткою.

Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку індустрії банківських
пластикових карток в Україні

3.1 Створення та необхідність впровадження Національної системи масових
електроних платежів

Обслуговування платіжного обороту – одна з традиційних сфер банківських
послуг. Ефективне функціонування економіки в цілому так і кожного
суб’єкта господарювання, зокрема, залежить від огранізації безготівкових
розрахунків у господарському обороті.

Ідея створення в Україні НСМЕП виникла більше ніж п’ять років тому, коли
Національний банк України затвердив концепцію системи електронних
розрахунків за товари та послуги в Україні. Цей документ передбачав
реалізацію концепції в два етапи. Перший – створення системи електронних
платежів (далі – СЕП) між юридичними особами. Другий – впровадження
системи електронних розрахунків за участю фізичних осіб. Перший етап був
досить швидко і успішно реалізований, і сьогодні Україна має, за
оцінками більшості банкірів, одну з самих ефективних СЕП в Європі.
Другий етап почався з 1997 року коли Національний банк України визначив
створення в Україні платіжної системи за безготівковими розрахунками
населення у торгівлі та сфері послуг як одне із пріоритетних завдань.
Одним з основних напрямків докладання зусиль до побудови в Україні такої
платіжної системи стало створення Національної системи масових
електронних платежів (далі – НСМЕП) [78].

Національна система масових електронних платежів – це внутрішня
багатоемітентна платіжна система, в якій розрахунки за товари та
послуги, одержання готівки та інші операції здійснюються за допомогою
банківських платіжних смарт-карток за технологією, що розроблена
Національним банком України.

Метою створення НСМЕП є розроблення та впровадження в Україні відносно
дешевої надійно захищеної автоматизованої системи безготівкових
розрахунків, яка в основному розрахована на роботу в режимі «off-line».

Технологія виготовлення карток НСМЕП для банків – учасників НСМЕП
передбачає надання замовлення від банку одразу у дві адреси: в Платіжну
організацію (зараз ці функції виконує НБУ) і копію – виробнику карток
(Підприємство «Пластик карта», яке отримало відповідну ліцензію від НБУ
на право виготовлення карток НСМЕП). Після отримання від НБУ письмового
підтвердження і узгодження з банком питань, пов’язаних з графічним
зображенням його назви і логотипу на картці, виробник карток
зобов’язаний протягом двох тижнів виконати це замовлення.

Далі з виготовленими картками виконується процедура ініціалізації та
системної персоналізації (при цьому картці присвоюється індивідуальний
номер, за яким вона реєструється в системі, і в картку заносяться
актуальні версії системних ключів та інші дані). Після чого, вже у
замовника, виконується банківська персоналізація (в картку записуються
банківські ключі та інші дані) і, безпосередньо перед отриманням картки
клієнтом банку, в неї записуються його дані [78].

Підприємствам, які мають наміри у себе запровадити картки НСМЕП,
необхідно звертатися до банку, який їх обслуговує або до банків –
учасників НСМЕП.

Орієнтовна вартість карток на етапі пілотного проекту НСМЕП для
банків-учасників становить: від 3.08 євро за шт. при замовленні 500 шт.
до 2.80 євро за шт. при замовленні 5000 шт.

На початок 2007 року загальна кількість емітованих карток складає 12 110
шт., а загалом на етапі пілотного проекту десять банків – членів системи
емітують до 100 000 шт. карток НСМЕП.

До складу НСМЕП входять: платіжна організація; члени платіжної системи;
учасники платіжної системи.

Відповідно до Тимчасового положення про Національну систему масових
електронних платежів та постанови Правління Національного банку України
від 07.09.2000 № 352 «Про впровадження пілотного проекту Національної
системи масових електронних платежів» на етапі впровадження та
функціонування пілотного проекту платіжною організацією НСМЕП є
Національний банк України (далі – Платіжна організація).

Загальне управління НСМЕП здійснює Рада Платіжної організації, яка
виконує такі функції:

ь вирішує питання прийняття до НСМЕП нових членів;

ь вирішує питання виключення з НСМЕП її членів;

ь виконує арбітражні функції в межах НСМЕП;

ь встановлює системні ліміти НСМЕП для кожного платіжного інструменту;

ь встановлює загальносистемні комісійні;

ь приймає стратегічні рішення щодо подальшого розвитку НСМЕП;

Членами НСМЕП можуть бути банки, які укладуть договір з Платіжною
організацією про вступ до НСМЕП.

Станом на 08.04.2008 членами НСМЕП є такі банки: «Мегабанк» (м. Харків),
ВАТ «Кредитпромбанк» (м. Київ), Банк «Грант» (м. Харків), ВАТ КБ
«Хрещатик» (м. Київ), КАБ»Демарк» (м. Чернігів), АКБ «Мрія» (м. Київ),
«Брокбізнесбанк» (м. Київ), АБ “Експрес-Банк» (м. Київ), АКБ «Імексбанк»
(м. Одеса), ВАТ Банк «БІГ Енергія»(м. Київ), АБ «Андріївський» (м.
Київ), ВАТ Банк «БІГ Енергія», філія (м.Суми), ВАТ Банк «БІГ Енергія»,
філія (м. Запоріжжя), АКБ «Росток-Банк» (м. Київ), АКБ»Полікомбанк» (м.
Чернігів).

У даний час дозвіл Платіжної організації на вступ до НСМЕП отримали
наступні банки: АКБ «Київ», АК «Донміськбанк», АБ «Банк регіонального
розвитку», АТЗТ АКБ «Одеса-Банк», АКБ «Промекономбанк».

В грудні місяці 2007 року підписаний договір з Одеським ТОВ
«Аверс-процесінг», згідно з яким це товариство буде виконувати функцію
регіонального процесингового центру у Одеському регіоні та делеговані
банками функції по емісії карток і обробці інформації.

На сьогодн в Одеській області емітовано більше 20 тисяч карток і
реалізовано 30 зарплатних проектів, держателі цих карток мають право
розраховуватись за комунальні послуги в пунктах (більше 200) де стоїть
спеціалізоване обладнання. В міському єдиному розрахунковому центі
кожному платнику комунальних послуг відкрито рахунок на який
нараховується сума заборгованості. Автоматизована система прийома
комунальних послуг передбачає відмову від розрахункових книжок, вся
інформація про платежі та заборгованості є в комп’ютері, розпечатка
видається клієнту. Єдина база даних дозволяє платити місцевим жителям в
будь-якому пункті міста. Цей проект був першим в Україні, в подальшому
планується сплачувати не тільки за комунальні послуги, а й за
телебачення, телефон, дитячий садок.

З початку лютого місяця 2008 року затверджена Генеральним директором
УДППЗ і погоджена з Департаментом інформатизації НБУ Програма
впровадження НСМЕП в УДППЗ «Укрпошта». Оплата послуг, що надаються
«Укрпоштою», буде виконуватись із застосуванням платіжних інструментів
НСМЕП, що в свою чергу, буде сприяти подальшому розвитку послуг за
напрямками:

ь видача готівки;

ь приймання готівки;

ь грошові перекази;

ь виплата пенсій та грошової допомоги;

ь приймання комунальних та інших платежів.

Участь цього підприємства, що має розвинену мережу (понад 15000
відділень зв’язку) і охоплюють всю територію держави, зробить
Національну систему масових електронних платежів більш доступною для
широких верств населення.

Цей проект є дуже перспективним, але й дуже складним для втілення його в
життя. На сьогоднішній час існує багато перешкод,які необхідно подолати
для того, щоб проект почав ефективно працювати. Перш за все, потрібно
покращити макроекономічну ситуацію в країні, тобто покращити рівень
життя населення. Лише коли у населення підвищиться рівень доходів та
з’являться вільні

Мета створення НСМЕП буде в основному досягнута, якщо 30-40% готівкового
обігу в нашій країні набере безготівкової форми. Для цього в Україні,
враховуючи світовий досвід, має бути не менш ніж 10 млн. платіжних
карток, функціонувати щонайменше 100 тис. Точок обслуговування
(платіжних терміналів у торгівлі, на транспорті, в сфері послуг,
банківських терміналів та банкоматів.

3.2 Міжнародний досвід та перспективи на Україні розвитку та
застосування кредитних карток як сучасного інструменту безготівкового
обігу

Сьогодні американські фінансові установи засновують свої карткові
програми, намагаючись, з одного боку, відповідати потребам ринку в
кредитному обслуговувані, а з іншого боку – максимально застрахувати
застосовувану ними схему відносин з учасниками операцій від фінансових
втрат. При цьому кожна фінансова установа відносно вільна у встановлені
своїх власних правил надання кредиту, розмір їх відсотка, що стягується,
та річних або поопераційних платежів.

Кредит, який засновано на кредитних картках, відрізняється від
звичайного кредиту, що погашається в розстрочку, таким ознаками:

ь витрати на організацію кредиту одноразові;

ь дуже важко запобігти надто інтенсивному використанню карткою невеликою
частиною їх власників;

ь є ризик незаконого використання карток особами, що не є їх власниками;

ь операційні витрати значно вищі. Невелика частина операцій із значними
сумами потребує телефоного дзвінка в центр авторизації для з’ясування чи
має власник картки ліміт кредиту, достатній для проведення відповідної
операції.

Основне джерело прибутку банку від кредитних карток – це відсотки, що
стягуються з власників карток за кредит, і прибутки від використання
залишків на рахунках клієнтів. Операції на основі кредитних карток
створюють заборгованість перед фінансовими установами, яка починає
приносити відсотки після досягення визначених умов. Для нарахування
відсотків банки використовують метод середнього денного залишку на
рахунку.

У 80-ті роки прибутковість кредитних карток для банків знизилася. Це
було викликане такими причинами:

ь зменшився розрив між платою за залучені фінансові засоби та нормою
прибутку;

ь більшість половини власників кредитних крток надають перевагу
сплачуванню кредиту протягом пільгового періоду, коли відсотки не
нараховуються. Такі власники карток є “безкоштовним” навантаженням для
банку емітента;

ь великі адміністративні витрати (плюс втрати від шахрайства і
неповернення кредиту);

ь розрив між датою проведення операцій та датою платежу.

Торговці, що приймають кредитні картки підписують угоду з фінансовими
установами. На рахунок торговця надходить сума, що дорівнює номінальній
вартості товару, який було придбано в нього за допомогою кредитної
картки, з відрахуванням комісійних котрі торговець сплачує банку за
акцепт банка. Ці комісійні складають 1-5%, в Україні в середньому
близько 3,5%. На цю суму в кінцевому підсумку зменшується прибуток
торговця від продажу товарів, які було сплачено кредитними карками,
проте, приймаючи кредитні картки, магазини, ресторани та інші
підприємства розширюють коло своїх клієнтів, збільшують збут. Тому
подібні розрахунки вигідні торговцям.

Для того, щоб успішно конкурувати на ринку банківських послуг з іншими
банками, що приймають кредитні картки того ж типу відділення банку має
надавати всім своїм торговцям також розрахункові послуги. Торговець,
приймаючи кредитні картки, може уникнути продажу товарів у кредит
неплатоспроможним клієнтам, а також підробок, що виникають при оплаті
покупок чеками. Для цього використовється визначена схема проходження
платників. Після переведення грошей на рахунок торговця, банк
зв’язується з банком власника картки, що знімає відповідну суму з
рахунку власника картки і перекладає її в банк торговця. За це банк
торговця виплачує банку власника картки комісійні, які можна розглядати
як плату за внесок банку, що видав картку, у факт здійснення купівлі.

Ті банки, які мають широку постійну клієнтуру серед торговців можуть
одержувати прибуток від дисконтування торгових чеків. Норму цього
прибутку, наприклад, в Німеччині – в межах від 1-5%. У цій сфері цінова
конкуренція між банками дуже жорстка. У ряді випадків комісійні, які
одержуються від торговців за акцепт їхніх чеків, менші, кома ніж
комісійні, що сплачуються установі, яка емітувала картки.

Дуже важливо, щоб фінансова установа точно оцінювала прибутки і витрати,
пов’язані з обслуговуванням торговців. Якщо вона не має достатньої
стабільності, то навряд чи зможе успішно конкурувати в цій сфері.
Питання надання кредиту тісно пов’язані з питаннями маркетингу
фінансових послуг. Останні відіграють ключову роль у тому разі, якщо
власники карток виявляють бажання і мають можливість розширити ліміт
кредитування [98].

Кредит, заснований на кредитиних картках, хоч і близький до звичайних
форм, але має ряд істотних відміностей. Він доступний для клієнта в
усьому світі протягом 24 годин на добу. Крім того, клієнт може
перевищити ліміти кредитування таким чином, що фінансова установа не
буде відразу про це знати. Тому надзвичайно важливо керувати лімітами
кредитування, особливо для тих клієнтів про яких мало що відомо.
Фінансові установи, звичайно встановлюють більш низькі ліміти
кредитування і видають картки на коротші терміни менш знайомим клієнтам
[98].

