.

Збут і розподіл продукції в умовах маркетингу

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 972
Скачать документ

HYPERLINK “http://www.ukrreferat.com/” www.ukrreferat.com – лідер
серед рефератних сайтів України!

РЕФЕРАТ

на тему:

“ЗБУТ І РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ

В УМОВАХ МАРКЕТИНГУ”

ПЛАН

1. Маркетингові підходи в галузі збуту продукції

2. Планування збуту

Список використаної літератури

1. Маркетингові підходи в галузі збуту продукції

Підприємства, що орієнтуються на маркетинг, значну увагу повинні
приділяти організації товарного руху від виробника продукції до
споживача. Комерційний успіх підприємства багато в чому визначається
тим, як вдало вибрані канали реалізації виготовлених товарів, форми і
методи збуту або чи достатнім є асортимент і рівень якості наданих
підприємством послуг, що супроводжують продаж продукції. Тому в цій
галузі маркетинг має виключно велике значення.

Маркетингова організація збуту передбачає найефективніше використання
насамперед існуючих форм реалізації товарів. Тому щоб перейти до
маркетингу, необхідно спочатку розглянути, які саме в сучасних умовах
використовуються форми збуту засобів виробництва і предметів споживання.

Що стосується засобів виробництва, то основною формою їх реалізації стає
оптова торгівля. Існують такі форми оптової торгівлі: 1) продаж
продукції за прямими зв’язками між виробником і споживачем; 2) торгівля
через територіальні бази; 3) торгівля через фірмові магазини та інші
торгові організації міністерств, відомств, підприємств; 4) торгівля
через товарно-сировинні біржі.

Розвиток і вдосконалення зазначених форм оптової торгівлі необхідно
враховувати при організації маркетингової діяльності підприємства. Однак
всі ці форми – лише один з елементів маркетингу. У цілому ж у концепції
маркетингу в галузі збуту продукції можна виділити такі складові
частини:

1. Вибір з перерахованих вище органів постачання такого типу, який
найкраще відповідає конкретним умовам реалізації продукції з
мінімальними збутовими витратами (затрати на складування,
транспортування, комплектування і т. п.).

2. Прийняття рішення про використання в кожному географічному районі
збуту: а) одного збутового органу даного типу; б) декількох
посередників; в) усіх збутових посередників.

3. Вибір конкретного збутового підприємства. Вирішення першого питання
залежить від різноманітних умов, які можна звести до декількох груп
факторів.

У першій групі визначаються фактори, які характеризують дане
підприємство, його фінансове становище, спрямованість ринкової стратегії
і тактики, масштаби виробництва, конкурентоспроможність.

Невеликі промислові підприємства з обмеженими фінансовими ресурсами
повинні намагатися звести свій торгово-розподільний апарат до мінімуму і
передати всі функції щодо реалізації продукції оптовому підприємству,
яке здійснює кінцевий продаж товару. Чим більше підприємство, чим ширший
асортимент товарів, які воно виготовляє, тим більша його потреба й
водночас можливість організації власної збутової мережі. При визначенні
каналу збуту істотне значення має торгова практика аналогічних
підприємств.

Друга група факторів зводиться до характеристики товару, що
реалізується. В даному випадку має значення вид товару (засоби
виробництва, предмети споживання, товари масового попиту, предмети
тривалого користування), середня ціна товарної одиниці, сезонність
виробництва або попиту, необхідність технічного післяпродажного
обслуговування клієнтів, здатність товару до зберігання. Так, при
реалізації дорогих товарів, збут яких приносить перепродавцям високий
прибуток, підприємства-виробники повинні скоротити число торгових
посередників з метою утримання якомога більшої частини прибутку в своїх
руках. У зв’язку з цим доцільно створювати власну роздрібну торгову
мережу, встановлювати контроль за всією системою руху товарів до
споживача.

Водночас реалізація сезонних товарів, наприклад овочів, фруктів,
пов’язана з необхідністю створення значних товарних запасів, які
забезпечують збут цієї продукції протягом тривалого часу. В цих умовах
підприємство-виробник заінтересоване перекласти витрати щодо створення
запасів на оптового продавця.

