.

Порядок прийняття працівника на роботу. Випробувальний термін (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 10572
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

“Порядок прийняття працівника на роботу. Випробувальний термін”

ПЛАН

Вступ

1. Порядок прийняття працівника на роботу

2. Випробувальний термін

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Праця є основою створення всіх соціальних благ, економічних і політичних
процесів. Людина не може жити без праці. Саме в трудовій діяльності
людина знаходить не тільки матеріальні блага, але і знаходить почуття
самовираження, причетності, соціальної реалізації себе як особистості й
морального задоволення.

Трудові правідносини, зокрема різноманітні види трудового договору
займають особливе місце в трудовому праві.

На основі трудового договору виникають трудові відносини працівника з
роботодавцем, що неминуче спричиняє включення цих суб’єктів у цілу
систему відносин, які регулюються трудовим правом. Інакше кажучи, немає
трудового договору — не буде і трудового права.

Цей акт волевиявлення людини здати іншій людині свою здатність
трудитися, який може здатися незначним на фоні інших соціальних явищ,
насправді є тим непорушним початком цілої сфери суспільного життя.
Значення його визначається загальним характером праці.

Правове визначення трудового договору міститься в ст. 21 КЗпП, — це
угода між працівником і власником підприємства, установи, організації
або уповноваженим ним органом, або фізичною особою, за якою працівник
зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням
внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник або уповноважений ним
орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну
плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи,
передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою
сторін.

Трудовий договір покликав до життя цілу систему правових норм, яка
знайшла своє вираження в формі системи трудового законодавства, де
інститут трудового договору займає центральне місце.

У сучасний період становлення ринкових відносин в Україні нові умови
зумовили нові тенденції в трудовому договорі.

1. Порядок прийняття працівника на роботу

Відповідно до Конституції України і КЗпП забороняється необгрунтована
відмова в прийомі на роботу, а також будь-яке пряме або непряме
обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при
укладенні, зміні й припиненні трудового договору в залежності від
походження, соціального і майнового стану, расової і національної
приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань,
членства в профспілці або іншому об’єднанні громадян, роду і характеру
занять, місця проживання (ст. 22 КЗпП).

Незаконна відмова в прийомі на роботу може бути оскаржена до суду.
Пленум Верховного Суду України роз’яснив, що суди розглядають позови про
укладення трудових договорів не тільки у випадках, коли власник
зобов’язаний був укласти трудовий договір (наприклад, з молодими
фахівцями, направленими у встановленому порядку на дане підприємство;
працівниками, запрошеними на роботу в порядку переведення; виборними
працівниками після закінчення терміну повноважень; працівниками, яким
надане право поворотного прийому на роботу; інвалідами і неповнолітніми,
направленими на підприємство в рахунок броні; особами, які були
звільнені в зв’язку із призовом на строкову військову або альтернативну
(невійськову) службу, направленням на роботу за кордон і повернулися
після закінчення служби або роботи та ін.), а також в тих випадках, коли
особа вважає, що їй було відмовлено в укладенні трудового договору
всупереч гарантіям, передбаченим ст. 22 КЗпП (п. 4 постанови №15 Пленуму
Верховного Суду України від 25 травня 1998 p. // Вісник Верховного Суду
України. — 1998. — №3).

Потрібно звернути увагу, що відмову в прийомі на роботу вагітних жінок
або жінок, що мають дітей у віці до 3 років, самотніх матерів, що мають
дитину у віці до 14 років або дитину-інваліда, власник повинен оформити
в письмовому вигляді. Така відмова також може бути оскаржена в судовому
порядку (ст. 184 КЗпП).

Відмова в прийомі на роботу жінки з мотивів вагітності або матері, що
має грудну дитину, однаково як зниження зарплати або звільнення жінки з
роботи з таких же мотивів тягнуть кримінальну відповідальність посадової
особи у вигляді виправних робіт терміном до 1 року або позбавлення права
займати певні посади терміном до 2 років (ст. 134 КК України).

