.

Аналiз капiталу банку (курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
3 14643
Скачать документ

ПЛАН

Вступ

1. Сутність та види капіталу банку

2. Аналіз капіталу банку

3. Нормативи капіталу комерційного банку

Висновок

ВСТУП.

Успішне проведення ринкових реформ в Україні неможливе без підвищення
ефективності управління банківською діяльністю.

Важливу роль в реалізації цієї задачі відводиться комплексному
банківському аналізу. З його допомогою розробляється стратегія і тактика
розвитку банку, обґрунтовуються плани і управлінські рішення,
здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення
ефективності активних та пасивних операцій. В той же час успішний
розвиток і надійність банківської системи України в економічних умовах
що склалися, багато в чому залежить також від постановки в комерційних
банках аналітичної роботи, яка дозволяє давати реальну і всебічну оцінку
досягненим результатам діяльності банків, виявляти їх сильні та слабкі
сторони, визначати конкретні шляхи вирішення виникаючих проблем, таким
чином, комплексний аналіз банківської діяльності є базою ефективного
управління банком, вихідною базою прийняття управлінських рішень на всіх
рівнях банківського менеджменту.

Банки як комерційні підприємства працюють заради отримання прибутку.

Аналіз їх прибутковості дозволяє судити як про становище самих банків,
так і про загальну ситуацію в Україні.

Таким чином стабільність економіки країни багато в чому залежить від
фінансової стійкості банківських установ, яка в свою чергу досягається
завдяки комплексному аналізу банківської діяльності.

1. Сутність та види капіталу банку.

В сучасній банківській практиці капіталом банку прийнято вважати власні
кошти банку. Виділяють наступні види капіталу:

– Власний капітал банку – це сукупність за призначенням фондів, які
забезпечують самостійність і стабільність банку;

– Акціонерний капітал – це сплачена частка основного капіталу,
вкладеного у банк в обмін на вимогу щодо частини у будь-яких майбутніх
прибутках, які розподіляються у формі дивідендів. Капітал виконує чотири
функції:

1. Захист від банкрутства;

2. Підтримка довіри клієнтів банку;

3. Формування основних фондів:

4. Депозити.

Також розрізняють нормативний капітал та додатковий. Для нормального
функціонування банку – додатковий капітал не може бути рівний 100%
основного капіталу. Також для повноцінного функціонування банку
менеджери повинні займатися управлінням капіталу. Метою управління – є
створення захисту від ризику.

Розрізняють два методи (види) поповнення капіталу:

1. Метод зовнішнього поповнення, який має на меті залучення депозитних
коштів від фізичних та юридичних осіб, залишки на поточних рахунках
клієнтів і поповнення залишків на коррахунках.

2. Метод емісії акції – це випуск акції з метою залучення вільних
коштів населення та підприємств з метою створення акціонерного капіталу.

Підсумовуючи вище сказане зазначимо, що капітал банку – це кошти, які
безпосередньо належать банку. Вони мають порівняно невелику питому

вагу (біля 10%) в загальному банківському капіталі, але виконують
важливі функції: захисну, регулюючу і оперативну.

Регулююча – полягає у виконанні комерційними банками визначених певних
вимог до розмірів акціонерного і власного капіталу.

Оперативна – передбачає, що власний капітал може бути використаний для
придбання будівель, споруд і обладнання, які необхідні для
функціонування банку, а також для створення фінансових резервів на
випадок непередбачених збитків.

Захисна – це здатність своєчасно відповідати по своїх зобов’язанням.

Для якісного аналізу структури власного капіталу важливо знати його
складові, а при цьому розрізняють два види капіталу банку:

1. Як суму усіх його фондів

2. Розрахований по методиці НБУ, розмір якого потім
використовують при розрахунку деяких обов’язкових нормативів; в даному
випадку в загальний обсяг капіталу входять тільки фонди, сформовані за
рахунок чистого прибутку і зменшенням на ризикові активи (цінні папери і
дебіторську заборгованість по господарській діяльності).

В цілому капітал складається із статутного фонду, резервів банку і
нерозподіленого прибутку.

2. Аналіз капіталу банку.

Аналіз власних коштів банку починається з якісного аналізу, який
дозволяє виділити формування і склад власного капіталу банку. Потім
проводиться кількісний аналіз структури власного капіталу, фіксується
зміна його структури за певний період і тенденція розвитку. При цьому
порівнюють структуру власного капіталу даного банку з аналогічними
даними інших банків.

У ході експрес-аналізу зіставляють темпи росту проміжних підсумків та
окремих статей з темпами росту підсумків балансу-нетто, змінами по
окремих статтях та з індексом інфляції.

Такі порівняння деталізують тактику, масштабність, активність,
зваженість дій у зміцненні фундаменту банку, тобто його власного
капіталу.

Якщо темпи росту статутного фонду більші або дорівнюють власному
капіталу “нетто” більше або дорівнюють ресурсному потенціалу банку, то
банк активніше нарощує власний капітал, ніж залучає кошти з грошового
ринку, а у складі власного капіталу поточна діяльність концентрується на
зміцненні статутного фонду.

