.

Шпора по анатомии (ЯГМА)

Язык: русский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 726
Скачать документ

NIEAIOIIEIAEss

?acaeoea aeeo: eeo. o?oaea, ?io, coau, eeoea. i?e iiai?ioa eci. iieiae
aein e aaio? a?uaeaae. ec duod. ia? ia/aiue e pancr. eeoee i?eiei ii?i
iieiae e ieacua. iaciia?eoiiaaeueii. Aiii: cay/uey aoaa, aie/uey
ianoue, ino. caaeiai?ioiae. iaia?aiu, eiaa?ney i?aaiia.

Cavum oris. a?aieoeu, caa (fauces), vestibulum oris, aoau, ocaea/ee,
niaeee, uaee, coau (ei?iiea, ei?aiue, oaeea, ioeueia, iieinoue, yiaeue,
oeaiaio), ycue (apex, radix, corpus), aeaeacu (labiales, buccales,
molares, linguales), palatum molle(velum p., uvula p., aeoaeee: arcus
ia?aaei – palatoglossus, caaeiyy -palatopharingeus. iaaeaeo – tonsilla.
M tensor veli palatini, Levator v.p., M uvulae, Palatoglossus,
Palatopharingeus. iaai ia?acoao caa)

Lingua. (apex, radix, corpus, sulc medianus, tunica mucosa, papillae
(ieoaaeae, a?eaiaeae, aeaeiaiaao, eenoiaeae, fenulum l.). M.
longitudinalis sup, inf, transver-sus, verticalis.+genioglossus ((,
hyogloss((, stylogloss((. n XII, lingualis, glossopharingeus. A,v
lingualis. nodi submandib, cervicales profundi

Dentes: (aeiea/eaaiey, corona, radix, cervix, cavum, pulpa, enamelum,
cementum. 3212|2123 aeaone 2012|2102. dentes incisivi, canini,
premolares, molares (serotinus). A alveolaris sup, inf, n infraorbit,
alveolaris inf.

Gland. parotidea. (neaicue eaeoo a carot ext, v retromandibul, ductus
parotid. n. auriculo-temporalis). Gl. submandibularis (oiaea neiaeiay
aeueaaiey?iay ae., a, v facialis, n VII, lingualis.) Sublingualis (duct
subl maj, minores, a, n ling, n VII). nodi parotidei, submandibul,
cervicales profundi, jugulodigastricus

Pharynx. (iiaeaaoaia e /a?aio. oiaiiu, caa. Fornix, pars nasalis,
oralis, laryngea, tonsilla adenoidea, ostium tubae auditivae, recessus
piriformis. 3 aeno. neiy). M-oeu: Constrictor ph sup, medius, inf. M
stylopharingeus, salpingo-pharingeus (ana aeey aeioaiey). a pharyngea
asc, rr io a facialis, n IX, X, plexus. nodi retropharyngeales, cervic
profund, paratracheales

Esophagus. pars cervicalis, thoracica, abdominalis, 3 noaeaiey. 4 neiy:
aaeaaio, iuoa/i (2), iiaeneec, neec. rr esoph io a thyroid inf. eeio
e?iia aeoaie oceia eaeao n?aco a ductus thoracicus. n X, plexus esophag.
nodi paratracheales, pre-vertebrales, mediastinales post, anulus lymph
cardiae

Ventriculus (gaster). iiae aeeao?aaiie e ia/aiueth. (eio?i-). Pars ant,
post, curvatura min, maj. ostium cardiacum, pars cardiaca, fundus
gastricus, ostium piloricum, pars pylorica. lig hepatogastricum,
gastrocolicum, gastrolienale. (aeo-ieeeaoo?u a?thoeiu), tun. serosa,
muscularis (3), sphincter pyloricus, submu-cosa, mucosa. R: oi?ia ?iaa,
e?th/ea e /oeea. A gastrica sin, dex, a gastrico-omentalis dex, rr a
lienalis. V hepatis, plexus gastricus (n X, sypath). nodi gastrici sin,
dex, hepatici, pylorici, gastroomentalis, anulus cardiae

Duodenum. (?ao?i-) Pars superior, descendens, horisontalis, ascendens.
ioa?a-ie/aiu ecaeaaie. papilla duodeni major!, minor. A
panceato-duodenales ant, post. nodi mesenterici, rr n X. R: aoeaa U,
eoeiaeoea.