Забороняється також відмова в прийомі на роботу громадянина з мотивів
досягнення ним пенсійного віку (ст. 11 Закону України “Про основні
засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого
віку в Україні” від 16 грудня 1993 p. (Відомості Верховної Ради України.
— 1994. — №4. — Ст. 18). Проте не можна не визнати, що норми ці
практично не діють. Проблема збільшення громадян похилого віку в
суспільстві — загальна проблема для розвинутих країн. Це пов’язано у
свою чергу з демографічними проблемами. За останні 40—50 років населення
світу збільшилося втричі, причому головним чином за рахунок, народів
Азії, Африки, Латинської Америки. Темпи росту в європейських країнах не
йдуть ні в яке порівняння з перерахованими країнами. У Європі в
середньому 25% сімей складаються з одної людини. Якщо у розвинутих
країнах значна кількість людей похилого віку, то у країн “третього
світу” навпаки — літніх людей надзвичайно мало, однією з причин є низька
тривалість життя (Гулиджанян А. Гадание на демографических картах //
Иностранец. — 1999. — №2). Зараз у країнах ЄС нараховується майже 100
млн осіб похилого віку, у той час як загальне число населення 321 млн
чоловік. Очікується, що до 2025 p. тільки у країнах ЄС кількість осіб,
старших 65 років, збільшиться на 21 млн чоловік, в той час як
чисельність потенційно активного населення скоротиться більш ніж на 15
млн чоловік (Смоленская В. Пенсия не за горами // Персонал. — 1998. —
№5. — С. 106). Така ситуація вимагає якихось особливих дій від урядів
держав щодо забезпечення соціального захисту осіб передпенсійного та
похилого віку. Достовірно відомо, що влаштуватися на роботу така особа
практично не може — їй відмовляють під будь-яким приводом.

Забороняється відмова в прийомі на роботу і професійне навчання на
виробництві молоді, що закінчила загальноосвітні школи, професійні
навчально-виховні заклади, а також іншим особам, молодшим 18 років,
направленим в рахунок броні (ст. 196 КЗпП). Така відмова може бути
оскаржена ними до суду.

У той же час законодавством передбачаються і певні обмеження. Власник
має право вводити обмеження щодо спільної роботи на одному і тому ж
підприємстві осіб, які є близькими родичами — подружжя, батьків, братів,
сестер, дітей, а також батьків, братів, сестер і дітей подружжя, якщо в
зв’язку з виконанням своїх трудових обов’язків вони безпосередньо
підконтрольні або підзвітні один одному.

На державних підприємствах такі обмеження є обов’язковими і передбачені
спеціальним нормативним актом — постановою РНК УРСР від 4 червня 1933 p.
зі змінами, внесеними постановою Ради Міністрів УРСР від 3 листопада
1980 p. №593 (33 УРСР. – 1933. – №32. – Ст. 413; ЗП УРСР. -1980. — №11.
— Ст. 83). Вказані обмеження не поширюються на працівників, що обіймають
виборні посади, спеціалістів сільського господарства, працівників
плавскладу судів річкового флоту, лікарів, наукових і педагогічних
працівників, артистів, художників, музикантів державних театрів,
спеціалістів лісового, водного господарства, працівників освіти,
працюючих у сільській місцевості, і деяких інших категорій працівників.

Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. У певних
випадках дотримання письмової форми є обов’язковим: при організованому
наборі працівників; при укладенні трудового договору про роботу в
районах з особливими природними географічними і геологічними умовами й
умовами підвищеного ризику для здоров’я; при укладенні контракту; у
випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору в
письмовій формі; при укладенні трудового договору з неповнолітніми, при
укладенні трудового договору з фізичною особою і в інших випадках,
передбачених законодавством.

У письмовій формі також укладається трудовий договір з працівниками,
діяльність яких пов’язана з державною таємницею (постанова Кабінету
Міністрів України від 16 листопада 1994 p. №779 “Про встановлення
письмової форми трудових договорів з працівниками, діяльність яких
пов’язана з державною таємницею” // ЗП України. – 1995. – №2. – Ст. ЗО;

Типова форма трудового договору з працівником, діяльність якого
пов’язана з державною таємницею, затверджена наказом Держкомсекретів
України від 8 грудня 1994 p. №44 / / Бюлетень нормативних актів
міністерств і відомств України. — 1995. — №3—4; “Про участь в
оплачуваних громадських роботах” (Додаток 4 до Положення про порядок
організації і проведення оплачуваних громадських робіт, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 p. №578) //
Людина і праця: Інформаційний бюлетень Міністерства праці та соціальної
політики України. — 1998. — №7. — С. 15);

з працівниками релігійних організацій (ст. 25 Закону “Про свободу
совісті і релігійні організації” / / Відомості Верховної Ради України. –
1991. – №25. – Ст. 283).