У випадку, коли темпи росту власного капіталу “нетто” більше або
дорівнює ресурсному потенціалу банку, більше або дорівнює статутному
фонду, то спостерігається нарощення банком прибутку чи інших фондів
темпами, що випереджають нагромадження капіталу. В цій ситуації банк
переслідує мету не стільки забезпечити на постійній основі захист
інтересів вкладників та розширення масштабів діяльності, скільки
використовувати ці кошти більш продуктивно, шляхом інвестування в
господарську діяльність інших суб’єктів чи надання позик або скерувати
їх на вирішення проблем зміцнення власної матеріальної бази, в тому
числі на покриття витрат з додатковим відкриттям філій.

Співвідношення темпів росту фонду страхування збитків по активах, якщо є
така інформація, і власного капіталу “нетто” показує наступне: якщо темп
робочих активів більше власного капіталу “нетто” , то банк проводить
надто ризиковану кредитну політику і намагаються застерегти себе від
вірогідних збитків, якщо робочі активи менші власного капіталу “нетто”,
то банк створив необхідний резерв і тільки коректує його на зміну
якісного складу кредитно-інвестиційного портфелю.

При аналізі капіталу необхідно переконатися в тому, що банк має
достатньо адекватний капітал для зберігання коштів своїх вкладників.
Банк повинен мати рівень капіталу, необхідний для отримання відповідних
ліцензій на проведення банківських операцій.

Основна задача аналізу капіталу – своєчасно визначити та збільшити до
необхідного рівня капітал банку. Виділяють два рівня капіталу: основний
та допоміжний.

При визначенні адекватності капіталу активи банку повинні бути зважені з
врахуванням коефіцієнтів ризику.

Рейтингова оцінка встановлюється на підставі наступних критеріїв.
Рейтинг 1 (сильний) – банки, у яких:

нормативи платоспроможності та достатнього капіталу набагато перевищують
відповідно 5 та 8 відсотків;

показники капіталу кращі, ніж у інших;

по результатах інспекторських перевірок якість активів відмінна.

Рейтинг 2 (задовільний) – банки, в яких:

нормативи платоспроможності та достатнього капіталу перевищують
відповідно 8 та 5 відсотків;

показник капіталу – один з найкращих;

по результатах інспекторських перевірок якість активів задовільна або
середня.

Рейтинг 3 (посередній) – банки, в яких:

показники основного і сукупного капіталу відповідають нормативам;

середнє положення в порівнянні з іншими банками по показниках капіталу;

середня якість активів, визначена під час перевірок.

Рейтинг 4 (кінцевий) – банки:

виконуючи один з двох встановлених нормативів;

які знаходять ся в кінці своєї групи по показниках капіталу;

які демонструють явні здібності, або ті, що мають певні проблеми з
якістю активів по результатах інспектування. Рейтинг 5 (незадовільний) –
банки:

які порушують встановлені нормативи, або мають негативні показники
капіталу (дефіцит капіталу);

показникикапіталу у яких найгірші серед інших банків груп;

які мають граничну або незадовільну якість активів по результатах
інспекторських перевірок.

Як відомо – важливим джерелом росту капіталу банку є нерозподілений
прибуток. Для місцевих банків з обмеженим доступом до ринку капіталів,
не розподілений прибуток є єдиним джерелом зростання капіталу. Якщо
включити зовнішній капітал, то при дотриманні відношення капіталу до
активів, зростання активів обмежується прибутковістю і виплатою
дивідендів. Коефіцієнт внутрішнього капіталоутворення дорівнює добутку
частки прибутку, що не розподіляється серед акціонерів, на прибуток до
власного капіталу.

3. Нормативи капіталу комерційного банку.

При проведенні пасивно-активних операцій, банк повинен
дотримуватись певних економічних нормативів, що дозволить уникнути
надмірних ризиків по різних напрямках банківської діяльності. Відповідно
із Законом України “Про банки та банківську діяльність”, контроль за
дотриманням економічних нормативів, покладено НБУ.

В даний час НБУ розроблено і доведено комерційним банкам для керівництва
в їх поточній діяльності “Інструкцію про порядок регулювання і аналіз
діяльності комерційних банків”, затверджено постановою Правління НБУ від
14 квітня 1998 року за № 141. Дана Інструкція адаптована до нових
стандартів бухгалтерського обліку і міжнародним вимогам по виконанню
банком різних економічних нормативів.

Перехід банків України на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і
звітності, а також прийняття даної Інструкції, яка призвана підтримувати
фінансову стійкість банків через дотримання ними обов’язкових
економічних нормативів, забезпечують “прозорість” банківської
системи України.

Завдяки економічним нормативам регулюються абсолютний і відносний рівень
власного капіталу.

Нормативи залежать в основному від розміру власних коштів (точніше не
від абсолютного їх значення, а від відношення до залучених коштів: чим
воно більше, тим міцніші будуть показники достатності капіталу). Тому
мета аналізу є дотримання банків економічних нормативів -не тільки
констатувати факти, але й звертати увагу керівництва банку на існуючі
резерви (перевищення фактичних значень над нормативними), які можуть
бути використані для нарощування різних операцій (у випадку їх
прибутковості).

