.

Поняття та види гарантійних виплат і доплат (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 4942
Скачать документ

Реферат на тему:

Поняття та види гарантійних виплат і доплат

Гарантії — це засоби, за допомогою яких забезпечується здійснення
наданих працівникам прав у сфері соціально-трудових відносин.

Крім загальних правових гарантій при прийнятті на роботу та переведенні
на іншу роботу, при покладанні на працівника матеріальної
відповідальності за шкоду, заподіяну роботодавцеві, та інших гарантій
чинним законодавством встановлено гарантії і в оплаті праці.

Гарантійні виплати — це грошові виплати, що зберігають працівникові
заробітну плату (повністю або частково) за час, коли працівник з
поважних причин, відповідно до закону, звільняється від виконання
трудових обов’язків, але за ним зберігається місце роботи.

Види гарантійних виплат наведено на рис. 11.1.

Гарантійні та компенсаційні виплати й доплати не є заробітною платою,
але виплачуються з метою недопущення зниження заробітної плати
працівника і є мінімальними державними гарантіями.

За час виконання державних або громадських обов’язків. На час виконання
державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством
України ці обов’язки можуть виконуватись у робочий час, працівникам
гарантується збереження місця роботи (посади) й середнього заробітку
(ст. 119 КЗпП).

Громадянам, які звільняються з роботи у зв’язку з призовом або
прийняттям на військову службу за контрактом, виплачується вихідна
допомога у розмірі двомісячного середнього заробітку. Потрібно
врахувати, що громадяни для виконання обов’язків, пов’язаних із взяттям
на військовий облік, призовом або прийняттям (вступом) на військову
службу, а також особи, які направляються військовими комісаріатами на
диспансерне чи стаціонарне обстеження (лікування, медичний огляд),
звільняються від роботи на час, необхідний для виконання зазначених
обов’язків та перебування в лікувальному закладі охорони здоров’я із
збереженням за ними місця роботи, їхньої посади та середнього заробітку.

За призваними на збори військовозобов’язаними зберігаються на весь
період зборів, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад,
місце роботи, їхня посада та середній заробіток.

За громадянином, який проходить альтернативну (невійськову) службу,
зберігається попередня робота (посада), яку він виконував (займав) до
направлення на службу, а в разі її відсутності — інша рівноцінна робота
(посада) на тому самому або, за згодою працівника, на іншому
підприємстві, в установі, організації. Він має переважне право
залишитися на роботі у разі скорочення чисельності або

штату працівників протягом двох років з дня звільнення з альтернативної
(невійськової) служби1.

Працівникам можуть надаватися також інші гарантії у випадках,
встановлених законом, при виконанні державних та громадських обов’язків.

Гарантії для працівників, обраних на виборні посади. Працівникам,
звільненим від роботи внаслідок обрання їх на виборні посади, надається
після закінчення їхніх повноважень за виборною посадою попередня робота
(посада), а в разі її відсутності — інша рівноцінна робота (посада) на
тому самому або, за згодою працівника, іншому підприємстві, в установі,
організації (ст. 118 КЗпП). Під іншими громадськими організаціями слід
розуміти громадські організації, визначені у ст. З Закону України “Про
об’єднання громадян”.

Право на відпустки забезпечується гарантованим наданням відпустки із
збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати.
Заборонено замінювати відпустку грошовою компенсацією, крім випадків,
передбачених ст. 24 Закону України “Про відпустки”.

Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж
за три дні до її початку.

За час підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за
працівниками зберігається місце роботи (посада) і здійснюються виплати,
передбачені законодавством (ст. 122 КЗпП ). Таким спеціальним
законодавчим актом є постанова Кабінету Міністрів України.

