.

Экономическая теория

Язык: русский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 732
Скачать документ

Економічна теорія не є набір вже готових рекомендацій,

Які застосовуються безпосередньо в господарській політиці.

Вона є скоріше засобом, ніж вченням, інтелектуальним

інструментом, технікою мислення, допомагаючи тому, хто

володіє нею, приходити до правильних висновків.

Джон Мейнард Кейнс

Першим приводом до вивчення економічної теорії є те, що ця теорія має
справу з такими проблемами, що стосуються нас всіх без винятку: Які види
робіт потрібно виконувати? Як вони оплачуються? Скільки товарів можна
купити на долар заробітної плати зараз і в період стрибків інфляції? Яка
імовірність настання такого часу, коли людина не зможе знаходити
підходящу для себе роботу лише в межах прийнятного терміну?

В минулому люди, що починають вивчати економічну теорію, звичайно
вимагали, щоб їм було дане стисле, в одній пропозиції, визначення цього
предмету. І треба сказати, що цей сильний попит не зазнавав недоліку в
пропозиції. От деякі з таких визначення:

1. Економічна теорія є наука про види діяльності, зв’язаних з обміном і
грошовими угодами між людьми.

2. Економічна теорія є наука про використання людьми рідких або
обмежених продуктивних ресурсів (земля, праця, товари виробничого
призначення, наприклад машини, і технічні знання) для виробництва
різноманітних товарів (таких як пшениця, яловичина, пальто, концерти,
дороги і яхты) і розподілу їхн між членами суспільства.

3. Економічна теорія є наука про повсякденну ділову життєдіяльність
людей, витяги ними засобів до існування і використанні цих засобів.

4. Економічна теорія є наука про те, як людство справляется зі своїми
задачами в області споживання і виробництва.

5. Економічна теорія є наука про багатство. Цей перелік достатньо
великий сам по собі; однак провівши годину в відповідному відділі гарної
бібліотеки, грамотна людина зможить в багато раз подовжити його.
Втиснуть в декілька рядків точний опис будь-якого предмету, що чітко
відділив би його від суміжних дисциплин і дав б подання що починає про
всіх питання що охоплюються цим предметом, – діло надто нелегкое.
Економічна теорія, певно, включає в себе всі елементи, означені як в цих
визначеннях, так і в тих, що могли б війти в більш довгий перелік.

Якщо змусити фахівця вибрати з всіх наведених вище дефініцій лише одну,
той в наш час він, по всій імовірності, зупинився б на другий.

Економічна теорія є наука про те, що з рідких продуктивних ресурсів люди
і суспільство з течією часу, з допомогою грошей або без їхньої участі,
обирають для виробництва різноманітних товарів і розподілу їхн в меті
споживання в нинішньому і майбутньому між різноманітними людьми і
групами суспільства.

Курс Загальної Економічної Теорії включає в себе вивчення економічних
категорій і явищ притаманних суспільному виробництву незалежно від
суспільно економічної формації, а також вивчає ці економічні
закономірності людського суспільства і суспільного виробництва в
загальнолюдському плані.

Життя людського образу різноманітне, складне і заплутане. Воно
складається з численних і різноманітних виглядів діяльності людини в
виробництві матеріальних благ і наданні послуг, в науці і культурі, в
політиці і ідеології. Людство прагне розгадати таємницю відношень. Це
прагнення не прагнення до самопізнання, а задоволення потреб в
регулюванні економічного життя. А найголовніше бажання – впливати на
економічні процеси в потрібних для людини напрямках.

Людство виявляло завжди великий інтерес основам управління економічними
процесами. Багато які важливі економічні процеси розглядалися вченими
стародавнього світу: Платоном, Аристотелем і т.д. Однак ці дослідження
формувалися як окремі елементи економічних знань в рамках єдиної, ще не
розчленованої науки. Значно пізніше відбувся процес розгалуження науки і
виникла політична економія. Причому вона виникла в період зарождения
капіталістичного засобу виробництва і являла собою науку для задоволення
потреб теорії процесу перемога капіталізму над феодалізмом.

Економічна Теорія покликана вивчати і пояснювати процеси і явища
економічного життя, а для цього Економічна Теорія повинна проникати в
суть глибинних процесів, розчиняти закони і завбачувати шляхи їхнього
використання.