Норматив мінімального капіталу (НІ) встановлюється для всіх діючих
банків, які були зареєстровані НБУ до 01.01.97 p. В цих банках на
14.04.98 p. Капітал повинен був бути не менше 2 млн. ЕКЮ, а станом на
01.04.99 р. – не менше 3 млн. ЕКЮ.

Для розрахунку капіталу банку використовується спеціальна методика. У
відповідності до неї капітал банку складається із основного і
додаткового капіталу, який зменшується на певні відрахування.

Алгоритм розрахунку капіталу (К) банку слідуючий:

К=КБ-(ОС-КБ),

де КБ – капітал, не відкоректований на основні засоби, КБ=ОК+ДК-0;

ОС – основні засоби;

(ОС-КБ) – перебільшення ОС над КБ; якщо ОС > КБ в розрахунках береться
різниця (ОС-КБ); якщо ОС < КБ, то маємо нульове значення;OK - основний капітал;ДК допоміжний капітал;О - відрахування.З динаміки капіталу банку видно, що капітал розрахований згідно [3], відрізняється від балансового розміру особистих засобів на суму відрахувань, а також на резерви під заборгованість по кредитних операціях.Показник 1997 р. 1998 р. Темп збільшення за рік, %01.01 01.04 01.07 01.10 01.01Основний капітал, млн.грн. 14,426 21,869 22,049 43,173 43,724 303,1Допоміжний капітал, млн.грн. 8,790 3,820 8,322 13,527 20,062 228,2Відрахування, млн.грн. -0,302 -0,422 -0,456 -0,785 -0,897Капітал банку, млн.грн. 22,914 25,267 29,915 55,915 62,889 274,5Для забезпечення реальної капіталізації банківської системи України, в залежності від розміру капіталу, банки розділяють на три категорії:1. До першої відносяться такі банки як:- починаючи з 14.04.98 p. порушували нормативи НІ, Н2;протягом кварталу порушували один із нормативів: НЗ, Н;- притримуються порядку та строків формування загального та спеціального резерву у відповідності з Положенням про порядок формування та використанні резерву для відшкодування можливих витрат по кредитних операціях комерційних банків.2. До другої категорії відносяться такі банки:не належать до першої категорії;мають у поточному кварталі від'ємну різницю між сумою доходів (6 клас плану рахунків) та витрат (7 клас плану рахунків).3. До третьої відносяться банки, які не належать до першої та другої категорій.Банк, який досліджується, відноситься до третьої категорії, так як витримує необхідні нормативи, а також має додатковий результат діяльності. Тому цей банк може розподіляти прибуток в межах 50 відсотків свого понаднормативного капіталу.Норматив мінімального статутного фонду (Н2) для всіх існуючих банків, встановлений у розмірі 1 млн. ЕКЮ на 01.01.1998 р. На цей момент статутний фонд КБ також набагато перевищував (в 14 разів) нормативні значення, тобто складав 14 млн. ЕКЮ. Це свідчить про те, що акціонери банку турбуються про його розвиток, постійно поповнюється статутний фонд.Норматив платоспроможних (НЗ) розраховується як відношення капіталу банку до загальних активів, зважених із врахуванням відповідних коефіцієнтів за ступенем ризику. Даний показник визначає достатність капіталу банку для проведення активних операцій з врахуванням ризику, які характерні для різних видів банківської діяльності. Норматив платоспроможності розраховують по формулі:НЗ=К/Ар*100%,де К - капітал банку;Ар - актив із врахуванням ризику.За ступенем ризику вкладень та ймовірно часткової втрати вартості, активи банку поділяють на п'ять груп:з ризиком 0 відсотків - грошові засоби в касі банку;10 відсотків - кредити, пред'явлені керівництву України;20 відсотків - кредити та боргові зобов'язання, пред'явлені місцевим органам самоврядування;50 відсотків - засоби на рахунках типу "ностро" міжбанківські депозит;100 відсотків - міжбанківські кредити, кредити клієнта, недержавні акції, матеріальні, нематеріальні та інші активи.Нормативне значення показника НЗ - не може бути менше 8 відсотків. Протягом 1997 року платоспроможність значно перебільшувала нормативні значення. В першу чергу це було пов'язано із значним збільшенням капіталу банку протягом всього року (особливо після поповнення статутного фонду), а також із значною питомою вагою ОВГЗ в загальній складності його активів.Показник 1997 р. 1998 р. Темп збільшення за рік, %01.01 01.04 01.07 01.10 01.01Капітал, млн. грн. 22,914 25,267 29,915 55,915 62,889 274,5Активи, збільшені на коефіцієнт ризику, млн.