.

Організація охорони здоров’я та працездатності працівників на підприємстві

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1876
Скачать документ

Організація охорони здоров’я та працездатності працівників на
підприємстві

З метою забезпечення сприятливих для здоров’я умов праці, високого рівня
працездатності, профілактики травматизму і професійних захворювань,
отруєнь та відвернення іншої можливої шкоди для здоров’я на
підприємствах, в установах і організаціях різних форм власності повинні
встановлюватися єдині санітарно-гігієнічні вимоги до організації
виробничих процесів, пов’язаних з діяльністю людей, а також до якості
машин, обладнання, будівель та інших об’єктів, які можуть мати шкідливий
вплив на здоров’я. Всі державні стандарти, технічні умови і промислові
зразки обов’язково погоджуються з органами охорони здоров’я в порядку,
встановленому законодавством. Власники і керівники підприємств, установ
та організацій зобов’язані забезпечити в їх діяльності виконання правил
техніки безпеки, виробничої санітарії та інших вимог щодо охорони
здоров’я, передбачених законодавством, не допускати шкідливого впливу на
здоров’я людей (ст. 28 Основ законодавства України про охорону
здоров’я).

Власник зобов’язаний створити в кожному структурному підрозділі й на
робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а
також забезпечити дотримання прав працівників, гарантованих чинним
законодавством.

З цією метою власник забезпечує функціонування системи управління
охороною здоров’я, для чого створює на підприємстві підрозділи, які
традиційно іменуються службою охорони праці. Діє ця служба на підставі
Типового положення, затвердженого наказом Державного комітету України по
нагляду за охороною праці від 3 серпня 1993 p. №73 (Кодекс законів про
працю України з постатейними матеріалами /,/ Бюлетень законодавства і
юридичної практики України. – 1997. – №11-12. – С. 603). Служба охорони
праці створюється на підприємстві виробничої сфери з числом працюючих 50
і більше чоловік. На підприємстві з числом працюючих менш 50 чоловік
функції цієї служби можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які
пройшли перевірку знань з питань охорони здоров’я. Служба охорони праці
підпорядковується безпосередньо керівникові підприємства і прирівнюється
до основних виробничо-технічних служб.

Служба охорони праці виконує такі основні функції:

опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці від
шкідливих впливів, сприяє удосконаленню діяльності в цьому напрямі
кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи; проводить
оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці; складає разом
з структурними підрозділами підприємства план комплексних заходів щодо
досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища (підвищення існуючого рівня охорони праці, якщо встановлених
норм досягнуто), а також розділ “Охорона праці” в колективному договорі
(до речі, цей розділ доцільно іменувати “Охорона здоров’я”, оскільки
саме питанням створення умов праці, спрямованих на збереження здоров’я і
працездатності працівників він присвячується); проводить для працівників
увідний інструктаж з питань охорони праці; організує: забезпечення
працюючих правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та
іншими нормативними актами з охорони праці; облік, аналіз нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій, а також шкоди від цих подій;
розробку перспективних та поточних планів роботи підприємства щодо
створення безпечних та нешкідливих умов праці; бере участь: у
розслідуванні нещасних випадків та аварій; у формуванні фонду охорони
праці підприємства і розподілі його коштів; у розробці положень,
інструкцій, інших нормативних актів про охорону праці, що діють у межах
підприємства; контролює:

дотримання чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших
нормативних актів, виконання працівниками посадових інструкцій з питань
охорони праці; виконання приписів органів державного нагляду, пропозицій
та подань уповноважених трудових колективів і профспілок з питань
охорони праці, використання за призначенням коштів фонду охорони праці;
своєчасне проведення навчання та інструктажів працюючих, атестації та
переатестації з питань безпеки праці посадових осіб та осіб, які
виконують роботи підвищеної небезпеки, а також дотримання вимог безпеки
при виконанні цих робіт тощо.

