.

Визначення оптимального розміру оборотного капіталу малих підприємств

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1499
Скачать документ

HYPERLINK “http://www.ukrreferat.com/” www.ukrreferat.com – лідер
серед рефератних сайтів України!

РЕФЕРАТ

на тему:

«Визначення оптимального розміру оборотного капіталу малих підприємств»

ПЛАН

Вступ

1. Значення і сутність власного оборотного капіталу

2. Методика розрахунку власного оборотного капіталу на малих
підприємствах

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

В теорії та практиці фінансового менеджменту передбачено існування
значної кількості показників для оцінки фінансової стійкості та
інвестиційної привабливості господарюючих суб’єктів. Важливе місце серед
них займає показник власного оборотного капіталу. На даний момент в
економічній літературі не існує єдиної точки зору на методи визначення
його величини.

Важливість даного економічного показника полягає в тому, що визначення
розміру власного оборотного капіталу є одним із головних завдань аналізу
джерел формування оборотного капіталу та приймає участь у розрахунку
показників ліквідності та платоспроможності підприємств. Цим і
пояснюється актуальність обраної теми.

Питання розрахунку величини власного оборотного капіталу розглядалися у
наукових працях Бланка І., Бондар Н., Данилюка М., Ковальчука М.,
Кононенко О., Маханько О., Меренюка Л., Мірошника Р., Савича В., Сороки
Р., Філімоненкова О., Цал-Цалко Ю., Чупіса А., Шеремет О. та інших.

Досліджуючи існуючі в науковій літературі методики визначення розміру
власного оборотного капіталу було встановлено відсутність єдиної
обґрунтованої методики визначення даного показника.

1. Значення і сутність власного оборотного капіталу

Власні ресурси підприємства відіграють важливу роль, оскільки
забезпечують фінансову стійкість та майнову і операційну самостійність
господарюючого суб’єкта, яка є необхідною для рентабельної діяльності.

Власний оборотний капітал – це частина власних ресурсів підприємств,
авансованих в обігові активи для забезпечення безперервного виробничого
процесу. Для нормального забезпечення господарської діяльності оборотним
капіталом його величина встановлюється в межах 1/3 величини власного
капіталу [12]. В економічній літературі цей показник ще називають
власними обіговими засобами, чистим обіговим капіталом [3,4], робочим,
працюючим капіталом, чистими поточними активами.

Показник власного оборотного капіталу, що бере участь у розрахунку
показника забезпеченості поточної діяльності власним капіталом, також
розглядається як міра платоспроможності та фінансової стійкості
підприємства. Можна також зустріти думку, відповідно до якої саме
визначення оптимального для підприємства розміру власного оборотного
капіталу є стрижнем політики фінансування оборотних активів.

Показник власного оборотного капіталу є розрахунковим і залежить як від
структури активів, так і від структури джерел фінансування [2].

В сучасних умовах розвитку економіки підприємства стали більш
зацікавлені у використанні переважно власних оборотних засобів, оскільки
банки значно посилили умови видачі довгострокових позичок і підвищили
процентні ставки за користування ними, а короткострокові позикові засоби
не можуть бути використані для інвестицій у розвиток виробництва. Таким
чином, в господарському обороті підприємств намітилася тенденція відмови
від використання позикових засобів [8].

У разі якщо в підприємства є власні оборотні засоби, воно в змозі не
лише сплатити свої поточні борги, але має кошти для розширення своєї
діяльності. Оптимальне значення власних оборотних засобів залежить від
сфери діяльності, обсягу реалізації, стану ринку, а їх нестача або
надлишок свідчить про незадовільний стан платоспроможності підприємства
[7].

2. Методика розрахунку власного оборотного капіталу на малих
підприємствах

Провівши критичний аналіз підходів різних вчених до висвітлення питанння
розрахунку власного оборотного капіталу у економічній літературі, було
виявлено, що на даний час в науковій літератрі не існує єдиної точки
зору щодо визначення методики розрахунку власного оборотного капіталу
(ВОК). Піходи до визначення ВОК згруповані та представлені в таблиці 1.

