.

Залізничний транспорт України (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
7 25878
Скачать документ

Реферат

на тему:

“Залізничний транспорт України”

План

Значення і місце залізничного транспорту в господарському комплексі
України.

Досягнення в розвитку залізничного транспорту, його сучасна структура і
стан.

Основні історичні, соціально-економічні та природні передумови, що
вплинули на розвиток і розміщення залізничного транспорту.

Аналіз розміщення транспорту та його регіональні відмінності.

Перспективи розвитку і розміщення залізничного транспорту.

Значення і місце залізничного транспорту

в народногосподарському комплексі України

Залізничний транспорт є найрозвинутішим в Україні.

Перевагами цього виду транспорту є велика розгалуженість та низькі
тарифи. Пропускна спроможність залізничної мережі значно перевищує
поточні обсяги руху. Важливість залізничного транспорту в системі
транспортних комунікацій України посилюється і тим, що через територію
держави пролягають основні транспортні транс’європейські коридори: Схід
— Захід, Балтика — Чорне море. Залізницею здійснюється 46% від загальних
перевезень, але закордонних перевезень – лише 14%. Зокрема,
транс’європейська залізнична магістраль Е-30, що бере початок в Берліні,
перетинає Україну за маршрутом Мостиська — Львів — Київ і йде далі до
Москви. Вона ж на території Польщі перетинається з швидкісними
магістралями Е-59 та Е-65 і створює можливість швидкісного залізничного
сполучення практично між усіма державами Європи.

Залізничний транспорт — одна з найбільш важливих галузей народного
господарства України. Він забезпечує виробничі і невиробничі потреби
матеріального виробництва, невиробничої сфери, а також населення в усіх
видах перевезень.

За функціональними особливостями залізничний транспорт поділяється на
вантажний та пасажирський. Це зв’язано з тим, що транспорт виступає
необхідною передумовою функціонування як матеріального виробництва, так
і сфери обслуговування, в тому числі пасажирських перевезень.

Пасажирський залізничний транспорт є галуззю невиробничої сфери і
належить до інфраструктурних галузей. Вантажний транспорт — галузь
виробничої інфраструктури. Не виробляючи безпосередньо матеріальної
продукції, вантажний транспорт є четвертою галуззю матеріального
виробництва після видобувної, переробної промисловості і сільського
господарства. Жодна з названих трьох основних галузей матеріального
виробництва не здатна функціонувати без транспортного забезпечення.
Продукт тільки тоді готовий до споживання, коли він доставлений до
споживача.

З одного боку, залізничний транспорт є неодмінною умовою функціонування
самого виробництва, де він здійснює доставку сировини,
паливно-енергетичних ресурсів, комплектуючих, устаткування і т. п., а з
другого — доставляє готову продукцію до споживача. Таким чином, в
процесі виробництва готової продукції транспорт істотно впливає на її
собівартість, а звідси — на ефективність і ціну. Зменшення транспортної
складової у собівартості виробленої продукції сприяє підвищенню
ефективності виробництва. Зменшити транспортні затрати можна як за
рахунок підвищення функціонування транспорту, заміною одного виду іншим,
більш ефективним для перевезення даної продукції, так і шляхом
удосконалення територіальної організації виробництва, що зменшить
транспортні витрати для доставки сировини, паливно-енергетичних
ресурсів, устаткування, готової продукції.

Залізничний транспорт, як транспорт взагалі, є необхідною умовою
спеціалізації і комплексного розвитку народногосподарських комплексів
регіонів, формування ТВК як локального, так і районоутворюючого
значення. Він сприяє суспільному територіальному поділу праці,
формуванню зв’язків між населеними пунктами та всередині їх. Без
транспорту неможлива інтеграція України у загальносвітову економічну
систему. Це потребує модернізації старих та будівництва нових
транспортних магістралей міждержавного значення.

