.

Відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 2997
Скачать документ

Реферат на тему:

Відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові

На роботодавця покладається відповідальність за шкоду, заподіяну
працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним із
виконанням трудових обов’язків (ст. 173 КЗпП).

Небезпечні та шкідливі умови праці можуть заподіяти шкоду працівникові,
а порушення його законних прав може призвести до моральних страждань,
втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагає від працівника додаткових
зусиль для організації свого життя. Відповідальність роботодавця перед
працівником полягає у відшкодуванні майнової та моральної шкоди. Порядок
її відшкодування визначається чинним законодавством (ст. 237-1 КЗпП).

Безпосередньо порядок відшкодування шкоди, заподіяної працівникам,
регулюється Законом України “Про охорону праці” від 14 жовтня 1992 року
в редакції від ЗО червня 1999 року та іншими нормативно-правовими
актами.

Під прямою дійсною шкодою, заподіяною працівникові незаконними діями
(бездіяльністю) роботодавця, слід розуміти втрачений працівником
заробіток за час вимушеного прогулу при незаконному звільненні,
переведенні на іншу роботу, затримці видачі трудової книжки при
звільненні, витрати, пов’язані з ушкодженням здоров’я внаслідок
трудового каліцтва чи професійної хвороби (втрачений заробіток,
придбання ліків, додаткове харчування, санаторно-курортне лікування,
відшкодування моральної шкоди тощо), та ін.

До протиправних дій роботодавця можна, зокрема, зарахувати
незабезпечення безпечних і нешкідливих умов праці, незаконні звільнення,
переведення працівника на іншу роботу та ін.

Нині створено цілу низку правових гарантій щодо забезпечення права
людини на працю. Зокрема, ст. 43 Конституції України встановлено, що
держава гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової
діяльності, а також можливість звернутися до суду за захистом прав і
свобод громадян.

Гарантії забезпечення права громадян на працю визначені у ст. 5-1 КЗпП,
а у ст. 22 КЗпП передбачено заборону необґрунтованої відмови у прийнятті
на роботу.

Групи випадків відповідальності роботодавця перед працівником зазначено
на рис. 14.16.

До першої групи залежно від характеру трудових відносин нале-жать
випадки, наведені на рис. 14.17.

• при виникненні трудових відносин: а) необґрунтована відмова
працівникові у прийнятті на роботу (ст. 22, 232 КЗпП); б)
необ-ґрунтована відмова в укладанні трудового договору особі,
за-прошеній на роботу в порядку переведення (ч. 3 ст. 24, ст. 232 КЗпП);

• при існуванні трудових відносин: а) порушення права працівни-ка на
виплату заробітної плати (ст. 115 КЗпП); незаконне відсто-ронення
працівника від роботи (ст. 46 КЗпП);

• при зміні трудових відносин: незаконне переведення працівника на іншу
роботу (ст. 235 КЗпП);

• при припиненні трудових відносин: а) неправильне формулю-вання причин
звільнення в трудовій книжці, що перешкоджало працевлаштуванню
працівника (ч. 3 ст. 235 КЗпП); б) у разі звільнення без законної
підстави чи встановленого порядку звільнення працівника (ч. 1 ст. 235
КЗпП); в) у разі затримки ви-дачі трудової книжки з вини роботодавця в
день звільнення пра-цівника (ст. 47 КЗпП, ч. 4 ст. 235 КЗпП); г) у разі
затримки вико-нання рішення органу про поновлення на роботі незаконно
звільненого або переведеного на іншу роботу працівника (ст. 236 КЗпП);
е) у разі невиплати з вини роботодавця належних звіль-неному
працівникові сум грошей (ст. 117 КЗпП).

До другої групи — незабезпечення роботодавцем належних, без-печних і
здорових умов праці при виконанні працівником трудових обов’язків —
належать випадки відшкодування працівникам заподі-яної роботодавцем
шкоди, зазначені на рис. 14.18.

До третьої групи належать інші випадки відповідальності робо-тодавця
перед працівником (рис. 14.19), а саме:

• порушення обов’язку щодо видачі працівникові довідки про роботу в
даній організації із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади,
часу роботи й розміру заробітної плати та заробітну плату (ст. 49 КЗпП);

• незаконне відсторонення працівника від роботи (ст. 44 КЗпП);

• незабезпечення збереження особистих речей працівника під час роботи (у
разі їх псування, знищення, крадіжки).

