.

Охорона праці, надр та довкілля при видобутку газу і вуглводневого конденсату (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 2675
Скачать документ

Реферат

Охорона праці, надр та довкілля при видобутку газу і вуглводневого
конденсату

1 Значення охорони праці в забезпеченні безпечних та здорових умов
праці

Охорона праці і техніка безпеки в газовій промисловості відіграє
важливу оль. Повністю безпечних та нешкідливих виробництв не існує.
Задача охорони праці звести до мінімуму ймовірність ураження або
захворювання працюючого з одночасним забезпеченням комфорту при
максимальній продуктивності праці. Реальні виробничі умови
характеризуються, як правило, наявністю деяких шкід-ливостей та
небезпек. Прикладами виробничих небезпек можуть служити від-криті
струмопровідні частини обладнання, розжарені тіла, деталі машин і
меха-нізмів, що рухаються і т.д. Виробничі шкідливості виникають через
незадовільні санітарно-гігієнічні умови на виробництві і наявності
незадовільного мікроклі-мату на виробництві, шкідливих домішок у
повітрі, променистого тепла, іонізуючих випромінювань, електромагнітних
полів.

Покращення умов праці, підвищення її безпечності і нешкідливості має
ве-лике економічне значення. Воно впливає на економічні результати
виробницт- ва – на продуктивність праці, якість та собівартість
продукції, що випускається.

Покращення умов праці та її безпечність приводять до зниження
виробни-чого травматизму, професійних захворювань, інвалідності, що
зберігає здоров’я працюючих та одночасно приводить до зменшення затрат
на оплату пільг та компенсації за роботу в небезпечних умовах праці, на
оплату наслідків такої ро-боти (тимчасової та постійної
непрацездатності), на лікування перепідготовку працівників вироб-ництва
у зв’язку з текучістю кадрів по причинам, які пов’язані з умовами праці.

Основними причинами виробничого травматизму є:

Невиконання робітниками правил безпечного ведення робіт.

Невідповідність професії або кваліфікації робітників виду робіт, що
виконують.

Незадовільний стан робочих місць, території підприємств і цехів.

Порушення трудової та виробничої дисципліни.

Відсутність відповідальних керівників робіт або невірні їх дії.

Несправність обладнання, інструмента.

Для оцінки нещасних випадків та рівня травматизму на підприємстві
вико-ристовують статистичні показники, такі як коефіцієнт частоти і
коефіцієнт важ-кості травматизму.

Середньоспискова чисельність працівників Опарського газопромислу у 2002
році становила 38 чоловік. Кількість днів непрацездатності – 9 днів.
Число нещасних випадків – 1. Коефіцієнт частоти травматизму – 6,76,
коефіцієнт важ-кості – 9.

У 2003 році середньоспискова чисельність працівників складала – 41
чо-ловік, кількість нещасних випадків – 2, кількість днів
непрацездатності – 12. Коефіцієнт частоти травматизму – 13,24,
коефіцієнт важкості – 6.

У 2004 році середньоспискова чисельність працівників становила – 40
чо-ловік, кількість нещасних випадків – 1, кількість днів
непрацездатності – 10. Коефіцієнт частоти травматизму – 6,67, коефіцієнт
важкості – 10.

Отже, частота травматизму найбільша у тому році (2003) у якому
найбільше нещасних випадків.

Охорона праці дуже тісно пов’язана також з загальною задачею охорони
природи, так як очищення і знешкодження стічних вод та викидів в
атмосферу, боротьба з шумом та вібрацією, захист від електромагнітних
полів та іонізуючих випромінювань служать не тільки цілями охорони
праці, але й одночасно сприяють збереженню середовища проживання людини.

2 Аналіз потенційних небезпек та шкідливих факторів

виробничого середовища

Експлуатація та розробка газових родовищ пов’язана з викидом
шкідливих речовин в атмосферне повітря. Основними джерелами викидів в
атмосферу є свічки УНТС та ПОЗ, факельні лінії свердловин, ємності
метанолу. В таблиці 9.1 наведено потужність викиду на позах Опарького
газового родовища (ГР).

Таблиця 9.1 – Потужність викиду забруднюючих речовин (т/рік).

