.

Державне регулювання економіки

Язык: русский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
73 824
Скачать документ

Державне регулювання економіки в умовах ринкового господарства являє
собою систему типових мір законодавчого, виконавчого і контролюючого
характеру, здійснюваних правовими державними заснуваннями і громадськими
організаціями з метою стабілізації і пристосування існуючої
соціально-економічної системи до умов, що змінюються.

В міру розвитку ринкового господарства виникали і загострювалися
економічні і соціальні проблеми, що не могли бути вирішені автоматично
на базі приватної власності. З’явилася необхідність значних інвестицій,
малорентабельних або нерентабельних із погляду приватного капіталу, але
необхідних для продовження відтворення в національних; галузеві і
загальногосподарські кризи, масове безробіття, порушення в грошовому
обігу, що загострився конкуренція на світових ринках потребували
державної економічної політика.

Об’єктивна можливість ДРЕ з’являється з досягненням визначеного
рівня економічного розвитку, концентрації виробництва і капіталу. У
сучасних умовах ДРЕ є складовою частиною процесу відтворення. Воно
вирішує різноманітні задачі, наприклад: стимулювання економічного
зростання, регулювання зайнятості, заохочення прогресивних зсувів у
галузевій і регіональній структурі, підтримка експорту. Конкретні
напрямки, форми, масштаби ДРЕ визначаються характером і гостротою
економічних і соціальних проблем у тієї або іншій країні в конкретний
період.

Об’єкти і цілі ДРЕ.

Об’єкти ДРЕ – це сфери, галузі, регіони, а також ситуації, явища й
умови соціально-економічного життя країни, де виникнули або можуть
виникнути труднощі, проблеми, не що дозволяються автоматично або що
дозволяються у віддаленому майбутньому, у той час як зняття цих проблем
настійно необхідно для нормального функціонування економіки і підтримки
соціальної стабільності.

Основні об’єкти ДРЕ це:

економічний цикл;

секторальна, галузева і регіональна структура господарства;

умови накопичення капіталу;

зайнятість;

грошовий обіг;

платіжний баланс;

ціни;

умови конкуренції;

соціальні відношення, соціальне забезпечення;

підготовка і перепідготовка кадрів;

навколишнє середовище;

зовнішньоекономічні зв’язки.

Суть державної антициклічної політики, або регулювання господарської
кон’юнктури, складається в тому, щоб під час криз і депресій стимулювати
попит на товари і послуги, капіталовкладення і зайнятість. Для цього
приватному капіталу даються додаткові фінансові пільги, збільшуються
державні витрати й інвестиції. У умовах тривалого підйому в економіці
країни можуть виникнути зростання імпорту і погіршення платіжного
балансу, перевищення попиту на робочу силу пропозицією і звідси
необгрунтований ріст заробітної плати і цін. У такій ситуації задача
ДРЕ-притормозити зростання попиту, капіталовкладень і виробництва, щоб
по можливості пригальмувати надвиробництво товарів і перенакопичення
капіталів.

У області галузевої і територіальної структури ДРЕ також відіграє
значну роль. Тут за допомогою фінансових стимулів і державних
капіталовкладень, забезпечуються привілейовані умови окремим галузям і
регіонам. У однім випадку підтримка надається тим галузям і одиницям
господарства, що знаходяться в стані затяжної кризи; в іншому випадку
заохочується розвиток нових галузей господарства і видів виробництва,
покликані призвести до прогресивних структурних зсувів усередині
галузей, між галузями і в усім народному господарстві, до підвищення
його ефективності і конкурентноздатності. Але також можуть прийматися
міри і по притармаживанию надмірної концентрації виробництва.

Найважливішим об’єктом державного регулювання економіки є
накопичення капіталу. Виробництво, присвоєння і капіталізації прибули
завжди служать головною ціллю господарської діяльності в ринковій
економіці. Створюючи додаткові стимули і можливості в різний час всім
інвесторам або окремим їхнім групам по галузях і територіям, що
регулюють органи впливають на економічний цикл і структуру.

