.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1980 24740
Скачать документ

Реферат на тему:

“Фонд соціального страхування

від нещасних випадків”

ПЛАН

1. Поняття про соціальне страхування від нещасних випадків, Фонд
соціального страхування від нещасних випадків

2. Функції та завдання Фонду соціального страхування

від нещасних випадків

3. Обов’язки Фонду соціального страхування від нещасних випадків

4. Правові засади функціонування Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Список використаної літератури

Поняття про соціальне страхування від нещасних випадків

Загальнообов’язковим є державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності.

Під час здійснення працівником своїх трудових функцій існує ризик
професійного травматизму та захворювання.

Відповідно до Закону України “Про охорону праці” усі працівники
підлягають обов’язковому соціальному страхуванню власником підприємства,
організації та установи незалежно від форм власності та видів їх
діяльності від нещасних випадків і професійних захворювань. У разі
ушкодження їх здоров’я власник зобов’язаний відшкодувати працівникові
шкоду, заподіяну йому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я,
пов’язаним з виконанням трудових обов’язків.

Сучасна економічна криза, скорочення обсягів виробництва, погіршення
умов праці неодмінно призводить до збільшення порушень нормативів з
охорони праці та зростання кількості нещасних випадків на виробництві й
професійної захворюваності. У нашій країні досі не створено системи
медичної, професійної та соціальної реабілітації постражда-лих від
нещасного випадку на виробництві. Нема механізму для відшкодування
збитків постраждалим у разі фінансової неспроможності, банкрутства чи
ліквідації їхніх підприємств. Розв’язати ці проблеми можливо лише шляхом
створення системи соціального страхування від нещасних випадків,
передбаченої Основами законодавства України про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування (Урядовий кур’єр. — 1998. – 19 лютого) та
Законом України від 23 вересня 1999 р. “Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”
(Урядовий кур’єр. — 1999. — 17 листопада). Цей Закон набирає чинності з
1 січня 2001 року. Відшкодування шкоди, медична, професійна та соціальна
реабілітація будуть провадитися Фондом соціального страхування від
нещасних випадків — некомерційною самоврядованою організацією, що діє на
підставі статуту, має права юридичної особи (ст. 15).

Управління Фондів здійснюється на паритетній основі дер-. страхованих
осіб і роботодавців. Надання від нещасного випадку є правонаступником
державного, галузевих та регіональних фондів охорони праці.

Страхування від нещасного випадку є самостійним видом
загальнообов’язкового державного соціального страхування, за допомогою
якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров’я громадян
у процесі їхньої трудової діяльності. За даним видом соціального
страхування страхові внески до Фонду соціального страхування від
нещасних випадків сплачують тільки роботодавці.

Нещасним випадком є обмежена в часі подія або раптовий вплив на
працівника виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі
виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких заподіяно шкоду
здоров’ю або настала смерть. До професійного захворювання належить
захворювання, що виникло внаслідок професійної діяльності застрахованого
та зумовлюється виключно або переважно впливом шкідливих речовин і
певних видів робіт та інших факторів, пов’язаних з роботою (ст. 14
Закону). Таким чином, об’єктом страхування від нещасного випадку на
виробництві є життя застрахованої особи (працівника), його здоров’я та
працездатність.

Законом визначено дві форми страхування: обов’язкова та добровільна. В
обов’язковому порядку страхуванню підлягають особи, які працюють на
умовах трудового договору (контракту); учні, студенти, клінічні
ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт під час,
перед або після занять, професійного навчання, виробничої практики
(стажування), виконання робіт на підприємстві та особи, які утримуються
у виправних, лікувально-трудових, виховно-трудових закладах та
залучаються до трудової діяльності.

Добровільно, за письмовою заявою, від нещасного випадку можуть
страхуватися священнослужителі, церковнослужителі та особи, які працюють
у релігійних організаціях на виборних посадах; особи, що забезпечують
себе роботою самостійно, суб’єкти підприємницької діяльності.