грн. 72,166 85,362 113,901 150,172 185,946 257,7НЗ, % 31,8 29,6 26,3 37,2 33,8 -Норматив достатку капіталу (Н4) розраховують як відношення капіталу банку (К) до його загальних активів (ОА), зменшених на створені резерви:Н4=К/ОА*100%. Нормативне значення показника Н4 повинне бути неменше 4 відсотків. Відношення капіталу до загальних активів, зменшених на створені резерви,визначають достаток капіталу, виходячи із загального об'єму діяльності, незалежно від розмірів різних ризиків.Значна перевага фактичного значення показника Н4 над нормативним, протягом року, пояснюється тими ж причинами, що і для нормативу платоспроможності.Показник 1997 р. 1998 р. Темп збільшення за рік, %01.01 01.04 01.07 01.10 01.01Капітал, млн. грн. 22,914 25,267 29,915 55,915 62,889 274,5Загальні активи, млн. грн. 114,415 132,848 157,534 197,172 243,946 213,2Н4, % 20,0 19,0 19,0 28,4 25,8 -1. За даними балансу банку заповнити аналітичну таблицю. Вирахувати показники динаміки і структури за статтями активів та оцінити вагомість змін. У висновку викласти бачення найсуттєвіших зрушень і аргументувати їх. Коментарі викласти з точки зору перспективи платоспроможності та ліквідності, доходності операцій, зміцнення матеріальної бази.Таблиця 1 Динаміка і структура активів банку№ п/п Назва статей на 01.01.2000р. на 01.01.2001р. Відхиленнясума частка, % сума частка,% абсолютне відносне% за структурою, %А Б 1 2 3 4 5 6 71. Каса 22,34 3,58% 11,14 1,73% -11,2 -50,13% -1,85%2. Коррахунки в НБУ 27,03 4,33% 42,24 6,55% 15,21 56,27% 2,23%3. Кошти в інших банках 31,96 5,12% 31,6 4,90% -0,36 -1,13% -0,21%4. Цінні папери на продаж 67,19 10,76% 30,33 4,71% -36,86 -54,86% -6,05%5. Кредити та за боргова-ність клієнтів 220,93 35,37% 492,15 76,37% 271,22 122,76% 41,00%6. Інвестиційні цінні папери (з врахуванням держ. облігацій) 0,83 0,13% 0,31 0,05% -0,52 -62,65% -0,08%7. Основні засоби і нематеріальні активи 9,49 1,52% 17,18 2,67% 7,69 81,03% 1,15%8. Дебіторська за боргова-ність 5,54 0,89% 19,51 3,03% 13,97 252,17% 2,14%9.Інші активи 239,3 38,31% 0 0,00% -239,3 -100,00% -38,31%10. Разом активів 624,61 100 644,46 100 19,85 3,18% 0Висновки: до найбільш ліквідних видів активів належать грошові кошти та прирівняні до них активи. В даному випадку розмір найбільш ліквідних активів збільшився на 3,65 млн. грн., що збільшує ліквідність банку.З іншого боку, негативним є те, що дуже сильно збільшилася заборгованість клієнтів, оскільки це впливає на поточну ліквідність банку -вона знижується.Вартість основних засобів зросла, а це сприяє зміцненню матеріальної бази банку.2. Проаналізувати залучені банком кошти акціонерів, інвесторів і кредитори для ведення бізнесу. Дати оцінку вагомості зрушень за показниками динаміки і структури, капіталу і зобов'язань банку. У висновку викласти бачення впливу допущенних зрушень на ліквідність і доходність банку.Таблиця 2 Динаміка і структура пасивів банку№ п/п Назва статей на 01.01.2000р. на 01.01.2001р. Відхиленнясума частка,% сума частка, % абсолютне відносне% за структурою, %А Б 1 2 3 4 5 6 71. Кошти банків 22,11 5,55% 11,61 1,72% -10,5 -47,49% -3,83%2. Отримані міжбанківські кредити 122,84 30,85% 111,09 16,47% -11,75 -9,57% -14,39%3. Кошти на бюджетних рахунках 0 0,00% 0 0,00% 00,00%4. Кошти юридичних осіб 78,7 19,77% 169,95 25,19% 91,25 115,95% 5,42%В ТОМУ ЧИСЛІ:а) до запитання 49,5 12,43% 125,2 18,56% 75,7 152,93% 6,12%б) строкові 29,22 7,34% 0 0,00% -29,22 -100,00% -7,34%5. Кошти фізичних осіб 30,09 7,56% 123,81 18,35% 93,72 311,47% 10,79%В ТОМУ ЧИСЛІ:а) до запитання 3,92 0,98% 11,53 1,71% 7,61 194,13% 0,72%б) строкові 26,17 6,57% 112,28 16,64% 86,11 329,04% 10,07%6. Емітовані боргові цінні папери 66,88 16,80% 67,2 9,96% 0,32 0,48% -6,84%7. Кредиторська заборгованість 15,91 4,00% 102,19 15,15% 86,28 542,30% 11,15%8. Разом зобов'язань 335,74 84,33% 584,37 86,61% 248,6374,05% 2,29%9. Статутний капітал 33,7 8,46% 33,45 4,96% -0,25 -0,74% -3,51%10. Інший капітал 28,71 7,21% 56,86 8,43% 28,15 98,05% 1,22%11. Разом капітал 62,41 15,67% 90,31 13,39% 27,9 44,70% -2,29%12. Усього зобов'язань і капітал 398,15 100 674,68 100 276,53 69,45% 0Висновки: у структурі заборгованості банку найбільшу частку у 2000 році мали отримані міжбанківські кредити, частка яких становила 30,85%, у 2001 році структура змінилася і найбільша частка припадала на кошти юридичних осіб (в більшості до запитання).