Якщо поглянути на ситуацію яка склалася в Україні з цього приводу, то
більшість українських банків, надаючи своїм клієнтам “кредитки”,
попереджають, що кредит по цим карткам не передбачен і якщо такий кредит
відбувся то клієнту треба заплатити штраф за його використання.

Але все ж таки деякі українські банки намагаються наділяти свої картки
кредитними функціями. Так, наприклад, праграмою “ОНІКС-розстрочка” банку
“Аваль” можуть користуватись лише власники зарплатних карт банку; кредит
надається тільки в гривні тільки під покупку товарів в торгових точках
партнерах банка і тільки на 12 місяців. Крім того, купити товар в
розстрочку за допомогою картки можна лише сплативши 25% його вартості, а
вартість товару не може перевищувати поливини річного доходу власника
картки.

Банк “Надра” не обмежує свої кредитні картки якими небудь строками,
проте вимагає від своїх клієнтів гарантійне забезпечення, тобто заставу
(рухоме або нерухоме майно, депозитні сертифікати або депозит в цьому
банку, або гарантію юридичної особи). Як і при звичайному кредит
надається не на повну суму застави.

ВАБанк, преш ніж видати “картковий” кредит вимагає внести немаленьку
суму на картковий рахунок, до того ж розміри такого кредиту жорстко
ллмітовані за видами карток.

УкрСиббанк, так як і Приватбанк надаючи торговий або фінансовий кредити,
також вимагають від своїх клієнтів гарантійне забезпечення або заставу.

Таким чином, в усих п’яти проектах мова йде про звичайний кредитинй
продукт, особливістю якого є можливість “обирати” кредит за допомогою
картки. Тобто, на сьогодні українські “кредитки” поки що далекі від
західних кредитних карток. Практично в усих “карткових” кредитних
проектах, які були розглянуті вище функція кредитування не доведена до
автоматизму. Власник картки може отримати кредит тільки при дотриманні
визначених умов.

Сьогодні на Україні дуже широко розповсюджене кредитування у вигляді
овердрафту по зарплатних та пенсійних картках, але дійсні кредитні
картки не отримали широкого застосування за багатьма причинами [89].

Зокрема, по-перше, кредити надаються в багатьох випадках під заставу, що
значно ускладнює процедуру кредитування. А також збільшує строки
отримання кредиту. Крім того, кредитна картка надає право на отримання
кредиту, який власник може використовувати у повному обсязі або
частково, але застава при цьому вимагається на весь кредитний ліміт.

По-друге, українці на відміну від американців, не звикли жити в кредит.
В США карткове кредитування застосовується в більшому обсязі порівняно з
іншими країнами. Український досвід показує, що ті кредитні лінії, як
відкриті під “кредитки”, використовуються менш, ніж на 30%.

Ситуація на будь-якому ринку постійно змінюється, простежуються
тенденції до розвитку, і ринок платіжних карток в Україні не є винятком.
Тому можна очікувати, що в майбутньому будь-який громадянин в Україні,
якщо в нього є стабільний дохід, може отримати “кредитку” без заставного
майна та будь-яких гарантій, як це відбувається в розвинутих країнах
світу.

3.3 Місце операцій з пластиковим картками в Інтернет-просторі України

Лідери провідних держав та широкі кола ділового світу сприймають нову
економіку не лише як сучасну модель ведення бізнесу, а й як стратегічну
складову економіки майбутнього. Президент Україні в Указі “Про заходи
щодо розвитку національної складової глобальної інфрмаційної мережі
Інтернет та забезпечення широко доступу до цієї мережі в Україні” також
назвав цю сферу одним із пріоритних напрямів державної політики. Тому
можна сподіватися, що процес розвитку національного сегменту мережі
Інтернет та зусилля щодо належного представлення і в ній вітчизняних
інформаційних ресурсів згодом отримають і законодавче забезпечення та
фінансову підтримку. В підсумку все це сприятиме розвитку підприємництва
та побудові відкритого демократичного суспільства. За свою коротку
історію Інтернет у розвинутих країнах став не менш популярним, ніж такі
відкриття хх століття, як радіо і телебачення, і нині впливає практично
на всі сфери життя. За останніми дослідженнями Ради США з питань
Інтернету (USIС), рівень використання мережі зростає швидше, ніж
прогнозувалося найоптимістичнішими аналітиками. Якщо сім років тому в
світі було близько 90 тисяч користувачів Інетрнету, то в 1999 році – 171
млн., а в 2007 році – 365 млн., в 2008 році – 500 млн.USIC прогнозує, що
в 2010 році кількість користувачів мережі перевищить 1 міліард, із них
майже 700 млн. налічуватиметься за межами Північної Америки. Інтернет
стає багатокультурним, багатомовним та багатополюсним середовищем. І
місце кожної нації в мережі взагалі та у сфері електронного бізнесу
зокрема визначатиметься тісною співпрацею держави, громадськості, науки
та, звичайно, бізнесових кіл, передусім банківської сфери. Очевидно, що
в умовах України бізнесові кола представлятиме банківська сфера, яка є
найбільш підготовленою з числа зацікавлених [57].

Спочатку Інтернет був лише одним із середовищ для передачі інформації
між користувачами. На другому етапі, який триває досі, мережу почали
використовувати ще й для надання різноманітних послуг і продажу товарів
– виник електронний бізнес. На третьому етапі розвитку необхідна
інформація акумулюватиметься безпосередньо для кожного клієнта, а
спеціальна аналітична система забезпечуватиме її доставку за запитом
користувача.

Під “електронним бізнесом” розуміють бізнес-процеси, які реалізуються
партнерами за допомогою Інтернету. З розвитком технологій в Інтернеті
змінювався й характер цих бізнес-процесів та саме поняття електронного
бізнесу. На першій стадії електронний бізнес зводився просто до
присутності компанії в Інтернеті. При цьому клієнти на web-сервери
компанії знаходили лише маркетингову інформацію. Це давало компанії
змогу впродовж усієї доби мати односторонній контакт зі своїми
замовниками. Інтернет-системи ведення бізнесу другого покоління
характеризуються тим, що web-сервер компанії інтегрується із внутрішньою
бізнес-системою компанії. Це дає змогу автоматизувати не лише
інформаційне забезпечення клієнтів, а й оформлення замовлень. Саме такі
системи називаються системами “електронної комерції”. За приклад можуть
слугувати Інтернет-магазини, системи експрес-доставки тощо. Але й вони
мають низку вад, головна з яких – непродуктивна участь співробітників
компаній замовників у пошуку необхідних товарів на численних
торговельних сайтах і тривалий додатковий аналіз знайденної інформації.
Тому в сонову створення систем електронного бізнесу третього покоління
покладено стратегію інтеграції інформаційних бізнес-систем
постачальників та замовників. Системи електронної комерції третього
покоління нині лише розробляються.

Насьогодні електрона комерція знаходиться на стадії інтенсивного
зростання, який буде тривати ще кілька років. Велика кількість компаній
в усьому світі бачать в мережі Інтернет великий комерційний потенціал та
можливість переводу свого бізнесу на якісний новий рівень.

Прогнози різноманітних компаній на 2005 – 2010рр..вказують на великі
темпи зростання електроної комерції: від 60 до 150% в рік.. Річний обсяг
продаж в мережі до того часу має перевищити 7 трлн. дол. Світові доходи
від електроної комерції в 2005 році склали 185 млрд. дол., в 2006 році –
336 млрд. дол., в 2007 році складуть 686,3 млрд. дол., в 2008 році –
1,26 трлн. дол. Особливо швидкі темпи розвитку прогнозуються в
корпоративному секторі, який до 2010 року буде давати біля 90% всіх
електроних доходів. Обсяг продаж споживчіх товарів в мережі через 5
років може перевищити 800 млрд. доларів.

Щоб відповісти на запитання чи готова Україна до “нової економіки”
потрібно проаналізувати досить складні внутрішні й зовнішні чинники.
Серед них – рівень розвитку Інтернету і систем зв’язку, увага Уряду до
потреб електронної комерції, забезпечення конфіденційності електронних
комунікацій, наявність кваліфікованих кадрів, готовність фінансової
системи до роботи в умовах електронної комерції.

Навіть простий перелік свідчить, що роботи тут – непочатий край. Хоча
наприклад, ситуація з підготовкою спеціалістів в Україні складається
досить непогано. Попри те, що існує доволі стійка тенденція їх вимивання
зарубіжними компаніями.

Примітно, що на думку аналітиків, до числа країн Центральної Європи, які
найбільше підготовлені для розвитку електронної комерції, входять
Угорщина та Естонія. Естонський парламент нещодавно прийняв поправку до
Конституції, згідно з якою можливість доступу в Інтернет є
конституційним правом громадян Естонії.

В Україні теж маємо позитивні чинники для розвитку систем
Інтернет-комерції. Так, упроваджено систему електронних платежів НБУ,
системи біржових торгів, корпоративні платіжні системи (в тому числі
“банк-клієнт”) ряду комерційних банків. Банки, юридичні та фізичні особи
набули значного досвіду роботи з міжнародними платіжними системами VISA,
MasterCard, American Express тощо. Працює кілька внутрішніх “карткових”
проектів. У низці банків упроваджено системи грошових переказів типу
Western Union. Завдяки цьому не лише банки, а й багато їхніх клієнтів
(підприємства, організації, фізичні особи) зрозуміли та оцінили
можливості систем електронних розрахунків [57].

На першому етапі проекти Інтернет-комерції (в тому числі банківські)
були в основному спрямовані на залучення клієнтів – фізичних осіб і
розвиток комерції, що нині класифікується як електронна комерція типів:
“компанія-споживач” (“business-to-consumer” або В2С) та
“компанія-бізнес”(В2В). З точки зору доходності на сьогодні сектор В2В є
найбільш перспективним. За прогнозами спеціалістів, темпи роста цього
сегмента будуть одержувати темпи сукупного росту оборотів електроної
комерції за рахунок збільшення частки В2В. Лідирують тут такі компанії,
як Amazon, Ticketmaster, Pets, Buy та інші. (До речі, в найбільшому у
світі електронному магазині Amazon.com щохвилини обробляється понад 100
замовлень. Майже 20 мільйонів клієнтів компанії за рік купили товарів на
суму понад 1 міліард

Розробка та впровадження таких систем у банківській системі України
дасть змогу значно розширити способи переказу грошей громадянами нашої
країни, що й передбачається в Указі Президента України “Про заходи щодо
зміцнення банківської системи України та підвищення її ролі у процесах
економічних перетворень” від 14.07.2000 № 891/2000.

Зазначимо, що накопичений світовий досвід та нові тенденції у розвитку
економічної комерції дають певний шанс деяким країнам і компаніям, які
сьогодні є аутсайдерами в Інтернеті, надолужити згаяне та вийти на вищий
рівень. Потрібні реальні проекти. За прикладами можна звернутись до
сусідів – у Росію.

За словами замісника міністра російської Федерації по зв’язку та
інформатизації А.Волокітіна на 12-й Міжнародній московській виставці
“СОМТЕК-2001”, в Росії через Інетрент в 2007 році проведені операції, за
попередніми підрахунками, на загальну суму більш ніж 900 млн. дол. В
2006 році цец обсяг складав 460 млн. дол., а в 2005 році – 250 млн.
доларів.

Частка обсягу електроних продаж в Росії дуже мала порівняно з
загальносвітовими обсягами продаж. Це визвано не тільки низким рівнем
життя, а й меншим ступенем розвинутості банківської інфраструктури та
сучасних платіжних механізмів, таких, як оплата по банківським чекам та
кредитним карткам. Тим паче всі ці інструменти активно розвиваються,
підтримуючи високі темпи росту електроної комерції [58].

Електрона комерція має ряд переваг порівняно зі звичайними видами
торгівлі, які зводяться до наступного.

Обслуговування клієнтів здійснюється без перерв – 24 години на добу, 7
днів на тиждень. Відсутність георгафічних барь’єрів – вся необхідна
інформація про товари та послуги зконцентрована в одному місті і доступ
до неї забезпечений практично з будь-якої точки світу.

Можливість одночасного обслуговуваання в електроному магазині будь-якої
кількості клієнтів без додатковго пресоналу. Витрати при створенні
інетернет-магазину на сьогодні оцінюються на суму від 1 до 3 тис.
доларів.

Значно знижаються утримки в процесі роботи: за рахунок виключення затрат
на покупку або аренду торгових залів та складів, їх обладнання, оплату
многочисленого штату персоналу, множини інших обов’язкових витрат. В
результаті товар в віртуальному магазині обійдеться покупцям значно
дешевше, ніж в звичайному магазині з його мінімальною 25% торговою
надбавкою.

Полегшується та прискорюється ведення справ з постійними покупцями,
зменьшується обсяг роботи, пов’язаної з діловими операціями з
компаніями-смежниками, за рахунок переносу в електрону середу деякого
обсягу справовиробництва: оформлення заказів, рахунків та інше.

Важною частиною систем електроної комерції є підсистеми платежів, в яких
на сьогодні до оплати застосовуються різні платіжні інструменти та форми
розрахунків, як розроблені спеціально для інтернет-комерції, так і
традиційні.

