45

Аналіз кредитно-розрахункового обслуговування банками юридичних і
фізичних осіб.

ПЛАН

Вступ 3

Розділ 1. Теоретичні основи організації кредитної діяльності
комерційними банками 6

1.1 Сутність кредиту та принципи кредитування 6

1.2 Поняття кредитного ризику та кредитного процесу 10

Розділ 2. Основні умови та етапи процесу кредитування в Святошинському
відділенні №171 АППБ «Аваль». 20

2.1 Процес кредитування клієнтів банку 20

2.2 Формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат
за позиками банку 27

Розділ 3. Способи захисту від кредитного ризику 33

Висновок 38

Список використаної літератури 40

Додатки 42

Вступ

Однією з найважливішою категорією ринкової економіки, що відображає
реальні зв’язки і відносини економічного життя суспільства є
кредит. Кредит завжди був і залишається важливим важелем у стимулюванні
розвитку виробництва і являє собою економічні відносини з приводу
зворотного руху позиченої вартості. Кредит забезпечує трансформацію
грошового капіталу в позичковий і виражає стосунки між кредитором і
позичальником. За його допомогою вільні кошти підприємств, приватного
сектора і держави акумулюються, перетворюючись у позичковий капітал,
котрий передається за плату в тимчасове користування.

Кредит в ринковій економіці необхідний, передусім, як еластичний
механізм переливання капіталу з одних галузей в інші та згладжування
норми прибутку. Він дає змогу подолати обмеженість індивідуального
капіталу. У той же час кредит є необхідним інструментом для підтримки
неперервності кругообігу фондів діючих підприємств, обслуговування
процесу реалізації товарів, що є особливо важливим в умовах становлення
в Україні ринкових відносин.

У ринковій економіці основною формою кредиту є банківський кредит.
Банківський кредит — необхідний інструмент стимулювання народного
господарства, без якого не можуть успішно працювати товаровиробники. В
сучасних умовах необхідно навчитися як на макро-, так і на мікрорівні,
правильно й ефективно використовувати банківський кредит в інтересах
розвитку національної економіки України.

Відомо, що кредитні операції належать до базових операцій, якими банки,
власне і відрізняються від небанківських кредитних установ і які
створюють первинну сферу банківської діяльності. Як свідчить
національний і світовий досвід, саме кредитування приносить
фінансово-кредитним установам значну частину прибутків та водночас воно
пов’язане з кредитним ризиком та ризиком втрати ліквідності та
платоспроможності банку, а в підсумку — з ризиком банкрутства.

Актуальність теми курсової роботи пов’язана з тим, що ефективне
кредитування на сьогоднішній день — це одне з найважливіших і
найактуальніших завдань банківської системи України. Кожній
фінансово-кредитній установі саме кредитні операції приносять найбільші
доходи і від того, наскільки правильно будуть обрані методи і дотримані
умови кредитування, в значній мірі, залежить результат кредитної
операції.

Актуальність, науково-теоретична і практична цінність даної проблеми,
необхідність розробки напрямків подальшого розвитку методів і умов
банківського кредитування господарських суб’єктів і обумовили вибір теми
курсової роботи.

Метою курсової роботи є вивчення проблем пов’язаних з дотриманням умов
кредитування, вибором способів кредитування, виробленням практичних та
методологічних рекомендацій щодо вдосконалення роботи банків в цьому
напрямку.

Для досягнення мети в роботі ставляться наступні завдання:

· розкрити механізм здійснення кредитування та сутність принципів
кредитування;

· проаналізувати діючу практику кредитування в Святошинському відділенні
№171 АППБ “Аваль”

· напрацювати рекомендації щодо оптимізації процесу кредитування в
аналізованій банківській установі.

Предметом дипломної роботи є економічні відносини, які виникають в ході
організації кредитного процесу в комерційних банках

В якості об’єкта дипломної роботи виступає кредитний процес в
Святошинському відділенні №171 АППБ “Аваль”.

У ході дослідження використовувалися загальнонаукові методи, методи
порівнянь, угруповань, спостереження, обстеження, комплексної оцінки,
аналітичні процедури й ін.

Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновку, списку
літератури та додатків. В першому розділі курсової роботи викладені
теоретичні аспекти кредитування та методів надання позик.

В другому розділі проведено аналіз діючої практики
кредитних взаємовідносин аналізованої банківської установи

Третій розділ роботи висвітлює питання менеджменту кредитного ризику.

Розділ 1. Теоретичні основи організації кредитної діяльності
комерційними банками

1.1 Сутність кредиту та принципи кредитування

Кредитна система — це база, на якій будуються всі економічні відносини у
суспільстві. Нині в Україні сформовано лиш одну складову кредитної
системи — банківську. Інша ж її складова — сукупність кредитних
відносин, здійснюваних банками та небанківськими кредитними
організаціями, — перебуває в процесі становлення. Його перебіг в Україні
складний. Центральний і комерційні банки постійно прагнуть удосконалити
організацію кредитних відносин в країні, принаймні усунути численні її
недоліки. Та оскільки теоретична база і відповідно теоретичне
обґрунтування організації кредитних стосунків між банками й
позичальниками у нас лише започатковуються, це удосконалення зводиться
до постійних змін уже діючих положень, заміни одних інструкцій іншими,
що завдає клопоту і працівникам, і клієнтам банків.

Саме для того, щоб повністю і точно розкрити суть та проблеми питання
дипломної роботи розглянемо та надамо тлумачення основним економічним
поняттям, на яких і побудований процес кредитування.

Кредит як кредитні відносини — економічна категорія, закони його
існування — об’єктивні. Будь-який законодавчий документ не може змінити
сутності цього явища. Воно не залежить від суб’єктивних суджень людей.

Незважаючи на те, що сьогодні більшість вітчизняних економістів
розглядає кредит як економічні відносини (а не як позичку), в статті 5
розділу 2 проекту Закону «Про банківський кредит» подано таке його
визначення:

«Банківський кредит — грошові кошти в національній чи іноземній валюті,
що надаються кредитодавцем позичальнику на умовах повернення, платності,
строковості, забезпеченості і цільового використання (тобто кредит
ототожнюється з грошима, які виконують абсолютно інші, не властиві
кредиту функції). Звідси випливає, що кошти банківського кредиту після
його надання позичальнику є його власністю. Відмітимо, що останнє
суперечить Закону України «Про власність», чинному з 15.04.1991 р., в
статті 4 якого зазначено: «Власник на свій розсуд володіє, користується
і розпоряджається належним йому майном… Має право вчиняти щодо свого
майна будь-які дії, що не суперечать Закону…» [2], тобто дарувати,
продавати, міняти або зберігати і нікому не віддавати. За таких обставин
безумовне цільове використання позичальником позики є вельми
проблематичним: якщо він саме як власник позики має право робити з
позиченими коштами все, що заманеться (тобто і не повертати їх), то,
виходить, банк не вправі ні проконтролювати, ні вплинути на позичальника
як щодо цільового використання позички, так і щодо стягнення боргу та
відсотків.

Однак практика засвідчує інше: позичальника із самого початку обмежують
у правах користування позикою: по-перше — її терміном, по-друге —
умовою цільового використання. Наявність зазначених обмежень не дає
підстав вважати надані на певний час (позичені) кошти власністю
позичальника.

Варто зупинитися ще на одному визначенні кредиту, наведеному в статті 2
нового Закону України «Про банки і банківську діяльність»: «Банківський
кредит — будь-яке зобов’язання банку надати певну суму грошей, будь-яка
гарантія, будь-яке зобов’язання придбати право вимоги боргу, будь-яке
продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов’язання
боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов’язання на
сплату процентів та інших зборів з такої суми» [1].

Як бачимо, в цьому законі кредит уже не ототожнюється із грошовими (або
матеріальними) коштами (як, скажімо, у Законі «Про оподаткування
прибутку підприємств» чи в проекті Закону «Про банківський кредит»), а
розглядається як зобов’язання, що випливають (відповідно до статей 4 та
151 Цивільного кодексу України) з договору або з інших підстав. Тобто
кредит розглядається як економічні відносини, передбачені законом або як
такі що не суперечать йому.

Таким чином, у різних законах України маємо різні підходи до тлумачення
суті однієї й тієї ж економічної категорії — кредиту, на якому, зрештою,
будуються всі кредитні відносини в країні. А це, безумовно, справляє
негативний вплив на організацію банківського кредитування в цілому.

Якщо припустити, що всі викладені вище засади не суперечать одна одній,
одержимо таку сукупність принципів кредитування: 1) повернення
(поворотність) кредиту, 2) терміновість кредитування (терміновість
кредиту, терміновість повернення кредиту), 3) цільовий характер
кредитування (цільовий характер кредиту), 4) диференційований характер
кредитування (диференційований характер кредиту), 5) забезпеченість
кредиту, 6) платність кредитування (платний характер кредиту, платність
кредиту).

Не претендуючи на вичерпну оцінку перелічених принципів, спробуємо дати
наукове обґрунтування їх тлумаченням та відповідності цілям і завданням
сучасної організації банківського кредитування.

Передусім розглянемо суть і, власне, необхідність принципу поворотності
(так його названо в підручнику «Финансы, денежное обращение, кредит» за
ред. проф. Дробозиної) або принципи повернення кредиту (за Положенням
НБУ «Про кредитування»). Перше джерело поворотність кредиту тлумачить як
принцип кредитування, що «виражає необхідність своєчасного повернення
отриманих від кредитора фінансових ресурсів після завершення їх
використання позичальником…»[92, с.130]. У положенні НБУ пояснення
суті принципу повернення кредиту немає. Та головне, на наш погляд,
з’ясувати — про повернення (чи поворотність) чого йдеться — позички чи
кредиту. Якщо погодитися, що кредит і позичка — одне й те ж, то немає
значення, як говорити: повернення (або поворотність) позики чи
повернення (або поворотність) кредиту. Але якщо виходити з того, що
кредит — це економічні відносини з приводу зворотного руху позиченої
вартості (тобто позички), то тоді вираз «повернення кредиту» виявиться
просто абсурдним, оскільки означатиме повернення… економічних
відносин. Отже, мова може йти лише про повернення позички, тобто про
зворотний рух позиченої вартості як істотної ознаки кредиту, який існує
об’єктивно і тому не потребує суб’єктивних принципів його організації.
Із цього випливає, що немає ніякого значення, буде чи ні поворотність —
суттєву рису кредиту введено до складу принципів кредитування, оскільки
мова йде про надання позички, яка має зворотний характер руху, а не про
будь-які надані грошові кошти (як, наприклад, увипадку фінансування).

Зупинимося на власне поверненні позички. Воно в організації кредитування
самозрозуміле — позичка має бути повернена. Інша річ — коли? Тобто
особливого значення набуває своєчасність повернення, а не повернення
взагалі — необхідне, проте не залежне від термінів, тому на практиці
немає абсолютно ніякого значення, включена чи ні поворотність до складу
принципів кредитування, оскільки кредитна природа позички передбачає
обов’язковість її повернення.

Значення має лише строк повернення позички, тобто принцип терміновості
(чи строковості) кредитування. Тож для банків у процесі надання позички
важливо встановити саме строк її повернення, який має бути узгоджений із
позичальником, дотриманий останнім і відображений у кредитному договорі.

Строк повернення позики, як правило, залежить від особливостей
круговороту коштів позичальника, а також від того, з якою метою ця
позика береться. У зв’язку із цим для правильної організації і
кредитування, яка забезпечує банку своєчасність повернення позички,
важливого значення набуває принцип цільового кредитування, тобто
цільової спрямованості позички, наданої банком (а не цільовий характер
кредиту). Саме тому мету кредитування або цільову спрямованість позички,
наданої банком, зазначають у першому пункті («Предмет договору») типової
кредитної угоди як її обов’язковий реквізит.

Цільове кредитування передбачає наявність об’єкта, мети або предмета
кредитування, тобто того, заради чого й виникають кредитні відносини між
банком та позичальником. Об’єктом кредитування може бути як частина
запасів товарно-матеріальних цінностей, які тимчасово не мають власних
джерел покриття і які банк згоден кредитувати, так і тимчасовий розрив у
платіжному обороті позичальника, тобто ситуація, коли виручки від
реалізації продукції недостатньо для виконання термінових платежів.
Тимчасовий розрив у платіжному обороті може мати об’єктивні (сезонність
виробництва та реалізації продукції) і суб’єктивні (недоліки в
господарській діяльності позичальника) причини. Та в будь-якому разі він
є предметом кредитних відносин між банком і позичальником. Після
прийняття банком рішення щодо надання позички зазначений розрив стає
об’єктом або метою кредитування. Зауважимо, що і в міжбанківських
кредитних відносинах саме тимчасовий розрив у платіжному обороті
комерційного банку теж стає об’єктом кредитування.

Зважаючи на викладене вище, важко погодитися з авторами, які вважають,
що нині кредитуються не об’єкти, а суб’єкти, тож, мовляв, цільове
кредитування відходить у минуле. Це суперечить реальності, що, як і
раніше, вимагає від комерційних банків постійного попереднього і
послідовного контролю за цільовим використанням наданих позичальникам
коштів.

1.2 Поняття кредитного ризику та кредитного процесу

Особливе місце в банківському бізнесі посідає кредитний ризик. Ідеться
про невпевненість банку в тому, що позичальник буде спроможним і збереже
намір виконати свої зобов’язання згідно з умовами угоди, інакше кажучи —
про ймовірність збитків в результаті кредитної операції

Сутність стратегії кредитного ризику полягає, зокрема, в тому, що
кожного разу, коли банк прагне придбати прибутковий актив (у вигляді
позички), він бере на себе ризик того, що позичальник може виявитися
неплатоспроможним, тобто не зможе (чи не схоче) своєчасно погасити
основну суму боргу й відсотки, та при цьому банку не вдасться
скористатися забезпеченням позики.

Оперуючи поняттям кредитного ризику, слід розрізняти такі терміни:
кредитний ризик щодо позичальника, кредитний ризик щодо способу
забезпечення позики, кредитний ризик щодо кредитної угоди, як показано
на рис. 1.1.

picscalex1000100090000037400000002001c0000000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c02e5007d02040000002e0118001c000000fb02f0ff00000000
00009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e000000000000000000
0000000000000000040000002d0100000400000002010100050000000902000000020d00
0000320a0e00000001000400000000007c02e400204907001c000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d000000000000180000002cc8110001000000
e304000000000000040000002d01010003000000000045

Рис. 1.1 Суперпозиція кредитних ризиків

Кредитний ризик щодо позичальника — це
об’єктивно-суб’єктивна економічна категорія, яка пов’язана з
подоланням невизначеності та конфліктності в ситуації вибору й
відображає міру (ступінь) того, що позичальник може не виконати своїх
зобов’язань перед банком щодо повернення боргу згідно з умовами
кредитного договору з урахуванням впливу керованих і некерованих
чинників, прямих і зворотних зв’язків.

Кредитний ризик щодо кредитної угоди — об’єктивно-суб’єктивна економічна
категорія, яка пов’язана з подоланням невизначеності та конфліктності в
ситуації неминучого вибору й відображає міру (ступінь) того, що
позичальник може не виконати своїх зобов’язань перед банком щодо
повернення боргу згідно з умовами кредитного договору, і при цьому банку
не вдається своєчасно і в повному обсязі скористатися забезпеченням
позики для покриття можливих втрат від неї.

