.

Економічне районування України (реферат)

Язык:
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
7 7582
Скачать документ

ЫРеферат на тему:

Економічне районування України

План

1. Теорія економічного районування. 

2. Районоутворюючі чинники та види районування.

3. Екномічний район, його сутність.

4. Системи економічного районування України.

1. Усі країни світу характеризуються суттєвими територіальними
відмінностями, зокрема, великою своєрідністю спеціалізації та структури
виробництва, які обумовлені природними, економічними, соціальними,
історичними умовами. На цій об’єктивній основі розвивається
внутрішньодержавний територіальний поділ праці та формуються своєрідні
природно-господарські утворення, які характеризуються певною
спеціалізацією – так звані економічні райони. Їх виділення, вивчення,
прогнозування розвитку і лежить в основі економічного районування
країни.

У найбільш узагальненому трактуванні районування – це загальнонауковий
метод систематизації інформації у найрізноманітніших цілях. Виходячи з
цього, економічне районування – це метод систематизації інформації про
територіальну організацію продуктивних сил та територіальні відмінності
соціально-економічного життя країни. У той же час, згідно зі змістом
цієї категорії, економічне районування – це процес поділу країни на
економічні райони, які історично склалися у процесі розвитку і
розміщення продуктивних сил, господарського освоєння території.

Кожен економічний район відзначається своїми суспільно-територіальними
властивостями та повинен розвиватися згідно з індивідуальною стратегією
розвитку продуктивних сил, яка б виходила із загальнодержавних цілей та
можливостей, і ресурсів відповідної території. Вивченням продуктивних
сил економічних районів, обгрунтуванням стратегії їх
соціально-економічного розвитку займається економічне районування, яке в
цьому ракурсі виступає як наука – важлива складова в палітрі економічної
науки.

Економічне районування – найважливіша передумова дієвого регіонального
програмування, проведення ефективної державної регіональної політики. 

Методологічні основи економічного районування закладені у дослідженнях
цілого ряду вчених-районологів, зокрема, у працях М.М. Колосовського,
М.М. Баранського, П.М. Алампієва, Ю.Г. Саушкіна, А.М. Колотьєвського,
І.В. Нікольського та інших. Плідно працювали в галузі економічного
районування такі українські вчені, як О.Г. Діброва, К.Т. Воблий, М.М.
Паламарчук, Ф.Д. Заставний, М.Д. Пістун, Д.І. Шаблій, А.Т. Ващенко, І.О.
Горленко, Л.М. Корецький, С.С. Мохначук, В.А. Поповкін.

2. Які чинники впливають на виділення районів? Їх багато, і роль їх
різна. До основних необхідно віднести:

– характер виробничих відносин, способів виробництва;

– геополітичне положення;

– територіальний поділ праці і спеціалізацію господарської діяльності;

– природні умови і ресурси;

– населення з його трудовими навиками, комунікаційними, етнічними,
національними особливостями, відмінностями у способі життя;

– характер виробничо-технологічної взаємопов’язаності, інтегрованості
виробництва;

– систему розселення і територіальної організації виробничої та
соціальної інфраструктури та ін.

Виділяють два основних види економічного районування: загальне (або
інтегральне) та галузеве.

Інтегральне районування відображає просторову взаємодію всіх компонентів
суспільно-географічних комплексів на певній території. Це районування
передбачає розчленування території як цілісного
природничо-соціоекономічного явища. Загальне районування охоплює природу
й усе народне господарство певної країни з усіма його галузями та
зв’язками. 

Інтегральне районування здійснюється на двох рівнях:

– макрорівень (для України це виділення трьох економічних макрорайонів);

– мезорівень (від 5-ти до 10-ти мезорайонів).

Галузеве економічне районування поділяє територію країни на окремі
райони, виходячи з однієї певної ознаки – однієї галузі виробництва.
Отже, галузевий район – це територія з підвищеною концентрацією
виробництва, продукції чи послуг відповідної галузі, що характеризуються
специфічними місцевими умовами, їх структурою, проблемами і
перспективами розвитку, його територіальною організацією і положенням в
системі міжгалузевого господарського комплексу. Це може бути промислове,
водогосподарське районування та ін. Районування сільськогосподарського
виробництва приймає до уваги лише сільське господарство, структуру
сільськогосподарських угідь, спеціалізацію, типи сільськогосподарського
виробництва. Галузеве районування є обов’язковою аналітичною передумовою
встановлення меж інтегральних районів.

3. У концепції територіальної організації суспільства категорія
економічний район – ключова. Він існує в об’єктивній дійсності та
формується в ході розвитку продуктивних сил суспільного виробництва в
цілому. Існує декілька визначень економічного району. У більшості з них
підкреслюється його об’єктивна сутність, цілісність, спільність
спеціалізації. Найбільш вдалим є визначення класика регіональної
економіки, академіка П.М. Алампієва, який визначив економічний район як
“географічно цілісну територіальну частину народного господарства
країни, яка має свою виробничу спеціалізацію, інтенсивні внутрішні
економічні зв’язки та нерозривно пов’язана з іншими районами суспільним
територіальним поділом праці”.

