.

Страхування тимчасової втрати працездатності громадян. Сутність, тенденції розвитку, основні проблеми (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2373
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

“Страхування тимчасової втрати працездатності громадян. Сутність,
тенденції розвитку, основні проблеми”

1. Поняття про фонд соціального страхування

з тимчасової втрати працездатнсоті

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі –
Фонд) є органом, який здійснює керівництво та управління
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням
та похованням, провадить збір і акумуляцію страхових внесків та інших
коштів, призначених для фінансування матеріального забезпечення та
соціальних послуг, види яких передбачені статтею 34 цього Закону, та
забезпечує їх надання, а також здійснює контроль за використанням цих
коштів. Фонд належить до цільових позабюджетних страхових фондів.

Усі застраховані особи є членами цього Фонду.

Фонд є некомерційною самоврядною організацією. Держава є гарантом
надання матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим
особам Фондом, стабільної діяльності Фонду.

Фонд є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба
України та своїм найменуванням, а також символіку, що затверджується
правлінням Фонду. Фонд набуває прав юридичної особи з дня реєстрації
статуту в спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої
влади.

Фонд не може провадити будь-яку іншу діяльність, крім зазначеної в
частині першій цієї статті, та використовувати страхові кошти не за
цільовим призначенням.

Діяльність Фонду регулюється цим Законом “Про соціальне страхування
населення” та статутом Фонду, який затверджується його правлінням.

2. Органи управління Фондом соціального страхування

з тимчасової втрати працездатності

Управління Фондом здійснюється на паритетній основі державою,
представниками застрахованих осіб і роботодавців.

Управління Фондом здійснюють правління та виконавча дирекція Фонду. В
Автономній Республіці Крим, областях та в містах Києві і Севастополі
безпосереднє управління здійснюють правління та виконавча дирекція
відповідних відділень Фонду.

До складу правління Фонду входять по 15 представників держави,
застрахованих осіб та роботодавців, які виконують свої обов’язки на
громадських засадах.

Представники від держави призначаються Кабінетом Міністрів України,
представники застрахованих осіб та роботодавців обираються (делегуються)
сторонами самостійно.

Строк повноважень членів правління Фонду становить шість років і
закінчується в день першого засідання нового складу правління.

Правління Фонду очолює голова, який обирається з членів правління Фонду
строком на два роки почергово від представників кожної сторони. Голова
обирається на закритому засіданні правління Фонду. Обраним головою
вважається член правління, за якого проголосувало більше половини
загальної кількості членів правління. Голова правління має двох
заступників, які разом з головою представляють три сторони.

Засідання правління Фонду проводяться відповідно до затвердженого ним
плану, але не рідше одного разу на квартал. Позапланові засідання
правління Фонду можуть проводитися за ініціативою його голови або за
пропозицією більшості членів однієї з трьох представницьких сторін
правління чи на вимогу однієї третини членів правління Фонду.

Правління правомочне приймати рішення за наявності на засіданні не менше
двох третин складу кожної представницької сторони. Рішення вважається
прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні
членів правління. У разі рівного розподілу голосів голос голови
правління є вирішальним.

Рішення правління Фонду, прийняте в межах його компетенції, є
обов’язковим для виконання всіма страхувальниками та застрахованими
особами.

Виконавча дирекція Фонду є виконавчим органом правління Фонду, який
забезпечує виконання рішень правління.

Виконавча дирекція є підзвітною правлінню Фонду та здійснює діяльність
від імені Фонду в межах та в порядку, визначених статутом Фонду та
положенням про виконавчу дирекцію Фонду, що затверджується його
правлінням.

Директор виконавчої дирекції Фонду входить до складу правління Фонду з
правом дорадчого голосу.

Правління відділення Фонду створюється на паритетних засадах із
представників держави, застрахованих осіб і роботодавців. Кількісний
склад правління відділення визначається правлінням Фонду.

Положення про правління відділення Фонду затверджується правлінням
Фонду.