Трудовий договір, що містить зобов’язання про нерозголошення комерційної
таємниці, також укладається в письмовій формі.

Потрібно відмітити, що письмова форма трудового договору в сучасних
умовах економічної нестабільності є найбільш оптимальною. Особливо її
значення збільшується зі зростанням договірного регулювання праці, з
розширенням прав підприємств як в регулюванні власне трудових відносин,
так і відносин щодо додаткового соціального забезпечення працівників.
Корисним у цьому питанні є зарубіжний досвід. Так, наприклад, за
законодавством Великобританії роботодавець зобов’язаний не пізніше 13
тижнів від початку роботи надати працівникові письмовий текст трудового
договору з вказівкою його сторін, дати початку договору, основних його
умов (Киселев И.Я. Цит. раб. — С. 80). Переглянута Європейська соціальна
хартія вимагає від роботодавця протягом 2 місяців надати працівникові
основні умови трудового договору в письмовій формі. Доцільно подібну
норму встановити й у КЗпП України.

Письмова форма передбачає детальний виклад обов’язків як працівника, так
і роботодавця щодо забезпечення трудового договору. Сюди можуть
включатися, крім умов, встановлених за угодою сторін, також і умови,
передбачені законодавством.

Письмовий трудовий договір складається в двох примірниках і підписується
сторонами. Він може бути завірений печаткою підприємства.

Письмову форму трудового договору не слід плутати з процедурою його
оформлення. Ті обставини, що працівник пише заяву про прийом на роботу,
власник видає наказ про прийом на роботу і т. ін., не означають
письмової форми трудового договору. Це вже етапи оформлення укладеного
трудового договору.

Правильне оформлення трудового договору потрібно визначити як внесення
власником або уповноваженим ним органом у відповідні документи, що мають
правове значення для працівника, точних відомостей про нього і його
роботу відповідно до чинного законодавства і досягнутої угоди, а також у
встановлені терміни. Виділяються наступні етапи оформлення трудового
договору:

1) подача працівником заяви про прийом на роботу з представленням всіх
необхідних документів;

2) візи певних посадових осіб і резолюція власника або посадової особи,
що має право прийому на роботу;

3) видання власником або уповноваженим ним органом наказу про
зарахування працівника на роботу на основі досягнутої угоди;

4) пред’явлення наказу працівнику під розписку;

5) внесення в трудову книжку запису про прийом на роботу, що містить всі
необхідні елементи оформлення трудової книжки працівникам, що поступають
на роботу уперше, видача робітникам, а також службовцям, праця яких
оплачується відрядне, розрахункових книжок;

6) ознайомлення власником або уповноваженим ним органом працівника з
записом у трудовій книжці під розписку в особистій картці (типова
відомча форма №П-2, затверджена наказом Мінстату України від 27 жовтня
1995 p. №277).

Потрібно відрізняти від письмової форми трудового договору контракт,
який завжди укладається в письмовій формі. Контракт — особливий вид
трудового договору й укладається за спеціальними правилами.

Незалежно від того, в усній чи письмовій формі укладений трудовий
договір, потрібне ще видання наказу (розпорядження) власника про прийом
на роботу.

Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ або
розпорядження не були видані, але працівник фактично був допущений до
роботи. Пленум Верховного Суду України в п. 7 постанови №9 від б
листопада 1992 р. “Про практику розгляду судами трудових спорів”
роз’яснив, що фактичний допуск до роботи вважається укладенням трудового
договору незалежно від того, чи було прийняття на роботу належним чином
оформлене, якщо робота провадилася за розпорядженням чи з відома
власника або уповноваженого ним органу.

При укладанні трудового договору громадянин зобов’язаний пред’явити
паспорт або інший документ, що засвідчує особистість, трудову книжку, а
у випадках, передбачених законодавством, — також документ про освіту
(спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я.

