.

Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
23 9431
Скачать документ

Реферат на тему:

Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку

Відповідно до ст. 142 КЗпП трудовий розпорядок в організації
визначається правилами внутрішнього розпорядку.

Внутрішній трудовий розпорядок — це правопорядок у сфері праці, що діє в
кожній організації.

Норми внутрішнього трудового розпорядку регулюють суспільні відносини з
приводу організації колективної праці між роботодавцем і трудовим
колективом (його органами), між роботодавцем та виборними органами
профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації.

Трудовий розпорядок охоплює систему нормативних актів, які регулюють
порядок здійснення трудової діяльності.

Нормативно-правові акти, що регулюють внутрішній трудовий розпорядок,
поділяються на дві групи:

• загальні (КЗпП України, закони України, укази Президента України,
Типові правила внутрішнього трудового розпорядку та ін.);

• спеціальні, які враховують специфіку окремих галузей господарювання, а
також особливості праці окремих категорій працівників (галузеві правила
внутрішнього трудового розпорядку, статути про дисципліну; положення про
дисципліну окремих категорій працівників тощо).

Основними правовими формами регулювання спільної праці конкретної
організації є правила внутрішнього трудового розпорядку, які поділяються
на три види (рис. 12.1).

Типові правила внутрішнього трудового (надалі — Типові правила) — це
нормативний акт загальної дії, в якому сформульовано основні положення,
що визначають внутрішній трудовий розпорядок. Типові правила
використовуються в частині, що не суперечить Конституції України та
чинному трудовому законодавству.

Галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку враховують специфіку
галузі щодо режиму праці та відпочинку, обов’язків працівників. Вони
затверджуються міністерствами і відомствами за погодженням з
відповідними профспілковими органами.

Внутрішній трудовий розпорядок на конкретному підприємстві, в установі,
організації визначається локальними (місцевими) правилами внутрішнього
трудового розпорядку (надалі — Правила), які затверджуються трудовими
колективами за поданням роботодавця або виборного органу профспілкової
організації на підприємстві, в установі, організації на основі Типових
правил.

Правила мають на меті врегулювати внутрішній трудовий розпорядок на
підприємствах, в установах, організаціях, без чого неможливо раціонально
використовувати робочий час, підвищувати продуктивність праці.

Правила внутрішнього трудового розпорядку організації — локальний
нормативний акт організації, що регламентує відповідно до чинного КЗпП
порядок прийняття та звільнення працівників, основні права, обов’язки й
відповідальність сторін трудового договору, режим роботи, час
відпочинку, застосовувані до працівників заходи заохочення і стягнення,
а також інші питання регулювання трудових відносин в організації.

Зауважимо, що правила внутрішнього розпорядку організації затверджуються
трудовим колективом за поданням роботодавця та виборного профспілкового
органу. В Російській Федерації правила внутрішнього трудового розпорядку
організації затверджуються роботодавцем з урахуванням думки
представницького органу працівників організації.

Структуру правил внутрішнього трудового розпорядку наведено на рис.
12.2.

У Правилах конкретизується порядок прийняття на роботу й звільнення з
роботи, основні обов’язки працівників та роботодавця, встановлюється
режим робочого часу й часу відпочинку, визначаються види заохочень за
успіхи в роботі, порядок їх застосування, порядок застосування
дисциплінарних стягнень.

Не можуть суперечити чинному трудовому законодавству: правила прийняття
й звільнення з роботи, заходи стягнення за порушення трудової
дисципліни, порядок їх застосування, зняття й оскарження.

До початку роботи за укладеним трудовим договором роботодавець
зобов’язаний ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового
розпорядку (ст. 29 КЗпП).

У деяких галузях для окремих категорій працівників, де порушення
трудової дисципліни можуть призвести до тяжких наслідків, діють статути
про дисципліну (транспорт, зв’язок та деякі інші) та положення про
дисципліну.

Статути та положення про дисципліну не замінюють правил внутрішнього
трудового розпорядку, вони виключають зі сфери дії цих Правил тих
працівників, на які поширюються статути, але в межах відносин, що
регулюються статутом. Так, Положення про дисципліну працівників
залізничного транспорту передбачає, що кожний працівник, на якого
поширюється його дія, зобов’язаний дотримуватися правил внутрішнього
трудового розпорядку.

Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту поширюється
на працівників, що забезпечують рух транспорту, але не поширюється на
працівників, які забезпечують його обслуговування.

Положення, статути про дисципліну відрізняються від правил внутрішнього
розпорядку особливостями правотворчої процедури (як правило, затверджені
постановою Кабінету Міністрів України), структурою (загальні положення,
заохочення, дисциплінарні стягнення), змістом (визначається коло осіб,
на які вони поширюються, обсяг дисциплінарної влади різних посадових
осіб тощо)

Існують особливості у змісті обов’язків працівників, які підпадають під
дію статутів та положень про дисципліну — у складі дисциплінарного
правопорушення вони можуть нести дисциплінарну відповідальність і за
проступки, які не випливають з неналежного виконання їхніх трудових
обов’язків.

Окремі елементи внутрішнього трудового розпорядку можуть вноситися до
законів України.

Основні трудові обов’язки сторін трудового договору. Сфера дії КЗпП
поширюється на всіх працівників, і відповідно у ст. 139 КЗпП визначено
основні обов’язки працівників, а в ст. 141 КЗпП — обо-в’язки
роботодавця. Обов’язки сторін трудового договору конкретизуються певними
документами (рис. 12.3).

Згідно зі ст. 139 КЗпП, працівники зобов’язані працювати чесно й
сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або
уповноваженого ним органу, дотримуватися трудової і технологічної
дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо
ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір.

Обов’язки працівників поділяються на дві групи (рис. 12.4).

Як зазначалося, згідно зі ст. 139 КЗпП працівники зобов’язані
дотримуватися трудової та технологічної дисципліни.

Дотримання технологічної дисципліни полягає в обов’язку працівника
виконувати технічні правила на виробництві.

Порушення працівником технологічної дисципліни є виробничим упущенням і
підставою для застосування дисциплінарного стягнення.

Основні обов’язки роботодавця визначено у ст. 141 КЗпП.

Роботодавець повинен чітко організувати працю працівників, створювати
умови для зростання продуктивності праці, забезпечувати трудову та
виробничу дисципліну, неухильно дотримуватися законодавства про працю й
правил охорони праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників,
поліпшувати умови їх праці та побуту.

Обов’язки роботодавця мають як юридичний, так і моральний характер.

Правове регулювання трудової дисципліни державних службовців
здійснюється відповідно до Закону України “ Про державну службу”, якщо
інше не передбачено законами України.

Заохочення та порядок їх застосування. У правових нормах встановлено
систему стимулювання сумлінної праці: підстави заохочення, види
заохочень, порядок їх застосування, переваги та пільги для працівників,
які успішно й сумлінно виконують свої трудові обов’язки.

У правовому розуміння заохочення — це публічне визнання трудових заслуг,
відзначення, нагородження як окремих працівників, так і трудових
колективів.

Чинним трудовим законодавством встановлено дві форми заохочення
працівників (рис. 12.5).

У ст. 143 КЗпП не дається приблизного переліку заохочень за успіхи в
роботі, встановлено, що до працівників підприємств, установ, організацій
можуть застосовуватись будь-які форми заохочення, що містяться у
затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього трудового
розпорядку.

Встановлено переваги та пільги для працівників, які успішно й сумлінно
виконують свої трудові обов’язки (ст. 145 КЗпП).

Підставою для заохочення є успіхи в роботі працівника та трудові
заслуги. Види заохочень за успіхи в роботі наведено на рис. 12.6.

Застосування заохочень віднесено до сфери локального правового
регулювання. У локальних Правилах можуть встановлюватися види заходів
заохочення, що наведені на рис. 12.7.

Ширший перелік заохочень зазначено у статутах і положеннях про
дисципліну. Так, у Дисциплінарному статуті прокуратури України до
заохочень належать:

1) подяка; 2) грошова премія; 3) подарунок; 4) цінний подарунок; 5)
дострокове присвоєння класного чину або підвищення в класному чині; 6)
нагородження нагрудним знаком “Почесний працівник прокуратури України”1.

За особливі заслуги в роботі працівники прокуратури можуть бути
представлені до відзначення державними нагородами і присвоєння почесного
звання “Заслужений юрист України”.