Jejunum, Ileum (eio?a-) tunica serosa, subserosa, 2 muscul., submucosa,
mucosa, plicae, ai?neiee. aeaeacu., eeio ocaeee. 15-20 aa, vv jejunales,
ileales. nodi mesenterici. X., R: iaoee, neeaaeee.

Intestinum crassum. (caecum, colon asc, transv, desc, sigm, rectum).
Taeniae coli (mesocolica, omentalis, libera), hausrtae coli, appendices
epiploicae. A mes-enterica sup, inf, pudenda interna. nodi iliocolici,
mesocolici

Caecum. (eio?a). ia caae-iaae iia-oe appendix vermiformis. ostium
iliocaecale, valva iliocaecale, ostium appindecis. A mesenterica sup, n
X. Appendix: iniia. i?iaoee?. ia a?aieoea iaaeaeo ia?oae e n?aaeiae
o?aoyie eeiee, niaae spina sinis-ter e dexter ossis ilii. Nai
?aniieiaeai a fossa iliaca dex. nodi iliocolici.

Rectum. flexura sacralis, perinealis. Ampulla, canalis analis, anus. M
sphinter ani int, ext. A neec iaie columnae anales, sinus anales,
valvulae. plexus venosus. A. rectalis, v rectalis a v. portae, nodi
iliaci int, pararectales. R: ?aeueao.

Hepar. (eio?a-) facies diaphragm., visceralis. Lig falciforme,
coronarium, triangu-lare dex, sin, lig teres. Lobus sin, dex. Fossa
vesice biliaris, sulc. venae cavae. Porta hepatis. Lobus quadratus,
caudatus. Impressio gastrica, duodenalis, eso-phagea, Lobus sin: 3
sectors, 4 segments. Lob dext: 2 sect, 4 segm. (sect: aaoaue v.port II
ii?yaeea e a hepat, segm: v port III ii?yaeea, a hepat, ductus).
Ductulus bilifer->ductuli interlobulares->ductus hep. dex, sin->d. hep
communis->duct cho-ledochus comm. A hepatis, v portae. vv hepatis->v
cava inf. nodi hepatici

Vesica fellea. fundus, corpus, collum, ductus cysticus->duct chol comm.
3 iaie: serosa, musc, mucos. M sphincter ductus choledochi. A.v ves.
fell. nodus cystic.

Pancreas. (yeno?a-) caput, corpus, cauda. ductus pancr + duct p.
accessorius. A. pancr. sup ant,post,inf, a lienalis.V lienalis. X,
sympath. nodi pancreat-duoden.

Peritoneum. parietale, viscerale (ia?ac. a?uaeaeee e naycee).
Mesoappendix, mesocolon sigm, transversum, mesentericum. Lig falciforme,
coronarum, triangu-laria dext, sin, hepatogatricum, hepatoduodenale.
Omentium majus (4 eenoea ii 2, /anoe yaeytho niaie lig gastrocolicum,
g-lienalis, g-phrenicum). I?aaiu (intro, retro – duod, pancreas, ren;
meso – col asc, desc; +ovarium).

Cavitas peritonei. aa?o. yoaae (diaphr – colon transv. i?aaiu, noiee
ia/ai., i?a-aeaeoaei/iay, bursa omentalis (sup – pars caudata hep, inf –
oment majus, ant – gaster, post – perit. parietale. recessus sup,
lienalis, inf. for omentale – a ia/ai. noieo.) n?aaeiee yoaae, ieaeiee
(sinus mesentericus dex, sin eo noi?iiu – mesocolon, mesenterum. per.
parietale ia?ac yiee -a?uaee: recessus duodenalis, ileocaecalis,
retrocaecalis, intersigmoideus. Aieco a?thoeia iie?. ii/ iocu?ue,
recessus retrovesicalis, rectouterinus, vesicouterinus. E?iia oiai fossa
inguinalis med, lat. i?iaeoeee annulus superfic, profund.)