Забороняється вимагати відомості про партійну, національну
приналежність, походження і документи, надання яких не передбачене
законодавством. Верховною Радою України ухвалений Закон №374/97-ВР від
19 червня 1997 p., яким внесені доповнення в ст. 25 КЗпП. У даний час
забороняється при прийомі на роботу вимагати від працівника відомості
про прописку. Закон забороняє укладення трудового договору з
громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота
протипоказана за станом здоров’я (ст. 24 КЗпП).

Законодавством передбачений перелік робіт, прийом на які дозволяється
тільки після обов’язкового медичного огляду працівника. Всі особи,
молодші за 18 років, приймаються на роботу після медичного огляду і
надалі, до досягнення 21 року, щорічно підлягають медичному огляду (ст.
191 КЗпП). Працівники підприємств харчової промисловості, громадського
харчування і торгівлі, водопровідних споруд, лікувально-профілактичних
дошкільних і навчальних виховних установ, об’єктів комунально-побутового
обслуговування, інших підприємств, установ та організацій, професійна
діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може спричинити
розповсюдження інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь, а
також працівники, зайняті на важких роботах і на роботах із шкідливими
або небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному
доборі повинні проходити обов’язкові попередні (до прийняття на роботу)
і періодичні медичні огляди (ст. 26 Закону України “Про забезпечення
санітарного і епідеміологічного благополуччя населення” // Відомості
Верховної Ради України. – 1994. – №27. – Ст. 218; ст. 169 КЗпП). Причому
витрати на організацію медичного огляду несе власник або уповноважений
ним орган.

Відповідно до ст. 31 Основ законодавства України про охорону здоров’я
Кабінет Міністрів України затвердив перелік професій і видів діяльності,
для яких є обов’язковим первинний (перед допуском до роботи) і
періодичний профілактичний наркологічний огляд для певних категорій
працівників. До них відносяться працівники підприємств, установ,
організацій, які у час виконання своїх функціональних обов’язків повинні
використати насичені й ненасичені вуглеводні (нафта, бензин), спирт
етиловий; працівники фармацевтичних підприємств, аптечних установ
незалежно від відомчої підлеглості й форм власності; анестезіологи,
медичні працівники; працівники, що виконують роботи, пов’язані з
використанням вибухових речовин; працівники підприємств, які для
виконання своїх професійних обов’язків повинні отримати і використати
вогнепальну зброю, в тому числі працівники воєнізованої охорони,
незалежно від відомчої підлеглості; водії транспортних засобів;
працівники цивільної авіації, пілоти-аматори; працівники, що
забезпечують рух поїздів; плаваючого складу водного транспорту; особи,
що поступають на службу до органів МВС, Державної податкової
адміністрації, митні органи, СБУ, Збройні Сили, в тому числі такі, які
закликаються на термінову військову службу (постанова Кабінету Міністрів
України від 6 листопада 1997 p. №1238 “Про обов’язковий профілактичний
наркологічний огляд і порядок його проведения”).

2. Випробувальний термін

При укладенні трудового договору сторонами може бути зумовлене
випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому
доручається. Слід звернути увагу, що встановлювати випробування — це
право, а не обов’язок власника, тому воно визначається угодою сторін.
Якщо працівник відмовляється від випробування, трудовий договір не може
вважитись укладеним. Така умова повинна бути застережена у наказі
(розпорядженні) про прийом на роботу. У період випробування на
працівника поширюється законодавство про працю. Це означає, що, з одного
боку, працівник зобов’язаний виконувати усі трудові обов’язки, покладені
на нього трудовим договором і законодавством, а з другого — випробування
не тягне ніяких обмежень трудових прав працівника.

Термін випробування не може перевищувати 3 місяців, а в окремих
випадках, передбачених законодавством, за узгодженням з профкомом — 6
місяців; для робітників — 1 місяця. Якщо працівник у період випробування
був відсутній на роботі з поважних причин, термін випробування може бути
продовжений на відповідну кількість днів. Випробувальний термін
обчислюється у календарних днях.