Очевидно тепер, коли пріоритетним у розвитку будь-якої країни, згідно з
розробленим під егідою ООН Порядком денним на ХХІ століття, стає принцип
соціоекономікоекологічної збалансованості розвитку, визначення
економічного району почне набувати нових рис. Але вже зараз можна
відмітити, що в умовах ринкової економіки в західній літературі
економічний район розглядається як система ринків, яка функціонує на
основі територіального поділу праці під визначальною дією закону
вартості.

4. Значний внесок у розвиток нової сітки економічних районів України
зробили в останні роки такі українські вчені, як М.М. Паламарчук, М.Д.
Пістун, Ф.Д. Заставний, О.І. Шаблій і В.А. Поповкін. Так, Ф.Д. Заставний
виділив дев’ять мезорайонів, що входять до трьох макрорайонів, які
названі: Східний, Західний, Південний.

В. Поповкін у праці “Регіонально-цілісний підхід в економіці” (1993 р.)
обгрунтував поділ України на 5 макрорайонів і 10 мезорайонів. До
макрорайонів він відніс:

1) Центральноукраїнський (Київська, Чернігівська, Житомирська, Черкаська
та Кіровоградська області);

2) Донбас та Нижнє Придніпров’я (Донецька, Дніпропетровська, Луганська,
Запорізька області);

3) Слобідська Україна (Харківська, Сумська, Полтавська області);

4) Причорноморський (Одеська, Миколаївська, Херсонська області та
Автономна Республіка Крим);

5) Західноукраїнський (Рівненська, Волинська, Львівська,
Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Тернопільська, Вінницька,
Хмельницька області).

На думку автора, такий поділ найбільше сприяє регулюванню основних
територіально-економічних пропорцій, удосконаленню територіального
поділу праці.

Цікавим є підхід до виділення економічних районів О.І. Шаблія. В основу
класифікації економічних районів він поклав не лише економічні, а й
соціально-економічні показники, виділивши таким чином 6 специфічних
соціально-економічних районів та Автономну Республіку Крим: Східний,
Центрально-Східний, Центральний, Північно-Східний, Західний, Південний,
Автономна Республіка Крим.

Кожна із запропонованих схем виділяється особливим підходом. Найбільш
вдалим, на нашу думку, є районування, проведене Ф.Д. Заставним та М.Д.
Пістуном. Мережа районів, яку запропонували ці автори, є найбільш
обгрунтованою. Вона об’єктивно відображає особливості сучасного
регіонального розвитку України. Однак, на наш погляд, неправомірним є
виділення Київського економічного району в складі трьох, а не чотирьох,
областей – Київської, Житомирської, Чернігівської та Черкаської, тому
пропонується така схема економічного районування (рис. 2).

Рис. 2. Схема економічного районування України

Включення вищевказаних областей у Київський економічний район є
доцільним, оскільки Київська агломерація у зв’язку зі своїми
специфічними функціями “столичності” та найвищим у державі рівнем
зосередження населення і виробництва протягом багатьох десятиріч суттєво
впливала і впливає на їх соціально-економічний розвиток. Це зумовило
також розвиток досить інтенсивних господарських та соціально-культурних
зв’язків між ними та дало підстави для виділення цього району в окрему
природно-господарську цілісність – Київське Придніпров’я. Крім того,
шкода, завдана цим областям внаслідок Чорнобильської катастрофи,
визначила спільну стратегію соціальної та економічної реабілітації їх
території. Недоцільно об’єднувати також в один економічний район
причорноморські області та Автономну Республіку Крим. Остання, на нашу
думку, повинна виступати окремою одиницею економічного районування
України. 

Удосконалення сітки економічного районування – безперервний процес, в
основі якого лежить розвиток продуктивних сил під впливом
науково-технічного прогресу, Концепції стійкого розвитку. На
вдосконалення системи економічного районування впливає і трансформація
правового, інвестиційного, економічного простору, а також науковий пошук
і створення нових знань у галузі складних природничо-суспільних відносин
та їх територіальної організації.

Список літератури

1. Абмарян О.А. Главные морские порты Украины. – Одесса: Маяк, 1993. –
163 с.

2. Агропромислове виробництво України (1990-1997). – К.: ІАЕ УААН, 1997.
– 436 с.

3. Акимов А.В. Мировое население: взгляд в будущее. – М.: Наука, 1992. –
199 с.

4. Алаев А.Б. Социально-экономическая география:
Понятийно-терминологический словарь. – М.: Мысль, 1983. – 350 с.

5. Алампиев П.М. Экономическое районирование СССР. – М.: Госпланиздат,
1959. – 262 с. 

6. Алымов А.Н. Производительные силы: проблемы развития и размещения. –
М.: Экономика, 1981. – 288 с.

7. Анализ и прогнозированное развитие экономики региона / Н.Д.
Прокопенко, Ф.Я. Поклонский / Отв. ред. Н.Г. Чумаченко. – К.: Наук.
думка, 1991. – 226 с.

8. Аналіз тенденцій розвитку регіонів Росії в 1992-1995 рр. / Програма
Європейської Ради Тасіс. – М., 1996.

9. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Опорний конспект
лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 224 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020