Регулювання занятости-это підтримка нормального з погляду ринкової
економіки співвідношення між попитом і пропозицією робочої сили.
Співвідношення це повинно задовольняти потребу економіки в
кваліфікованих і дисциплінованих робітниках, заробітна плата яких
служить для них достатньою мотивацією до праці. Проте співвідношення
між попитом і пропозицією не повинно^ звістки до надмірного росту
заробітної плати, що може негативно відбитися на національній
конкурентноздатності. Небажане і різке зниження зайнятості веде до
збільшення армії безработных, зниженню споживчого попиту, податкових
надходжень, росту податків на посібники і небезпечно соціальним
наслідкам.

Особлива увага ГРЭ приділяє грошовому обігу. Основний напрямок
регулювання грошового обращения-это боротьба з інфляцією, що подає
серйозну небезпеку для економіки.

Стан платіжного балансу є об’єктивним показником економічного
здоров’я країни. В усіх країнах із ринковим господарством держава
постійно здійснює оперативне і стратегічне регулювання платіжного
балансу шляхом впливи на експорт і імпорт, прямування капіталів,
підвищення і зниження курсів національних валют, участь у міжнародній
економічній інтеграції.

Одним із головних об’єктів регулювання є ЦІНИ. Динаміка і
структура цін відбивають стан економіки. У той же час самі ціни сильно
впливають на структуру господарства, умови капіталовкладень, усталеність
національних валют.

Державні регулюючі інстанції ринуться впливати і на інші об’єкти
ГРЭ, наприклад, зацікавити приватні фірми в розвиток наукових
досліджень. Вивчаються й удосконалюються закони по конкуренції,
соціальному захисту, охороні навколишнього середовища.

Об’єкти ГРЭ різняться в залежності від рівня розв’язуваних ними
задач. Це такі ієрархічні рівні: рівень фірми; регіону; галузі;
сектори економіки ( промисловість, сільське господарство, послуги );
господарства в цілому; глобальний ( соціальні відношення, екологія );
наднаціональний ( економіко-політичне відношення з закордонними
країнами, інтеграційні процеси ).

ЦІЛІ ГРЭ.

Самою головною ціллю ГРЭ є економічна і соціальна стабільність і
зміцнення існуючого ладу усередині країни і за рубежем. Від цієї
головної цілі виникають множина конкретних цілей, без здійснення яких не
може бути досягнута головна ціль. Ці конкретні цілі нерозривно
пов’язані з об’єктами ГРЭ. Ціль, тобто вирівнювання економічного циклу,
спрямована на об’єкт. Удосконалювання галузевої і регіональної
структури господарства спрямована на секторальні і галузеві, регіональну
структури. Поліпшення навколишнього середовища спрямована на навколишнє
середовище. Частіше усього одна ціль не може бути досягнута поза
залежністю від інших. Наприклад, забезпечення додаткових
капіталовкладень на модернізацію вугільних шахт може бути
ціллю-посередником для: стабілізація і зниження витрат у вітчизняній
вуглевидобувній промисловості; зниження імпорту твердого палива і
поліпшення паливно-енергетичного балансу; підтримки зайнятості в галузі;
зняття в цих районах соціальної напруженості; надання тиску на ціни
нафтових і газових компаній. З цього випливає , що конкретні цілі
підпорядковуються головної цілі і взаємодіють між собою.

Засоби ГРЭ.

Засоби державного регулювання підрозділяються на адміністративні
й економічні.

Адміністративні засоби не пов’язані зі створенням додаткового
матеріального стимулювання або небезпекою фінансового збитку. Вони
базуються на силі державної влади і містять у собі міри заборони,
дозволи і примуса. Наприклад, уряд заборонило будувати підприємства в
межах Москви. Воно не збільшило податки або штрафи, а просто припинило
видачу ліцензій. Примусового заходи можна показати тим, що держава
ставить за обов’язок промисловим підприємствам організовувати на місцях
виробниче навчання, створювати побутові умови для робітників, зайнятих
на виробництві.

Адміністративні засоби регулювання в розвитих країнах із ринковою
економікою використовуються в незначних масштабах. Їхня сфера
діяльності обмежується в основному на охороні навколишнього середовища,
створення умов для соціально слабко захищених прошарків населення.
Основні інструменти державного
регулювання:

-фіскальна політика, тобто політика в області правових витрат і
податків;

-грошова політика;

-політика регулювання прибутків;

-соціальна політика;

-державне регулювання ціноутворення;

– зовнішньоекономічне регулювання.

