.

Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
6 5103
Скачать документ

Реферат на тему:

Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)

Правові й організаційні засади функціонування системи заходів щодо
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) визначає Закон
України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)”.

Колективний трудовий спір (конфлікт) — це розбіжності, що виникли між
сторонами соціально-трудових відносин.

Сторони колективного трудового спору (конфлікту):

• на виробничому рівні — наймані працівники (окремі категорії найманих
працівників) підприємства, установи, організації чи їхніх структурних
підрозділів або профспілкова чи інша уповноважена найманими працівниками
організація та власник підприємства, установи, організації або
уповноважений ним орган чи представник;

• на галузевому, територіальному рівнях — наймані працівники
підприємств, установ, організацій однієї або кількох галузей (професій)
або адміністративно-територіальних одиниць чи профспілки, їхні
об’єднання або інші уповноважені цими найманими працівниками органи та
власники, об’єднання власників або уповноважені ними органи чи
представники;

• на національному рівні — наймані працівники однієї або кількох галузей
(професій) чи профспілки або їхні об’єднання чи інші

уповноважені найманими працівниками органи та власники, об’єднання
власників або уповноважені ними органи (представники) на території
більшості адміністративно-територіальних одиниць України, передбачених
частиною другою ст. 133 Конституції України.

Слід звернути увагу на те, що залежно від рівня колективного трудового
спору встановлюються особливості його вирішення.

Сторони у колективному трудовому спорі здійснюють свої повноваження
через представників. У зазначеному Законі йдеться про найманих
працівників і майже не використовується термін “трудовий колектив”.

Зазначено, що уповноважений найманими працівниками на представництво
орган — єдиний повноважний представник найманих працівників до моменту
припинення такого спору (конфлікту).

Згідно зі ст. 1 Закону, найманий працівник — фізична особа, яка працює
за трудовим договором на підприємстві, в установі й організації, в їхніх
об’єднаннях або у фізичних осіб, які використовують найману працю.

Сфера дії Закону поширюється на найманих працівників та організації,
утворені ними відповідно до законодавства для представництва й захисту
їхніх інтересів, а також на власників підприємств, установ, організацій
незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а
також на організації власників.

Предметом колективного трудового спору є розбіжності, які виникли між
сторонами соціально-трудових відносин щодо:

• встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці
та виробничого побуту;

• укладення чи зміни колективного договору, угоди;

• виконання колективного договору, угоди або окремих їхніх положень;

г) невиконання вимог законодавства про працю.

Для вирішення кількох однорідних за змістом вимог працівників
(наприклад, невиплата заробітної плати колективу організації, тобто
невиконання законодавства про заробітну плату) застосовуються норми про
порядок вирішення індивідуальних трудових спорів.

Необхідно знати, що до процедурних спорів належать розбіжності між
сторонами спору з приводу участі профспілок у встановленні колективних
умов праці.

Колективні спори матеріального характеру виникають у зв’язку зі
встановленням трудових або інших соціальних прав працівників або
визначенням їхнього обсягу.

Колективний трудовий спір розпочинається з формулювання вимог
працівників.

Згідно зі ст. 4 Закону України “Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)”, вимоги працівників на виробничому рівні
формулюються і затверджуються загальними зборами (конференцією)
працівників або шляхом збирання підписів і вважаються чинними за
наявності не менше половини підписів членів трудового колективу
підприємства, установи, організації чи їхнього структурного підрозділу.
Разом з висуненням вимог збори (конференція) працівників визначають
орган чи особу, які представлятимуть їхні інтереси.

Вимоги працівників на галузевому, територіальному чи національному
рівнях формулюються й затверджуються:

• якщо інтереси працівників представляє профспілка, об’єднання
профспілок — рішенням виборного органу відповідної профспілки,
об’єднання профспілок;

• якщо інтереси працівників представляють інші уповноважені ними
організації (органи) — конференцією представників підприємств, установ,
організацій, обраних зборами (конференцією) працівників підприємств,
установ, організацій, які перебувають у стані трудового спору
(конфлікту).

Вимоги працівників, профспілки чи об’єднання профспілок оформляються
відповідним протоколом і надсилаються роботодавцю (представнику).

Роботодавець зобов’язаний розглянути вимоги працівників, окремих
категорій працівників, колективу працівників чи профспілки й повідомити
їхніх представників про своє рішення у триденний строк з дня одержання
вимог.

Якщо задоволення вимог виходить за межі компетенції уповноваженого
власником органу, він зобов’язаний надіслати їх у триденний строк з дня
одержання вимог власникові або до відповідного органу управління вищого
рівня, який має право ухвалювати рішення. Строк

розгляду вимог найманих працівників кожною інстанцією не повинен
перевищувати трьох днів.

Загальний строк розгляду вимог і прийняття рішення (з урахуванням часу
пересилання документів) не повинен перевищувати тридцяти днів з дня
одержання роботодавцем (особою) до моменту одержання найманими
працівниками чи профспілкою повідомлення від роботодавця або
відповідного вищого за рівнем органу управління про прийняте ним
рішення.

