.

Страхування в економічній системі суспільства (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2302
Скачать документ

Реферат на тему:

Страхування в економічній системі суспільства

ПЛАН

1. Необхідність страхового захисту виробництва та створення страхового
фонду.

2. Зміст страхування.

3. Особисте страхування і його зв’язок 3 соціальним страхуванням.

1. НЕОБХІДНІСТЬ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ ВИРОБНИЦТВА ТА СТВОРЕННЯ СТРАХОВОГО
ФОНДУ

Характерною рисою ефективного відтворювального процесу на підприємстві є
його ритмічність та безперервність. Однак, це буває не завжди. В
результаті виникнення природних катаклізмів чи настання інших негативних
надзвичайних подій (технологічних катастроф, аварій, пожеж, епідемій,
тощо) нормальний виробничий процес може бути порушений або й зовсім
зупинений. Це викликає матеріальні збитки, які можуть бути зменшені
внаслідок прийняття різних попереджувальних заходів. Коли ж повністю чи
частково запобігти шкоді від настання різних негативних подій для
виробництва буває неможливо, виникає потреба у відшкодуванні
спричиненого матеріального збитку, відновленні нормальних умов праці.

Коли порушення відтворювального процесу на певному підприємстві
викликається раптовим виникненням випадкових подій, що не пов’язані зі
свідомою діяльністю чи бездіяльністю людей, для їх оцінки вживається
поняття “страхові випадки”. Як правило, настання їх є причиною
величезних за своїми розмірами втрат — і для підприємства, і для
суспільства в цілому. Саме страхування і направлене на створення умов
для відшкодування, насамперед, надзвичайних втрат, що виникли в
результаті настання руйнівних страхових випадків. В міру
техніко-технологічного прогресу посилюється ризиковий характер
виробництва внаслідок зростання техногенного навантаження на навколишнє
середовище, загострюються суперечності між діяльністю людини і
екологічним потенціалом, який все більше втрачає можливості природного
відновлення. Ймовірність технологічних катастроф стає реальнішою, а
значить, і необхідність відшкодування грандіозних збитків від них стає
реальним фактором виробництва. У врахуванні страхового ризику і в
захисних заходах від нього полягає зміст економічної категорії
страхування.

Матеріальною основою її є постійне резервування частини валового
національного продукту для попередження і відшкодування матеріальних
втрат від настання страхового випадку, тобто формування страхового
фонду. Виходячи з цього, в економічній системі суспільства категорія
страхування знаходить своє матеріальне втілення у страхових запасах, що
включають накопичення засобів праці, предметів праці, продуктів
особистого споживання та грошових страхових коштів.

Враховуючи те, що суспільне виробництво є системою, в якій на мікрорівні
пов’язані відтворювальні процеси, направлені на відновлення матеріальних
ресурсів і робочої сили, категорія страхування виступає у формі захисту
різних об’єктів суспільної, колективної та приватної власності й
страхового захисту матеріальної і нематеріальної власності населення.
Джерела й види натуральної та фінансової допомоги юридичним і фізичним
особам матеріалізуються в сукупному страховому фонді суспільства, який
формується за рахунок додаткового продукту. Беручи до уваги, що
страхування в сучасних умовах стосується не лише майна підприємств та їх
діяльності, а й значної маси громадян, в страховий фонд закономірно
надходить і частина необхідного продукту за рахунок відрахувань з їхньої
заробітної плати.

Поряд з посиленням суперечності між діями людей і руйнівними силами
природи,* в сучасному суспільстві ризиковий характер виробництва
визначається не стільки природними факторами, скільки суперечностями,
зумовленими ускладненням виробничих відносин. Збільшення масштабів
виробництва саме по собі веде до створення умов для виникнення
випадкових, непередбачених явищ, що мають несприятливі наслідки.
Розвиток ринкових відносин багатократно збільшує всю гаму
підприємницьких ризиків — кредитних, валютних, непоставок продукції
згідно контракту, тощо. Великої шкоди виробництву, майну і здоров’ю
громадян завдають міждержавні та міжнаціональні конфлікти. Все більшою
ознакою зростання ризиковості відтворювального процесу, в тому числі й в
Україні, стають соціальні потрясіння — страйки. За цих умов посилюється
необхідність відповідних заходів держави й недержавних організацій по
попередженню або відшкодуванню втрат від різного роду негативних
обставин, що можуть викликати значні матеріальні збитки, сформувати
несприятливі умови для повноцінного або ж хоча б нормального відтворення
робочої сили. Інакше кажучи, потреба в страховому захисті та формуванні
страхового фонду посилюється в усьому світі. Це стосується, звичайно, і
України, де відбуваються кардинальні зміни в економічній системі.