Предметом Загальною Економічною Теорією є економічні відношення
(виробничі відношення) що виникають між людьми в процесі виробництва,
розподілу, обміну і споживання, незалежно від економічної формації
суспільства.

Засіб Загальної Економічної Теорії – це засіб діалектичого матеріалізму.
Наукові пізнання економічного життя в відзнаку від її безпосереднього
сприймання дозволяє, використовуючи науковий засіб пізнання або
дослідження, проникати вглиб економічних процесів і явищ, розкривати
їхні зв’язки, виявляти причино-спадковий зв’язок явищ і розкривати
движущие сили розвитку суспільства. Засіб пропонує процес від
споглядання до абстрактного мислення і від нього до практики.

Науковою абстракцією – називаються узагальнені поняття (гроші, товар,
робітнича сила, і т.д.) вироблені людьми шляхом мислення відхиленого від
безпосередньо конкретного вивчення явища, а вхідним пунктом наукового
пізнання є об’єктивна реальність. І цією реальністю виступає економічне
життя людського суспільства. Якщо це об’єктивна реальність то вона не
залежить від волі і свідомості людини водночас з тим, що ця реальність
складається з усвідомлених вчинків і діяльності індивідів. Необхідними
елементами економічного дослідження є аналіз і синтез. В процесі аналізу
мислення від видимого конкретного іде до абстрактного мислення,
розчленовуючи елементи, що досліджуються на його найпростіші частини і
сторони. В процесі синтезу явища, що пізнаються досліджуються у
взаємному зв’язку що складають його сторони в русі і протиріччі, в
результаті чого відкриваються шляхи і форми дозволу протиріч, а отже
розвитку явищ. Є ще два елементи – якісний і кількісний аналіз. Це
зв’язане з тим що будь-якому економічному явищу притаманні якісна і
кількісна визначеність.

Вчинки людей визначаються їхніми інтересами, і передусім їхніми
економічними інтересами.

Усвідомлена діяльність індивідів в економічному житті суспільства
створює економічні явища і процеси що діють в відповідності з
економічними законами. Тому говориться, що економічне життя суспільства,
включаючи в себе виробництво, розподіл, обмін і споживання,
підпорядкована чинності об’єктивних економічних законів.

Економічний закон – необхідний істотний, який постійно змінюється,
зв’язок причино економічних процесів і явищ, що повторюється.

В матеріальній основі для нормального розвитку людської цивілізації є
прогресивний розвиток суспільного виробництва. Для того, щоб розкрити
закономірність відкриття суспільного виробництва, необхідно розглядати
розвинене виробництво, як таке взагалі.

Виробництво взагалі це наукова абстракція яка являє собою сукупність
загальних рис притаманних виробництву, не залежних від його специфічних
форм. Ці загальні риси виробництва дають поняття про економічні умови
виробництва життєвих благ необхідних для прогресу людства. В той же час
вони дозволяють визначити єдине для всіх східців розвиток цивілізації
притаманну виробництву властивість, причому специфічну властивість. А з
іншого боку це дозволяє визначити те загальне що дасть можливість краще
і глибше побачити і зрозуміти існуючі відмінності що разгалужуют ці
східці суспільного розвитку. Вивчаючи виробництво треба чітко зрозуміти,
що його кінцевою метою є споживання. І тільки за умови нормального
вільного споживання виробництво може бути нормальним. Між виробництвом і
споживанням лежить складний, теоретичні суперечливий зв’язок, і при всій
важливості виробництва воно має сенс тільки в тому випадку якщо є вільне
споживання, бо вільне споживання мета і мотиви виробництва. Воно
визначає обсяг, структуру і якість суспільного виробництва. Споживання
матеріальних благ не однозначне, слід розрізняти продуктивне і особисте
споживання. Продуктивне споживання це є процес виробництва, де засоби
виробництва, що споживаються (знаряддя і предмети праці), а також
виробниче споживання сили людини, т.т. витрата його фізичної і духовної
сили. Особисте споживання воно навпроти відбувається не на виробництві,
а за його межами. Особисте споживання включає в себе споживання людьми
їжі, одягу, житла і т.д. В виробничому споживанні продукт створюється, а
в особистому – знищується. В виробництві споживають засоби виробництва,
а люди споживають предмети споживання. Взаємозв’язок між виробництвом і
споживанням взаємно зумовлюються т.т. виробництво визначає споживання,
але в той же час споживання визначає і виробництво. Виробництво породжує
потребу в вироблених продуктах, т.т. створює импульс споживання.
Виробництво завжди веде за собою споживання, визначальне в кінцевій
лічбі його обсяг і різноманітність, а споживання активно впливає на
виробництво. Припиняється виробництво речі непотрібної для споживання,
втратившої своє значення як корисного продукту. В той же час споживання
яких або продуктів вимагає подальшого їхнього створення і по мірі
задоволення старих потреб спонукає і викликає до життя нові потреби
людей. Зв’язуючими ланками між виробництвом і споживанням є розподіл і
обмін. Під розподілом слід розуміти розподіл вироблених матеріальних і
нематеріальних цінностей на принципі панівної форми привласнення, т.т.
власності. Як привласнюються продукти праці, яка частина з них іде на
продуктивне і особисте споживання, от ці питання складають зміст процесу
розподілу продуктів в будь-якому суспільному виробництві. Розподіл
активно впливає на виробництво, воно може сприяти зростанню виробництва
і в те же час воно може гальмувати це виробництво.

