.

Звіт про торговельну практику в магазині “L&M” (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
46 13329
Скачать документ

ЗВІТ

про торговельну практику

в магазині “L&M”

План

Розділ 1. Загальна характеристика магазину “L&M”.

Розділ 2. Розгляд і аналіз показників, які характеризують роботу
магазину “L&M”.

а) аналіз організаційно-технічного рівня підприємства і якості
торговельного обслуговування;

б) товарооборот торговельного підприємства;

в) аналіз реалізації товарів;

г) вивчення і аналіз факторів, що впливають на об’єм і структуру
товарообороту;

д) комерційна робота підприємства.

Розділ 3. Індивідуальне завдання.Розділ 1. Загальна характеристика
магазину “L&M”.

У своїй практиці я буду розглядати один з підрозділів ТзОВ “Покуття”
магазин “L&M”.

Юридична адреса магазину “L&M”:

Україна

Івано-Франківська обл.

м.Коломия

вул. Мазепи 44 / 2

Оскільки магазин “L&M” є структурним підрозділов ТзОВ “Покуття” і йому
підпорядковується, тому всі безготівкові операції проводяться через
розрахунковий рахунок ТзОВ “Покуття”. Магазин немає свого бухгалтера і
тому всю звітність ведуть в офісі ТзОВ “Покуття”.

Основним предметом діяльності магазину “L&M” є продаж продовольчих
товарів, а метою його діяльності є найбільш повне задоволення потреб
споживачів. Магазин спеціалізується по продажу продовольчих товарів і є
універсальним у цій сфері. Магазин починає свою роботу о 800, а закінчує
о 2200.

Весь процес в магазині обслуговують сім працівників. Чотири продавці,
які безпосередньо обслуговують торговельний процес, завідувач магазину,
який керує роботою всіх працівників, вантажник і техробітниця.

Торговельна площа магазину становить 24,5 м2. Також в загальну площу
магазину входить склад розміром 10 м2. Демонстраційна площа становить 10
м2, а установча 14,5 м2.

Розділ 2. Розгляд і аналіз показників, які характеризують роботу
магазину “L&M”.

а) аналіз організаційно-технічного рівня підприємства і якості
торговельного обслуговування

Товарний запас – являє собою масу товарів, призначену для наступного
продажу, що знаходиться в сфері обігу в процесі переміщення від
виробництва до споживача.

План обсягу та асортиментної структури надходження товарів є похідним
від плану товарообороту підприємства на відповідний період та плану
формування товарних запасів.Обсяги необхідного надходження товарів
розраховуються по окремих товарних групах та по підприємству в цілому.

Планові розрахунки проводяться за формулою:

П = ТО + ТЗк – ТЗп + В або П = ТО ( (ТЗ + В,

де П – плановий обсяг надходження товарів на підприємство;

ТО – плановий обсяг товарообороту;

ТЗп – фактична сума товарних запасів на початок планового періоду;

ТЗк – планована сума товарних запасів на кінець періоду;

(ТЗ – передбачена зміна обсягу товарних запасів у плановому періоді;

В – очікуване вибуття товарів у зв’язку з природнім вибуттям та з
інших причин.

В магазині “L&M” цей показник становить:

П = 650000 + 75000 – 90000 + 5000 = 640000 грн.

:

– надходження товарів по і-й товарній групі;

ТОіф – фактичний обсяг товарообороту по і-й товарній групі.

(ТЗіпл – планова зміна товарних запасів по і-й товарній групі.

Цей показник також розраховується в магазині “L&M” і становить 1,02, а
це означає що магазин нормально працює і фактичний обсяг товарообороту
відповідає фактичному обсягу надходження товарів.

Персонал торговельного підприємства – це сукупність робітників,
службовців, спеціалістів і керівників, які перебувають із ним у
стосунках, що регулюються договором найму, беруть участь у діяльності
підприємства своєю працею і одержують за це відповідну заробітну плату.

