.

Працівники як суб’єкти трудового права

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 2655
Скачать документ

Працівники як суб’єкти трудового права

Основними суб’єктами трудового права є сторони трудового відношення —
працівник і роботодавець.

Як уже зазначалося, трудове право регулює працю найманих працівників.
Згідно з ч. 2 ст. 1 Закону України “Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)” від 3 березня 1998 p. (Відомості Верховної
Ради України. — 1998. — №34. — Ст. 227) найманий працівник — фізична
особа, яка працює за трудовим договором на підприємстві, в установі й
організації, в їх об’єднаннях або у фізичних осіб, які використовують
найману працю.

Як сторона трудового правовідношення працівник володіє трудовою
правосуб’єктністю. Необхідно сказати, що фактична здатність до праці та
здатність до праці як категорія юридична, тобто трудова
правосуб’єктність, поняття не тотожні. Фактична здатність до праці
виникає набагато раніше трудової право-суб’єктності, про наявність якої
можна говорити тоді, коли у громадянина виникає здатність до
систематичної, врегульованої нормами права праці. На відміну від
цивільного права трудова правоздатність і дієздатність виникають
одночасно.

Трудова правосуб’єктність (правоздатність і дієздатність) працівників
виникає за загальним правилом з 16 років. Із згоди одного з батьків або
особи, яка його замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу особи,
що досягли 15 років.

Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийом на
роботу учнів з 14 років в порядку, передбаченому ст. 188 КЗпП України.
Крім вікового критерію, трудову правосуб’єктність характеризує і
вольовий критерій. Не є суб’єктами трудового права особи, визнані судом
недієздатними.

На Заході трудова правоздатність, як правило, виникає раніше трудової
дієздатності — з 15—16 років, тобто з досягненням мінімального віку
прийому на роботу. Трудова дієздатність набувається з 18 років, а в
деяких країнах — з 21 року (Киселев И.Я. Цит. раб. — С. 52).

Слід врахувати, що в окремих випадках законодавство про працю України
встановлює граничний вік для виконання деяких робіт. Наприклад, ст. 23
Закону України “Про державну службу” встановлений граничний вік
перебування на державній службі — 60 років для чоловіків і 55 років для
жінок (ці обмеження не поширюються на осіб, які обрані на виборні посади
відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”). У
разі необхідності керівник державного органу за погодженням з
Начальником Головного управління державної служби при Кабінеті Міністрів
України може продовжити термін перебування на державній службі, але не
більш ніж на 5 років. Однак цей та інші випадки, передбачені
законодавством, — винятки із загального правила.

Разом з тим здатність виконувати певну роботу може бути в деяких
випадках обмежена не тільки віком, але й станом здоров’я, статтю. Так, у
ст. 9 Основ законодавства України про охорону здоров’я, прийнятих
Верховною Радою України 19 листопада 1992 p., встановлені обмеження прав
громадян, пов’язані зі станом їхнього здоров’я. У ч. 1 передбачено, що
на підставах і в порядку, передбачених законами України, громадяни
можуть бути визнані тимчасово або постійно не придатними за станом
здоров’я до професійної або іншої діяльності, пов’язаної з підвищеною
небезпекою для оточуючих, а також з виконанням певних державних функцій.
У ст. 190 КЗпП міститься норма про заборону залучення осіб, молодших 18
років, до важких робіт і робіт зі шкідливими або небезпечними умовами
праці, а також підземних робіт. Фактична здатність виконувати певну
роботу або займатися певною трудовою діяльністю може обмежуватися судом
(ст. 31 КК України). Зокрема, в разі скоєння громадянином певного
злочину суд може позбавити його на строк до 5 років права займати
виборні посади у громадських організаціях, державні посади, заборонити
займати інші посади або займатися певною діяльністю. Однак це може бути
лише часткове і тимчасове обмеження трудової правосуб’єктності. Повне
позбавлення трудової правосуб’єктності не допускається. Крім того,
власник підприємства вправі запроваджувати обмеження щодо зайняття
посад, пов’язаних із безпосередньою підпорядкованістю або
підконтрольністю, для близьких родичів чи свояків (ст. 25-1 КЗпП).