Обмін і розподіл входять безпосередньо в процес виробництва, а також
складають його істотні риси, і залежать, також, від безпосереднього
виробництва навіть в тих випадках, коли вони виходять за його кордони.

Будь-яке суспільне виробництво людської цивілізації для свого здійснення
повинно мати певні умови при яких процес виробництва міг б протікати
нормально. Цими умовами є:

відношення людини до природи;

відношення між людьми.

Для здійснення процесу виробництва необхідно три найпростіші моменти:

сама праця,

засоби праці,

предмет праці.

Праця – доцільна діяльність людини направлена на відділення речовини від
природи і пристосувння її до потреб людей. Праця це витрата і витрачання
робітничої сили людини в процесі створення матеріальних і нематеріальних
благ.

Робітнича сила – це сукупні фізичний і духовний хист людини що може бути
направлений на створення матеріальних і нематеріальних благ. Для
здійснення процесу праці людина створює і вживає для виробництва
знаряддя і засоби праці.

Засіб праці – це комплекс речей або річ з допомогою яких людина впливає
на природу.

Предмети праці – це матеріали або речовини дані природою, що наражаються
на вплив людини для пристосування їхн до задоволення потреб людей.

Чинники виробництва:

1) речовинний або об’єктивний чинник;

2) особистий або суб’єктивний чинник.

Політична економія, або політична наука (Economics), займається
дослідженням нормальної життєдіяльності людського суспільства; вона
вивчає ту сферу індивідуальних і суспільних дій, яка сильно пов’язана з
створенням і використанням матеріальних основ добробуту.

Отже, вона, з одного боку, являє собою дослідження багатства, а з іншої
– утворює частину дослідження людини. Людський характер формувалася в
процесі його повсякденної праці і повним впливом створюваних їм в цьому
процесі матеріальних ресурсів, причому в значно більшому ступені, ніж
під впливом будь-яких інших чинників, виключаючи релігійні ідеали; двома
великими силами що формували світову історію, були релігія і економіка.
Інколи на час возобладал палкий дух військових або людей мистецтва, але
ніде вплив релігійного і економічного чинників не оттеснялось на другий
план навіть на короткий термін, і майже завжди ці дві сили мали більше
значення, ніж всі інші, разом взятые. Релігійні мотиви сильнее
економічних, але їхній безпосередній вплив рідко розповсюджується на
настільки простору життєву сферу. Заняття, з допомогою якого людина
заробляє собі на життя, заповнює його мысли в течію подавляющего
більшості годин, коли його розум ефективно працює; саме в ці години його
характер формується під впливом того, як він використає свій хист в
праці, такі мысли почуття ця праця в ньому породжує і що складаються у
нього відношення з товаришами по роботі, работодавцями або його що
служать.

