.

Трудовий стаж і вислуга років (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
4 12880
Скачать документ

Реферат на тему:

Трудовий стаж і вислуга років.

План

1. Поняття “трудовий стаж “, його види і значення в пенсійному праві.

2. Нарахування стажу роботи для призначення трудових пенсій.

3. Вислуги років та її значення в пенсійному праві.

4. Докази трудового стажу.

1. Поняття “Трудовий стаж”, його види і значення в пенсійному праві.

Трудовий стаж у найзагальнішій формі визначається як тривалість трудової
діяльності працівника. Таке визначення вірне, але не конкретне.

До стажу роботи зазвичай включається час оплаченої суспільне корисної
діяльності; час виконання роботи (чи іншої суспільне корисної
діяльності) без оплати у трудовий стаж не включається (винятки
встановлено в багатьох випадках, наприклад, термін навчання у вищих
навчальних закладах тощо); при цьому правові форми оплати праці не мають
значення.

Загальний трудовий стаж — це загальна сумарна тривалість трудової та
іншої суспільне корисної діяльності, незалежно від перерв.

Спеціальний стаж — сумарна тривалість трудової чи іншої суспільне
корисної діяльності, відокремлена із загального стажу або за її змістом,
або за умовами праці, є підставою для призначення пенсії за вислугу
років.

Неперервний стаж — це тривалість неперервної праці працівника на тому
самому підприємстві, в установі, організації.

2. Нарахування стажу роботи для призначення пенсій.

Для призначення пенсій юридичне значення мають два види стажу: загальний
і спеціальний.

Загальний стаж — до нього включаються будь-яка робота, що виконувалася
на підставі трудового договору, на підприємствах, в установах,
організаціях і кооперативних незалежно від використаних форм власності
господарювання, а також на підставі членства в колективних,
сільгосппідприємствах, кооперативних незалежно від характеру й
тривалості роботи і тривалості перерв.

Трудовий стаж має одинакове значення для всіх соціальних груп.

Законом установлено правило про те, що до стажу роботи зараховується
будь яка праця, на якій працівник підлягає державному соціальному
страхуванню, це означає, що до пенсійного стажу включається
індивідуальна трудова діяльність громадян, у тому числі зайнятих у
колективних орендарів, у селянських (фермерських) господарствах, робота
за громадянсько-правовим договором, якщо сплачувалися страхові внески до
Пенсійного фонду.

Спеціальний стаж

Спеціальний стаж відокремлений за особливими умовами праці, у свою чергу
поділяється на два підвиди:

— стаж на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими й
тяжкими умовами праці (список №1);

— стаж на інших роботах з шкідливими й тяжкими умовами праці (список
№2).

Список виробництв, робіт, професій, посад і показників зі шкідливими й
тяжкими умовами праці затверджено постановою кабінету міністрів України
від 11 березня 1994 р.

3. Вислуга років та її значення в пенсійному праві.

Вислуга років — це особливий вид спеціального стажу окремих категорій
працівників, який передбачає пільгове пенсійне забезпечення у зв’язку з
утратою професійної працездатності й виходом на пенсію до настання віку,
який дає право на пенсію за віком. Вислуга років як норма — пільга, що
застосовується до конкретного обмеженого кола осіб:

— військовослужбовців і працівників органів внутрішніх справ;

— державних службовців;

— суддів і прокурорських працівників, працівників митних органів;

— окремих категорій спеціалістів народного господарства.

Вислуга строків служби військовослужбовцям і працівникам органів
внутрішніх справ, тобто тривалість служби у складі Збройних Сил України
чи органів внутрішніх справ України, встановлюється для:

— осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців
понадстрокової служби і військової служби за контрактом, осіб
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ – 20 років та
більше на день звільнення з армії чи органів внутрішніх справ;

— осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців
понадстрокової служби і військової служби за контрактом, а також осіб
середнього, старшого і вищого начальницького складу органів внутрішніх
справ, звільнених зі служби за віком, у зв’язку з хворобою чи
скороченням штатів, які до дня звільнення досягли 45-річного віку і
мають загальний трудовий стаж 25 календарних років та більше, з яких не
менше 12 років і 6 місяців складає військова служба чи служба в органах
внутрішніх справ.

Вислуга років державних службовців.

Вислуга років для них установлена Законом України “Про державну службу”
від 16 грудня 1993 p., a питання її нарахування регулюється спеціальним
нормативним актом “Про порядок нарахування стану державної служби”,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994р.

Державні службовці мають право виходу на пенсію за наявністю загального
трудового стажу для чоловіків — не менше 25, для жінок — не менше 20
років, у тому числі державні службовці — не менше 10 років.

Вислуга років суддів.