2. Функції і завдання Фонду соціального страхування

від нещасних випадків

Страхування від нещасного випадку здійснює Фонд соціального страхування
від нещасних випадків – некомерційна самоврядна організація, що діє на
підставі статуту, який затверджується її правлінням.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків є юридичною особою,
має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням, а також емблему, яка затверджується його правлінням.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків набуває прав
юридичної особи з дня реєстрації статуту у спеціально уповноваженому
центральному органі виконавчої влади.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків знаходиться у місті
Києві.

Управління Фондом соціального страхування від нещасних випадків
здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих
осіб і роботодавців.

Безпосереднє управління Фондом соціального страхування від нещасних
випадків здійснюють його правління та виконавча дирекція.

До складу правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків
включаються представники трьох представницьких сторін:

держави;

застрахованих осіб;

роботодавців.

Представники держави призначаються Кабінетом Міністрів України, а
представники застрахованих осіб і роботодавців обираються (делегуються)
об’єднаннями профспілок та роботодавців, які мають статус
всеукраїнських. Порядок виборів (делегування) представників визначається
кожним об’єднанням самостійно.

Від кожної із трьох представницьких сторін, зазначених у частині першій
цієї статті, призначається і обирається (делегується) по 15 членів
правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків з
вирішальним голосом та по 5 їх дублерів, які за тимчасової відсутності
членів правління за рішенням голови правління цього Фонду виконують їх
обов’язки.

Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків
створюється на шестирічний строк.

Строк повноважень членів правління Фонду соціального страхування від
нещасних випадків закінчується в день першого засідання новоствореного
його правління.

За невиконання своїх обов’язків члени правління Фонду соціального
страхування від нещасних випадків за рекомендацією органів державного
нагляду можуть бути позбавлені своїх повноважень органом, який їх
делегував у склад правління Фонду.

Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків:

1) обирає із своїх членів строком на два роки голову правління Фонду та
двох його заступників. При цьому забезпечується почергове представництво
на цих посадах кожної із трьох представницьких сторін, зазначених у
частині першій цієї статті;

2) спрямовує і контролює діяльність виконавчої дирекції Фонду та її
робочих органів; щорічно, а також у разі потреби заслуховує звіти
директора виконавчої дирекції Фонду про її діяльність;

3) створює на паритетних засадах для вирішення найбільш важливих завдань
Фонду постійні та тимчасові комісії з питань профілактики нещасних
випадків, виконання бюджету, призначення пенсій тощо;

4) щорічно готує та подає у встановленому порядку пропозиції щодо
галузевих тарифів внесків на соціальне страхування від нещасних
випадків;

5) визначає кадрову політику;

6) призначає директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
від нещасних випадків та його заступників;

7) затверджує:

статут Фонду соціального страхування від нещасних випадків, зміни до
нього;

регламент роботи правління Фонду соціального страхування від нещасних
випадків;

річні бюджети Фонду та звіти про їх виконання, порядок використання
коштів бюджету та коштів резерву Фонду;

Положення про виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування від
нещасних випадків та її структуру;

чисельність виконавчої дирекції Фонду, посадові оклади її працівників та
адміністративні витрати Фонду (за погодженням з відповідними спеціально
уповноваженими центральними органами виконавчої влади);

річні програми робіт та звіти про їх виконання;

Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики
нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань;

Положення про порядок використання коштів лікувально-профілактичними,
навчальними та іншими закладами, які надають Фонду соціальні послуги, та
контроль за їх цільовим використанням;

Положення про подання Фондом на безповоротній основі фінансової допомоги
підприємствам для розв’язання особливо гострих проблем з охорони праці;

Інструкцію про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових
коштів, погоджену з Національним банком України і спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади, інші нормативні
документи, що регламентують внутрішню діяльність Фонду;

8) розпоряджається майном, яке перебуває у власності Фонду;

9) створює резерв коштів для забезпечення виконання завдань страхування
від нещасного випадку, передбачених статтею 1 цього Закону;

10) виконує інші функції, передбачені статутом Фонду соціального
страхування від нещасних випадків;

11) готує подання щорічних звітів про діяльність Фонду.

Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків проводить
свої засідання відповідно до затвердженого ним плану, але не рідше двох
разів на рік. Позапланові засідання правління Фонду можуть проводитися
за ініціативою його голови або за пропозицією більшості членів однієї з
трьох представницьких сторін правління чи на вимогу однієї третини
членів правління Фонду.

Члени правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків та
їх дублери виконують свої обов’язки, передбачені статутом Фонду, на
громадських засадах, крім випадків, коли вони беруть участь у засіданнях
правління Фонду або виконують інші завдання правління Фонду. У цьому
разі членам правління та їх дублерам Фонд відшкодовує витрати на проїзд
і проживання, а також фактично втрачений у зв’язку із виконанням цих
обов’язків заробіток за місцем роботи та внески з нього на соціальне
страхування.

Засідання правління Фонду є правомочним, якщо на ньому присутні дві
третини складу кожної представницької сторони.

Рішення правління Фонду вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувала більшість присутніх на засіданні членів правління. У разі
рівного розподілу голосів голос голови правління Фонду є вирішальним.

Рішення правління Фонду, прийняте в межах його компетенції, є
обов’язковим для виконання всіма страхувальниками та застрахованими.

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків є
постійно діючим виконавчим органом правління Фонду.

Виконавча дирекція є підзвітною правлінню Фонду, проводить свою
діяльність від імені Фонду у межах та в порядку, що визначаються його
статутом і Положенням про виконавчу дирекцію Фонду соціального
страхування від нещасних випадків, організовує та забезпечує виконання
рішень правління Фонду.

Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних
випадків входить до складу правління Фонду з правом дорадчого голосу.

Робочими органами виконавчої дирекції Фонду є її управління в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділення в
районах та містах обласного значення. Управління та відділення
виконавчої дирекції Фонду є юридичними особами, мають самостійні
кошториси, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.

Керівників управлінь і відділень Фонду соціального страхування від
нещасних випадків призначає директор виконавчої дирекції Фонду за
погодженням з правлінням Фонду.

Матеріально-технічне забезпечення Фонду соціального страхування від
нещасних випадків, включаючи будівництво або придбання службових та
виробничих приміщень, здійснюється за рахунок коштів, що надходять до
Фонду.

Джерелами формування майна, яке перебуває у власності Фонду соціального
страхування від нещасних випадків, є майно, придбане ним за рахунок
коштів, що надходять до цього Фонду, а також майно, передане йому у
власність іншими власниками.

Майно, що передається Фонду соціального страхування від нещасних
випадків для провадження страхової діяльності, використовується ним у
порядку, встановленому законодавством України.

3. Обов’язки Фонду соціального страхування від нещасних випадків

У разі настання страхового випадку Фонд соціального страхування від
нещасних випадків зобов’язаний у встановленому законодавством порядку:

1) своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати шкоду, заподіяну
працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я або в разі його смерті,
виплачуючи йому або особам, які перебували на його утриманні:

а) допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення
працездатності або встановлення інвалідності;

б) одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності
або смерті потерпілого;

в) щомісяця грошову суму в разі часткової чи повної втрати
працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку
потерпілого;

г) пенсію по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або
професійного захворювання;

д) пенсію у зв’язку з втратою годувальника, який помер внаслідок
нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

е) грошову суму за моральну шкоду за наявності факту заподіяння цієї
шкоди потерпілому;

є) допомогу дитині відповідно до статті 9 цього Закону;

2) організувати поховання померлого, відшкодувати вартість пов’язаних з
цим ритуальних послуг відповідно до місцевих умов;