Значно збільшилася також і кредиторська заборгованість банку, що негативно впливає на ліквідність і платоспроможність банку, є фактором зниження його доходності.3. Ув'язати структурні зрушення в пасивах з відповідними зрушеннями в активах банку. Вирахувати показники, що наведені в аналітичній таблиці. У висновку прокоментувати політику банку щодо розширення масштабів бізнесу і залучення коштів фінансового ринку, зміцнення ліквідності, нарощення доходної бази. Визначити який характер носить дана політика: агресивний, помірний чи консервативний.Таблиця 3. Динаміка показників ресурсного потенціалу банку№ з/п Назва статей на 01.01.2000р. на 01.01.2001р. Відхиленняабсолютне %А Б 1 2 3 41. Залишки коштів в касі та в НБУ 49,37 53,38 4,01 8,12%2. Коррахунки в інших банках 31,96 31,6 -0,36 -1,13%3. 3 них в іноземних банках 16,1 30,33 14,23 88,39%4. Разом високоліквідних активів 98,43 117,31 18,88 19,18%5. Цінні папери для продажу 67,19 11,31 -55,88 -83,17%6. Усього легколіквідних активів 165,62 128,62 -37 -22,34%7. Кредитно-інвестиційний портфель банку 288,95 503,77 214,82 74,35%8. У тому числі міжбанківські позики надані 67,8 21,46 -46,34 -68,35%9. Доходна база банку (ряд. 5 + ряд. 7) 356,14 515,08 158,94 44,63%10. Разом активи банку 624,61 644,46 19,85 3,18%11 Коррахунки банків 22,11 11,61 -10,5 -47,49%3 них нерезидентів 22,109 6,66 -15,449 -69,88е/,12. Отримані міжбанківські кредити 122,84 111,09 -11,75 -9,57%13. Депозити і кошти клієнтів, бюджетних установ і населення 108,79 293,76 184,97 170,02%3 них: а)строкові 55,39 112,28 56,89 102,71%14. Депозитні кошти банку (ряд.11+ряд.ІЗ) 130,9 305,37 174,47 133,28%15. Зобов'язання банку 335,74 584,37 248,63 74,05%16. Капітал банку 62,41 90,31 27,9 44,70%17. Поточна ліквідність банку (ряд.4/ряд. 15) 0,293 0,201 -0,092 -31,53%18. Частка високоліквідних активів у сукупних активах (ряд.4 / ряд 10) 0,158 0,182 0,024 15,51%19. Частка легколіквідних активів у сукупних активах (ряд, б/ряд. 10) 0,265 0,200 -0,066 -24,73%20. Частка коррахунків "ЛОРО" у високоліквідних активах (ряд.11/ряд.4) 0,225 0,099 -0,126 -55,94%21. 'івень міжбанківських кредитів залучених на одиницю капіталу (ряд.12+ряд.16) 1,968 1,230 -0,738 -37,50%22. Рівень міжбанківських кредитів наданих на одиницю капіталу (ряд,8 /ряд. 16) 1,086 0,238 -0,849 -78,13%23. Співвідношення між депозитами і креди-тно-інвестиційн. портф. (ряд.14/ряд.9) 0,368 0,593 0,225 61,30%24. Мультиплікатор капіталу (ряд.1 О/ряд. 16) 10,008 7,136 -2,872 -28,70%25. Співвідношення між капіталом і зобов'язаннями банку(ряд. 16/ряд. 15) 0,186 0,155 -0,031 -16,86%26. Частка строкових депозитів у депозитних коштах банку(ряд.1 За/ряд. 14) 0,423 0,368 -0,055 -13,11%27. Частка доходної бази в активах (ряд.9/ряд.10) 0,570 0,799 0,229 40,17%28. Частка цінних паперів у доходній базі банку ряд.5/ряд.9) 0,1890,022-0,167 -88,36%Висновки: доходна база банку зросла у 2001 році в порівнянні з 2000 на 158,94 млн. грн. 44,63%, мультиплікатор капіталу банку знизився. Низька частка цінних паперів у доходній базі свідчить про консервативну політику розширення масштабів бізнесу.4. Проаналізувати кредитний портфель банку за контрагентами та заборгованістю, валютою позичення, якістю повернення і готовністю покрити кредитні ризики. У висновках прокоментувати вплив зміни якісного складу кредитного портфелю на обсяги ймовірного процентного доходу.Таблиця 4. Динаміка та структура кредитного портфелю банку№ п/п Назва статей на 01.01.2000р. на 01.01.2001р. Відхиленнясума частка,% сума частка,% абсолютне відносне% за структурою, %А Б 1 2 3 4 5 6 71. Міжбанківські кредити 67,8 30,69% 21,46 4,36% -46,34 -68,35% -26,33%в тому числі у ВКВ 63,48 28,73% 11,98 2,43% -51,5 -81,13% -26,30%2. Кредити юридичн. Особам 151,54 68,59% 463,91 94,26% 312,37 206,13% 25,67%в тому числі у ВКВ 106,5 48,21% 287,95 58,51% 181,45 170,38% 10,30%3. Кредити фізичним особам 1,53 0,69% 6,49 1,32% 4,96 324,18% 0,63%в тому числі у ВКВ 0,3 0,14% 4,69 0,95% 4,39 1463,33% 0,82%4. Разом кредитний портфель 220,93492,15100,00% 271,22 122,76% 0,00%в тому числі у ВКВ 170,28 77,07% 