Таким чином, можна зробити висновок, що кредитний ризик щодо кредитної
угоди — це добуток (одночасна поява) кредитного ризику щодо позичальника
та кредитного ризику щодо способу забезпечення позики. А звідси
випливає, кредитний ризик щодо кредитної угоди завжди буде меншим від
кредитного ризику щодо позичальника або дорівнюватиме йому в разі
відсутності забезпечення позики. Ця обставина є дуже важливою при
прийнятті практичних кредитних рішень (вирішення питання про надання
позики, створення страхового резерву, встановлення адекватної ставки
відсотка за позичкою). Підставою для прийняття подібних рішень має бути
величина кредитного ризику щодо кредитної угоди. На практиці ж дуже
часто такі рішення, приймаються з урахуванням лише кредитного ризику
щодо позичальника, що призводить до їх неадекватності [51, с.158].

До основних найбільш поширених методів мінімізації кредитного ризику
віднесемо:

· диверсифікацію капіталу;

· оцінку юридичної і фінансової кредитоспроможності позичальника;

· регулювання обсягів кредитних вкладів;

· використання ефективних форм забезпечення повноти і своєчасності
повернення позички;

· створення комерційними банками резервів для відшкодування втрат від
кредитної діяльності тощо [ 17, с.56].

Методи мінімізації кредитного ризику тісно пов’язані з дотриманням
основних принципів кредитування, що були розглянуті в попередньому
підрозділі.

До елементів кредитної політики відносяться ціль та задачі кредитної
політики; вибір напрямку кредитування; технологія здійснення кредитних
операцій; контроль в процесі кредитування.

Ціль кредитної політики відображає кінцевий результат діяльності банку,
витікає з його призначення — задовольняти потреби клієнтів в отриманні
додаткових грошових засобів. Ці засоби, що отримані на основі
повернення, забезпечуються життєдіяльність організацій, юридичних осіб,
створюють умови для безперервності виробничого процесу.

Задачі кредитної політики мають більш приватний характер: вони можуть
бути пов’язані з покращенням складу банківських кредитів, необхідністю
прискорення обертаємості, підвищення питомої ваги забезпечених позик і
т.д.

Вибір напрямку кредитування витікає з цілі кредитної політики,
забезпечує її виконання. Цей елемент є частиною стратегії банку. Банки
можуть концентрувати свої зусилля на кредитному обслуговуванні
організацій певних галузей народного господарства, спеціалізуватись на
кредитуванні, головним чином, юридичних осіб.

Також важливим елементом кредитної політики є контроль в процесі
кредитування, що здійснюється банком.

Кожен з перерахованих елементів тісно пов’язаний з іншими. Порушення
одного з них призводить до ускладнень або до збитків від кредитної
діяльності. Банк, наприклад, не може ставити за ціль кредитування, не
здійснюючи спостереження, контроль, перевірку того, як вона
реалізується. Позика може бути гарно оформлена, однак якщо ціль або
напрямок кредитування вибрані невірно, то це негативно відобразиться на
ефективності кредитної операції. [25, с.63]

Банк, як самостійна кредитна установа, здійснює свою кредитну політику з
врахуванням певних факторів. Фактори, що впливають на кредитну політику,
умовно можна поділити на зовнішні та внутрішні.

До зовнішніх факторів відносяться: політичні та економічні умови; рівень
розвитку банківського законодавства; стан міжбанківської конкуренції;
ступінь розвитку банківської інфраструктури та інше.

До внутрішніх факторів, що мають вплив на кредитну політику,
відносяться: ресурсна база банку та її структура; ліквідність кредитної
установи; спеціалізація банку; наявність спеціально навченого персоналу.

Способи і методи реалізації кредитної політики
формалізуються у відповідних внутрішньобанківських документах,
основними серед яких є: стандарти кредитування та кредитні
інструкції.

Стандарти кредитування містять зразки документів, з якими працюють
кредитні менеджери та виконавці, перелік дій працівників банку,
відповідальних за здійснення процесу банківського кредитування.

Кредитна інструкція, — це опис послідовних дій з реалізації
конкретної редитної процедури. Інструкція, що відповідає
конкретній кредитній

процедурі, виглядає як опис послідовності взаємопов’язаних
кроків із визначенням відповідальних виконавців та їх повноважень.

Особливості кредитного процесу в кожному банку значною мірою залежать
від таких чинників, як його масштаби., організаційна структура,
кваліфікація персоналу, величина кредитного портфеля, вид позички, склад
клієнтури тощо. [25, с.74]

Технологія кредитування — це сукупність конкретних методів і прийомів,
що використовуються в процесі здійснення кредитних операцій.
Використання на практиці ефективних способів впливу на хід процесу
кредитування невіддільне від проведення наукових досліджень у цій
сфері, вивчення та узагальнення практичного досвіду банківської
діяльності. [53, с.110].

Порядок кредитування, закріплений у банківських кредитних інструкціях,
визначає конкретні етапи процесу банківського кредитування і забезпечує
його здійснення відповідно до вимог кредитної політики банку.

Погляди різних авторів щодо тлумачення та кількості стадій .кредитного
процесу, управління якими банк повинен ретельно організовувати,
відрізняються. Пропонуємо виділити сім взаємопов’язаних етапів
кредитування, що подані на рисунку 1.2.

picscalex1000100090000037800000002001c0000000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c0271027d02040000002e0118001c000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d00027d020000e8c7110072edc630f0311900
0c0200007d020000040000002d01000004000000020101001c000000fb02f0ff00000000
00009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e000000000000000000
0000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a0e000000
01000400000000007c02700220490700040000002d01000003000000000045

Рис. 1.2. Процедура отримання позики

На першому етапі позичальник і банк ведуть переговори на предмет
можливого укладення кредитної угоди. Якщо позичальник бажає встановити
успішні контакти з банком, які задовольнять усі його прохання щодо
наданняпозички, то він повинен проникнутися довірою до банку, а банк має
довірятийому. [53, с.74].

Чим більше позичальник обізнаний у кредитуванні, компетентний у
сьогоднішній ринковій економіці, підготовлений до переговорів, знає що
підприємство рентабельне і прибуткове, та може документально підтвердити
це, тим більше поступок зробить йому банк.

Зі своєї сторони банк поставить ряд питань до позичальника. За
позитивних наслідків банк готовий прийняти документи позичальника до
розгляду і надати заключення за певну плату.

На цьому етапі позичальник для одержання позики звертається в банк з
клопотанням (заявою) на ім’я керівника установи банку. У заяві
зазначається: цільове призначення позики, її сума, строк користування,
включаючи конкретні строки погашення позики, запропоноване забезпечення,
а також характеристики проекту (заходу), що кредитується та його
економічної ефективності.

Для вирішення питання про надання позички позичальником надаються
необхідні документи, склад яких залежить від характеру кредитної
операції. Для різних груп клієнтів можуть розроблятися різні пакети
документів. До складу пакета документів входять:

1. Нотаріально завірені копії установчих документів, положень,
реєстраційних посвідчень (свідоцтв), дозволів на право здійснення
окремих видів підприємницької діяльності, документи, що посвідчують
право власності на землю або право тимчасового користування земельною
ділянкою, та інші документи, що підтверджують правомірність клієнта в
одержанні позички.

2. Техніко-економічне обгрунтування кредитованого заходу, що
характеризує рівень його ефективності, рентабельності та окупності з
розрахунками очікуваних надходжень від реалізації продукції (проведення
робіт, надання послуг), за рахунок яких передбачається погасити майбутню
позику.

3. Річний звіт, баланс позичальника на дві останні звітні дати з
періодичними статистичними звітами та звітами про фінансові результати,
декларації про доходи, інша звітність і матеріали для визначення
кредитоспроможності позичальника, забезпеченості повернення позичок, а
при необхідності — висновки аудиторських організацій для підтвердження
його фінансового стану.

4. Копії контрактів на підтвердження кредитної операції або договір про
наміри, включаючи договори оренди приміщень, обладнання, а також інші
документи, які супроводжують здійснення кредитного заходу.

5. Виписки із рахунків позичальника, у разі якщо його поточний рахунок
відкрито в іншому банку.

6. Перелік майна (майнових прав), що пропонується в заставу,
оригінали і належним чином завірені копії документів, що підтверджують
право власності заставника на це майно (майнові права).

Позичальник подає банку копію картки зі зразками підписів осіб, яким
відповідно до чинного законодавства чи установчих документів
підприємства надано право розпоряджатися рахунками в банку та підписів
на платіжних та інших розрахункових документах, довідку податкової
адміністрації про постановку на облік, довідку банку про залишки коштів
на рахунках і наявності заборгованості за позичками.

У разі необхідності банк може вимагати пред’явити інші документи
івідомості, що підтверджують забезпеченість повернення позички та
надійністьфінансового стану позичальника.

Для позичальників, які мають постійні кредитні відносини з банком і
хорошу репутацію, перелік документів може бути скорочений.

Термін розгляду заяви позичальника визначається керівником установи
банку і обчислюється з часу подання позичальником повного ( пакета
документів.

До укладення кредитного договору, на другому етапі банк повинен ретельно
проаналізувати кредитоспроможність позичальника і лише після позитивної
оцінки показників діяльності підприємства-позичальника йде мова про
подальше кредитування. [ 53, с.141]

Схему оцінки кредитоспроможності показано на рис. 1.3.

picscalex1000100090000037800000002001c0000000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c025d017d02040000002e0118001c000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d00017d020000e8c7110072edc630f0311900
0c0200007d020000040000002d01000004000000020101001c000000fb02f0ff00000000
00009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e000000000000000000
0000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a0e000000
01000400000000007c025c0120490700040000002d01000003000000000045

Рис. 1.3 Схема оцінки кредитоспроможності

Кредитоспроможність являє собою оцінку банком позичальника з
поглядуможливості і доцільності надання йому позики і
визначає ймовірністьсвоєчасного повернення позичок і виплати відсотків
по ним у майбутньому.

Аналіз кредитоспроможності має своєю метою дати якісну
оцінку позичальника, що визначається банком до вирішення питання про
можливість і умови кредитування, передбачити здатність і готовність
клієнта повернути взяті їм у борг засоби у відповідності з умовами
кредитного договору, а також оцінити обґрунтованість і доцільність
кредитних вкладень і подальших відношень в області кредитування між
банком і позичальником.

Завдання аналізу: 1) виявити фінансовий стан клієнта, 2) попередити
втрати кредитних ресурсів внаслідок неефективної господарської
діяльності позичальника, 3) стимулювати діяльність підприємства в
напрямку підвищення її ефективності, 4) підвищити ефективність
кредитування, 5) оцінити рівень ризику кредитування для банку.

Оцінка кредитоспроможності клієнтів банка ведеться по наступних
напрямках:

· загальне уявлення про клієнта;

· аналіз фінансового стану клієнта;

· аналіз ефективності угоди, що кредитується.

Чим точніше банк на цьому етапі кредитного процесу зуміє визначити
кредитоспроможність клієнта, тим більше можливість у банку для зниження
кредитного ризику.

Третім етапом кредитного процесу є банк прийняття банком рішення про
можливість, умови та форми надання позики. Оцінка майбутньої кредитної
операції здійснюється на підставі проведення техніко-економічного
обґрунтування повернення позики.

Розділ 2. Основні умови та етапи процесу кредитування в Святошинському
відділенні №171 АППБ «Аваль».

2.1 Процес кредитування клієнтів банку

Етапи кредитування в Святошинському відділення №171 АППБ «Аваль» в
загальному можна прокласифікувати так:

ь попередній, що має кілька складових:

o інтерв’ю з клієнтом;

o визначення кредитоспроможності позичальника;

o структурування кредиту;

ь поточний етап – укладення кредитного договору;

ь підсумковий етап – контроль за цільовим використанням і погашенням
кредиту.

Інтерв’ю з клієнтом – це особисте знайомство економіста кредитного
відділу, а також керівника банку із клієнтом і розгляд його заяви, в
якій обумовлено необхідну суму кредиту, його ціль і вид, термін кредиту
та ймовірне забезпечення. Банк вимагає, щоб до заяви були залучені
документи і фінансові звіти, які пояснюють причину необхідності кредиту.
Це можуть бути бізнес плани, податкові декларації, фінансові прогнози,
звіти та обов’язково розрахунок техніко-економічного обґрунтування
кредиту.

Клієнти банку заповнюють анкету позичальника (для юридичної або фізичної
особи).

Економіст кредитного відділу, провівши з клієнтом попередню розмову,
може з’ясувати не тільки важливі деталі кредитної угоди, а й накреслити
психологічний і професійний портрет позичальника та застрахувати кредит
від ризику вже на початку угоди.

Визначення кредитоспроможності позичальника ще конкретніше підтвердить
попередню роботу економіста кредитного відділу. Кредитоспроможність
позичальника – це його здатність повністю і своєчасно розрахуватися за
своїми борговими зобов’язаннями.

Основними критеріями оцінки кредитоспроможності позичальника можуть
бути:

§ забезпеченість власними коштами не менше як 50 % усіх його видатків;

§ репутація позичальника (кваліфікація, здібності керівника, дотримання
ділової етики, договірної та платіжної дисципліни);

§ оцінка продукції, що випускається, наявність замовлення на її
реалізацію, характер послуг, які надаються (конкурентноздатність на
внутрішньому та зовнішньому ринках), попит на продукцію, послуги, обсяги
експорту;

§ економічна кон’юнктура (перспективи розвитку позичальника).

Оцінку фінансового стану позичальника з урахуванням поточного стану
обслуговування позичальником кредитної заборгованості банк здійснює в
кожному випадку при укладанні договору про здійснення кредитної
операції, а надалі – не рідше ніж один раз на три місяці. Аналіз
фінансового стану фізичних осіб банківська установа здійснює з тією
періодичністю, з якою вважає за потрібне.

Для здійснення оцінки фінансового стану позичальника – юридичної особи
банк має враховувати такі основні економічні показники його діяльності:

1. платоспроможність (коефіцієнти миттєвої, поточної та загальної
ліквідності);

2. фінансова стійкість (коефіцієнти маневреності власних коштів,
співвідношення залучених і власних коштів);

3. обсяг реалізації продукції;

4. обороти за рахунками (співвідношення надходжень на рахунки
позичальника і суми кредиту, наявність рахунків в інших банках);

5. склад та динаміка дебіторсько-кредиторської заборгованості (за
останній звітний та поточний роки);

6. собівартість продукції;

7. прибутки та збитки;

8. рентабельність;

9. кредитна історія (погашення кредитної заборгованості в минулому,
наявність діючих кредитів).

Платоспроможність позичальника визначається за такими показниками:

1. коефіцієнт миттєвої ліквідності, що характеризує те, як швидко
короткострокові зобов’язання можуть бути погашені високоліквідними
активами. Оптимальне значення показника – не менше ніж 0,2;

2. коефіцієнт поточної ліквідності, що характеризує можливість погашення
короткострокових зобов’язань у встановлені строки. Оптимальне значення –
не менше ніж 0,5;

3. коефіцієнт загальної ліквідності, що характеризує те, наскільки обсяг
короткострокових зобов’язань і розрахунків можна погасити за рахунок
усіх ліквідних активів. Оптимальне значення – не менше ніж 2,0.

Фінансова стійкість позичальника визначається за такими показниками:

Ш коефіцієнт маневреності власних коштів – характеризує ступінь
мобільності використання власних коштів. Оптимальне значення показника –
не менше ніж 0,5;

Ш коефіцієнт незалежності – характеризує ступінь фінансового ризику.
Оптимальне значення – не більше ніж 1,0.

Рентабельність позичальника визначається за такими показниками:

1. рентабельність активів;

2. рентабельність продажу.

Також можуть бути враховані суб’єктивні чинники, що характеризуються
такими показниками:

Ш ринкова позиція позичальника та його залежність від циклічних та
структурних змін в економіці та галузі промисловості;

Ш наявність державних замовлень і державна підтримка позичальника;

Ш ефективність управління позичальника;

Ш професіоналізм керівництва та його ділова репутація.