Певні обмеження передбачено законодавством про працю, які направлені на
охорону здоров’я працівника на виробництві. Згідно з ч. 5 ст. 24 КЗпП
забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому
запропонована робота протипоказана за станом здоров’я. Для певних
категорій працівників власник зобов’язаний створити пільговий режим
праці. Зокрема, особливий характер має право-суб’єктність інвалідів.
Згідно із КЗпП (ст. 172 та ін.) у випадках, передбачених законодавством,
на власника покладається обов’язок створити пільгові умови праці таким
працівникам, встановити скорочений або неповний робочий час,
організувати навчання, перекваліфікацію та працевлаштування.

Розвиток ринкових відносин приніс нові тенденції щодо формування попиту
на ринку праці, які у свою чергу відбиваються на трудовій
правосуб’єктності громадян. Чітко прослідковується нехтування
працівниками старшого віку. Сьогодні досить часто в оголошеннях про
підбір кадрів можна зустріти цілий ряд вимог, не передбачених
законодавством, встановлених фірмами, приватними підприємствами та ін.
Так, в оголошеннях про вакансії кадрового агентства “Робота і навчання”
вказані вікові вимоги до претендентів — до 35, 40, 45, 50 років;
конкретно обумовлюється стать, причому якщо жіноча, то саме дівчина до
28—30 років, претенденти чоловічої статті — бажано до 35, 40, 45 років.
Набули явного визнання реальні знання не тільки за фахом, але й
іноземної мови, комп’ютера. Нарешті, у кадрових пропозиціях прямо
вимагається певна “еталонна” зовнішність. Наприклад, вимоги до кандидата
на посаду адміністратора престижного салону наступні: вища освіта,
вільне володіння англійською мовою, ПК, досвід роботи на аналогічній
посаді не менше 1 року, презентабельна зовнішність, дівчина до 28—30
років, оплата – 200 у. о. (Персонал. – 1998. – №4. – С. 65).

4

8

$

Iе відбитися певним чином на рівні його пенсійного забезпечення: такий
громадянин не матиме права на трудову пенсію, яка формується у рамках
загальнообов’язкового пенсійного страхування. Однак будь-яка
непрацездатна особа має право на соціальну допомогу, розмір якої,
звичайно, нижчий, ніж розмір трудової пенсії.

Обсяг трудової правосуб’єктності складають трудові права та обов’язки
працівника. Найважливіші трудові права працівника названі в ст. 43—45
Конституції України, статті 23, 24 Загальної декларації прав людини,
прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 p., Міжнародному
пакті про економічні, соціальні й культурні права 1966 p. і деяких інших
міжнародно-правових актах.

Основні трудові права працівників закріплені в ст. 2 КЗпП: право на
працю, на відпочинок, на здорові й безпечні умови праці, на об’єднання в
професійні спілки і на вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів) у встановленому законом порядку, на участь в управлінні
підприємством, установою, організацією, на матеріальне забезпечення в
порядку соціального страхування в старості, а також у разі хвороби,
повної або часткової втрати працездатності, на матеріальну допомогу в
разі безробіття, на право звернення до суду для вирішення трудових
спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади,
крім випадків, передбачених законодавством, та інші права, встановлені
законодавством.

Держава забезпечує рівність трудових прав усіх громадян незалежно від
походження, соціального і майнового стану, расової та національної
приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань,
роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин.

Згідно із ст. 139 КЗпП працівники зобов’язані працювати чесно і
сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або
уповноваженого ним органу, дотримуватися трудової і технологічної
дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо
ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір.

Чинним трудовим законодавством передбачено гарантії здійснення
працівниками своїх прав і відповідальність за виконання трудових
обов’язків. Гарантії трудових прав встановлені при прийомі на роботу,
зміні трудового договору, його припиненні.

