.

Покращання законодавства та національної політики муніципального врядування з залученням громад (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1062
Скачать документ

Покращання законодавства та національної політики муніципального
врядування з залученням громад

Вступ

Зобов’язання, прийняті Урядом України щодо досягнення цілей тисячоріччя
та втілення Місцевого порядку денного 21 століття, повинні знайти своє
відображення у формуванні стратегії місцевого розвитку країни. Для
цього необхідно створити законодавчі та політичні передумови
демократичного врядування на всіх рівнях, а також включити цінності
сталого розвитку в економічну, соціальну та екологічну політику України.

Свідченням демократичного врядування з залученням громад до вирішення
соціально-економічних та екологічних проблем на місцевому рівні є досвід
Програми розвитку ООН (ПРООН), яка з 1993 року впроваджує проекти
сталого розвитку в Україні. В рамках ПРООН Муніципальна програма
врядування та сталого розвитку (МПВСР) впроваджує спільні проекти з
місцевими громадами згідно з принципами сталого розвитку та спільного
врядування.

Досвід реалізації проектів місцевого розвитку
муніципалітетами-партнерами створює підґрунтя для політичних та
законодавчих змін на місцевому та національному рівнях. Внесення змін до
відповідних законів та застосування інноваційних інструментів сприятиме
підвищенню ефективності місцевого самоврядування та залученню громадян
до самоврядування. Все це в кінцевому підсумку сприятиме виконанню
Україною прийнятих зобов’язань по втіленню Місцевого порядку денного 21
століття, реформуванню місцевого самоврядування з залученням громад і,
таким чином, зміцненню засад місцевої демократії.

Поєднання децентралізації та соціальної мобілізації (СМ) на місцевому
рівні

Відношення людей до покращання умов життя на місцевому рівні змінюється,
коли вони приймають участь у плануванні і відчувають власну силу та
здатність виконувати проекти та користуватися ними. Залучення громад
сприяє місцевому розвитку, оскільки це:

змінює соціальну поведінку людей, роблячи їх агентами розвитку, а не
пасивними реципієнтами послуг. Люди починають виконувати роботу для
себе, а не очікують, що хтось зі сторони забезпечить їх товарами та
послугами;

служить механізмом залучення громадської думки в процес прийняття
рішень (шляхом спільного планування та моніторингу);

сприяє місцевому та регіональному розвитку шляхом встановлення
стратегічної інтегрованої системи планування;

при менших бюджетних затратах з боку місцевих та інших фінансових
установ має більшу продуктивність завдяки механізму державно-приватного
партнерства

зменшує державні витрати на обслуговування інфраструктури, оскільки
громада самостійно підтримує інфраструктуру та надання послуг, а також

створює дієвий форум для діалогу та взаємодії з громадянами,
центральними, місцевими органами влади та іншими державними та
приватними організаціями .

Крім цього, мова іде про практичне втілення засад децентралізації, коли
громада набуває повноважень, приймаючи участь у плануванні та виконанні
проектів місцевого розвитку. Хоча метод СМ виявився ефективним для
сприяння процесу децентралізації в Україні, зв’язок між цими процесами є
ще недостатньо міцним по причині неадекватності законодавчих та
політичних рамок, які не забезпечують відповідності макро політики
інтервенціям на місцевому рівні. Тому нагальним є їх удосконалення,
враховуючи наступне:

процес децентралізації має досягнути рівня громад;

Закон про органи самоорганізації населення має включити визначення
механізму участі громад до прийняття рішень та виконання місцевих
ініціатив з розвитку

необхідно змінити механізми фінансування розвитку для приведення їх у
відповідність до вимог спільного фінансування з місцевими громадами

місцевим громадам, що виконують місцеві ініціативи, необхідно надавати
права власності або узуфрукту для використання та обслуговування
обладнання та інфраструктури, створених ними;

спрощення процесу реєстрації для формалізації організацій громад, а
також спрощення податкової політики для сприяння участі громад.

Інноваційні підходи до муніципального розвитку: досвід
муніципалітетів-партнерів

Основні партнери Програми – це міські ради, місцеві громади, освітні
установи, неурядові громадські організації. На сьогодні заходи МПВСР
впроваджуються в містах Івано-Франківськ, Житомир, Рівне,
Новоград-Волинський, Миколаїв, а також серед громад міст Галич,
Кагарлик, Вознєсенск та Кіровське (Донецької області). Докладено значних
зусиль, аби муніципалітет-партнер став здатен втілювати методи спільного
планування та СМ. З цією метою створюється відділ муніципальної
підтримки, проводяться навчання для відділу, громад та посадовців
міської влади, а також надаються навчальні та інформаційні матеріали.
Програма впроваджує ідею спільного врядування, що передбачає спільне
планування та виконання місцевих проектів організаціями громад та їхніми
мережами. Плани розвитку громад (вуличних, будинкових комітетів, ОЖР та
мереж) інтегруються до плану розвитку міської ради та впроваджуються
організаціями громади. Проекти виконуються на засадах співфінансування,
джерелами є ПРООН/МПВСР, муніципалітети-партнери, власне бенефіціанти,
інші організації громадського і приватного секторів, а також депутати
місцевих рад.