Економічні засоби державного регулювання підрозділяються на засоби
грошово-кредитної і бюджетної політики. Самостійним комплексним
інструментом ГРЭ є державний сектор в економіці. Основні економічні
средства-это:

– регулювання дисконтної ставка ( дисконтна політика,

здійснювана центральним банком )

– встановлення і зміна розмірів мінімальних резер-

вов, котрі фінансові інститути країни зобов’язана хра-

нитка в центральному банку

-операції державних заснувань на ринку цінних

паперів, такі як емісія державних зобов’язань,

торгівля ними і погашення.

За допомогою цих інструментів держава ринеться змінити співвідношення
попиту і пропозиції на фінансовому ринку в потрібному напрямку. Пряме
державне господарське регулювання здійснюється засобами бюджетної
політики.

Головним інструментом мобілізації фінансових засобів для покриття
державних витрат є податки. Вони також широко використовуються для
впливу на діяльність суб’єктів господарства. Державне регулювання за
допомогою податків залежить у вирішальному ступені від вибору податкової
системи, висоти податкових ставок, а також від видів і розмірів
податкових пільг. Податки в ГРЭ грають дві ролі: а) це головне джерело
фінансування державних витрат б) це інструмент регулювання. Тому що в
задачу державних бюджетних органів входить не просто оподаткувати
податками джерела надходження, але і створити тонкий механізм впливу на
господарське поводження.

Особливе місце серед засобів ГРЭ, здійснюваних за допомогою
податків, займає прискорене амортизаційне списання основного капіталу
і пов’язані з ним утворення і реалізація схованих резервів, здійснювані
в рамках дозволи Міністерства фінансів. Прискорене амортизаційне
списання основного капіталу в сучасних умовах є головним засобом
стимулювання накопичення, структурних змін в економіці і важливому
інструменті впливу на господарський цикл, зайнятість. Змінюючи ставки і
порядок амортизаційного списання, державні регулюючі органи визначають
ту частину чистої прибули, що може бути звільнена від сплати податків
шляхом вмикання у витрати виробництва і потім перерахована в
амортизаційний фонд для фінансування надалі нових капіталовкладень.
Норми амортизації регулярно публікуються. Перед нами сильний важіль
державного регулювання інвестиція-звільнення прибутків від податків,
укриття їх в амортизаційному фонді і примусовому використанні для нових
капіталовкладень. Ефект прискореного списання основного капіталу має ще
ряд наслідків. Додаткове скорочення частки податків у прибутку за
рахунок того, що в міру зменшення балансового прибутку її
оподатковування через прогресивний характер податкових ставок
скорочується. Прискорене списання призводить до відриву балансової
вартості основних засобів від їхньої реальної ціни.

Варіювання норм прискореного амортизаційного списання основного
капіталу широко використовується у всіх розвитих країнах як засіб
державної кон’юнктури і структурної політики, а також для стимулювання
наукових досліджень і впровадження їхніх результатів у виробництво.
Ефект амортизаційних відрахувань добре заметен у роки сприятливої
кон’юнктури, коли період спаду і криз слабшає. Пільги по прискореному
амортизаційному списанню рівнозначні скороченню надходжень від податків
із прибутків у державний бюджет. Результатом може бути підвищення інших
податків або ріст державної заборгованості. У якості інструментів
державного регулювання використовуються і витрати бюджету на
господарські цілі. Це можуть бути державні кредити, субсидії, а також
витрати на закупівлю товарів і послуг у приватному секторі.

Державні капіталовкладення здійснюються значною мірою в державному
секторі економіки, що грає важливу роль у ГРЭ. Державний сектор містить
у собі комплекс господарських об’єктів, цілком або цілком приналежній
державі, функціонування котрих завжди вигідно для економіки країни, але
не вигідно з погляду приватного капіталу. У цілому державний сектор-это
об’єкти інфраструктури, що в основному не рентабельні, а також
підприємства в сировинних і енергетичних галузях, де потребуваються
величезні інвестиції, а оборотність капіталу повільна. Частина
державного сектора-это пакети акцій змішаних приватних-державних
компаній. Існування в умовах ринкового господарства секторів, що у
своїй діяльності керуються засадами, що відрізняються від принципів
приватних фірм, дозволяє використовувати ГС для рішення
загальнодержавних задач. Активно використовується ГС як засіб ГРЭ. У
умовах погіршення кон’юнктури, коли приватні капіталовкладення
скорочуються, інвестиції в ГС ростуть. У такий спосіб держава ринеться
протидіяти спасу виробництва і росту безробіття. ГС грає помітну роль у
державній структурної політика. Держава створює нові об’єкти або
розширює старі в тих галузях, куди приватний капітал перетікає
недостатньо. Державні фірми займаються і зовнішньою торгівлею, вивозом
капіталу за рубіж. ГС служить підвищенням ефективності народного
господарства в цілому і є одним з інструментів перерозподілу ВВП.