Робочими органами виконавчої дирекції Фонду та його відділень є
виконавчі дирекції відділень в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві і Севастополі. Статутом Фонду може бути передбачено
створення виконавчих дирекцій або уповноважених представників відділень
у районах та містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та
обласного значення.

Виконавчі дирекції відділень підзвітні правлінням відділень та
виконавчій дирекції Фонду та здійснюють свою діяльність від імені Фонду
в межах і в порядку, передбачених статутом Фонду та положенням про
виконавчі дирекції відділень Фонду.

Виконавчі дирекції відділень Фонду вирішують покладені на них завдання у
тісній взаємодії з профспілковими органами, роботодавцями та місцевими
органами виконавчої влади.

Директори виконавчих дирекцій відділень Фонду входять до складу правлінь
відділень з правом дорадчого голосу.

Керівників виконавчих дирекцій відділень Фонду призначає та звільняє
директор виконавчої дирекції Фонду за погодженням з правлінням
відділення Фонду.

3. Повноваження правління Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності

Правління Фонду:

1) визначає поточні та перспективні завдання Фонду;

2) затверджує документи, що регламентують внутрішню діяльність Фонду;

3) подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
визначення розміру внесків на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням та похованням;

4) визначає за погодженням із Національним банком України порядок
надходження та обліку коштів Фонду;

5) розглядає та затверджує річний бюджет Фонду, звіт про його виконання;

6) визначає порядок фінансування та умови надання путівок на
санаторно-курортне лікування та оздоровлення в спеціальних оздоровчих
закладах (у тому числі дитячих);

7) здійснює контроль за цільовим використанням коштів Фонду, веденням і
достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання;

8) вирішує питання щодо формування та використання резерву коштів для
забезпечення фінансової стабільності Фонду в сумі, необхідній для
фінансування матеріального забезпечення в розрахунку на місяць;

9) спрямовує та контролює діяльність виконавчої дирекції Фонду, правлінь
і виконавчих дирекцій відділень Фонду;

10) обирає голову правління Фонду та його заступників;

11) розглядає кандидатури і затверджує на посадах директора виконавчої
дирекції Фонду та його заступників, а також приймає рішення про їх
звільнення;

12) затверджує структуру органів Фонду, чисельність їх працівників,
асигнування на адміністративно-господарські витрати Фонду;

13) представляє Фонд у взаємовідносинах з органами державної влади,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями, об’єднаннями громадян з питань соціального захисту
громадян, а також органами соціального страхування зарубіжних країн,
міжнародними організаціями, діяльність яких пов’язана із захистом
соціальних прав людини;

14) затверджує положення про правління відділення Фонду;

15) здійснює інші функції, передбачені статутом Фонду.

4. Повноваження правління відділення Фонду соціального страхування

з тимчасової втрати працездатності

Правління відділення Фонду:

1) визначає поточні завдання відділення Фонду;

2) розглядає та затверджує в установленому порядку річний бюджет
відділення Фонду, звіт про його виконання;

3) щорічно розглядає програму і кошторис (у розрізі регіонів) щодо
відновлення здоров’я застрахованих осіб та членів їх сімей, яка включає
заходи щодо санаторно-курортного лікування, оздоровлення в
санаторіях-профілакторіях, пансіонатах, дитячих оздоровчих таборах,
утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, позашкільного обслуговування;

4) представляє відділення Фонду у взаємовідносинах з органами державної
влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями, об’єднаннями громадян з питань соціального захисту
громадян;

5) здійснює інші функції, передбачені положенням про правління
відділення Фонду.

5. Повноваження виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності

Виконавча дирекція Фонду:

1) забезпечує збір та акумуляцію внесків на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням;

2) здійснює оперативне розпорядження страховими коштами Фонду в межах
затвердженого бюджету Фонду;

3) здійснює матеріальне забезпечення та надає соціальні послуги за цим
Законом;

4) здійснює контроль за правильним нарахуванням, своєчасною сплатою
страхових внесків, а також забезпечує цільове використання коштів
загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням
та похованням;

5) представляє інтереси страховика в судових та інших органах;

6) готує та подає на розгляд правління:

пропозиції щодо розміру страхових внесків на наступний рік;

проект бюджету Фонду та звіт про його виконання;

пропозиції щодо розміру резервних коштів;

7) виконує інші функції відповідно до положення про виконавчу дирекцію
Фонду.

