Система навчання для органів місцевого самоврядування

Постачальники навчальних послуг для посадових осіб органів місцевого
самоврядування (проф. Хелфрід Бауер)

Навчання персоналу стало одним з пріоритетів державного управління.
Навчання з використанням сучасних інформаційних технологій та технологій
зв’язку, поєднане з набуттям практичних навичок, знаходиться у центрі
уваги програм навчання, орієнтованого на ринок. Тому необхідно сприяти
підсиленню співробітництва між різноманітними навчальними закладами –
університетами, центрами та інститутами – які могли б ініціювати нові
навчальні програми та ініціативи у сфері місцевого самоврядування.

Взагалі, службовцям органів місцевого самоврядування доступні наступні
навчальні методи:

Освіта: отримання кваліфікації в університетах або інших навчальних
закладах;

Подальша освіта: навчання без відриву від виробництва;

Систематична ротація по роботі; та

Навчання через реалізацію, напр., проектів реорганізації, зміни процесів
роботи для запровадження електронного урядування.

Ці різноманітні типи освіти і навчання забезпечуються:

вищими навчальними закладами,

професійними асоціаціями,

навчальними агентствами та

незалежними постачальниками.

Також можна провести класифікацію на формальних (університети та інші
вищі навчальні заклади), неформальних (напр., навчальні установи,
професійні асоціації, союзи) та комерційних постачальників для того, щоб
підкреслити факт вартості навчання або визначення навчання як
прибуткової діяльності..

3.1.1. Вищі навчальні заклади

Вищі навчальні заклади відіграють ключову роль у процесі навчання для
державного управління. Вищі навчальні заклади, такі як університети,
часто підтримують тісні зв’язки з державним управлінням на
загальнонаціональному рівні, що відображається у їхніх навчальних
програмах. Однак зазвичай не існує спеціалізованих навчальних програм
для місцевого рівня. Більш того, ці заклади концентруються на
довготривалих бакалаврських і магістерських програмах, що зменшує їхню
користь для навчання без відриву від виробництва і підіймає ціну
навчання до рівнів, які часто не можуть собі дозволити муніципалітети.
Взагалі, двох-чотирьохрічні курси не відповідають навчальним потребам
служби в органах місцевого самоврядування. Вищі навчальні заклади рідко
організовують короткотермінові курси, основані на практичному досвіді, а
такі курси могли б стати компромісом між навчальними потребами місцевого
самоврядування і наявною пропозицією.

3.1.2. Професійні асоціації

Професійні асоціації, зокрема асоціації органів місцевого
самоврядування, є ключовим елементом у наданні навчальних послуг,
орієнтованих на клієнта; такі послуги необхідні для надання службовцям
на місцях можливості належним чином робити свій внесок до процесів
трансформації та модернізації місцевого самоврядування. Завдяки тісному
зв’язку між попитом і пропозицією навчання, вони можуть запропонувати
недорогі спеціально розроблені програми. Асоціації здійснюють навчання
різних категорій представників місцевого самоврядування, таких як
депутати місцевих рад, персонал органів місцевого самоврядування і
спеціалісти комунальних підприємств; вони здатні організовувати
міжнародні, наукові та практичні конференції і семінари, присвячені
питанням місцевого самоврядування, а також видавати наукову,
методологічну та інформаційну літературу і періодичні видання. У цьому
середовищі, не спрямованому на отримання прибутку, часто можна побачити
співпрацю з конкретними донорами та приватними або державними
навчальними закладами. Звичайно, цим механізмом забезпечується
короткотермінове навчання на термін до двох місяців.

Необхідне залучення асоціацій органів місцевого самоврядування до
розробки і здійснення навчання посадових осіб місцевого самоврядування
без відриву від виробництва, оскільки це покращить результати навчання.
Асоціації органів місцевого самоврядування роблять свій внесок і
забезпечують узгоджене і спільне середовище, філософію навчання, і
навіть більше – підручники та інші матеріали, а також обмін і оцінку
навчальних програм різних постачальників. Асоціації також безпосередньо
залучаються до еволюції та інновацій у державному секторі в цілому,
напр., до процесу впровадження електронного врядування.

3.1.3. Навчальні агентства та незалежні постачальники

На додаток до вищих навчальних закладів та професійних асоціацій,
необхідно згадати про третій тип постачальників навчальних послуг –
навчальні агентства та незалежні постачальники. Навчальні агентства
пропонують навчання здебільшого на комерційній основі, а незалежні
постачальники переважно пропонують навчання, яке фінансується третіми
сторонами (у тому числі міжнародне фінансування). Обидва типи
орієнтуються на клієнта і є дуже гнучкими, пропонуючи різні навчальні
програми, які влаштовують потреби місцевих органів влади.