Найменування ПОЗ-1 ПОЗ-2 ПОЗ-3

Оксид азоту 0,0038 ––– –––

Діоксид азоту 0,0233 ––– –––

Всього по NOx 0,0271 ––– –––

Оксид вуглецю 0,0756 ––– –––

Бензин 0,0908 ––– –––

Дизельне пальне 0,0984 ––– –––

Природний газ 138,437 105,195 62,521

Всього 138,729 105,195 62,521

Опарьке ГР по викидах шкідливих речовин в атмосферу є підприємством
4-ї категорії небезпеки. Тому обласне управління екобезпеки затвердило
нормативи ГДК на існуючому рівні.

Певне погіршення екологічної обстановки в зоні розташування газових
ро-довищ можливе при виникненні аварійних ситуацій. Служба експлуатації
газо-вих родовищ враховує цю можливість, тому на підприємстві створена
аварійна бригада з спецтехнікою. Крім того, в структурі ГПУ
“Львівгазвидобування” є мобільний загін для ліквідації можливих
аварійних ситуацій.

Для узгодження дій при виникненні таких ситуацій на підприємстві
розроблений план ліквідації можливих аварій, враховуючи те, що викид
газу в два рази менша від густини повітря. Тому можна зробити висновок,
що аварійні викиди не дадуть негативних впливів на населення навколишніх
сіл. Досвід

експлуатації Опарського ГР показує, що не виникало аварійних ситуацій,
по-в’язаних із значними викидами в атмосферу. В таблиці 9.2 наведені
параметри забруднюючих речовин в атмосферу повітря.

Таблиця 9.2 – Параметри джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне
повітря

№ п/п Найменування Кількість годин роботи обладнання Параметри джерела
викиду Характеристика пило- газоповітряної суміші

Висота,

м Діам-етр,

м Об’єм,м3/с Швидкість м/с Температура,?С

ПОЗ (с. Опари)

1 Котельня 5040 9 0,15 0,029 1,64 120

2 Сепаратори 0,01 3 0,05 0,785 400 15

3 Пилоуловлювачі 0,03 6 0,05 0,785 400 15

4 ГРС 0,01 5 0,05 0,785 400 15

5 Нейтралізатори 1,2 2 0,02 0,00942 30 15

6 Резервуар 8760 2 0,05 0,0012 0,61 15

7 Резервуар 8760 2 0,05 0,0012 0,61 15

8 Контактор 0,0184 6 0,05 0,785 400 15

9 Гребінка 9,81 2 0,1 3,14 400 15

10 Ємкість 2 2 0,5 0,5 2,55 15

11-20 Свердловини 2,5 2 0,5 4,16 400 15

Перед початком проведення міроприємств по виносу рідини необхідно мати
план, затверджений головним інженером підприємства. Не допускати
проведення робіт в нічний час. Перед початком робіт весь персонал
повинен пройти інструктаж по техніці безпеки. При роботі з ПАР необхідно
мати на увазі, що вони хоча і мають миючі властивості, застосовувати їх
для миття тіла категорично заборонено, оскільки їх розчини викликають
обезжирення шкіри, покращуючи таким чином, проникнення в організм
токсичних речовин. У випадку коли ПАР попадає на шкіру, її обережно
змивають водою з милом, потім змащують шкіру вазіліном.

Інший тип отруйних і небезпечних речовин є спирти. В багатьох випадках
призводить до отруєння і навіть до смерті людей, які не виконували
інструкції по правилах користування шкідливими речовинами. Особливу
небезпеку в цьо-му плані являє метанол, який будучи вилитим приведе до
трагічного випадку, тому що він є сильно отруйним ядом. При роботі з
спиртовими розчинами прий-маються заходи для попередження і гасіння
пожежі, забороняється застосування апаратів, інструментів і інших
предметів, які можуть утворити іскри або вогни-ща, а також попадання з
вогненебезпечними реагентами на відстань ближчу 50м. Від свердловини.
При роботі плавикою кислотою треба мати на увазі, що пари цієї кислоти
в повітрі навіть при концентрації 0,001мг/л є токсичними. По цій причині
рекомендується проводити роботи з плавикою кислотою тільки в закри-тій
системі з ущільненими міддю або сталлю, слідкуючи за тим, щоб оператор
був поставлений завжди проти вітру від ємкості.

В табл. 9.3 наводиться перелік токсичних та шкідливих речовин, що
використовуються у виробничому процесі в ГПУ.

Таблиця 9.3 – Характеристика шкідливих речовин.