Окремі види транспорту не функціонують ізольовано. Виконуючи спільну
функцію по забезпеченню народногосподарського комплексу вантажними і
пасажирськими перевезеннями, різні види транспорту формують між собою
тісні взаємозв’язки. Внаслідок цього складається транспортна система,
яка розвивається у взаємодії з усім народногосподарським комплексом
країни. Транспортна система являє собою територіальне поєднання шляхів
сполучення, технічних засобів транспорту і служби перевезень, які
об’єднують всі види транспорту і всі ланки транспортного процесу у їх
взаємодії і забезпечують успішне функціонування народногосподарського
комплексу країни в цілому.

Роботу транспортної системи забезпечує транспортна інфраструктура, що
включає в себе шляхи сполучення, рухомий склад,
вантажно-розвантажувальне господарство транспортних та інших підприємств
і організацій, які здійснюють навантаження, розвантаження і перевалку
вантажів (що перевозяться всіма видами транспорту), а також засоби
управління і зв’язку, різноманітне технічне обладнання.

2. Досягнення в розвитку залізничного транспорту,

його сучасна структура і стан

Україна має надзвичайно сприятливі передумови для формування і
розміщення транспортної мережі.

Залізничний транспорт України відіграє провідну роль у здійсненні
внутрішньодержавних і значну — у зовнішньодержавних економічних зв’язках
України. На нього припадає основна частина вантажообороту і перевезень
пасажирів. Цей вид транспорту поєднує у собі важливі техніко-економічні
показники: регулярність руху і високу швидкість перевезень, велику
пропускну і провізну спроможність.

Зокрема, галузева структура народного господарства та його територіальна
організація, вигідне економіко-географічне положення визначили розвиток
і розміщення залізничного, автомобільного, трубопровідного транспорту.

При цьому економіко-географічне положення істотно вплинуло на
проходження транзитних магістралей, трубопроводів, формування
транспортних вузлів змішаного типу. Рівнинний рельєф сприяє повсюдному
розміщенню шляхів сполучення.

Вихід до узбережжя Чорного і Азовського морів, наявність зручних бухт на
їх узбережжі вплинули на будівництво морських портів і розвиток
морського транспорту. Наявність судноплавних річок (Дніпро, Дунай,
Дністер, Південний Буг та ін.) сприяла розвитку річкового транспорту. В
цілому в Україні розвинуті всі види транспорту. Динаміка вантажообороту
усіх видів транспорту загального користування наведена в табл. 1.

Таблиця 1

ВАНТАЖООБОРОТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ, млрд. т/км.

Усі види Залізничний

1985 985,6 497,9

1990 1039,3 474,0

1995 544,0 195,8

2000 450,3 163,4

2003 402,4 165,2

Робота транспортної системи визначається обсягами перевезених вантажів
та середньою дальністю їх перевезень. Обсяги перевезення вантажів
окремими видами транспорту загального користування наведено в табл. 2.

ВІДПРАВЛЕННЯ (ПЕРЕВЕЗЕННЯ) ВАНТАЖІВ

ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ УКРАЇНИ

Види транспорту 1985 1990 1995 2000 2003

млн. т % млн. т % млн. т % млн. т % млн. т %

Всі види транспорту 6118 100 6286 100 2456 100 1818 100 1799 100

залізничний 1024 17 974 15 360 14 296 16 293 16

Як видно з табл., у перевезенні вантажів різко виділяється автомобільний
транспорт. Незважаючи на те, що за останні шість років обсяги
перевезення вантажів цим видом транспорту зменшились більше ніж у 3,9
раза, його частка залишається досить високою і становить 70% від
загального обсягу перевезених вантажів транспортною системою України.
Стабільними залишаються обсяги перевезення вантажів трубопровідним
транспортом, час як усіма іншими видами транспорту ці обсяги постійно
скорочуються. Внаслідок цього частка трубопровідного транспорту значно
зросла і досягла 13%, що майже дорівнює питомій вазі залізничного
транспорту (16%).