3.1.4. Навчання/ консалтінг/ дослідження

Навчання, орієнтоване на отримання практичних результатів, вимагає
зворотного зв’язку для отримання інформації щодо результатів
запровадження набутих знань та існуючих практичних проблем. Установи,
які одночасно здійснюють багатофункціональні дослідження, консалтінг та
навчання, мають перевагу, оскільки вони мають комбінований досвід. Тому,
асоціації органів місцевого самоврядування повинні здійснювати навчання
у співробітництві зі спеціалізованими дослідницькими підрозділами. Тоді
учасники навчання отримують переваги від сучасних програм та зменшення
ціни навчання.

3.2. Структура навчальних інституцій України, які діють у сфері
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб
органів місцевого самоврядування та працівників комунальних установ
(проф. Віктор Кравченко)

3.2.1. Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
службовців органів місцевого самоврядування

До прийняття Закону України “Про службу в органах місцевого
самоврядування” статус посадових осіб місцевого самоврядування
визначався Законом України “Про державну службу” (1993 р.). Відповідно,
починаючи з 1993 року в Україні починає формуватися єдина державна
система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації як для
державних службовців, так і для службовців органів місцевого
самоврядування.

З прийняттям Закону України “Про службу в органах місцевого
самоврядування” починається процес розділення двох

форм публічної служби – державної та муніципальної. Цей процес
об’єктивно потребує певної перебудови системи підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації службовців органів місцевого
самоврядування, працівників комунальних установ, активного залучення до
цього процесу недержавних суб’єктів освітянської діяльності.

Сьогодні відбувається процес формування в Україні недержавної системи
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації службовців органів
місцевого самоврядування, працівників комунальних установ, прискорення
якого обумовлене потребами муніципальної реформи, відновленням
житлово-комунального господарства, широким застосуванням у муніципальній
практиці сучасних технологій муніципального менеджменту. У першу чергу
це стосується розвитку системи підвищення кваліфікації. Так, наприклад,
у 2002 році різними формами підвищення кваліфікації було охоплено
близько 21 тис. посадових осіб місцевого самоврядування (у 2001 році –
16,5 тис.)

Цей процес призвів до появи великої кількості суб(єктів діяльності у
сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових
осіб органів місцевого самоврядування та працівників комунальних установ
(схема 5).

Схема 5. Суб’єкти діяльності у сфері підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування
та працівників комунальних установ

3.2.2. Українська Академія державного управління при Президентові
України, її регіональні інститути та навчальні центри при обласних
державних адміністраціях

За станом на 01.01.03 р. державну систему підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації державних службовців, яка здійснює одночасно
підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб
місцевого самоврядування, становили:

Українська Академія державного управління при Президентові України;

чотири регіональних інститути Академії (міста Харків, Дніпропетровськ,
Одеса, Львів);

27 навчальних центрів при 24 обласних державних адміністраціях,
Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях та при
Раді Міністрів АР Крим (центри перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування).

Ці заклади здійснюють:

підготовку спеціалістів для органів місцевого самоврядування в освітній
галузі “Державне управління” за спеціальністю “Державна служба”;

підготовку магістрів для органів місцевого самоврядування за
освітньо-професійними програмами за спеціальністю “Державна служба”;

підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування.

Усього до Академії та її регіональних інститутів у 2002 році на навчання
було зараховано 950 осіб (350 – за денною, 100 – вечірньою та 550 –
заочною формою навчання), з яких близько 200 осіб є працівниками органів
місцевого самоврядування або перебувають у кадровому резерві.

Підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування
здійснюється в Академії, її інститутах та навчальних центрах за
програмами:

професійними;

тематичних короткотермінових та постійно діючих семінарів;

стажування.

При цьому у 2002 році за професійними програмами підвищили кваліфікацію
6,5 посадових осіб місцевого самоврядування (у 2001 році
– 6 тис.).

За даними Головного управління державної служби України загальна
чисельність посадових осіб органів місцевого самоврядування, що
планується на підвищення кваліфікації у 2003 році, становить 11,5 тис.
осіб (17% від загальної чисельності), з них:

5,8 тис. осіб – за професійною програмою підвищення кваліфікації;

2 тис. осіб – за програмами тематичних постійно діючих семінарів;

3,7 тис. осіб за програмами тематичних короткотермінових семінарів.

На підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування в
Академії, її інститутах та навчальних центрах передбачається у 2003 році
витратити 5,7 млн. грн. з місцевих бюджетів.

Найбільшу кількість посадових осіб місцевого самоврядування ( 25 – 30 %
від загальної чисельності) у 2002 році було охоплено державною системою
підвищення кваліфікації у Житомирській, Івано-Франківській,
Миколаївській, Хмельницькій областях та в Автономній Республіці Крим.
Недостатню увагу питанням підвищення кваліфікації приділяють у
Рівненській (14%), Кіровоградській (15%) та Закарпатській областях
(19%).

Підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб
органів місцевого самоврядування шляхом використання ресурсів Академії,
її регіональних інститутів та навчальних центрів при обласних
адміністраціях мають свої плюси та мінуси.

Позитивним є те, що вона може бути належним чином забезпеченою у
науковому та методичному плані, враховуючи досить високий професійний
рівень професорсько-викладацького складу Академії та її регіональних
інститутів.

До негативних моментів можна віднести наступні:

ця система націлена на підготовку спеціалістів для органів виконавчої
влади, що впливає на формування їх професійної свідомості саме як
державних службовців, а не службовців органів місцевого самоврядування.
Це, в свою чергу, не сприяє формуванню нової корпоративної філософії
муніципальної служби, менталітету посадових осіб місцевого
самоврядування як представників територіальної громади, діяльність яких
спрямована, в першу чергу, на захист та відстоювання інтересів громади;

Академія та її регіональні інститути здійснюють підготовку фахівців лише
за одним освітнім напрямком – “Державне управління”, яка не передбачає
таких офіційно затверджених спеціальностей та спеціалізацій, які б
адекватно відповідали потребам розвитку місцевого самоврядування
(наприклад, муніципальне право, муніципальний менеджмент, розвиток
територіальної громади тощо), що не завжди забезпечує цільовий характер
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб
органів місцевого самоврядування, працівників комунальних установ;

Академія та її регіональні інститути не можуть здійснювати підготовку та
перепідготовку спеціалістів для окремих галузей муніципального
управління (наприклад, будівництво, громадський транспорт,
тепловодопостачання тощо) в силу ліцензійних обмежень Міністерства
освіти та науки України, а також підвищення їх кваліфікації.

3.2.3. Вищі навчальні заклади, що здійснюють підготовку магістрів за
спеціальністю “Державна служба”

У 2002 році підготовку магістрів за спеціальністю “Державна служба” для
органів місцевого самоврядування, крім Української Академії державного
управління при Президентові України та її регіональних інститутів,
здійснювали ще 8 вищих навчальних закладів:

Київський національний економічний університет;

Харківський державний економічний університет;

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля;

Тернопільська академія народного господарства;

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;

Донецький національний технічний університет;

Дніпропетровський національний університет;

Одеська національна юридична академія.

У той же час питома вага цих закладів у підготовці, перепідготовці та
підвищенні кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування
незначна. Так, у 2002 році в них проходили підготовку лише 13 посадових
осіб місцевого самоврядування, у тому числі:

заступники голів районних рад – 1;

керівники структурних підрозділів апарату районних рад – 7;

сільські, селищні голови – 5.

У той же час можна спостерігати тенденцію до розширення цього компоненту
системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів місцевого самоврядування, про що свідчить збільшення
числа вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів за
спеціальністю “Державна служба”.

Так, у 2002 році були погоджені ліцензійні справи ще восьми навчальних
закладів на право здійснення освітньої діяльності в галузі “Державне
управління”:

Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ
України;

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту Міністерства
України з питань надзвичайний ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи;

Харківський філіал Курсів підвищення кваліфікації працівників юстиції
України;

Державні республіканські курси підвищення кваліфікації керівних
працівників та спеціалістів Міністерства промислової політики України;

Інститут адміністративного, економічного і політичного менеджменту
Української Академії державного управління при Президентові України;

Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого;

Дніпропетровський державний технічний університет залізничного
транспорту;

Державний інститут підготовки кадрів Міністерства промислової політики
України;

Українська академія банківської справи Національного банку України.

3.2.4. Інші вищі навчальні заклади, що готують спеціалістів за різними
освітніми напрямками

Ці вищі навчальні заклади всіх форм власності здійснюють:

підготовку та перепідготовку (друга вища освіта) посадових осіб
місцевого самоврядування за муніципальним замовленням (на кошти бюджетів
місцевого самоврядування) або з ініціативи службовців органів
самоорганізації населення, працівників муніципальних установ, депутатів
місцевих рад за їх власні кошти;

розробку навчальних програм, підготовку необхідних навчально-методичних
матеріалів;

підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування за
програмами тематичних короткотермінових семінарів (досить часто спільно
з органами місцевого самоврядування та з їх асоціаціями).

Активну діяльність у цій сфері здійснюють, наприклад, наступні вищі
навчальні заклади:

Академія муніципального управління;

Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого;

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”;

Університет економіки та права “КРОК”;

Міжрегіональна академія управління персоналом.

Подібна система також має як позитивні, так і негативні риси.