304,62 61,90% 134,34 78,89% -15,18%5. Короткострокові кредити 139,28 63,04% 365,61 74,29% 226,33 162,50% 11,25%в тому числі у ВКВ 111,86 50,63% 197,67 40,16% 85,81 76,71% -10,47%6. Довгострокові кредити 61,36 27,77% 104,64 21,26% 43,28 70,53% -6,51%7. Прострочені позики 2,12 0,96% 0 0,00% -2,12 -100,00% -0,96%8. Пролонговані позики 18,11 8,20% 0 0,00% -18,11 -100,00% -8,20%9. Позики сумнівні до повернення 0,06 0,03% 0 0,00% -0,06 -100,00% -0,03%10. Разом неякісних позик 20,29 9,18% 0 0,00% -20,29 -100,00% -9,18%11. Резерви під кр-тні ризики 9,9135,5225,61 258,43% X12. Достатність резервів на покриття неякісних позик (ряд. 11/ряд. 10) 48,84%13. Власний капітал за мінусом статутного 28,7156,8628,1514. Достатність створених резервів та зароблених прибутків для покриття неякісних позик 99,70%У структурі кредитного портфеля банку домінують кредити юридичним особам і більша частина з них короткострокові. Це з одного боку є способом страхування банку від кредитних ризиків, а з іншого - гальмом розвитку виробництва.Позитивним фактором є те, що у 2001 році банк повністю позбувся неякісних позик, під які було виділено більше резервів.Якісний склад кредитного портфеля (його тенденція) сприяє збільшенню ймовірного процентного доходу.5. Проаналізувати динаміку і структуру доходів комерційного банку. Вирахувати ефективну ставку доходності кредитно-інвестиційного портфелю загалом і в тому числі за кредитами суб'єктам господарської діяльності. Оцінити вплив зміни ефективної процентної ставки і розширення кредитного портфелю на отримані доходи від позик, що були надані суб'єктам господарської діяльності. Розрахунки виконати в наступній таблиці. Для виявлення впливу факторів застосувати прийом абсолютних різниць. Написати висновки з коментарем позитивних і негативних причин, що можуть позначитися на фінансовому становищі банку.Таблиця 5. Динаміка і структура доходів банку№ п/п Назва статей на 01.01.2000р. на 01.01.2001р. Відхиленнясума частка,% сума частка,% абсолютне відносне% за структурою, %А Б 1 2 3 4 5 6 71. Відсоткові доходи 57,28 47,98% 117,12 78,56% 59,84 104,47% 30,58%в тому числіа) За кредитами суб'єктам господарської д-сті 36,71 30,75% 80,88 54,25% 44,17 120,32% 23,50%2.Доходи за коштами, що розміщенні в ін.банках 5,93 4,97% 5,56 3,73% -0,37 -6,24% -1,24%3. Інші доходи(ряд.4-ряд. 1) 62,11 52,02% 31,96 21,44% -30,15 -48,54% -30,58%4. Разом доходів 119,39 100,00% 149,08 100,00% 29,69 24,87% 0,00%5. Кредитно-інвестиційний портфель банку (табл.З) 288,95503,77214,82 74,35%6. Кредити надані суб'єктам господарської д-сті 151,54463,91312,37 206,13%7. Відсоткові доходи з однієї гривні кредитно-інвестиційного портфеля (ряд.1/ряд.5)коп.. 19,8223,253,43 17,28%8. Відсоткові доходи з однієї гривні кредитів наданих суб'єктам господарської діяльності (ряд.І/ряд.6) коп. 37,8025,25-12,55 -33,21%9. Зміна отрим. доходів59,84а) Під впливом збільшення (зменшення) обсягів позик суб'єктам господ-дарської діяльності (ряд.6 гр.5*ряд.8 гр.1)118,076) Під впливом зміни ефективної процентної ставки (ряд.8 тр.5*рял 6 гр.з)-58,23Ефективна процентна ставка за 2000 рікза 2001 рікЕфективна процентна ставка банку у 2000 році становила 37,80% і у 2001 році знизилася до цього спричинило збільшення кількості наданих кредитів банку. У 2001 році було отримано доходів на 59,84 млн-грн. більше ніж у 2000р.Під впливом збільшення обсягів позик розмір доходу збільшився на 118,07 млн. грн., а під впливом зміни ефективної процентної ставки доходи зменшилися на 58,23 млн. грн.6. Проаналізувати динаміку і структуру витрат комерційного банку. Вирахувати ефективну ставку виплат за депозитами банку загалом і в тому числі за коштами на поточних рахунках і депозитах суб'єктів господарської діяльності. Оцінити вплив зміни ефективної процентної ставки виплат і внесених коштів суб'єктами господарської діяльності на процентні виплати. Розрахунки викласти у наступній таблиці. Написати висновки, де особливу увагу приділити негативним зрушенням, що можуть позначитися на доходності бізнесу.Таблиця 6. Динаміка і структура витрат банку№ п/п Назва статей на 01.01.2000р. на 01.01.2001р. Відхиленнясума частка, % сума частка, % абсолютне відносне% за структурою, %А Б 1 2 3 4 5 6 71. Відсоткові втрати 52,7 48,32% 81,6 58,64% 28,9 54,84% 10,32%а). в т.