Для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації,
підготовки, перепідготовки й навчання інших професій з відривом від
виробництва, встановлено такі мінімальні державні гарантії: • збереження
середньої заробітної плати за основним місцем роботи протягом часу
навчання. За вчителями та іншими працівниками освіти, які направляються
на курси і до інститутів удосконалення вчителів, зберігається середня
заробітна плата за кожним місцем роботи;

• оплата вартості проїзду працівника до місця навчання і назад (витрати
на оплату проїзду компенсуються за правилами, встановленими для
службових відряджень);

• виплата добових за кожний день перебування в дорозі у розмірі,
встановленому законодавством для службових відряджень. Іногороднім
працівникам протягом першого місяця навчання добові виплачуються в
розмірі, встановленому законодавством для службових відряджень, а в
наступні місяці, до закінчення терміну навчання, тим, хто одержує
заробітну плату у розмірі нижчому ніж шість неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, виплачується стипендія в розмірі 20 відсотків добових.

На час навчання працівники забезпечуються гуртожитком готельного типу.
Уразі відсутності гуртожитку відшкодування витрат, пов’язаних з наймом
житлового приміщення, здійснюється в порядку, встановленому
законодавством для службових відряджень.

Оплата проїзду працівників, які направляються на навчання з відривом від
виробництва, до місця навчання і назад, виплата добових за час
перебування в дорозі і за час навчання, стипендії, відшкодування витрат,
пов’язаних з наймом житлового приміщення, здійснюються за місцем
основної роботи.

За час обстеження в медичному закладі. За час перебування в медичному
закладі на обстеженні за працівниками, зобов’язаними проходити таке
обстеження (ст. 169, 191 КЗпП), зберігається середній заробіток за
місцем роботи (ст. 123 КЗпП). Потрібно врахувати, що право на збереження
середнього заробітку мають лише працівники, які уклали трудовий договір,
та працівники, які переводяться на роботу у межах цього підприємства і
за умови, що ці працівники зобов’язані проходити таке обстеження.

До працівників, зобов’язаних проходити медичне обстеження, належать:
особи, зайняті на важких роботах і на роботах зі шкідливими чи
небезпечними умовами праці; неповнолітні працівники; працівники
підприємств харчової промисловості, громадського харчування й торгівлі;
працівники лікувально-профілактичних і дитячих установ та деякі інші.

Гарантійні виплати донорам. В день давання крові та (або) її
компонентів, а також в день медичного обстеження працівник, який є

або виявив бажання стати донором, звільняється від роботи на
підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності зі
збереженням за ним середнього заробітку.

Після кожного дня давання крові та (або) її компонентів, у тому числі в
разі давання їх у вихідні, святкові та неробочі дні, донору надається
додатковий день відпочинку із збереженням за ним середнього заробітку.
За бажанням працівника цей день можна приєднати до щорічної відпустки
або використати в інший час протягом року після дня давання крові чи її
компонентів.

У разі давання крові та (або) її компонентів у період щорічної відпустки
ця відпустка продовжується на відповідну кількість днів з урахуванням
надання працівникові додаткового дня відпочинку за кожний день давання
крові.

Виплата середнього заробітку здійснюється за рахунок коштів роботодавця,
де працює донор. Зазначені кошти зараховуються до таких, що спрямовані
на благодійну діяльність.

Підставою для надання зазначених пільг є відповідні довідки, видані
донору за місцем медичного обстеження чи давання крові та (або) її
компонентів. Форми цих довідок та порядок їх видачі затверджуються
Міністерством охорони здоров’я України.

За період переговорів та участі у підготовці проекту колективного
договору або угоди. Особи, які беруть участь в переговорах як
представники сторін, а також спеціалісти, запрошені для участі в роботі
комісій, на період переговорів та підготовки проекту звільняються від
основної роботи із збереженням середнього заробітку та включенням цього
часу до трудового стажу. Всі витрати, пов’язані з участю у переговорах і
підготовці проекту, компенсуються в порядку, передбаченому
законодавством про працю, колективним договором, угодою.

За час роботи у примирних органах незалежним посередникам, членам
примирних комісій і трудових арбітражні. Незалежним посередникам, членам
примирних комісій і трудових арбітражів на час роботи у примирних
органах гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього
заробітку, а також на них поширюються гарантії, передбачені КЗпП для
виборних профспілкових працівників, членів рад (правлінь) підприємств і
рад трудових колективів.