На сьогодні в електроній комерції застосовуються платіжні інструменти та
форми розрахунків, які наведені в додатку М.

Для користувачів карток, які вже не представляють собі життя без
банківьких карток дуже сподобався перехід процеса покупок за ними в
Інтернет, в основному з застосуванням карток з магнітною смугою. Але й
найбільша частка махінацій приходиться на платежі за допомогою цих
банківських карток пов’язаних з покупками через Інтернет. Це визвано
тим, що технології карткових систем довгі роки розвивалися для покупок в
звичайних магазинах з обов’язковою перевіркою покупців як держателів
пред’явленої картки [57].

При пред’явлені картки в звичайному магазині касир зобов’язаний
впевнетися в тому, що бере оплату саме з її держателя, тобто провести
його аутентифікацію. Проблема аутентифікації особи, яка сплачує товар в
Інетрет-магазині за допомогою банківської картки на сьогодні не
вирішена. Можливо лише перевірити наявність коштів на даному картковому
рахунку, а не право особи, який надав інформацію про картку, здійснювати
з неї платіж. При продажі товару через Інетрнет, особливо у випадку
продажу віртуального товару (програмне забезпечення, електроні версії
книг тощо) на відміну від покупок в реальних магазинах ніяких
документів, підписаних клієнтом, в торговій точці не залишається.
Підтвердження факта здійснення покупки та доставки товара є дуже
складним та дорогим процесом [57].

В більшості випадків махінацій з банківськими картками основні втрати
несе банк-еквайр, який компенсує їх, як це прийнято в світовій практиці,
з різних страхових фондів, а це в кінцевому результаті збільшує ризик та
вартість торгових операцій через Інтернет та зменьшує їх привабливість
для магазинів. За правилами, наприклад, системи VISA, при оплаті покупки
в Інетрнеті з використанням картки клієнт може ініціювати поверненя
грошей максимально протягом 180 днів з дня проходження операції.
Вирішення цього питання може затягнутися максимально ще на 180 днів. Це
призводе до звуження географії регіона, який обслуговується даним
інтернет-магазином або платіжною системою. Крім неприємностей для
продавців вони стають чуттєвими і для держателів карток, тому що
необхідність оспарювати платіж віднімає багато часу та сил. Велика
кількість відмов може призвести до достроковго перевипуску картки і
навіть до відмови обслуговування даного недобросовісного, за розуміннями
банку, клієнта [58].

Деяким проміжним рішенням, яке дозволяє знизити ризик карткових операцій
в Інтернеті є створення закритих клубних систем прийому карткових
платежів для обмеженого кола банків емітентів, тобто фактично платіжна
система пропонує розкрити персональні дані своїм учасникам, даючи
гарантії здійснення більш безпечних операцій через Інтернет та гарантії
за нерозголошення отриманої інформації. В таких системах держателям
карток можуть надаватись особисті постійні або тимчасові ідентифікатори,
які надходять до платіжної системи і вона вже виконує подальші
розрахунки через картки або інші рахунки учасників, або безспосередньо
на момент платежа відбувається перенаправлення користувача на сайт
клубної системи, яка має всі необхідні засоби захисту.

Іншою небезпекою при платежах в Інтернет за допомогою банківських карток
в електроних магазинах вже для карткодержателів є необхідність вводити в
Інтернет конфіденційні дані своєї картки, які можуть бути використані
іншими особами для зняття коштів. Насьогодні способом перекриття такої
угрози є так званий випуск “віртуальних” карток платіжних систем, тобто
карток, які предназначені лише для для платежів в електроних
магазинах.Всі інші операції з такими картками: отримання готівки, сплата
в звичайних магазинах тощо – заборонені. Клієнт отримує не сам пластик,
а тільки необхідні йому дані для платежів в Інтернеті: номер картки,
картковго рахунку і персональний ідентифікаційний номер, і зловмисники
отримавши ці дані не зможуть ними скористатись за допомого підробленої
пластикової картки.

Дуже перспективною для використання в електроній комерції є технологія з
використанням пластикових карток з вбудованим мікропроцесором або
смарт-картка, які мають набагато більше переваг ніж всі інші картки
[58].

Інтернет у світі призвів до появи нових засобів фінансових розрахунків.
Завдяки цьому багато фінансових послуг стали більш доступними
користувачам вдома або на робочому місці. Всі організації отримали
можливість пропонувати свої товари та послуги по всьому світові,
незважаючи на відстань та межі. Сучасні технології дозволили створити
віртуальні магазини, банки, біржі – світ електроної комерції, який
доповнює і в якійсь мірі починає замінювати звичайну економічну
інфраструктуру. За багаточисельними прогнозами співвідношення між
звичайною та електроною комерцією буде в найближче десятиріччя швидко
змінюватись на користь останньої. Згідно широко розповсюдженої думки,
Україна безнадійно відстала від розвинутих країні в області електронної
комерції. Але я вважаю, що це не зовсім так. Деякі форми фінансових
розрахунків в Інтернеті виникли зовсім недавно, інші знаходяться на
стадії розробки. В нашій країні є реальна можливість не допустити
відставання, хоч би в деяких важливих сферах електронної комерції. В
найбільшій мірі це відноситься до розрахунків в Інетрнет за допомогою
пластикових карток.

Умовно розрахунки між покупцем та продавцем в Інтернеті можна поділити
на три групи.

До першої відносяться оплата за допомогою платіжних пластикових карток,
які вже давно стали звичним явищем в розвинутих країнах, поступово до
них звикають в нашій країні.

До складу другої групи входять розрахунки з використанням цифрових
готівкових і їх модіфікацій. Сюди ж відносяться, по-перше, послуги, які
предоставляються такими розрахунково-кліринговими системами, як Cyber
Cash, First Virtual, Open Market та інші. По-друге – цифрова готівка та
цифрові чеки таких систем, як Digi Cash та Net Cash [57].

До третої, найбільш перспективної групи відносяться розрахунки в
Інтернеті з використанням цифрової готівки, яка зберігається в
смарт-картах.

Такий різновид платіжних засобів в Інтернет має не тільки недоліки, але
й позитивні риси – за користувачами зберігається право вибору засобів
платежу. Розвинуті системи, які підтримують платіж в Інтернет, повинні
забезпечувати всі основні види розрахунків та відповідати при цьому ряду
вимог. З точки зору покупця, здійснювати платіж в Інтернет повинно бути
дуже зручно та легко, але в той же час повині забезпечуватись надійність
та конфіденційність розрахунків з використання різних засобів
розрахунку. З точки зору продавця, система розрахунків яка ним
використовується, повинна надавати гарантію оплати, дозволяти захопити
найбільше потенційних користувачів, бути гнучкою та недорогою у
використанні.

На сьогодні існує дві зовсім різні сфери: консервативний світ
централізованих, надійно захищенних платіжних систем та відкритий,
швидко зростаючий світ Інтернет. Очевидно, що необхідний міст, який буде
зв’язувати їх між собою. Платіжні системи – це системи, які будуються на
використанні пластикових карт з магнітною смугою, від міжнародних до
локальних. Цифрові гроші, які не мають прямого аналога в “фізичному”
світі, повинні бути предметом окремого розгляду, поки що застосування їх
в нашій країні не передбачається.

Широке розповсюдження, яке отримали пластикові платіжні картки у світі
вплинуло на розвиток економічної комерції. Всі нові електроні магазини
намагаються приймати до сплати картки провідних міжнародних систем.

Найголовнішою проблемою використання найпоширеніших в світі карток з
магнітною смугою є їх пасивність тому, що вони не захищені від різного
роду фальсифікацій та зловживань. Найпростішим прикладом зловживання є
перевитрата, оскільки відомості про більшість покупок відразу не
сповіщаються компанії, яка емітувала картку, клієнт може витратити суму,
яка значно перевищує максимальний розмір кредиту, зробивши багато малих
покупок або одну велику, вартість якої виходить за межі ліміту. Трюки з
фальсифікацією можуть бути дуже витончені. Існують, наприклад, прилади,
які копіюють інформацію, яка записана на магнітній смузі кредитної
картки на незаповнену карту та, які знімають відбиток рел’єфнихвідміток
на копіювальну бумагу. Ці пристрої дуже схожі на автомати,. Які
використовують в магазинах та ресторанах для видачі чеків і реєстрації
покупок [58].

Інший трюк пов’язаний з особистими ідентифікаційними номерами. Коли
картка з магнітною смугою вставляєються в читаючий касовий автомат,
машина просить власника картки назвати свій пароль. Потім вона зчитує
пароль безпосередньо з картки і порівнює з тим, який назвав власник
картки. Тому у визначений момент процедури правильний пароль повинен
попасти в робочу пам’ять комп’ютера, який знаходиться у касовому
апараті. І будь-який жулік, який має доступ до пам’яті комп’ютера може
взнати пароль власника картки [58].

Боротьба зі зловживаннями має багато різних аспектів. Важливим є
контроль інформаційного зв’язку між банківськими автоматами та центром
обробки інформації, контроль роботи банківського персоналу. Серед
методів захисту пасивних кредитних карток відомі наступні:

ь нанесення додаткової смуги з узором, який зроблений магнітними
чорнилами;

ь ідентифікація картки довгоіснуючими радіоізотопами;

ь виготовлення картки з матеріалу, який чутливий до нагріву та тиску.

Електроні картки мають дві важливі якості, які забезпечують захист від
різного роду зловживань. По-перше, електрона картка має енергонезалежну
програмуючу постійну пам’ять. До цієї пам’яті вноситься інформація, яка
зберігається й після відключення пристрою. До неї можуть бути записані
вартість кожної покупки і також сума всіх витрат, тому клієнт коли
робить покупки не може заплатити більше встановленого ліміту. По-друге,
в кожну картку вмонтований свій процесор, який при відповідному виборі
архітектури забезпечить роботу картки таким чином, щоб визначені частини
пам’яті не були доступні нікому окрім фірми, яка емітувала картку.

За допомогою процесора картка сама може порівняти введений пароль з
правильним, який зберігається в секретній зоні її пам’яті. Картка може
не відкривати свій пароль ніякій зовнійшній системі. Насправді й
компанії – емітенту картки не обов’язково знати її пароль. При емісії
картки її майбутній власник може сам ввести пароль до пам’яті за
допомогою спеціального терміналу, який зчитує та записує дані на
картку.Після того, коли вели пароль картка запам’ятовує його в
“секретній зоні” своєї пам’яті.

Крім пароля, в “секретній зоні” зберігається також баланс власника,
серійний номер картки та послідовність букв та цифр, які обрані фірмою –
емітентом для послідуючої перевірки картки. В іншій зоні можуть бути
записані ім’я власника, його адреса, номер телефона, номер рахунку. Ці
дані можна прочитати за допомою будь-якого пристрою, який працює з
подібними картками, але змінити ці дані не можна – центральний процесор
відмовиться виконувати будь-яку команду на зміни інформації.

Таким чином, ми бачимо, що найвигідніше і найперспективніше
користуватися та випускати в обіг електроні картки тому, шо вони мають
більше захисту від зловживань ніж картки з магнітною смугою.

В нашій країні починають складатися необхідні умови, які будуть
дозволяти організовувати успішну торгівлю в Інтернеті. По-перше, в
Україні постійно збільшується кількість власників пластикових карток.
Багато з яких користуються Інтернетом. Враховуючи той фактор, що
вартість отримання найбільш доступних пластикових карток в деяких
українських банках сьогодні коштує 20 доларів. Відомі випадки, коли такі
картки необхіднім були лише для отримання можливості купувати в
Інтернет.

По-друге, в країні швидко розвивається інфраструктура світових платіжних
систем. Провідні банки створили мережі прийому пластикових карток.
Наступним кроком є створення подібної інфраструктури в Інтернеті. Це
дозволить банкам отримати додаткові доходи:

ь від емісії карток, як за рахунок зростання кількості власників карток
серед користувачів Інтернет, які бажають користуватись послугами
електронної комерції, так і за рахунок збільшення загального обороту по
пластикових картках;

ь від еквайрингу, за рахунок появи нових віртуальних торгових точок.

Враховуючи невеликий (порівняно з можливостями шлюзу) обсяг трансакцій
по Інтернет в найближчі роки та велику ватрість системи, в нашій країні
достатньо організувати один платіжний шлюз, користуватись яким зможуть
всі банки [57].

По-третє, розвиток Інтернету та платіжних систем в нашій країні почалося
порівняно с розвинутими країнами недавно, але розвивається практично
одночасно. Тому ми не відчкваємо тягар морально застарілих рішень, які б
перешкоджали організації взаємодії між цими сферами. В нашій країні є
можливість використовувати тільки найновіші предові досягнення, що
дозволить досягти гарних результатів за короткий термін.