Також здійснюється і зовнішньоекономічне регулювання. Це міри
стимулювання експорту товарів, послуг, капіталів, науково-технічного
досвіду. Кредитування експорту, гарантирование експортних кредитів і
інвестицій за рубежем, введення або скасування мит у зовнішній торгівлі;
заходи для притягнення або обмеження доступу іноземного капіталу в
економіку країни, притягнення в країну іноземної робочої сили, участь у
міжнародних економічних організаціях, інтеграційних міждержавних
об’єднаннях. Окремі інструменти державного економічної політики можуть
употреблятся в різноманітних цілях, у різних сполученнях і з різною
інтенсивністю. У залежності від характеру цілей буде змінюватися місце
того або іншого інструмента в арсеналі засобів ГРЭ в конкретний період.

Державне економічне програмування.

Вищою формою ГРЭ є державне економічне програмування. Його
задача-комплексное використання в глобальних цілях всіх елементів ГРЭ.
В міру ускладнення задач стали формулювати короткострокові,
середньострокові і довгострокові задачі, визначати порядок їхній рішення
й органи, відповідальні за виконання цих рішення, виділяти необхідні
засоби і визначати порядок фінансування. Об’єктами таких цільових
програм звичайно є галузі; регіони; соціальна сфера; різноманітні
напрямки наукових досліджень. Програми бувають звичайні і надзвичайні.
Звичайні середньострокові общеэкокномические програми складаються, як
правило, на п’ять років із щорічним продовженням на один рік.
Надзвичайні програми розробляються в критичних ситуаціях, в умовах
кризи, масового безробіття, великої інфляції. Здійснюються вони, як
правило, засобами адміністративного регулювання. Практично у всіх
країнах із ринковою економікою здійснюються цільові програми. Це,
приміром, приватизація нових земель Східної Німеччини після приєднання
до ФРН. Суб’єктами економічного програмування є державні заснування,
відповідальні за упорядкування програм, їхній здійснення і контроль над
ними. Програми розробляються спеціальним державним органом або
міністерствами економіки і фінансів. Міністерство фінансів також
розробляє план фінансування програми. До розробки програм також широко
залучаються представники центрального банки, спілки підприємців,
торгово-промислові палати, профспілки. Програма і фінансовий план
щорічно затверджуються парламентом. Державне економічне програмування є
достатньо ефективним при рішення ряду господарських задач. У умовах
ринкової економіки програмування може бути тільки індикативним, тобто
носити цільовий рекомендаційно-стимулюючий характер, проте воно є
ефективним засобом рішення господарських задач різного рівня. Як
правило програми забезпечують соціально-економічний розвиток у бажаному
напрямку. Програмування дозволятити використовувати всі засоби ГРЭ й
уникнути суперечливості і несогласованности регулюючих заходів окремих
державних органів. Державне фінансове стимулювання, замовлення і
закупівлі в рамках економічних програм роблять помітний і нерівномірний
вплив на конкурентноздатність окремих підприємств, положення галузей,
регіонів, соціальних груп і викликають опори тих, чиї інтереси були
защемлені. Тому на державні органи, що програмують, надається усілякий
вплив, що відбиває суперечливі інтереси окремих груп.

Механізм державного регулювання політики цін.