ч. за коштами від суб'єктів господарської діяльності 7 6,42% 19,16 13,77% 12,16 173,71% 7,35%2. Виплати за коштами від інших банків 9,77 8,96% 3,04 2,18% -6,73 -68,88% -6,77%3. Інші витрати (ряд.4-ряд. 1) 56,37 51,68% 57,56 41,36% 1,19 2,11% -10,32%4. Разом витрат 109,07 100,00% 139,16 100,00% 30,09 27,59%5. Депозитні кошти банку (табл. 3. ряд 12) 130,9174,4743,57 33,28%6. Кошти юридичних осіб (табл. 2 ряд.4) 78,7169,9591,25 115,95%7. Відсоткові виплати на одну гривню коштів залучених від суб'єктів господарської діяльності (ряд1/ряд5) коп 40,2646,776,51 16,17%8. Відсоткові виплати на одну гривню коштів залучених від суб'єктів господарської діяльності (ряді а/ряд 6) коп. 9,9911,272,38 26,75%9. Зміна процентних виплат на кошти від суб'єктів господарської діяльності, зних:12,16а). Під впливом обсягів залучених коштів8,126). Зміни ефективності процентної ставки виплат4,04Розмір витрат банку збільшився на 30,09 млн. грн. Депозитні кошти банку також у 2001 р. в порівнянні з 2000 р. також зросли на 43,57 млн. грн. Процентні виплати банку збільшилися на 12,16 млн. грн. Під впливом зміни обсягів залучених коштів 8,12 млн. грн., під впливом зміни ефективної процентної ставки виплат сума процентних виплат збільшилася на 4,04 млн. грн.7. Оцінити маржинальиий доход банку, його прибутки, ціну посередництва, рівень фінансового тягаря, спред доходності Ці показники вирахувати у наступній таблиці. Згідно рекомендацій базельського комітету, які підтверджені НБУ, нормальний рівень:ціни посередництва - 6.5%, маржинального доходу - 4,5%, операційних витрат на одиницю сумарних активів - 3,5%, операційної маржі - 2,0%. У висновках прокоментувати наближення банку до цих європейських стандартів.Таблиця 7. Динаміка показників фінансового становища банку.№ з/п Назва статей на 01.01.2000р. на 01.01.2001р. Відхиленняабсолютне %А Б 1 2 3 41. Процентні доходи 57,28 117,12 59,84 104,47%2. Непроцентні доходи 62,11 31,96 -30,15 -48,54%3. Разом доходів 119,39 149,08 29,69 24,87%4. Процентні виплати 52,7 81,6 28,9 54,84%5 Непроцентні виплати 56,37 57,56 1,19 2,11%6. Разом виплат 109,07 139,16 30,09 27,59%7. Кредитно-інвестиційний портфель баню 288,95 503,77 214,82 74,35%8. Депозити банку 130,9 305,37 174,47 133,28%9. Чисті сукупні активи 9,49 17,18 7,69 81,03%10. Зобов'язання банку 335,74 584,37 248,63 74,05%11. Валова маржа (ряд.З-ряд.4) 66,69 67,48 0,79 1,18%12. Ціна посередництва (ряд.11/ряд.9) 7,03 3,93 -3,0995742 -44,11%13. Процентна маржа (ряд.1-ряд.4) 4,58 35,52 30,94 675,55%14. Рівень процентної маржі (ряд.ІЗ-ряд.9) -4,91 18,34 2325 -473,52%15. Прибуток або операційна маржа (ряд.З-ряд.6) 10,32 9,92 -0,4 -3,88%16. Рівень операційної маржі (ряд. 15/ряд.9) 1,087 0,577 -0,510 -46,90%17. Процентні доходи на одну гривню кредитно-інвестиційного портфеля (ряд. І/ряд. 7) 0,198 0,232 0,034 17,28%18. Процентні виплати на одну гривню депозитної бази банку (ряд.4/ряд.8) 0,403 0,267 -0,135 -33,63%19. Спред доходності (ряд. 17-ряд. 18) -0,204 -0,035 0,170 -83,01%20. Операційні витрати на одиницю сумарних активів (ряд.5/ряд.9), коп. 5,940 3,350 -2,590 -43,60%21. Фінансовий тягар або мертва точка доходності [(ряд.5-ряд.2)/ряд.7], коп. -1,99 5,08 7,07 -355,81%22. Доходність активів (ряд.З/ряд.9), % 1258,06% 867,75% -390,31% -31,02%23. Рівень витрат за зобов'язаннями (ряд.б/ряд.Ю) 0,325 0,238 -0,087 -26,70%24. Здатність до розвитку за власний кошт (ряд.22-ряд.23) 12,256 8,439 -3,816 -31,14%Висновок таблиці №7.1. Порівняно із 2000 роком банк значно зменшив чисті надходження на 44,11%.2. Дохід по процентній маржі у 2001 році значно збільшився (на 675,55%), що характеризує ефективність контролю службовцями банку за доходними активами та дешевими ресурсами.3. Як бачимо із даних таблиці "спред доходності" у 2001 році впав на 0,170 млн. грн., що говорить про незадовільний контроль працівників банку за ціною придбання і розміщення активів.4. У 2001 році рівень управлінських витрат, для покриття яких необхідно заробляти дохід на більш ризикованих операціях, збільшився на 0,79 млн. грн., порівняно із 2000 роком.5. З даних таблиці видно, що у 2001 році ефективність використання диверсифікованих активів