Третя група факторів пов’язана з характеристикою даного товарного ринку.
Йдеться про ємність ринку (як фактичну, так і потенційну), компактність
розміщення покупців, закономірності поведінки споживачів, середній доход
на душу населення в даному районі і т. д. Четверта група факторів
характеризує функціонування торгових каналів. У даному випадку береться
до уваги: довжина каналу реалізації, його забезпеченість різними
технічними службами (складами, пунктами технічного обслуговування),
торговим персоналом; порівняльна вартість різних каналів збуту.

Залежно від значення перерахованих вище факторів можуть бути вибрані:
прямий зв’язок із споживачем, збут з допомогою оптового посередника,
через фірмові магазини або оптові бази міністерств.

Що стосується другої проблеми (прийняття рішення про використання в
даному географічному районі збуту певного посередника), то тут, як
свідчить досвід, найкращий ефект досягається, коли реалізують продукцію
декілька посередників. При цьому .у підприємства є можливість, по-перше,
вибрати посередника, по-друге, встановлювати контакти з невеликим числом
посередницьких організацій і, по-третє, навчати збутовий апарат оптової
фірми обслуговуванню технічно складного обладнання. При цьому виникає
залежність підприємства від однієї-двох збутових фірм на кожному ринку.

При виборі конкретного збутового партнера (третє питання концепції)
необхідно враховувати:

а) заінтересованість посередника в торгівлі даним товаром;

б) надійність оптового підприємства.

Про рівень його надійності можна судити за тривалістю роботи в галузі,
динамікою різних звітних показників за роками, професійним рівнем
керівників тощо;

в) здатність посередника одержувати замовлення, а також максимальний
рівень його складських запасів, зону дії (обслуговуючу територію);

г) забезпечення посередника при збуті товарів виробничого споживання
відповідним обладнанням, залізничними й автотранспортними під’їзними
шляхами, вантажно-розвантажувальними й транспортними механізмами,
майстернями для ремонту й догляду за продукцією постачальника.

2. Планування збуту

Після розробки концепції маркетингу в галузі збуту важливим завданням
цього відділу на підприємстві є планування збуту продукції. Саме в
процесі планування закладені в концепції ідеї переносяться в сферу
практичних дій. Основні стадії розробки плану збуту підприємства, що
використовує маркетинг, можна представити так:

1. Підготовка прогнозів загальногосподарської і ринкової кон’юнктури.

2. Підготовка прогнозу збуту підприємства.

3. Розробка фінансового кошторису збуту.

4. Установлення норм збуту.

5. Вибір каналів розподілу товарів.

6. Складання планів збуту.

7. Розробка планів торгової інформації.

8. Статистичний аналіз ходу продажу. Отже, планування починається з
підготовки прогнозів ринкової кон’юнктури й збуту стосовно як галузі в
цілому, так і підприємства. Можуть розроблятися прогнози:
короткострокові – на 3-12 місяців, середньострокові – 1-5 років,
довгострокові – на 5-25 років. Звичайно, такі прогнози можуть базуватися
лише на глибоких маркетингових дослідженнях розвитку економіки, зокрема
на прогнозах НТП на тривалу перспективу.

На третьому етапі планування збутової діяльності підприємства
визначається фінансовий кошторис збуту, в якому основне місце займають
витрати обігу. Вони можуть бути розраховані на базі прогнозів обсягу
продажу і торгових витрат. У результаті підсумовування окремих
кошторисів на кожну товарну групу складається зведений кошторис збуту.
Загальні торгові витрати включають: заробітну плату робітників збутового
апарату, транспортні й складські витрати, торгові знижки і т. п.
Відповідальність за складання кошторису і контроль за його дотриманням
покладається на керівництво відділу збуту.