При здійсненні оцінки фінансового стану позичальника – фізичної особи
ураховується:

1) загальний матеріальний стан клієнта (доходи і витрати, майно, право
власності на яке засвідчується згідно з чинним законодавством України,
відповідні підтверджу вальні документи);

2) соціальна стабільність клієнта, тобто наявність постійної роботи,
сімейний стан;

3) вік клієнта;

4) інтенсивність користування банківськими кредитами у минулому та
своєчасність погашення їх і відсотків за ними, а також користування
іншими банківськими послугами тощо.

Визначимо кредитоспроможність позичальника – ТОВ “Тигр”. Для того щоб
отримати кредит фірмі для розширення подальшої діяльності треба
з’явитися представнику цієї фірми в банк з відповідними документами –
баланс за останній рік та звіт про фінансові результати. Потім
представник кредитного відділу вивчає фінансовий стан позичальника,
розраховуючи різні показники. До них належать:

1. показники платоспроможності:

– коефіцієнт миттєвої ліквідності:
picscalex105010009000003090100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02600460061200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa5ffffff20060000050400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
200243040500000013022002030615000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00cc87040000002d01010008000000320a0c04
3d0501000000ef0008000000320ae101550501000000e20008000000320ae00279010200
0000eceb15000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00cc87040000002d01020004000000f001010008000000320aac037104
01000000c70008000000320a81017b0401000000c00008000000320a8002460001000000
ca0010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400
00002d01010004000000f001020008000000320a80020503010000003d000a0000002606
0f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d00cc040000002d01020004000000f0010100030000000000,

де Ав – високоліквідні активи,

Зп – поточні (короткострокові) зобов’язання.

picscalex1000100090000033e0200000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02200480271200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffff40270000d80300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
0002430405000000130200022d1605000000140200027c1b050000001302000284211500
0000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e000081040000002d01010009000000320a60024224040000003031333208000000320a
6002e223010000002c0008000000320a6002282301000000300008000000320a8c03b31e
01000000360008000000320a8c03531e010000002c0008000000320a8c03931d01000000
370008000000320a6e01b62001000000300008000000320a6e01ad1e0100000031000800
0000320a6e01711e010000002c0008000000320a6e01b71d01000000300008000000320a
6e01901b01000000300008000000320a60025d16010000003b0009000000320a8c037a0d
030000003632300008000000320a8c031a0d010000002e0009000000320a6e01df130300
00003234300008000000320a6e017f13010000002e0009000000320a6e017a0d03000000
3233300008000000320a6e011a0d010000002e0009000000320a6e011507030000003232
300008000000320a6e01b506010000002e0015000000fb0220ff00000000000090010000
00000402001054696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d01020004000000
f001010008000000320ac002371901000000320010000000fb0280fe0000000000009001
000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000
320a6002f621010000003d0008000000320a6e01971f010000002b0008000000320a6e01
981c010000002b0008000000320a60023e1a010000003d0008000000320a6e0102100100
00002b0008000000320a6e019d09010000002b0008000000320a60020503010000003d00
15000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f
6d616e00cc81040000002d01020004000000f001010008000000320ac002321802000000
eceb08000000320ac002790102000000eceb15000000fb0280fe00000000000090010100
00cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc81040000002d01010004000000
f001020008000000320a6002ff1601000000ca0009000000320a8c03f20a03000000f0ff
e40009000000320a6e01571103000000f0ffe40009000000320a6e01f20a03000000f0ff
e40009000000320a6e018d0403000000f0ffe40008000000320a6002460001000000ca00
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01020004000000f001010003000000
0000;

– коефіцієнт поточної ліквідності:
picscalex100010009000003090100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02600440061200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa5ffffff00060000050400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
200217040500000013022002e50515000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00ccaa040000002d01010008000000320a0c04
180501000000ef0008000000320ae1013a0501000000eb0008000000320ae0026c010200
0000efeb15000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00ccaa040000002d01020004000000f001010008000000320aac034c04
01000000c70008000000320a81014f0401000000c00008000000320a8002460001000000
ca0010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400
00002d01010004000000f001020008000000320a8002d902010000003d000a0000002606
0f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d00cc040000002d01020004000000f0010100030000000000,

де Ал – ліквідні активи,

Зп – поточні зобов’язання, що складають з короткострокових кредитів та
розрахунків з кредиторами.

picscalex100010009000003020200000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02400620141200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbfffffffe0130000ff0500000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
200417040500000013022004370905000000140220045a0e05000000130220045c101500
0000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e000081040000002d01010008000000320a8004201301000000320008000000320a8004
ba12010000002c0008000000320a8004001201000000300008000000320aac058e0f0100
0000360008000000320aac052e0f010000002c0008000000320aac056e0e010000003700
08000000320a8e036a0f01000000350008000000320a8e03100f010000002c0008000000
320a8e03740e01000000310008000000320a80046709010000003b0009000000320aac05
e906030000003632300008000000320aac058906010000002e0008000000320a72029808
010000002e0015000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e000081040000002d01020004000000f001010008000000320ae004
150c01000000320009000000320aec009804030000003234300009000000320ae1038c04
030000003135300010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d62
6f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000320a8004ce10010000003d00
08000000320a80041c0d010000003d0008000000320a8004d902010000003d0010000000
fb02c0fd0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d010200
04000000f001010008000000320acb02720401000000e50015000000fb0220ff00000000
00009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc81040000002d01
010004000000f001020008000000320ae0042f0b02000000efeb08000000320ae0046c01
02000000efeb15000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e00cc81040000002d01020004000000f001010008000000320a8004
090a01000000ca0009000000320aac05610403000000f0ffe40009000000320a72027006
03000000f0ffe40008000000320a8004460001000000ca000a00000026060f000a00ffff
ffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374
656d00cc040000002d01010004000000f0010200030000000000;

– коефіцієнт загальної ліквідності:
picscalex100010009000003090100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02600420061200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa5ffffffe0050000050400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
200208040500000013022002d30515000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00ccd5040000002d01010008000000320a0c04
070501000000ef0008000000320ae1011a0501000000ee0008000000320ae00276010200
0000e7eb15000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00ccd5040000002d01020004000000f001010008000000320aac033b04
01000000c70008000000320a8101400401000000c00008000000320a8002460001000000
ca0010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400
00002d01010004000000f001020008000000320a8002ca02010000003d000a0000002606
0f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d00cc040000002d01020004000000f0010100030000000000,

picscalex100010009000003d90100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02200400141200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffffc0130000d80300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
000208040500000013020002280905000000140200023c0e05000000130200023e101500
0000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e0000e5040000002d01010008000000320a6002fc1201000000370008000000320a6002
9c12010000002c0008000000320a6002e21101000000300008000000320a8c03700f0100
0000360008000000320a8c03100f010000002c0008000000320a8c03500e010000003700
08000000320a6e01670f01000000350008000000320a6e010d0f010000002c0008000000
320a6e01590e01000000350008000000320a60025809010000003b0009000000320a8c03
da06030000003632300008000000320a8c037a06010000002e0009000000320a6e01da06
030000003234300008000000320a6e017a06010000002e0015000000fb0220ff00000000
00009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e0000e5040000002d01
020004000000f001010008000000320ac002f70b01000000320010000000fb0280fe0000
000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f001
020008000000320a6002b010010000003d0008000000320a6002fe0c010000003d000800
0000320a6002ca02010000003d0015000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00cce5040000002d01020004000000f0010100
08000000320ac0022a0b02000000e7eb08000000320ac002760102000000e7eb15000000
fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00
cce5040000002d01010004000000f001020008000000320a6002fa0901000000ca000900
0000320a8c03520403000000f0ffe40009000000320a6e01520403000000f0ffe4000800
0000320a6002460001000000ca000a00000026060f000a00ffffffff0100000000001000
0000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01
020004000000f0010100030000000000;

– коефіцієнт мобільності активів:
picscalex100010009000003090100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02600480061200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa5ffffff40060000050400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
200254040500000013022002230615000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00ccfa040000002d01010008000000320a0c04
6a0501000000ed0008000000320ae101770501000000eb0008000000320ae00279010200
0000ece015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00ccfa040000002d01020004000000f001010008000000320aac038c04
01000000c00008000000320a81018c0401000000c00008000000320a8002460001000000
ca0010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400
00002d01010004000000f001020008000000320a80021603010000003d000a0000002606
0f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d00cc040000002d01020004000000f0010100030000000000,

де Ал – ліквідні активи, що складаються з високоліквідних активів,
дебіторської заборгованості, одержаних векселів,

Ан – необоротні активи.

picscalex100010009000003020200000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02400660141200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbfffffff20140000ff0500000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
20045404050000001302200474090500000014022004d40e0500000013022004d6101500
0000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e0000a7040000002d01010008000000320a8004761301000000310008000000320a8004
3a13010000002c0008000000320a8004801201000000320008000000320aac0502100100
0000370008000000320aac05a20f010000002c0008000000320aac05e80e010000003000
08000000320a8e03e40f01000000350008000000320a8e038a0f010000002c0008000000
320a8e03ee0e01000000310008000000320a8004a409010000003b0009000000320aac05
2607030000003038300008000000320aac05c606010000002e0008000000320a7202d508
010000002e0015000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e0000a7040000002d01020004000000f001010008000000320ae004
8f0c01000000320009000000320aec00d504030000003234300009000000320ae103c904
030000003135300010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d62
6f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000320a80044811010000003d00
08000000320a8004960d010000003d0008000000320a80041603010000003d0010000000
fb02c0fd0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d010200
04000000f001010008000000320acb02af0401000000e50015000000fb0220ff00000000
00009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cca7040000002d01
010004000000f001020008000000320ae004790b02000000ece008000000320ae0047901
02000000ece015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e00cca7040000002d01020004000000f001010008000000320a8004
460a01000000ca0009000000320aac059e0403000000f0ffe40009000000320a7202ad06
03000000f0ffe40008000000320a8004460001000000ca000a00000026060f000a00ffff
ffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374
656d00cc040000002d01010004000000f0010200030000000000.

2. Показники ділової активності та прибутковості:

– рентабельність продажу:
picscalex100010009000003090100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c028004e0051200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa5ffffffa0050000250400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000000109000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
20027f0305000000130220028b0515000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00ccbf040000002d01010008000000320a0c04
c00401000000f00008000000320ae101d60401000000f70008000000320ae00236010100
0000ef0015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00ccbf040000002d01020004000000f001010008000000320aac03b503
01000000c20008000000320a8101ab0301000000cf0008000000320a8002460001000000
d00010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400
00002d01010004000000f001020008000000320a80024102010000003d000a0000002606
0f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d00cc040000002d01020004000000f0010100030000000000,

де Пч – чистий прибуток,

Вр – виручка від реалізації.

picscalex100010009000003a20200000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c022004402e1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffff002e0000d80300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
00027f030500000013020002142005000000140200029f240500000013020002992b1500
0000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e000005040000002d01010008000000320a60023d2d01000000300008000000320a8c03
e92a01000000310008000000320a8c03ad2a010000002c0008000000320a8c032d290200
0000313708000000320a8c03292701000000370008000000320a8c03c926010000002c00
09000000320a8c038f24030000003130320008000000320a6e01bf270100000030000800
0000320a60024420010000003b0008000000320a8c03821f01000000290008000000320a
8c03c21e01000000320008000000320a8c03a51b01000000280009000000320a8c036b19
030000003032350008000000320a8c030b19010000002e0009000000320a8c030b130300
00003032300008000000320a8c03ab12010000002e0009000000320a8c03b10c03000000
3031350008000000320a8c03510c010000002e0009000000320a8c035106030000003031
300008000000320a8c03f105010000002e0008000000320a6e0128190100000029000800
0000320a6e01681801000000320008000000320a6e014b1501000000280009000000320a
6e010b13030000003138300008000000320a6e01ab12010000002e0009000000320a6e01
ab0c030000003130300008000000320a6e014b0c010000002e0015000000fb0220ff0000
000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00000504000000
2d01020004000000f001010008000000320ac0025a2201000000320010000000fb0280fe
0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000
f001020008000000320a60020b2c010000003d0008000000320a8c033728010000002d00
08000000320a60026123010000003d0008000000320a8c039315010000002d0008000000
320a8c03330f010000002d0008000000320a8c03d908010000002d0008000000320a6e01
330f010000002d0008000000320a60024102010000003d0015000000fb0220ff00000000
00009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc05040000002d01
020004000000f001010008000000320ac002d62101000000ef0008000000320ac0023601
01000000ef0015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e00cc05040000002d01010004000000f001020008000000320a6002
e62001000000d00008000000320a8c03171c02000000d4b909000000320a8c03e3160300
0000f0ffe40009000000320a8c03831003000000f0ffe40009000000320a8c03290a0300
0000f0ffe40009000000320a8c03c90303000000f0ffe40008000000320a6e01bd150200
0000d4b909000000320a6e01831003000000f0ffe40009000000320a6e01230a03000000
f0ffe40008000000320a6002460001000000d0000a00000026060f000a00ffffffff0100
0000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc
040000002d01020004000000f0010100030000000000

– рентабельність активів:
picscalex100010009000003010100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c020004e0051200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa5ffffffa0050000a50300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
2002820305000000130220028e0515000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00ccf4040000002d01010008000000320aac03
2b0401000000c00008000000320a8101ae0301000000cf0008000000320a800246000100
0000d00015000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00ccf4040000002d01020004000000f001010008000000320ae101d904
01000000f70008000000320ae002360101000000e00010000000fb0280fe000000000000
9001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f00102000800
0000320a80024402010000003d000a00000026060f000a00ffffffff0100000000001000
0000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01
020004000000f0010100030000000000,

де Пч – чистий прибуток,

А – активи .

picscalex100010009000003f90100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02200440161200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffff00160000d80300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
000282030500000013020002040d05000000140200029211050000001302000294131500
0000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00001b040000002d01010008000000320a6002381501000000300008000000320a8c03
c61201000000320008000000320a8c036012010000002c0008000000320a8c03a6110100
0000360008000000320a6e01361201000000300008000000320a6002340d010000003b00
08000000320a8c034e0c01000000290008000000320a8c03ac0b01000000310008000000
320a8c03b80801000000280009000000320a8c037806030000003238300008000000320a
8c031806010000002e0008000000320a6e01720c01000000290008000000320a6e01b20b
01000000320008000000320a6e01940801000000280009000000320a6e01540603000000
3232300008000000320a6e01f405010000002e0015000000fb0220ff0000000000009001
000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00001b040000002d0102000400
0000f001010008000000320ac0024d0f01000000320010000000fb0280fe000000000000
9001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f00102000800
0000320a60020614010000003d0008000000320a60025410010000003d0008000000320a
60024402010000003d0015000000fb0220ff0000000000009001010000cc040200105469
6d6573204e657720526f6d616e00cc1b040000002d01020004000000f001010008000000
320ac002c60e01000000e00008000000320ac002360101000000e00015000000fb0280fe
0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc1b0400
00002d01010004000000f001020008000000320a6002d60d01000000d00008000000320a
8c032a0902000000d4b909000000320a8c03f00303000000f0ffe40008000000320a6e01
060902000000d4b909000000320a6e01cc0303000000f0ffe40008000000320a60024600
01000000d0000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb0210000700
00000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01020004000000f001
0100030000000000;

– коефіцієнт відношення дебіторської та кредиторської заборгованості:
picscalex100010009000003090100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02600480061200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa5ffffff40060000050400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
2002130405000000130220022b0615000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00cc30040000002d01010008000000320a0c04
390501000000ea0008000000320ae101870501000000e70008000000320ae00268010200
0000f1ef15000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00cc30040000002d01020004000000f001010008000000320aac036d04
01000000c70008000000320a81015d0401000000c40008000000320a8002460001000000
ca0010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400
00002d01010004000000f001020008000000320a8002d502010000003d000a0000002606
0f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d00cc040000002d01020004000000f0010100030000000000;

де Дз – короткострокова та довгострокова дебіторська заборгованість,

Зк – залучені кошти (довгострокові та поточні зобов’язання).

picscalex100010009000003820200000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02400600271200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbfffffffc0260000ff0500000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
200413040500000013022004d81b05000000140220047720050000001302200479221500
0000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e000087040000002d01010008000000320a80043d2502000000323008000000320a8004
d724010000002c0008000000320a80041d2401000000300008000000320aac05ab210100
0000360008000000320aac054b21010000002c0008000000320aac058b20010000003700
08000000320a8e03872101000000350008000000320a8e032d21010000002c0008000000
320a8e03912001000000310008000000320a8004081c010000003b0009000000320aac05
6a13030000003632300008000000320aac050a13010000002e0009000000320aac05040d
030000003438300008000000320aac05a40c010000002e0009000000320a72028a190300
00003035300008000000320a72022a19010000002e0009000000320a72022a1303000000
3034350008000000320a7202ca12010000002e0009000000320a7202c40c030000003034
300008000000320a7202640c010000002e0008000000320a72025008010000002e001500
0000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e000087040000002d01020004000000f001010009000000320aec005004030000003232
300009000000320ae1034404030000003135300010000000fb0280fe0000000000009001
000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000
320a8004eb22010000003d0008000000320a8004391f010000003d0008000000320aac05
8c0f010000002b0008000000320a7202ac15010000002b0008000000320a72024c0f0100
00002b0008000000320a7202e608010000002b0008000000320a8004d502010000003d00
10000000fb02c0fd0000000000009001000000020002001053796d626f6c000204000000
2d01020004000000f001010008000000320acb022a0401000000e50015000000fb0220ff
0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc870400
00002d01010004000000f001020008000000320ae004cc1d02000000f1ef08000000320a
e004680102000000f1ef15000000fb0280fe0000000000009001010000cc040200105469
6d6573204e657720526f6d616e00cc87040000002d01020004000000f001010008000000
320a8004aa1c01000000ca0009000000320aac05e21003000000f0ffe40009000000320a
ac057c0a03000000f0ffe40009000000320a7202021703000000f0ffe40009000000320a
7202a21003000000f0ffe40009000000320a72023c0a03000000f0ffe40009000000320a
7202280603000000f0ffe40008000000320a8004460001000000ca000a00000026060f00
0a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d00cc040000002d01010004000000f0010200030000000000.

