.

Практичні аспекти агентської діяльності юридичної особи у сфері страхування (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1720
Скачать документ

Практичні аспекти агентської діяльності юридичної особи у сфері
страхування

Л. Шаповалова, Міністерствo фінансів України

Основною і ключовою фігурою, яка приводить в рух механізм реалізації
страхових послуг, був і залишається страховий агент. У відповідності до
статті 14 Закону України “Про страхування” страхові агенти – громадяни
або юридичні особи, які діють від імені та за дорученням страховика і
виконують частину його страхової діяльності (укладання договорів
страхування, одержання страхових платежів, виконання робіт, пов’язаних з
виплатами страхових сум і страхового відшкодування). Страхові агенти є
представниками страховика і діють в його інтересах за комісійну
винагороду на підставі договору із страховиком.

Раніше в ролі страхового агента виступав звичайний співробітник
страхової компанії, який продавав страхові поліси цієї компанії і крім
комісійної винагороди мав постійну оплату праці. Але сьогодні в якості
страхових агентів все частіше виступають різні юридичні особи
(комерційні банки, готелі, транспортні, торгові, туристичні організації
і т. ін.), діяльність яких пов’язана з обслуговуванням великої кількості
громадян і організацій, яким необхідний страховий захист.

При здійсненні страхової діяльності через страхових агентів необхідно
враховувати такі вимоги законодавства України:

По-перше, згідно Положення про порядок провадження діяльності страховими
посередниками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
18 грудня 1996 року №1523, якщо договір страхування укладається при
посередництві страхового агента, суб’єкти цивільно-правових відносин
повинні виконувати наступні вимоги:

– страховий агент, який отримує страхові платежі від страхувальників,
зобов’язаний перерахувати ці кошти на рахунок страховика протягом двох
робочих днів після отримання відповідних страхових платежів, а також
оформити договір страхування не пізніше одного робочого дня з моменту
отримання страхового платежу;

– страховий агент зобов’язаний щодекадно подавати страховику відомості
про укладені договори страхування та розміри отриманих страхових
платежів;

– у разі несвоєчасного перерахування страховим агентом страхових
платежів або порушення ним терміну оформлення договорів страхування без
поважних причин страховик зобов’язаний призупинити дію агентської угоди
не менше ніж на три місяці.

По-друге, крім укладання договорів страхування, надання страховим
агентом страхових послуг проводиться також шляхом реалізації страхових
полісів. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
19.04.93р. №283 “Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних
паперів і документів суворого обліку” бланки страхових полісів віднесено
до номенклатури бланків суворого обліку. Бланки суворого обліку
відповідно до Інструкції про порядок застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських
операцій підприємств і організацій № 291, затверджена наказом
Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291, зареєстрована в
Мінюсті України 21.12.99р. №893/4186 обліковуються на за балансовому
рахунку 08 “Бланки суворого обліку”, на якому ведеться облік їх
наявності і руху. Аналітичний облік бланків суворого обліку ведеться по
кожному виду бланків і по місцях їх зберігання. Тому прийом-передача
бланків страхових полісів страховому агенту повинно бути оформлено з
застосуванням форм обліку бланків суворої звітності затверджених наказом
Міністерства статистики України “Про затвердження типових форм
первинного обліку бланків суворої звітності” від 11.03.96р. №67.

Агентська угода з страховим агентом юридичною особою може мати такий
вигляд :

Агентський договір №

м. _________ “___”_____________200__р.

Страхова компанія, в особі ________________________, що діє на підставі
Статуту (надалі-Страховик), і _________________

в особі _____________________________________________, що діє на
підставі Статуту (надалі – Агент), уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору.

1.1.Предметом цього договору є представництво Агентом інтересів
Страховика щодо консультування, пропонування страхувальникам страхових
послуг, укладання договорів страхування, одержання страхових платежів,
виконання робіт з обслуговування договорів страхування, в тому числі
оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового
відшкодування, а також здійснення цих виплат за окремим дорученням
Страховика.

2. Права і обов’язки сторін.

2.1.Агент має право :

1) проводити за власний рахунок рекламу для залучення фізичних та
юридичних осіб до страхування;

2) укладати від імені Страховика договори страхування;

3) приймати страхові платежі як готівкою, так і в безготівковій формі;

4) отримувати належну Агенту комісійну винагороду при перерахуванні
Страховику страхових платежів;

5) у разі отримання Страховиком повідомлення про настання страхового
випадку (заяви на виплату страхового відшкодування) за договорами
страхування, укладеними Агентом, за письмовим погодженням сторін
прийняти від Страховика його права і обов’язки з питань врегулювання
збитків за страховим випадком.

6) припинити дію цього договору у відповідності до п.7 цього договору;

2.2.Агент зобов’язаний:

1) ознайомити страхувальника з правилами та умовами страхування;

2) забезпечити зберігання і правомірність використання бланків договорів
страхування та страхових полісів, які є бланками суворого обліку;

3) оформляти договори страхування (страхові поліси) не пізніше одного
робочого дня з моменту отримання страхового платежу від Страхувальника.

