.

Використання ІКТ у навчально-виховному процесі початкової школи

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
52 4737
Скачать документ

HYPERLINK “http://www.ukrreferat.com/” www.ukrreferat.com – лідер
серед рефератних сайтів України!

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

«Використання ІКТ у навчально-виховному процесі початкової школи»

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ
ПРОЦЕСІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ………………………… 5

1.1. Сутність інформаційно-комунікаційних технологій в педагогіці… 5

1.2. Переваги використання ІКТ…………………………………………. 7

1.3. Існуючі недоліки та проблеми застосування ІКТ…………………… 9

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ
ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ………………………….. 10

2.1. Особливості в провадження ІКТ в роботу початкової школи ……. 10

2.2. Використання мультимедійних технологій у початковій ланці

освіти……………………………………………………………………… 12

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….. 24

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………. 27

ВСТУП

Актуальність дослідження зумовлена тим, що застосування сучасних
інформаційних технологій у навчанні – одна з найбільш важливих і стійких
тенденцій розвитку світового освітнього процесу. У вітчизняній
загальноосвітній школі в останні роки комп’ютерна техніка й інші засоби
інформаційних технологій стали все частіше використовуватися при
вивченні більшості навчальних предметів.

Інформатизація істотно вплинула на процес придбання знань. Нові
технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних дозволяють
інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття,
розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) у
навчально-виховному процесі початкової школи зумовлена тим, що у даний
час спостерігається збільшення впливу медіа-технологій на людину.
Особливо це сильно діє на дитину, яка з великим задоволенням подивиться
телевізор, ніж прочитає книгу.

Неймовірно великий потік нової інформації, реклами, застосування
комп’ютерних технологій на телебаченні, розповсюдження ігрових
приставок, електронних іграшок і комп’ютерів надають велику увагу на
виховання дитини і його сприйняття навколишнього світу. Істотно
змінюється і характер його улюбленої практичної діяльності – гри,
змінюються і його улюблені герої і захоплення. Раніше інформацію з
будь-якої теми дитина могла отримати за різними каналами: підручник,
довідкова література, лекція вчителя, конспект уроку.

Але, сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель повинен вносити в
навчальний процес нові методи подачі інформації. Виникає питання, навіщо
це потрібно. Мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі
розважальних програм по телебаченню, набагато легше сприйме
запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіа засобів.

Сьогодні багато праць присвячено новітнім інформаційно-комунікаційним
технологіям. Зокрема, у роботах Ю. Казакова, Л. Шевченко розкрито
педагогічні умови застосування медіаосвіти в процесі професійної
підготовки майбутніх учителів. Окремі аспекти використання інформаційних
технологій у практиці початкового навчання досліджувались в працях
О. Суховірського, В. Шакотько, О. Шиман та ін. Крім того, на сьогодні
набуто певний практичний досвід використання мультимедіа у початковій
ланці навчання (Ю. Громова, І. Мураль, Л. Югова та ін.), який свідчить
про невпинний інтерес педагогів-практиків до пошуку шляхів ефективного
використання мультимедіа.

Мета і завдання дослідження. У даній роботі поставлено за мету розкрити
теоретичні та практичні аспекти використання ІКТ у навчально-виховному
процесі початкової школи.

Завдання дослідження зумовлені метою роботи:

– розкрити сутність та різновиди ІКТ у навчально-виховному процесі,
зокрема у початковій школі;

– визначити переваги та існуючі недоліки ІКТ у розрізі дослідження;

– виділити практичні аспекти застосування ІКТ у навчальному та виховному
процесах в початковій школі.

Об’єкт дослідження: новітні технології навчально-виховного процесу.

Предмет дослідження: особливості застосування
інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школі.

Методи дослідження: під час виконання дослідження були використані такі
методи дослідження як літературний метод, методи аналізу, синтезу,
класифікація, порівняння, узагальнення та ін.

Структура роботи: дана робота складається зі вступу, основної частини,
яка включає теоретичний та практичний розділи з підрозділами, висновків,
списку використаних джерел.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ В
ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

1.1. Сутність інформаційно-комунікаційних технологій в педагогіці

Будь-яка педагогічна технологія – це інформаційна технологія, оскільки
основу технологічного процесу навчання складає отримання і перетворення
інформації.

Більш вдалим терміном для технологій навчання, що використовують
комп’ютер, є комп’ютерна технологія. Комп’ютерні (нові інформаційні)
технології навчання – це процес підготовки і передачі інформації, кого
навчають, засобом здійснення яких є комп’ютер.

При підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен забувати,
що це УРОК, а значить складає план уроку виходячи з його цілей, при
відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основні
дидактичні принципи: систематичності та послідовності, доступності,
диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому комп’ютер не
замінює вчителя, а тільки доповнює його [14, c.9].

Такому уроку властиво таке:

Принцип адаптивності: пристосування комп’ютера до індивідуальних
особливостей дитини;

Керованість: у будь-який момент можлива корекція вчителем процесу
навчання;

Інтерактивність і діалоговий характер навчання; – ІКТ мають здатність
“відгукуватися” на дії учня і вчителя; “вступати” з ними в діалог, що і
становить головну особливість методик комп’ютерного навчання.

Оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи;

Підтримання в учня стану психологічного комфорту при спілкуванні з
комп’ютером;

Необмежене навчання: зміст, його інтерпретації і додаток скільки
завгодно великі.

Комп’ютер може використовуватися на всіх етапах: як при підготовці
уроку, так і в процесі навчання: При поясненні (введення) нового
матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі.

При цьому комп’ютер виконує такі функції:

1. У функції вчителя комп’ютер являє собою:

джерело навчальної інформації;

наочний посібник;

тренажер;

засіб діагностики і контролю.

2. У функції робочого інструменту:

засіб підготовки текстів, їх зберігання;

графічний редактор;

засіб підготовки виступів;

обчислювальна машина великих можливостей [14, c.29].

При проектуванні уроку вчитель може використовувати різні програмні
продукти:

1. Мови програмування – за їх допомогою вчитель може скласти різні
програмні продукти, які можна використовувати на різних етапах уроку,
але їх застосування для викладача-предметника важко. Складання проекту
за допомогою мови програмування вимагає спеціальних знань і навичок і
великих трудовитрат.

2. Можливо при підготовці та проведенні уроку використання готових
програмних продуктів (енциклопедій, навчальних програм і т.п.).
Використання комп’ютерної технології при вивченні хімії в середній школі
відкриває широкі можливості для створення та використання складного
наочно-демонстраційного супроводу на уроці або при виконанні
лабораторної роботи. Крім того, при повторенні пройденого матеріалу
учень самостійно відтворює всі демонстраційні експерименти, які вчитель
показував на уроці. При цьому він може перервати експеримент, зупинити
його чи повторити ту частину, яка погано засвоїла. Такий підхід розвиває
ініціативу і сприяє підвищенню інтересу учнів до досліджуваного
предмета.

3. Велику допомогу при підготовці та проведенні уроків надає вчителю
пакет Microsoft Office, який включає в себе крім відомого всім
текстового процесора Word ще й систему баз даних Access і електронні
презентації PowerPoint.

4. Система баз даних передбачає велику підготовчу роботу при складанні
уроку, але в підсумку можна отримати ефективну і універсальну систему
навчання та перевірки знань.

5. Текстовий редактор Word дозволяє підготувати роздатковий та
дидактичний матеріал.

6. Електронні презентації дають можливість вчителю при мінімальній
підготовці і незначних витратах часу підготувати наочність до уроку.
Уроки, складені за допомогою PowerPoint видовищні і ефективні в роботі
над інформацією [1].

1.2. Переваги використання ІКТ

Серед головних переваг ІКТ можна виділити:

Індивідуалізація навчання;

Інтенсифікація самостійної роботи учнів;

Зростання обсягу виконаних на урок завдань;

Розширення інформаційних потоків при використанні Internet;

Підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок
різноманітності форм роботи, можливості включення ігрового моменту:
вирішиш вірно приклади – відкриєш картинку, повставляєш правильно всі
букви – продвінешь ближче до мети казкового героя. Комп’ютер дає вчителю
нові можливості, дозволяючи разом з учнем отримувати задоволення від
захопливого процесу пізнання, не тільки силою уяви розсовуючи стіни
шкільного кабінету, але за допомогою новітніх технологій дозволяє
зануритися в яскравий барвистий світ. Таке заняття викликає у дітей
емоційний підйом, навіть відсталі учні охоче працюють з комп’ютером.