працівниками банку значно зменшилась на 3,88 %.6. Доходна база активів у 2001 році знизилась на 31,2 %, що показує що керівництво банку, не надало відносної можливості активам, що не приносять доходи.7. З наведених даних у таблиці у 2001 році фінансовий тягар банку (мертва точка прибутковості) значно зросла, тобто мінімальна доходна маржа для покриття всіх витрат зменшилась на 355,81 %.8. Оцінити прибутковість банківського бізнесу. Розрахунки виконати в аналітичній таблиці. Вплив факторів на прибутковість капіталу вирахувати способом абсолютних різниць за факторною моделлю Дюпона. У висновках аргументувати переваги і недоліки менеджменту щодо роботи з доходними активами та активами загалом, контролю за витратами і встановленням цін на банківські послуги та політики у сфері вибору джерел формування ресурсів. Модель Дюпона записується так: Кпак = Кмк х Круб х Кад х Кмп.Таблиця 8. Динаміка показників прибутковості банку.№ з/п Назва статей на 01.01.2000р. на 01.01.2001р. Відхиленняабсолютне %А Б 1 2 3 41. Прибуток перед оподаткуванням (таб.7 ряд. 15) 10,32 9,92 -0,4 -3,88%2. Сукупні доходи (таб.5 ряд.З) 62,11 31,96 -30,15 -48,54%3. Доходні активи (таб.З ряд. 7) 288,95 503,77 214,82 74,35%4. Сукупні активи (таб.З ряд. 8) 624,61 644,46 19,85 3,18%5. Акціонерний капітал (таб.2 ряд. 9) 33,7 33,45 -0,25 -0,74%6. Маржа прибутку перед оподаткуванням доходах (ряд.І/ряд.2) 0,166 0,310 0,144 86,80%7. Використання доходних активів (ряд.2/ряд.З) 0,2150,063 -0,152 -70,49%8. Розширена доходна база (ряд.З/ряд.4) 0,463 0,782 0,319 68,98%9. Мультиплікатор капіталу (ряд.4/ряд.5) 18,534 19,266 0,732 3,95%10. Прибутковість акціонерного капіталу (ряд.І/ряд.5) 0,306 0,297 -0,010 -3,16%* Примітка. Від операційного прибутку проводяться відрахування у резерви на покриття втрат за стандартними позичками кредитного портфеля. На цю величину зменшується прибуток перед оподаткуванням.Висновок таблиці №8.У зв'язку з відсутністю вихідних даних, оцінити ефективність управління податками банку "Надра" практично неможливо.Таким чином, за усіма вище наведеними індикаторними показниками спостерігається зниження керованості банківською діяльністю. Кількісний вплив цих блоків менеджменту та прибутковість капіталу відповідно складає:1. Вплив зміни мультиплікатора капіталу:2. Вплив зміни розширеної доходної бази банку:3. Вплив зміни використання робочих активів:4. Вплив зміни маржі прибутку в доходах:5. Перевірка:Отже, головна причина отримання більшого прибутку банку було зумовлена посиленням проблемності використання робочих активів.Висновок,Проведення комплексного аналізу банківської діяльності являється запорукою успіху для будь-якого комерційного банку. Результати аналізу служать необхідним інформаційним джерелом для керівництва банку: з їх допомогою приймаються управлінські рішення по регулюванню банківської діяльності.Аналіз поточного стану банківських ресурсів, їх якісна та кількісна оцінка служить основою для прийняття рішень по оптимізації структури особистих та залучених засобів.Аналіз особистого капіталу надзвичайно важливий, оскільки особистий капітал банку - основа нарощування об'єму його активних операцій. Тому для кожного банку надзвичайно важливо знаходити джерело його збільшення. Ними можуть бути нерозподілений прибуток минулих років, включаючи резерви банку, або розміщення доповнюючи випусків цінних паперів.Аналіз структури залучених засобів необхідний, оскільки розкриває джерело ресурсів, а відповідно витрати, які банк несе по цих ресурсах. Крім того, структура пасиву балансу банку в значній мірі визначає і структуру активу його балансу, тобто напрямок, по якому використовуються ці засоби.Використана література.1. P.I. Тиркало, 3.1. Щибиволок. Фінансовий аналіз комерційного банку:основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. Київ, 1999.2. Н.В. Кочетков. Анализ банковской деятельности: теоретико-прикладной аспект. Киев, 1999.3. Інструкція "Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків": Затв. Постановою Правління НБУ. 14.04.98 №141-К.1998.4. Калина А.В., Кошеев А.А. Работа современного коммерческого банка: Учеб.-метод.Пособие.-К.:МАУП.-1997.PAGEPAGE 23

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019