За зразкове виконання службових обов’язків та ініціативність у роботі
для працівників залізничного транспорту встановлюються додаткові види
заохочення: присвоєння звання кращого працівника за фахом; нагородження
нагрудним значком; нагородження нагрудним знаком “Почесному
залізничнику”2. Допускається одночасне застосування кількох видів
заохочення.

До Статуту про дисципліну працівників зв’язку включено додатково такий
захід заохочення, як нагородження нагрудним знаком “Почесна відзнака
Міністерства зв’язку України”.

Порядок застосування заохочень. Згідно зі ст. 144 КЗпП, заохочення
застосовуються роботодавцем разом або за погодженням з виборним
профспілковим органом підприємства, установи, організації.

Мета заохочення — не тільки стимулювати працівників до подальших успіхів
у роботі. Це також стимул до сумлінного виконання трудових обов’язків
іншими працівниками. Виборний орган профспілкової організації бере
участь у визначенні працівників, до яких застосовуються заохочення.

Зауважимо: трудові колективи наділені правом самостійно висувати
працівників для морального та матеріального заохочення.

Допускається поєднання кількох видів заохочень. Наприклад, працівникові
може бути оголошена подяка і вручено цінний подарунок. Доцільно
поєднувати матеріальні та моральні заохочення.

Потрібно зазначити, що протягом строку дії дисциплінарного стягнення
заохочення до працівників не застосовуються. Своєрідним заохоченням
таких працівників є зняття дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не
допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе
як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте достроково (ст. 151
КЗпП).

Заохочення оголошуються наказом (розпорядженням) в урочистій обстановці
й заносяться до трудових книжок працівників згідно з правилами їх
ведення.

Переваги і пільги для працівників, які успішно й сумлінно виконують свої
трудові обов’язки. Працівникам, які успішно й сумлінно виконують свої
трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги та пільги у сфері
соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування (путівки до
санаторіїв та будинків відпочинку, поліпшення житлових умов тощо). Таким
працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.
Просування по роботі оформляється як переведення на іншу, більш
кваліфіковану роботу, вищу посаду чи зарахування до кадрового резерву.
Так, відповідно до ст. 27 Закону України “Про державну службу”,
просування по службі державного службовця здійснюється шляхом зайняття
більш високої посади на конкурсній основі, крім випадків, коли інше
встановлено законами України та Кабінетом Міністрів України, або шляхом
присвоєння державному службовцеві більш високого рангу. Державний
службовець має право брати участь у конкурсі на заміщення вакантної
посади. Переважне право на просування по службі мають державні
службовці, які досягай найкращих результатів у роботі, виявляють
ініціативність, постійно підвищують свій професійний рівень і зараховані
до кадрового резерву. Кадровий резерв для державної служби створюється з
метою заміщення посад державних службовців, а також для просування їх по
службі. До кадрового резерву зараховуються професійно підготовлені
працівники, які успішно справляються з виконанням службових обов’язків,
виявляють ініціативу, мають організаторські здібності й необхідний
досвід роботи. Порядок формування й організація роботи з кадровим
резервом регулюється Положенням про формування кадрового резерву для
державної служби. Порядок формування кадрового резерву керівників
державних підприємств, установ та організацій регулюється Положенням про
формування кадрового резерву керівників державних підприємств, установ і
організацій.

Заохочення за особливі трудові заслуги. За особливі трудові заслуги
працівників представляють у вищі органи до заохочення, до нагородження
орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними значками і до
присвоєння почесних звань і звання кращого працівника за даною професією
(ст. 146 КЗпП).

Закон України “Про державні нагороди України” від 16 березня 2000 року
встановлює державні нагороди України для відзначення громадян за
особисті заслуги перед Україною.

Державні нагороди України (далі — державні нагороди) є вищою формою
відзначення громадян за видатні заслуги у розвитку економіки, науки,
культури, соціальної сфери, захисті Вітчизни, охороні конституційних
прав і свобод людини, державному будівництві та громадській діяльності,
за інші заслуги перед Україною.

Державні нагороди України подано на рис. 12.8.

Найвищою відзнакою в Україні є звання Герой України. Це зван-ня
присвоюється громадянам України за здійснення визначного геройського
вчинку або визначного трудового досягнення. Герою України вручається
орден “Золота Зірка” за здійснення визначного геройського вчинку або
орден Держави — за визначні трудові досягнення.