Інтегрування звичайного уроку з комп’ютером дозволяє вчителю перекласти
частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш
цікавим, різноманітним, інтенсивним. Зокрема, стає більш швидким процес
запису визначень, теорем та інших важливих частин матеріалу, тому що
вчителю не доводиться повторювати текст кілька разів (він вивів його на
екран), учневі не доводиться чекати, поки вчитель повторить саме
потрібний йому фрагмент.

Цей метод навчання дуже привабливий і для вчителів: Допомагає їм краще
оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукає шукати нові,
нетрадиційні форми і методи навчання, стимулює його професійний ріст і
все подальше освоєння комп’ютера.

Застосування на уроці комп’ютерних тестів і діагностичних комплексів
дозволить вчителю за короткий час отримувати об’єктивну картину рівня
засвоєння матеріалу, що вивчається у всіх учнів і своєчасно його
скоректувати. При цьому є можливість вибору рівня складності завдання
для конкретного учня

Для учня важливо те, що відразу після виконання тесту (коли ця
інформація ще не втратила свою актуальність) він отримує об’єктивний
результат із зазначенням помилок, що неможливо, наприклад, при усному
опитуванні.

Освоєння учнями сучасних інформаційних технологій. На уроках,
інтегрованих з інформатикою, учні оволодівають комп’ютерною грамотністю
і вчаться використовувати в роботі з матеріалом різних предметів один з
найбільш потужних сучасних універсальних інструментів – комп’ютер, з
його допомогою вони вирішують рівняння, будують графіки, креслення,
готують тексти, малюнки для своїх робіт. Це – можливість для учнів
проявити свої творчі здібності;

Але, поряд з плюсами, виникають різні проблеми як при підготовці до
таких уроків, так і під час їх проведення.

1.3. Існуючі недоліки та проблеми застосування ІКТ

Серед наявних проблем застосування ІКТ в початковій школі можна
виділити наступні:

Відсутність комп’ютера в домашньому користуванні багатьох учнів і
вчителів, а години самостійних занять у комп’ютерних класах відведено
далеко не у всіх школах;

У вчителів недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому
використовуються комп’ютери;

Недостатня комп’ютерна грамотність вчителя;

Відсутність контакту з учителем інформатики;

У робочому графіку вчителів не відведено годин для дослідження
можливостей Інтернет;

Складно інтегрувати комп’ютер у поурочні структуру занять;

Не вистачає комп’ютерного часу на всіх;

У шкільному розкладі не передбачено часу для використання Інтернету на
уроках;

При недостатній мотивації до роботи учні часто відволікаються на ігри,
музику, перевірку характеристик ПК і т.п;

Існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, учитель
перейде від розвивального навчання до наочно-ілюстративних методів.

РОЗДІЛ 2

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

2.1. Особливості в провадження ІКТ в роботу початкової школи

 

       Как показывает практика, применение компьютера на уроках в
начальной школе имеет несколько режимов: Як показує практика,
застосування комп’ютера на уроках у початковій школі має декілька
режимів:

– Демонстрационный (демонстрация определенной учебной информации); –
демонстраційний ( демонстрація певної навчальної інформації );

– –    индивидуальный (организации я индивидуальной работы учащихся);
індивідуальний ( організація індивідуальної роботи учнів);

– –   комбинированный (применение н а одном уроке и демонстрации, и
индивидуальной рабокомбінований (застосування н а одному уроці і
демонстрації, і індивідуальної роботи).

     Для работы в демонстрационном режиме учителю достаточно иметь на
уроке один компьютер и мультимедийный проектор, с помощью которого
требуется информация выводится на экран, как правило, в виде слайдов.
Для роботи в демонстраційному режимі вчителю достатньо мати на уроці
один комп’ютер і мультимедійний проектор, за допомогою якого потрібна
інформація виводиться на екран, як правило, у вигляді слайдів.

       Чтобы организовать индивидуальную работу, каждый ученик должен
быть обеспечен персональным компьютером. Щоб організувати індивідуальну
роботу, кожний учень має бути забезпечений персональним комп’ютером.

       Как показуют ь исследования, качество знаний учащихся повышалась,
когда они самостоятельно осваивали учебный материал, используя ПК, а
учитель при этом исполнял роль организатора и координатора учебного
процесса. Як показують дослідження, якість знань учнів підвищувалася,
коли вони самостійно засвоювали навчальний матеріал, використовуючи ПК,
а вчитель при цьому виконував роль організатора і координатора
навчального процесу.