Відомо, що багатьом українським Інтеренет-провайдерам стає тісно в
рамках представлення лише послуг доступу до мережі. Вони починають
надавати різні інформаційні послуги, в тому числі і комерційні. Для
цього бажано надати клієнтам можливість надійності оплати цих послуг
через Інтернет. Для багатьох провайдерів організація на власних вузлах
та підтримка віртуальних магазинів стане великою перевагою в
конкурентній боротьбі і дасть додаткові доходи. Одночасно це дозволить
привабити нових клієнтів.Інтернет-магазини зможуть легко організовувати
багато фірм, які вже мають власні Web-вузли [57].

В нашій країні практично відстутній досвід розсилки товарів по
каталогах, організацію дійсних Інтернет-супермаркетів очикуватимо
пізніше. Але вже сьогодні великий інтерес до електронної комерції
проявляють не тільки Інтернет-провайдери та комп’ютерні фірми, а й
багато інших організацій.

Використання Інтернет-комерції – це єдиний засіб, який дозволить вийти
на світовий ринок багатьом українським компаніям. В першу чергу –
фірмам, які представляють комерційні, інформаційні послуги та фірмах,
які розробляють програмне забезпечення.

Щодо електроного бізнесу, то головний висновок можна зробити вже тепер:
цей ринок в Україні знаходиться в стадії становлення. Серйозної
конкуренції технологій ще практично немає. Але розвиток Інтернету в
найближчі один-два роки стимулюватиме вельми бурхливий розвиток ринку
електронної комерції. Зрозуміло, що компанії, які встигнуть закріпитися
в цьому секторі, стануть лідерами в освоєнні дуже перспективного напряму
бізнесу. Тим же, хто спостерігатиме за ситуацією збоку , надолужити
згаяне буде непросто. Та й технології, як уже бувало в інших сферах,
одержимо закордонні, впровадження, адаптація та підтримка яких
коштуватиме недешево. Це призведе не лише до ще більшого відставання і
відриву України від міжнародної спільноти, а й витисне україніські
компанії зі стратегічного ринку.

З огляду на економічну ситуацію в Україні та можливості більшості
вітчизняних Інетрнет-компаній реалізація не лише значних проектів
електронної комерції (магазини, Інетрнет-банки, аукціони, біржі,
брокерські контори тощо), а й узагалі будь-яких серйозних проектів в
Інетренті за рахунок за рахунок власних джерел практично неможлива. Для
досягнення належного рівня і серйозного виходу на ринок українським
Інетрнет-компаніям конче потрібні інвестиції. Вважаємо, що принаймні
фінансовими інвесторами у цій справі наші банки можуть стати. Це цілком
відповідало б Указу Президента України, де передбачається пожвавлення
інвестиційної діяльності комерційних банків шляхом придбання цінних
паперів, емітованих суб’єктами підприємницької діяльності.

Інакше місце в цій перспективній сфері, яку в Україні ще не розподілено,
незабаром займуть іноземні інвестори. Деякі вітчизняні Інтернет-компанії
та Інетрнет-проекти їх уже зацікавили. Мовиться, зокрема, про проект
холдингу “Наддіма Груп”, який об’єднав дві Інтернет-компанії –
“Релком-Україна” та ІР Telecom. Інвестором виступив фонд Societe
Generale Ladenburg Thalmann. Менеджери проекту поставили за мету не лише
розвиток Інтернет-ринку в Україні, а й виход на європейські та
американські фондові ринки. Даний проект – яскравий приклад концентрації
зовниішнім інвестором уже наявних ресурсів (разом із їх користувачами) в
ураїнському Інтернеті. Хочеться сподіватися, що він стане також
прикладом для наслідування іншими інвесторами. Зокрема, вітчизняними,
місце і роль котрих у зазначеному процесі вважаємо край важливою. В
цьому аспекті хотілося б відзначити ряд комерційних банків (таких як
“Аваль”, Приватбанк, Перший міжнародний, банк “Мрія”), зусилля яких
дають підстави сподіватися, що ця важлива сфера не залишиться поза
увагою банківської системи України. Для залучення та заохочення клієнтів
банкам необхідно постійно збільшувати перелік послуг і поліпшувати їхню
якість. Зрозуміло, послуги банків стануть доступнішими для ще більшої
кількості користувачів, якщо їх надавати на основі застосування
Інтернет-технологій. Це не данина моді, а усвідомлена стратегія розвитку
банківських операцій і послуг у перспективному сегменті ринку.

Електронна комерція призведе до розвитку в нашій країні як
Інтернет-технологій, так і всієї фінансової інфраструктури. Це буде
сприяти соціально-економічному розвитку країни і її подальшої інтеграції
в світову економіку.

Розділ 4. Використання інформаційних систем і технологій у банківській
сфері

4.1Стан інформаційних систем і технологій в ХФ АКІБ “УкрСиббанк” “ХРУ”

Прагнучи відповідати постійно зростаючим запитам клієнтів і вимогам
часу, банк працює в напрямку удосконалення банківських систем
передавання та обробки інформації. Так, для забезпечення надійності та
якості зв’язку між локальними обчислювальними мережами в році, що минув,
банк використовував оптоволоконні магістралі та радіоканали з високою
швидкістю передавання даних по кожному з напрямків. Протягом 2007 року
банк здійснив перехід до мережі з комутацією 3-го рівня, яка дозволяє
якісніше розподіляти ресурси мережі та ефективно використовувати
оптоволоконні канали [84, 85].

Обслуговуючи своїх клієнтів, АКІБ “УкрСиббанк” використовує
високотехнологічні банківські продукти. Одним з них є система
віддаленого управління розрахунками та платежами “Клієнт-Банк”. Досвід
роботи банківської системи доводить, що на сьогоднішний день це — один
із найважливіших і зручних засобів організації платіжного обороту банка
і клієнта, який дозволяє йому керувати своїми рахунками, не виходячи із
власного офісу [84, 85].

На 1 січня 2007 року оборот коштів по системі “Клієнт-Банк” становив
близько 74% загального клієнтського обороту банку. Цей показник
об’єктивно доводить ефективність та зручність користування цим
банківським продуктом для клієнта.

При розробці системи “Клієнт-Банк” було передбачено безліч чинників, які
в результаті забезпечуватимуть клієнтові оперативний обмін інформацією з
банком і надаватимуть широкий спектр додаткових можливостей, таких як
ведення архіву документів, постійне оновлення довідників валюти банків.
Набір шаблонів документів, автоматичні довідники контрагентів і підстав
для платежу полегшують і прискорюють роботу користувачів. При розробці
системи “Клієнт-Банк” враховано її взаємодію з різноманітними
бухгалтерськими програмами, що забезпечує експорт і імпорт документів.
Технологія поетапної обробки документів (work-flow) може бути адаптована
до потреб будь-якого клієнта.

Доступ клієнта до своїх рахунків є можливим через цілодобові телефонні
канали та мережу Інтернет. Система працює в варіанті мережі і містить
оптимізований протокол зв’язку. Інформація в каналі зв’язку є захищеною
від несанкціонованого доступу.

У 2006 році банк розпочав розробку проекта побудови єдиної інформаційної
магістралі, яка становитиме основу як on-line сервісів, організації
корпоративного доступу до мережі Інтернет, так і традиційних off-line
служб, таких як внутрішня платіжна система, система контролю та
документообігу. Також забезпечюється більш продуктивна робота вже
наявних сервісів і нових можливостей: оперативна робота корпоративної
пошти, надання on-line послуг информаційного серверу Reuters,
забезпечення процесингу пластикових карток і роботи банкоматів. У
середині 2001 році впроваджено єдину інформаційну магістраль до
промислової експлуатації [50, 51].

У 2006 році в зв’язку із зростанням кількості клієнтів, крім розширення
модемного пулу відбувалися і якісні зміни у віддаленому обслуговуванні
клієнтів. Було почато розробку програмного забезпечення “тонкого
клієнта” системи “Клієнт-Банк”. Це дозволить клієнтові здійснювати
функції управління рахунком, маючи лише стандартний доступ до мережі
Інтернет.

Розробка та впровадження високотехнологічних банківських продуктів АКІБ
“УкрСиббанк” провадиться для підвищення якості обслуговування власних
клієнтів і надання максимального обсягу інформаційних послуг, а також
для забезпечення високої ефективності функціонування
внутрішньобанківських технологічних та інформаційних систем.

Сьогоднішній стан ринку банківських послуг в Україні можна
охарактеризувати як час формування професійних взаємин між виробниками
цих послуг – комерційними банками і їхніми споживачами – фізичними і
юридичними особами. Передумовами настання даного періоду з’явилося,
зокрема, падіння прибутковості багатьох фінансових інструментів,
припинення діяльності дрібних і неефективно працюючих банків, укрупнення
банківських структур, що підсилює спеціалізацію багатьох комерційних
банків по наданню визначеного виду банківських послуг і інші.
Конкуренція, що зросла між комерційними банками на звужуючомуся ринку
банківських послуг, привела до необхідності серйозної реорганізації
бізнес-процесів і більш чіткого позиціонування на ринку з метою
залучення нових чи стриманню “відходу” з банку старих клієнтів. Це
виражається, зокрема:

ь у вивченні попиту та пропозиції банківських послуг у сфері
функціонування конкретного комерційного банку і його позиціонуванню на
ринку цих послуг;

ь у порівняльному аналізі прибутковості і витрат на надання відповідних
банківських послуг і формуванні комерційної політики банку;

ь у створенні нових, конкурентноспроможних банківських послуг;

ь у такій організації роботи персоналу, що забезпечувала б підвищення
якості і мінімізацію витрат, операційних і фінансових ризиків при
виконанні конкретної банківської послуги.

Ці умови диктують нові вимоги до систем автоматизації комерційних
банків. У першу чергу, це виражається в орієнтації автоматизованих
банківських систем на інформаційне і функціональне забезпечення всього
комплексу робіт, зв’язаних з реалізацією банківських послуг. Якщо
донедавна актуальною була тема створення інтегрованих банківських
систем, які б фізично поєднували інформацію і технічно забезпечували
взаємодію функцій різних її підсистем, то зараз на перший план виступає
концептуальна і логічна побудова АБС, природним образом роботи
комерційного банку, що відбиває технологію. Зросла функціональність
систем і їхнє значне ускладнення, що привело до необхідності
переосмислення принципів побудови АБС для того, щоб їхнє освоєння і
застосування не стало тривалим і трудомістким процесом. А для цього
користувачу системи краще оперувати не колишніми термінами “підсистема”,
“модуль”, “функція”, “база даних”, “список”, а цілісними поняттями
“банківська операція”, “банківська послуга”, “банківський продукт”,
“картотека платіжних документів очікуючих акцепту”, “договори на
розрахунково-касове обслуговування” і т.д.

Перш ніж говорити про автоматизовану банківську систему, що відповідає
запитам сьогоднішнього дня, необхідно, на наш погляд, дати визначення
основним поняттям предметної області, що диктують вимоги до логічної
побудови системи. Це зробити тим більше важливо, що в даний час багато
фахівців банків і розроблювачі АБС тільки приступають до освоєння і
формалізації базових понять, що лежать в основі функціонування сучасного
комерційного банку. Актуальність визначення базових понять полягає також
і в тім, що при систематизації й узагальненні понять предметної області
— у силу суб’єктивного підходу при осмисленні реальності — навряд чи
комусь можна буде розробити дефініції, що претендують на істину в
останній інстанції. І тому визначення можуть розглядатися лише як
пропозиція розуміти під термінами, що приводяться, зовсім конкретні речі
[51].

Поняття “банківський продукт” є центральним при побудові сучасної АБС.
Саме воно пов’язує у логічну послідовність дії всіх співробітників
банку, що беруть участь у виконанні банківських послуг.

Автоматизована банківська система, що реалізує вимоги по автоматизації
операцій з банківським продуктом, повинна забезпечувати досягнення
визначених цілей. Оскільки характер робіт, пов’язаних з виконанням
банківської послуги, досить різноманітний, то, як правило, досить
широкий і склад виконавців банківської послуги, а склад цілей, що
передбачається досягти, природно, не обмежується однією чи двома.

Широкий штат співробітників банку, зайнятих безпосереднім виконанням
банківських операцій, здатний якісно й оперативно виконувати свою роботу
при наявності в АБС таких засобів, що звільняють їх від необхідності
аналізувати численні інструкції, що регламентують правила виконання
операцій, і допомагають швидко виконувати свої обов’язки. Якщо в АБС
присутні функції, що однозначно визначають банківські операції з усіма
властивими ним обмеженнями, то робота персоналу з АБС стає більш простою
і зручною. При цьому, зменшується операційний ризик неправильного
виконання банківських операцій і мінімізується час на безпосереднє
виконання цих операцій співробітниками банку [51].

Що стосується технолога банку чи адміністратора АБС, найчастіше
виконуючого ці обов’язки, то їм необхідно бачити загальну картину
створення і реалізації банківських продуктів. Тут питання функціонування
АБС прямо стикається з організаційними аспектами в діяльності банку. Це
— питання керування доступом до даних і функцій системи, проблеми
побудови бізнес процесів, узгодження дій різних служб і працівників
банку і т.п [85].