Цю вислугу встановлено законом України “Про статус суддів” (20), у якому
є норма: кожен суддя в разі відставки за власним бажанням, станом
здоров’я чи після закінчення строку повноважень має право на вибір
одержувати пенсію державного службовця чи щомісячне довічне грошове
утримання за стажу роботи на посаді судді не менше 20 років і досягнення
пенсійного віку.

Про вислугу років працівників прокуратури.

Відповідно до закону України “Про прокуратуру” (13) працівники
прокуратури, яким присвоєно класні чини, зі стажем роботи в органах
прокуратури 20 років та більше, мають право на пенсійне забезпечення за
вислугу років.

До стажу роботи, який дає право на пенсію за вислугу років слідчих
працівникам, зараховується весь час роботи в органах прокуратури, в тому
числі військової прокуратури на посадах:

– слідчого, начальника чи заступника начальника слідчого підрозділу
(відділу, частини), який безпосередньо проводить попереднє слідство;

– праця на зазначених посадах в органах в/с і служби безпеки України з
безпосереднім веденням попереднього слідства;

– частково оплачена відпустка жінкам із догляду за дитиною до досягнення
нею 3-річного віку.

Прокурорським працівникам до стажу роботи (у вислугу років)
зараховується:

– час роботи на прокурорських посадах, перелічених вище, в тому числі у
військовій прокуратурі;

– слідча робота в органах прокуратури, внутрішніх справ і служби безпеки
України, робота суддів;

– частково оплачена відпустка жінкам із догляду за дитиною до досягнення
3-річного віку.

Про вислугу років працівників (посадових осіб митних органів України).

Для них установлюється строк вислуги і вік виходу на пенсію:

– для жінок відповідно 20 років вислуги і 50 – річний вік, чоловіків –
25 років вислуги і 55 річний вік (62).

Право на пенсію за вислугу років, зараховується:

– час служби в митних органах на посадах, за зайняття яких посадовим
особам присвоюються персональні звання;

– час служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях колишнього
СРСР і України;

– час роботи у правоохоронних органах а також в органах державної
виконавчої влади і місцевого самоуправління;

– час роботи за межами України, якщо до цього особа працювала в митних
органах і мала персональне звання;

– час навчання в митних установах, а також в аспірантурі (докторантурі)
з відривом від праці не більше як на 3 роки і повернення на роботу в
митні органи;

– час відпустки за вагітністю, пологів і частково оплаченої відпустки з
догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.

Вислуга років окремих категорій спеціалістів народного господарства.
Коло спеціалістів установлене статтями 52, 54, 55 закону України “Про
пенсійне забезпечення”. До них, зокрема, належать (46, 59, 60, 67):

– окремі категорії працівників авіації та льотновипробувального складу;

– працівники освіти, охорони здоров’я і соціального захисту;

– спортсмени – заслужені майстри спорту і майстри спорту міжнародного
класу, члени збірних команд України;

– артисти;

– робітники локомотивних бригад;

– плавсклад суден морського, річкового флоту і флоту рибної
промисловості;

– механізатори (докери-механізатори);

– водії важких автомобілів, безпосередньо зайняті в технологічних
процесах на шахтах, у рудниках,

– розрізах і рудних кар’єрах, на вивезені вугілля, сланців, руди,
порід.;

– працівники (геороз) геологорозвідувальних експедицій;

– працівники, безпосередньо зайняті на лісозаготівлях і лісосплавів.

4. Докази трудового стажу.

Основним документом, який підтверджує трудову діяльність працівники (її
тривалість, характер тощо), є трудова книжка (64, 65).

Трудова книжка ведеться з 1939 р. на всіх працівників підприємств,
установ і організацій, а з 1965 р. – і на членів кооперативних
сільськогосппідприємств.

Запис у трудовій книжці служить доказом у разі, якщо його зроблено на
підставі документів.

На підтвердження військової служби, служби в органах державної безпеки
приймаються: військові квитки;

– довідки військових комісаріатів, військових частин і установ системи
Міністерства оборони, Деркомкордону, Головного управління командувача
Національної гвардії, Управління охорони вищих посадових осіб України,
органів управління інших військових формувань, що їх створила Верховна
Рада України, Служби безпеки;

– довідки архівних і військово-лікувальних установ.

Законодавець вказує на 2 причини відсутності документів:

1) у зв’язку з воєнними діями, стихійним лихом, аваріями, катастрофами
чи іншими надзвичайними ситуаціями;

2) у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, організації чи
відсутності архівних даних з інших причин.

Використана література

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

Закон України “Про пенсійне забезпечення”;

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

Закон України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ”;

Закон України “Про державну службу”;

Закон України “Про прокуратуру”;

Закон України “Про статус народного депутата України”;

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту”;

Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та
інших громадян похилого віку в Україні”;

Закон України “Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні”;

Закон України “Про зайнятість населення”;

Закон України “Про статус гірських населених пунктів в Україні”;

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020