Державними нагородами можуть бути нагороджені громадяни України,
іноземці та особи без громадянства.

Нагородження державними нагородами провадиться указом Президента
України. Нагородженому вручається державна нагорода та документ, що
посвідчує нагородження нею.

Види орденів, що встановлюються в Україні, наведено на рис. 12.9.

Зауважимо: орденом княгині Ольги I, II, III ступеня відзначають жінок за
визначні заслуги в державній, виробничій, громадській, науковій,
освітянській, культурній, благодійницькій та інших сферах суспільної
діяльності, вихованні дітей у сім’ї.

В Україні встановлюються медалі, перераховані на рис. 12.10.

Почесні звання України присвоюються особам, які працюють у відповідній
галузі економічної та соціально-культурної сфери, як правило, не менше
десяти років, мають високі трудові досягнення та професійну
майстерність, якщо інше не встановлено положенням про почесне звання
України.

Почесне звання “Народний артист України”, “Народний архітектор України”,
“Народний художник України” може присвоюватися, як правило, не раніше
ніж через десять років після присвоєння відповідно почесного звання
“Заслужений артист України”, “Заслужений архітектор України”,
“Заслужений художник України” (рис. 12.11).

Встановлюються також такі почесні звання України: “Заслужений працівник
транспорту України”, “Заслужений працівник охорони здоров’я України”,
“Заслужений працівник освіти України”, “Заслужений журналіст України” та
інші.

Для попереднього розгляду питань, пов’язаних з нагородженням державними
нагородами, при Президентові України утворюється Комісія з державних
нагород та геральдики, яка є дорадчим органом і працює на громадських
засадах.

Персональний склад зазначеної Комісії та порядок її роботи визначаються
Президентом України.

Список використаної літератури

Бойко М. Д. Трудове право України. Навч. посіб. — К.: Олан, 2002.

Венедиктов В. С. Конспект лекций по трудовому праву Украины: Учеб.
пособ. для высш. учеб. заведений. — Харьков: Кон-сум, 1998.

Гирич О. Г. Трудове право: Курс лекцій: Для студ. юрид. вузів та
факультетів. — К.: Вілбор, 1999.

Житецъкий В. П., Джигирей В. С, Мельников О. В. Основи охорони праці. —
5-те вид., доп. — Підручник. — Львів: Афіша, 2001.

Людина і праця: Довідник з правових питань / Уклад. І. П. Козинцев, Л.
А. Савченко. — К.: Юрінком Інтер, 1997.

Прокопенко В. I. Практикум з трудового права України: Навч. посіб.
—Харків: Консум, 1999.

Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. — Харків: Консум,
1998. 143

Российское трудовое право: Учеб. для вузов / Под ред. А. Д. Зайкина. —
М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998.

Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. — Львів:
Вільна Україна, 1996.

Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І.
Чанишевої. — К.: Т-во “Знання”; КОО, 2000.

Трудовое право России: Учеб. для вузов / Отв. ред. Р. 3. Лиф-шиц, Ю. П.
Орловский. — М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998.

Трудовое право Украины: Учеб.-справ, пособие / Отв. ред. Г. И. Чанышева,
Н. Б. Болотина. — Харьков: Одисей, 1999.

Венедиктов В. С. Трудовое право Украины: Учеб. пособие. — Харьков:
Консум, 1998.

Вороніна Л. Сфера і порядок застосування контракту як особливої форми
трудового договору // Право України. — 1994. — № 11-12.— С. 32-34.

Голощапов С. А. Понятие, виды, причины, подведомственность трудовых
споров. — М.: ВЮЗИ , 1984. — Ч. I.

Гончарова Г., Жернаков В. Сфера укладання колективного договору // Право
України. — 2000. — № 8.

Давиденко Г. Зміни порядку розгляду індивідуальних трудових спорів //
Право України. — 1992. — № 7.

Давиденко Г І. Розгляд судами спорів, пов’язаних з укладанням, зміною і
припиненням трудового договору // Вісн. Верх. Суду України. — 1997. — №
3.

Єрьоменко В. Призначення на посаду: актуальні питання теорії і практики
// Право України. — 2000. — № 6.

Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і
цивільного права // Право України. — 2000. — № 7.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020