Цікаво, що необхідність включення в концептуальну модель АБС поняття
“банківський продукт” не завжди усвідомлюється розроблювачами систем
автоматизації банків. І це з’ясовано — всі АБС, більш — менш стійко
представлені на ринку, споконвічно містять набір функцій, необхідний при
виконанні операцій з банківськими продуктами. Так, можна помітити, що в
багатьох АБС задана, як правило, єдина послідовність опису видів внесків
фізичних осіб, однак при цьому існує несхожа на неї послідовність опису
позичок і кредитів і зовсім відмінна від двох попередніх послідовність
опису робіт при виконанні операцій з цінними паперами. Користувачу
системи доводиться добудовувати подумки необхідні логічні зв’язки між
розрізненими функціями системи з метою правильного їхнього застосування.
Багато хто дозволяє використовувати АБС із користю для банку. Таке
положення, проте, приводить, з одного боку, до необхідності залучення
фахівців з розвинутим абстрактним мисленням (яких, по визначенню,
набагато менше, ніж людей зі звичайними здібностями, і яких, отже,
сутужніше знайти). А з іншого боку, така побудова системи є передумовою
для здійснення численних помилок при роботі персоналу із системою, що
збільшує операційний і фінансовий ризик виконання банківських операцій.

Викладена ситуація з концептуальною і логічною побудовою АБС могла б
продовжуватися довго, тим більше, що помилки автоматизованих систем
найчастіше компенсуються організаційними мірами, що починаються в банках
при виконанні банківських послуг. Однак у даний час АБС, що у
максимальному ступені відбиває особливості роботи комерційного банку,
здатна надати істотну підтримку всім його співробітникам при виконанні
своїх посадових обов’язків.

Зрозуміло, що подібна система не може відбутися раптово. Існує період,
протягом якого відбувається усвідомлення необхідності виробництва такої
системи, вироблення концептуальних і логічних принципів її організації,
орієнтації технологічних і технічних процесів на її виробництво. З
огляду на стрімкий розвиток банківської справи в Україні, необхідність в
АБС, побудованої з урахуванням сучасних вимог, сьогодні, як ніколи
раніше, визначає логіку автоматизації банків.

Автоматизовані банківські системи часто розробляються під потреби
споживачів, за індивідуальним замовленням з повним супроводом у ході
формування “гнучкої” банківської технології.

У реальній практиці важко зробити типовий програмний продукт, оскільки
спектр потреб і послуг у різних банків не збігається. Однак у будь-якому
випадку автоматизована система повинна перешкоджати “віртуозній
майстерності” деяких бухгалтерів, що дозволяє представити фінансове
положення банку не так, як воно є в дійсності.

Вдосконалення банківської бухгалтерської інформації і створення
універсальної банківської системи автоматизації вплинуть на подальше
зміцнення надійності банківської системи вцілому. Напрямок робіт у цій
області стає особливо актуальним в зв’язку з існуючою тенденцією по
створенню системи раннього виявлення банків, що знаходяться в
передкризовому стані, що дозволить виявити такі банки на більш ранній
стадії, ввести моніторинг, з огляду на достатність капіталу, рівень
керованості поточною ліквідністю [50].

Будь-яка автоматизована банківська система являє собою складний
апаратно-програмний комплекс, що складається з безлічі взаємозалежних
модулів. Зовсім очевидна роль мережних технологій у таких системах. По
суті АБС являє собою комплекс, що складається з безлічі локальних і
глобальних обчислювальних мереж. У АБС сьогодні застосовується
найсучасніше мережне і телекомунікаційне устаткування. Від правильної
побудови мережної структури АБС залежить ефективність і надійність її
функціонування [85].

Оскільки попит на АБС досить високий і ціна висока, багато великих
компаній-виробників комп’ютерної техніки і програмного забезпечення
пропонують на ринку свої розробки в даній області. Перед відділом
автоматизації банка стає важке питання вибору оптимального рішення.
Банківська сфера визначає дві основні вимоги до АБС — забезпечення
надійності і безпеки передачі комерційної інформації. Останнім часом для
взаємодії з клієнтами і здійснення розрахунків усе частіше
використовуються відкриті глобальні мережі, наприклад, Internet. Остання
обставина ще більш підсилює значимість захисту переданих даних від
несанкціонованого доступу.

Зважаючи на все, найближчим часом темпи розвитку АБС (особливо в нашій
країні) будуть стрімко рости. Практично всі мережні технології, що
з’являються, будуть швидко братися банками на озброєння. Неминучі
процеси інтеграції банків у рамках національних і світових банківських
співтовариств. Це забезпечить постійне зростання якості банківських
послуг, від якого виграють, у кінцевому рахунку, всі банки і їх клієнти.

4.2 Перспективи розвитку сучасних інформаційних систем і технологій.

Сучасна банківська система характеризується:

ь посиленням конкурентної боротьби між банківськими консорціумами на
всіх існуючних ринках і боротьби за нові ринки;

ь злиттям банків, поглинанням великими банками дрібних;

ь припиненням діяльності ряду дрібних банків.

Боротьба за виживання актуальна для кожного банку незалежно від його
розміру, історії, профілю діяльності. Банк, що не забезпечує динамічного
розвитку свого бізнесу, ризикує рано чи пізно опинитися в числі
аутсайдерів. Банк постійно розширює спектр послуг, що борються за місце
під сонцем на старих і нових для себе ринках, одержує шанс піднятися
сходинкою вище – вийти на світовий ринок послуг [104].

На ринку АБС крім широко відомих фірм виробників DIASOFT і RS-BANK можна
зустріти і менш відомі такі як Бісквіт, Мім-технологія, ГАМБІТ, SC-банк,
IB-System. Практично всі вони АБС III покоління (використання менеджера
записів BTRIVE, мережна технологія).

Для росту потрібна високоякісна база. Її складають, поряд з
висококваліфікованими фахівцями озброєнними передовими технологіями, ще
й інструменти, за допомогою яких ці інструменти реалізуються. Одним з
інструментів є сучасна інформаційна система.

Український банківський ринок сьогодні активно змінюється. Кількість
його учасників стрімко скорочується. Банківська система України
планомірно рухається до структури, що у багатьох країнах склалася вже
давно. Постійні зміни в банківському законодавстві свідчать про
прагнення НБУ підсилити контроль над діяльністю комерційних банків і
підняти банківську справу на новий якісний рівень.

Усі ці процеси є причинами ускладнення управлінських та облікових
функцій всередині комерційних банків. Звідси підвищення вимог до
програмного забезпечення, що використовують комерційні банки. Розробники
цього програмного забезпечення змушені постійно здійснювати зміну своїх
продуктів, ледь встигаючи за останніми змінами законодавства.

Фактор “несучасності” є найбільш очевидною проблемою і частіше інших
сьогодні характеризує пропоновані на ринку АБС. Він є наслідком
наполегливого продовження розвитку інформаційних систем, що давно
застаріли морально: як у змісті обраної платформи й архітектури, так і в
змісті використаних прикладних технологій. Проблеми такого роду звичайно
легко діагностуються. Наприклад, якщо як принципово нові можливості
якої-небудь інформаційної системи підносять тільки “мультивалютний
операційний день”, “реальний масштаб часу” чи щось у цьому роді, то
можна зробити однозначний висновок про те, що дана система, як мінімум,
застаріла вже до моменту її виходу на ринок [85].

Отже, вимоги до фінансових систем за останні рік-два істотно зросли.
Тепер усі бажають мати масштабні системи, що могли б функціонувати не на
якійсь одній, а цілому ряді популярних СУБД і на цілому ряді мережних
операційних систем. Усіх цікавить можливість доступу через глобальну
мережу Інтернет. Багатьом дуже цікава можливість створення графічної
звітності, наявність елементів бізнес графіки, а також можливість роботи
з графічною інформацією, наприклад, збереження фотографій фізичних осіб,
зразків їхніх підписів і т.д.

Проблема інтеграції програмних продуктів одного розроблювача завжди
стояла гостро, і дотепер вона остаточно не вирішена. Основними методами
рішення цієї проблеми були взаємодія систем на рівні експорту й імпорту
даних, через якийсь текстовий файл, або безпосередній доступ однієї
системи до бази даних іншої. Усі ці методи не забезпечують достатнього
рівня надійності, а найголовніше – безпеки [50].

Усі перелічені задачі дуже важко, а найчастіше і неможливо вирішувати
тим поколінням інструментальних засобів, якими користуються сьогодні
більшість фірм – розроблювачів. Ці інструментальні засоби реалізовані
для платформи MS-DOS і вже значно застаріли. Тому сучасні програмні
засоби повинні відповідати перерахованим вище вимогам.

4.3Основні задачі та вимоги до систем захисту банківської інформації.

Нині стан захисту національних інформаційних ресурсів та систем викликає
занепокоєність у всьому світі. Американські фахівці на основі наукових
досліджень стверджують, що третя світова війна буде інформаційною. Або
ж, якщо вона буде розв’язана, то врешті-решт кінцевий її результат
визначить той, хто володіє стратегічно важливою інформацією.

Тепер західні фахівці та експерти констатують вкрай важкий стан
інформаційної безпеки у фінансових структурах, їх неспроможність
протистояти можливим атакам на інформаційні системи. Так, за
повідомленнями преси, лише одне втручання у систему Першого мережного
банку у 1995 році призвело до збитків на суму від 50 до 400 млн. доларів
США. Фінансові установи лондонського Сіті сплачують астрономічні суми
міжнародним бандам “кібертерористів”, які зібрали з усього світу близько
400 млн. фунтів “податків” Протягом одного року, загрожуючи вивести з
ладу комп’ютерні системи. Схожих фактів -безліч, але більшість
фінансових установ не бажають їх публікувати, оскільки це знижує рівень
довіри до них [50].

Тому питання захисту електронних платіжних систем є найважливішим при
організації таких систем. При цьому треба мати на увазі, що захист
інформації у платіжних системах повинен бути достатньо надійним, але
витрати на організацію захисту не повинні перевищувати збитки, які
можуть виникати від порушення системи захисту за весь час експлуатації
платіжної системи. Крім того, будь-які елементи системи захисту не
повинні знижувати надійність роботи платіжної системи і відволікати
значні ресурси системи [50, 85].

При розробці системи захисту треба враховувати в першу чергу
класифікацію платіжної системи за роллю, організацією розрахунків та
іншими суттєвими ознаками. Лише повне розуміння ролі конкретної
платіжної системи, її структури, організації розрахунків та платіжних
інструментів, які використовуються для здійснення платежів, дає змогу
правильно створити модель можливих загроз і вибрати ефективні способи
захисту, який повинен бути невід’ємною частиною платіжної системи і
здійснюватися на усіх етапах створення та обробки платежів.

Слово “безпека” має безліч різних значень. Стосовно інформаційних систем
цей термін означає можливість протистояти спробам нанесення збитків
власникам або користувачам системи при різних впливах (навмисних або
ненавмисних) на неї. Це — наявність ресурсів, стійкість системи до
помилок при передачі даних і до технічних неполадок або надійність
різних елементів системи. Останнім часом значення цього терміна значно
поширилось, і нині він також означає захист програм, файлів, апаратних
засобів від підробки та зловживань, пов’язаних із несанкціонованим
доступом.

Крім того, поняття “безпека” по-різному трактується фахівцями платіжної
системи. З точки зору користувачів системи: незалежно від механізмів
захисту, система повинна бути простою, сучасною і надійною, надавати
нестандартні рішення складних проблем. Час передачі даних і сприйняття
їх системою повинен бути коротким, щоб користувач міг користуватися
усіма функціональними можливостями системи. Лише його особиста
інформація повинна бути захищеною від несанкціонованого доступу [50,
85]:

— з точки зору обслуговуючого персоналу системи: обслуговуючий персонал
системи несе відповідальність за надійну та правильну роботу системи,
тому його розуміння безпеки системи зовсім інше. Для того, щоб мати
можливість керувати роботою системи та дотримуватися вимог безпеки,
необхідно надати кожному користувачу визначені ресурси системи. Для
цього потрібні надійні механізми ідентифікації і встановлення прав
доступу користувачів.

— з точки зору фахівця з розробки системи: він повинен передбачити
майбутні зміни у вимогах до користувачів під час модифікації системи з
метою збільшення сервісних функцій системи.

Щоб уникнути різних тлумачень поняття “безпека”, під безпекою платіжних
систем будемо розуміти захист від:

ь несанкціонованого доступу до інформації; .несанкціонованих змін
інформації;

ь несанкціонованих операцій з функціями платіжних систем.

Таке тлумачення “безпеки” значно відрізняється від поняття “надійність”.
Надійність роботи системи означає, що система незалежно від вхідних
даних і функцій, що виконуються, даватиме лише передбачувані результати.

При такому визначенні терміна “безпека” безпека платіжних систем може
бути досягнута за допомогою забезпечення:

ь конфіденційності інформації, яка обробляється платіжною системою;

ь цілісності компонентів і ресурсів системи та інформації, яка
обробляється, накопичується і зберігається в латіжній системі;

ь доступності компонентів і ресурсів системи.

