.

Управління надходженнями й виплатами коштів страховій компанії (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2126
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

Управління надходженнями й виплатами коштів страховій компанії

Обсяг зібраних страхових платежів є найбільш загальним показником
діяльності страховика, на який впливає величина, структура й якість
страхового портфеля, обсяг й асортимент надання страхових послуг,
розміри страхового фонду. Враховуючи, що сума платежів — величина
абсолютна, для прийняття менеджерських рішень вона аналізується або в
порівнянні з обсягом надходжень по області, району, або в динаміці.
Динаміка величини платежів, які надійшли, визначає процес формування
страхового фонду, кількість та якість наданих послуг страхувальникам.
Залежно від поставленого завдання зміни в структурі платежів вивчаються
як в цілому, так і по галузях і видах страхування.

Кількість діючих договорів, які прийняв на себе страховик, що свідчить
про число страхувань, характеризує не лише страховий портфель, а й попит
на страхову послугу. Поряд з показником обсягу одержаних платежів,
показник числа діючих договорів аналізується в динаміці з метою
регулювання структури страхового портфеля в бік збільшення частки
найбільш прибуткових операцій.

Показники середньої страхової суми й середнього платежу на один договір
відображають суттєві аспекти договорів страхування, причому страхова
сума характеризує рівень страхового забезпечення по одному страхуванню,
а середній платіж на один договір — величину витрат страхувальника на
один договір. Щоб визначити середній тариф, що має неабияке значення в
управлінні діяльністю страховика, необхідно співставити середній платіж
з середньою страховою сумою. Названі показники, як правило, вивчаються в
порівняння з попереднім періодом або середніми величинами, що характерні
для страхових компаній-конкурентів.

Надходження платежів по добровільному страхуванню залежить від ряду
факторів соціального й економічного характеру. До них відноситься
кількість укладених договорів, середній платіж на один договір. На
кількість заключених договорів, в свою чергу, впливає розмір страхового
поля та його охоплення, чисельність страхових агентів і навантаження на
кожного з них по кількості договорів. Середній платіж по одному договору
залежить від середньої страхової суми по договору й середнього
страхового тарифу.

Визначення політики страхової організації буде більш виваженим, якщо до
уваги будуть, братись такі фактори, як зміна вартісної структури
страхового портфеля в майновому страхуванні та зростання реальних
доходів населення в особистому страхуванні. На обсяг страхового тарифу
впливає зміна рівня ризику структури об’єктів майнового страхування,
зміна ризикової й вікової структури страхового портфеля особистого
страхування, зростання чи зниження частки небезпечних професій в
страхуванні від нещасних випадків.

Суттєві особливості властиві аналізу й наступним менеджерським рішенням
по надходженню платежів та зростанню договорів по страхуванню життя, що
витікає з довгострокового характеру договорів цієї підгалузі
страхування. Зокрема, на зростання страхових внесків впливає їх виплата
наперед, а на збільшенні кількості договорів з врахуванням раніше
зазначених факторів, чинить стримуючий вплив дострокове їх припинення та
природні причини (закінчення строку страхування в зв’язку з дожиттям,
смерть страхувальника, зміна страхувальниками місця проживання).

Схвалюючи рішення про напрями вдосконалення роботи страхової компанії,
необхідно враховувати, що кількість й динаміка діючих договорів в
значній мірі залежать від навантаження на одного страхового агента. Тому
при аналізі тенденцій розвитку страхування життя значне місце повинно
відводитись вивченню роботи страхових агентів по укладанню нових й
продовженню існуючих договорів, забезпеченню чистого приросту сумі
місячного внеску, скороченню числа й зниження частки достроково
припинених договорів. Для виявлення причин дострокового припинення
договорів проводяться зустрічні перевірки безпосередньо у
страхувальників.

Одним з головних напрямів менеджменту страхових операцій є контроль за
статтями витрат страховика, зокрема, виплатами страхових сум й
страхового відшкодування. Спочатку розробляються й виявляються динамічні
ряди обсягу виплат. Потім визначаються темпи росту й приросту Цих
величин, ланцюгові й базисні індекси. Тут важливо встановити галузі і
види страхування, виплати по яких зростають найбільш високими темпами.
Це необхідно для обґрунтованого фінансового планування, складання плану
доходів і витрат страхової компанії.

Здійснюючи управління особистим страхуванням, необхідно враховувати, що
один вид його може передбачати декілька форм відповідальності.
Наприклад, змішане страхування життя такі форми відповідальності: на
дожиття, на випадок смерті, за втрату здоров’я; індивідуальне
страхування від нещасних випадків передбачає відповідальність страховика
на випадок смерті й втрати Здоров’я. В зв’язку з цим слід не лише
обмежитись вивченням динаміки виплат в цілому по виду страхування (хоч
це й необхідно для встановлення тенденцій динаміки ризику), а й
дослідити динаміку виплат по кожній із форм відповідальності, що
дозволить визначити обсяги фінансових результатів і збитковості
страхової суми по даному виду страхування.

Необхідною умовою обґрунтованого менеджменту страхових операцій є
обчислення величин середньої виплати на один договір по кожному виду
страхування і по кожному виду відповідальності. Динаміка цього показника
відображає, насамперед, зростання страхової суми (тобто страхового
захисту), а в майновому страхуванні, крім того, ще й ступінь пошкодження
об’єкта. Середня виплата в зв’язку з втратою здоров’я свідчить про
рівень травматизму, а на вішалок смерті — про середню страхову суму по
даному виду страхування.

Динаміку виплат можна проаналізувати за допомогою розрахунку відносних
показників, насамперед, рівня виплат й норми виплат.