Ціни є об’єктом постійної уваги і регулювання з боку держави. Ціни
є однієї з критичних точок економічного і соціально-політичного життя,
де зштовхуються інтереси споживачів і виробників, імпортерів і
експортерів. Вплив на ціни служить глобальним цілям ГРЭ, цілям
кон’юнктури і структурної політики, боротьбі з інфляцією, посилення
національної конкурентноздатності на світових ринках і зм’якшенню
соціальної напруженості. Вплив державного економічної політики на інші
об’єкти регулювання, у свою чергу, відбивається на процесах формування
цін. Конкретні акції в області цін можуть мати короткострокові або
навіть екстрені цілі, що можуть у даний конкретний момент не збігатися з
іншими цілями, але вони завжди служать генеральної цілі державного
регулювання-оптимізація темпів і пропорцій економічного розвитку і
стабілізації соціальної системи.

Класична політична економія розглядала ціни, що укладаються вільно
на ринку, як головний елемент механізму підтримки рівноваги між попитом
і пропозицією. Тарифи на послуги державних залізниць, пошти, телеграфу,
продаж продовольства з державних запасів у неврожайні роки, митна
політика і непряме оподатковування, що істотно впливає на внутрішні
ціни,-от не повний перелік мір державного регулювання цін. Спроби
регулювати ціни в умовах інфляції і кризи шляхом зовнішньоторговельної
політики виявилися неспроможними. До середини 30-х років у багатьох
розвитих країнах із ринковою економікою були прийняті закони, що надають
державі повноваження по впливі на ціни, аж до їхнього заморожування, і
державні заходи щодо впливу на ціни стали складовим елементом ГРЭ.
Державні заходи щодо регулювання цін можуть носити законодавчий,
адміністративний і судовий характер. Прийняті парламентами закони
створюють правову основу відношень між господарськими суб’єктами, а
також між ними і державою в сфері ціноутворення. Комплекс цих законів
являє собою цінове право. На основі цього права уповноважені державні
органи здійснюють адміністративну діяльність по регулюванню цін. Заходи
щодо регулювання цін здійснюють міністерства економіки, фінансів і
центральний банк. У кожній країні при уряді існують експертні комітети,
куди входять відомі спеціалісти. Комітети покликані консультувати
державні органи з питань цін і виражати свою думку з приводу цінових
законопроектів.

Спостереження і вплив на ціни.

Спостереження за цінами є первинною формою державної активності в цій
області. В даний час спостереження за цінами є основою , на якій
базуються всі державні акції в цій області. Спостереженням за цінами
займаються центральні статистичні керування. Самостійні дослідження
прямування цін часто проводять науково-дослідні центри профспілок,
спеціальні комісії з завдань міжнародних організацій.

Головна ціль спостереження за цінами з боку державних органів і
соціальних партнер-вимір росту вартості життя для визначення індексу
щорічного номінального підвищення заробітної плати і пенсій, а також для
з’ясовування впливу росту цін на витрати виробництва і національної
конкурентноздатності. Держава може впливати на ціни, вводячи або
отменяя кількісні і митні обмеження в зовнішній торгівлі, вступаючи в
інтеграційні спілки, змінюючи дисконтну ставка, варіюючи податки,
здійснюючи емісію грошей. Непрямий вплив на ціни роблять, по-существу,
усі державні регулюючі акції, якої б цілі вони ні служили.

Державне втручання здійснюється шляхом санкціонованого урядовими
органами завищення витрат виробництва через вмикання в собівартість
завищених амортизаційних списань і відрахування в інші фонди. У
результаті цього в цілих галузях виникають ситуації, коли “ витрати
підпирають ціну “, тобто розрахункові ( а не дійсні ) витрати
виробництва надаються на всіх підприємствах галузі в результаті
объявленых урядом пільг настільки високі, що підвищення цін стає
разумеющимся явищем, а тому що пільги поширюються на всю галузь, то
внутрішньогалузева конкуренція в умовах сприятливої кон’юнктури не може
бути достатньою перешкодою для росту цін.

Прямим державним втручанням у процес ціноутворення є державна
політика встановлення цін на так називані акцизні товари. Безпосередній
вплив на формування цін роблять державні субсидії. Один із видів таких
субсидий-ценовые-предусматривает зниження цін шляхом спеціальних доплат
виробнику або споживачу. Прямий вплив на ціни і лідерство в цінах має
місце в галузях, де частка держави в споживанні товарів і послуг значна,
наприклад, у військових галузях промисловості, у ряді подотраслей
будівництва. Урядові органи, приходячи постійними покупцями або
замовниками визначених видів товарів і послуг у приватних фірм,
установлюють за домовленістю з партнерами “конкретні ціни”, що стають
потім базовими цінами для галузі.