Організації житлових районів, мережі шкіл та НДО виросли вертикально, і
як результат створена Муніципальна рада зі сталого розвитку, де
затверджуються місцеві плани розвитку.

?????????µ?Схема 1: Інституційний розвиток механізму підтримки та процес
планування

ЦРНС ЦСР ЦПБ

НДО ОЗ БП

OЖР OЖР ОЖР

Скорочення

МРСР = Муніципальна рада з питань сталого розвитку

ОЖР = Організація житлових районів

ОРЖР = Організація розвитку житлових районів

С-МВ = середній рівень – місцева влада

С-ОНП = середній рівень – організації надання послуг М–МВ =
місцевий рівень – місцева влада

М–ОНП = місцевий рівень – організації надання послуг

ОЗ = Освітні заклади

БП = Бізнесові підприємства

ЦРНС = Центр розвитку навколишнього середовища

ЦСР = Центр соціального розвитку

ЦПБ = Центр підтримки бізнесу

Цей підхід є порівняно новим для міст і тому вимагає зміни існуючих
рамок політики та внесень змін до законів. З метою покращання
законодавчого середовища для підтримки процесу сталого муніципального
врядування Програма приймає участь у семінарах та конференціях у
співпраці з Українською асоціацією місцевих та регіональних влад,
Міністерством охорони навколишнього середовища України, Фондом сприяння
місцевого самоврядування, іншими національними та міжнародними
агенціями. Згідно з пропозиціями, підготовленими на цих форумах, для
формування нової демократичної муніципальної ідеології з залученням
громад необхідно забезпечити наступні законодавчі та політичні зміни:

1. Зміцнення конституційно-правових засад місцевого самоврядування:

Законодавчо прийняти національну політику та місцеву стратегію сталого
розвитку для приведення у відповідність до європейських норм місцевого
розвитку та врядування. Розширення прав і підвищення відповідальності
місцевих органів влади у плануванні місцевого сталого розвитку.

Здійснювати планування розвитку регіонів на основі планів розвитку
організацій громад, прийнятих на зборах членів громад при узгодженні їх
з загальним планом розвитку територій.

Законодавчо забезпечити можливість планування сталого місцевого розвитку
знизу вгору, створити відповідні механізми спільного планування та
контролю.

2. Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування
матеріальними та фінансовими ресурсами на рівні вартості послуг, що
гарантуються громадянам Конституцією України та чинним законодавством

Внести відповідні зміни до Закону України «Про Місцеве самоврядування»
відносно надання права місцевим органам влади та місцевим громадам
володіти та користуватися муніципальною та громадською власністю.
Запровадити законодавчо визначені принципи та процедури користування та
управління муніципальною власністю, яка належить міським органам влади
та окремим громадам.

Законодавчо забезпечити вирішення питання передачі під контроль та
управління організаціям громадян об’єктів та майна проектів, які
виконувались організаціями громадян.

Висновки

Позитивний досвід пілотних муніципалітетів в рамках проекту МПВСР
доводить ефективність застосування моделі планування стратегії сталого
місцевого розвитку та методу соціальної мобілізації громад та місцевого
населення. Завдяки їх впровадженню зміцнюється довіра та налагоджується
співпраця між владою та громадянами, практично реалізуються принципи
децентралізації, коли громада уповноважується при виконанні проектів та
приймає участь у наданні послуг на місцевому рівні.

Необхідна інтенсифікація процесу децентралізації в країні шляхом
делегування відповідальності та повноважень місцевим органам влади та
громадам, виходячи з принципу субсидіарності. Рівень децентралізації
повинен іти ще нижче від місцевого уряду до громади, де люди приймають
рішення та отримують фінансову підтримку для виконання ініціатив з
розвитку та самостійно створюють та надають послуги.

Література.

Практичний посібник. Муніципальна програма врядування та сталого
розвитку. ПРООН. Київ, 2005 р.

Peace and stability through sustainable social and economic development.
Swiss Agency for Development and Cooperation. Jurg Christen, Skat/CIDP.
2004.

Матеріали міжнародної конференції «Розвиток громад та соціальна
мобілізація» Швейцарського бюро співробітництва, МЗНС, та МПВСР. Крим,
2005 р.

Чорнобильська програма відродження та розвитку. ПРООН. Річний звіт, 2005
р.

Програма інтеграції та розвитку Криму. ПРООН. Річний звіт, 2005 рік.

Муніципальна програма врядування та сталого розвитку, ПРООН. Річний
звіт, 2005 р.

How to Make Local Development Work. Selected Practices from Europe and
the CIS. UNDP, Bratislava, 2002.

Місцеве планування у громаді. – За ред. А. Ткачука, – Київ: Інститут
громадянського суспільства. 2004 р.

Планування місцевого сталого розвитку. Посібник. МПВСР, ПРООН. Київ,
2005 р.

Міністерства/

Управління

Інші націон. установи

Форум муніципалітетів-партнерів

Центральний рівень

Обласна Державна адміністрація

Муніци –

палітети

МРСР

Середній

рівень

С – МВ

ОРЖР2

С – ОНП

Місцевий

рівень

ОРЖР1

М – МВ

М – ОНП

SPA

Заходи на місцевому, середньому та центральному рівнях

Г Р О М А Д Я Н И

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020