.

Здоровий спосіб життя і його вплив на професійну діяльність (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
21 5223
Скачать документ

HYPERLINK “http://www.ukrreferat.com/” www.ukrreferat.com –
рефератний сайт №1 в Україні!

Реферати, контрольні роботи, курсові та дипломні роботи з 70-ти
напрямків. БЕЗКОШТОВНО!

РЕФЕРАТ

з безпеки життєдіяльності та основи охорони праці

на тему:

«Здоровий спосіб життя і його вплив на професійну діяльність»

ПЛАН

Вступ

1. Поняття здорового способу життя

2. Особливості формування здорового способу життя

3. Поняття сфер або складових здоров`я

Висновки

Використана література

Вступ

В будь-якій професії людина може повністю реалізуватися при умові, що
вона є здоровою на фізіологічному та психологічному рівнях. Великий
вплив на стан (внутрішній та фізичний) людини справляє спосіб її життя.
Малорухливий спосіб життя, зловживання шкідливими звичками, порушення
нормальних режимів сну, харчування і т.п. призводить до фізичного та
духовного занепаду особистості, її деградації, зниженню продуктивності
праці, зменшенню трудових показників тощо. Тому дотримання здорового
способу життя є вкрай важливим з точки зору і професійної діяльності.

Здоровий спосіб життя (скорочено – ЗСЖ): це все в людській діяльності,
що стосується збереження і зміцнення здоров`я, все, що сприяє виконанню
людиною своїх людських функцій через діяльність з оздоровлення умов
життя – праці, відпочинку, побуту.

Складові ЗСЖ містять різноманітні елементи, що стосуються усіх сфер
здоров`я – фізичної, психічної, соціальної і духовної. Найважливіші з
них – харчування (в тому числи споживання якісної питної води,
необхідної кількості вітамінів, мікроелементів, протеїнів, жирів,
вуглеводів, спеціальних продуктів і харчових добавок), побут (якість
житла, умови для пасивного і активного відпочинку, рівень психічної і
фізичної безпеки на території життєдіяльності), умови праці (безпека не
тільки у фізичному, а й психічному аспекті, наявність стимулів і умов
професійного розвитку), рухова активність (фізична культура і спорт,
використання засобів різноманітних систем оздоровлення, спрямованих на
підвищення рівня фізичного розвитку, його підтримку, відновлення сил
після фізичних і психічних навантажень).

1. Поняття здорового способу життя

Здоровий спосіб життя (скорочено – ЗСЖ): це все в людській діяльності,
що стосується збереження і зміцнення здоров`я, все, що сприяє виконанню
людиною своїх людських функцій через діяльність з оздоровлення умов
життя – праці, відпочинку, побуту.

Складові ЗСЖ містять різноманітні елементи, що стосуються усіх сфер
здоров`я – фізичної, психічної, соціальної і духовної. Найважливіші з
них – харчування (в тому числи споживання якісної питної води,
необхідної кількості вітамінів, мікроелементів, протеїнів, жирів,
вуглеводів, спеціальних продуктів і харчових добавок), побут (якість
житла, умови для пасивного і активного відпочинку, рівень психічної і
фізичної безпеки на території життєдіяльності), умови праці (безпека не
тільки у фізичному, а й психічному аспекті, наявність стимулів і умов
професійного розвитку), рухова активність (фізична культура і спорт,
використання засобів різноманітних систем оздоровлення, спрямованих на
підвищення рівня фізичного розвитку, його підтримку, відновлення сил
після фізичних і психічних навантажень).

Для усвідомлення ЗСЖ важливі поінформованість і можливість доступу до
спеціальних профілактичних процедур, що мають уповільнювати природний
процес старіння, наявність належних екологічних умов, інших складових
ЗСЖ, що стосуються переважно не тільки фізичного і психічного, а також
соціального і духовного здоров`я.

2. Особливості формування здорового способу життя

Проблема формування здорового способу життя досить ретельно
висвітлюється в багатьох соціально-філософських, педагогічних,
соціологічних, медичних працях. Особливої актуалізації ця проблематика
набула у другій половині ХХ століття як у світі в цілому, так й в
Україні.

Тенденції розвитку країн колишнього Радянського Союзу протягом 80-90-х
років, змусили суспільство по-новому поставитись до складових здоров?я
та формування здорового способу життя, зокрема молодого покоління. Слід
підкреслити, що цим питанням приділяють увагу різні науки – медицина,
гігієна, охорона здоров?я, екологія, педагогіка, психологія, соціологія,
фізична культура і нова наука – валеологія. Формуванню здорового способу
життя в учнівської молоді, формуванню ціннісних орієнтацій підлітків на
здоровий спосіб життя, організації здорового способу життя школярів,
медико-біологічним та психолого-педагогічним основам здорового способу
життя, принципам формування здорового способу життя молоді присвячені
наукові праці та посібники. У деяких школах викладається курс валеології
– наука про здоровий спосіб життя.