Так, позитивним є те, що такі навчальні заклади:

забезпечують можливість підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації службовців органів самоорганізації населення за будь-якою
спеціальністю ;

зазначені заклади освіти користуються більшою автономією щодо визначення
переліку навчальних дисциплін, які викладаються для спеціалістів
місцевого самоврядування, що, в свою чергу, дозволяє поглибити знання у
таких галузях, які безпосередньо стосуються проблем місцевого та
регіонального розвитку і, тим самим, забезпечити індивідуалізацію та
цільовий характер навчання.

Негативною рисою такої системи підготовки є неузгодженість навчальних
планів та програм, проблеми з проходженням стажування студентів та
слухачів в органах місцевого самоврядування та органах державної влади
тощо.

3.2.5. Державні органи та установи

Діяльність таких установ, які не належать до закладів освіти, як,
наприклад, Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України, щодо
підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та
працівників муніципальних установ здійснюється у формі проведення
короткотермінових семінарів, до участі в яких залучається досить
обмежене коло осіб. Недоліком такої системи є те, що тематика семінарів
комплексно не планується, а їх метою, як правило, є роз’яснення положень
чергового акту державної влади з питань місцевого самоврядування та
регіонального розвитку.

Незважаючи на те, що діяльність таких установ є досить корисною, вона
не впливає істотним чином на ситуацію у галузі підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого
самоврядування та працівників муніципальних установ.

3.2.6. Органи місцевого самоврядування

Органи місцевого самоврядування здійснюють свою освітянську діяльність у
двох основних напрямках:

організація навчання депутатів місцевих рад;

підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування.

На жаль, ця діяльність здійснюється лише окремими органами місцевого
самоврядування, вона носить епізодичний характер, а тематика навчання не
систематизована і передбачає лише такі теми занять, що можуть бути
висвітлені “власними силами” без залучення науковців та практиків з
інших регіонів України.

Як позитивний досвід можна навести освітянську діяльність Житомирської
обласної ради, де заняття та семінари з депутатами обласної ради,
головами районних рад області, іншими посадовими особами органів
місцевого самоврядування проводяться регулярно із запрошенням народних
депутатів України, науковців, керівників центральних органів виконавчої
влади України.

Окремі органи місцевого самоврядування спільно з закладами освіти
створюють навчальні центри, що дозволяє більш цілеспрямовано проводити
підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування
та працівників муніципальних установ. Так, наприклад, виконавчий комітет
Харківської міської ради спільно з Національним технічним університетом
“Харківський політехнічний інститут” створив Центр підготовки
професійних керівників-лідерів для муніципальних служб і підприємств
міста.

3.2.7. Асоціації органів місцевого самоврядування

Асоціації органів місцевого самоврядування здійснюють свою діяльність у
галузі муніципальної освіти відповідно до вимог своїх статутних
документів. У той же час реальний внесок асоціацій у справу підвищення
професійного рівня муніципальних службовців різний: асоціації з
регіональним статусом чи спеціалізовані асоціації проводять освітянські
заходи ad hoc і, як правило, за сприяння донорських організацій.
Найвагоміший внесок у розвиток муніципальної освіти, зокрема підвищення
кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та працівників
комунальних установ, робить Асоціація міст України та громад (АМУ), яка
має розгалужену мережу регіональних відділень та досить потужну (за
українськими мірками) організаційну і матеріальну базу. Напрями цієї
діяльності АМУ досить різноманітні, вони охоплюють:

розробку навчальних програм для різних категорій працівників органів
місцевого самоврядування та комунального господарства, а також для
депутатів місцевих рад;

зібрання та систематизацію прикладів кращих практик муніципального
менеджменту і, в першу чергу, у галузі житлово-комунального господарства
та надання громадських послуг

проведення навчальних семінарів (тренінгів) згідно з розробленими
навчальними програмами. Так, наприклад, у 2002 році на базі АМУ було
проведено 150 навчальних заходів, на яких підвищили свій фаховий рівень
біля 15 тис. депутатів місцевих рад, посадових осіб органів місцевого
самоврядування, працівників комунальних установ;

видання навчальної та навчально-методичної літератури. Зокрема, у
першому півріччі 2003 року експертами АМУ підготовлено та опубліковано 5
навчальних посібників та підручників, загальним накладом біля 8 тис.
примірників (“Актуальні проблеми виконання законів України “Про місцеве
самоврядування в Україні” та “Про місцеві державні адміністрації”, Роль
громадських організацій та інших неурядових структур у становленні та
розвитку місцевого самоврядування в Україні, “Науково-практичний
коментар Закону України “Про органи самоорганізації населення”,
Муніципальне право України, Основи муніципального менеджменту України).
При цьому два останніх з них рекомендовані Міністерством освіти і науки
України для студентів вищих навчальних закладів України;

видання статистичних збірників та збірників нормативних актів з питань
місцевого та регіонального розвитку.

@ B D E

I

E

I

&

:!

&

:!

D-D»D/////i/////////////////a//

‘»D&D(D*D0D2D4D6D8D:D

Похожие записи