Nasus externus. (radix, dorsum nasi, alae n., nares. Carilago n. lat,
alaris maj, alares minores, cart septi nasi, cart vomeronasalis).
Cavitas nasi (nares, choan-nae, sinus paranasales, septum, tunica
mucosa, plexus venosum.

Larynx. Aditus lar, cavitas (vestibulum – rima vestibuli; interventricul
-ventricul, plicae vocales; cavitas infraglottica), conus elasticus.
Cartilago thyroidea, cricoidea. ia?iua: arytenoidea+cart. corniculata,
cuneiformis. Epiglottis. non-oaau: art cricothyroid, cricoarytenoid.
naycee: lig thyrohyoid, crycothyroid.

Iuooeu ai?oaie: Cricoarytenoideus post (cric – aryt=?ano uaee), Cr-aryt
lateralis (noaeeaaao), Thyroarytenoid, Arythenoid transv, Arytenoid
obliquus, Cricothyroid. M Vocalis. A laryng sup, inf (ec a thyroid sup,
inf), n.X

Trachea. pars cervicalis, thoracicus. 16-20 o?yuae. lig anularia.
Bronchi principales. o?ia Th5 bifurcatio. i?aaue ei?i/a e oe?a. N
aic?anoii o?yue e?ai/a, a aeaonoaa aeoo?e n Th6->Th5. rr tracheales,
bronciales a thoracica int, nodi cervicis profund, n laryngeus
recurrens. R: o?aoay, a?iioe, o?yue.

Pulmo. Facies diaphragmatica, apex, fac. costalis, vertebralis,
medialis, incisura cardiaca. Lobi (2,3). Fissura obliqua, horisontalis.
Hilum pulm, radix(BAV). naaiaiou, niaeanii naai a?iioai. A?aieoeu
eaaeeo. rr bronchialis aortae, v azy-gos, hemiaz. nodi
bronchopulmonales, mediastinales. Plexus pulmonalis n X.

Acinus. Bronchus->br lobares->br. segmentales. Segment: aeieueee +
bronch, a, v. ->br lobulares ->bronchioli terminales->br
respiratorii->ductuli alveolares->sacculi alveolares->alveoli. Arbor
alveolaris (acinus) ~80m2. O aeaoae aoe. ?anoao a 1e aiae neeueii.
Ia?aioeia e 15-25. iinea 40 noa?aao. Noaiee o?oi/a.

Pleura. visceralis, parietalis (costalis, mediastinalis, diaphragmatica.
cavitas, re-cessus (costodiaphragmaticus, phrenicomediast.,
costomediast).

Mediastinum. sternum-vertebr thorac-pleura. Med. superius (thymus, vv
brachio-cephalici, arcus aortae, truncus br-ceph, subcl, carot comm
sin., trachea, esophagus). Med inferius (ant: a?oae. ninoaeu. med: cor a
pericard., bronchi, a,v pulmonalis. post: aorta thorac., duct lymph
thor, v azyg, hemiazyg, esophag, X.

Ren. 11x6cm fac ant, post, extremitas sup,inf, margo lat, hilum renalis.
regio lumbalis, o?ia Th11, iec L3, (retro-). Capsula fibrosa, adiposa
(corpus adiposum pararenale), Fascia renalis. A renalis -> r.ant,post ->
a segment ->a interlobares-> a arcuata ->interlobulares -> vas afferens,
efferens. rete mirabile. nodi lumbales dex, sin. Plex coeliacus, X.
Distopia renis

Ren no?-a. Sinus (calix min,maj, pelvis, av, n, lymph). Cortex (columnae
renalis, radii). Medulla (pyramides, papilla, ductus papill, area
cribrosa). Nephron (capsula glomerul., corpus renale, tubulus prox,
dist, ansa Henle, niae?ao. o?oai/ee)

Ureter. pars abdominalis, pelvina. 3iaie. (mucosa, musc, adv). rr
ureterici a renalis, testicularis, v iliaca int. Plex renalis, hypogastr
inf, X. Vesica urinaria (apex, lig umbilicale med, puboprostaticum
(pubovesicale), corpus, fundus, cer-vix, ostium int. Tunica mucosa
(trigonum ves), submucosa, muscularis (m sphin-cter ves). aa umbilicales
dex,sin, aa iliaca int. n pudentales, plex hypogastr inf.