Основними причинами зниження обсягів перевезень вантажів були: загальна
криза в економіці України; скорочення обсягів виробництва основних
вантажотвірних галузей; скорочення експортно-імпортних перевезень;
нестача транспортних засобів, їх фізичне старіння і незадовільний стан;
обмеження поставок нової техніки; неповне забезпечення транспорту
паливом і запчастинами та ін. Порушення господарських зв’язків України з
країнами СНД потребує створення власної виробничо-ремонтної бази галузі.
Середня дальність перевезення вантажів за останні п’ять років не
змінилась і в 1996 р. становила: залізничним транспортом — 552 км;
морським транспортом — 4388 км; річковим транспортом — 768 км;
автомобільним транспортом — 18 км; трубопровідним транспортом — 799 км.

Важливе місце в транспортній системі України належить територіальній
організації транспорту держави. Найбільш характерними є змішані
перевезення вантажів залізничним і автомобільним транспортом.

Технологічна взаємодія залізничного і автомобільного транспорту
проходить при змішаному залізнично-автомобільному взаємозв’язку, коли
перевезення вантажів розпочато одним видом транспорту, а продовжується
воно в пункті перевантаження — іншими. Автомобільний транспорт
забезпечує функціонування виробництва тих регіонів, де відсутні
залізниці. Він здійснює перевезення вантажів із залізничних станцій або
ж, навпаки, розпочинає перевезення і доставку вантажів у пункти
перевантаження на залізничний транспорт, а також при доставці
автомобільним транспортом вантажів із складів відправників на залізничні
станції вивіз вантажів із станцій на склади отримувача.

Для територіальної організації транспортної системи характерним є
поєднання лінійних і пунктових елементів. До лінійних елементів належить
мережа шляхів сполучення. Густота цієї мережі, її конфігурація,
пропускна і провізна спроможність окремих напрямів визначають значною
мірою обсяг транспортної роботи.

Формування транспортної мережі, її видова структура, густота (щільність)
шляхів сполучення як у цілому, так і окремих видів транспорту,
проходження основних магістралей визначаються галузевою структурою
господарства, його виробничою спеціалізацією, територіальною
організацією, густотою населених пунктів, особливостями історичного
розвитку, природними умовами, а також економіко-географічним положенням
території країни або її регіонів.

Протяжність залізниць загального користування в Україні становила в 1997
р. 22,8 тис. км, а розгорнута довжина залізничних колій підприємств і
організацій — 28,0 тис. км. При середній щільності 38 км/тис. км
території найвищим показником виділяються промислово розвинуті Донецька,
Луганська, Дніпропетровська, Харківська та Запорізька області, а також
такі області, як Львівська, Закарпатська, Чернівецька і Вінницька, де
висока щільність залізниць обумовлена насамперед їх вигідним
прикордонним розташуванням, а також галузевою структурою господарства. В
названих областях щільність залізниць коливається від 40 до 62 км/тис.
км2 території.

В Україні сформувалась мережа великих залізничних вузлів з розвинутим
станційним і складським господарством: Харків, Лозова, Дебальцеве,
Ясинувата, Волноваха, Полтава, Київ, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Одеса,
Жмеринка, Козятин, Тернопіль, Львів, Ковель, Коростень, Чоп та інші.
Частина залізничних вузлів пов’язана з іншими видами транспорту, що
сприяє формуванню транспортних вузлів змішаного типу. В цих вузлах
відбувається перевалка вантажів з одного транспорту на інший і
координація їх діяльності. До них належать: Київ, Черкаси, Кременчук,
Дніпропетровськ, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, Одеса, Маріуполь, Керч.

Велика увага приділяється електрифікації залізниць, протяжність яких у
1997 р. досягла майже 8 тис. км. Внаслідок цього зросла швидкість
рухомого складу, пропускна спроможність найважливіших залізниць та
ефективність їх використання. Електрифікованими є магістральні та
найбільш вантажонапружені залізниці: Москва — Київ — Львів — Чоп, Донбас
— Кривий Ріг, Харків — Запоріжжя — Севастополь, Харків — Лозова —
Мики-тівка, Київ — Миронівка — Дніпропетровськ, Хирівка — Помош-на —
Одеса — Іллічівськ, Харків — Красний Лиман — Дебальцево. Електрифіковано
приміські зони Києва, Харкова, Дніпропетровська, Донецька, Львова та
ряду інших великих міст.