3) сприяти створенню умов для своєчасного надання кваліфікованої першої
невідкладної допомоги потерпілому в разі настання нещасного випадку,
швидкої допомоги в разі потреби його госпіталізації, ранньої діагностики
професійного захворювання;

4) організувати цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілого у
власних спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах або на
договірній основі в інших лікувально-профілактичних закладах з метою
якнайшвидшого відновлення здоров’я застрахованого;

5) забезпечити потерпілому разом із відповідними службами охорони
здоров’я за призначенням лікарів повний обсяг постійно доступної,
раціонально організованої медичної допомоги, яка повинна включати:

а) обслуговування вузькопрофільними лікарями та лікарями загальної
практики;

б) догляд медичних сестер удома, в лікарні або в іншому
лікувально-профілактичному закладі;

в) акушерський та інший догляд удома або в лікарні під час вагітності та
пологів;

г) утримання в лікарні, реабілітаційному закладі, санаторії або в іншому
лікувально-профілактичному закладі;

д) забезпечення необхідними лікарськими засобами, протезами,
ортопедичними, коригуючими виробами, окулярами, слуховими апаратами,
спеціальними засобами пересування, зубопротезування (за винятком
протезування з дорогоцінних металів).

З метою найповнішого виконання функцій, передбачених пунктами 4 і 5
частини першої цієї статті, Фонд соціального страхування від нещасних
випадків створює спеціалізовану медичну та патронажну службу соціального
страхування;

6) вжити всіх необхідних заходів для підтримання, підвищення та
відновлення працездатності потерпілого;

7) забезпечити згідно з медичним висновком домашній догляд за
потерпілим, допомогу у веденні домашнього господарства (або компенсувати
йому відповідні витрати), сприяти наданню потерпілому, який проживає в
гуртожитку, ізольованого житла;

8) відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії (далі – ЛКК)
або медико-соціальної експертної комісії (далі – МСЕК) проводити
навчання та перекваліфікацію потерпілого у власних навчальних закладах
або на договірній основі в інших закладах перенавчання інвалідів, якщо
внаслідок ушкодження здоров’я або заподіяння моральної шкоди потерпілий
не може виконувати попередню роботу; працевлаштовувати осіб із зниженою
працездатністю;

9) організовувати робочі місця для інвалідів самостійно або разом з
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування чи з
іншими заінтересованими суб’єктами підприємницької діяльності;
компенсувати при цьому витрати виробництва, які не покриваються коштами
від збуту виробленої продукції, за рахунок Фонду;

10) у разі невідкладної потреби подавати інвалідам разову грошову
допомогу, допомогу у вирішенні соціально-побутових питань за їх рахунок
або за рішенням виконавчої дирекції Фонду та її регіональних управлінь –
за рахунок Фонду;

11) сплачувати за потерпілого внески на медичне та пенсійне страхування;

12) організовувати залучення інвалідів до участі у громадському житті.

Усі види соціальних послуг та виплат, передбачені цією статтею,
надаються застрахованому та особам, які перебувають на його утриманні,
незалежно від того, зареєстровано підприємство, на якому стався
страховий випадок, у Фонді соціального страхування від нещасних випадків
чи ні.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків здійснює заходи,
спрямовані на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров’ю
працівників, викликаної умовами праці, у тому числі:

1) надає страхувальникам необхідні консультації, сприяє у створенні ними
та реалізації ефективної системи управління охороною праці;

2) бере участь:

у розробленні центральними органами виконавчої влади національної та
галузевих програм поліпшення стану безпеки, умов праці і виробничого
середовища та їх реалізації;

у навчанні, підвищенні рівня знань працівників, які вирішують питання
охорони праці;

в організації розроблення та виробництва засобів індивідуального захисту
працівників;

у здійсненні наукових досліджень у сфері охорони та медицини праці;

3) перевіряє стан профілактичної роботи та охорони праці на
підприємствах, бере участь у розслідуванні групових нещасних випадків,
нещасних випадків із смертельними наслідками та з можливою інвалідністю,
а також професійних захворювань;