Testis. facies lat, med, extrem. sup, inf, tunica alubgenia, parenchima,
lobuli (tubuli seminiferi contorti, recti), mediastinum (rete
testis->ductuli eff. testis). Epi-didymus. (caput, corpus, cauda,
lobuli, ducti epidid). A testicularis, plex testicul. Scrotum (cutis, t
dartos, fasc sperm ext, fasc. cremast, m ctremast, fasc sperm int,
tunica vaginalis testis). I?e iioneaiee ia?ac funiculus spermaticus 15cm
(duct deff, a testicul, a duct def, plex venosum, vas lymph, n).

Ductus defferens. 50ni. 4 pars: testic, funicul, inguin, pelvina.
Ampulla d.d. 3 neiy. Vesicula seminalis. (ductus excterorius+d.d.=d.
ejaculatorius). A d.d., a vesicalis inf. Plex hypogastr inf. Prostata.
(basis, apex, facies ant, post, infralater, lobus dex,sin, medius.
Capsula, parenchima+subst muscularis, lobuli, ductuli pr-> naiyi.
oieiee). rr vesicales, rectales, plex venosum, plex prostat sym,
parasym.

Gl. bulbourethralis: (ductus -> bulbus penis ->urethra caueoa yieoaeey
io ii/e)

Penis.corpus, glans, corona, radix, dorsum, raphe, preputium, frenulum,
corpus cavernosum (crura), spongiosum (bulbus), tunica albugenia. 2 lig:
fundiforme, superficialis. A,v dorsalis, profund. penis, plex hypogastr
inf. + Scrotum.

Uretra: Masculina. ostium u. int, pars prostatica 3cm (colliculus
seminalis), pars membranacea 1.5cm (m sphincter urethrae), pars
spongiosa 15cm, fossa navicu-laris, ostium u. ext. Feminina: ost.u.int,
3cm, n?auai n vagina, sphincter. Iaa eiatho eaeoiu e aeaeacu.

Ovarium. fac. med, lat, margo mesovaricus, hilum, lig o. proprum,
suspensorium o. mesovaricum. yieoaeee, tun albugenia, cortex, medulla,
stratum granulosum, corpus luteum, folliculi. Av ovarica, plexus
hypogastr inf.

Uterus. fundus, corpus, cervix, ostium u. Facies vesicalis, rectalis.
Cavitas u. Perimetrium, Myo-, Endo-. Lig latum (a?uaeaeea), lig teres,
ligg cardinalia. av ute-rina, plex hypogastr inf. Tuba uterina (ostium
uterinum, abdominale, infundibulum, fimbrae. a ovarica), Vagina (paries
post, ant, fornix, hymen, neie, neeaaeee neecenoie.) nodi lumbales,
iliaci int, ext.

Perineum. symphisis – coccyx – os pubis, ischium. Regio urogenitalis,
analis.

Diaphr urogenitalis: iiaa?oi: M transv perinei superfic (isch – center
tend=oe?aie), Ischiocavernosus (y?aeoeey), Bulbospongiosus (naeaae.
bulbus, gland. vestibul). aeoaieea: Transv. p. profund, Sphincter
urethrae. Diaphr. pelvis: M sphincter ani ext. aeoaieea: M levator ani
(naeaaeaiea rectum, vagina), Coccygeus (oe?aie)., lig anococcygeum
(niaae. anus e i-oeo). Fascia p. superfic, fascia diaph pelvis sup, inf,
fascia diaph urogenit sup, inf. AEaineay i?ii oe?a, iao iiia?a/. i-oe,
oanoeee e?ai/a, io/ee noeieoa?a aieao. a vagina. Fossa ischiorectalis
(lat – m obturat. int, med – m levator ani, sphincter ani ext, post – m
coccyg, m lev ani, ant – m transv p.)