– показник грошового потоку:
picscalex100010009000003ea0100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c026004a0101200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa5ffffff60100000050400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
20020f040500000013022002481015000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00ccb4040000002d01010008000000320a0c04
600a01000000ea0008000000320ae101bd0f01000000b30008000000320ae101d40a0100
0000ec0008000000320ae101750502000000f1ec08000000320ae0026f0102000000e3ef
15000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f
6d616e00ccb4040000002d01020004000000f001010008000000320aac034c0901000000
d10008000000320a8101f80e01000000c70015000000fb0280fe00000000000090010100
00000402001054696d6573204e657720526f6d616e0000b4040000002d01010004000000
f001020008000000320a8101c40c010000006e0015000000fb0280fe0000000000009001
010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00ccb4040000002d0102000400
0000f001010008000000320a8101fb0901000000c70015000000fb0280fe000000000000
9001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e0000b4040000002d010100
04000000f001020008000000320a8101c707010000006e0015000000fb0280fe00000000
00009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00ccb4040000002d01
020004000000f001010008000000320a8101350401000000cd0008000000320a80024600
01000000ca0010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c
0002040000002d01010004000000f001020008000000320a8101d20d010000002d000800
0000320a8101d508010000002d0008000000320a8002d102010000003d0015000000fb02
80fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e0000b4
040000002d01020004000000f001010008000000320a8101ce0b010000002a0008000000
320a8101d106010000002a000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000
fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d010100
04000000f0010200030000000000;

де Нсм –середньомісячні надходження на рахунки позичальника протягом
трьох останніх місяців;

Зм – щомісячні умовно-постійні зобов’язання позичальника;

Зі – сума інших зобов’язань перед кредиторами з рахунка клієнта;

n – кількість місяців дії кредитної угоди;

Ск – сума кредиту та процентів за ним.

3. Показники фінансової стійкості:

– коефіцієнт фінансової стійкості:
picscalex100010009000003190100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c020004c0091200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa5ffffff80090000a50300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
2002430405000000130220027b0915000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00cc87040000002d01010008000000320aac03
520601000000cf0008000000320a8101a20701000000c40008000000320a810169040100
0000c20008000000320a8002460001000000ca0015000000fb0220ff0000000000009001
010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc87040000002d0102000400
0000f001010008000000320ae101c20801000000ef0008000000320ae101590501000000
ea0008000000320ae002680102000000f4f110000000fb0280fe00000000000090010000
00020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000320a
81014c06010000002b0008000000320a80020503010000003d000a00000026060f000a00
ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379
7374656d00cc040000002d01020004000000f0010100030000000000,

де Вк – власні кошти позичальника;

Дп – довгострокова дебіторська заборгованість;

П – пасиви.

picscalex1000100090000034f0200000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02200460291200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffff20290000d80300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
000243040500000013020002951c0500000014020002e4210500000013020002c4241500
0000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e000087040000002d01010008000000320a6002602801000000320008000000320a6002
fa27010000002c0008000000320a6002402701000000300008000000320a8c0387230100
0000320008000000320a8c032123010000002c0008000000320a8c036722010000003600
08000000320a6e01f62301000000340008000000320a6e019023010000002c0008000000
320a6e01f42201000000310008000000320a6002c51c010000003b0009000000320a8c03
ae10030000003634300008000000320a8c034e10010000002e0009000000320a6e01471a
030000003438300008000000320a6e01e719010000002e0009000000320a6e01e1130300
00003633300008000000320a6e018113010000002e0009000000320a6e017b0d03000000
3433300008000000320a6e011b0d010000002e0009000000320a6e011507030000003338
300008000000320a6e01b506010000002e0015000000fb0220ff00000000000090010000
00000402001054696d6573204e657720526f6d616e000087040000002d01020004000000
f001010008000000320ac0029f1f01000000320010000000fb0280fe0000000000009001
000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000
320a60026e26010000002d0008000000320a60023625010000003d0008000000320a6e01
fe21010000002d0008000000320a6002a620010000003d0008000000320a6e0169160100
00002b0008000000320a6e010310010000002b0008000000320a6e019d09010000002b00
08000000320a60020503010000003d0015000000fb0220ff0000000000009001010000cc
0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc87040000002d01020004000000f001
010008000000320ac002891e02000000f4f108000000320ac002680102000000f4f11500
0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00cc87040000002d01010004000000f001020008000000320a6002671d01000000ca00
09000000320a8c03260e03000000f0ffe40009000000320a6e01bf1703000000f0ffe400
09000000320a6e01591103000000f0ffe40009000000320a6e01f30a03000000f0ffe400
09000000320a6e018d0403000000f0ffe40008000000320a6002460001000000ca000a00
000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d00cc040000002d01020004000000f0010100030000000000
.

– коефіцієнт незалежності:
picscalex100010009000003090100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c026004e0051200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa2ffffffa0050000020400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
2002b5030500000013022002840515000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00ccb0040000002d01010008000000320a0c04
cb0401000000ea0008000000320ae401b60401000000ea0008000000320ae0026c010100
0000ed0015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00ccb0040000002d01020004000000f001010008000000320aac03db03
01000000c20008000000320a8401ea0301000000c70008000000320a8002460001000000
ca0010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400
00002d01010004000000f001020008000000320a80027702010000003d000a0000002606
0f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d00cc040000002d01020004000000f0010100030000000000,

де Зк – залучені кошти (довгострокова та короткострокова кредиторська
заборгованість);

Вк – власні кошти позичальника.

picscalex1000100090000032a0200000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02200460211200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffff20210000d80300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
0002b5030500000013020002a1150500000014020002e2190500000013020002c21c1500
0000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e000087040000002d01010008000000320a6002582001000000340008000000320a6002
f21f010000002c0008000000320a60023e1f01000000350008000000320a8c03f41b0100
0000340008000000320a8c038e1b010000002c0008000000320a8c03f21a010000003100
08000000320a6e01851b01000000360008000000320a6e01251b010000002c0008000000
320a6e01651a01000000370008000000320a6002d115010000003b0009000000320a8c03
5313030000003633300008000000320a8c03f312010000002e0009000000320a8c03ed0c
030000003433300008000000320a8c038d0c010000002e0009000000320a8c0387060300
00003338300008000000320a8c032706010000002e0009000000320a6e01201003000000
3632300008000000320a6e01c00f010000002e0009000000320a6e01ba09030000003438
300008000000320a6e015a09010000002e0010000000fb0280fe00000000000090010000
00020002001053796d626f6c0002040000002d01020004000000f001010008000000320a
60026c1e010000002d0008000000320a6002341d010000003d0008000000320a8c03fc19
010000002d0008000000320a6002a418010000003d0008000000320a8c03750f01000000
2b0008000000320a8c030f09010000002b0008000000320a6e01420c010000002b000800
0000320a60027702010000003d0015000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00cc87040000002d01010004000000f0010200
08000000320ac002991701000000ed0008000000320ac0026c0101000000ed0015000000
fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00
cc87040000002d01020004000000f001010008000000320a6002731601000000ca000900
0000320a8c03cb1003000000f0ffe40009000000320a8c03650a03000000f0ffe4000900
0000320a8c03ff0303000000f0ffe40009000000320a6e01980d03000000f0ffe4000900
0000320a6e01320703000000f0ffe40008000000320a6002460001000000ca000a000000
26060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc
0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f0010200030000000000.

– коефіцієнт автономності:
picscalex100010009000003010100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c020004e0051200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa2ffffffa0050000a20300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
2002b8030500000013022002870515000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00ccdb040000002d01010008000000320aac03
120401000000cf0008000000320a8401de0301000000c20008000000320a800246000100
0000ca0015000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00ccdb040000002d01020004000000f001010008000000320ae401ce04
01000000ea0008000000320ae0026c0101000000e00010000000fb0280fe000000000000
9001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f00102000800
0000320a80027a02010000003d000a00000026060f000a00ffffffff0100000000001000
0000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01
020004000000f0010100030000000000;

picscalex1000100090000032d0200000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c022004e0211200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffffa0210000d80300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
0002b8030500000013020002a2150500000014020002661a0500000013020002461d1500
0000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e0000fa040000002d01010008000000320a6002e22001000000320008000000320a6002
7c20010000002c0008000000320a6002c21f01000000300008000000320a8c03091c0100
0000320008000000320a8c03a31b010000002c0008000000320a8c03e91a010000003600
08000000320a6e01781c01000000340008000000320a6e01121c010000002c0008000000
320a6e01761b01000000310008000000320a6002d215010000003b0009000000320a8c03
ef0c030000003634300008000000320a8c038f0c010000002e0009000000320a6e015413
030000003633300008000000320a6e01f412010000002e0009000000320a6e01ef0c0300
00003433300008000000320a6e018f0c010000002e0009000000320a6e018a0603000000
3338300008000000320a6e012a06010000002e0015000000fb0220ff0000000000009001
000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e0000fa040000002d0102000400
0000f001010008000000320ac002211801000000320010000000fb0280fe000000000000
9001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f00102000800
0000320a6002f01e010000002d0008000000320a6002b81d010000003d0008000000320a
6e01801a010000002d0008000000320a60022819010000003d0008000000320a6e01770f
010000002b0008000000320a6e011209010000002b0008000000320a60027a0201000000
3d0015000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720
526f6d616e00ccfa040000002d01020004000000f001010008000000320ac0029a170100
0000e00008000000320ac0026c0101000000e00015000000fb0280fe0000000000009001
010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00ccfa040000002d0101000400
0000f001020008000000320a6002741601000000ca0009000000320a8c03670a03000000
f0ffe40009000000320a6e01cc1003000000f0ffe40009000000320a6e01670a03000000
f0ffe40009000000320a6e01020403000000f0ffe40008000000320a6002460001000000
ca000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01020004000000f00101000300
00000000.

– коефіцієнт маневреності власних
засобів;picscalex1000100090000032101000003001500000000000500000009020000
00000400000002010100050000000102ffffff00040000002e0118000500000031020100
0000050000000b0200000000050000000c02600400091200000026060f001a00ffffffff
000010000000c0ffffffa5ffffffc0080000050400000b00000026060f000c004d617468
547970650000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d0100000500
000014022002e1030500000013022002bf0815000000fb0220ff00000000000090010100
00cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00ccdb040000002d01010008000000
320a0c047f0601000000ea0008000000320ae101060801000000ed0008000000320ae101
f70401000000ea0008000000320ae002790101000000ec0015000000fb0280fe00000000
00009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00ccdb040000002d01
020004000000f001010008000000320aac038f0501000000c20008000000320a81012807
01000000c00008000000320a8101070401000000c20008000000320a8002460001000000
ca0010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400
00002d01010004000000f001020008000000320a8101ea05010000002d0008000000320a
8002a302010000003d000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb02
1000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d0102000400
0000f0010100030000000000;

picscalex100010009000003b30200000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c022004a02a1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffff602a0000d80300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
0002e10305000000130200022d1c05000000140200021a2105000000130200023c271500
0000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e0000c1040000002d01010008000000320a6002b22901000000350008000000320a6002
5829010000002c0008000000320a6002bc2801000000310008000000320a8c03cd240100
0000340008000000320a8c036724010000002c0008000000320a8c03cb23010000003100
08000000320a6e01682601000000370008000000320a6e010826010000002c0008000000
320a6e014e2501000000300008000000320a6e012c2301000000340008000000320a6e01
c622010000002c0008000000320a6e012a2201000000310008000000320a60025d1c0100
00003b0009000000320a8c03af16030000003633300008000000320a8c034f1601000000
2e0009000000320a8c034910030000003433300008000000320a8c03e90f010000002e00
09000000320a8c03e309030000003338300008000000320a8c038309010000002e000900
0000320a6e01df19030000003038300008000000320a6e017f19010000002e0009000000
320a6e017f13030000003633300008000000320a6e011f13010000002e0009000000320a
6e01190d030000003433300008000000320a6e01b90c010000002e0009000000320a6e01
b306030000003338300008000000320a6e015306010000002e0015000000fb0220ff0000
000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e0000c104000000
2d01020004000000f001010008000000320ac002d51e01000000320010000000fb0280fe
0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000
f001020008000000320a6002ae27010000003d0008000000320a8c03d522010000002d00
08000000320a6e013424010000002d0008000000320a6e013421010000002d0008000000
320a6002dc1f010000003d0008000000320a8c03d112010000002b0008000000320a8c03
6b0c010000002b0008000000320a6e010716010000002d0008000000320a6e01a10f0100
00002b0008000000320a6e013b09010000002b0008000000320a6002a302010000003d00
15000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f
6d616e00ccc1040000002d01020004000000f001010008000000320ac002321e01000000
ec0008000000320ac002790101000000ec0015000000fb0280fe00000000000090010100
00cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00ccc1040000002d01010004000000
f001020008000000320a6002ff1c01000000ca0009000000320a8c03271403000000f0ff
e40009000000320a8c03c10d03000000f0ffe40009000000320a8c035b0703000000f0ff
e40009000000320a6e01571703000000f0ffe40009000000320a6e01f71003000000f0ff
e40009000000320a6e01910a03000000f0ffe40009000000320a6e012b0403000000f0ff
e40008000000320a6002460001000000ca000a00000026060f000a00ffffffff01000000
000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc0400
00002d01020004000000f0010100030000000000.

– коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами:

picscalex100010009000003210100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02600440091200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa5ffffff00090000050400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
20020b040500000013022002e90815000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00cc06040000002d01010008000000320a0c04
940601000000ea0008000000320ae101300801000000ed0008000000320ae10121050100
0000ea0008000000320ae002760102000000e7e215000000fb0280fe0000000000009001
010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc06040000002d0102000400
0000f001010008000000320aac03c80501000000c70008000000320a8101520701000000
c00008000000320a8101310401000000c20008000000320a8002460001000000ca001000
0000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01
010004000000f001020008000000320a81011406010000002d0008000000320a8002cd02
010000003d000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb0210000700
00000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01020004000000f001
0100030000000000;

picscalex1000100090000036c0200000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c022004a02b1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffff602b0000d80300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
00020b040500000013020002571c0500000014020002ee20050000001302000210271500
0000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00001e040000002d01010008000000320a6002a02a01000000330008000000320a6002
462a010000002c0008000000320a60028c2901000000300008000000320a8c0332240100
0000360008000000320a8c03d223010000002c0008000000320a8c031223010000003700
08000000320a6e013c2601000000370008000000320a6e01dc25010000002c0008000000
320a6e01222501000000300008000000320a6e01002301000000340008000000320a6e01
9a22010000002c0008000000320a6e01fe2101000000310008000000320a6002871c0100
00003b0009000000320a8c03a613030000003632300008000000320a8c03461301000000
2e0009000000320a8c03400d030000003438300008000000320a8c03e00c010000002e00
09000000320a6e01091a030000003038300008000000320a6e01a919010000002e000900
0000320a6e01a913030000003633300008000000320a6e014913010000002e0009000000
320a6e01430d030000003433300008000000320a6e01e30c010000002e0009000000320a
6e01dd06030000003338300008000000320a6e017d06010000002e0010000000fb0280fe
0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01020004000000
f001010008000000320a6002ba28010000002d0008000000320a60028227010000003d00
08000000320a6e010824010000002d0008000000320a6e010821010000002d0008000000
320a6002b01f010000003d0008000000320a8c03c80f010000002b0008000000320a6e01
3116010000002d0008000000320a6e01cb0f010000002b0008000000320a6e0165090100
00002b0008000000320a6002cd02010000003d0015000000fb0220ff0000000000009001
010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc1e040000002d0101000400
0000f001020008000000320ac002591e02000000e7e208000000320ac002760102000000
e7e215000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720
526f6d616e00cc1e040000002d01020004000000f001010008000000320a6002291d0100
0000ca0009000000320a8c031e1103000000f0ffe40009000000320a8c03b80a03000000
f0ffe40009000000320a6e01811703000000f0ffe40009000000320a6e01211103000000
f0ffe40009000000320a6e01bb0a03000000f0ffe40009000000320a6e01550403000000
f0ffe40008000000320a6002460001000000ca000a00000026060f000a00ffffffff0100
0000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc
040000002d01010004000000f0010200030000000000.

Під час обчислення цих показників напроти кожного коефіцієнта
проставляють бали, які містяться у спеціальній таблиці “Показники та їх
оцінки”. Після цього підраховують бали та розраховують узагальнений
показник для визначення класу позичальника за “Рейтинговою шкалою для
визначення класу позичальника”(табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Рейтинговою шкалою для визначення класу позичальника

Значення узагальненого показникаРейтингКлас позичальникаВід 250 і
більшеІстандартнийВід 180 до 249ІІпід контролемВід 100 до
179ІІІсубстандартнийВід 50 до 99ІVсумнівнийВід 49 і меншеVбезнадійний

Після всіх обчислень узагальнений показник ТОВ “Тигр” дорівнює 480,2 і
йому присвоюється клас позичальника – стандартний, тобто фінансова
діяльність дуже добра, що свідчить про можливість своєчасного виконання
зобов’язань за кредитними операціями – погашення основної суми боргу та
відсотків за ним відповідно до умов кредитної угоди; економічні
показники в межах установлених значень; вище керівництво позичальник має
відмінну репутацію; кредитна історія позичальника бездоганна. Немає
жодних свідчень можливих затримок з поверненням основної суми боргу або
зі сплатою відсотків. Одночасно модна зробити висновок, що фінансова
діяльність і надалі проводитиметься на такому ж високому рівні.

Святошинське відділення №171 АППБ „Аваль”, як забезпечення кредиту,
використовуються, головним чином, нерухоме (будівлі, комплексне
технологічне обладнання) і рухоме (автотранспортні засоби, механізми)
майно, виробничі та інші активи, що належать підприємству-позичальнику і
можуть бути прийняті в забезпечення згідно з чинним законодавством
України. Відповідно до умов, що ставить банк, дисконтова вартість
застави повинна становити не менше 120 % від суми зобов’язань
позичальника. За оцінювання майна, що передається в заставу,
ураховується його ліквідність. Надання забезпечення – лише доповнення до
кредиту, так би мовити, його похідне. Клієнт може мати у своєму
розпорядженні достатнє забезпечення й усе ж не одержати кредит, якщо
його кредитоспроможність не досягає певного рівня. Банківська установа
не видає кредит, якщо з самого початку є небезпека, що забезпечення буде
використано як погашення. Особливо це стосується кредитів на
фінансування оборотних коштів підприємств різноманітних форм власності
та організаційно-правових форм власності. Не приймається в заставу
майно, що раніше було передане заставодавцем в оренду третій особі, бо
навіть у тому разі, коли банк за договором застави набуває право на таке
майно він буде зобов’язаний здати його в оренду цій третій особі (тому
що договір оренди зберігає свої дії для нового власника). У разі
неповернення кредиту і відсотків за його використання банк має право
скористатися заставним правом і приступити до реалізації майна з
порядку, передбаченому Законом “Про заставу” і договором між банком та
позичальником.

Розмір процентної ставки та порядок її сплати встановлюється банком
залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і
пропозицій, які склалися на кредитному ринку, облікової ставки
Національного банку, строку користування кредитом.

2.2 Формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат
за позиками банку

Кредитний портфель представляє собою сукупність усіх позик, наданих
банком з метою одержання прибутку. Розмір кредитного портфеля оцінюється
за балансовою вартістю всіх кредитів банку, у тому числі прострочених,
пролонгованих, сумнівних. У структурі балансу банку кредитний портфель
розглядається як єдине ціле та складова частина активів банку, яка має
свій рівень дохідності і відповідний рівень ризику. Дохідність і ризик –
основні параметри управління кредитним портфелем банку.

Якість і склад кредитного портфеля істотно залежить від організації
кредитної роботи банку. Виходячи з того, що Святошинське відділення №171
АППБ „Аваль” є невеликим банком, виконання всіх функцій з питань
кредитування покладено на один структурний підрозділ – на кредитний
відділ.

Обсяг кредитного портфеля на початок 2005 року склав 296 612 тис. грн. і
має таку структуру:

ь короткострокові кредити – 191 291 тис. грн.;

ь овердрафт – 3 305 тис. грн.;

ь довгострокові кредити – 75 846 тис. грн.;

ь кредити фізичним особам – 20 796 тис. грн.;

ь врахування векселів – 5 374 тис. грн..

Основними критеріями кредитного портфеля є кредитний ризик і дохідність.
Розрахуємо коефіцієнт ризику, який характеризує якість кредитного
портфеля банківської установи:

picscalex100010009000003010100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02200440061200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb3ffffff00060000d30300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
4002da020500000013024002f90515000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00cc87040000002d01010008000000320acc03
a90302000000c7c708000000320a7301f50401000000c20008000000320a730106030100
0000cf0008000000320aa002460001000000d00015000000fb0220ff0000000000009001
010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc87040000002d0102000400
0000f001010008000000320ad301530401000000f00010000000fb0280fe000000000000
9001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f00102000800
0000320aa0029c01010000003d000a00000026060f000a00ffffffff0100000000001000
0000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01
020004000000f0010100030000000000,

де ПрВ – прогнозовані витрати, що дорівнюють резерву на можливі втрати
на позичках;

ЗЗ – загальна сума позичкової заборгованості.

picscalex100010009000003160100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02e003c00c1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffff800c0000980300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
0002da020500000013020002820715000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000087040000002d01010009000000320a6002
460a030000003230330008000000320a6002e009010000002c0008000000320a60022609
0100000030000a000000320a8c03f402060000003239363631320a000000320a6e015103
0500000036303237360010000000fb0280fe000000000000900100000002000200105379
6d626f6c0002040000002d01020004000000f001010008000000320a6002f40701000000
3d0008000000320a60029c01010000003d0015000000fb0280fe00000000000090010100
00cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc87040000002d01010004000000
f001020008000000320a6002460001000000d0000a00000026060f000a00ffffffff0100
0000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc
040000002d01020004000000f0010100030000000000.

Коефіцієнт дозволяє кількісно оцінити якість кредитного портфеля з
позиції кредитного ризику. Коефіцієнт ризику не перевищує 50 %, а отже
якість кредитного портфеля задовільна, його складають переважно
“стандартні” позики, за якими рівень ризику складає 2 %.

Для оцінки ефективності (дохідності) кредитних операцій (доходу,
отриманого на одиницю активів, вкладених у кредити) розраховується
коефіцієнт дохідності:

picscalex100010009000003d60000000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02e00380081200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffff40080000980300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
0002380505000000130200023c0815000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00cc87040000002d01010009000000320a8c03
460503000000d1cfc70008000000320a6e019d0502000000cec409000000320a60026a00
03000000c4cacf0010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d62
6f6c0002040000002d01020004000000f001010008000000320a6002fa03010000003d00
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f001020003000000
0000,

де ОД – сума отриманих за аналізований період процентних доходів по
кредитних операціях;

СПЗ – середня позичкова заборгованість за цей же період;

picscalex100010009000003170100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02e003c00e1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffff800e0000980300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
000238050500000013020002980915000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000087040000002d01010009000000320a6002
560c030000003631330008000000320a6002f60b010000002c0008000000320a60023c0b
0100000030000a000000320a8c032805060000003130343238310a000000320a6e018e05
0500000036333938350010000000fb0280fe000000000000900100000002000200105379
6d626f6c0002040000002d01020004000000f001010008000000320a60020a0a01000000
3d0008000000320a6002fa03010000003d0015000000fb0280fe00000000000090010100
00cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc87040000002d01010004000000
f001020009000000320a60026a0003000000c4cacf000a00000026060f000a00ffffffff
01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
00cc040000002d01020004000000f0010100030000000000.

Кредитний портфель банку є дохідним, про що свідчить отримане значення
коефіцієнта дохідності, тобто на одну гривню активів припадає 0,61
гривень доходу від здійснення кредитної діяльності банківською
установою.

Також розраховуються показники якості управління кредитним портфелем,
ними є:

4 коефіцієнт якості управління (КЯУ) – дає інформацію про якість
управління кредитним портфелем, виходячи з наявної бази кредитних
ресурсів. Він визначається за такою формулою:

picscalex100010009000003e70000000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02e003000c1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffffc00b0000980300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
000214050500000013020002c00b15000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00cc81040000002d01010009000000320a8c03
640803000000ccc1ca0008000000320a8c03340502000000c7c109000000320a6e01ff06
03000000d1cac70009000000320a6002460003000000cadfd30010000000fb0280fe0000
000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01020004000000f001
010008000000320a8c033e07010000002d0008000000320a6002d603010000003d000a00
000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f0010200030000000000
,

де СКЗ — середня кредитна заборгованість;

ЗБ – зобов’язання банку;

МБК – міжбанківські кредити.

picscalex100010009000003410100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02e00380181200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffff40180000980300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
000214050500000013020002d80e15000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000087040000002d01010008000000320a6002
d01602000000363208000000320a60027016010000002c0008000000320a6002f6140200
0000333008000000320a6002261201000000250009000000320a6002e60f030000003130
300008000000320a60021a0f010000002a000a000000320a8c030a0b0500000032343933
34000a000000320a8c032205060000003336353538360a000000320a6e01b60706000000
31303432383110000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c
0002040000002d01020004000000f001010008000000320a6002ca13010000003d000800
0000320a8c03ea09010000002d0008000000320a6002d603010000003d0015000000fb02
80fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc87
040000002d01010004000000f001020009000000320a6002460003000000cadfd3000a00
000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d00cc040000002d01020004000000f0010100030000000000
.

4 коефіцієнт “перевантаження” кредитного портфеля банку:

picscalex100010009000003d60000000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02e00380091200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffff40090000980300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
000234060500000013020002260915000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00cc87040000002d01010008000000320a8c03
500701000000c00009000000320a6e01420603000000d1cac70009000000320a60024600
04000000cacfcacf10000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d62
6f6c0002040000002d01020004000000f001010008000000320a6002f604010000003d00
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f001020003000000
0000,

picscalex1000100090000031e0100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02e00360111200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffff20110000980300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
000234060500000013020002dc0a15000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e0000a8040000002d01010008000000320a6002
e60f01000000250008000000320a6002660e02000000323808000000320a6002000e0100
00002c0008000000320a6002860c0200000032340a000000320a8c034e06060000003432
393438340a000000320a6e0148060600000031303432383110000000fb0280fe00000000
00009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01020004000000f0010100
08000000320a60024e0b010000003d0008000000320a6002f604010000003d0015000000
fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00
cca8040000002d01010004000000f001020009000000320a6002460004000000cacfcacf
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01020004000000f001010003000000
0000

Отже, кредитний портфель банку перевантажений, про це свідчить отримане
значення показника, яке менше 65 %.

Формуючи кредитний портфель, керуються правилом – видавати кредити, які
приносять максимальні доходи за інших однакових умов. Дохідність
кредитної операції визначається рівнем відсоткової ставки за певним
кредитом, тривалістю періоду надання кредиту та прийнятою системою
нарахування відсоткових платежів. На прибутковість кредитних операцій
банку впливають як доходи, так і можливі збитки, що визначаються рівнем
кредитного ризику за кожною позикою. Вимірювання, мінімізація та
контроль за рівнем кредитного ризику – одне з найскладніших завдань, що
стоять перед банківською установою при формуванні кредитного портфеля.
Створення резерву за кредитними ризиками є одним з найважливіших
напрямків підвищення надійності банку. Порядок формування та
використання резервів для покриття втрат від кредитної діяльності
регламентується положенням НБУ “Про порядок формування та використання
резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями
комерційних банків”, затверджене постановою Правління НБУ № 279 від 06
липня 2000 р. Резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними
операціями банків є спеціальним резервом, необхідність формування якого
обумовлена кредитними ризиками, що притаманні банківській діяльності.
Створення резерву під кредитні ризики – це визнання витрат для
відображення реального результату діяльності банку з урахуванням
погіршення якості його активів або підвищення ризиковості кредитних
операцій. Банк самостійно визначає рівень ризику кредитних операцій,
оцінюючи фінансовий стан позичальників та вартість застави в межах
чинного законодавства.

Резерви для покриття втрат від кредитної діяльності створюються для
підвищення стабільності і надійності банківської системи, захисту
інтересів клієнтів і є обов’язковими для комерційних банків.

З метою розрахунку резерву під кредитні ризики банк здійснює
класифікацію кредитного портфеля за кожною кредитною операцією залежно
від фінансового стану позичальника, стану обслуговування позичальником
кредитної заборгованості та з урахуванням рівня забезпечення кредиту.

За ступенем ризику кредити класифікуються на п’ять груп:

1. стандартні кредити;

2. кредити під контролем;

3. субстандартні кредити;

4. сумнівні кредити;

5. безнадійні кредити.

Банк створює і формує резерв для відшкодування можливих втрат на повний
розмір чистого кредитного ризику за основним боргом, зваженого на
відповідний коефіцієнт резервування, за всіма видами кредитних операцій
у національній та іноземних валютах.