Заслуговує на увагу те, що право проводити випробування за
законодавством належить роботодавцю, а працівник не має аналогічного
права щодо “випробування” роботодавця, умов роботи. У зв’язку з цим
працівник, котрий забажав звільнитися до закінчення випробувального
строку, звільняється на загальних підставах за власним бажанням,
попередивши власника за два тижні, а за наявності поважних причин
власник зобов’язаний звільнити працівника у строк, про який він просить
(ст. 38 КЗпП).

У період випробування при наявності підстав працівник може бути
звільнений з ініціативи власника, наприклад, за порушення трудової
дисципліни, за прогул (ст. 40 КЗпП).

Для певних категорій випробування не може бути встановлене: осіб, що не
досягли 18 років; молодих робітників після закінчення професійних
учбових закладів; осіб, звільнених в запас з військової або
альтернативної служби; інвалідів, направлених на роботу відповідно до
рекомендацій медико-соціаль-ної експертизи; при прийомі на роботу в іншу
місцевість;

при переведенні на інше підприємство; при прийомі за конкурсом і в інших
випадках, передбачених законодавством.

Власник не має права продовжити термін випробування навіть при згоді на
це працівника. Коли випробувальний термін закінчився, а працівник
продовжує працювати, він вважається таким, що витримав випробування і
його подальше звільнення можливе лише на загальних підставах. Якщо
внаслідок випробування була встановлена невідповідність працівника
роботі, для виконання якої він був прийнятий, власник має право
розірвати трудовий договір. У такому випадку КЗпП передбачає звільнення
без згоди профкому (ст. 43-1 КЗпП). У трудову книжку вноситься запис
“звільнений в зв’язку з незадовільним результатом випробування, ч. 2ст.
28 КЗпП”.

У сучасних умовах питання проведення випробування, його методи, зміст
набули нового значення. Воно визначається, по-перше, впровадженням
кардинально нових науково-технічних методів, технологій у виробництво —
перехід на комп’ютерну систему обслуговування виробництва, введення
нової загальнодержавної системи статистичної, бухгалтерської звітності,
податкового контролю; по-друге, появою нових професій, спеціальностей,
робіт, посад; по-третє, інтеграційними процесами, активізацією
міжнародних господарських зв’язків, створенням і функціонуванням
спільних підприємств з іноземним учасником, а також появою на
внутрішньому ринку іноземних підприємств, що перебувають під контролем
зарубіжних корпорацій — транснаціональних корпорацій, що використовують
працю громадян України. В останньому випадку має місце тенденція до
інтернаціоналізації ринку праці (термін І.Я. Кисельова — див. Киселев
И.Я. Цит. раб. – С.54).

Всі вказані процеси привели до появи якісно нових суспільних відносин в
предметі трудового права — відносин з професійного добору персоналу.
Думається, ці відносини передують укладенню трудового договору, а не
охоплюються ними. У доказ, на нашу думку, може бути покладений висновок
про те, що трудовий договір не може вважатися укладеним у повній мірі,
поки не закінчився останній день терміну, встановленого для
випробування, і не стали відомі його результати. Законодавство не
відносить звільнення за незадовільними результатами випробування до
звільнення з ініціативи власника (ця підстава не міститься в статтях 40,
41 КЗпП), однак все ж ініціативу в розірванні трудового договору виявляє
власник. Тому звільнення за цією підставою також потрібно віднести до
звільнення з ініціативи власника, тим більше, що про це йдеться в ст.
43-1 КЗпП, що встановлює випадки розірвання трудового договору з
ініціативи власника або уповноваженого ним органу без попередньої згоди
профспілкового органу. Звільнення за незадовільними результатами
випробування проводиться по спрощеній процедурі (тобто порядок
розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого
ним органу в цьому випадку не застосовується).

Видається, таке положення не можна вважати правильним. Тим більше, що
важко встановити, за якими ж критеріями власник визначив, що працівник
не відповідає роботі, на яку він прийнятий. Очевидно, в цьому випадку
повинні враховуватися всі інші якості працівника, крім його
кваліфікації, оскільки розірвання трудового договору внаслідок
недостатньої кваліфікації передбачене п. 2 ст. 40. Однак при такому
звільненні інтереси працівника захищені (пропонується інша робота,
потрібна попередня згода профспілкового органу, виплачується вихідна
допомога та ін.). Чому ж у разі звільнення за незадовільними
результатами випробування працівник виявляється незахищеним? Таке
законодавче рішення служить підтвердженням висновку про те, що власник
не тільки економічно, але і юридичне є більш сильною стороною трудового
договору, ніж працівник. Думається, що порядок розірвання трудового
договору з ініціативи власника повинен поширюватись і на випадки
розірвання трудового договору в разі незадовільного результату
випробування, обумовленого при прийомі на роботу.