Дуже часто вплив, що виявляється на характер людини розміром його
прибутку, ледве чи менш – якщо взагалі менш, – ніж вплив, що виявляється
самим засобом здобування прибутку. Для повноти життя родини немає
великої різницї, складає чи її річний прибуток 1 млн. Р. Або 5 млн. Р.,
але дуже велика різниця між прибутком в 30 млн. Р. І в 150 млн. Р., бо
при 150 млн. Р. Родина володіє, а при 30 млн. Р. Не володіє
матеріальними умовами для нормального життя. Щоправда, в релігії,
родинних привязанностях і дружбі кожний бедняк може знайти додаток для
того свого хисту, що служать джерелом вищого щастя. Але умова, супутня
крайньої нищете, особливо в перенаселенных районах, можуть убити самые
кращі якості. Ті, кого називають ‘отбросами’ наших більших міст,
володіють дуже малими можливостями для дружби; їм неведомо приличия і
добропорядність, вони майже не знають згоди в родинному житті; часто і
релігія не одержує до них доступу. Немає сумніву, що їхн фізична,
умственная і моральна ущербность частково породжуються і іншими
причинами, окрім нищеты, але останнє служить головною причиною.

Окрім ‘отбросов’, існують багато людей як в місті, так і в селі, що
зростають, скудно питаясь і одеваясь, в житловій тісноті, че утворення
переривається із-за того, що їм потрібно рано починати трудиться заради
заработка, що, отже, в течію довгих годин зай працею, изнуряющим їхн
истощенный організм, а тому начисто позбавлені можливості розвивати свій
умственные хист. Вони не обов’язково ведуть нездоровую або нещасне
життя. Одержуючи радощі в своїх привязанностях до бога і людини і
володіючи, бути може, деякої природженої утонченностью почуттів, вони
можуть вести життя значно менш ущербную. Ніж життя багатьох, що
володіють більших матеріальним багатством. Але при всьому тому бедность
складає для них величезне, істинне зло. Навіть коли вони здорові, їхн
утомленность часто равносильна болю, розваг у них мало; коли же настає
хвороба, страждання, що породжуються бедностью, удесятеряются. І хоча
відчуття удовлетворенности може в більшій мірі приміряти їхн з цими
лихами, існують інші лиха з якими воно примірити їхн не в стані.
Перевантажені роботою і що залишалися недоучками, изнуренные і
изможденные, не що є спокою і дозвілля, вони позбавлені яких би не було
шансів повністю використати свій умственные хист.

Можна було очікувати, що наука, що є діла зі настільки важливими для
добробуту людства питаннями, залучить до собі увага багатьох
талантливейших мыслителей кожної епохи і виявиться тепер на подступах до
повної зрелости. Але в дійсності число учених- економістів було завжди
невелико по порівнянню зі складністю проблем, що цій науці надлежало
вирішувати, і в результаті вона всі ще перебуває майже в младенческом
стані. Одна з причин того полягає в недооценке впливу економічної науки
на досягнення вищого добробуту людини. В самій справі, наука, предметом
вивчення якої є багатство, часто представляється многим дослідникам на
перший погляд отталкивающей, бо ті, хто більше всього робить для
розширення кордонів пізнання, рідко пекутся про придбання багатства
заради нього самого.

Але ще одна причина такого відставання кроется в тому факті, що многие з
тих умов индустриальной життя, з тих засобів виробництва, розподілу і
споживання, якими займається сучасна економічна наука, виникли лише в
самое останній час. Щоправда, зміни в її змісті в деяких відношеннях не
настільки великі, як зміни в її формі, причому значно більше з сучасної
економічної теорії, ніж представляється на перший погляд, може бути
застосоване до умов відсталих народів. Але єдність в змісті, що
переховується за многообразием форм, виявити нелегко, а зміни в формі
призводили до того, що в всіх часи менш витягали користь з робіт своїх
попередників ніж вони могли б витягти, якщо б таких змін не була.

Економічні умови сучасного життя, незважючи на їхню більшу складність, в
багатьох відношеннях представляються більш ясними ніж умови колишніх
часів. Господарська діяльність більш чітко відділяється від інших
виглядів діяльності; права индивидуумов по відношенню до інших
индивидуумам і по відношенню до суспільства строже визначені; і, що
важнее всього, звільнення від влади звичаїв і розширення свободи
господарської діяльності, постійне заглядывание вперед і неустанная
предприимчивость придали більшу определенность і більше значення
побудительным мотивам, що регулюють відносні вартості різноманітних
речей і різноманітних виглядів праці.