Не здійснюється формування резерву за бюджетними кредитами, за
кредитними операціями між установами в системі одного банку, а також за
операціями фінансового лізингу, якщо об’єктом цих операцій є нерухоме
майно. У разі консорціумного кредитування резервуванню в провідному
банку підлягає тільки та частина кредиту, що надана безпосередньо цим
банком.

Резерв під кредитні ризики поділяється на резерви під стандартну та
нестандартну заборгованість за кредитними операціями. Резерви під
нестандартну заборгованість формуються за кредитними операціями,
класифікованими як “під контролем”, “субстандартні”, “сумнівні”, а також
“безнадійні”.

Резерв під кредитні ризики має формуватися в тій валюті, в якій
враховується заборгованість, і використовується лише для покриття
збитків за непогашеною позичальниками заборгованістю за кредитними
операціями за основним боргом, стягнення якої є неважливим.

Резерв під кредитні ризики розраховується та формується як головним
банком, так і філіями. За повноту формування резервів несе
відповідальність головний банк. Святошинське відділення №171 АППБ
„Аваль” проводить резервування за встановленим чинними нормативними
актами порядком. Основу кредитного портфеля банківської установи
становлять “стандартні” кредитні операції, а тому й резервування
проводиться в основному за врахуванням коефіцієнта резервування, який
складає 2 %, це видно зі структури кредитного портфеля (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Структура кредитного портфеля на 01.01.2005 р.

Група кредитівЗаборгованість,

тис. грн.У % до

підсумкуРівень

ризикуАбсолютна сума витрат, що прогнозується.

тис. грн.стандартна8779729,621756під
контролем8186527,654093субстандартна7771326,22015543сумнівна210597,15010
529безнадійна281789,510028178Разом296612100–60099

Більшу частину застави за кредитними операціями складає рухоме та
нерухоме майно. Відповідно, в основному відсоток вартості забезпечення,
що береться до розрахунку чистого кредитного ризику за окремою кредитною
операцією складає 50 % та 25 %.

Резерв формується у повному обсязі відповідно до сум фактичної кредитної
заборгованості за групами ризику та встановленого рівня резерву з
розподілом за видами валют. Резерв використовується лише для покриття
збитків за непогашеною позичальниками заборгованістю за кредитними
операціями за основним боргом, стягнення якої є неможливим.

Розділ 3. Способи захисту від кредитного ризику

Кредитний ризик представляє собою ймовірність невиконання позичальником
своїх зобов’язань за кредитним договором. Причинами того, що виникають
кредитні ризики на рівні окремого позичальника є недостатньо ефективна
діяльність позичальника, ризик ліквідності застави тощо. Виникнення
сукупного кредитного ризику (ризик кредитного портфеля банківської
установи) вникає з причин надмірної концентрації, тобто надання великих
сум кредитних коштів одному позичальнику, спрямування їх в одну галузь.
Також негативним є і надмірна диверсифікація кредитних коштів по галузях
економіки, що потребує наявності висококваліфікованих кадрів,
компетентних в діяльності багатьох галузях. Неабиякий вплив на
підвищення ризикованості кредитного портфеля має валютний ризик, якщо
портфель сформовано лише виходячи з потреб та інтересів клієнтів і не
враховано інтересів банку. Також неабиякий вплив на ризикованість
кредитного портфеля має і наявність кваліфікованого персоналу в
банківській установі.

Методи управління кредитним ризиком поділяються на методи управління
кредитним ризиком на рівні окремої позики та в цілому на рівні
кредитного портфеля банку.

До методів першої групи належать аналіз кредитоспроможності
позичальника, аналіз та оцінка кредиту, структурування позики,
документування кредитних операцій, контроль за наданим кредитом та
станом застави. Головне в цих методах є послідовність в їх застосуванні,
бо одночасно вони являють собою етапи процесу кредитування. Якщо ж на
кожному етапі кредитування перед кредитним працівником поставлено мету
мінімізації кредитного ризику окремої позики, то етапи кредитування
можна розглядати як методи управління ризиком або способи захисту від
кредитного ризику окремої позики. В Святошинському відділення №171 АППБ
„Аваль” ці методи в процесі кредитування кожного позичальника
застосовуються в повній мірі. Особлива увага приділяється аналізу
кредитоспроможності позичальника, заставі, документуванню кредитної
операції.

Методами управління кредитним ризиком (способи захисту від кредитного
ризику) кредитного портфеля банківської установи виступають:

Ш Диверсифікація – полягає у розподілі кредитного портфеля серед
широкого кола позичальників, які відрізняють один від одного як за
індивідуальними характеристиками (розмір капіталу, форма власності), так
і за сферами діяльності, географічною характеристикою (позичальники
перебувають у різних регіонах, географічних територіях, країнах з
різними економічними, природними умовами). Диверсифікація за
географічним показником в повній мірі банку не доступна, бо він за своїм
обсягами є невеликим. Застосовування цього методу дозволяє пом’якшити
вплив кліматичних та погодних умов, політичних та економічних потрясінь,
які впливають на фінансовий стан позичальника. Застосування галузевої
диверсифікації дозволяє розподілити кредитні ресурси в багатьох галузях
економіки (див. додатки). Єдиною проблемою є вибір найбільш прибуткових
та найменш ризикованих галузей. З наведеної класифікації кредитів по
галузям економіки можна сказати, що прибутковими галузями на даний час є
торгівля (яка розвивається швидкими темпами) та промисловість (надання
кредитів в ці галузі складають майже 77 % усіх кредитів). Важливим при
цьому є постійний контроль за вибраними галузями, аби при економічному
спаді перекинути кредитні ресурси в більш прибуткову. Застосування
портфельної диверсифікації означає розосередження кредитів між різними
категоріями позичальників, починаючи з окремої фізичної особи і аж до
відомих великих компаній. Найвигіднішими в плані прибутковості є
кредити, надані у сферу малого бізнесу бо вони обмежені у виборі
кредитів і тому банк може їм диктувати свої правила, але вони є й
найбільш ризикованими. При кредитуванні великих компаній ризик є
мінімальним, але й прибутки є незначними. Вигодою при такому
кредитуванні виступає підвищення рейтингу та популярності банку.
Застосування методу диверсифікації в даній банківській установі виявляє
наявність висококваліфікованого персоналу, який глибоко володіє знаннями
в багатьох галузях економіки, знає специфіку різних географічних
територій, має практичний досвід роботи з різними категоріями
позичальників.

Ш Установлення лімітів – це встановлення максимально допустимих розмірів
наданих позик, що дозволяє обмежити кредитний ризик. Завдяки
застосуванню цього методу банку вдається уникнути критичних втрат
внаслідок необдуманої концентрації будь-якого виду ризику, а також
диверсифікувати кредитний портфель банку та забезпечити стабільні
прибутки. Ліміти можуть встановлюватися за видами кредитів, категоріями
позичальників чи групами взаємопов’язаних позичальників за кредитами в
окремої галузі, географічні території, за найбільш ризиковими напрямками
кредитування. Лімітування використовується для визначення повноважень
кредитних працівників різних рангів щодо розмірів наданих позик.
Кредитний ризик банку обмежується встановленням ліміту загального
розміру кредитного портфеля, обмеження величини кредитних ресурсів філій
банку. Ліміти визначаються як максимально допустимий розмір позики чи
напрямку кредитування і виражається як в абсолютних граничних величинах
(сума кредиту у грошовому вираженні), так і у відносних показниках
(коефіцієнти, індекси, нормативи). За базу під час розрахунків
нормативів беруть обсяг капіталу банку або розмір кредитного портфеля,
чи валюту балансу. При визначенні ліміту кредитування потрібно
ідентифікувати основні сфери та фактори ризику. Прикладом лімітування
може також виступати норматив НБУ “Максимальний розмір ризику на одного
позичальника”, який розраховується як відношення суми всіх вимог банку
до цього позичальника та всіх позабалансових зобов’язань, виданих банком
щодо цього позичальника, до капіталу банку. Нормативне значення цього
показника не має перевищувати 25 %. Максимальний розмір кредиту, який
може дати банк, складає 50 % від оціночної вартості заставленого майна
позичальника по всім видам кредиту. Це відноситься як до фізичних так і
до юридичних осіб. Але фізичним особам може надаватися кредит у розмірі
60 % або 70 % від заставленого майна якщо у позичальника високі та
стабільні доходи і бездоганна репутація. Остаточна сума кредиту
обговорюється індивідуально та при погодженні обох сторін підписується
договір. Взагалі максимально допустимий розмір наданих позик складає 10
% від статутного капіталу (тобто більше ніж 2935,8 тис. грн. банк не
може дати у кредит).

Ш Резервування – полягає в акумулюванні частини коштів на спеціальному
рахунку для компенсації неповернених кредитів. Це є одним з методів
зниження кредитного ризику на рівні банку, слугуючи для захисту
вкладників, кредиторів, акціонерів. Одночасно резерви за кредитними
операціями підвищують надійність і стабільність банку в цілому. Даний
метод базується на одному з принципів міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку та звітів – принципі обережності, згідно з яким
банк оцінює кредитний портфель з погляду можливих втрат за кредитними
операціями. Банк створює і формує резерв для відшкодування можливих
втрат на повний розмір чистого кредитного ризику за основним боргом,
зваженого на відповідний коефіцієнт резервування, за всіма видами
кредитних операцій у національній та іноземних валютах. Банк здійснює
розрахунок резервів під стандартну та нестандартну заборгованість (з
урахуванням строків погашення боргу за кредитними операціями) протягом
місяця, в якому здійснено кредитну операцію (або укладено угоду на її
здійснення). Формування резервів здійснюється банком щомісячно в повному
обсязі незалежно від розміру його доходів за групами ризику відповідно
до сум фактичної кредитної заборгованості за станом на перше число
місяця, наступного за звітним, до встановленого строку для погашення
місячного балансу. Банк проводить резервування за встановленим чинними
нормативними актами порядком. Основу кредитного портфеля банківської
установи становлять “стандартні” кредитні операції, а тому й
резервування проводиться в основному за врахуванням коефіцієнта
резервування, який складає 2 %, це видно зі структури кредитного
портфеля. Резерв використовується лише для покриття збитків за
непогашеною позичальниками заборгованістю за кредитними операціями за
основним боргом, стягнення якої є неможливим. Якщо такий резерв не
сформовано, втрати за кредитними операціями списуються за рахунок
капіталу банку, а це може призвести до повної втрати капіталу банку, а
отже, до його банкрутства. Крім спеціального резерву банк створює
загальний резерв (він становить 6 505 тис. грн.), джерелом формування
якого є чистий прибуток. Створення та використання загального резерву
регулюється чинним законодавством. Здебільшого кошти загального резерву
спрямовуються на покриття втрат за кредитами, які виникли з вини банку,
на відшкодування судових втрат, на покриття втрат у повному обсязі, якщо
коштів спеціального резерву для цього виявилось недостатньо.

Отже, у власній діяльності Святошинське відділення №171 АППБ „Аваль”,
аби запобігти значних кредитних втрат за кредитними операціями, повинен
проводити ретельний аналіз кожного окремого позичальника, проводити
кредитну діяльність при застосуванні всіх способів захисту від
кредитного ризику, тобто здійснювати у певних обсягах диверсифікацію
кредитного портфеля, здійснювати лімітування обсягів кредитних операцій,
проводити структурування кредитного портфеля та на основі цього
проводити вчасне та відповідне резервування. Також важливим є контроль
за кожною окремо взятою позикою (тобто контроль за діяльністю
позичальника в період його роботи з кредитом; проведення детального
аналізу результатів господарсько-фінансової діяльності клієнтів банка,
як потенційних позичальників) та своєчасне застосування відповідних
заходів, аби мінімізувати кредитний ризик від здійснюваної кредитної
операції.

Висновок

Дослідження проведене в дипломній роботі показало, що на
сучасному

етапі розвитку економічних відносин багато уваги кредитуванню,
зокрема, умовам та методам надання позичок приділяють як науковці так і
практики. У дипломній роботі економічний зміст кредитування
показаний як складний і багатогранний процес з його принципами,
умовами та методами.

Визначено, що на сучасному етапі в теорії та практиці кредитних відносин
в Україні науковий підхід до кредиту як до економічної категорії ще
належно не застосовується. Нехтування об’єктивними законами кредиту,
який є економічними відносинами, з приводу зворотного руху позиченої
вартості, а не позиченою вартістю, тобто позичкою, призводить до
негативних наслідків у реалізації зазначених відносин на практиці. Це
виражається у формі численних недоліків в організації кредитування
клієнтів вітчизняними банками. Зазначені недоліки пов’язані з браком
знань про об’єктивні закони існування кредиту. Із цієї причини чітко не
визначено принципи організації банківського кредитування та поняття
кредитоспроможності. Виходячи з цього, надано тлумачення та
обґрунтування основним економічним поняттям, зокрема кредиту та
принципам кредитування, на яких побудований процес кредитування.

Зважаючи на те, що позички є найприбутковішими активами банку і
становлять основну частину їх активів, кредитна діяльність банку
потребує ретельної організації. Організацію кредитної діяльності банку
визначив чітко розроблена кредитна політика. Правильна організація
процесу банківського кредитування, розробка ефективної та гнучкої
системи управління кредитними операціями виступають основою фінансової
стабільності і ринкової стійкості комерційних банків. Визначено, що
кредитна політика комерційного банку окреслює коло ключових цілей і
завдань банківської діяльності, визначає конкретні прийоми, способи і
методи її реалізації з метою максимізації доходності кредитних операцій
та досягнення прийнятного рівня ризиків банківської діяльності у сфері
кредитування.

Список використаної літератури

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.
№2121 III.

2. Закон України «Про власність» від 07.02.1991 р. № 697-12-ХІІ

3. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 №679-ХІУ
зі змінами і доповненнями станом на 07.12.2000 р.

4. Інструкція «Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних
банків»

5. від 01.02.1998 р. зі змінами і доповненнями за станом на 17.12.2001
р.

6. Положення НБУ «Про кредитування» від 28.09.1995 р. №246 зі змінами і
доповненнями станом на 12.12.1999 р.

7. Положення НБУ «Про порядок формування та використання резерву для
відшкодування можливих втрат за кредитними операціями від 06.07.2000 р.
// Нормативні акти НБУ —2000- №9-с.50.

8. Адибеков М.Г. Кредитние операции: классификация, порядок привлечения
й учет /Под ред. А_И. Ичкасова.-М.:Консалтбанкир, 1995. -88с.

9. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит, й банки.-М.:
Финсгатинформ, 1995.-272с.

10. Банки й банковские операции: Учебник / Под ред. Жукова. — М.: Банки
й биржи, 1997. -471с.

11. Банківські операції: Підручник / За ред. проф. Мороза А.М.—К.:КНЕУ,
2000.— 384с.

12. Банковские операции: Учебное пособие / Под ред. О.Й. Лаврушина. —
4.1. М.:ИНФРА-М, 1995-96с.

13. Банковское дело / Под ред. В.И. Колесникова й Л.П. Кроменецкой. М.
ФинансьІ й статистика. 1996. С.216.

14. Банковское дело: стратегическое руководство.—М.: «Консалтбанкир»,
1998-432 с.

15. Бор М.З., Пятенко В.В. Менеджмент банков:
организация, стратегия, планирование. — М.: ИКЦ. «ДИС», 1997. -288с.

16. Вітлінський В., Пернаківський О. Кредитний
ризик та його врахування при обчисленні ставки відсотку. //
Банківська справа. — 2005, №5.

17. Вітлінський В., Наконечний Я. Методи формування резервів
на, пркриття кредитних ризиків: Банківська справа. // Фінанси України.
— 2005, №12.

18. Воробієнко А. Банківські кредити // Все про бухгалтерський облік.
№100/2003р.- с. 11.

19. Вступ до банківської справи: Учбовий посібник / Під ред.
М.І.Савлука. — К.:»Лі6раМ998.—344с.