Таблиця 1

Підходи до визначення власного оборотного капіталу

Автори Методики визначення

власного оборотного капіталу

Кононенко О., Маханько О., Цал-Цалко Ю., Філімоненков О., Чупіс А. 1. І
П – І А = ряд. 380 ф. 1 – ряд. 080 ф. 1

Кононенко О., Маханько О. 2. (ІІ А + ІІІ А) – (ІІ П + ІІІ П + IV П + V
П) = (ряд. 260 ф.1 + 270 ф.1) – (ряд. 430 ф.1 + ряд. 480 ф.1 + ряд. 620
ф.1 + ряд. 630 ф.1)

Шеремет О.О., Цал-Цалко Ю., Чупіс А., Мірошник Р., Меренюк Л., Ковальчук
М. 3. ІІ А – !V П = ряд. 260 ф.1 – ряд.620 ф. 1

Бланк І. 4. ОА – ДЗКо – КЗК = ряд. 260 ф. 1 – ряд. 480 ф. 1 – ряд. 620
ф. 1

Бондар Н. 5. ВК – В н.а = (ряд. 380+430+630 ф.1) – ряд. 080 ф. 1

Об’єднуючим фактором для цих методик є те, що до складу оборотного
капіталу не включаються витрати майбутніх періодів (окрім методики 2).
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс” визначає, що у
складі витрат майбутніх періодів відображаються витрати, що мали місце
протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до
наступних звітних періодів [11]. До витрат майбутніх періодів
відносяться: орендна плата, витрати на рекламу, підписку, страховку й
інші суми, сплачувані заздалегідь і пов’язані з наданням підприємству
послуг.

Витрати майбутніх періодів за економічним змістом є оборотним капіталом
підприємства. Віднесення витрат майбутніх періодів до оборотних активів
пояснюється тим, що незважаючи на те, що витрати, оплачені наперед,
тобто здійснені заради отримання прибутку, очікуваного в майбутньому,
цілком ймовірно, що частина цього прибутку може бути отримана протягом
одного року або операційного циклу підприємства. Таким чином, витрати
майбутніх періодів зберігають грошові кошти підприємства.

???????????H?H?????

?

Oe0aey

Oe0aey

Oe0aey

Oe0aey

Oe0aey

2008 року в структурі активу балансу відбулися зміни, а саме, був
введений IV розділ, що має назву «Необоротні активи та групи вибуття»
(код рядка 275). Згідно з ПСБО 27 «Необоротні активи, утримувані для
продажу та припинена діяльність» необоротні активи, групи вибуття, які
визнані утримуваними для продажу, припиняють визнаватися у складі
необоротних активів. На необоротні активи, утримувані для продажу, у
т.ч. необоротні активи, що входять у групи вибуття, амортизація не
нараховується.

Таким чином, основні засоби, які визнані утримуваними для продажу,
переводять із необоротних активів у оборотні і по них припиняють
нараховувати амортизацію [13].

Згідно з Інструкцією про застосування плану рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій
підприємств і організацій [5] облік наявності та руху необоротних
активів та груп вибуття, які визнаються утримуваними для продажу
ведеться на субрахунку 286. Субрахунок 286 входить до 2 класу Плану
рахунків бухгалтерського обліку [9], що має назву «Запаси».

З огляду на вищезазначене, пропонуємо наступну формулу розрахунку
оборотного капіталу згідно балансу:

Оборотний капітал = Оборотні активи (код 260) + Витрати майбутніх
періодів ( код 270) + Необоротні активи та групи вибуття (код 275).

Відносно методик розрахунку власного оборотного капіталу не варто брати
до уваги власний капітал підприємства (ф.1 ряд. 380) (методика 1,5),
враховуючи той факт, що у сучасних умовах господарювання на
підприємствах спостерігається від’ємне значення власного капіталу, що є
наслідком великих витрат на виробництво та отримання низьких доходів і,
відповідно, сума нерозподіленого збитку перекриває суму власного
капіталу.