4) веде пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці, організовує
створення тематичних кінофільмів, радіо- і телепередач, видає та
розповсюджує нормативні акти, підручники, журнали, іншу спеціальну
літературу, плакати, пам’ятки тощо з питань соціального страхування від
нещасного випадку та охорони праці. З метою виконання цих функцій Фонд
соціального страхування від нещасних випадків створює своє видавництво з
відповідною поліграфічною базою;

5) бере участь у розробленні законодавчих та інших нормативних актів про
охорону праці;

6) вивчає та поширює позитивний досвід створення безпечних та
нешкідливих умов виробництва;

7) надає підприємствам на безповоротній основі фінансову допомогу для
розв’язання особливо гострих проблем з охорони праці;

8) виконує інші профілактичні роботи.

Виконання статутних функцій та обов’язків Фонду соціального страхування
від нещасних випадків щодо запобігання нещасним випадкам покладається на
страхових експертів з охорони праці.

Страховими експертами з охорони праці можуть бути особи з вищою
спеціальною освітою за фахом спеціаліста з охорони праці або особи з
вищою технічною або медичною освітою, які мають стаж практичної роботи
на підприємстві не менше трьох років та відповідне посвідчення, яке
видається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади.

Страхові експерти з охорони праці мають право:

1) безперешкодно та в будь-який час відвідувати підприємства для
перевірки стану умов і безпеки праці та проведення профілактичної роботи
з цих питань;

2) у складі відповідних комісій брати участь у розслідуванні нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань, а також у перевірці
знань з охорони праці працівників підприємств;

3) одержувати від роботодавців пояснення та інформацію, в тому числі у
письмовій формі, про стан охорони праці;

4) брати участь у роботі комісій з питань охорони праці підприємств;

5) вносити власникам підприємств, органам виконавчої влади, державного
нагляду за охороною праці подання про порушення законодавства про
охорону праці і вимагати вжиття економічних санкцій або притягнення до
відповідальності посадових осіб, які допустили ці порушення, а також про
заборону подальшої експлуатації робочих місць, дільниць і цехів, робота
яких загрожує здоров’ю або життю працівників;

6) складати протоколи про адміністративні правопорушення у випадках,
передбачених законом;

7) брати участь як незалежні експерти в роботі комісій з випробувань та
приймання в експлуатацію виробничих об’єктів, засобів виробництва та
індивідуального захисту, апаратури та приладів контролю.

Страхові експерти з охорони праці провадять свою діяльність відповідно
до Положення про службу страхових експертів з охорони праці,
профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків зобов’язаний:

1) вести реєстр страхувальників;

2) письмово повідомляти страхувальнику умовний клас професійного ризику
його підприємства – групу галузей (підгалузей) економіки або видів
діяльності, що мають визначений для цієї групи рівень виробничого
травматизму та професійної захворюваності;

3) укладати угоди з лікувально-профілактичними закладами та окремими
лікарями на обслуговування потерпілих на виробництві;

4) вивчати та використовувати досвід управління охороною праці та
страхування від нещасного випадку в зарубіжних країнах;

5) співпрацювати з фондами з інших видів соціального страхування у
фінансуванні заходів, пов’язаних з матеріальним забезпеченням та
наданням соціальних послуг застрахованим, у кожному конкретному випадку
спільно приймаючи рішення щодо того, хто з них братиме участь у
фінансуванні цих заходів.

Якщо після призначення застрахованій особі матеріальної допомоги чи
надання соціальних послуг між Фондом соціального страхування від
нещасних випадків і страховиками з інших видів соціального страхування
виникають спори щодо понесених витрат, виплата здійснюється страховиком,
до якого звернувся застрахований. При цьому страховик, до якого
звернувся застрахований, має право звернутися до відповідного страховика
з інших видів соціального страхування щодо відшкодування понесених ним
витрат;

6) виконувати інші роботи, пов’язані з координацією страхової
діяльності.