Ефективним засобом регулювання цін является податок із додаткової
вартості. Цей податок виробники включають у ціну товару або послуги, і
диференційовані зміни ставок цього податку безпосередньо впливають на
ціни. Особливим напрямком ГЭП є державний вплив на зовнішньоторговельні
ціни. Державне заохочення експорту, звільнення експортів від податків ,
а в деяких країнах -експортні субсидії, надання пільгових кредитів і
транспортних тарифів істотно відбиваються на умовах цінової конкуренції
на світовому ринку.

Встановлення фіксованих цін на товари і послуги.

Встановлення цін на мінеральну сировину, що добувається в державних
шахтах, на електроенергію з державних електростанцій і залізничний,
поштово-телеграфні тариф-приклад фіксації цін на товари і послуги
госсектора. Ці штучно занижені ціни і тарифи сприяють зниженню витрат
виробництва в приватному господарстві і підвищенню національної
конкурентноздатності за рахунок штучно зниженої рентабельності або
дефіцитності цих об’єктів державної власності. Фіксація цін або
встановлення меж їхній підвищення в недержавному секторе-типичное засіб
адміністративного господарського регулювання. Застосовується воно рідко
і, як правило, в умовах ринкового господарства є неефективним у
довгостроковому і навіть середньостроковому аспекті. Використовується
частіше усього у виняткових випадках у якості засоби ослаблення
соціальної напруженості. Контроль над цінами на визначені види товарів
здійснюється національними органами.

Етапи розвитку ГРЭ. Межа його ефективності.

У процесі свого розвитку ГРЭ вульгарно декілька етапів.

1. ) Створення загальних сприятливих умов для відтворення приватного
капіталу; зосередження зусиль держави на розробці трудового,
податкового, торгового, соціального законодавства, митної політики, на
забезпечення усталеності грошей. Будівництво і придбання об’єктів у
сировинних і инфраструктурных галузях.

2. ) Неузгоджені між собою акції антикризової і структурної
спрямованості, спроби впливати на зайнятість і ціни.

3. ) Експерименти з використанням грошово-кредитних і бюджетних засобів
регулювання господарства. Хвиля приватизації об’єктів державної
власності.

4. ) Перехід у ряді країн до галузевого і регіонального
середньострокового програмування; спроби підвищити дієвість ГРЭ шляхом
вивчення сумісності і взаемозамінності інструментів регулювання,
визначення їхньої ефективності.

5. ) Здійснення в усе більшому числі розвитих країн загальнодержавного
середньострокового програмування в сполученні з виробітком
довгострокових перспективних орієнтирів. Усе більш комплексне
використання інструментів регулювання.

6. ) Заходи для узгодження загальнодержавних середньострокових програм
на міждержавному рівні в рамках інтеграційних об’єднань.

На масштаби, інструменти й ефективність ГРЭ вирішальний вплив
зробили задача, що підвелися перед економікою окремих країн, матеріальні
можливості держави, відбиті в частці що перерозподіляється їм ВВП і в
абсолютних розмірах засобів, що воно може використовувати на ГРЭ, що
накопичується досвід і успіхи в наукових розробках проблем ГЭП в умовах
ринкового господарства. Поряд із загальнотеоретичними роботами з другої
половини 60-х років у розвитих країнах стало публікуватися усе більше
конкретних прикладних досліджень, присвячені кількісному аналізу
наслідків мір ГРЭ. Активізувалося і співробітництво вчених з урядовими
органами, відповідальні за прийняття економіко-політичних рішень.
Характер і напрямок наукових досліджень в області ГРЭ за останні
трьох-чотирьох десятиліття перетерпіли істотні зміни. Якщо на початку
50-х років обговорювалося питання: “ Регулювати або не регулювати
економіку? ”, те позднее-” Яка повинна бути ступінь цього регулювання?
З якими цілями, у яких напрямках і яких засобах треба регулювати? ”.
Проте можливості ГРЭ небезграничны. Економічною основою ГРЭ є частина
ВВП, що перерозподіляється через державний бюджет і позабюджетні фонди,
і державна власність. Ефективність ГЭП за інших рівних умов тим вище,
чим вище державні прибутки, чим велика частка ВВП перерозподіляється
державою, чим велику роль в економіці грає державний сектор. Але в
державних прибутків і в державного сектора є відносні межі росту.