2. ЗМІСТ СТРАХУВАННЯ

Страхування є економічною категорією, що входить в економічну систему
держави. Як і фінансові відносини в цілому, страхування зумовлене рухом
грошових засобів у процесі розподілу і перерозподілу грошових доходів та
нагромаджень всіх суб’єктів виробництва й обміну. Разом з тим, для
страхування характерні економічні відносини, змістом яких є перерозподіл
доходів і коштів для нагромадження лише з метою відшкодування
матеріальних чи інших втрат (здоров’я, працездатності, тощо). Отже, в
основі страхування лежить ймовірний рух грошової форми вартості.

Для характеристики ринкового змісту страхування в сучасних умовах як
перерозподільчого відношення можна вказати на такі його ознаки.

Під час страхування виникають грошові перерозподільчі відносини,
причиною яких є наявність страхового ризику, можливість виникнення
події, що здатна зумовити матеріальні чи інші втрати.

Специфікою перерозподільчих відносин, зумовлених страхуванням, є те, що
вони виникають між учасниками. які пов’язані з солідарною розкладкою
величини збитку одного з них на всіх. З метою організації замкнутої
розкладки збитку на всіх учасників страхування утворюється цільовий
страховий грошовий фонд, джерелом якого є встановлені внески всіх
застрахованих юридичних чи фізичних осіб. Обсяг внеску і виражає долю
кожного з них в розкладці збитку. Очевидно, що розширення сукупності
учасників страхування створює умови для зменшення страхових платежів і
тим самим робить доступнішими страхові операції.

Саме замкнута розкладка збитку є відмітною ознакою категорії
страхування, її особливістю по відношенню до інших фінансових категорій.
Згадаймо, що доходи державного бюджету, наприклад, формуються за рахунок
платежів (податків) юридичних і фізичних осіб, але використовуються
(витрачаються) за межами їх надходження і на різні цілі, які
безпосередньо не пов’язані з умовами їх виробництва (оборона, загальне
управління, тощо).

Особливістю страхування є те, що воно передбачає розподіл збитку від
настання страхових подій як в територіальному (просторовому) розміщенні,
так і в часі. Щоб забезпечити ефективний територіальний перерозподіл
страхових коштів на протязі певного часу між застрахованими суб’єктами,
необхідне значне залучення учасників на великій території.

Виходячи з розкладки збитку в часі та враховуючи випадковий характер
виникнення надзвичайних подій, відшкодування їх негативних наслідків за
рахунок страхового фонду не обмежується одним господарським роком.
Можливе і таке, що надзвичайні події такого роду не виникають декілька
років підряд. У всякому разі, точний час їх надходження передбачити
важко, за виключенням деяких з них (повені, засухи, тощо).

Названі обставини викликають необхідність резервування частини страхових
платежів, що надійшли у сприятливі роки, для створення певного запасного
фонду. Його призначення — бути джерелом відшкодування надзвичайних
збитків в році, коли вони перевищили середній рівень.

Характерною особливістю страхування є поверненість страхових платежів,
що внесені у страховий фонд. За виключенням тієї частини страхових сум,
що йде на забезпечення діяльності страхової організації, сукупність
страхових платежів направляється для відшкодування ймовірного збитку.
Величина їх встановлюється на основі вірогідного збитку за розрахунковий
період (5 чи 10 років) в межах певного регіону і повертається у формі
відшкодування втрат протягом прийнятого в розрахунок часового періоду в
тому ж таки територіальному масштабі.