До основних робітничих професій торговельного підприємства належать:
продавець, контролер-касир, контролер, касир торговельного залу,
вантажник.

Рівень кваліфікації працівника характеризується рівнем освіти та
досвідом практичної роботи на певній посаді, складністю робіт, що можуть
ним виконуватися.

Характеристика кваліфікаційних груп персоналу торговельного підприємства

Назва кваліфікаційної групи Загальна характеристика

1. Спеціалісти вищої кваліфікації Вища спеціальна освіта та значний
практичний досвід роботи за фахом (понад 5 років).

2. Спеціалісти середньої кваліфікації Вища або середня спеціальна освіта
та деякий практичний досвід роботи.

3. Спеціалісти-практики Відсутність спеціальної освіти, але значний
досвід практичної роботи.

4. Висококваліфіковані робітники Середня спеціальна освіта (2-3 роки),
великий досвід практичної роботи на найбільш складних ділянках.

5. Кваліфіковані робітники Середня спеціальна освіта (1-2 роки) та
чималий досвід роботи.

6. Малокваліфіковані робітники Спеціальна підготовка (3 місяці-рік),
незначний досвід роботи.

7. Некваліфіковані робітники Відсутність спеціальної підготовки та
досвіду практичної роботи.

В магазині “L&M” на даний час задіяно сім працівників: 4 продавці,
завідуюча, техробітниця, вантажник. Один продавець є спеціалістом вищої
кваліфікації, а інші висококваліфіковані робітники,
спеціалісти-практики.

При аналізі показників праці використовують такий показник як
забезпеченість підприємства робочою силою. Він розраховується як
відношення фактичної чисельності працівників і штатної чисельності
працівників.

де Чф – чисельність штатних працівників фактична;

Чшт – чисельність працівників за штатним розписом.

Забезпеченість трудовими ресурсами у магазині “L&M” 87%.

Найбільш загальним та універсальним показником, який відображає
ефективність використання трудових ресурсів підприємства є
продуктивність праці робітників.

Найбільш розповсюдженим показником продуктивності праці робітників
торговельного підприємства є виробок, який визначається середнім
розміром товарообігу на одного працівника підприємства.

Заробітна плата – це ціна, що виплачується за використання праці. На
практиці заробітна плата може приймати форму премій, гонорарів,
комісійних виплат, місячних окладів тощо.

За виконану роботу відповідно до встановлених норм праці виплачується
основна заробітна плата, а за працю понад установлені норми, за трудові
успіхи і винахідництво виплачується додаткова заробітна плата.

Розрахунок співвідношення ланцюгових темпів приросту середньої
заробітної плати і продуктивності праці має такий вигляд:

Ке – динамічний коефіцієнт еластичності середньої заробітної плати від
виробітку за період;

(Тзп – ланцюговий темп приросту середньої заробітної плати за період;

(Тв – ланцюговий темп приросту виробітку за період.

Цей коефіцієнт показує, на скільки відсотків змінюється середня
заробітна плата на кожен відсоток зміни виробітку. Позитивним вважається
відставання темпів приросту заробітної плати від темпів приросту
виробітку.

б) Товарооборот торговельного підприємства

Майбутні обсяги реалізації залежать як від внутрішніх можливостей
підприємства, так і від показників, що характеризують стан і розвиток
ринку. Аналіз співвідношення між обсягом товарообороту і ринковими
чинниками дає можливість отримати реальні оцінки розвитку в майбутньому.
При оцінці ринкової ситуації аналізують такі показники, як: динаміка
загальної чисельності населення і його статево-вікової струкутри,
динаміка доходів населення і його купівельна спроможність і ін.

На даний час обсяг товарообороту магазину “L&M” складає 650000 грн. на
рік.

де Ке – коефіцієнт еластичності;

Іт – індекс росту середньодушового роздрібного товарообороту;

Ікф – індекс росту середньодушових купівельних фондів населення.