Часто затверджують, що сучасні форми индустриальной життя відрізняються
від старих тем, що вони більш конкурентні. Але така характеристика не
зовсім задовільна. Точне значення поняття ‘конкуренція’, очевидно,
полягає в тому, що одна людина состязается з іншим, особливо при продажі
або покупці чого-або. Цей вигляд состязания тепер, певно, интенсивнее і
ширше розповсюджений, ніж раніше, однак це лише другорядне і, можна
навіть сказати, випадкове слідство докорінних особливостей
индустриальной життя.

Немає якого-або терміну, що належним образом характеризував ці
особливості. Вони полягають в тому, що виникли відома самостійність і
звичка кожного самому вибирати свій власний шлях, віра в власні сили;
осмотрительность і разом з тим швидкість в виборі рішень і судженнях;
звичка передбачати майбутнє і визначати курс дій з урахуванням дальніх
мети. Ці чинники можуть побуждать і часто побуждают людей конкурувати
друг з іншому, але, з іншого боку, вони можуть штовхати, а якраз в
нинішній час вони справді штовхають людей в направленні встановлення
співробітництва і створення всякого роду об’єднань – корисливих і
безкорисливих. Однак ці тенденції до колективної власності і до
колективної діяльності докорінно відрізняються від аналогічних тенденцій
в колишні часи, бо вони є не результатом звичаю, пасивної схильності до
об’єднання сил зі своїми соседями, а результатом вільного вибору кожним
индивидуумом такий лінії поведінки, що – після ретельного обдумывания –
представляється йому найбільш підхожої для досягнення його власних мети,
будь те корисливих або безкорисливих.

Термін ‘конкуренція’ віддає занадто більшим привкусом зла, він став
подразумевать відому частку егоїзму і байдужості до благополучию інших
людей. Щоправда, в колишніх формах виробництва спостерігалося менш
свідомої корыстолюбия, ніж в сучасних, але там було і менш свідомої
безкорисливості. Саме тверезий розрахунок, а не корыстолюбие складає
особливість сучасної епохи.

Сучасна епоха, певно, породила нові можливості для обману в торгівлі.
Прогрес знань відкрив нові засоби виробництва підробок, дозволив винайти
багато нових різновидів фальсифікацій. Виробник тепер намного отдален
від кінцевого споживача, а за його злочини не слідує настільки швидка і
сувора кара, що падає на голову приреченого жити і померти в рідному
селі людини, безчесно обманувшего свого сусіда. Можливості для
шахрайства тепер, безумовно більш численні, ніж раніше, однак немає
підстав вважати, що люди використають більшу частку таких можливостей,
нежели раніше. Навпроти, сучасні засоби торгівлі включають в себе
вошедшие в звичку принципи довіри, з одного боку, а з другий –
спроможність противостоять искушению обдурювати, спроможність не
властиву відсталим народам. Приклади простодушной правдивості і чесності
окремих осіб зустрічаються при всіх соціальних умовах, але ті, хто
намагався створювати господарські підприємства сучасного типу в
відсталій країні, виявляли, що вони вряд чи можуть вважатися на тубільне
населення при підборі людей на пости, що вимагають довіри. Виникає
значно більша необхідність в імпорті робітників для таких робіт, що
вимагають високих моральних якостей, ніж для робіт, що вимагають високої
кваліфікації і умственных хисту. Обман і шахрайство в торгівлі були в
середні сторіччя настільки широко розповсюджені, що просто поражаєшся,
що труднощі в тих часи породжувала безкарна злочинність.