Якраз повернення частини виплачених коштів носить ознаки кредитних
відносин. Тому страхування можна вважати не лише фінансовою, а й певною
мірою кредитною категорією.

Виходячи з аналізу специфіки перерозподільчих відносин, що властиві
страхуванню, можна дати йому таке визначення. Змістом страхування є
система замкнутих перерозподільчих відносин між його учасниками,
об’єктом яких є формування ними цільового страхового фонду за рахунок
грошових внесків, і відшкодування з нього можливого надзвичайного та
іншого збитку застрахованих або для виплати грошових коштів громадянам у
випадку втрати ними працездатності.

Важливою умовою здійснення ефективних страхових операцій є забезпечення
територіальної (просторової) розкладки збитку на протязі одного
господарського року, а потім і розкладки збитку в часі, тобто протягом
декількох років підряд. Щоб виконати ці умови, необхідна достатньо
масштабна концентрація коштів у страховому фонді.

Саме концентрація коштів у страховому фонді, що витікає з раніше
визначених його суттєвих ознак, є найважливішим принципом організації
страхових операцій. Це, звичайно, стосується як державної системи
страхування, так і кожної недержавної страхової компанії, якщо вона
намагається (а інше в ринкових умовах є безглуздям) до тривалої
беззбиткової страхової діяльності.

На протязі існування колишнього СРСР в ньому панувала загальнонародна
(державна) власність, що не створювало особливої потреби в страхуванні,
обмежуючи його колгоспно-кооперативним сектором, особистою власністю
громадян, їх сімейними інтересами. В умовах становлення ринкових
відносин в Україні, роздержавлення власності та її приватизація
відкривають широке поле для проведення страхових операцій у сфері
підприємницьких структур, економічних інтересів суб’єктів
господарювання.

Звернемо увагу на функції страхування — ризикову, попереджувальну,
збережну й контрольну. Основну роль відіграє ризикова функція, тому що
страховий ризик як вірогідність збитку безпосередньо пов’язаний з
основним призначенням страхування — надавати грошове відшкодування
потерпілим господарюючим суб’єктам або застрахованим громадянам. Саме в
рамках реалізації ризикової функції відбувається перерозподіл грошової
форми вартості серед учасників страхування в зв’язку з настанням
наслідків випадкових страхових подій.

Зміст попереджувальної функції полягає у фінансуванні за рахунок
страхового фонду заходів по пом’якшенню страхового ризику. Якщо взяти
страхування життя, то категорія страхування нагадує природу кредиту при
нагромадженні по договорах страхування на дожиття вказаних в ньому
страхових сум. Нагромадження коштів при застосуванні страхування на
дожиття дозволяє реалізувати погребу громадян в страховому захисті
досягнутого рівня життя. Але це можна вважати і змістом збережної
функції страхування.

Вияв контрольної функції полягає в цільовому формуванні й використанні
коштів із страхового фонду. Ця функція ніби продовжує раніше названі
специфічні функції страхування і знаходить свій прояв одночасно з ними в
конкретних страхових операціях.,

3. ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ І ЙОГО ЗВ’ЯЗОК 3 СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ

В основі особистого страхування, як і при страхуванні майна, також
лежить замкнутий перерозподіл страхових платежів через спеціалізований
страховий фонд між учасниками особистого страхування. Разом з тим
очевидні й розбіжності між ними, тому що об’єктами страхових відносин по
особистому страхуванню є працездатність, здоров’я, життя людей, тобто
воно пов’язане з специфічною стороною виробництва — відтворенням робочої
сили. Але цей найважливіший чинник виробництва неможливо безпосередньо
виразити у ціновому виразі, що і визначає особливості особистого
страхування.

На відміну від страхування майна, особисте страхування не забезпечує
відшкодування матеріального збитку, а дозволяє одержати грошову допомогу
застрахованим громадянам чи їх сім’ям. Така допомога надається у випадку
смерті застрахованого члена сім’ї чи втратою ним здоров’я або
працездатності. Специфічною формою особистого страхування є страхування
на дожиття, змістом якого є нагромадження визначеної суми до кінця дії
договору страхування. Таке страхування сприяє зміцненню матеріального
добробуту населення, дає можливість створити грошові джерела для
додаткового страхового захисту вже досягнутого рівня життя.