Залізничний транспорт України займає четверте місце у світі після Росії,
США і Канади за обсягом вантажообороту. У 1996 р. залізницями перевезено
близько 300 млн. т вантажів і 540 млн. чол. пасажирів. При цьому обсяги
перевезень як вантажів, так і Пасажирів постійно скорочуються. У
структурі перевезення вантажів переважають вугілля, в тому числі кокс,
руди чорних та кольорових металів і самі метали, лісові вантажі,
будівельні матеріали, а саме: цемент, машини та устаткування, продукція
АПК.

Залізничний транспорт працює на межі можливостей, оскільки його
виробнича база фізично спрацьована і морально застарілі, Україна поки що
не має власного виробництва магістральних електровозів, пасажирських
вагонів, хоч має всі необхідні передумови для розвитку цього
виробництва. Імпорт названих транспортних засобів обмежується
відсутністю коштів.

3. Історичні, ПРИРОДНІ та соціально-економічні передумови, що вплинули
на розвиток і розміщення залізничного транспорту

Рельєф України досить сприятливий для прокладення залізничних шляхів,
тільки 4% території знаходиться під гірськими масивами, решта частини
держави – рівнинні території. Особливо сприятливий рельєф є на півдні та
в центральній частині України.

Розвиток залізничного транспорту в Україні розпочався в 60-х роках XIX
ст. В цей період були збудовані перші залізниці: Львів —Перемишль (1861
р.) та Одеса — Балта (1865 p.), яку пізніше продовжили до Києва, а потім
і до Москви. У другій половині XIX ст. почалося будівництво залізниць у
Донбасі і Придніпров’ї. Розміщення України між центральними районами
Росії і Західною Європою сприяло проходженню ряду важливих транзитних
залізниць, зокрема: Москва — Бахмач — Київ — Козятин — Здолбунів —
Львів—Чоп і далі в Словаччину, Чехію, Угорщину.

Розвиток паливно-енергетичного і металургійного комплексів, особливо в
Донбасі і Придніпров’ї викликав необхідність будівництва залізниць
у.напрямах Донбас — Придніпров’я-Криворіжжя. Із Донбасу в Придніпров’я
направляються кокс та енергетичне вугілля, а в зворотному напрямі —
криворізька залізна руда та нікопольський марганець. Названі та інші
вантажі перевозяться залізницями Дебальцево — Синельниково —
Дніпропетровськ — Кривий Ріг, а також Іловайськ — Волноваха — Запоріжжя
— Кривий Ріг.

Великий обсяг видобутку і перевезень донецького вугілля на північ,
північний захід вимагав будівництва у цих напрямках нових залізниць.

Зокрема, в 1937 р. було завершено спорудження і реконструкцію колії
Донбас — Москва загальною довжиною 1200 км, а також пізніше — Дебальцево
— Валуйки — Єлець — Москва та ін.

Аналіз розміщення транспорту

та його регіональні відмінності.

У розгляді транспортного комплексу України варто приділити увагу
розміщенню даного виду транспорту та його регіональним відмінностям.

Що стосується густоти сітки залізничних колій, то в Україні ця цифра
коливається від 40 до 80 км / на 100 км.кв., цей показник досить високий
для світових масштабів. Однак, якщо говорити про регіональне розміщення,
то не всі області України мають достатньо розвинуту залізничну вітку.
Для цього достатньо подивитися на картосхему, яка додається в кінці
роботи.