Гарантії в одних випадках попереджають порушення зобов’язаними
суб’єктами трудових прав, в інших — встановлюють межі дій зобов’язаних
осіб, у третіх — забезпечують можливість своєчасного оскарження дій, що
порушують зазначені права, у четвертих — забезпечують компенсацію
матеріальної шкоди, викликаної їх порушенням за рахунок винних осіб
(див. Трудовое право: Учебник. — М.: “Статус ЛТД+”. 1996. – С. 60).

Так, до гарантій здійснення права на працю відносяться норми, що
регулюють діяльність державної служби зайнятості, яка створюється для
реалізації державної політики зайнятості населення, професійної
орієнтації, підготовки і перепідготовки, працевлаштування і соціальної
підтримки тимчасово непрацюючих громадян.

Чинне законодавство про працю забороняє необгрунтовану відмову в
прийнятті на роботу, надає громадянам право його оскарження в судовому
порядку, передбачає можливість переведення працівника на іншу роботу
тільки за згодою працівника, обмежує звільнення працівника з ініціативи
власника або уповноваженого ним органу, передбачає необхідність
отримання власником попередньої згоди профспілкового органу, крім деяких
випадків.

Право займатися трудовою діяльністю згідно із Законом України “Про
правовий статус іноземців” від 4 лютого 1994р. (Відомості Верховної Ради
України. — 1994. — №23. — Ст. 161) мають також іноземці. Згідно із ст. 8
Закону іноземці мають рівні з громадянами України права та обов’язки в
трудових відносинах, якщо інше не передбачене законодавством України і
міжнародними договорами України.

Іноземці, які постійно проживають в Україні, мають право працювати на
підприємствах, в установах і організаціях або займатися іншою трудовою
діяльністю на підставах і в порядку, встановлених для громадян України.

Іноземці, які іммігрували в Україну для працевлаштування на певний
термін, можуть займатися трудовою діяльністю відповідно до отриманого у
встановленому порядку дозволу на працевлаштування. Такий дозвіл
оформляється і видається Державним центром зайнятості Міністерства праці
та соціальної політики України або за його дорученням відповідними
центрами зайнятості Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя для роботи на підприємстві, в установі, організації, які
запросили іноземця на певну посаду (за фахом) відповідно до Порядку
оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на
працевлаштування в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 1 листопада 1999 p. №2028 (Урядовий кур’єр. — 1999. – 8
грудня).

Іноземці не можуть призначатися на окремі посади або займатися певною
трудовою діяльністю, якщо відповідно до законодавства України
призначення на ці посади або заняття такою діяльністю пов’язане з
приналежністю до громадянства України. Так, згідно зі ст. 4 Закону
України “Про державну службу” право на державну службу мають громадяни
України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової
і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних
переконань, місця проживання, які здобули відповідну освіту і професійну
підготовку і пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір, або за
іншою процедурою, передбаченою Кабінетом Міністрів України. Іноземець не
може бути нотаріусом в Україні (ч. 1 ст. З Закону України “Про
нотаріат”).

Особливо регулюється працевлаштування іноземців в Україні відповідно до
деяких міжнародних договорів України. Так, порядок працевлаштування
громадян Російської Федерації в Україні передбачено Угодою між Урядом
України і Урядом Російської Федерації про трудову діяльність і
соціальний захист громадян України і Росії, які перебувають за межами
кордонів своїх країн, від 14 січня 1993 р. Для них встановлено спрощену
процедуру працевлаштування. Трудова діяльність працівника оформлюється
трудовим договором (контрактом), укладеним з роботодавцем згідно з
трудовим законодавством сторони працевлаштування. Роботодавець реєструє
укладені трудові договори (контракти) в установах, визначених
уповноваженими органами.

Особливо регулюються умови праці іноземних громадян, які працюють у
міжнародних організаціях, розташованих на території України. Ці умови
визначаються міжнародними угодами та внутрішніми правилами відповідних
організацій. Суб’єктами трудового права є також громадяни України, які
працюють за її межами. Їхня праця регулюється як нормами трудового права
України, так і трудового права іноземної держави.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020