20. Гладких Д. Ціноутворюючі фактори на ринку кредитних ресурсів //
Вісник НБУ — 1999.- №2-с. 35.

21. Гроші та редит / За ред. М.І.Савлука. -К.: Либідь, 1992. -с.189.

22. Гроші,та кредит: Підручник / За ред. Проф. В.С. Івасіва — К:. ККЕУ,
1999. -404 с.

23. Каласюк В.В., Галасюк В.В. Проблеми оцінки
кредитоспроможності позичальників // Вісник НБУ. — 2001,- №9 — с. 54-57

24. Каласюк В. В., Галасюк В’. В. Оцінка кредитоспроможності
позичальників: Що оцінюємо? // Вісник НБУ. — 2001. — №5. — С. 54—56.

25. П’ятаченко О.П Інтелектуалізована оцінка
кредитоспроможності позичальника. // Фінанси України.- 2004, №6.

26. Риджук Д. М. Забезпечення кредитних зобов’язань у діяльності
банків. -К.: «Істина», 2001.-256с.

27. Яворенко О.В. Банківські операції: Навч. Посібник.
— К.: Т-во «Знання»,КОО,2000р.—243 с.

Додатки

Додаток 1

picscalex1000100090000033c0e000007007e0100000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c0234027102030000001e00040000002701ffff030000001e00
040000002701ffff030000001e00040000002701ffff030000001e000700000016043302
700200000000050000000902ffffff000500000001020000000008000000fa0200000000
000000000000040000002d01000007000000fc020000ffffff000000040000002d010100
070000001b042f026b020500050008000000fa0200000000000000000000040000002d01
0200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000102000000000500
00000902ffffff000700000016043302700200000000040000002d010200040000002d01
0100040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00
0700000016042e026b020500050008000000fa0200000100000000000000040000002d01
030004000000f00100000500000009024d4d80000500000001024d4d8000040000002d01
030007000000fc0200004d4d80000200040000002d0100000e000000240305005d01e100
2a0190002a01b3005d0104015d01e10007000000fc020000330033000200040000002d01
040004000000f001000007000000fc020000330033000200040000002d01000004000000
f00104000500000009023300330005000000010233003300040000002d0100000e000000
240305002201cd00b8009000b800b3002201f0002201cd0007000000fc02000066006600
0200040000002d01040004000000f001000005000000090266006600050000000102ffff
ff00040000002d0104003400000024031800b8009000ba008f00bb008e00bf008c00c100
8b00c3008a00c5008900c7008800cc008600ce008600d0008500d2008400d4008300d700
8200db008100de008000e0008000e2007f00e5007e00ea007d00ec007c00ee007c002201
cd00b800900008000000fa0200000000000000000000040000002d01000004000000f001
0300040000000201010005000000140232009800040000002d0100000500000013023200
a1000500000013028500d00007000000fc020000668080000200040000002d0103000400
0000f001040008000000fa0200000100000000000000040000002d01040004000000f001
000007000000fc020000668080000200040000002d01000004000000f001030005000000
090266808000050000000102668080000400000002010200040000002d01040004000000
2d0100000e000000240305001a01d100a4009c00a400bf001a01f4001a01d10007000000
fc020000ccffff000200040000002d01030004000000f0010000050000000902ccffff00
050000000102ffffff00040000002d0103001600000024030900a4009c00a5009b00a700
9a00aa009700ac009600ae009500b00094001a01d100a4009c0008000000fa0200000000
000000000000040000002d01000004000000f00104000400000002010100050000001402
8e006600040000002d0100000500000013028e006f000500000013029900a90007000000
fc020000808066000200040000002d01040004000000f001030008000000fa0200000100
000000000000040000002d01030004000000f001000007000000fc020000808066000200
040000002d01000004000000f00104000500000009028080660005000000010280806600
0400000002010200040000002d010300040000002d0100000e000000240305001801d200
9c00a2009c00c5001801f5001801d20007000000fc020000ffffcc000200040000002d01
040004000000f0010000050000000902ffffcc00050000000102ffffff00040000002d01
040010000000240306009b00a2009d00a100a0009e00a2009d001801d2009b00a2000800
0000fa0200000000000000000000040000002d01000004000000f0010300040000000201
0100050000001402d1004a00040000002d010000050000001302d1005300050000001302
9f009f0007000000fc0200004d1a33000200040000002d01030004000000f00104000800
0000fa0200000100000000000000040000002d01040004000000f0010000050000000902
4d1a33000500000001024d1a33000400000002010200040000002d010400040000002d01
0300be00000024035d00c0002d01be002c01ba002a01b7002901b5002801b3002701af00
2601ad002501ab002401aa002201a6002001a4001f01a2001e01a1001d019d001b019c00
1a019a00180197001601950015019400130193001201900010018f000e018d000d018c00
0c018a00090189000701880006018700050185000201840000018300ff008200fc008100
fb008000f9008000f8007f00f5007e00f3007e00f2007d00f0007d00ed007c00ec007c00
ea007c00e9007c00e6007c00e4007c0007017c0009017c000c017c000d017c000f017d00
10017d0013017e0015017e0016017f00180180001b0180001c0181001e0182001f018300
22018400230185002501870028018800290189002a018a002c018c002f018d0030018f00
310190003301930035019400360195003801970039019a003b019c003d019d003e01a100
4001a2004101a4004201a6004301aa004501ab004701ad004801af004901b3004a01b500
4b01b7004c01ba004d01be004f01c0005001c0002d0107000000fc0200004d1a33000200
040000002d01000004000000f0010300040000002d0100000e000000240305001201e400
c1002c01c1004f01120107011201e40007000000fc020000993366000200040000002d01
030004000000f001000005000000090299336600050000000102ffffff00040000002d01
03009400000024034800c0002d01be002c01ba002a01b7002901b5002801b1002701af00
2601ad002501aa002201a8002101a6002001a2001e01a1001d019f001c019d001b019a00
180198001701970016019400130193001201910011018f000e018d000d018c000c018a00
090189000701880006018600030185000201840000018200fe008200fc008100fb008000
f8007f00f6007f00f5007e00f3007d00f0007d00ef007d00ed007c00ea007c00e9007c00
e7007c00e4007c00e3007c00e1007c00de007c00dd007d00db007d00d8007e00d7007e00
d5007f00d2008000d1008000cf008200cc008200cb008300ca008400c8008600c5008700
c4008800c2008a00c0008b00be008c00bd008f00ba009000b9009100b8009400b5009500
b4001201e400c0002d0108000000fa0200000000000000000000040000002d0100000400
0000f0010400040000000201010005000000140243015100040000002d01000005000000
130243015a0005000000130219017f0007000000fc0200004d4d80000200040000002d01
040004000000f001030008000000fa0200000100000000000000040000002d0103000400
0000f00100000500000009024d4d80000500000001024d4d800004000000020102000400
00002d010300040000002d0104007e0100002403bd00f301e100f301e300f301e600f201
e700f201e900f201ec00f101ed00f101ef00f001f200ef01f300ef01f500ee01f800ed01
f900ec01fb00eb01fd00ea01ff00e9010001e8010201e6010401e5010601e4010701e101
0a01e0010b01df010d01dc010f01db011001d9011201d6011401d5011501d3011701d001
1901ce011a01cc011b01c9011d01c7011e01c5011f01c1012201bf012301bd012401b901
2501b7012601b5012701b1012901ae012a01ac012b01a8012c01a5012d01a3012e01a101
2e019c0130019a0130019701310193013201900133018e01330189013401860134018401
35017e0136017c0136017901360174013701720137016f0137016a013701670138016501
38015f0138015d0138015a0138015501380152013801500137014a013701480137014501
3701400136013e0136013b0136013801350133013401310134012e013401290133012701
320125013101200130011d0130011b012f0116012e0114012d0112012c010d012b010b01
2a010b014d010d014e0112014f0114015001160151011b0152011d015301200153012501
540127015501290156012e0157013101570133015701380158013b0159013e0159014001
590145015a0148015a014a015a0150015a0152015b0155015b015a015b015d015b015f01
5b0165015b0167015b016a015a016f015a0172015a0174015a01790159017c0159017e01
59018401580186015701890157018e0156019001560193015501970154019a0153019c01
5301a1015101a3015101a5015001a8014f01ac014e01ae014d01b1014c01b5014a01b701
4901b9014801bd014701bf014601c1014501c5014201c7014101c9014001cc013e01ce01
3d01d0013c01d3013a01d5013801d6013701d9013501db013301dc013201df013001e001
2e01e1012d01e4012a01e5012901e6012701e8012501e9012301ea012201eb012001ec01
1e01ed011c01ee011b01ef011801ef011601f0011501f1011201f1011001f2010f01f201
0c01f2010a01f3010901f3010601f3010401f301e10007000000fc0200009999ff000200
040000002d01000004000000f00104000500000009029999ff00050000000102ffffff00
040000002d0100006c0100002403b400290190002c018f0031018f0033018e0036018e00
3b018d003e018d0040018c0045018c0048018c004a018b004d018b0052018b0055018b00
58018b005d018b005f018b0062018b0067018b006a018b006c018b0072018c0074018c00
77018c007c018d007e018d0081018d0086018e0089018f008b018f008e018f0093019000
95019100970192009c0193009f019400a1019400a5019600a8019600aa019700ae019900
b1019a00b3019a00b7019c00b9019d00bb019e00bf01a000c101a100c301a200c701a400
c901a500ca01a600cc01a700d001aa00d101ab00d301ac00d601ae00d801b000d901b100
dc01b300dd01b500df01b600e101b900e201ba00e401bb00e601be00e701bf00e801c100
ea01c400eb01c500eb01c700ec01c800ee01cb00ee01cc00ef01ce00f001d100f001d200
f101d400f201d700f201d800f201da00f301dd00f301de00f301e000f301e300f301e400
f301e600f201e900f201ea00f201ec00f101ed00f001f000f001f200ef01f300ee01f600
ee01f800ed01f900eb01fc00eb01fd00ea01ff00e8010201e7010301e6010401e4010701
e2010901e1010a01df010d01dd010e01dc010f01db011001d8011301d6011401d5011501
d1011801d0011901ce011a01ca011c01c9011d01c7011e01c3012101c1012201bf012301
bb012401b9012501b7012601b3012801b1012901ae012a01ac012b01a8012c01a5012d01
a3012e019f012f019c0130019a0130019501310193013201900133018b01340189013401
86013401810135017e0136017c0136017701360174013701720137016c0137016a013701
67013801650138015f0138015d0138015a0138015501380152013801500137014a013701
4801370145013701400136013e0136013b0136013601350133013401310134012c013301
290133012701320125013101200130011d0130011b012f0116012e0114012d0112012c01
0d012b010b012a015d01e1002901900008000000fa020000000000000000000004000000
2d01040004000000f0010300040000000201010005000000140240011202040000002d01
0400050000001302400109020500000013020d01f201040000002d010200040000002d01
0100040000002701ffff030000001e000500000009029999ff0007000000160433027002
00000000040000002d010200040000002d010100040000002701ffff030000001e000500
000009029999ff000700000016043302700200000000040000002d010200040000002d01
01001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d008df8bf
00b0be81240000000000000000ea6200847560816806040000002d010300040000002701
ffff030000001e000500000009029999ff00070000001604500152003601160005000000
0902000000000400000002010100040000002d0100001c000000fb02f0ff000000000000
9001000000cc00000000417269616c204379720000000000000000000000000000000000
000000000000040000002d01050010000000320a3a0119000600000032352c3530250900
09000400090009000e00040000002d010200040000002d010100040000002d0103000400
00002701ffff030000001e000700000016043302700200000000040000002d0102000400
00002d010100040000002d010300040000002701ffff030000001e000700000016043f00
990025007c000400000002010100040000002d010000040000002d0105000a000000320a
29007f0002000000372509000e00040000002d010200040000002d010100040000002d01
0300040000002701ffff030000001e000700000016043302700200000000040000002d01
0200040000002d010100040000002d010300040000002701ffff030000001e0007000000
16049b006700810034000400000002010100040000002d010000040000002d0105000f00
0000320a8500370005000000312c3830250009000400090009000e00040000002d010200
040000002d010100040000002d010300040000002701ffff030000001e00070000001604
3302700200000000040000002d010200040000002d010100040000002d01030004000000
2701ffff030000001e00070000001604de004b00c4001800040000000201010004000000
2d010000040000002d0105000f000000320ac8001b0005000000312c3130250009000400
090009000e00040000002d010200040000002d010100040000002d010300040000002701
ffff030000001e000700000016043302700200000000040000002d010200040000002d01
0100040000002d010300040000002701ffff030000001e000700000016044d014e023301
12020400000002010100040000002d010000040000002d01050010000000320a37011502
0600000036342c363025090009000400090009000e00040000002d010200040000002d01
0100040000002d010300040000002701ffff030000001e00070000001604330270020000
000008000000fa0200000000000000000000040000002d01060004000000f00104000400
00002d01010004000000f0010000050000000902ffffff00050000000102000000000400
00002d010600040000002d010100070000001b0429020b02de016100040000002d010200
040000002d010100040000002d010300040000002701ffff030000001e00050000000102
00000000050000000902ffffff0007000000160427020a02df016200040000002d010200
040000002d010100040000002d010300040000002701ffff030000001e00050000000102
00000000050000000902ffffff0007000000160427020a02df01620008000000fa020000
0100000000000000040000002d01000004000000f00106000500000009029999ff000500
00000102ffffff00040000002d01000007000000fc0200009999ff000200040000002d01
0400070000001b04f1017100e70167000500000009020000000004000000020101000400
00002d0105002a000000320ae201750017000000caeef0eef2eaeef1f2f0eeeaeee2b320
eaf0e5e4e8f2e80009000900090009000700070009000800070009000900070009000900
040004000700090009000900080007000800040000002d010200040000002d0101000400
00002d010300040000002701ffff030000001e0007000000160427020a02df0162000400
00002d010200040000002d010100040000002d010300040000002701ffff030000001e00
07000000160427020a02df01620008000000fa0200000100000000000000040000002d01
060004000000f001000007000000fc020000993366000200040000002d01000004000000
f001040005000000090299336600040000002d010600040000002d010000070000001b04
f1014501e7013b01050000000902000000000400000002010100040000002d0105002700
0000320ae201490115000000c4eee2e3eef1f2f0eeeaeee2b320eaf0e5e4e8f2e8b20b00
090009000600090008000700090009000700090009000400040007000900090009000800
07000800040000002d010200040000002d010100040000002d010300040000002701ffff
030000001e0007000000160427020a02df016200040000002d010200040000002d010100
040000002d010300040000002701ffff030000001e0007000000160427020a02df016200
08000000fa0200000100000000000000040000002d01040004000000f001060007000000
fc020000ffffcc000200040000002d01060004000000f0010000050000000902ffffcc00
040000002d010400040000002d010600070000001b0409027100ff016700050000000902
000000000400000002010100040000002d01050015000000320afa01750009000000cee2
e5f0e4f0e0f4f22b0c000900090009000900090009000d000700040000002d0102000400
00002d010100040000002d010300040000002701ffff030000001e000700000016042702
0a02df016200040000002d010200040000002d010100040000002d010300040000002701
ffff030000001e0007000000160427020a02df01620008000000fa020000010000000000
0000040000002d01000004000000f001040007000000fc020000ccffff00020004000000
2d01040004000000f0010600050000000902ccffff00040000002d010000040000002d01
0400070000001b0409024501ff013b010500000009020000000004000000020101000400
00002d01050024000000320afa01490113000000c2f0e0f5f3e2e0ededff20e2e5eaf1e5
ebb3e2000b00090009000700070009000900080008000900040009000900070008000900
080004000900040000002d010200040000002d010100040000002d010300040000002701
ffff030000001e0007000000160427020a02df016200040000002d010200040000002d01
0100040000002d010300040000002701ffff030000001e0007000000160427020a02df01
620008000000fa0200000100000000000000040000002d01060004000000f00100000700
0000fc020000660066000200040000002d01000004000000f00104000500000009026600
6600040000002d010600040000002d010000070000001b04210271001702670005000000
0902000000000400000002010100040000002d0105002a000000320a1202750017000000
caf0e5e4e8f2e820f4b3e7e8f7ede8ec20eef1eee1e0ecf0090009000900090008000700
080004000d000400070008000800080008000b000400090008000900090009000b000400
00002d010200040000002d010100040000002d010300040000002701ffff030000001e00
07000000160427020a02df016200040000002d010200040000002d010100040000002d01
0300040000002701ffff030000001e000700000016043302700200000000040000002d01
0200040000002d010100040000002d010300040000002701ffff030000001e0007000000
1604330270020000000008000000fa0200000000000000000000040000002d0104000400
0000f001060007000000fc020100000000000200040000002d01060004000000f0010000
050000000902ffffff0005000000010200000000040000002d010400040000002d010600
070000001b042f026b020500050007000000fc020000000000000000040000002d010000
04000000f0010600040000002d01020004000000f0010400040000002d01020004000000
2d010000040000002d010300040000002701ffff030000001e0005000000010200000000
050000000902ffffff00040000002701ffff030000001e00050000000102000000000500
00000902ffffff00040000002701ffff030000000000