Важливим є південно-західний напрямок, інтенсивні вантажо- і пасажиро
потоки якого пов’язані з перевезенням імпортно-експортних вантажів з
України, а також вантажів з Росії, Білорусі у чорноморські порти і у
зворотному напрямку; пасажирів, які їдуть на відпочинок і лікування на
курорти Криму, Причорномор’я та Приазов’я. У здійсненні цих зв’язків
важливу роль відіграють лінії Харків — Запоріжжя — Сімферополь, Харків —
Кременчук — Одеса, Харків — Дніпропетровськ — Херсон.

Важливе значення для внутрішньодержавних економічних зв’язків мають
залізниці Київ — Полтава — Харків, Київ — Одеса, а для
зовнішньоекономічних зв’язків — Київ — Ковель — Хелм з виходом на Польщу
та інші країни зарубіжної Європи. Після створення морської паромної
переправи Батумі — Одеса значно зросло значення залізниці Одеса — Львів
— Перемишль, яка відтепер відіграє важливу роль у здійсненні не лише
внутрішньодержавних і міждержавних зв’язків України, а й дає змогу
Україні надавати транспортні послуги країнам Закавказзя для їх
економічних зв’язків з країнами зарубіжної Європи.

5. Перспективи розвитку і розміщення

залізничного транспорту україни

Застарілість основних засобів, значна частина колій є не
електрифікованою (більше 70%), середня швидкість пересування становить
20 км/год.

Зараз значна частина залізничних колій та залізничних терміналів не
відповідає європейським стандартам. Якщо розглядати пасажирські
перевезення, то проблемою є відсутність належного рівня сервісу на
залізничних вокзалах та в самих поїздах, поганий санітарний стан
вагонів, відсутність розваг протягом тривалої дороги (відеозал, дитячі
вагони). Все це робить подорож залізницею малоприємною для пасажирів.
Щодо вантажоперевезень, то тут проблемою є неефективні схеми
навантаження та розвантаження потягів, занепад гілок. Що рідко
використовуються. Вирішення цих проблем потребує значних
капіталовкладень, але основною проблемою є пошук необхідних коштів.

Для залізниці перевезення пасажирів є збитковою діяльністю, яка має
фінансуватись за рахунок вантажоперевезень, але рентабельності
вантажоперевезень донедавна заважав високий рівень бартеру у
розрахунках, тому залізниця весь час відчувала брак “живих” коштів. За
останній рік було зроблено багато для вирішення цієї проблеми. Так обсяг
бартерних розрахунків скоротився з 85% до 8,7%, що дозволило погасити
заборгованість перед бюджетом та працівниками та розпочати оновлення
основних засобів.

Хоча є ділянки залізниці, де швидкість пересування потягів становить 160
км/год. Але середня швидкість пересування становить 20 км/год. Причинами
цього є низький ступінь електрифікованості шляхів; великий відсоток
двоколійних шляхів, що робить вимушеними довгі стояння на станціях та
пропускання більш термінових потягів; часом причиною є незахищеність
колій від впливу природних катаклізмів.

Від Радянського Союзу Україні у спадок серед всього іншого залишилась
система залізничних колій, ширина яких не відповідає ширині
європейських. Це наносить відчутний удар по транзитним перевезенням,
оскільки на кордоні вагони потрібно або перевантажувати, або міняти
колеса. Це створює додаткові труднощі та затримку в часі.

Фактично зараз відбувається покращення стану залізничного транспорту,
оновлення основних засобів, а саме ремонт колій, вокзалів, закупівля
нових составів. Але поки що все це йде в досить обмежених масштабах та
торкається лише ключових напрямків. Для більш широкого оновлення
потрібно знайти вільні кошти. Це можуть бути іноземні або вітчизняні
інвестиції або кошти вивільнені з структури самої залізниці. Так,
виглядає доцільним проведення ранжування колій та вокзалів за ступенем
рентабельності та прийняття рішень про поступову ліквідацію
нерентабельних шляхів. Це звільнить кошти, які йшли на підтримку цих
частин залізниці у робочому стані. Залізниця підтримує низькі тарифи на
перевезення пасажирів частково з соціальних міркувань, тому може бути
доцільним надання залізниці певних податкових пільг. Можливим є
укладання прибуткових контрактів з комерційними структурами щодо надання
послуг.