Конфіденційність інформації — це властивість інформації бути доступною
тільки суб’єктам системи (користувачам, програмістам, процесам тощо),
які витримали перевірку і були допущені до цієї інформації (тобто, були
авторизовані).

Цілісність компонентів і ресурсів системи — це властивість компонентів
системи бути незмінними протягом функціонування системи. Зміни
інформації, яка обробляється у системі, повинні здійснюватися лише
авторизованими користувачами або процесами системи [50, 85].

Доступність компонентів (ресурсів) системи — це властивість компонентів
(ресурсів) системи бути доступними для використання тільки
авторизованими суб’єктами системи в будь-який час.

Безпеку платіжних систем можна розглядати як таку, що складається із
зовнішньої та внутрішньої безпеки.

Зовнішня безпека включає: захист від втрати або модифікації системою
інформації при стихійних лихах (пожежах, землетрусах та ін.); захист
системи від проникнення зловмисників ззовні з метою викрадення,
отримання доступу до інформації або виведення системи з ладу.

Мета внутрішньої безпеки — забезпечення надійної та коректної роботи,
цілісності інформації і компонентів (ресурсів) системи. Це передбачає
створення надійних і зручних механізмів регламентування діяльності усіх
користувачів та обслуговуючого персоналу, підтримання дисципліни доступу
до ресурсів системи.

Можна виділити два підходи до забезпечення безпеки інформаційних систем:
фрагментарний та комплексний підхід.

Фpагментарний підхід орієнтується на протидію чітко визначеним загрозам
при визначених умовах використання системи. Головною позитивною рисою
такого підходу є міцний захист щодо конкретної загрози, але основний
недолік — локальність дії та відсутність єдиного захищеного середовища
для обробки інформації. Тому такий підхід неприйнятний для захисту
платіжних систем.

Для створення захисту платіжних систем треба використовувати комплексний
підхід, а саме: створення захищеного середовища для обробки платіжної та
службової інформації в системі, яке об’єднує різноманітні (правові,
організаційні, програмно-технічні) засоби для протидії будь-яким
загрозам [104, 85].

Створення комплексу заходів безпеки — досить складне завдання. Для
запобігання створення “надмірного захисту” платіжної системи й отримання
можливості реалізації ефективних та індивідуально розроблених заходів
захисту необхідно точно визначити фактори загроз і втрат, які вони
завдають.

Система захисту — єдина сукупність правових і морально-етичних норм,
організаційних (адміністративних) заходів та програмно-технічних
засобів, які спрямовані на протидію загрозам для платіжної системи і
метою яких є мінімізація можливих збитків користувачів і власників
платіжної системи.

Створення надійної системи захисту можна розділити на чотири основних
етапи:

ь аналіз можливих загроз;

ь розробка (планування) системи захисту;

ь реалізація системи захисту;

ь супроводження системи захисту під час експлуатації платіжної системи.

Всі етапи нерозривно пов’язані між собою. У процесі впровадження та
експлуатації платіжної системи необхідно постійно аналізувати
достатність системи захисту та можливість виникнення загроз, які не були
враховані під час першого етапу. Тому процес створення системи захисту є
постійним і потребує уваги та безперервного ретельного аналізу роботи
платіжної системи.

Аналіз можливих загроз — це вибір із усієї безлічі можливих впливів на
систему лише таких, які реально можуть виникати і наносити значні
збитки.

На етапі розробки (планування) система захисту формується у вигляді
єдиної сукупності заходів різного ішану для протидії можливим загрозам.
Вони включають:

ь правові заходи: закони, укази та інші нормативні документи, які
регламентують правила роботи з платіжною інформацією, що обробляється,
накопичується та зберігається в системі, та відповідальність за
порушення цих правил;

ь морально-етичні заходи: норми поведінки учасників розрахунків та
обслуговуючого персоналу;

ь адміністративні заходи: заходи організаційного характеру, які
регламентують процес функціонування системи обробки платіжної
інформації, використання її ресурсів, діяльність персоналу тощо. До них
можна віднести: розробку правил обробки інформації, проектування
будівель для розміщення платіжних систем з урахуванням впливу
зовнішнього середовища під час стихійних лих, пожеж тощо; відбір
персоналу; організацію пропускного режиму до приміщень; організацію
обліку, зберігання і знищення документів та носіїв з конфіденційною
інформацією; організацію розподілу доступу і зберігання паролів,
криптографічних ключів; організацію підготовки користувачів і персоналу
та контролю за їх роботою; сертифікацію технічних та програмних засобів;

ь фізичні заходи захисту, які включають охорону приміщень, техніки та
персоналу платіжної системи;

ь технічні (апаратно-програмні та програмні) засоби захисту, які
самостійно або в комплексі з іншими засобами забезпечують функції
захисту: ідентифікацію й автентифікацію користувачів, роз поділ доступу,
реєстрацію основних подій роботи системи, криптографічні функції та ін.

На етапі реалізації системи захисту виготовляються, обладнуються,
встановлюються та настроюються засоби захисту, які були заплановані на
попередньому етапі [104, 85].

Перед початком розроблення системи захисту для платіжної системи треба
провести аналіз можливих загроз для такої системи. його бажано починати
із загального огляду всіх існуючих загроз та атак, їх класифікації.

Всі загрози можна розподілити, згідно з їхніми характеристиками, на
класи:

ь за цілями реалізації загрози:

1)порушення конфіденційності інформації;

2)порушення цілісності (повна або часткова компрометація інформації;
дезінформація; несанкціоноване знищення або модифікація інформації чи
програмного забезпечення);

3)порушення (часткове або повне) працездатності системи.

ь за принципом впливу на систему:

1)за допомогою доступу до об’єктів системи (файлів, данях, каналів
зв’язку);

2)за допомогою прихованих каналів (у тому числі, через роботу з
пам’яттю).

ь за характером впливу на систему:

1)активний вплив — виконання користувачами деяких дій поза межами своїх
обов’язків, які порушують систему захисту та змінюють стан системи;

2)пасивний вплив — спостереження побічних ефектів роботи системи та їх
аналіз, які не змінюють стан системи, але дають можливість отримання
конфіденційної інформації.

ь за причинами появи помилок у системі захисту:

1)некоректність системи захисту, що призведе до дій, які можна
розглядати як несанкціоновані, але система захисту не розрахована на їх
припинення або недопущення;

2)помилки адміністрування системи;

3)помилки в алгоритмах програм, зв’язках між ними тощо, які виникають на
етапі проектування;

4)помилки реалізації алгоритмів, тобто помилки програмування, які
виникають на етапі реалізації або тестування програмного забезпечення.

ь за способом впливу на об’єкт атаки:

1)безпосередній вплив на об’єкт атаки (у тому числі, за допомогою
використання привілеїв);

2)вплив на систему привілеїв (у тому числі, захоплення привілеїв ) і
потім доступ до системи, який система вважатиме санкціонованим;

3)опосередкований вплив через інших користувачів.

ь за способом впливу на систему:

1)під час роботи в інтерактивному режимі;

2)під час роботи у пакетному режимі.

ь за об’єктом атаки:

1)на систему в цілому;

2)на об’єкти системи з порушенням конфіденційності, цілісності або
функціонування об’єктів системи (дані, програми, устаткування системи,
канали передачі даних);

3)на суб’єкти системи (процеси користувачів);

4)на канали передачі даних, причому як на пакети даних, що передаються,
так і на самі канали передачі даних.

ь за засобами атаки, що використовуються:

1)за допомогою штатного програмного забезпечення;

2)за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення.

ь за станом об’єкта атаки:

1)під час зберігання об’єкта (на диску, в оперативній пам’яті тощо ) у
пасивному стані;

2)під час передачі;

3)під час обробки, тобто об’єктом атаки є сам процес користувача або
системи.

Найбільш розповсюдженою загрозою для безпеки є несанкціонований доступ
(НСД), тобто отримання користувачем доступу до об’єкта, на який він не
має дозволу. За характером впливу НСД є активним впливом, в якому може
бути використана деяка помилка в системі захисту .Це може бути здійснено
за допомогою стандартного (штатного) або спеціально розробленого
програмного забезпечення. НСД може стосуватися як системи в цілому , так
і окремих їі елементів, які перебувають в будь-якому стані. для
реалізації НСД використовуються два способи: подолання системи захисту
або спостереження за процесами та аналіз інформації.

Незаконне використання привілеїв — теж загроза безпеці, яка досить часто
зустрічається. Найбільш часто для цього використовується штатне
програмне забезпечення, яке функціонує у позаштатному режимі. Деякі
захищені системи мають засоби, які можуть функціонувати з порушенням
системи безпеки. Такі засоби необхідні для вирішення питань у
надзвичайних ситуаціях і використовуються системними адміністраторами,
системними програмістами тощо, які мають для цього свої певні набори
привілеїв. Незаконне захоплення привілеїв можливе при наявності помилок
у самій системі або при недбалому ставленні до керування системою в
цілому і розподілом привілеїв зокрема [50, 85].

Інша загроза безпеки має назву “маскарад”, тобто виконання будь-яких дій
одним користувачем від імені іншого користувача, якому ці дії дозволені.
“Маскарадом” також називають передачу повідомлень від імені іншого
користувача. Часто “маскараду” передує перехоплення пароля або порушення
системи захисту .

Досить суворою загрозою є вірусні атаки будь-якого типу .Вони можуть
призводити до повної зупинки системи, повної або часткової модифікації
програмного забезпечення системи, модифікації або порушення даних,
викрадення інформації.

Таким чином, при створенні системи захисту необхідно уважно
проаналізувати типи загроз, найбільш уразливі місця у системі та збитки,
які можуть виникати під час порушення системи захисту .

Розділ 5. Правові, соціально-економічні, організаційно-технічні питання
охорони праці в банківській установі

5.1Аналіз санітарно-гігієничних умов праці в ТВБВ ХФ АКІБ “УкрСиббанк”
“ХРУ” № 7

ТВБВ ХФ АКІБ “УкрСиббанк” “ХРУ” №7 розташовано в п’ятиповерховому
цегляному будинку ХФ УАБС. Саме приміщення розташовано на першому
поверсі і займає площу 102 м2 , має довжину – 17 м, ширину – 6 м та
висоту – 3,2 м. У відділенні працюють 6 осіб, в тому числі 3 – на
комп’ютерах , на кожного приходиться 17 м2 площі приміщення і 54,4 м3
об’єму приміщення, тобто нормативи площі і об’єму виробничого приміщення
на одного працюючого дотримані (6 м2; 20 м3 відповідно)

Що стосується питань промислової естетики, то слід зазначити, що стіни
забарвлені в блідий зелений колір, що сприяє ненапруженій атмосфері,
стелі сіро-білого кольору, а підлога – це суміш кольору стелі та стін.
Взагалі, забарвлення приміщення виконано в світлих та тонізуючих тонах,
що сприяє гарному настрою робітників, а також кращій освітленості
приміщення. Підлога – з покриттям антистатичним лінолеумом, зручна для
обов’язкового щоденного вологого прибирання. Робочі місця обладнані
сучасними виробничими меблями, чиї розміри регулюються відповідно до
анатомо-фізіологічних особливостей працівників. Інтер’єр приміщення
оформлено в стилі АКІБ “УкрСиббанк”.

Дані, які стосуються метеорологічних умов праці, а також їх
відповідність нормативним значенням наведені в табл 5.1.

Таблиця 5.1.

Параметри санітарно-гігієничних умов праці

№ ппПараметриФактичне значенняНормативВідповідність фактичним значеннм
нормативу1Температура повітря в холодний період, С

Температура повітря в теплий період, С22

2421-24

22-25Відповідає

Відповідає2Відносна вологість, %6040-60Відповідає3Швидкість руху
повітря, м/с

0,090,1відповідає4Запиленість, мг/м3

0,14відповідає5Освітленість, лк450400відповідає6Рівень шуму,
дБл6065відповідає

У ТВБВ встановлено кондиціонер AKIRA AC 324 HK потужністю 600м3/год,
який автоматично підтримує в приміщенні задані параметри повітряного
середовища в холодний та теплий період. Систему вентиляції в даному
приміщенні можна охарактеризувати як суміщену припливно-витяжну
загальнообмінну [52].

Визначимо загальну кількість тепла, що надходить до приміщення. Тепло
від обладання розраховується за формулою 5.1:

Qзб1 = n* Qоб = 4*250 Вт = 1000 Вт, (5.1.)

де n – кількість комп’ютерів,

Qоб – надлишкове тепло, яке генерується комп’ютером.

Тепло від приладів, які освітлюють приміщення розраховується за формулою
5.2:

Qзб2 = Qзб1*(0,12 + 0,06 + 0,01) = 190 Вт (5.2.)

Тепло від обслуговуючого персоналу розраховується за формулою 5.3:

Qзб3 = Qоп*n = 125*3 = 375 Вт(5.3)

Де, Qоп – енерговитрати оператора, відповідно до категорії робіт 1а

n – кількість операторів, які постійно знаходять в приміщенні з
комп’ютерами.