Для виконання функціональних обов’язків фахівці з охорони праці
наділяються певними правами, наприклад, безперешкодно в будь-який час
відвідувати виробничі об’єкти, структурні підрозділи підприємства,
зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів устаткування та
інших засобів виробництва в разі порушень, які створюють загрозу життю
або здоров’ю працюючих; одержувати від посадових осіб необхідні
відомості, документи і пояснення з питань охорони праці; перевіряти стан
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на об’єктах
підприємства, видавати керівникам перевіреного об’єкта, цеху,
виробництва обов’язковий для виконання припис щодо усунення наявних
недоліків; вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи
працівників, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу,
перевірки знань з охорони праці, не мають допуску до відповідних робіт
або порушують нормативні акти про охорону праці; надсилати керівникові
підприємства подання про притягнення до відповідальності працівників,
які порушують вимоги щодо охорони праці та ін. Припис спеціаліста з
охорони праці, у тому числі про зупинення робіт, може скасувати в
письмовій формі лише посадова особа, якій підпорядкована служба охорони
праці. Розпорядження фахівця з охорони праці може відмінити лише
керівник підприємства. Ліквідація служби охорони праці допускається
тільки у разі ліквідації підприємства.

Для нормального функціонування системи управління охороною здоров’я
власник зобов’язаний розробляти і затверджувати положення, інструкції,
інші нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства та
встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на
території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних
майданчиках, робочих місцях. Ці правила повинні відповідати основним
вимогам, встановленим державними міжгалузевими і галузевими нормативними
актами про охорону праці.

На власникові підприємства також лежить обов’язок здійснення постійного
контролю за додержанням працівниками технологічних процесів, правил
поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами
виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального
захисту і виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці.

Законодавство про охорону здоров’я передбачає й обов’язки працівників.
Згідно зі ст. 10 Основ законодавства України про охорону здоров’я
громадяни зобов’язані піклуватися про своє здоров’я. Стосовно трудового
законодавства цей обов’язок полягає в тому, що працівники зобов’язані
знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці,
користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
додержуватися зобов’язань з охорони праці, передбачених колективним
договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього
трудового розпорядку підприємства; проходити у встановленому порядку
попередні та періодичні медичні огляди тощо. Відповідно до ст. 11 Основ
законодавства про охорону здоров’я іноземні громадяни та особи без
громадянства, які постійно проживають на території України і працюють на
підприємствах, в установах і організаціях різних форм власності та
господарювання, користуються такими ж правами і несуть такі ж обов’язки
в галузі охорони здоров’я, як і громадяни України.

$

комісії носять рекомендаційний характер, що взагалі знижує ефективність
її роботи.

Фінансування охорони праці здійснюється власником. Працівник не несе
ніяких витрат на заходи щодо охорони здоров’я при виконанні трудових
обов’язків. Відповідно до ст. 21 Закону України “Про охорону праці”
фінансування охорони праці здійснюється з фондів охорони праці. Такі
фонди утворюються на підприємствах, у галузях і на державному рівні
відповідно до Положення про державний, галузеві, регіональні фонди
охорони праці та фонди охорони праці підприємств (Кодекс законів про
працю України з постатейними матеріалами // Бюлетень законодавства і
юридичної практики України. — 1997. — №11—12. — С. 676).

Підприємства можуть використати кошти фонду охорони праці тільки на
заходи, що забезпечують доведення умов і безпеки праці до нормативних
вимог або підвищення існуючого рівня охорони праці на виробництві.

Кошти галузевих і державного фондів охорони праці витрачаються на
здійснення галузевих і національних програм з питань охорони праці,
науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, що виконуються в
межах цих програм, на сприяння становленню і розвитку спеціалізованих
підприємств та виробництв, творчих колективів, науково-технічних
центрів, експертних груп, на заохочення трудових колективів і окремих
осіб, які плідно працюють над розв’язанням проблем охорони праці.

До державного, регіональних та галузевих фондів охорони праці
надсилаються поряд з коштами державного чи місцевих бюджетів,
відрахуваннями підприємств та іншими надходженнями кошти, одержані від
застосування органами державного нагляду штрафних санкцій до власників
(див. Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи
і організації за порушення нормативних актів про охорону праці,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1993 p.
№754 // ЗП України. — 1994. — №1. — Ст. 24), а також кошти від стягнення
цими органами штрафу з працівників, винних у порушенні вимог щодо
охорони праці.

На власникові також лежить обов’язок організувати за свої кошти
проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних
(протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на
важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або
таких, де є потреба в професійному доборі, а також щорічного
обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. Перелік професій,
працівники яких підлягають медичному огляду, термін і порядок його
проведення передбачено Положенням про медичний огляд працівників певних
категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 31 березня 1994 p. №45 (Кодекс законів України про працю з
постатейними матеріалами // Бюлетень законодавства і юридичної практики
України. — 1997. — №11 —12. — С. 716). Проведения медичних оглядів
покладено на медичні заклади, працівники яких несуть відповідальність
згідно із законодавством за невідповідність медичного висновку
фактичному стану здоров’я працівника.