Незалежному посередникові, члену примирної комісії і трудового арбітражу
виплачується заробітна плата в розмірі не меншому середньомісячної
заробітної плати та відшкодовуються витрати, пов’язані з участю у
примирній процедурі, за рахунок сторін колективного трудового спору
(конфлікту) за домовленістю, а якщо сторони не досягай згоди —рівними
частками1.

Гарантії виплати для працівників — авторів винаходів, корисних моделей,
промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій. Передбачено два
випадки гарантійних виплат: 1) за працівниками — авторами винаходів,
корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій
зберігається середній заробіток при звільненні від основної роботи для
участі у впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи
раціоналізаторської пропозиції на тому ж підприємстві, в установі,
організації; 2) при впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового
зразка або раціоналізаторської пропозиції на іншому підприємстві, в
установі, організації за працівниками зберігається посада за місцем
постійної роботи, а робота, пов’язана з впровадженням винаходу, корисної
моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції,
оплачується за погодженням сторін у розмірі не нижчому середнього
заробітку за місцем постійної роботи (ст. 126 КЗпП).

У ст. 126 КЗпП регулюється гарантія для працівників в оплаті праці, але
не механізм звільнення від основної роботи для участі у впровадженні
винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської
пропозиції.

Гарантійні доплати — це суми, які виплачуються працівникові понад
заробітну плату при скороченні робочого часу або переведенні на іншу
роботу у встановлених законом випадках для збереження працівнику
середньої заробітної плати.

На відміну від гарантійних виплат, гарантійні доплати надаються, щоб
запобігти зниженню заробітної плати працівника.

Види гарантійних доплат наведено на рис. 11.2.

Гарантійні доплати працівникам віком до вісімнадцяти років при
скороченій тривалості щоденної роботи. Праця працівників віком до
вісімнадцяти років, допущених до відрядних робіт, оплачується за
відрядними розцінками, встановленими для дорослих працівників, з
доплатою за тарифною ставкою за час, на який тривалість їх що денної
роботи скорочується порівняно з тривалістю щоденної роботи дорослих
працівників.

Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і
середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від
навчання час, здійснюється пропорційно відпрацьованому часу або залежно
від виробітку. Підприємства можуть встановлювати учням доплати до
заробітної плати.

Гарантійні доплати деяким категоріям працівників за час спеціальних і
додаткових перерв. Такі доплати належать:

• працівникам, що працюють у холодну пору року на відкритому повітрі чи
в закритих неопалюваних приміщеннях, вантажникам та деяким іншим
категоріям працівників, яким надаються спеціальні перерви для
відпочинку, що включаються до робочого часу й підлягають оплаті;

• жінкам, що мають дітей віком до півтора року, надаються, крім
загальної перерви для відпочинку і харчування, додаткові перерви для
годування дитини. Перерви для годування дитини включаються в робочий час
і оплачуються за середнім заробітком (ст. 183 КЗпП).

Гарантійні доплати при переведенні працівника на іншу постійну
нижчеоплачувану роботу. За працівником зберігається його попередній
середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення (ст. 114
КЗпП).

Гарантійні доплати при переміщенні працівника. У тих випадках, коли
через переміщення працівника (ч. 2 ст. 32 КЗпП) зменшується заробіток з
незалежних від працівника причин, здійснюється доплата до попереднього
середнього заробітку протягом двох місяців з дня переміщення (ст. 114
КЗпП).

Гарантійні доплати працівникам, переведеним за станом здоров’я на легшу
нижчеоплачувану роботу. Працівників, які потребують за станом здоров’я
надання легшої роботи, роботодавець повинен перевести, за їх згодою, на
таку роботу відповідно з медичним висновком тимчасово або без обмеження
строку.

При переведенні за станом здоров’я на легшу нижчеоплачувану роботу за
працівниками зберігається попередній середній заробіток протягом двох
тижнів з дня переведення (ст. 170 КЗпП).

У випадках, передбачених законодавством України (нещасний випадок на
виробництві чи професійне захворювання), попередній середній заробіток
зберігається на весь час виконання нижчеоплачуваної роботи (ст. 11
Закону України “Про охорону праці”).