На всіх стадіях цивілізації, в якій зміцнилася влада грошей, поети і
прозаики з насолодою живописали минуле, справжно ‘золоте сторіччя’, доки
мир не почувствовал на собі гне самий що ані на є матеріального золота.
°хн идиллистические картини були прекрасны, будили шляхетні мысли і
наміри, але дуже мало відповідали правді історії. Маленьким общинам з
найпростішими потребами, що щедра природа з лихвой задовольняла, ніколи
справді майже не приходилося предаваться турботам про свої матеріальні
потреби і искушению корисливих побуждений. Однак, коли нам вдається
проникнути в внутрішнє життя густонаселених країн, проживаючих вже в наш
час в примітивних умовах, ми виявляємо більше потреби, більше
корисливості, більше жорстокості, ніж можна було помітити на відстані;
разом з тим ми ніде не знайдемо більш широко розповсюджений комфорт,
сочетающийся з меншими стражданнями, ніж в сьогодняшньому західному
мирі. Не слідує таврувати цивілізацію, назвою, що припускає зло.

Бути може неправомірно розповсюджувати таку характеристику на поняття
‘конкуренція’, але фактично вона розповсюджується на нього. В самій
справі, коли конкуренція виноситься на суд, передусім підкреслюються її
антигромадські форми, що настільки важливі для підтримання енергії і
самодвижения, що припинення їхньої чинності може порушити стабільність
суспільного добробуту. Торговці або виробники, що виявляють, що їхн
конкурент пропонують товари по більш низькій ціні, що не принесуть їм
високий зиск, обурюються його вторгненням на ринок і скаржаться на
нанесений їм збитки, хоча цілком можуть виявитися, що люди, що набувають
дешеві товари, зазнають більшої потреби, ніж вони самі, і що енергія і
винахідливість їхнього суперника представляють собою виграш для
суспільства. В багатьох випадках ‘регулювання конкуренції’ – ця в оману
термін ,що ввозить, за яким переховується виникнення привілейованого
класу виробників, часто що використають свою колективну силу, щоб
перешкодити спробам здатної людини піднятися вище вище по суспільним
сходам і наздогнати їхн. Під прйменником подавления антигромадської
конкуренції вони позбавляють його можливості скласти собі нову кар’єру,
в результаті якої послуги, що надаються їм споживачам товару, виявляться
більшими ніж збитки, наносимый відносно маленькой групі осіб
незадоволених його конкуренцією.

Якщо конкуренції протиставляється активне співробітництво в
безкорисливій діяльності на загальне добро, тоді навіть кращі форми
конкуренції є відносно дурными, а її самые жорстокі і низькі форми
попросту мерзотними. В мирі, де всі люди були б цілком доброчесні,
конкуренції не було б місця, але те же самое відноситься і до приватної
власності і до всіх форм приватного права. Люди думали б тільки про свої
обов’язки, і ніхто не прагнув б отримати більшу, ніж у його соседей,
частку життєвих вигод і розкоші. Великі виробники легко могли б
дозволити собі переносити чуточку лишений і, отже, бажати своїм соседям
послабее, щоб вони, виробляючи менш, споживали більше. Зазнаючи радощі
від однієї цієї свідомості, вони стали б трудиться на загальне добро зі
всієї притаманної їм енергією, винахідливістю і винятковою ініціативою.
І людство победоносно продвигалось б вперед і вперед в своїй вічній
боротьбі з природою. Таков це ‘золоте сторіччя’, що можуть предвкушать
поети і мрійники. Але якщо тверезо підходити до справи, те більш ніж
безглуздо ігнорувати несовершенства, все ще властиві людській натурі.

Історія взагалі, історія соціалістичних експериментів в особливості
свідчить, що звичайні люди рідко здатні виявляти чисто ідеальний
альтруїзм в течію скільки-небудь тривалого часу; виняток складають лише
тих випадки, коли неукротимое рвение маленькой группки релігійних
фанатиків звертає матеріальні турботи в ніщо у порівнянні з вищою вірою.

Певно, навіть і тепер люди в стані значно більше вчиняти безкорисливих
вчинків, ніж вони звичайно вчиняють, і найвидатніша задача економіста
полягає в тому, щоб виявити, яким чином швидше і найбільш доцільно
навести в чинність і використати на загальне добро ця цінна якість
людини. Однак економіст не повинен осуджувати конкуренцію взагалі, без
всякого аналізу; він зобов’язаний дотримувати нейтральної позиції в
відношенні будь-якого її прояву, доки не переконається в тому, що
обмеження конкуренції, враховуючи реальні властивості людської натури,
не виявиться на практиці більш антигромадським, ніж сама конкуренція.