Рішення роботодавця або відповідного органу управління вищого рівня
викладається у письмовій формі й не пізніше наступного дня надсилається
уповноваженому представницькому органу іншої сторони колективного
трудового спору (конфлікту) разом із соціально-економічним
обґрунтуванням.

Колективний трудовий спір (конфлікт) виникає з моменту, коли
уповноважений представницький орган працівників, окремих категорій
працівників, колективу працівників або профспілки одержав від
роботодавця повідомлення про повну або часткову відмову задовольнити
колективні вимоги і прийняв рішення про незгоду з рішенням роботодавця
або коли строки розгляду вимог, передбачені законодавством, закінчилися,
а відповіді від роботодавця не надійшло.

Про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) орган, який
представляє інтереси найманих працівників або профспілки, зобов’язаний у
триденний строк письмово поінформувати роботодавця, місцевий орган
виконавчої влади, орган місцевого самоврядування за місцем розташування
підприємства та Національну службу посередництва і примирення.

Послідовність розгляду й вирішення колективного трудового спору
(конфлікту). Встановлено примирливий порядок вирішення колективних
трудових спорів: а) примирливою комісією (ст. 8, 9 Закону); б) за участю
посередника (ст. 10 Закону); в) у трудовому арбітражі (ст. 11, 12
Закону)1.

Примирна комісія — орган, призначений для вироблення рішення, що може
задовольнити сторони колективного трудового спору (конфлікту). Комісія
складається із представників сторін.

Примирна комісія утворюється з ініціативи однієї із сторін на
виробничому рівні — у триденний, на галузевому чи територіальному

рівні — у п’ятиденний, на національному рівні — у десятиденний строк з
моменту виникнення колективного трудового спору (конфлікту) з однакової
кількості представників сторін.

Порядок визначення представників до примирної комісії кожна із сторін
колективного трудового спору (конфлікту) встановлює самостійно.

Якщо сторони не знайшли компромісного рішення, за спільним вибором
сторін визначається незалежний посередник — особа, яка сприяє
встановленню взаємодії між сторонами, проведенню переговорів, бере
участь у виробленні примирною комісією взаємоприйнятного рішення. Якщо ж
з допомогою незалежного посередника не вдалося ліквідувати розбіжність,
тобто домогтися результату — вирішити трудовий спір, сторони
колективного трудового спору звертаються до трудового арбітражу.

Трудовий арбітраж — орган, який складається із залучених сторонами
фахівців, експертів та інших осіб і приймає рішення по суті трудового
спору (конфлікту).

Кількісний і персональний склад трудового арбітражу визначається за
згодою сторін. Голову трудового арбітражу обирають з його складу.

До складу трудового арбітражу також можуть входити народні депутати
України, представники органів державної влади, органів місцевого
самоврядування й інші особи, які мають досвід правового регулювання
соціально-трудових відносин.

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи трудового
арбітражу здійснюється за домовленістю сторін, а якщо сторони не досягай
згоди — рівними частками.

Слід врахувати, що колективний трудовий спір (конфлікт) розглядається
трудовим арбітражем з обов’язковою участю представників сторін, а в разі
потреби — представників інших заінтересованих органів та організацій.
Трудовий арбітраж повинен прийняти рішення у десятиденний строк з дня
його створення. За рішенням більшості членів трудового арбітражу цей
строк може бути продовжено до двадцяти днів. Рішення трудового арбітражу
приймається більшістю голосів його членів, оформляється протоколом і
підписується усіма його членами.

Члени трудового арбітражу не мають права розголошувати відомості, що є
державною або іншою захищеною законом таємницею.

Рішення трудового арбітражу про вирішення колективного трудового спору
(конфлікту) є обов’язковим для виконання, якщо сторони про це попередньо
домовилися.

З метою сприяння поліпшенню трудових відносин і запобігання виникненню
колективних трудових спорів (конфліктів), їх прогнозування й сприяння
своєчасному їх вирішенню, здійснення посередництва для вирішення таких
спорів (конфліктів) Президентом України утворено Національну службу
посередництва і примирення. Вона складається з висококваліфікованих
фахівців та експертів з питань вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів) і має відділення в Автономній Республіці Крим та областях.

Рішення Національної служби посередництва і примирення мають
рекомендаційний характер, їх повинні розглядати сторони колективного
трудового спору (конфлікту) та відповідні центральні або місцеві органи
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування.

Відповідно до ст. 44 Конституції України, ті, хто працює, мають право на
страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. Порядок
здійснення цього права встановлюється законом з урахуванням необхідності
забезпечення національної безпеки, охорони здоров’я, прав і свобод інших
людей. Нікого не можна примусити до участі або до неучасті у страйку
(ст. 44 Конституції).