Назва речовини ГДК речовини, мгм/м3 Перша допомога при отруєнні

У робочій зоні В атмосфері населених пунктів

1. Нафта 0,2 3,0 Свіже повітря, тепло

2. Бензин 100 5,0 Свіже повітря, дати каплі валеріани

3. Аміак 20 0,2 Свіже повітря, промити шкіру і очі 2-6% розчином борної
кислоти

Продовження табл.9.3

Назва речовини ГДК речовини, мгм/м3 Перша допомога при отруєнні

У робочій зоні В атмосфері населених пунктів

4. Каустична сода 0,5 –– Змити під сильним струменем води

5. Метанол 5,0 1,0 Зробити потерпілому промивку шлунку

3 Забезпечення нормальних умов праці

Новоприбулі інженерно-технічні працівники і робітники можуть бути
допу-щені до роботи на ГПУ “Львівгазвидобування” тільки після
попереднього про-ходження ними медичного огляду, ввідного інструктажу по
охороні техніці без-пеки на робочому місці. Проведення інструктажу по
техніці безпеки фіксується в журналі інструктажу на робочому місці.

Налагоджувальні і експлуатаційні роботи, а також проведення електричних
робіт повинні проводитись персоналом, який пройшов спеціальну
підготовку.

Всі інженерно – технічні працівники і робочі, які направленні на
корозійні пошукові роботи і налагодження контрольних приладів, повинні
щорічно прохо-дити перевірку знань по техніці безпеки.

Особи, повинні в порушення правил техніки безпеки, притягуватися до
дис-ципліна, адміністративної, а за грубі порушення – до кримінальної
відповідаль-ності.

Робітник, побачивши небезпеку або несправність, зобов’язаний разом з
прийняттям заходів по усуненню небезпеки або несправності, негайно
повідоми-ти керівника групи, який зобов’язаний:

терміново організувати першу допомогу потерпілому і його доставку в
медичну установу;

повідомити про випадок керівників ГПУ;

зберегти до початку роботи комісії по розслідуванню обстановку на
робо-чому місці і стан обладнання таким, якими вони були в момент
пригоди (якщо це не зогрожує життю і здоров’ю робітників і не приведе до
аварії).

Кожний окремо діючий польовий підрозділ повинен бути забезпечений
необхідною медичною аптечкою.

Кожний робітник повинен вміти надавати першу медичну допомогу
потер-пілому.

При виїзді на об’єкти кожна група повинна бути обладнана засобами
інди-відуального захисту.

Виїзд групи на польові роботи дозволяється тільки після перевірки
готов-ності її до цих робіт і оснащення всіма необхідними засобами
захисту по техніці безпеки. Перевірку готовності до виїзду проводить
керівник групи. Різного роду повинні виконуватися бригадою в складі не
менше двох осіб. Один з працівників бригади призначається старшим.

Нормальна зорова робота передбачає створення на робочих місцях
освіт-лення згідно санітарних норм і правил або відомчих нормативів. Для
створення нормальної зорової роботи встановлюється значення мінімального
освітлення згідно СНиП ІІ-4-4-79 “Строительные нормы и правила
естественого и искус-твеного освещения” та відомчих нормативів.

В таблиці 9.4 приведена характеристика штучної освітленості робочих
місць.

Таблиця 4 – Характеристика штучної освітленості робочих місць.

Робочі місця Штучне освітлення, Лк Тип світильника

Робоча поверхня по СНиП Фактичне освітлення

1. Насосне приміщення 50 40 Лампи розжарювання

2. Цех КВП 75 75 ВЗР-200АМ

3. Операторна, диспечерська 150 120 Лампи розжарювання

Робочі місця Штучне освітлення, Лк Тип світильника

Робоча поверхня по СНиП Фактичне освітлення

4. Механічна майстерня 60 50 Люмінесцентні лампи

5. Лабораторії 75 75 Лампи розжарювання, 100 Вт

6. Машинний зал 20 20 Люмінесцентні лампи

При виконанні робіт, що супроводжуються шкідливою дією на організм
людини, та проявами підвищеною небезпеки передбачається застосування
за-собів індивідуального захисту, перелік яких наведено в табл.9.5

Персонал, який працює на об’єктах з можливим підвищення концентрації
вуглеводнів, сірководнів та інших шкідливих газів і парів над
граничнодопустимими, повинен мати фільтруючі, ізоляційні протигази або
дихальні апарати.

Марка фільтруючого протигазу повинна відповідати характеру газовикидів.