Сума всього тепла, яке надходить до приміщення розраховується за
формулою 5.4:

Qзб = Qзб1 + Qзб2 + Qзб3 = 1000 Вт + 190 Вт + 375 Вт = 1565 Вт (5.4.)

Визначимо об’єм повітря L необхідного для видалення надлишкового тепла в
приміщенні за формулою 5.5:

3600* Qзб 3600*1565

L = —————— = ——————— = 617,74 м3/год (5.5.)

с*g (tв – tп) 1010* 1,29(22-15)

де, с = 1010 Дж/кгград питома теплоємкість повітря,

g = 1,29 кг/м3 щільність повітря,

tв = 220 повітря, що видаляється,

tп – повітря, що подається береться на 50 – 100 С нижче температури, що
видаляється.

Визначимо кількість кондиціонерів шляхом добутку кількості повітря
необхідного для вентиляції приміщення на продуктивність кондиціонера,
формула 5.6:

617.74 м3/год

N = ——————— = 1.03(5.6.)

600 м3/год

Таким чином, наведені розрахунки, підтверджують те, що кондиціонер
забезпечує нормальний мікроклімат в приміщенні, параметри температури
повітря відповідають нормативним.

Що стосується системи опалення, то в ТВБВ № 7 існує центральна водяна
система опалення. Що стосується холодного періоду, то для забезпечення
нормативних параметрів температури повітря додатково використовується
кондиціонер [53].

В досліджуваному приміщенні освітлення суміщене. Природне освітлення –
бокове, одностороннє через 5 великих вікон. Штучне — загальне рівномірне
освітлення світильниками типу ЛСП 01 з люмінесцентними лампами типу ЛБ,
які вмонтовані в підвісну стелю.

Вікна ТВБВ виходять у двір ХФ УАБС і недостатньо віддалені від
центральної дороги, тобто недостатньо захищені від прямого вилучення у
вікна пилу і вихлопних газів від транспортних засобів.

В приміщенні відсутні джерела шкідливих речовин.

Специфіка роботи в ТВБВ полягає в тому, що кожен день відбувається
поєднання телефонних розмов з клієнтами з інтенсивним використанням
комп’ютерів та принтерів. Все це у поєднанні з шумом від кондиціонеру та
касових апаратів створює рівень шуму 60дБА, що не перевищує норми.

Рівні електромагнітних випромінювань різних діапазонів в межах
допустимих значень.

Санітарно-побутові приміщення розташовані й обладнані відповідно до
встановлених норм. Туалетна кімната сполучена з умивальником і
знаходиться наприкінці коридору. Також є побутова кімната, в якій стоїть
шафа для верхнього одягу, стіл, стільці, холодильник та мікрохвильова
піч. Санітарний стан приміщень відповідає санітарно-гігієничним нормам
завдяки щоденному прибиранню [54].

Таким чином, всі санітарно-гігієнічні характеристики приміщення
відповідають нормативним вимогам.

5.2 Техніка безпеки

Оскільки приміщення ТВБВ не запилене, параметри температури та вологості
повітря в межах норми, то його можна класифікувати за ступенем ураження
електричним струмом як нормальне приміщення або приміщення без
підвищеної небезпеки.

Системи електропостачання, монтаж електричного освітлення виконано з
урахуванням нормативних документів. Електрообладнання, електропроводи та
кабелі відповідають класу зони за ПВЕ (П-ІІа-приміщення, де є тверді
горючі речовини, горючий пил і волокна не виділяються).

В приміщенні є 4 комп’ютери типу KM-Premiere/PCI Pentium IV, 2 принтери
типу EPSON LX-300+, а також лазерний принтер типу hp LaserJet 1200
series. Що стосується іншої техніки, то в ТВБВ є кондиціонер для
охолодження/нагріву повітря. Устаткування працює під напругою 220 V.
Лінія електромережі для живлення ЕОМ, периферійних пристроїв ЕОМ та
устаткування для обслуговування, ремонту та налагоджування ЕОМ виконана
в приміщенні як окрема групова трипровідна мережа, шляхом прокладання
фазового, нульового робочого та нульового захисного провідників.
Нульовий захисний провідник використовується для заземлення
електроприймачів.

Все електрообладнання має апаратуру захисту від струму короткого
замикання та інших аварійних режимів: зокрема, в усі ПЕОМ вмонтовані
датчики системи перевантаження, і при щонайменших негараздах з
електрикою комп’ютери автоматично вимикаються [53].

В ТВБВ проведена внутрішня електропроводка, оснащена 27 розетками для
підключення електроприладів.

Заміри опору ізоляції ел. мереж проводяться 1 раз на рік, про що
складається відповідний акт.

Між робочими місцями встановлено перегородку з гіпсокартону на відстані
1,5 м від кожного працюючого. Робочі місця розміщені на відстані 1 м від
стін, відстань між тильною поверхнею одного відеотерміналу та екраном
іншого дорівнює 3 м.

Відповідно до положення “Про навчання з питань охорони праці” ДНАОП
0.00-4.12-99 всі посадові особи до початку виконання своїх посадових
обов’язків і періодично, один раз у три роки, відповідно до наказу
керівника управління проходять навчання і перевірку знань з охорони
праці.

У банку діє “Положення про охорону праці”, яке затверджено директором ХФ
АКІБ “УкрСиббанк” “ХРУ”. Контроль за охороною праці покладено на службу
охорони праці управління, що у роботі керується затвердженним
положенням. Вона проводить інструктажі працівників.

Одним з основних показників, що характеризують стан охорони праці і
дотримання правил техніки безпеки, є рівень травматизму. За 2001 рік
випадків травматизму з втратою працездатності на 1 день і більше
зафіксовано не було.

5.3 Пожежна безпека

Ступінь вогнестійкості будівлі, де знаходиться приміщення ТВБВ №7 – І.
Категорія приміщення за вибухопожежною та пожежною небезпекою – В, тому
що в приміщенні знаходяться тверді горючі та важкогорючі речовини і
матеріали (папір, пластик, деревина). З погляду пожежної безпеки
можливими причинами виникнення пожежі у відділенні можуть бути:

ь необережне поводження з вогнем;

ь використання зіпсованого обладнання;

ь паління в недозволених місцях;

ь незадовільний стан електротехнічних пристроїв;

ь порушення правил їх експлуатації.

Заходами щодо попередження пожежі є:

ь своєчасне усунення несправних комутируючих елементів, електричних
мереж;

ь недопущення у використанні зіпсованого обладнання, відкритого вогню,
паління у приміщенні філії.

У ТВБВ визначено шлях евакуації працівників у випадку виникнення пожежі.
Евакуаційний вихід чітко позначений і він знаходиться завжди вільним.
Схема евакуації знаходиться на видному місці у приміщенні і з нею
ознайомлені всі.

Двері на шляху евакуації відчиняються у напрямку виходу з приміщення,
вони замикаються на запори, які легко відмикаются без ключів. Ширина
евакуаційного виходу 2м.

Приміщення оснащене 2 вуглекислотними вогнегасниками типу ВВ-5, які
придатні для гасіння пожежі електрообладнання під напругою до 10000 В.
Вогнегасники навішені на вертикальній конструкції на висоті 1,5м від
рівня підлоги. Маса вогнегасників 13,5 кг.

Приміщення ТВБВ №7 оснащено системою автоматичної пожежної сигналізації
з димовими пожежними сповіщувачами.

Відповідальність за пожежну безпеку, виконання протипожежних заходів і
додержання правил пожежної безпеки працівниками покладається на
начальника ТВБВ №7.

Проведений аналіз і виконаний розрахунок свідчать, що в ТВБВ ХФ АКІБ
“УкрСиббанк” “ХРУ” №7 приділяється увага створенню безпечних та
нешкідливих умов праці: дотримані санітарно-гігієничні норми, норми
електробезпеки, основні норми пожежної безпеки. Разом з тим, слід
відзначити відсутність другого евакуаційного виходу з приміщення без
чого неможливо забезпечити, у випадку виникнення пожежі, безпечну
евакуацію людей протягом необхідного часу. Для приведення у
відповідність нормативним вимогам у ТВБВ №7 заплановано у третьому
кварталі 2002р. улаштувати другий аварійний вихід через приміщення ХФ
УАБС.

Висновки

Проведені в роботі дослідження дозволяють зробити наступні висновки.

Розглянута та проаналізована історія ринку пластикових карток на
Україні, показала, що вже сьогодні створені всі передумови для їх
активного застосування, як зручного та незаміного засобу платежу. До
того ж більшість банків емітентів замінюють картки з магнітною смугою на
картки з мікросхемою, що дозволяє розширити спектр банківських операцій
та знижує ризик їх використання.

Але поряд з цими позитивними рисами існують і певні негаразди: немає
домовленості між банками про взємний прийом карток, немає необхідного
обладнання, високі ризики та собівартість обладнання, які перешкоджають
досконалому використанню громадянами платіжних карток, як засобу платежу
в торгівлі чи сфері послуг.

Проведений в роботі аналіз позиціонування ХФ АКІБ “УкрСиббанк” “ХРУ” на
ринку пластикових карток показав, що збалансована політика банку
дозволила за рік впровадити операції з пластиковими картками практично в
повному обсязі. А це, як наслідок, підвищило рівень прибутковості банку
в цілому.

В роботі наведено ряд пропозицій щодо розвитку індустрії банкївських
пластикових карток в Україні, які є досить актуальними і мають не лише
теоретичний характер, а й практично-прикладний. Необхідність
впровадження Національної системи масових електроних платежів, яка
дозволить вилучити значну кількість готівки з тіньової економіки, тобто
збільшить ресурсну базу банку, полегшить розрахунки за послуги та товари
на території всієї країни.

Зарубіжний досвід застосування кредитних карток, який наведено в роботі,
показав, що використання їх на Україні дозволить банкам не лише залучити
додаткові ресурси, а й збільшити прибутковість в результаті отримання
відсотків за користування кредитом. Але існують певні перешкоди:
наведені кредити надаються в багатьох випадках під заставу, кредитна
картка надає право на отримання кредиту, який власник може
використовувати в повному обсязі, при цьому застава вимогається на весь
кредитний ліміт, до того ж українці, на відміну від американців, ще не
звикли жити в кредит.

Наведена в роботі можливість використання електроної комерції має ряд
переваг порівняно зі звичайними видами торгівлі. Так обслуговування
клієнтів здійснюється без перерв – 24 години на добу, 7 днів на тиждень,
вся необхідна інформація про товари та послуги зконцентрована в одному
місті і доступ до неї забезпечений практично з будь-якої точки світу.
Застосування даного виду послуг через інтеренет дозволить банківській
системі України вийти на європейський рівень та більш вільно здійснювати
міжнародну торгівлю.

З огляду на зазначене вище можна стверджувати, що поставлена на початку
роботи мета була досягнена, розроблені заходи мають теоретичний та
практичний характер. Але навіть застосовуючи традиційні і нетрадиційні
заходи щодо запровадження та використання платіжних карток неможливо
впровадити всі операції з їх дпомогою, бо завтра, їх вже буде більше, що
створює додаткове підгрунтя для реалізації нових ідей та подальших
досліджень у цьому напрямку

Список використаних джерел

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України
28.06.1996 р. – К.: Преса України, 1997.- 80 с.

2. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 № 679 –
XIV // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток
до журналу “Вісник Національного банку України. — 1999. — №7. – С.3-23.

3. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000р. №
2121-ІІІ//Законодвчі і нормативні акти з банкіської діяльності Додаток
до журналу “Вісник Національного банку України”. — 2001, — № 1. — С.
3-46.

4. Постанова Правління ННБУ від 07.09.2000 №352 Про впровадження
пілотного проекту Національної системи масових електроних платежів”//
www.rada.kiev.ua.

5. Положення “Про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій
з їх застосуванням”, затверджене постановою Правління НБУ від
27.08.2001р. №367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.11.2001р. за №954/6145// http: // www.rada.kiev.ua

6. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків, затверджений
постановою Правління НБУ № 388 від 21.11.1997р. // http: //
www.rada.kiev.ua

7. Положення “Про порядок формування резервів для відшкодування можливих
втрат від дебіторської заборгованості комерційних банків”, затверджене
постановою Правління НБУ від 31 березня 1999 року № 157 зі змінами та
доповненнями// http: // www.rada.kiev.ua

8. Положення “Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів
Національного банку України” затверджене постановою Правління НБУ № 418
від 24.10.2000р. // http: // www.rada.kiev.ua

9. “Правила бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних
карток у банках України”, затверджені постановою Правління НБУ №524 від
17.12.2001р. // http: // www.rada.kiev.ua

10. Інструкція про порядок регулювання діяльності комерційних банків
України, затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.2001р. №368 //
http: // www.rada.kiev.ua

11. Інструкція з організації емісійно-касової роботи в установах банків
України, затверджена постановою Правління НБУ №129 від 07.07.1994р. //
http: // www.rada.kiev.ua

12. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній
валюті, затверджена постановою Правління НБУ №135 від 29.03.2001р. //
www.rada.kiev.ua

13. Інструкція про переміщення валюти України, іноземної валюти,
банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів
і платіжних карток через митний кордон України, затверджена постановою
Правління НБУ від 12.07.2000р. № 283 // http: // www.rada.kiev.ua

14. Андрусов А.М. Бухгалтерский учет и отчетность в банке: Практическое
руководство с документами и коментариями. – М.: АО “Менатэп–информ”,
1998. – 368с.