      В начальной школе ИКТ можно использовать на любом этапе урока: при
проверке домашней работы, актуализации знаний, изучение нового
материала, закрепление, повторение пройденного, контроля, оценки. У
початковій школі ІКТ можна використовувати на будь-якому етапі уроку: у
процесі перевірки домашньої роботи, актуалізації знань, вивчення нового
матеріалу, закріплення, повторення вивченого, контролю , оцінювання.

       В последние годы популярной стала проектная деятельность
учащихся. Упродовж останніх років популярною стала проектна діяльність
учнів. В производство ИКТ позволяет вводить элементы проектной
деятельности в же в начальной школе. У провадження ІКТ дозволяє вводити
елементи проектної діяльності в же в початковій школі.

       Используя компьютер, учитель должен придерживаться определенных
прав ил работы с ним и учить этому своих учеников. Використовуючи
комп’ютер, учитель має дотримуватися певних правил роботи з ним та
навчати цього своїх учнів.

Вот некоторые из этих правил: Ось деякі з цих правил :

( щоб запобігти потраплянню на екран прямих сонячних променів та появі
відблисків, що значно ускладнює читання тексту з екран а, монітор має
бути повернутий у бік від вікна під кутом не менше ніж 90°;

(екран монітора має бути очищений від пилу, оскільки пил спричинює появу
шкідливих впливів під час роботи;

( стіл, на якому розміщений комп’ютер, має бути вільний від сторонніх
речей ;

( щоб запобігти забрудненню клавіатури, миші, системного блока,
монітора, перед початком роботи за комп’ютером слід вимити і насухо
витерти руки

(для запобігання забрудненню миші, що може призвести до її виходу з
ладу, під неї потрібно покласти спеціальний килимок;

( упродовж тижня із використанням ІКТ должно быть 2 – 3 урока; має бути
2-3 уроки ;

( індивідуальна робота за комп’ютером має складати не більше 10-15
хвилин;

( протягом уроку необхідно проводити фізкультхвилинки і гімнасти ку для
очей;

( перед початком уроку не обхідно провітрити приміщення, у якому діти
будуть працювати.

      

2.2. Використання мультимедійних технологій у початковій ланці освіти

Підґрунтям впровадження мультимедійних технологій до освітнього простору
є властивість мультимедіа – гармонійне інтегрування різних видів
інформації. За рахунок інтенсифікації сприйняття школярами навчального
матеріалу стає можливим залучити школярів до процесу пізнання як
суб’єктів навчальної діяльності. Разом з тим, впровадження
мультимедійних технологій в практику початкового навчання й досі
залишається на дискутивно-експериментальному рівні.

Аналіз основних досліджень та публікацій. У сучасних
науково-педагогічних джерелах акцентується увага на високому потенціалі
мультимедійних ресурсів (Н. Савченко, О. Шликова та ін.). Виділення
невирішених раніше частин загальної проблеми. Впровадження мультимедіа в
освіту піднімає навчання на якісно новий рівень за рахунок використання
в мультимедіа-ресурсах різних способів подання інформації (високоякісна
графіка й анімація, відео- і звуковий супровід текстів). Це зумовлює
необхідність подальшого розвитку розроблених теоретичних положень щодо
використання інформаційно-комунікаційних технологій у практиці
початкової школи.

Поняття “мультимедіа” є багатогранним і посідає важливе місце в процесі
інформатизації освіти. “Мультимедіа” (від англ. multi – багато і від
лат. media – носій, засіб, середовище, посередник) часто вживається як
аналог терміну “засоби масової комунікації” (друк, фотографія, радіо,
кінематограф, телебачення, відео, мультимедійні комп’ютерні системи,
включаючи Інтернет) [5]. В загальноприйнятому визначенні “мультимедіа” –
це спеціальна інтерактивна технологія, яка за допомогою технічних і
програмних засобів забезпечує роботу з комп’ютерною графікою, текстом,
мовленнєвим супроводом, високоякісним звуком, статичними зображеннями й
відео [11].

У електронних тлумачниках “мультимедіа” визначається у різний спосіб:
як взаємодія візуальних і аудіо ефектів під керуванням інтерактивного
програмного забезпечення [2, 5]; дані, які включають в себе різні форми
природної для людини інформації (звук і відео) [15]; одночасне
використання різних форм представлення інформації та її обробка в
єдиному об’єкті-контейнері [ HYPERLINK
“http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC
%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0” 5 ].