З допомогою цього коефіцієнта, знаючи темпи приросту середньодушових
грошових доходів, визначають темпи приросту середньодушового
товарообороту.

Також використовують економічно-математичні методи оптимального
планування товарообороту. Їх суть полягає в пошуку найкращого варіанту
плану з множини можливих.

Важливим етапом обгрунтування плану товарообороту є визначення його
асортиментної структури. При цьому беруть до уваги такі показники, як
ступінь задоволення попиту на окермі товари, забезпеченість товарними
ресурсами, рівень фізіологічних і раціональних норм споживання,
можливості взаємозамінності товарів.

Асортиментна політика є дуже важливим фактором у конкурентній боротьбі.
Це прекрасно розуміє керівництво магазину “L&M” і старається щоб
асортимент продовольчих товарів був найповнішим, щоб людина могла
придбати будь-який товар на свій смак і улюблену марку.

Після проведення соціального опитування можна сказати, що асортимент
магазину “L&M” повністю задовільняє будь-які смаки покупців.

в) Аналіз реалізації товарів

Показники магазину з індивідуальним обслуговуванням “L&M”

Показники 1999 р. 2000 р. 2001 р.

1. Торговельна площа, м2 у т.ч. зайнята обладнанням 24,5 24,5 24,5

2. Чисельність робітників, чол. у т.ч. оперативних працівників 7 8 7

3. Річний продаж 600000 760000 575000

4. Торговельна націнка (сер.%) 15 15 15

5. Витрати обігу, % до продажу 8 9 7

6. Прибуток від реалізації 42000 45600 46000

7. Рентабельність, % до продажу 7 6 8

8. Прибуток на 1-го працівника за списком 6000 5700 6571

9. Прибуток на 1-го оперативного працівника 10500 11400 11500

10. Прибуток на 1 м2 торговельної площі 1712 1861 1877

11. Коефіцієнт установчої площі торговельного обладнання 0,6 0,6 0,6

12. Кількість покупців, що обслуговуються, чол. 219000 250500 260000

13. Витрати часу на обслуговування, хв. 1,2 1,1 1

14. Комплектність покупок, найменувань. Кондитер-ські вироби
Хлібобулоч-ні вироби Горілчані вироби

Як ми бачимо з таблиці товарооборт магазину “L&M” у 2001році зменшився,
порівняно з 2000 роком. Це, в першу чергу, пов’язано з тим, що
купівельна спроможність населення стала меншою у зв’язку з сучасними
умовами господарювання. Але завдяки тому, що вдалося зменшити витрати,
прибуток магазину не зменшився, а навпаки, збільшився. Витрати вдалося
зменшити шляхом звільнення одного працівника і укладанням договору на
поставку товарів з новим постачальником, який розміщується територіально
ближче ніж був старий і зменшує витрати на транспортування. Крім того у
постачальника дуже гнучка система знижок. Дуже важливе значення має
прекрасне територіальне розміщення магазину. Він знаходиться в центрі
міста, де є дуже багато потенційних покупців. Зараз магазин “L&M”
знаходиться в своїй оптимальній формі і приносить бажані результати.

г) Вивчення і аналіз факторів, впливаючих на об’єм і структуру
товарообороту

Пропускна спроможність підприємства це показник, який показує кількість
покупців, яких підприємство може обслужити за певний проміжок часу. В
магазині “L&M” пропускна спроможність, як видно з таблиці, постійно
збільшувалась. Це означає, що керівництво застосовувало різні заходи для
збільшення пропускної спроможності, а основне, що ці заходи приносили
свої результати.

Для визначення показника інтенсивності потоку покупців вводиться
коригуючий коефіцієнт що розраховується за формулою:

де Іф – фактична кількість відвідувачів в середньому за зміну;

І – нормативна кількість відвідувачів, яка прийнята при розрахунку
нормативу;

Пф – кількість здійснених покупок.