Стаття 25. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг та
профілактичних заходів

Усі види страхових виплат і соціальних послуг застрахованим та особам,
які перебувають на їх утриманні, а також усі види профілактичних
заходів, передбачених статтями 21 та 22 цього Закону, провадяться Фондом
соціального страхування від нещасних випадків за рахунок коштів цього
Фонду.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків забезпечує
фінансування заходів, передбачених національною, галузевими,
регіональними програмами поліпшення стану безпеки, умов праці та
виробничого середовища, планами наукових досліджень з охорони та
медицини праці, навчання і підвищення кваліфікації відповідних
спеціалістів з питань охорони праці, організації розроблення і
виробництва засобів індивідуального та колективного захисту працівників,
розроблення, видання, розповсюдження нормативних актів, журналів,
спеціальної літератури, а також інших профілактичних заходів відповідно
до завдань страхування від нещасних випадків.

4. Правові засади функціонування Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Правові засади проведення соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань визначаються Конституцією
України, Основами законодавства України про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, Законом України “Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”,
підзаконними актами, прийнятими на їх виконання.

Страхування вад нещасного випадку є самостійним видом
загальнообов’язкового державного соціального страхування, за допомогою
якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров’я громадян
у процесі їх трудової діяльності. Держава гарантує усім застрахованим
громадянам забезпечення прав у страхуванні від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання. Суб’єктами страхування від
нещасного випадку є застраховані громадяни, а в деяких випадках – члени
їхніх сімей та інші особи, страхувальники та страховик. Відповідно,
страхувальниками, тобто платниками збору, є роботодавці, а в деяких
випадках – застраховані особи. Страховиком виступає Фонд соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України.

Об’єктом страхування від нещасного випадку є життя застрахованого, його
здоров’я та працездатність.

Страховими виплатами є грошові суми, які Фонд соціального страхування
від нещасних випадків згідно з законодавством виплачує застрахованому чи
особам, які мають на це право, у разі настання страхового випадку.

Зазначені грошові суми складаються із:

1) страхової виплати втраченого заробітку (або відповідної його частини)
залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності;

2) страхової виплати у встановлених випадках одноразової допомоги
потерпілому (членам його сім’ї та особам, які перебували на утриманні
померлого);

3) страхової виплати пенсії по інвалідності потерпілому;

4) страхової виплати пенсії у зв’язку з втратою годувальника;

5) страхової виплати дитині, яка народилася інвалідом внаслідок
травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під
час вагітності;

6) страхових витрат на медичну та соціальну допомогу.

За наявності факту заподіяння моральної шкоди потерпілому провадиться
страхова виплата за моральну шкоду.

Законодавство встановлює категорії громадян, які підлягають
обов’язковому страхуванню від нещасного випадку (у тому числі особи, які
працюють за умовами трудового договору (контракту), учні та студенти
навчальних закладів та ін.).

Порядок страхування. Для страхування від нещасного випадку на
виробництві не потрібно згоди або заяви працівника. Страхування
здійснюється в безособовій формі. Всі особи, які підпадають під
обов’язкове страхування, вважаються застрахованими з моменту набрання
чинності зазначеним Законом незалежно від фактичного виконання
страхувальниками своїх зобов’язань щодо сплати страхових внесків. Певні
категорії громадян, у тому числі суб’єкти підприємницької діяльності,
можуть застрахуватися добровільно за письмовою заявою. Особам, які
підлягають страхуванню від нещасного випадку, видається єдине для всіх
видів страхування свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, що є документом суворої звітності.

Страхування від нещасного випадку здійснює Фонд соціального страхування
від нещасних випадків – некомерційна самоврядна організація, що діє на
основі статуту, який затверджується її Правлінням. Управління Фондом
здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих
осіб і роботодавців. Безпосереднє управління Фондом соціального
страхування від нещасних випадків здійснюють його Правління та виконавча
дирекція.