Водночас, термін “мультимедіа” часто використовують для позначення
носіїв інформації, які дозволяють зберігати значні об’єми даних і
забезпечують достатньо швидкий доступ до них, наприклад CD – Compact
Disk, DVD – Digital VersatilelVideo Disk. Іншими словами, під терміном
“мультимедіа” можна розуміти й мультимедійну програму-оболонку, й
продукт, який створено на основі мультимедійної технології, й
комп’ютерне забезпечення. Разом з тим, мультимедіа – це окремий вид
комп’ютерної технології, який об’єднує в собі традиційну статичну
візуальну інформацію (текст, графіку), так і динамічну – мовлення,
музика, відеофрагменти, анімація [5].

Мультимедіа є ефективною освітньою технологією завдяки властивим їй
якостям інтерактивності, гнучкості й інтеграції різних типів навчальної
інформації. Так, відмінною рисою мультимедіа є навігаційна структура, що
забезпечує інтерактивність – можливість безпосередньої взаємодії з
програмним ресурсом. Інтерактивність технологій мультимедіа передбачає
“живий” зв’язок між користувачем і програмою, зокрема, за бажанням,
можна задати індивідуальний темп роботи в межах програми, установити
швидкість подачі матеріалу, кількість повторень тощо. Таке задоволення
індивідуальних потреб особистості в навчанні й дозволяє говорити про
гнучкість технологій мультимедіа [3].

Таким чином, можна виокремити певні особливості мультимедіа, які
сприяють удосконаленню навчального процесу у початковій школі. Такими
особливостями є:

інформаційна насиченість ресурсу (одночасне гармонійне інтегрування
різних видів інформації – високоякісної графічної, звукової, фото і
відеоінформації);

органічне поєднання навчальної й ігрової складових мультимедіа;

інтерактивність програмних засобів;

наявність зручних засобів навігації по мультимедіа продукту;

фіксація особистих досягнень школярів у процесі роботи.

Ураховуючи роль мультимедіа у навчанні, вважаємо за необхідне виокремити
такі його основі види (рис. 1.1): апаратні й програмні засоби.

Так, серед апаратних засобів розрізняють основні й спеціальні. До
основних засобів мультимедіа відносимо: комп’ютер, мультимедіа-монітор,
маніпулятори (миша, клавіатура, трекбол, графічний планшет, світлове
перо, тачпад, сенсорний екран, pointing stick, ігрові маніпулятори –
джойстик, геймпад). Зокрема, останнім часом особливої уваги заслуговує
використання в практиці навчання графічних планшетів (дигитайзер) –
пристрій для введення графічних зображень безпосередньо до комп’ютеру за
допомогою плоского ручного планшету й спеціального пера.

До спеціальних засобів відносяться приводи CD-ROM, TV-тюнери, графічні
акселератори, звукові плати, акустичні системи.

Програмні засоби мультимедіа включають в себе мультимедійні додатки й
засоби створення мультимедіних додатків. Так, до мультимедійних додатків
навчального призначення можна віднести: мультимедіа-презентацію;
слайд-шоу; електронний звіт; мультимедіа-доповідь; електронний журнал;
віртуальний тур; мультимедіа-видання; flash-, shockwave-ігри (навчальні
ігри, розміщені, як в Інтернеті (on-line), так і на різних носіях
(off-line); мультимедіа-тренажери; навчальні мультимедіа-системи;
лінгвістичні мультимедіа-системи; мультимедійні Internet-ресурси.

J

P

?

?

R

gd?AI

&

Наприклад, на даний час існує знана кількість редакторів відеозображень,
якими вчитель може скористатись для створення мультимедіа-додатка.
Зокрема, Aurora Media Workshop 3.4.42 – програма, яка містить
універсальний набір інструментів для виконання основних операцій з відео
й аудіо файлами; Free Video Dub – програма для простого і швидкого
редагування відео; Avidemux – програма для редагування й обробки відео,
конвертування файлів з одного формату в іншій; UVScreenCamera – програма
для створення відеопідручників, демо-роликів і презентацій у форматі
SWF, AVI, UVF, EXE, FLV, GIF-анімація із звуком. Крім того,
UVScreenCamera дозволяє записувати маніпуляції, які відбуваються на
екрані (рух курсору миші, натискання на клавіатурі тощо); VideoCharge –
програма для різання, склеювання і конвертування відео і звукових
файлів, створення скриншотів тощо.