Враховуючи специфічність об’єктів особистого страхування, по-іншому слід
оцінювати гаку характерну ознаку страхування, як надзвичайність
виникнення певних подій. Звичайно, не можна передбачити настання таких
подій, як нещасний випадок, смерть, втрату працездатності. Але факт
дожиття застрахованого до певної дати в залежності від його віку, стану
здоров’я, способу життя, тощо можна прогнозувати з певною мірою
страхового ризику.

Необхідність особистого страхування зумовлена ризиковим характером
процесу відтворення робочої сили в умовах все більшої насиченості
виробництва складними техніко-технологічними системами, погіршення
навколишнього середовища. Все актуальнішою в розвинутих країнах, та й в
Україні, стає проблема матеріального забезпечення людей похилого віку,
питома вага яких в загальній чисельності населення неухильно
підвищується.

Таким чином, об’єктивно посилюється потреба у відшкодуванні втрат у
доходах людей в зв’язку з наслідками страхових випадків, тобто йдеться
про страховий захист власності та матеріального благополуччя громадян.
Ця потреба викликає необхідність суспільного страхового захисту і
матеріалізується в суспільних фондах споживання. В їх складі, особливо в
країнах з розвиненими ринковими відносинами, все значнішу частину
становлять фонди соціального страхування і пенсійні фонди, що виражають
зміст соціального страхування.

Зазначимо, що держава не бере на себе повністю задоволення відповідних
соціальних потреб людей лише за рахунок суспільних фондів споживання.
Тому необхідне доповнення суспільного страхового захисту певною часткою
грошових доходів самих трудящих — або за рахунок сімейних заощаджень,
або за допомогою особистого страхування як колективної форми страхового
захисту.

Можна вважати, що особисте страхування спрямоване на доповнення
соціального страхування. Між ними, як формами прояву економічної
категорії страхування, існує взаємозв’язок.

Маючи аналогічне суспільне призначення, соціальне і особисте страхування
виражають певні особливості страхового захисту населення. Пенсії та інші
виплати, пільги по соціальному страхуванню й пенсійному забезпеченню
спрямовані, насамперед, на те, щоб задовольняти мінімально можливий
рівень соціальних потреб населення. Соціальне страхування проводиться в
обов’язковому порядку і регламентується Постановою Кабінету Міністрів
України від 2 червня 1993 р. №398 “Питання соціального страхування”.
Особисте страхування вважається добровільним. Разом з тим прийнята
Постанова правління фонду соціального страхування України від 16 березня
1994 р. №25 “Про затвердження порядку та умов добровільного соціального
страхування громадян, які займаються підприємницькою діяльністю,
заснованою на особистій власності та виключно їхній праці, і
адвокатів”.* До добровільного відносять й деякі види соціального
страхування.

Взаємозв’язок соціального й особистого страхування зумовлює певні
особливості в управлінні страховими операціями, що викликається різними
сферами перерозподілу страхових платежів. Соціальне страхування й
пенсійне забезпечення беруть участь у перерозподілі фінансових ресурсів
підприємств і організацій і відповідно управляються спеціалізованими
державними організаціями.

Особисте страхування пов’язане з перерозподілом індивідуальних грошових
доходів і проводиться в сучасних умовах як державними, так і
недержавними страховими організаціями. Обслуговування застрахованих
проводиться за місцем їх роботи чи проживання.

* “Кожен рік на Землі фіксується дуже багато стихійних явиш: біля 100
тис. гроз, 10 тис. повеней, тисячі землетрусів, ураганів, сотні
вивержень вулканів, тропічних циклонів. У США, наприклад, прямі збитки
від природних катастроф в середньому за 80 і роки складали 1-2%
національного доходу.”— Див.: Смирнов К. Мы вытянули плохую карту?//
Известия.—1991.— 25 февраля.

*Див.: Закон і бізнес.– 1994;-№21.—С.4

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020