Межа росту прибутку держави.

У 50-х, 60-х роках державні прибутки в найбільше розвитих країнах із
ринковою економікою виявляли загальну тенденцію до росту більш високими
темпами, чим показники ВВП і прибутки юридичних і фізичних осіб. В
даний час спостерігається обернена тенденція, тому що подальший ріст
оподатковування прибутків і капіталів підриває мотивацію підприємницької
діяльності, знижує стимули для інвестицій і може послужити поштовхом для
відтоку капіталів. Підвищення податків і зборів з осіб, що працюють по
найманню, фермерів і осіб вільних професій також не може продовжуватися
безмежно. Податки не можуть забирати в населення основну частину
прибутків. Державні прибутки без збільшення податків можуть зростати
навіть при деякому зниженні податкових ставок в умовах господарського
підйому. Існують визначені відносні межі росту державних прибутків:

– межа достатньої мотивації підприємницької діяльності;

– соціальні межі оподатковування осіб, що працюють по
найманню, і середніх прошарків;

– межа приросту ВВП .

Обмежено і можливості державної власності, тому що державний сектор
не може рости, захоплюючи всі нові позиції в ключових галузях
господарства, тому що це суперечить інтересам приватної власності.

Визначені межі має і ГРЭ, що заохочує самофінансування. Кінцевою
матеріальною основою самофінансування є валова прибуток-різниця між
ціною і дійсними витратами виробництва. Самофінансування здійснюється
як один із варіантів санкціонованого державою використання прибутків, а
можливості присвоєння прибутків і їхніх розмірів нерозривно пов’язані з
фазою відтворювального циклу, у якій знаходиться економіка країни. ГРЭ
за допомогою самофінансування базується на можливості штучно збільшувати
стимули для інвестицій під час спаду. Але діяльність держави в цій
області обмежена можливостями бюджету. У умовах погіршення кон’юнктури,
коли бюджетні прибутки скорочуються, а витрати на підтримку економіки
ростуть, воно змушено надавати фірмам додаткові інвестиційні пільги для
самофінансування і тим самим ще більше скорочувати свої прибутки.
Складовою частиною самофінансування є нерозподілені прибутки.
Заохочення росту частки нерозподілених прибутків на шкоду дивідендам теж
не безмежно. На шляху до цього коштують інтереси акціонерів. Одним із
найважливіших і діючих засобів ГРЭ і головним елементом самофінансування
є прискорене амортизаційне списання основного капіталу. Але і цей
діючий інструмент самий надається в сильній залежності від стана
кон’юнктури. У період кризи або депресії скорочується завантаження
виробничих потужностей і випуск продукції, а уряд дозволятити списувати
усе велику частину основного капіталу в амортизаційний фонд. Але
витрати і без того ростуть-утрудняються платежі покупців, розоряються
постачальники, ростуть витрати на збереження і збут продукції. Навіть
якщо амортизаційні відрахування розраховувати по старих нормах списання,
вони розкладаються на менше число одиниць продукції в зв’язку зі
скороченням виробництва. Можливості росту цін у кризовій ситуації якщо
не виключені, те істотно обмежені в порівнянні з періодами сприятливої
кон’юнктури. Зменшення валових прибутків може призвести до такого
положення, коли можливості укриття прибутків в амортизаційний фонд із
метою їхнього подальшого використання для фінансування інвестицій будуть
виключені, тобто урядові дозволи на збільшення частки списання основного
капіталу не будуть використані, тому що дозволені списання виявляться
більше дійсного прибутку. Все це можна висловити формулами:

А+Зпост+Зпер

П=Ц- —–,

У

де П-прибыль, Ц-цена одиниці продукції, А-амортизационные відрахування,
Зпост-другие постійні витрати, Зпер-переменные витрати, В-выпуск
продукції в натуральних одиницях.

При скорочення виробництва, що вимірюється коефіцієнтом К1, і при
припущення, що ціна залишається незмінної, формула виглядає так:

А+Зпост+К1*Зпер

П=Ц——-.

К1*У

У зв’язку з тим, що К1

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020