.

Порядок виплати заробітної плати (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 4386
Скачать документ

Реферат на тему:

Порядок виплати заробітної плати

Форми виплати заробітної плати. Заробітна плата працівників підприємств
на території України виплачується у грошових знаках, що мають законний
обіг на території України. Виплата заробітної плати у формі боргових
зобов’язань і розписок або в будь-якій іншій формі забороняється.

Заробітна плата може виплачуватися банківськими чеками у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним
банком України.

Колективним договором, як виняток, може бути передбачено часткову
виплату заробітної плати натурою (за цінами не нижче собівартості) в тих
галузях або за тими професіями, де така виплата, що еквівалентна за
вартістю оплаті праці у грошовому виразі, є звичайною або бажаною для
працівників, за винятком товарів, перелік яких встановлюється Кабінетом
Міністрів України.

Строк, місце і час виплати заробітної плати. Відповідно до ст. 115 КЗпП
заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні (рис.
10.13).

Конкретні строки встановлені колективним договором, але не рідше двох
разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти
календарних днів. Коли день виплати заробітної плати збігається з
вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується
напередодні.

Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується
не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.

При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від
підприємства, установи, організації, здійснюється в день звільнення.
Якщо працівник у день звільнення не працював, то зазначені суми мають
бути виплачені не пізніше наступного дня після подання звільненим
працівником вимоги про розрахунок.

В разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні,
власник або уповноважений ним орган в будь-якому разі повинен у
зазначений у ст. 116 КЗпП строк (в день звільнення) виплатити суму, що
не оспорюється.

При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від
підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо
працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути
виплачені не пізніше наступного дня після подання звільненим працівником
вимоги про розрахунок.

При укладенні працівником трудового договору (контракту) роботодавець
доводить до його відома порядок і строки виплати заробітної плати,
підстави, згідно з якими можуть здійснюватися відрахування у випадках,
передбачених законодавством.

Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку із
порушенням строків її виплати здійснюється відповідно до індексу
зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги у порядку,
встановленому чинним законодавством. З метою реалізації Закону України
“Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з
порушенням строків їх виплати” постановою Кабінету Міністрів України від
21 лютого 2001 р. № 159 затверджено “Порядок проведення компенсації
громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням
термінів їх виплати”.

При кожній виплаті заробітної плати власник або уповноважений ним орган
повинен повідомити працівнику такі дані, що належать до періоду, за який
провадиться оплата праці (рис. 10.14):

• загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат;

• розміри й підстави відрахувань із заробітної плати;

• суму заробітної плати, що належить до виплати. Роботодавець
зобов’язаний забезпечити достовірний облік виконуваної працівником
роботи і бухгалтерський облік витрат на оплату праці у встановленому
порядку.

В разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних
звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 КЗпП, за
відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація
повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час
затримки по день фактичного розрахунку.

За наявності спору про розміри належних звільненому працівникові сум
власник або уповноважений ним орган повинен сплатити передбачене цією
статтею відшкодування в тому разі, коли спір вирішено на користь
працівника. Якщо спір вирішено на користь працівника частково, то розмір
відшкодування за час затримки визначає орган, який виносить рішення по
суті спору.

Якщо звільнений працівник до одержання остаточного розрахунку стане на
іншу роботу, розмір зазначеної в частині першій цієї статті компенсації
зменшується на суму заробітної плати, отриманої за новим місцем роботи.

Згідно зі ст. 24 Закону України “Про оплату праці” виплата заробітної
плати здійснюється за місцем роботи. Забороняється виплачувати заробітну
плату в магазинах роздрібної торгівлі, питних і розважальних закладах за
винятком випадків, коли заробітна плата виплачується особам, які
працюють у цих закладах.

За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може
здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на зазначений
ними рахунок (адресу) з обов’язковою оплатою цих послуг за рахунок
власника або уповноваженого ним органу.

Обчислення середньої заробітної плати. Порядок обчислення середньої
заробітної плати працівника у випадках, передбачених законодавством,
встановлено постановою Кабінету Міністрів України1. Цей Порядок
застосовується у таких випадках:

• надання працівникам щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку
з навчанням, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або
виплати їм компенсації за невикористані відпустки;

• надання працівникам творчої відпустки;

• виконання працівниками державних і громадських обов’язків у робочий
час;

• переведення працівників на іншу легшу нижчеоплачувану роботу за станом
здоров’я;

• переведення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох
років, на іншу легшу роботу;

• надання жінкам додаткових перерв для годування дитини;

• виплати вихідної допомоги, збереження середньої заробітної плати
вивільненим працівникам на встановлений чинним законодавством період їх
працевлаштування;

• службових відряджень;

• вимушеного прогулу;

• направлення працівників на обстеження до медичних закладів;

• звільнення працівників-донорів від роботи;

• залучення працівників до виконання військових обов’язків;

• тимчасового переведення працівника у разі виробничої потреби на іншу
нижчеоплачувану роботу;

• забезпечення допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та
допомогою у зв’язку з вагітністю та пологами;

• в інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати
здійснюються виходячи із середньої заробітної плати.