Можна зробити висновок, що термін ‘конкуренція’ не цілком придатний для
характеристики специфічних рис индустриальной життя сучасної епохи.
Необходим термін, що не зв’язаний з моральними властивостями, будь те
добрими або дурными, а відбиває той безсуперечний факт, що для торгівлі
і промисловості нашого часу характерні більша самостійність, більша
предусмотрительность, більш тверезий і вільний вибір рішень. Не існує
єдиного терміну, строго відповідного даної мети, але вираження свобода
виробництва і підприємництва, або, короче, економічна свобода, вказує
правильне направлення, і його можна вживати за неимением кращого.
Зрозуміло цей тверезий і вільний висновок укладає в собі можливість
деякого обмеження індивідуальної свободи, коли співробітництво або
об’єднання сулят найкращий шлях досягнення мети.

Економічна наука займається вивченням того, як люди існують,
розвиваються і про що вони думають в свойому повсякденному житті. Але
предметом її досліджень є головним чином ті побудительные мотиви, що
найбільш сильно і найбільш тривко впливають на поведінку людини в
господарській сфері його життя. Кожна скільки-небудь гідна людина віддає
господарської діяльності кращі свої якості, і тут, як і в інших
областях, він подвержен впливу особистих привязанностей, представлений
про долге і відданість високим ідеалам. Щоправда, самые здатні
винахідники і організатори засобів ,що вдосконалилися виробництва і
машин присвячують цій справі всі свої сили, рухомі скоріше шляхетним
духом змагання, нежели спрагою багатства як такого. Але при всім цьому
самым тривким стимулом до ведення господарської діяльності служить
бажання отримати за неї плату, що являє собою матеріальну винагороду за
роботу. Вона після цього може бути витрачена на егоїстичні або
альтруїстичні, шляхетні або низменные мету, і тут знаходить свій прояв
многосторонность людської натури. Однак побудительным мотивом виступає
певна кількість грошей. Саме цей певний і точний грошовий вимір самых
тривких стимулів в господарському житті дозволив економічній науці
далеко випередити всіх інші науки, що досліджують людини. Але економічну
науку не можна прирівняти до точних природних наук, бо вона має діло з
постійно тонкими властивостями ,що міняються, дуже людської натури.

Економічна теорія зовсім не затверджує, що люди эгоисты, або що вони
чересчур материалистичны, з обмеженим кругозором, цікавляться тільки
грошами і не дошкульні до всього іншого. Нічого цього не припускається,
коли ми говоримо, що люди прагнуть до можливо більшої чистої користі. В
дійсності всі залежить від того, як вони самі розуміють свої інтереси.
Деякі зазнають величезного задоволення, допомагаючи іншим. Є, нажаль, і
такі – певно, їхн трохи що одержують задоволення, шкодігнавши своїм
ближнім. Хто-те наслаждается виглядом квітучих троянд. Інші з
мисливством пустились б в спекуляцію міською нерухомістю.

Але якщо всі люди такі різні, те яким же образом, виходячи з однієї
тільки передумови про прагнення кожного задовольнити свої інтереси,
економічної теорії вдається щось пояснити або завбачити в їхній
поведінці? Хіба з цієї передумови слідує будь-що окрім того, що люди
завжди діють так, як хочуть, в ніж б не складалися їхні інтереси?

В дійсності люди зовсім не такі уж різні, як могло б показатися з
зроблених вище сопоставлений. Всім нам постійно вдається правильно
завбачувати вчинки цілком незнайомих людей – без цього нормальне життя в
суспільстві просто неможливе. Крім Того, в будь-якому суспільстві,
широко що використає гроші, майже кожна людина віддає перевагу мати їхн
побольше, тому що гроші поширюють можливості досягнення власних
інтересів (в ніж б вони не складалися). Остання обставина сильно
допомагає завбачувати людську поведінку.

Воно також виявляється надто корисним і в тих випадках, коли вимагається
вплинути на поведінку інших людей. Економічна теорія затверджує, що,
діючи в своїх власних інтересах, люди створюють можливості вибору для
інших і що суспільна координація є процес безперервного взаємного
пристосування до змін в чистій вигоді, що виникають в результаті їхньої
взаємодії. Це, звичайно, дуже абстрактне міркування.

PAGE

PAGE 10

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020