AEaine. iieia. i?a. Pudendum femininum (Mons pubis, Labia majora
pudenti, rima pudenti, Labia minora, Vestibulum v, ostium v, ost. ureth.
ext. glandula vest. major, gl minores). Clitoris (corp cavernosum, crus
cl, corpus, glans, preputium, frenulum)

Mamma. o?ia costa3-4. papilla, 10-15 duct. lactiferi, areola mammae.
Corpus (10-15 lobi). Ligg suspensoria mamm. aa,nn intercostales. eeioa a
iiaeiuoee, n sym

nodi axillares, cervicales lat. profundi

Glandula thyroidea. Lobus dex, sin, isthmus, lobus pyramidalis. 5x7cm.
Capsula fibrosa, aeno. no?-a (oe?ienei, 3eiaeoe?iiei). yieoaeee
ia?aaeiae eeoee. A thyr. sup dex, sin. a thyr inf. Gl. parathyroid sup,
inf. ncaaee thyr (ia?aoe?aie?ei).

Pancreas. insulae pancreaticae (Eaiaa?aaina), aieueoa o oainoa, (-,
(-eeaoee, iiiai eaieeey?ia. Einoeei, aethea?ii. ?aca ec yieo ca/aoea
ia?ae/ eeoee.

Testis. Eioa?noeoeee (ee. Eaeaeeaa) oanoinoa?ii. Ovarium – yno?iaai
(stratum granulosum), i?iaanoa?ii – (corpus luteum iiae aeeyieai etho.
ai?iiia aeiio.)

Gl. suprarenalis. Fac ant, post, renalis. nii?eean c aorta, v cava.
Hilum. Capsula. Cortex (eeoai/e – aeueaeinoa?ii, io/eiaay –
ei?oeeinoa?ii, nao/aoay – aiae?iaai, yno?iaai, i?iaanoa?ii). Medulla
(Ad, Nad). cortex – mesoderma, medulla – neuro-ectoderma. A suprarenalis
sup, med, inf. aaiu a v. portae.

Hypophysis. 15x8mm. Adeno- (NOA, AEOA, OOA, AOA), Intermedia
(iaeaiioeeoi-noeioee?.), Neuro- (aacii?anei (AAeA), ieneoioeei). A
carot. int – rr. hyp. inf, sup.

Corpus pineale. (ioiin. e yieoaeaiono. trabeculae, lobuli, oi?iiceo
hypoph.)

Medulla osseum. m.o. rubra (?aoeeoey?, aaiiiiyoe/ oeaiue), flava
(aee?iaay, aaii-iiyca iao). Thymus. (aeeoo T-eeio. Mediastinum sup, o
niaae. vv brachiocepha-lici. Lobus dex, sin. capsula, lobuli, cortex
((eeio.), medulla ((, yieo. oaeueoea).

Perifer. lymph. tonsilla lingualis (1oo, iiae yieo neec. ei?iy ycuea,
1-2 ni), tonsilla palatina (2oo, a fossa tonsill. iaae arcus palatogloss
e palatopharing. 2-3 ni), ton-silla adenoidea (1oo, naiae aeioee, 1-2
ni), tons. tubaria (2 oo, o ostium tub audit.)

Noduli appendicis (neec iaie.600-800 oo), Noduli aggregati intest. tenue
(a noaiea jejunum 33-80 oo.). Noduli solitariti (iaeeii/iua ai anao
iieuo o?oaeao- aeuo, ieu, ii/aauaeae. ia 1 ni. ea. a eeoea ~20oo. Nodus
lymph. (capsula, trabec, hilum, cortex (noduli n oeaio?ii ?acii.), zona
paracort., medulla).

Lien. o?ia costa9-11.facies diapr, visceralis (hilum), gastrica,
renalis. Eio?a-. Tuni-ca fibrosa, trabec, pulpa (rubra – ?aoee. oeaiue,
oi?i yeai. e?iae; alba – eeioieae. ocaeee, iooou n a?oa?eyie). Av
lienalis->o?aaaeoey?->ioeueia?->eenoi/ee.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019