За кордоном досить поширена практика використання незалежних
організацій, що здійснюють оцінку ділових якостей як претендентів на
певну посаду, так і працівників в процесі трудової діяльності, —
оціночних центрів. Це самостійні госпрозрахункові організації, що мають
в штаті висококваліфікованих фахівців — економістів, фінансистів,
правознавців, психологів, які проводять комплексну оцінку фахівців.
Великі зарубіжні компанії мають оціночні центри в складі корпорації. У
літературі неодноразово приводяться дані про високу ефективність такої
діяльності. Думається, в сучасних умовах і в Україні складеться така
практика. Ніякий власник — власник капіталу і роботодавець одноосібне не
в змозі зробити реальну оцінку знань і умінь працівника, які б
відповідали сучасним вимогам — технічним, економічним, правовим, а для
керівників всіх рівнів ще і соціально-психологічним.

Рівень вимог до сучасного фахівця наочно видно з оголошень з
пропозиціями роботи на вакантних посадах, що публікуються в пресі. Так,
наприклад, кадрове агентство Міжрегіональної академії управління
персоналом (МАУП) опублікувало оголошення про вакансію “начальника
відділу корпоративного фінансування”: місце роботи — м. Дніпропетровськ,
Київ, банк, з такими вимогами до фахівця: “Fluent English; кваліфіковане
користування ПК (Excel, Word, Win 95, Аналітичні пакети); знання GAAP;
аналіз фінансової звітності підприємства за міжнародними стандартами;

підготовка бізнес-планів; аналіз інвестиційних проектів; наявність
робочих контактів з інвесторами; знання і досвід роботи на світових
ринках капіталу; знання законодавства України в галузі
зовнішньоекономічної діяльності й функціонування фондового ринку
України; оплата — від 300 у. о.” (Персонал. – 1998. – №4).

Визнаючи об’єктивну необхідність проведення оцінки спеціальних знань
працівника, необхідно особливо обговорити оцінку його особистих якостей.
Відоме широке застосування різного роду тестів, направлених на
дослідження особистості працівника, його світоглядних позицій,
відношення до релігії, до сімейного життя, інтимної сфери. Керівництво
по найму заповнило книжковий ринок, а в багатьох періодичних журналах
даються методичні вказівки як застосовувати тести, дослідити почерк,
провести астрологічний прогноз, перевірити кандидата на чесність.

У багатьох зарубіжних державах ухвалені спеціальні закони, направлені на
захист прав працівників при прийомі на роботу, про заборону
дискримінації в сфері зайнятості.

Наше законодавство поки залишає без правового втручання весь процес
оцінки працівника. Загальні нормативні акти про атестацію кадрів в
промисловості та інших галузях економіки були прийняті в 1973 році й не
можуть бути визнані достатніми в нових умовах. Акти, що регламентують
атестацію державних службовців та інших категорій працівників, є
спеціальним законодавством і не мають загального характеру. У таких
законодавчих умовах, в обставинах економічної кризи і зростання
безробіття власник-роботодавець не обмежений ні економічно, ні юридичне,
що в свою чергу спричиняє обмеження прав громадян. Думається, в новому
КЗпП повинні бути передбачені спеціальні норми про оцінку праці, її
процедурні основи. Має бути заборонено при дослідженні особистості
працівника вторгнення в його особисте життя, збір, зберігання і обробку
даних, що не мають відношення до професійних якостей працівника. У
законі повинні бути чітко позначені межі права власника в застосуванні
тестів.

Крім того, необхідно передбачити процедуру закінчення випробування, факт
встановлення його результатів. Адже очевидно, що випробування полягає не
стільки у його терміні, скільки в підтвердженні кваліфікації працівника.
Таким підтвердженням виступають результати праці, виконане завдання та
ін. Доцільно передбачити обов’язок власника повідомити працівнику про
те, що він витримав випробування або не витримав його. У такому варіанті
є цивілізований людський підхід, який не залишає двозначності.