Структура кредитного портфеля Святошинського відділення №171 АППБ
„Аваль”

Додаток 2

picscalex100010009000003330d000008001e0100000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c0234024e02030000001e00040000002701ffff030000001e00
040000002701ffff030000001e00040000002701ffff030000001e000700000016043302
4d0200000000050000000902ffffff000500000001020000000008000000fa0200000000
000000000000040000002d01000007000000fc020000ffffff000000040000002d010100
070000001b042f0248020500050008000000fa0200000000000000000000040000002d01
0200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000102000000000500
00000902ffffff0007000000160433024d0200000000040000002d010200040000002d01
0100040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00
0700000016042e0248020500050008000000fa0200000100000000000000040000002d01
030004000000f00100000500000009028040400005000000010280404000040000002d01
030007000000fc020000804040000200040000002d0100000e000000240305001f01d700
e9009f00e900b9001f01f1001f01d70007000000fc020000ff8080000200040000002d01
040004000000f0010000050000000902ff808000050000000102ffffff00040000002d01
04002800000024031200e8009f00ec009e00ef009d00f3009c00f7009b00fa009a00fe00
9a000201990004019900070198000b0198000f01970013019700170197001b0197001f01
97001f01d700e8009f0007000000fc020000330033000200040000002d01000004000000
f001040007000000fc020000330033000200040000002d01040004000000f00100000500
000009023300330005000000010233003300040000002d0104000e000000240305001301
da00b900b400b900ce001301f4001301da0007000000fc02000066006600020004000000
2d01000004000000f001040005000000090266006600050000000102ffffff0004000000
2d0100002800000024031200b800b400ba00b300bc00b200be00b000c100ae00c200ad00
c500ac00c800aa00c900aa00cc00a800cf00a700d100a600d400a500d700a400d900a300
dc00a2001301da00b800b40007000000fc0200004d4d80000200040000002d0104000400
0000f00100000500000009024d4d80000500000001024d4d8000040000002d0104002e00
000024031500ad01dd00ad01e000ac01e200ac01e400ac01e600ab01e800aa01eb00a901
ed00a801ef00a701f100a7010b01a8010901a9010701aa010501ab010201ac010001ac01
fe00ac01fc00ad01fa00ad01f700ad01dd0007000000fc0200004d4d8000020004000000
2d01000004000000f0010400040000002d0100000e000000240305003d01dd00a701f100
a7010b013d01f7003d01dd0007000000fc0200009999ff000200040000002d0104000400
0000f00100000500000009029999ff00050000000102ffffff00040000002d0104007600
0000240339003d019d0041019d0045019d0048019d004c019d0050019e0054019e005801
9f005c019f005f01a0006301a1006701a1006a01a2006e01a3007101a4007501a5007801
a7007b01a8007f01a9008201aa008501ac008801ad008b01af008d01b0009001b2009301
b4009501b6009701b7009a01b9009c01bb009e01bd00a001bf00a101c100a301c300a501
c500a601c700a701c900a801cb00a901ce00aa01d000ab01d200ac01d400ac01d700ac01
d900ad01db00ad01dd00ad01e000ac01e200ac01e400ac01e600ab01e800aa01eb00a901
ed00a801ef00a701f1003d01dd003d019d0007000000fc0200004d1a3300020004000000
2d01000004000000f00104000500000009024d1a33000500000001024d1a330004000000
2d0100001600000024030900aa01ff00aa010001a8010201a8010301a8011d01a8011c01
aa011a01aa011901aa01ff0007000000fc0200004d1a33000200040000002d0104000400
0000f0010000040000002d0104000e000000240305004001eb00a8010301a8011d014001
05014001eb0007000000fc020000993366000200040000002d01000004000000f0010400
05000000090299336600050000000102ffffff00040000002d0100001000000024030600
aa01ff00aa010001a8010201a80103014001eb00aa01ff0007000000fc02000080806600
0200040000002d01040004000000f0010000050000000902808066000500000001028080
6600040000002d0104004600000024032100a5010701a3010901a2010b01a1010d019f01
0f019e0110019c0111019a0113019801140196011601940118019301190190011a018d01
1c018c011d0189011e01890138018c0137018d0136019001340193013301940132019601
300198012e019a012d019c012b019e012a019f012901a1012701a2012501a3012301a501
2101a501070107000000fc020000808066000200040000002d01000004000000f0010400
040000002d0100000e000000240305003d01ef0089011e01890138013d0109013d01ef00
07000000fc020000ffffcc000200040000002d01040004000000f0010000050000000902
ffffcc00050000000102ffffff00040000002d0104002800000024031200a5010701a301
0901a2010b01a1010d019f010f019e0110019c0111019a01130198011401960116019401
18019301190190011a018d011c018c011d0189011e013d01ef00a501070107000000fc02
0000668080000200040000002d01000004000000f0010400050000000902668080000500
0000010266808000040000002d0100001e01000024038d00600121015d0123015a012401
5701260154012701510128014d012a014c012a0148012b0145012c0141012d013e012e01
3a012f0136013001330130012f0131012b01310127013201230132011f0132011c013301
1a01330116013301120133010e0133010a0133010601320102013201fe003201fb003101
f7003101f3003001ef002f01ec002e01e8002e01e6002d01e3002c01df002b01dc002a01
d8002901d5002801d2002601cf002501cc002401c9002201c6002101c3001f01c1001d01
be001c01bd001b01ba001901b8001701b6001501b4001301b2001201b0001001ae000e01
ad000b01ab000901aa000701a9000501a8000301a7000101a6000001a500fd00a500fb00
a400f900a400f700a400f500a400f200a4000c01a4000f01a4001101a4001301a5001501
a5001701a6001a01a7001b01a8001d01a9001f01aa002101ab002301ad002501ae002801
b0002a01b2002c01b4002d01b6002f01b8003101ba003301bd003501be003601c1003701
c3003901c6003b01c9003c01cc003e01cf003f01d2004001d5004201d8004301dc004401
df004501e3004601e6004701e8004801ec004801ef004901f3004a01f7004b01fb004b01
fe004c0102014c0106014c010a014d010e014d0112014d0116014d011a014d011c014d01
1f014c0123014c0127014c012b014b012f014b0133014a0136014a013a0149013e014801
4101470145014601480145014c0144014d0144015101420154014101570140015a013e01
5d013d0160013b016001210107000000fc020000ccffff000200040000002d0104000400
0000f0010000050000000902ccffff00050000000102ffffff00040000002d010400b800
000024035a00600121015d0123015a0124015701260154012701510128014d012a014a01
2b0147012c0145012c0141012d013e012e013a012f0136013001330130012f0131012b01
310127013201230132011f0132011c0133011801330114013301100133010c0133010801
32010401320102013201fe003201fb003101f7003101f3003001ef002f01ec002e01e800
2e01e4002d01e1002c01dd002b01da002a01d7002801d4002701d0002601cd002401ca00
2301c9002201c6002101c3001f01c1001d01be001c01bb001a01b9001801b7001601b500
1401b3001301b1001101af000f01ad000c01ac000a01ab000801a9000601a8000401a800
0301a7000101a600ff00a500fc00a500fa00a400f800a400f600a400f300a400f100a400
ef00a400ed00a500ea00a500e800a600e600a700e400a800e200a900df00aa00dd00ab00
dc00ac00da00ad00d800af00d600b100d400b300d200b500d000b700ce00b900cc001401
f20060012101040000002d010200040000002d010100040000002701ffff030000001e00
050000000902ccffff0007000000160433024d0200000000040000002d01020004000000
2d010100040000002701ffff030000001e00050000000902ccffff000700000016043302
4d0200000000040000002d010200040000002d0101001c000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d00000000b9000000cc00000014010000f2000000
600100002101040000002d010000040000002701ffff030000001e00050000000902ccff
ff00070000001604ba00c001a0009a010500000009020000000004000000020101000400
00002d0104001c000000fb02f0ff0000000000009001000000cc00000000417269616c20
4379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0105000c00
0000320aa4009d010300000033302500090009000e00040000002d010200040000002d01
0100040000002d010000040000002701ffff030000001e0007000000160433024d020000
0000040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff0300
00001e000700000016044301ba0129019d010400000002010100040000002d0104000400
00002d0105000a000000320a2d01a00102000000372509000e00040000002d0102000400
00002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e000700000016043302
4d0200000000040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701
ffff030000001e000700000016045801c8003e01a2000400000002010100040000002d01
0400040000002d0105000c000000320a4201a5000300000034372500090009000e000400
00002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e00
07000000160433024d0200000000040000002d010200040000002d010100040000002d01
0000040000002701ffff030000001e00070000001604a800c6008e00a900040000000201
0100040000002d010400040000002d0105000a000000320a9200ac000200000037250900
0e00040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff0300
00001e0007000000160433024d0200000000040000002d010200040000002d0101000400
00002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604980005017e00e8000400
000002010100040000002d010400040000002d0105000a000000320a8200eb0002000000
382509000e00040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701
ffff030000001e0007000000160433024d0200000000040000002d010200040000002d01
0100040000002d010000040000002701ffff030000001e000700000016041a01ca010001
ad010400000002010100040000002d010400040000002d0105000a000000320a0401b001
02000000312509000e00040000002d010200040000002d010100040000002d0100000400
00002701ffff030000001e0007000000160433024d020000000008000000fa0200000000
000000000000040000002d01060004000000f0010300040000002d01010004000000f001
0400050000000902ffffff0005000000010200000000040000002d010600040000002d01
0100070000001b042f0203027b018b00040000002d010200040000002d01010004000000
2d010000040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffff
ff000700000016042d0202027c018c00040000002d010200040000002d01010004000000
2d010000040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffff
ff000700000016042d0202027c018c0008000000fa020000010000000000000004000000
2d01030004000000f00106000500000009029999ff00050000000102ffffff0004000000
2d01030007000000fc0200009999ff000200040000002d010400070000001b048901a600
81019e000500000009020000000004000000020101001c000000fb02f3ff000000000000
9001000000cc00000000417269616c204379720000000000000000000000000000000000
000000000000040000002d01060052000000320a7c01a90032000000cff0eeece8f1ebee
e2b3f1f2fc2028ece0f8e8edeee1f3e4b3e2ede8f6f2e2ee20f2e020ece0f2e0ebeeeee1
f0eee1eae02c090007000700090007000700070007000700030007000500070004000400
090007000b00070007000700070007000800030007000700070007000500070007000400
050007000400090007000500070007000700070007000700070007000600070004003600
0000320a8c01a9001f000000f5b3ecb3f7ede020f2e020ede0f4f2eef5b3ecb3f7ede020
b320b3edf82e29ee07000300090003000700070007000400050007000400070007000900
050007000700030009000300070007000700040003000400030007000b00040004000400
00002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e00
0700000016042d0202027c018c00040000002d010200040000002d010100040000002d01
0000040000002701ffff030000001e000700000016042d0202027c018c0008000000fa02
00000100000000000000040000002d01070004000000f001030007000000fc0200009933
66000200040000002d01030004000000f001040005000000090299336600040000002d01
0700040000002d010300070000001b04a601a6009e019e00050000000902000000000400
000002010100040000002d01060015000000320a9901a90009000000d2f0e0edf1efeef0
f286070007000700070007000700070007000500040000002d010200040000002d010100
040000002d010000040000002701ffff030000001e000700000016042d0202027c018c00
040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff03000000
1e000700000016042d0202027c018c0008000000fa020000010000000000000004000000
2d01040004000000f001070007000000fc020000ffffcc000200040000002d0107000400
0000f0010300050000000902ffffcc00040000002d010400040000002d01070007000000
1b04c201a600ba019e00050000000902000000000400000002010100040000002d010600
18000000320ab501a9000b000000c1f3e4b3e2ede8f6f2e2ee0009000700080003000700
070007000700050007000700040000002d010200040000002d010100040000002d010000
040000002701ffff030000001e000700000016042d0202027c018c00040000002d010200
040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604
2d0202027c018c0008000000fa0200000100000000000000040000002d01030004000000
f001040007000000fc020000ccffff000200040000002d01040004000000f00107000500
00000902ccffff00040000002d010300040000002d010400070000001b04df01a600d701
9e00050000000902000000000400000002010100040000002d01060013000000320ad201
a90008000000d2eef0e3b3e2ebff07000700070005000300070007000700040000002d01
0200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e0007000000
16042d0202027c018c00040000002d010200040000002d010100040000002d0100000400
00002701ffff030000001e000700000016042d0202027c018c0008000000fa0200000100
000000000000040000002d01070004000000f001030007000000fc020000660066000200
040000002d01030004000000f001040005000000090266006600040000002d0107000400
00002d010300070000001b04fb01a600f3019e0005000000090200000000040000000201
0100040000002d01060027000000320aee01a90015000000d1b3ebfcf1fceae520e3eef1
efeee4e0f0f1f2e2ee010900030007000700070007000600070004000500070007000700
07000800070007000700050007000700040000002d010200040000002d01010004000000
2d010000040000002701ffff030000001e000700000016042d0202027c018c0004000000
2d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e000700
000016042d0202027c018c0008000000fa0200000100000000000000040000002d010400
04000000f001070007000000fc020000ff8080000200040000002d01070004000000f001
0300050000000902ff808000040000002d010400040000002d010700070000001b041802
a60010029e00050000000902000000000400000002010100040000002d0106002a000000
320a0b02a90017000000caf0e5e4e8f2e820f4b3e7e8f7ede8ec20eef1eee1e0ec000800
070007000800070005000700040009000300060007000700070007000900040007000700
0700070007000900040000002d010200040000002d010100040000002d01000004000000
2701ffff030000001e000700000016042d0202027c018c00040000002d01020004000000
2d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e0007000000160433024d02
00000000040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff
030000001e0007000000160433024d020000000008000000fa0200000000000000000000
040000002d01030004000000f001040007000000fc020100000000000200040000002d01
040004000000f0010700050000000902ffffff0005000000010200000000040000002d01
0300040000002d010400070000001b042f0248020500050007000000fc02000000000000
0000040000002d01070004000000f0010400040000002d01020004000000f00103000400
00002d010200040000002d010700040000002d010000040000002701ffff030000001e00
05000000010200000000050000000902ffffff00040000002701ffff030000001e000500
0000010200000000050000000902ffffff00040000002701ffff030000000000

Класифікація кредитів по галузям економіки

Похожие записи