Виявлена обмеженість суто медичного підходу, що визначає здоров`я як
відсутність хвороби. За сучасними уявленнями здоров`я розглядають не як
суто медичну, а як комплексну проблему, складний феномен глобального
значення. Тобто здоров?я визначається як філософська, соціальна,
економічна, біологічна, медична категорії, як об`єкт споживання, вкладу
капіталу, індивідуальна і суспільна цінність, явище системного
характеру, динамічне, постійно взаємодіюче з оточуючим середовищем. Стан
власне системи охорони здоров`я обумовлює в середньому лише близько 10%
всього комплексу впливів. Решта 90% припадає на екологію (близько 20%),
спадковість (близько 20%), і найбільше – на умови і спосіб життя
(близько 50%).

Звідси походить загальноприйняте у міжнародному співтоваристві
визначення здоров`я, викладене в Преамбулі Статуту ВООЗ (1948 р.):
“Здоров`я – це стан повного фізичного, духовного і соціального
благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад”.

Крім розглянутого підходу, що став базовим для українсько-канадського
проекту “Молодь за здоров?я”, існує широкий перелік дещо інших підходів
до визначення поняття здоров?я людини. У своїй праці “Соціальні
технології культивування здорового способу життя людини Л.П. Сущенко
проводить досить детальний аналіз відомих поглядів, визначень та
підходів до поняття здоров?я. На її думку, – “у даний час усе більше
утверджується точка зору, відповідно до якої здоров?я визначається
взаємодією біологічних та соціальних чинників, тобто зовнішні впливи
опосередковані особливостями функцій організму та їх регуляторних
систем.”. Існує визначення здоров?я як стан оптимальної життєдіяльності
людини. В науковій роботі аналізується понад 200 визначень поняття
“здоров?я”. Дискусія щодо визначення поняття здоров?я ще триває, але
важливим є визнання того, що здоров?я людини не зводиться до фізичного
стану, а передбачає психоемоційну врівноваженість, духовне та соціальне
здоров?я.

3. Поняття сфер або складових здоров`я

Вони
тісно взаємопов`язані і саме разом, у сукупності визначають стан
здоров`я людини. Для зручності вивчення, полегшення методології
дослідження феномена здоров`я наука диференціює поняття фізичного,
психічного, соціального і духовного здоров`я. Цей принцип диференціації
був закладений у групування індикаторів опитування з урахуванням змісту
кожної сфери.

До сфери фізичного здоров`я включають такі чинники, як індивідуальні
особливості анатомічної будови тіла, перебігу фізіологічних функцій
організму в різних умовах спокою, руху, довкілля, генетичної спадщини,
рівня фізичного розвитку органів і систем організму.

До сфери психічного здоров`я відносять індивідуальні особливості
психічних процесів і властивостей людини, наприклад збудженість,
емоційність, чутливість. Психічне життя індивіда складається з потреб,
інтересів, мотивів, стимулів, установок, цілей, уяв, почуттів тощо.
Психічне здоров`я пов`язано з особливостями мислення, характеру,
здібностей. Всі ці складові і чинники обумовлюють особливості
індивідуальних реакцій на однакові життєві ситуації, вірогідність
стресів, афектів.

Духовне здоров`я залежить від духовного світу особистості, зокрема
складових духовної культури людства – освіти, науки, мистецтва, релігії,
моралі, етики. Свідомість людини, її ментальність, життєва
самоідентифікація, ставлення до сенсу життя, оцінка реалізації власних
здібностей і можливостей у контексті власних ідеалів і світогляду – все
це обумовлює стан духовного здоров`я індивіда.

Соціальне здоров`я пов`язано з економічними чинниками, стосунками
індивіда із структурними одиницями соціуму – сім`єю, організаціями, з
якими створюються соціальні зв`язки, праця, відпочинок, побут,
соціальний захист, охорона здоров`я, безпека існування тощо. Впливають
міжетнічні стосунки, вагомість різниці у прибутках різних соціальних
прошарків суспільства, рівень матеріального виробництва, техніки і
технологій, їх суперечливий вплив на здоров`я взагалі. Ці чинники і
складові створюють відчуття соціальної захищеності (або незахищеності),
що суттєво позначається на здоров`ї людини. У загальному вигляді
соціальне здоров`я детерміноване характером і рівнем розвитку головних
сфер суспільного життя в певному середовищі – економічної, політичної,
соціальної, духовної.