6. Наглядова рада Фонду та її повноваження

Нагляд за діяльністю Фонду здійснює наглядова рада, яка діє на
громадських засадах. Члени наглядової ради не можуть бути одночасно
членами правління Фонду та його відділень, а також працівниками
виконавчої дирекції Фонду або його відділень.

Наглядова рада здійснює контроль за виконанням статутних завдань та
цільовим використанням коштів Фондом.

До наглядової ради, яка складається з 15 осіб, входять у рівній
кількості представники держави, застрахованих осіб і роботодавців.

Представники від держави призначаються Кабінетом Міністрів України,
представники застрахованих осіб і роботодавців обираються (делегуються)
сторонами самостійно.

Строк повноважень членів наглядової ради становить 6 років.

Наглядову раду очолює голова, який обирається строком на два роки із
складу наглядової ради почергово від представників кожної сторони і не
може представляти ту сторону, від якої обрано голову правління Фонду.

Наглядова рада провадить свою діяльність на принципах рівноправності
сторін та їх відповідальності за прийняті нею рішення.

Наглядова рада:

заслуховує звіти правління та виконавчої дирекції Фонду з питань
виконання завдань, покладених на Фонд, і використання коштів Фондом, дає
відповідні рекомендації Фонду;

заслуховує інформацію правління та виконавчої дирекції Фонду про
підготовку та виконання бюджету Фонду;

порушує питання про відповідальність посадових осіб органів управління
Фонду, з вини яких допущено порушення прав застрахованих осіб;

у разі необхідності вживає заходів для проведення аудиторської перевірки
використання страхових коштів та окремих напрямів роботи Фонду,
правління та виконавчої дирекції Фонду;

одержує необхідну інформацію про роботу Фонду та виконавчої дирекції
Фонду, його відділень;

розглядає інші питання діяльності Фонду відповідно до статуту Фонду;

у разі потреби вимагає скликання позачергового засідання правління
Фонду.

Порядок роботи наглядової ради визначається регламентом, який
затверджується на її першому засіданні.

Наглядова рада проводить свої засідання відповідно до плану, але не
рідше одного разу на півроку. У разі необхідності головою наглядової
ради, а також на вимогу однієї третини її складу або за рішенням
правління Фонду скликаються позачергові засідання наглядової ради.

Засідання наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутні дві
третини складу ради, в тому числі не менше половини кожної із сторін.
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість
присутніх членів наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів голос
голови наглядової ради є вирішальним.

У засіданні наглядової ради з правом дорадчого голосу беруть участь
голова правління Фонду, директор виконавчої дирекції Фонду або їх
заступники.

Члени наглядової ради можуть брати участь у засіданні правління Фонду з
правом дорадчого голосу.

7. Перспективи розвитку та шляхи удосконалення соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності.

У нашій державі в основному завершено формуваннязакрнодавчої та
нормативна-правової бази державного соціального страхування. Нова
система дає можливість акумулювати кошти на окремих рахунках та
забезпечувати їх цільове використання.

Існують певні проблеми в управлінні державним соціальним стра-хуванням.
Недосконалим залишається механізмреєстрації платників страхових внесків
до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Не
всі приватні підприємства та підприємці – фізичні особи реєструються у
виконавчих дирекціях відділень за міс-цем державної реєстрації чи
проживання, тим самим уникаюи сплати обов`язкових внесків та ігноруючи
відшкодування соціальних виплат. Вирішення цього питання полягає у
прискоренні впровадження типо-вої автоматизації інформаційної системи
для реєстраторів первинного рівня.