Власник має право притягнути працівника, який ухиляється від проходження
обов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності й
зобов’язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної
плати.

Постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 року №1238
затверджений Перелік професій і видів діяльності, для яких є
обов’язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд,
а також порядок його проведення (Офіційній вісник України. — 1997. —
Число 46). Метою проведення профілактичного наркологічного огляду
громадян є виявлення хворих на алкоголізм, наркоманію і токсикоманію, а
також визначення наявності або відсутності наркологічних протипоказань
до виконання функціональних обов’язків і ведення певних видів
діяльності.

Дотримання правил техніки безпеки і виробничої санітарії залежить не
тільки від виконання власником своїх обов’язків, а й від того, наскільки
кожний працівник знає і виконує їх під час роботи. Тому всі працівники
при прийнятті на роботу і в процесі виконання обов’язків за трудовим
договором повинні проходити на підприємстві навчання і перевірку знань з
питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від
нещасних випадків, про правила поведінки та дії при виникненні аварій
згідно з Типовим положенням про навчання з питань охорони праці,
затвердженим наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від
17 лютого 1999 p. №27 (Бюлетень систематизованого законодавства України:
Серія 1. Праця і соціальний захист населення. — 1999. — №6. — С. 49). Ці
обов’язки працівників відповідають вимогам ст. 10 Основ законодавства
України про охорону здоров’я.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є
потреба у професійному доборі, повинні проходити попереднє спеціальне
навчання і перевірку знань з питань охорони праці в строки, встановлені
відповідними галузевими нормативними актами про охорону праці, але не
рідше як один раз у рік. Перелік робіт з підвищеною небезпекою
затверджений наказом Державного комітету України по нагляду за охороною
праці від ЗО листопада 1993 p. №123 (Кодекс законів України про працю з
постатейними матеріалами / / Бюлетень законодавства і юридичної практики
України. – 1997. – №11-12. – С. 627).

Навчання й інструктаж працівників з питань охорони здоров’я під час
праці є складовою частиною системи управління охороною праці й
проводиться з усіма працівниками в процесі їх трудової діяльності.

Відповідальність за організацію і здійснення навчання та перевірки знань
з питань охорони праці на підприємстві покладається на його керівника (в
структурних підрозділах

— на їхніх керівників). Контроль за навчанням і періодичністю перевірок
знань з питань охорони здоров’я здійснює служба охорони праці.

Інструктажі працівників за характером і часом проведення поділяються на
вступний (при прийнятті на роботу);

первинний (на робочому місці); повторний (на робочому місці з усіма
працівниками: на роботах з підвищеною небезпекою

— один раз на 3 місяці, на інших роботах — один раз на 6 місяців,
проводиться індивідуально або з групою працівників, які виконують
однотипні роботи, за програмою первинного інструктажу); позаплановий
(при зміні правил з охорони праці, заміні обладнання або інших чинників,
що впливає на безпеку праці); цільовий (при виконанні разових робіт, не
пов’язаних з прямими обов’язками зі спеціальності, при ліквідації
аварії, стихійного лиха.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить
безпосередній керівник робіт (начальник виробництва, цеху, дільниці,
майстер). Інструктажі завершуються перевіркою знань усним опитуванням за
допомогою технічних засобів навчання, а також перевіркою набутих навичок
безпечних методів роботи. Знання перевіряє особа, яка проводила
інструктаж.

Посадові особи, відповідно до Переліку посад посадових осіб, які
зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони
праці, затвердженого наказом Держ-комітету України по нагляду з охороною
праці від 11 жовтня 1993 p. №94 (Кодекс законів України з постатейними
матеріалами / / Бюлетень законодавства і юридичної практики України. –
1997. — №11—12. — С. 635), до виконання ними своїх обов’язків, а також
періодично, один раз у 3 роки, проходять навчання і перевірку знань з
охорони праці, технологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на
виробництві.

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку
знань з охорони праці, забороняється. При незадовільних результатах
перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після
первинного, повторного чи позапланового інструктажу для працівника
протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка
знань. При незадовільних результатах і повторної перевірки знань,
питання щодо працевлаштування працівника вирішується згідно з чинним
законодавством. При незадовільних результатах перевірки знань після
цільового інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна
перевірка знань при цьому не дозволяється.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020