Зрозуміло, що у реальному житті всі чотири складових – соціальна,
духовна, фізична, психічна, і діють одночасно і їх інтегрований вплив
визначає стан здоров`я людини як цілісного складного феномена.

Висновки

Світова наука розробила цілісний погляд на здоров`я як феномен, що
інтегрує принаймні чотири його сфери або складові – фізичну, психічну
(розумову), соціальну (суспільну) і духовну. Всі ці складові невід`ємні
одна від одної, вони тісно взаємопов`язані і саме разом, у сукупності
визначають стан здоров`я людини. Для зручності вивчення, полегшення
методології дослідження феномена здоров`я наука диференціює поняття
фізичного, психічного, соціального і духовного здоров`я. Цей принцип
диференціації був закладений у групування індикаторів опитування з
урахуванням змісту кожної сфери.

До сфери фізичного здоров`я включають такі чинники, як індивідуальні
особливості анатомічної будови тіла, перебігу фізіологічних функцій
організму в різних умовах спокою, руху, довкілля, генетичної спадщини,
рівня фізичного розвитку органів і систем організму.

До сфери психічного здоров`я відносять індивідуальні особливості
психічних процесів і властивостей людини, наприклад збудженість,
емоційність, чутливість. Психічне життя індивіда складається з потреб,
інтересів, мотивів, стимулів, установок, цілей, уяв, почуттів тощо.
Психічне здоров`я пов`язано з особливостями мислення, характеру,
здібностей. Всі ці складові і чинники обумовлюють особливості
індивідуальних реакцій на однакові життєві ситуації, вірогідність
стресів, афектів.

Духовне здоров`я залежить від духовного світу особистості, зокрема
складових духовної культури людства – освіти, науки, мистецтва, релігії,
моралі, етики. Свідомість людини, її ментальність, життєва
самоідентифікація, ставлення до сенсу життя, оцінка реалізації власних
здібностей і можливостей у контексті власних ідеалів і світогляду – все
це обумовлює стан духовного здоров`я індивіда.

Соціальне здоров`я пов`язано з економічними чинниками, стосунками
індивіда із структурними одиницями соціуму – сім`єю, організаціями, з
якими створюються соціальні зв`язки, праця, відпочинок, побут,
соціальний захист, охорона здоров`я, безпека існування тощо. Впливають
міжетнічні стосунки, вагомість різниці у прибутках різних соціальних
прошарків суспільства, рівень матеріального виробництва, техніки і
технологій, їх суперечливий вплив на здоров`я взагалі. Ці чинники і
складові створюють відчуття соціальної захищеності (або незахищеності),
що суттєво позначається на здоров`ї людини. У загальному вигляді
соціальне здоров`я детерміноване характером і рівнем розвитку головних
сфер суспільного життя в певному середовищі – економічної, політичної,
соціальної, духовної.

Зрозуміло, що у реальному житті всі чотири складових – соціальна,
духовна, фізична, психічна, і діють одночасно і їх інтегрований вплив
визначає стан здоров`я людини як цілісного складного феномена.

Отже, здоровий спосіб життя – це все в людській діяльності, що
стосується збереження і зміцнення здоров`я, все, що сприяє виконанню
людиною своїх людських функцій через діяльність з оздоровлення умов
життя – праці, відпочинку, побуту. Складові здорового способу життя
містять різноманітні елементи, що стосуються усіх сфер здоров`я –
фізичної, психічної, соціальної і духовної. Найважливіші з них –
харчування, побут, умови праці, рухова активність. Для усвідомлення
здорового способу життя важливі поінформованість і можливість доступу до
спеціальних профілактичних процедур, що мають уповільнювати природний
процес старіння, наявність належних екологічних умов, інших складових
здорового способу життя, що стосуються переважно не тільки фізичного і
психічного, а також соціального і духовного здоров`я.

Список використаної літератури

Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Под общей ред. С.В.
Белова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая шк., 1999. – 448 с.

Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посібник. – 2-ге
видання. – Л.: Банк. Коледж; К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 186 с.

Винокурова Л.Е., Васильчук М.В., Гаман М.В. Основи охорони праці:
Підручник. – К., 2001.

Єлисєєв А.Г. Охорона праці. – К., 1995.

Ярхо А.А. Законодательство об охране труда. — М 1988.-112 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020