Звичайно, що одночасна заміна колій є неможливою, тому в цьому випадку
можна запропонувати наступні можливі часткові рішення. Або якомога
покращити систему перевантаження вагонів на кордоні, або прокласти колії
європейської ширини по стратегічно найважливіших напрямках, але це лише
перемістить проблему на кордон з Росією.

Подальший розвиток транспортного комплексу пов’язаний із реформуванням
інших галузей, оскільки обсяги продукції промисловості, сільського
господарства, будівництва та торгівлі переважно і визначають
завантаженість транспортної системи.

Важливою і вкрай гострою проблемою транспортного комплексу України є
незадовільний стан його виробничої бази. Тому у перспективі пріоритетним
напрямом технічної політики щодо транспорту має бути оновлення його
рухомого складу на основі розвитку вітчизняного транспортного
машинобудування. Поряд з цим для створення системи інтермодальних
перевезень передбачається налагодження виробництва спеціалізованих
технічних засобів — конвейнерів, змінних кузовів, платформ для
перевезення автопоїздів. У перспективі планується здійснити поступовий
перехід на нові принципи організації та управління транспортним процесом
основі новітніх інформаційних технологій та сучасного маркетингу,
запровадження автоматизованих центрів управління доставкою вантажів.

Залізничний транспорт України на сьогодні має досить багато проблем,
більшість яких пов’язана з потребою залучення великих коштів у оновлення
залізничних шляхів та самих транспортних засобів.

Хоча, залізничний транспорт чи не єдиний транспорт в Україні, який має
усі передумови для вирішення своїх проблем у досить короткі строки.

По Україні відбувається повсюдне оновлення станційної інфраструктури,
частково оновлюються самі залізничні вітки, виділяється чимала частина
коштів на придбання і виробництво нових залізничних ваготів та
тепловозів.

В цілому формування і розвиток національної транспортної системи України
потребує ефективного державного регулювання діяльності транспортних
підприємств за такими напрямами: створення ринку транспортних послуг;
забезпечення технологічної та екологічної безпеки транспорту;
активізація міжнародної діяльності транспортних підприємств. Процес
реформування транспортного комплексу України передбачає посилення
контролю з боку держави за використанням І вантажної бази вітчизняного
морського флоту країни як галузі транспортного комплексу з певним
валютним ресурсом. Надзвичайно важливим для активізації діяльності
транспортних підприємств України є створення власної інформаційної бази
щодо кон’юнктури світового фрахтового ринку.

Використана література

Качан Є.П. Розміщення продуктивних сил України. – К., 2000.

Заставний Ф.Д. Географія України. – Львів, 1998.

Шаблій О.І. Соціально-економічна географія України. – К., 1996.

4. Пащенко Ю., Давиденко А. Розвиток, модернізація транспортної системи
України // Економіка України. — 1998. — № 9. — С. 45—52.

5. Пащенко Ю., Давиденко А. Розвиток міжнародного транспортного
сполучення України // Економіка України. — 1999. — № 5. — С. 47—55.

6. Пащенко Ю. Є., Давиденко А. М., Чернюк Л. Г. Перспективи розвитку
транспортного комплексу. — К.: Либідь, 1998. — 40 с.

7. Розміщення продуктивних сил: Навчальний посібник / За ред.
В.В.Ковалевського, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенова. — К.: Либідь, 1996,
—С. 369—386.

8. Розміщення продуктивних сил: Підручник / За ред. Є. П. Качана. К.:
Вища школа, 1998.— С. 191—208.

9. Транспортний комплекс Украины: Економика, организация, развитие: Сб.
науч. трудов. / За ред. Цветова Ю. М. — К.: ИКТП — Центр, 1995. —198с.

PAGE

PAGE 13

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020