Рівень виплат встановлюється у процентному відношенні шляхом ділення
суми виплат по даному виду страхування за тарифний період на обсяг
платежів по цьому ж виду страхування за цей же період.

Незважаючи на те, що показник рівня виплат досить стійкий, однак,
обчислюючи його, слід пам’ятати про вимоги територіального рознесення
збитку. При встановленні рівня виплат по страхуванню життя необхідно
врахувати, що в страхових внесках тут передбачені відрахування в резерв
внесків.

Виплачені страхові платежі виражають собою сукупність брутто-ставок.
Страхові ж суми і страхове відшкодування виплачуються лише за рахунок
нетто-ставок. Тому, крім показника рівня виплат, в менеджменті страхових
операцій розраховується норма виплат.

Під цим відносним показником розуміється частка нетто-ставки в обсягу
брутто-ставки, виражена у відсотках. В процесі прийняття менеджерських
рішень рівень виплат зіставляється з нормою виплат. Якщо перший показник
перевищує другий або ж має тенденцію до цього, необхідно встановити
причини Високого рівня виплат.

З цією метою здійснюється аналіз збитковості страхових сум та її
елементів.

Для відрахувань в запасні фонди й резерви внесків використовується
нормативна структура тарифної ставки. По такому ж принципу визначається
розмір відрахувань на попереджувальні заходи по настанню страхових
випадків. Управління цією групою витрат страховика передбачає вивчення
її доцільності, ефективності, а також основних напрямів, використання
коштів.

Важливою ділянкою управління страховими операціями є створення умов для
досягнення стабільно зростаючих фінансових результатів, що зумовлює
постійну увагу до їх аналізу.

Одним з таких результатів є витрати страховика на здійснення страхових
операцій, тобто їх собівартість у вузькому розумінні. Дослідження витрат
на ведення справи передбачає з’ясування динаміки цього показника і його
структури по основних статтях затрат. Зазначимо, Що склад витрат
(групування статей, рівень деталізації) залежать від конкретного
завдання, яке необхідно вирішити. Важливо співставити фактичний розмір
витрат на ведення страхових операцій по певному виду страхування з
нормативним, який передбачений тарифом,

Дослідження собівартості страхових операцій спирається на вивчення
динаміки відносних показників затрат на одиницю страхових платежів. Ці
показники відображають собівартість операцій по формуванню страхового
фонду і обчислюються шляхом ділення сукупних витрат страховика на
забезпечення страхових операцій за рік або витрат, що стосуються
страхування конкретного виду до надходжень страхових платежів за цей же
період всього чи лише по даному виду страхування.

Зменшення собівартості конкретної страхової послуги чи операції можливе
лише при скороченні затрат на окремі її елементи. Очевидно, що вагомий
результат в зниженні собівартості можливий при скороченні їх по найбільш
значимій статті витрат. Відомо, що дуже значна частка у витратах
страхових організацій відображає витрати на утримання страхових
працівників. Тому менеджмент собівартості страхових операцій повинен
бути доповнений аналізом раціональності використання трудових ресурсів
страхової компанії. З цією метою аналізується динаміка чисельності
страхових працівників (співвідношення штатних і позаштатних страхових
агентів, їх кваліфікаційний склад), навантаження на одного страхового
агента по кількості укладених договорів. Обсяги страхових платежів (на
одного страхового агента і на один договір) вивчаються в динаміці та в
співставленій з страховими компаніями-конкурентами,

Найважливішим підсумковим фінансовим результатом діяльності страхової
організації, як і будь-якої іншої підприємницької структури, є прибуток.
По страхових операціях прибуток обчислюється шляхом співставлення
відповідних доходів і витрат. Менеджмент прибутку Передбачає
встановлення відносного показника,— рентабельності страхових операцій.
Він розраховується шляхом співставлення величини прибутку, одержаного за
рік від страхових операцій, з їх собівартістю.

Для прийняття управлінських рішень, які сприяли б підвищенню
рентабельності страхових операцій, необхідно провести аналіз деяких
процесів.

По-перше, досліджуються динамічні ряди показника рентабельності в цілому
по страхових операціях і по кожному виду страхування. При такому підході
аналіз рентабельності в часі дозволяє встановити тенденції її динаміки.

По-друге, цінну інформацію дає порівняння показників рентабельності
окремих страхових операцій чи галузей і підгалузей страхування по
періодах з рівнями таких же показників, що досягнуті страховими
компаніями-конкурентами. Це надасть необхідну інформаційну базу для
прийняття менеджерських рішень як тактичного, так і стратегічного плану.

Використана література:

Закон України” Про внесення змін до Закону України “Про страхування”//
України –business.-2001.- 6-13 листопада, №44.

Закон України ”Про внесення змін до Закону України”// “Про оподаткування
прибутку підприємств // України – business.-2003.-21-28 січня, №3.

Александрова М.М. Страхування: Навчально-методичний посібник.- К.: ЦУЛ,
2002-208с.

Базилевич В.Д., Базилевич С.С. Страхова справа. – К.: Т-во «Знання»,
КОО,2002.-203с.

Замков О.М. Страхування: Навчальний посібник / за редакцією д.е.н. О.О.
Слюсаренко – К.: Міжнародна агенція «Bee Zonc», 2003-320с.

Страхування: Підручник / Кер. авт. кол.і наук.ред.СС.Осадець.Вид.2-у,
переробл. і доп.-К.: КЕНУ,2002.-599с.

Шумелда Я. Страхувння: Навчальний посібник для студентів економічних
спеціальностей. Тернопіль: 2003-260с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019