Таблиця 9.5 – Засоби захисту працівників

Назва виробництва, обладнання, шкідливий виробничий фактор Вид
призначення засобу захисту Назва засобу захисту Професія працівника

1. Падіння предметів Захист голови Каска захисна

ТУ 605-16660-76 Всі члени бригади

2. Механічні пошкодження Захист рук Рукавиці

ТУ 38-106-341-85 Всі члени бригади

3. Компресорна станція, компресор, вібрація Колективний метод захисту
Віброізоляція,

держстандарт

ГОСТ 12.4.011-87 Оператор по діагностиці газопроводів

4. Компресорна станція, шум з перевищенням гранично допустимого рівня на
10дБ Індивідуальний метод захисту, зниження рівня шуму Протишумові
вкладки “Беруши”

ТУ6-16-2402-80 Оператор, дефектоскопіст

5. Укуси кліщів Захист тіла Костюм для захисту ОСТ 17-446-74 Оператор,
машиніст

6. Механічне пошкодження Захист тіла Костюм для захисту тіла Всі члени
бригади

Фільтруючі протигази необхідно застосовувати при роботах на відкритих,
добре провітрю вальних площадках, коли фільтри гарантують поглинання
ток-сичних парів і газів, об’ємна доля не нижче 18% у відповідності з
інструкціями по їх застосуванню, технічним паспортом заводу виробника.

При роботі що пов’язана з небезпечністю падіння працюючого з висоти,
не-обхідно застосувати запобіжний пояс типу ВМ з подовженим фолам, на
кожно-му комплекті якого повинен бути штамп ВТК заводу-виробника, що
підтвер-джує придатність поясу, з написанням дати його виготовлення.

Придатність запобіжного пояса перевіряє спеціально призначений для
цього інженерно-технічний робітник через кожні шість місяців,
досліджуючи його на статичне навантаження.

Зони, де рівень шуму вище 85дБ (в насосних), повинні бути позначені
зна-ками безпечності.

Під час експлуатації шумо та вібронебезпечних машин та обладання,
пер-сонал повинен слідкувати за станом пристроїв по зниженню шуму і
вібрації та приймати своєчасні заходи по усуненню виявлених порушень в
їх роботі.

4 Забезпечення технологічних процесів, монтажу та

експлуатації обладнання

Експлуатація дефектних свердловин з порушенням, негерметичністю
екс-плуатаційних колон, фланцевих з’єднань, тощо не дозволяється. При
виявленні в процесі експлуатації свердловин підвищення тиску газу, або
газованої рідини, або при виявленні прихватів експлуатаційної колони
свердловин слід виявити причини вказаних явищ і прийняти заходи для їх
ліквідації.

Прродавка свердловинних інгібіторів повинна виконуватися при
відповідно-му огородженні, виключаючи при цьому сторонніх осіб з
врахуванням строгого контролю за зміною тисків в процесі прокачки
інгібітора.

Трапи, сепаратори, апарати очистки і осушки газу, які працюють з
надлиш-ковим тиском 0,07МПа і вище повинні експлуатуватися у
відповідності з “Пра-вилами контролю і безпечної експлуатації ємностей,
які працюють під тиском”. Трапи, сепаратори і інші апарати повинні мати
запобіжний клапан, манометр, діаметричне скло або заміняючи його
пристрої для автоматичного зливу рідини у випадку обмерзання апаратів,
газопроводів, засувок, штуцерів, тощо відігріва-ти їх слід гарячою водою
або паром. Забороняється підключати свердловину до установки підготовки
газу, якщо система (сепаратори, конденсатозбурник) не знаходяться під
тиском газу рівному тиску в газовому колекторі.

При аварійній зупинці збірного пункту необхідно закрити засувки на
виході газу із групової установки і знизити тиск в системі до
атмосферного тиску про-дувкою через аварійну свічку, а свердловину
переключати на факельну лінію.

5 Пожежна безпека

Горючими речовинами для горіння в момент виникнення пожеж та вибухів є

газ, конденсат, інгібітори, які поступають в атмосферу при утічках через
негерметичні з’єднання. Окислювачем служить кисень повітря, а джерелом
запалювання – відкритий вогонь, іскри від електрообладнання, іскри при
неправильному користуванні інструментом або при використанні
іскронебезпечного інструменту, застосування електрообладнання та джерел
освітлення у невибухонебезпечному виконанні, при курінні в заборонених
місцях. Тому головна вимога протипожежного захисту – суворе та неухильне
дотримання привал техніки безпеки на об’єктах газової промисловості, в
тому числі і на пунктах відліку газу і конденсату.