Керівництво Фонду затверджує річні бюджети Фонду та звіти про їх
виконання, порядок використання коштів бюджету та коштів резерву Фонду;
Положення про порядок використання коштів лікувально-профілактичними,
навчальними та іншими закладами, які надають Фонду соціальні послуги, та
контроль за їх цільовим використанням; Положення про подання Фондом на
безповоротній основі фінансової допомоги підприємствам для розв’язання
особливо гострих проблем з охорони праці тощо. У Фонді створюється
резерв коштів для забезпечення виконання завдань страхування від
нещасного випадку.

Джерелами формування майна, яке перебуває у власності Фонду соціального
страхування від нещасних випадків, є майно, придбане ним за рахунок
коштів, що надходять до цього Фонду, а також майно, передане йому у
власність іншими. Фонд соціального страхування від нещасних випадків
провадить збір та акумулювання страхових внесків, має автономну,
незалежну від будь-якої іншої, систему фінансування, фінансування Фонду
соціального страхування від нещасних випадків здійснюється за рахунок:
внесків роботодавців: підприємств – з віднесенням на валові витрати
виробництва, для бюджетних установ та організацій – з асигнувань,
виділених на їх утримання та забезпечення; капіталізованих платежів, що
надійшли У разі ліквідації страхувальників; прибутку, одержаного від
тимчасово вільних коштів Фонду на депозитних рахунках; коштів, одержаних
від стягнення відповідно до законодавства штрафів і пені з підприємств,
а також штрафів з працівників, винних у порушенні вимог нормативних
актів з охорони праці; добровільних внесків та інших надходжень,
отримання яких не суперечить законодавству.

Кошти на здійснення страхування від нещасного випадку не включаються до
складу Державного бюджету України, використовуються виключно за їх
прямим призначенням і зараховуються на єдиний централізований рахунок
Фонду соціального страхування від нещасних випадків в установах банків,
визначених Кабінетом Міністрів України для обслуговування коштів
Державного бюджету України, або спеціалізованого банку, який обслуговує
фонди соціального страхування. Умови, порядок обслуговування, гарантії
збереження коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків
визначаються договором між банком, виконавчою дирекцією цього Фонду та
Кабінетом Міністрів України.

Страхові тарифи, диференційовані за групами галузей економіки (видами
робіт) залежно від класу професійного ризику виробництва, встановлюються
законом.

Розмір страхового внеску для кожного підприємства обчислює Фонд
соціального страхування від нещасних випадків відповідно до Порядку
визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на
загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, що затверджується Кабінетом
Міністрів України. Фонд також визначає порядок і строки внесення
страхових внесків страхувальниками.

Для контролю за додержанням фінансової дисципліни щодо нарахування,
сплати та цільового використання збору органи Фонду соціального
страхування від нещасних випадків мають право проводити в порядку,
визначеному законодавством України, планові та позапланові виїзні
перевірки фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємницької
діяльності.

Список використаної літератури

Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності” Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами Україн від 21 грудня 2000 року N 2180-III, від 22 лютого 2001
року N 2272-III.

Василик О.Д. Державні фінанси України: Навчальний посібник. – К.: Вища
школа, 1997.

Допомоги по соціальному страхуванню // Все про бухгалтерський облік.
–1999. –№10. –с.24

Нове у соціальному страхуванні // Баланс агро. –2001. –№4. –с.42-50

Система державного соціального і пенсійного страхування // Вісник ПСУ.
–2001. –№27. –с.50-57

Соціальне страхування // Податки і бухгалтерський облік. –2001. –№73.
–с.53

Соціальне страхування // Финансовая консультация. –2001. –№7-8. –с.5-22

Соціальне страхування: історія і проблеми // Соціальний захист. –1999.
–№2. –с.43-52

Ставки зборів до Фонду соціального страхування // Записки бухгалтера.
–2001. –№6. –с.31

PAGE

PAGE 21

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020