Для обчислення пенсій середня заробітна плата визначається відповідно до
Закону України “Про пенсійне забезпечення”.

Період, за яким обчислюється середня заробітна плата. Обчислення
середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки,
додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки,
додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або для виплати
компенсації за невикористані відпустки здійснюється виходячи з виплат за
останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання
відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки.

Працівникові, який пропрацював на підприємстві, в установі, організації
менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за
фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на
роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка або
виплачується компенсація за невикористану відпустку.

В усіх інших випадках збереження середньої заробітної плати і
забезпечення допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або у
зв’язку з вагітністю та пологами середньомісячна заробітна плата
обчислюється виходячи з виплат за останні два календарні місяці роботи,
що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата. Працівникам,
які пропрацювали на підприємстві, в установі, організації менше двох
календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється виходячи з
виплат за фактично відпрацьований час.

Якщо протягом останніх двох календарних місяців працівник не працював,
середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за попередні два
місяці роботи.

Працівникам плаваючого складу суден флоту рибної промисловості і
працівникам, зайнятим на підприємствах із сезонним характером
виробництва, з урахуванням значного коливання протягом року заробітної
плати для забезпечення допомогою у зв’язку з тимчасовою
непрацездатністю, вагітністю та пологами, в інших випадках збереження
середньої заробітної плати вона може обчислюватись виходячи з виплат за
12 календарних місяців.

Час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з
інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або
зберігався частково, виключається з розрахункового періоду.

Для працівників з відрядною оплатою праці у разі відсутності оперативних
даних для розрахунку заробітку за останній місяць розрахункового періоду
він може замінюватись іншим місяцем, що безпосередньо передує
розрахунковому періоду.

Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100
визначено виплати, що включаються до розрахунку середньої заробітної
плати.

Список використаної літератури

Бойко М. Д. Трудове право України. Навч. посіб. — К.: Олан, 2002.

Венедиктов В. С. Конспект лекций по трудовому праву Украины: Учеб.
пособ. для высш. учеб. заведений. — Харьков: Консум, 1998.

Гирич О. Г. Трудове право: Курс лекцій: Для студ. юрид. вузів та
факультетів. — К.: Вілбор, 1999.

Житецъкий В. П., Джигирей В. С, Мельников О. В. Основи охорони праці. —
5-те вид., доп. — Підручник. — Львів: Афіша, 2001.

Людина і праця: Довідник з правових питань / Уклад. І. П. Козинцев, Л.
А. Савченко. — К.: Юрінком Інтер, 1997.

Прокопенко В. I. Практикум з трудового права України: Навч. посіб. —
Харків: Консум, 1999.

Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. — Харків: Консум,
1998.

Российское трудовое право: Учеб. для вузов / Под ред. А. Д. Зай-кина. —
М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998.

Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. — Львів:
Вільна Україна, 1996.

Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І.
Чанишевої. — К.: Т-во “Знання”; КОО, 2000.

Трудовое право России: Учеб. для вузов / Отв. ред. Р. 3. Лифшиц, Ю. П.
Орловский. — М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998.

Трудовое право Украины: Учеб.-справ, пособие / Отв. ред. Г. И. Чанышева,
Н. Б. Болотина. — Харьков: Одисей, 1999.

Венедиктов В. С. Трудовое право Украины: Учеб. пособие. — Харьков:
Консум, 1998.

Вороніна Л. Сфера і порядок застосування контракту як особливої форми
трудового договору // Право України. — 1994. — №11-12. — С.32-34.

Голощапов С. А. Понятие, виды, причины, подведомственность трудовых
споров. — М.: ВЮЗИ , 1984. — Ч. I.

Гончарова Г., Жернаков В. Сфера укладання колективного договору // Право
України. — 2000. — № 8.

Давиденко Г. Зміни порядку розгляду індивідуальних трудових спорів //
Право України. — 1992. — № 7.

Давиденко Г. І. Розгляд судами спорів, пов’язаних з укладанням, зміною і
припиненням трудового договору // Вісн. Верх. Суду України. — 1997. —№3.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020