Роботодавець зобов’язаний, відповідно до ст. 47, 49 КЗпП, не тільки
відповідним чином оформляти трудові відносини. Його обо-в’язком є також
видача документів, які мають значення для працівників (трудова книжка,
довідка про його роботу на підприємстві, в установі, організації,
довідка про наявність стажу роботи, про заробітну плату тощо). Шкода,
заподіяна працівникові при порушенні роботодавцем цього обов’язку,
виражається в неможливості працевлаштування через відсутність трудової
книжки, у несвоєчасному призначенні пенсії, допомоги, інших виплат.

Згідно з Конституцією України, ст. 153 КЗпП, правилами внутрішнього
трудового розпорядку в організаціях повинні створюватися належні,
безпечні й здорові умови праці, відповідні умови для нормальної роботи.
Серед таких умов — створення в організаціях спеціальних місць, де
працівники під час роботи можуть залишити свої особисті речі.

Незалежно від того, як організовано зберігання особистих речей
працівників (обладнані спеціальні гардероби, кімнати зберігання речей
тощо), роботодавець зобов’язаний забезпечити збереження цього майна
працівника. Невиконання зазначеного обов’язку, що призвело до псування,
знищення або розкрадання особистих речей працівника під час роботи,
передбачає обов’язок відшкодування заподіяної шкоди.

Чинне трудове законодавство не містить норм, що передбачають пряму
відповідальність роботодавця у таких випадках. На практиці
використовуються відповідні статті ЦК України, які передбачають
відповідальність організації за шкоду, заподіяну з вини її працівників.

Відповідальність роботодавця за незабезпечення права працівника на
належні, безпечні й здорові умови праці регулюється ст. 173 КЗпП,
Законом України “Про охорону праці” від 14 жовтня 1992 p., Законом
України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності” від 23 вересня 1999 р., ЦК України та
іншими нормативно-правовими актами.

Список використаної літератури

Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. — Львів:
Вільна Україна, 1996.

Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І.
Чанишевої. — К.: Т-во “Знання”; КОО, 2000.

Трудовое право России: Учеб. для вузов / Отв. ред. Р. 3. Лиф-шиц, Ю. П.
Орловский. — М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998.

Трудовое право Украины: Учеб.-справ, пособие / Отв. ред. Г. И. Чанышева,
Н. Б. Болотина. — Харьков: Одисей, 1999.

Венедиктов В. С. Трудовое право Украины: Учеб. пособие. — Харьков:
Консум, 1998.

Вороніна Л. Сфера і порядок застосування контракту як особливої форми
трудового договору // Право України. — 1994. — № 11-12.— С. 32-34.

Голощапов С. А. Понятие, виды, причины, подведомственность трудовых
споров. — М.: ВЮЗИ , 1984. — Ч. I.

Гончарова Г., Жернаков В. Сфера укладання колективного договору // Право
України. — 2000. — № 8.

Давиденко Г. Зміни порядку розгляду індивідуальних трудових спорів //
Право України. — 1992. — № 7.

Давиденко Г І. Розгляд судами спорів, пов’язаних з укладанням, зміною і
припиненням трудового договору // Вісн. Верх. Суду України. — 1997. — №
3.

Єрьоменко В. Призначення на посаду: актуальні питання теорії і практики
// Право України. — 2000. — № 6.

Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і
цивільного права // Право України. — 2000. — № 7.

Жернаков В. В. Сфера дії трудового права: історичні та методологічні
аспекти. Правова держава. — К.: ІнЮре, 1998. — Вип. 9.

Заржщъкий О., Смирнов Д. Перспективи розвитку трудового права у
Конституції України // Право України. — 1997. — № 9. — С 39-41.

Клюев А. А., Маврин А. В. Трудовые споры. — М.: Профиздат, 1978.

Коссак С. Особливості участі третіх осіб у трудових справах // Право
України. — 1997. — №11.

Лазор Л. Підвідомчість трудових спорів, що виникають за результатами
атестації // Рад. право. — 1982. — № 8.

Лазор В. Про соціальну значимість трудового договору в ринкових
відносинах // Право України. — 2000. — № 7.

Лазор В. Юридична природа трудового договору у ринкових відносинах //
Право України. — 2000. — № 1.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020