4) за першу декаду – до 12 числа поточного місяця, за другу декаду – до
22 числа поточного місяця, за третю декаду – до 2 числа наступного за
поточним місяцем подавати Страховику акт виконаних робіт за формою
Страховика (Додаток №1 до договору) та відповідні екземпляри оформлених
договорів страхування (страхових полісів);

5) при отриманні повідомлення ( заяви на виплату страхового
відшкодування) про настання страхового випадку за договорами
страхування, укладеними ним безпосередньо:

– зареєструвати факт повідомлення або заяву;

– повідомити Страховика про настання страхового випадку в термін 2
робочих днів;

– вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для виплати
страхового відшкодування;

– за погодженням сторін при наявності письмового доручення Страховика
здійснити виплату страхового відшкодування на протязі __ робочих днів з
дня одержання всіх необхідних документів.

2.3. Страховик має право:

1) перевіряти записи, книги, рахунки та інші документи Агента, що
пов’язані з укладанням та обслуговуванням договорів страхування;

2) пред’явити до Агента претензії майнового характеру;

3) достроково припинити дію цього договору у відповідності до п.7
договору;

2.4. Страховик зобов’язаний:

1) передавати Агенту в необхідній кількості бланки полісів по актам
прийому-передачі матеріальних цінностей;

2) своєчасно повідомляти Агенту про зміну адреси чи банківських
реквізитів, Правил чи умов страхування;

3) крім випадків, які обумовлені діючим законодавством України,
зберігати конфіденційність Сторін по договору.

3. Розрахунки сторін.

3.1. Страхова премія по укладеному договору страхування на протязі 2
робочих дні з моменту його укладення підлягає перерахуванню на
розрахунковий рахунок Страховика за вирахуванням належної агентом
комісійної винагороди по такому договору страхування.

3.2. Комісійна винагорода, що належить Агенту становить ____% від суми
страхових платежів, отриманих від Страхувальників.

3.3.У випадку виплати Агентом страхового відшкодування з відома і
письмового дозволу Страховика, та при отриманні Страховиком всіх
необхідних документів за страховим випадком, копії банківського
платіжного доручення – Страховик компенсує йому виплачену суму на
протязі ___ робочих днів які слідують за звітним періодом.

4. Відповідальність сторін.

4.1. У разі несвоєчасного перерахування Агентом страхових платежів або
порушення ним терміну оформлення договорів страхування без поважних
причин, Страховик призупиняє дію цього договору не менше ніж на три
місяці.

4.2. Агент несе повну відповідальність перед Страховиком за правильність
укладання договорів страхування, в тому числі за правильність бланку
страхового полісу згідно вимог “Інструкції про заповнення бланку
полісу”.

4.3. Агент несе відповідальність за правильність внесення до договору
страхування (страхового полісу) відомостей, що надає страхувальник.

4.4. У разі втрати страхового полісу Агент сплачує на користь Страховика
___грн.

4.5. У разі зіпсування страхового полісу внаслідок помилок Агента (до 10
% від загальної кількості страхових полісів), вартість страхового полісу
Агентом не відшкодовується.

4.6. Сторони несуть матеріальну відповідальність за своєчасність і
повноту розрахунків друг з другом шляхом сплати винною стороною пені в
розмірі 0,1 % від простроченої суми за кожен день прострочення.

5. Вирішення спорів.

5.1. Всі спори, які виникають внаслідок або у зв’язку з цим договором,
вирішуються шляхом переговорів, а у разі неможливості досягнення згоди –
відповідно до чинного законодавства України.

6. Термін дії договору.

6.1. Даний договір вступає в силу з моменту його укладання і діє до
“____”_____________200__р.

6.2. Якщо ні одна зі Сторін не подасть письмової заяви про припинення
дії договору за 10 календарних днів до закінчення його дії, то договір
автоматично продовжується на один календарний рік з дати його
закінчення.

6.3 У випадку припинення дії договору сторони діють у відповідності з
п.7.2. цього договору.

7. Дострокове припинення дії договору.

7.1. Кожна зі Сторін має право достроково припинити дію договору,
письмово повідомивши про це іншу Сторону не менше чим за __ календарних
днів до дати припинення.

7.2. При припиненні дії договору, а також по закінченні терміну його дії
сторони повинні провести повний взаєморозрахунок за фактичний період
чинності договору, а також врегулювати всі спори, що виникли під час
його дії.

7.3. Дія цього договору може бути припинена до закінчення терміну дії:

– за взаємною згодою сторін;

– в інших випадках передбачених законодавством України.

8. Зміни і доповнення до договору.

8.1. Всі зміни і доповнення до даного договору вносяться за згодою
сторін і оформлюються у письмовому вигляді.

8.2. Всі зміни і доповнення до даного договору, якщо в них не обумовлено
інше, є невід’ємною частиною договору, вступають в силу зі дня її
підписання і повинні виконуватись Сторонами.

9. Особливі умови.

______________________________________________________

Юридичні адреси Сторін.

Страховик

Агент

Додаток 1

до Агентського договору №_____

від “__”_________200__р.

А К Т №

виконаних робіт

Страховик в особі______________________

і Агент _______________________________

склали цей Акт про те, що за звітний період з “___”________200_р. до
“___”______200__р.

Агентом виконані слідуючи роботи :

________________________________________________

Всього протягом __ робочих днів з моменту складання Акту
______________________зобов’язаний перерахувати на рахунок
__________________________ грн.

Акт складено “__”___________200_р.

Страховик______________

Агент _______________

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019