Стосовно методики 2 та 4, то беруться до уваги довгострокові
зобов’язання (ф.1 ряд. 480). Але, зазвичай, довгострокові позики
надаються для формування основних засобів, а не оборотних. В зв’язку з
вищевикладеним, на нашу думку, найбільш прийнятною є методика 3.
Враховуючи пропозиції по розрахунку суми оборотного капіталу
запропонована методика вигладає наступним чином:

ВОК = (ІІ А + ІІІ А+ІУА) – !V П = (ряд. 260 ф.1 + ряд. 270 ф. 1 + ряд.
275 ф.1) – ряд.620 ф. 1

Таким чином, запропонована методика розрахунку власного оборотного
капіталу є найбільш прийнятною та адекватною для сільськогосподарських
підприємств в сучасних умовах господарювання

Висновки

Отже, дослідження існуючих в науковій літературі методик розрахунку
власного оборотного капіталу показали необхідність удосконалення
методики розрахунку певних економічних показників, а саме:

для розрахунку величини оборотного капіталу згідно балансу пропонуємо
використовувати наступну формулу:

Оборотний капітал = Оборотні активи (код 260) + Витрати майбутніх
періодів ( код 270) + Необоротні активи та групи вибуття (код 275);

для розрахунку величини власного оборотного капіталу згідно балансу
пропонуємо використовувати таку формулу:

ВОК = (ІІ А + ІІІ А+ІУА) – !V П = (ряд. 260 ф.1 + ряд. 270 ф. 1 + ряд.
275 ф.1) – ряд.620 ф. 1.

Використання запропонованих методик сприятиме більш повному та
об’єктивному використанню інформації, що міститься в балансах
підприємств, та усуне суперечності та розбіжності в методиках визначення
розміру власного оборотного капіталу.

Список використаної літератури

Бугріменко Р. Обґрунтування критеріїв та системи показників оцінки
ефективності політики фінансування обігових активів [Електронний ресурс]
/ Р.М.Бугріменко, Л.І.Безгінова, Ю.Э.Чирва // Економічна стратегія і
перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг (Збірник наукових праць
ХДУХТ) 2008. – Вип.1. – С.200 . – Режим доступу до журн.:
http.www.nbuv.gov.ua/portal /Soc Gum/Es/2008 1/ 08 1 2.htm

Гридчина М. Финансовый менеджмент: Курс лекцій / Гридчина М. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – К.: МАУП, 2002. – с.78

Данилюк М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. / Данилюк М.,
Савич В. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – с.86

Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій. Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291
// Все про бухгалтерський облік. – 2009 р. – № 20. – С.2

Кононенко О. Аналіз фінансової звітності./ Кононенко О., Маханько О. –
Х. : Фактор, 2008. – 208 с. – с.34

Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності
підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного
банкрутства чи доведення до банкрутства. Наказ Міністертсва економіки
України від 19 січня 2006 р. № 14, із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства економіки N 81 від 06.03.2006 – Режим доступу до
журн.: http://zakon.nau.ua/doc.

Оцінка, аналіз, планування фінансового становища підприємства:
науково-методичне видання / [А.В.Чупіс, М.Х.Корецький, О.Л.Кашенко та
ін.], за ред. д.е.н., професора А.В. Чупіса. – Суми: Видавництво
“Довкілля”, 2001. – 404 с.

План рахунків бухгалтерського обліку // Все про бухгалтерський облік. –
2009 р. – № 20. – С.2

Подольська В.О. Фінансовий аналіз : навч. посібник. / Подольська В.О.,
Яріш О.В. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с. – с. 216.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» // Все про
бухгалтерський облік, – 2009 р. – № 10 – С.11

Сорока Р. Визначення джерел формування обігового капіталу підприємства /
Р.Сорока // Економіка, планування та управління в лісовиробничому
комплексі. – Науковий вісник. – 2007. – вип. 17.1. – С.271-276

Сук Л. Облік продажу основних засобів / Л.Сук // Бухгалтерія в
сільському господарстві. – 2010. – № 6 (255). – С. 24-26

Філімоненков О.С. Фінанси підприємств : навч. посіб / Філімоненков О.С.
– 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : МАУП, 2004. – 328 с.

Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз : підручник / Цал-Цалко Ю.С. – К. :
Центр учбової літератури, 2008. – 566 с. с.240 – 242

Шеремет О.О. Фінансовий аналіз : навчальний посібник / Шеремет О.О. – К.
: 2005. – 196 с.

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА

Всеукраїнський науково-виробничий журнал

PAGE

PAGE 5

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020