Страйк можна розпочати, якщо примирні процедури не привели до вирішення
колективного трудового спору (конфлікту), якщо роботодавець ухиляється
від примирних процедур або не виконує угоди, досягнутої у процесі
вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

Страйк застосовується як крайній засіб (коли всі інші можливості
вичерпано) вирішення колективного трудового спору (конфлікту) у зв’язку
з відмовою роботодавця задовольнити вимоги найманих працівників або
уповноваженого ними органу, профспілки, об’єднання профспілок чи
уповноваженого нею (ними) органу.

Страйк — це тимчасове колективне добровільне припинення роботи
працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов’язків)
підприємства, установи, організації (структурного підрозділу) з метою
вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

Рішення про визнання страйку незаконним ухвалюється судом на підставі
Конституції України і чинного законодавства. Страйк визнається
незаконним, наприклад, коли працюючі добиваються в такий спосіб
політичних цілей або коли через нього створюється загроза життю і
здоров’ю, правам і свободам інших людей, або коли він організовується чи
здійснюється у державних органах, на підприємствах та в організаціях, на
які покладено забезпечення обороноздатності, правопорядку і безпеки
країни, на безперервно діючих виробництвах, зупинення яких пов’язане з
тяжкими або небезпечними наслідками, тощо.

За примушування до участі або до неучасті у страйку винні особи несуть
відповідальність у встановленому законом порядку.

Участь у страйку працівників, за винятком страйків, визнаних судом
незаконними, не розглядається як порушення трудової дисципліни і не може
бути підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Зазначимо, що за рішенням найманих працівників чи профспілки може бути
утворено страйковий фонд з добровільних внесків і пожертвувань.

За працівниками, які не брали участі у страйку, але у зв’язку з його
проведенням не мали можливості виконувати свої трудові обов’язки,
зберігається заробітна плата у розмірі не нижчому від установленого
законодавством та колективним договором, укладеним на цьому
підприємстві, як за час простою не з вини працівника. Облік таких
працівників є обов’язком роботодавця. Організація страйку, визнаного
судом незаконним, або участь у ньому є порушенням трудової дисципліни.
Час страйку працівникам, які беруть у ньому участь, не оплачується. Час
участі працівника у страйку, визнаному судом незаконним, не
зараховується до загального й безперервного трудового стажу.

Встановлено відповідальність за порушення законодавства про колективні
трудові спори (конфлікти), зокрема:

• відповідальність за порушення законодавства про колективні трудові
спори (конфлікти);

• відповідальність працівників за участь у страйку, визнаному судом
незаконним; відповідальність за порушення законодавства про працю, умов
колективних трудових договорів (угод), що призвели до виникнення
колективного трудового спору (конфлікту);

• відповідальність за організацію страйку, визнаного судом незаконним,
невиконання рішення про визнання страйку незаконним;

• відповідальність за примушування до участі у страйку або перешкоджання
участі у страйку.

Список використаної літератури

Заржщъкий О., Смирнов Д. Перспективи розвитку трудового права у
Конституції України // Право України. — 1997. — № 9. — С 39-41.

Клюев А. А., Маврин А. В. Трудовые споры. — М.: Профиздат, 1978.

Коссак С. Особливості участі третіх осіб у трудових справах // Право
України. — 1997. — №11.

Лазор Л. Підвідомчість трудових спорів, що виникають за результатами
атестації // Рад. право. — 1982. — № 8.

Лазор В. Про соціальну значимість трудового договору в ринкових
відносинах // Право України. — 2000. — № 7.

Лазор В. Юридична природа трудового договору у ринкових відносинах //
Право України. — 2000. — № 1.

Маркіна Т. Юридичні умови визнання громадянина безробітним // Право
України. — 2000. — № 6.

Мінюков П., Мінюкова Т. Особливості регулювання трудових відносин з
керівниками закладів освіти України // Право України. — 1997. — № 5.

Мурашко М. І. Довідник. Практичні питання реалізації положень
законодавчих та нормативних актів, що пов’язані з трудовим
законодавством. — К.: Компас, 1995.

Попов В. П. Предупреждение трудовых споров. — М.: Юрид. лит., 1981.

Прокопенко В. I. Порядок прийняття і звільнення з роботи. — К.: Юмана,
1996.

Прокопенко В. І. Трудове право. — К.: Вентурі, 1996.

Старцееа А. П. Трудовые споры по отдельным категориям судебных дел //
Право и экономика. — 1998. — № 6.

Толкунова В. Н. Трудовые споры и порядок их разрешения. — М.: Юристь,
1996.

Трудові спори: законодавство, коментар, судова практика / Упоряд. В. А.
Скоробагатько, Й. I. Федишин. — К.: Істина, 2000.

Цивільне право / За ред. Д. В. Бобрової та ін. — К.: Вентурі, 1997. — Ч.
I.

Чанишева Г. І., Фадєєнко А. Ф. Розгляд судами справ у спорах, що
випливають з трудових правовідносин (окремі питання) // Право України. —
1998. — № 8.

Яресько А. Доцільність функціонування комісії по трудових спорах //
Право України. — 1998. — № 8.

Ярошенко О. Щодо дискримінації в реалізації права на працю // Право
України. — 2000. — № 7.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020