15. Ансофф И. Стратегическое управление: Учебник. – М.: Экономика, 1999.
– 519с.

16. Ачкасов А.И. Активные операции комерческих банков. Серия
“Международный банковский бизнес”: Учебник. – М.: Издательство АО
“Консалтбанкир”, 1995. – 452с.

17. Ачкасов А.И. Балансы комерческих банков и методы их анализа. Вопрос
ликидности и отображение в банковсих балансах. Серия “Международный
банковский бизнес”. – М.: Издательство АО “Консалтбанкир”, 1995. – 568с.

18. Абрамишвили Г.Г. Проблемы международного маркетинга: Учебник. – М.:
Международные отношения, 1995. – 98с.

19. Абрамишвили Г.Г., Война В.А., Боягузов Ю.Ф. Операция “Маркетинг”.
Стратегия и тактика конкурентной борьбы монополий: Учебное пособие. –
М.: Международные отношения, 1996. – 240с.

20. Адибеков М.Г. Кредитные операции: класификация, порядок привлечения
и учет: Учебник. – М.: Издательство АО “Консалтбанкир”, 1995. – З84с.

21. Алдохін І.П., Бубенко І.В. Теорія прийняття рішень: Навчальний
посібник. — К.: УМК У, 1990. – 159с.

22. Банківські операції: Підручник/А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф.
Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза. – К.:
КНЕУ, 2000. – 384с.

23. Базарова Т.П. Междунардный банковский бизнес: Учебное пособие – М.:
Издательство АТ “Консалтбанкир”, 1995. – 464с.

24. Банківська енциклопедія: Довідник / Мороз А.М.; За ред. д-ра екон.
наук, проф. Мороза А.М. – К.: Ельтон, 1993. – 243с.

25. Банковское дело: Учебник / Ю.А. Бабичева; За ред. к.э.н. Ю.А.
Бабичевой. – М.: Прогресс, 2000. – 397с.

26. Банковское дело: Учебник / В.М. Колесникова, Л.П. Крожевецкой; За
ред. проф. В.М. Колесникова. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 480с.

27. Бизнес-план: Методические материалы / За ред. проф. Р.Г.
Манилевского. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 80 с.

28. Букатто В.И., Лапидус М.Х. Финансово-кредитный механизм и банковские
операции: Учебное пособие. – М.: Финансы и кредит, 1991. – 450с.

29. Васюренко О.В. Современные методы управления банковскими ресурсами:
Пособие. – Х.: Гриф, 1997. – 392с.

30. Васюренко О.В. Менеджмент кредитних операцій у комерційних банках:
Навчальний посібник. – Х.:Оригінал, 1998.-72с.

31. Васюренко О.В. Банківські операції: Навчальний посібник. – К.:
“Знання”, 2000. – 243с.

32. Васюренко О.В. Механизм осуществления банковских операций с
иностранной валютой. – Харьков: Гриф, 1997. – 174с.

33. Васюренко О.В. Центральный банк в системе кредитно-финансовых
отношений. – Харьков: ХарМос, 1996. – 80с.

34. Васюренко О.В. Банковская система в условиях трансформации
финансового рынка. – Харьков: ХарМос, 1995. – 40с.

35. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник. – К.: Видавничий
центр “Академія”, 2001. – 320с.

36. Вересюк А. Денежные переводы с помощью банкоматов// Банковская
практика за рубежом. – 2001. — №7. – С.54-60.

37. Волошин І. Часова структура кредитного ризику//Вісник Національного
банку України. – 1998. – №12. – С.28-29.

38. Волков А. Економічний зріст залишається в далекій перспективі//
Фінансова Україна. – 1995. – № 32. – С.28-29.

39. Горячов А.А. Изучение внешних торговых рынков: цели, средства,
эффективность: Пособие. – М.: Международные отношения, 1984. — 183с.

40. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Б.С. Івасіва. – Т.:
Карт-бланш, 2000. – 510с.

41. Горячек І. Види банківських ризиків та управління ними//Економіка.
Фінанси. Право. – 2000. – №8. – С.45-50.

42. Гавальда К., Стуфле Ж. Банковское право (Организации – Счета –
Операции – Услуги): Пособие. – М.: Финстатинформ, 1995. – 300с.

43. Голуб А., Семенюк Л., Смовженко Т. Гроші, кредит, банки: Навчальний
посібник. – Л.: Центр Європи, 1997. – 456с.

44. Гуров С.А. Анализ финансового состояния предприятий: Пособние. – М.:
Центр экономики и маркетинга, 1997. – 192с.

45. Група “Прайс Уотер Хаус”/Введення в керування кредитним ризиком.
“Парайс Уотер Хаус”, 1994. – 334с.

46. Долан Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика:
Пособние. – М.: Прогресс, 1991. – 587с.

47. Дзюблюк О.В. Оцінка ефективності кредитних вкладень комерційних
банків//Фінанси України. – 2000. – №9. – С.12-15.

48. Дубілет О. Кредитний ризик//Вісник Національного банку України. –
1998. — №3. – С.25-30.

49. Дьячкова О. Латинская Америка переходит на смарт-карты// Банковская
практика за рубежом. – 2001. — №10. – С.74-80.

50. Єпіфанов А.О., Міщенко В.І., Саванко А.С. Управління ризиками в
платіжних системах. – Суми: Ініціатива, 2001. – 168с.

51. Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи: Навчальний посібник.
– К.: КНЕУ, 2000. – 220с.

52. Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів: Навчальний
посібник. – Л.: “Афіша”, 2000. – 174с.

53. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці:
Підручник. – Л.: “Афіша”, 2000. – 349с.

54. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Сторожук В.М., Туряб Л.В., Лико Х.І.
Практикум із охорони праці: Навчальний посібник. – Л.: “Афіша”, 2000. –
352с.

55. Жуков О. Singapore – it’s a fine city!// Карт Бланш. – 2001. — №1. –
С.28-31.

56. Иванов Д.Л. Международный банковский бизнес: Учебное пособие – М.:
Издательство АТ “Консалтбанкир”, 1995. – 562с.

57. Иванов П.А. Стрельченко Ю.А. Платежи в электронной коммерции//
Деньги и кредит. – 2002. — №1. – С. 41-47.

58. Иванов Ю. Мошенничество: некоторые аспекты// Карт Бланш. — 2001. —
№1. – С 26-30.

59. Кіндрацька Л. Формування і використання резервів під кредитні ризики
та методика обліку цих операцій у комерційних банках України//Банківська
справа. – 2000. – №3. – С.45-50.

60. Кириленко В.Б. Банки та банківська діяльність: Навчальний посібник.
– К.: КНЕУ, 1999. – 500с.

61. Куліков Ю. Резервування, проблеми і методи їх вирішення//Банківська
справа. – 1998. – №1. – С.39-42.

62. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і
підприємств: Нвчальний посібник. – К.: Видавничий дім “Скарби”, 2001. –
335с.

63. Костючок О. Деякі апекти формування страхових резервів у комерційних
банках//Вісник Національного банку України. – 2001. — №3. – С.9-12.

64. Качаєв Ю. Географічні підходи до визначення та зменшення ризику
банківської діяльності//Вісник Національного банку України. – 2001. —
№8. – С.45-52.

65. Кашпір Р. Принципи управління процентним ризиком//Банківська справа.
– 1999. – №1. – С.34-39.

66. Ковзанадзе И.К. Вопросы создания эффективной системы управления
банковскими рисками//Деньги и кредит. – 2001. – №3. – С.5-11.

67. Керування ризиками комерційного банку: Навчальний посібник /
Ваправен К.Д.; За ред. Мері Злодії. — К.: КНЕУ, 1994. – 384с.

68. Коттер Р., Гилл Э., Смит Р. Комерческие банки: Пособие. – М.:
Прогресс, 1990. – 725с.

69. Кириченко О., Гіленко І., Ятченко А. Банківський менеджмент:
Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. – К.: Основи, 1999. –
671с.

70. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. Банковский портфель:
Пособие. – М.: СОМИНТЕК, 1995. – 752с.

71. Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственное
политика: Пособие. – М.: Прогресс, 1982. – 400с.

72. Кравець В., Савченко А. Платіжні картки в Україні: Навчальний
посібник. – К.: В-во “Факт”, 1999. – 30с.

73. Кроль В. Локальные карточные проекты: проблематика и динамика
развития// Карт Бланш. – 2002. — №2. – С.2-7.

74. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навчальний посібник. –
К.: “Знання”, 2000. – 215с.

75. Луців Б. Портфельне інвестування в діяльності комерційних банків//
Банківська спарава. – 2000. – №5. – С.20-23.

76. Матук Ж.П. Финансовые системы Франции и других стран: Пособие – М.:
Финстатинформ, 1994. – 352с.

77. Масленченков Ю.С Финансовый менеджмент в комерческом банке: Учебное
пособие. – М.: Перспектива, 1996. – 191с.

78. Меркулова О. Як справи, НСМЕП?// Карт Бланш. – 2002. — №1. – С.6-13.

79. Нуреев Р.М. Деньги, банки, кредитно-денежная политика: Научное
пособие. – М.: Финстатинформ, 1994. – 109с.

80. Облік та аудит у комерційних банках: Підручник /А.М. Герасимович,
Т.В. Кривов’яз, О.А. Мазурін та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М.
Герасимовича. – К.: “Фенікс”, 1999. – 512с.

81. Примостка Л. Управління активами і пасивами комерційного банку//
Вісник Національного банку України. – 2001. – №2. – С.23-30.

82. Полфреман Д., Форд Ф. Основы банковского дела: Пособие. – М.:
ИНФРА–М, 1996. – 624с.

83. Пещанская И.В. Организация деятельности коммерческого банка: Учебное
пособие. – М.: ИНФРА–М, 2001. – 319с.

84. Річний звіт АКІБ “УкрСиббанк” за 2001 рік//За ред. РА “INART”
//www.inart.com.ua

85. Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у
фінансово-кредитних установах: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2001. –
240с.

86. Роуз Питер С. Банковский менеджмент: Пособие. – М.: “Дело ЛТД”,
1999. – 768с.

87. Савченко О.В. Базові інструменти управління ризиками в комерційних
банках// Український ризик-менеджмент форум. – 2001. – №3. – С.5-6.

88. Сокольська О. Конкурента позиція банку на ринку платіжних карток//
Вісник Національного банку України. — 2002. — №3. – С.50-55.

89. Сокольська О., Шульга Н.Стратегічне та оперативне планування на
ринку платіжних карток// Вісник Національного банку України. – 2000. —
№9. – С. 44-47.

90. Смирнов А.Л., Красавина Л.Н. Международный кредит: формы и условия:
Пособие. – М.: Издательство АТ “Консалтбанкир”, 1995. – 458с.

91. Сушко В.І. Методологічні аспекти та практична реалізація менеджменту
ризиків у комерційному банку// Український ризик-менеджмент форум. –
2001. – №3. – С.42-63.

92. Савчук С. Система управління кредитними ризиками у багатофілійному
банку// Вісник Національного банку України. – 2001. – №2. – С.20-25.

93. Сігайнов А. Зарубіжний досвід збирання та використання інформації
про банківські ризики// Економіка України. – 2001. – №11. – С.11-13.

94. Тимоти У. Кох. Управление банком: Пособие. — Уфа: Спектр, 1993. —
192с.

95. Усоскин В.М. Современный комерческий банк. Управление и операцыы
Пособие. – М.: ИПЦ «Вазар-Ферро», 1994. – 362с.

96. Усоскин В.М. Банковские пластиковые карточки: Пособие. – М.: ИПЦ
“Вазар-Ферро”, 1995. – 142с.

97. Хвостик В. Удосконалення оцінки ліквідності комерційного банку//
Вісник Національного банку України. – 2001. – №5. – С.43-46.

98. Чаюн І. Комерційні банки на ринку цінних паперів України//
Банківська справа. – 1999. – №3. – С.56-58.

99. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке: Пособие. – М.:
ИНФРА-М, 1995. – 272с.

100. Чесноков А. Банковская карточка – национальные особенности// Карт
Бланш. – 2001. — №12. – С.4-9.

101. Чесноков А. Итоги 2001 года: высота 3000000 взята// Карт-Бланш. –
2002. — №1. – С.1-8.

102. Шеремет А.Д. Финансы предприятий: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М,
1998. – 343с.

103. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков: российский и
зарубежный опыт: Пособие. – М.: Финансы и статистика,1995. – 160с.

Похожие записи