Необхідно внести зміни у методику планування та прогнозування доходів і
видатків бюджету ФСС ТВП. Згідно з діючою практикою планові показники
розраховуються на основі середньорічних велечин за попередні два рики.
Відсутня динаміка зміни показників, які впли-вають на соціальні виплати,
і стосується народжуваності, захворюва-ності, смертності.

Бюджет Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
формується в основному за рахунок обов`язкових стра-хових внесків
юридичних осіб. Його наповнення залежить від рівня заробітньої плати,
розміру страхових несків, своєчасності виплати заробітньої плати тощо.
Поки що досить незначна питома вага внесків працівників у доходах
бюджету ФСС ТВП. Підвищення їх частки повинно стимулювати зацікавленість
у зниженні страхових ризиків, турботі про своє здоров`я, що дозволить
підвищити рівень матеріаль-ного забезпечення та охопити соціальними
послугами членів сімей застрахованих осіб. Зростання обсягу надходжень
страхових внесків фізичних осіб можливе через збільшення розміру їх
заробітньої плати та легалізаціютіньових доходів.

Дослідження видаткової частини бюджету Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності показали, що біля 50% коштів
направлється на покриття витрат у зв`язку з тимчасовою втратою
працездатності, а 30% – оздоровлення. Темпи росту першої групи
зростають, тоді як витрати на оздоровлення скорочуються. Це означає
такий перерозподіл коштів між окремими видами матеріально-го
забезпечення, при якому видатки на санаторно-курортне лікування та
оздоровлення здійснюється за залишковим принципом.

В процесі реформування державного соціального страхування буде
запроваджене медичне страхування, а це дозволить об`єднати надання
соціальних послуг зі санаторно-курортного лікування та оздо-ровлення з
даним видом страхування. Таке положення вимагає прий-няття нормативних
документів щодо визначення гарантованого держа-вою рівня безоплатної
медичної допомоги, створення системи забезпе-чення якості медичних
послуг на рівні світових стандарті, атестації медичних працівників,
ліцензування та акредитаціїустанов охорони здоров`я.

Незначні обсяги коштів направляються на виплату допомоги при народженні
дитини та на поховання. Окремі економісти пропонують передати ці виплати
до компитенції управлінь соціального захисту населення. На їхню думку,
це дозволить наблизити виплату соціальної допомоги до одержувача,
зменшити витрати, а також посилити контроль за рахунок коштів.

Аналіз фінансового стану Фонду соціального страхування з тимча-сової
втрати працездатності свідчить, що на розмір бюджету впливають такі
негативні чинники, як: зменшення абсолютної чисель-ності зайнятого
населення в економіці, збільшення кількості робочої сили, яка перейшла з
державного сектору в приватний де права на соціальний захист працюючих
за наймом осіб часто не забезпечують-ся, неповна зайнятість, затримка
заробітньої плати та її низкий рівень для багатьох категорій
працівників. Певний вплив має втручання орга-нів державної влади у сферу
соціального страхування через надто часті зміни розмірів страхових
внесків та об`єкту оподаткування.

Окремі економісти пропонують законодавчо встановити єдиний тариф (4,5%
нарахувань на фонд оплати праці) внесківдля підприємств установ,
організаційта інших суб`єктів господарювання і скасувати утримання
обов`язкових внесків з працівників.

Така пропозиція не є в достатній мірі аргументованою. Принципи
страхування передбачають участь у формуванні соціального страхово-го
фонду всіх учасників: роботодавців, застрахованих осіб та держави.
Вносячи обов`язкові внески, застраховані особи набувають страховий стаж,
від розміру якого залежать окремі соціальні виплати. В них виникає
зацікавленість в легалізації своїх доходів, використанні ін-ших форм
страхування. Запроваджувати єдиний тариф обов`язкових внесків до всіх
соціальних фондів передчасно, тому що можливий вплив суб`єктивного
чинника, що приведе до нераціонального фактич-ного перерозподілу коштів
між окремими видами страхування.

Використана література:

Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням” від 18 січня 2001 р. N 2240-III

Соціальне страхування. Підручник. – К., 2002.

Якименко С.І. Соціальний захист в Україні. – К., 2003.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020