Важливим моментом у плануванні є встановлення завдань щодо збуту на
певний проміжок часу, їх визначення не можна зводити до механічного
поділу обсягу реалізації на число уповноважених, на яких покладається
збут або окремої групи товарів, або в певному географічному районі чи
секторі ринку. На обсяг роботи цих уповноважених впливає багато
різноманітних факторів: географічні фактори, товар (один вид, група,
весь асортимент), характер діяльності (відвідування нових клієнтів,
повторні замовлення, спеціалізовані види робіт), одиниця виміру збуту,
база виміру результатів, період часу, база винагороди.

Найефективнішою системою стимулювання збуту є система виплат преміальних
сум понад заробітну плату. Широко можуть використовуватися також системи
групового заохочування, націлені на стимулювання діяльності товарних
груп.

Вибір каналу збуту, що є одним з етапів планування, здійснюється таким
чином, щоб протягом тривалого часу продавати максимальну кількість
продукції з найменшими витратами. При виборі необхідно керуватися:
розміром й доступністю ринку;

вартістю транспортування й зберігання запасів; традиційним або
переважаючим рівнем знижки для посередників; обсягом спеціальних знань,
необхідних для продажу товарів кінцевому споживачеві.

Кожне підприємство намагається скоротити шлях товару від заводу до
споживача з метою збільшення продажу і зменшення витрат. З цією метою і
вибирається один з каналів збуту, які вище розглядалися.

На основі результатів перерахованих етапів планування і плану маркетингу
розробляється план збуту. Він включає в себе такі основні елементи:

а) обсяг продажу, розподіленого за певними проміжками часу і за
товарними групами;

б) канали збуту;

в) кошторис витрат обігу.

Розробляються річні й короткострокові плани, які погоджуються з іншими
планами маркетингу: програмою рекламної діяльності, асортиментним планом
продукції і т. д.

Складовим елементом системи планування є також розробка планів торгової
інформації. Збутові підрозділи є водночас і постачальником, і споживачем
інформації. Велике значення має торгова інформація, її призначення
полягає у виробленні певного впливу на оптові підприємства, фірмові
магазини, торгових уповноважених відділів збуту.

Торгова інформація включає: всі види демонстрації товарів групам
співробітників всередині фірми, посередникам торгово-розподільчих
організацій та іншим заінтересованим особам; інструктажі для торгових
уповноважених і торгові конференції; комерційну кореспонденцію і
бюлетені; навчальні посібники; рекламу для торгових працівників;
каталоги для них та інші види видань для посередників; документи й
рекламні матеріали, що використовуються торговими уповноваженими;
підбірки зразків, які вони демонструють;

поштові рекламні матеріали, що направляються посередникам; матеріали для
виставок, які організовуються для працівників торгівлі. Метою планування
торгової інформації є передача послідовних переконливих комерційних
відомостей торговому персоналу підприємства і через нього – в
торгово-розподільчу мережу. План торгової інформації визначає, що слід
повідомити, коли, кому і де. Він має бути орієнтований на посередника і
враховувати його проблеми. Будь-яка неточність у передачі відомостей
призводить до втрат інформації, за які підприємство-виробник
розраховується так само, як за неефективність виробництва або реклами.

Завершальним етапом планування збуту є статистичний аналіз ходу продажу.
Завдання його полягає у своєчасному повідомленні про будь-які істотні
відхилення від планів і кошторисів продажу. На основі цього мають бути
переглянуті плани й кошторис з урахуванням дії нових факторів.

З допомогою сучасних методів і техніки можна за даними торгових звітів
скласти необмежене число графіків і таблиць, які використовуються
керівництвом підприємства для ефективного прийняття рішення.

Список використаної літератури

Сбытовая политика фирмы: практическое пособие. — М.: ВНИИЭС, 1998.

Строков В.А. Коммерческая деятельность товаропроизводителя. – М.: Изд-во
«Хорс», 1999.

Терещенко В.М. Маркетинг: новые технологии. – С-Пб: Питер, 2001.

Хруцкий В.Е. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию
рынка. –М: Финансы и статистика, 2003.

Чевертон П. Теория и практика современного маркетинга. –М: Гранд:
Фаир-Пресс, 2002.

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020