Гарантійні доплати працівникам, тимчасово переведеним на іншу роботу, не
обумовлену трудовим договором. Тимчасове переведення працівника на іншу
роботу, не обумовлену трудовим договором, допускається лише за згодою
працівника і здійснюється з оплатою праці за виконану роботу, але не
нижчою, ніж середній заробіток за попередньою роботою (ст. 32 КЗпП).

Гарантійні доплати вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до
трьох років, при переведенні на легшу роботу. До вирішення питання про
надання вагітній жінці відповідно до медичного висновку іншої роботи,
яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, вона
піддягає звільненню від роботи із збереженням середнього заробітку за
всі пропущені внаслідок цього робочі дні за рахунок підприємства,
установи, організації (ст. 178 КЗпП). “Звільнення від роботи” означає,
що трудові відносини з вагітною жінкою зберігаються, але вона тимчасово
звільняється від їх виконання.

Жінки, які мають дітей віком до трьох років, в разі неможливості
виконання попередньої роботи переводяться на іншу роботу із збереженням
середнього заробітку за попередньою роботою до досягнення дитиною
трирічного віку. Підставою для переведення можуть бути медичний висновок
та інші дані, що свідчать про неможливість виконання попередньої роботи.
Якщо заробіток вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох
років, на легшій роботі є вищим, ніж той, який вони одержували до
переведення, їм виплачується фактичний заробіток.

Гарантійні доплати працівникам при різних формах виробничого навчання,
перекваліфікації або навчання інших спеціальностей. За час проходження
виробничого навчання, перекваліфікації або навчання іншим спеціальностям
працівникам виплачується заробітна плата в порядку і в розмірах, що
визначаються законодавством (ст. 207 КЗпП).

Список використаної літератури

Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. — Львів:
Вільна Україна, 1996.

Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І.
Чанишевої. — К.: Т-во “Знання”; КОО, 2000.

Давиденко Г. І. Розгляд судами спорів, пов’язаних з укладанням, зміною і
припиненням трудового договору // Вісн. Верх. Суду України. — 1997. —№3.

Єрьоменко В. Призначення на посаду: актуальні питання теорії і практики
// Право України. — 2000. — № 6.

Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і
цивільного права // Право України. — 2000. — № 7.

Жернаков В. В. Сфера дії трудового права: історичні та методологічні
аспекти. Правова держава. — К.: ІнЮре, 1998. — Вип. 9.

Заржщъкий О., Смирнов Д. Перспективи розвитку трудового права у
Конституції України // Право України. — 1997. — № 9. — С 39-41.

Клюев А. А., МавринА. В. Трудовые споры. — М.: Профиздат, 1978.

Коссак С. Особливості участі третіх осіб у трудових справах // Право
України. — 1997. — № 11.

Лазор Л. Підвідомчість трудових спорів, що виникають за результатами
атестації // Рад. право. — 1982. — № 8.

Лазор В. Про соціальну значимість трудового договору в ринкових
відносинах // Право України. — 2000. — № 7.

Лазор В. Юридична природа трудового договору у ринкових відносинах //
Право України. — 2000. — № 1.

Маркіна Т. Юридичні умови визнання громадянина безробітним // Право
України. — 2000. — № 6.

Мінюков П., Мінюкова Т. Особливості регулювання трудових відносин з
керівниками закладів освіти України // Право України. — 1997. —№5.

Трудові спори: законодавство, коментар, судова практика / Упо-ряд. В. А.
Скоробагатько, Й. I. Федишин. — К.: Істина, 2000.

Цивільне право / За ред. Д. В. Бобрової та ін. — К.: Вентурі, 1997. — Ч.
I.

Чанишева Г. І., Фадєєнко А. Ф. Розгляд судами справ у спорах, що
випливають з трудових правовідносин (окремі питання) // Право України. —
1998. — № 8.

Яресько А. Доцільність функціонування комісії по трудових спорах //
Право України. — 1998. — № 8.

Ярошенко О. Щодо дискримінації в реалізації права на працю // Право
України. — 2000. — № 7.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020