Виходячи з цього, слід би подумати і про доцільність таких довгих
термінів випробування, як це передбачене КЗпП. Терміни повинні бути
скорочені. Для того, щоб встановити придатність працівника не потрібен
термін в 3 і 6 місяців, досить і 30-45 днів. З іншого боку, звільнення
за результатами випробування має бути віднесено до розряду звільнень з
ініціативи власника. Якщо провини працівника не встановлено, розглядати
як звільнення за п. 2 ст. 40; якщо ж є порушення трудової дисципліни,
може бути проведено звільнення як дисциплінарне стягнення з дотриманням
відповідного порядку.

Висновки

Відповідно до Конституції України і КЗпП забороняється необгрунтована
відмова в прийомі на роботу, а також будь-яке пряме або непряме
обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при
укладенні, зміні й припиненні трудового договору в залежності від
походження, соціального і майнового стану, расової і національної
приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань,
членства в профспілці або іншому об’єднанні громадян, роду і характеру
занять, місця проживання (ст. 22 КЗпП).

Потрібно звернути увагу, що відмову в прийомі на роботу вагітних жінок
або жінок, що мають дітей у віці до 3 років, самотніх матерів, що мають
дитину у віці до 14 років або дитину-інваліда, власник повинен оформити
в письмовому вигляді. Така відмова також може бути оскаржена в судовому
порядку (ст. 184 КЗпП).

Забороняється відмова в прийомі на роботу і професійне навчання на
виробництві молоді, що закінчила загальноосвітні школи, професійні
навчально-виховні заклади, а також іншим особам, молодшим 18 років,
направленим в рахунок броні (ст. 196 КЗпП). Така відмова може бути
оскаржена ними до суду.

Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. У певних
випадках дотримання письмової форми є обов’язковим: при організованому
наборі працівників; при укладенні трудового договору про роботу в
районах з особливими природними географічними і геологічними умовами й
умовами підвищеного ризику для здоров’я; при укладенні контракту; у
випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору в
письмовій формі; при укладенні трудового договору з неповнолітніми, при
укладенні трудового договору з фізичною особою і в інших випадках,
передбачених законодавством.

Письмова форма передбачає детальний виклад обов’язків як працівника, так
і роботодавця щодо забезпечення трудового договору. Сюди можуть
включатися, крім умов, встановлених за угодою сторін, також і умови,
передбачені законодавством.

Письмовий трудовий договір складається в двох примірниках і підписується
сторонами. Він може бути завірений печаткою підприємства.

При укладенні трудового договору сторонами може бути зумовлене
випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому
доручається. Слід звернути увагу, що встановлювати випробування — це
право, а не обов’язок власника, тому воно визначається угодою сторін.
Якщо працівник відмовляється від випробування, трудовий договір не може
вважитись укладеним. Така умова повинна бути застережена у наказі
(розпорядженні) про прийом на роботу. У період випробування на
працівника поширюється законодавство про працю. Це означає, що, з одного
боку, працівник зобов’язаний виконувати усі трудові обов’язки, покладені
на нього трудовим договором і законодавством, а з другого — випробування
не тягне ніяких обмежень трудових прав працівника.

Список використаної літератури

Баранюк Ю. Особливості змісту трудових контрактів // Право України. –
1998. – №9. – С. 74.

Брагинский М.И., Витрянский В. В. Договорное право: общие положения. —
М., 1997. — С. 24

Гаврилюк О. Особливості припинення дії трудового контракту. – 1999. –
№8. – С. 74-76.

ГершановЕ.М. Трудовой договор. — М., 1991.

Єрьоменко В. Підстави виникнення трудових правовідносин у колективних
сільськогосподарських підприємствах, селянських (фермерських)
господарствах, кооперативах // Право України. – 1997. – №6. – С. 51.

Жернаков В. В. Поняття примусової праці за законодавством України //
Право України. — 1997. — №10.

ЗайкинА.Д. Трудовой договор (контракт): Учеб. пособие. – М.,1995.

PAGE

PAGE 12

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020