Рівень культури обслуговування залежить багато в чому від людських рис і
кваліфікації продавців. В магазині “L&M” продавці показали себе з кращої
сторони у двох випадках і тому рівень культури, я вважаю, проявляється з
своєї найкращої сторони.

Ще одним показником є коефіцієнт завершеності покупок. Вінрозраховується
як:

де КЗФ – фактичний коефіцієнт завершеності покупки;

КЗН – коефіцієнт завершеності покупки, прийнятий при розрахунку
нормативу;

З – кількість здійснених покупок.

д) Комерційна робота підприємства

Розділ 3. Індивідуальне завдання

Управління трудовими ресурсами

В індивідуальному завданні слід розглянути чисельність працюючих, які
категорії, як використовується трудовий потенціал; яка виробітка на
одного працюючого, динаміка за три роки; яка середня зарплата по
категоріях; скільки працівників і яких категорій пройшли
перекваліфікацію; скільки працівників було скорочено, причини скорочення
і прийняття; які заходи розроблені підприємством по покращенню
використання трудових ресурсів підприємства.

Почнемо з показника чисельності працюючих. На даний час в магазині “L&M”
працює 7 чоловік. З них 4 продавці, завідуюча, вантажник і техробітниця.
Є один продавець І категорії, один продавець ІІ категорії і два продавці
ІІІ категорії. За три роки було прийнято на роботу одного працівника,
але через деякий час його було звільнено з причини недосконалого знання
своєї справи і допущення значних помилок в роботі, які несли за собою
збитки магазину. На даний час кількість працівників є оптимальною. Їхній
трудовий потенціал повністю використовується у роботі. У 2000 році
виробітка на одного працівника збільшилась порівняно з 1999 роком, але в
2001 році вона дуже сильно зменшилась. Це сталося тому, що купівельна
спроможність людей у 2001 році різко зменшилась. Підприємство проводить
різні заходи для заохочення своїх працівників. Цими заходами здебільшого
є преміювання працівників. Також у 2000 році за сумлінну працю і
найкращі результати в діяльності одного продавця було нагороджено
поїздкою в Крим на 2-тижневу відпустку, яку повністю оплатив магазин.

З цього можна побачити, що управління підприємства йде в правильному
напрямку в управлінні трудовими ресурсами і виконує це бездоганно.

А тепер розглянемо кілька показників, які характеризують трудові ресурси
в магазині “L&M” .

Як ми бачимо виробок з кожним роком змінювався. Ця зміна не залежить
від підприємства, на неї вплинули зовнішні фактори, які не регулюються
підприємством.

Також важливим є такий показник як забезпеченість підприємства робочою
силою. Він розраховується як відношення фактичної чисельності
працівників і штатної чисельності працівників.

де Чф – чисельність штатних працівників фактична;

Чшт – чисельність працівників за штатним розписом.

Забезпеченість трудовими ресурсами у магазині “L&M”, як видно з формули
становить 87%.

Також можна розрахувати такий показник як коефіцієнт обороту по прийому
за допомогою такої формули:

Показник 12,5% характерний лише для 2000 року, тому що, лише тоді
приймали працівників. В інших роках це не робили і тому немає змісту
визначати цього показника.

Схожим є коефіцієнт вибуття кадрів. У 2000 році він також буде становити
12,5%, а для інших років він не вираховується.

Аналогічно визначається коефіцієнт плинності кадрів. Він також буде
становити у 2000 році 12,5%.

Зворотнім для коефіцієнта плинності є коефіцієнт стабільності кадрів.
Він обчислюється так:

Кст = 100% – 12,5% = 87,5%.

Також можна розрахувати частку оперативних працівників у загальній
чисельності. Вона розраховується відношенням кількості оперативних
працівників і загальноспискової чисельності.

В практиці використовують також показник чисельності
адміністративно-управлінського персоналу, який розраховується по
формулі:

.

.

Продуктивність праці

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020