Причинами пожежі можуть бути:

Порушення технологічних процесів виробництва.

недотримання вимог нормативних документів.

Несправність обладнання і неякісний його ремонт.

Невідповідність обладнання категорії виробництва.

Порушення протипожежного режиму режиму, виробничої і трудової
дисципліни.

В табл. 9.6 наведено перелік категорій робочих приміщень по вибухо і
пожежо небезпеці.

Таблиця 6 – Класифікація робочих приміщення по вибухо і пожежонебезпеці.

Назва приміщення Категорія виробництва Класифікація приміщень по вибухо

небезпеці Характе-ристика приміщень

по пожаро

небезпеці Кате

горія суміші Гру

па су

мі

ші Умовне позначення електрообладнання

Компресорний цех А В-Іа 2 клас ІІ А ТЗ СТД-12500-2

Машинний зал насосної А В-Іа 2 клас ІІ А ТЗ АДТ-500

В табл. 7 наведено перелік пожежо- небезпечних речовин, які
використовуються у технологічних процесах.

Таблиця 7 – Характеристика пожежо та вибухонебезпечних речовин.

Межі вибуху,% по об’єму

Спалаху Самозапа

лювання Концентраційний об’єм, % Темпера

тура ?С

Бензин АИ-98-93 -39

-39 255

255 0,75

0,75 39

39

Бітум нафтовий – 285-351 – –

Ацетилен – 335 2,5-81 –

Дизельне паливо 71 310 – –

Нафта 23 310 – –

Метан – 537 5,0 15,0

Для забезпечення пожежної безпеки необхідно:

Утримувати виробничі об’єкти в чистоті і систематично очищувати їх від
відходів виробництва.

Всі горючі і легкозаймисті речовини та матеріали зберігати у спеціально
відведених місцях (на відстані не менше 50м від бурової), які можуть
бути забезпечені всіма протипожежними засобами.

При прийомі особи на роботу її слід ознайомити з правилами техніки
безпеки.

По кожному об’єкту видобутку, транспорту, буріння, і переробки нафти і
газу повинен бути розроблений оперативний план дій при пожежі.

Для гасіння пожеж застосовують як ручні засоби, так і махенізовані. До
ручних приладів відносіться гідропульпи-відра, гідропульпи-костилі,
ручні пожежні насоси, різні вогнегасники.

Для отримання піни служать пересувні та стаціонарні апарати, які
поділя-ються на дві категорії: періодичні і безперервної дії
(механізовані засоби).До апа-ратів періодичної дії відносяться піногони,
а безперервної дії піногенератори типу ПГ-25,ПГ-50 та ПГ-100.

На території перекачуючи станцій повинні бути щити з пожежним
інвента-рем (відра, лопата, лом, вогнегасники, ящики з піском). Крім
того, на цих підпри-ємствах повинна бути організована безвідмовна
пожежна сигналізація та пожеж-ний водопровід з гідратами.

Для швикого виявлення пожеж існує система попередження про пожежу і
електропожежна сигналізація, радіо і телефонний зв’язок.

6 Охорона навколишнього середовища

Для охорони водного середовища на родовищі передбачені:

Зворотні системи охолодження технологічного обладнання;

повторне використання частини очищення виробничо-дощових стоків на
виробничі потреби;

очистка побутових стічних вод із скиданням до річки;

очистка виробничих стоків та акумуляція у ставку-випарнику;

очистка водометанольних стічних вод із закачкою до поглинаючих
горизонтів;

став-випарник виконано з протифільтраційним екраном днища та стін;

збирання забруднених дощових вод з майданчиків з технологічним
об-ладнанням з наступною очисткою та подачею на став-випарник.

З метою раціонального використання земель та зведення до мінімуму втат
сільськогосподарських угідь на Опарському родовищі застосовується:
Макси-мально можлива щільність забудови на проектних майданчиках
прокладка кори-дорів комунікацій, в основному, вздовж меж полів
сівозмін;

одночасна забудова в спільній смузі відводу максимальної кількості
комунікацій, що зменшило не тільки площу відводу, але і кратність
негативного впливу буді-вельної техніки на сільськогосподарські угіддя.

Для запобігання забруднення грунтів шкідливими стоками майданчики під
технологічними обладнанням, де можливий розлив рідкиз продуктів.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020