Використання мультимедійних технологій у навчальному процесі початкової
школи вимагає врахування низки факторів [1]:

особливості психофізіологічного розвитку учнів молодшого шкільного віку;

особливості навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів;

дидактичний потенціал мультимедійних технологій, орієнтованих на
початкову школу;

особливості використання мультимедіа у навчанні;

вимоги до впровадження мультимедіа у навчальному процесі початкової
школи (вимоги до влаштування й обладнання комп’ютерних класів; до
організації роботи молодших школярів з мультимедіа продуктами;
ергономічні вимоги до мультимедіа продуктів; вимоги до змісту
навчального матеріалу в електронному ресурсі).

З огляду на зазначене, вважаємо доцільним застосування в практиці
початкового навчання окремих видів мультимедіа додатків:
мультимедіа-презентації,  мультимедіа-тренажери, електронні
мультимедіа-видання.

Мультимедіа-презентація є одним з найбільш поширених засобів унаочнення
навчального матеріалу. Інформативність електронних презентацій набагато
вище традиційних за рахунок мультимедійності – наявності не лише тексту
і графіки, але й анімації, відео та звуку. Мультимедійні презентації
надають можливості здійснювати віртуальну взаємодію користувача з
об’єктами або процесами пізнання, які знаходять своє відображення на
екрані. Іншими словами, використання мультимедіа-презентацій дозволяє
створювати інформаційний і візуальний образ об’єкту, який досліджується,
імітувати реальність за допомогою участі в процесах, що відбуваються на
екрані [6, 11].

Використання мультимедіа-презентацій дозволяє вчителеві зручно й
ефективно візуалізувати статичну й динамічну інформацію, самостійно
готувати завдання, підбирати навчальний матеріал, що відповідає змісту
конкретної теми будь-якої базової дисципліни. Наприклад, учитель може
легко підготувати для молодших школярів навчальну презентацію з курсу
природознавства за темою “Ми – мешканці Галактики”. У традиційному
навчанні підготовка зазначеного уроку викликає низку труднощів, які
пов’язані з необхідністю продемонструвати учням динамічні елементи
(обертання Землі навколо вісі відносно інших планет (рис. 2.2); рідкісні
явища (зорепад) або процеси, які недоступні для звичайного сприймання
(сонячні випромінювання, астероїдне кільце планети Сатурн, комета Галлея
(рис. 2.3) тощо).

У такому разі, засобом унаочнення виступають навчальні відеофрагменти,
які зручно розмістити і відтворити в межах навчальної
мультимедіа-презентації.

Для підготовки мультимедіа-презентації вчитель може скористатися як
добре відомим програмним засобом – Microsoft PowerPoint, так і
спеціалізованими редакторами: Macromedia Flash, Picasa, Photodex ProShow
та ін.

Рис. 2.2. Розташування окремих планет у Сонячній системі Рис. 2.3.
Комета Галлея

Зокрема, програма Picasa (Google, Inc.), дозволяє легко виокремлювати
статичні й динамічні зображення з Інтернету; зручно, швидко проектувати
як слайд-шоу, так і навчальні фільми; додавати до проекту текстові й
звукові коментарі; створювати колажі із статичних зображень; з легкістю
завантажувати зображення у Веб-альбоми тощо. Створені Веб-альбоми можна
розміщувати на шкільному сервері та організовувати роботу молодших
школярів з інформацією відповідно їх навчальним можливостям.

Водночас, для підготовки мультимедіа-презентації вчитель може
скористатися готовими програмними засобами, зокрема “Геометрія для самих
маленьких”, “Природознавство для самих маленьких”, “Астрономія для самих
маленьких”, “Географія для самих маленьких”, “Цікава хімія”, “Фізика для
самих маленьких” від “Берг Саунд” (Rip Galka); “Дитяча колекція –
Видатні митці світу”, “Земля та Всесвіт”, “Історія України”, “Рослини
нашої планети” (Наш Формат); “Маленький астроном”, “Природа й людина”,
“Питання про тварин”, “Світ природи. Цікаві матеріали про навколишнє
середовище” (Новий Диск) тощо.

Мультимедіа-тренажери – це навчально-тренувальні програмні продукти, які
орієнтовані на відпрацювання учнями певної вікової категорії умінь й
придбання навичок з конкретної дисципліни. Відмінність сучасних
тренажерів від традиційних полягає в можливості імітувати різні життєві
й навчальні ситуації використовуючи технології мультимедіа. Зокрема,
високоякісну анімацію, тривимірну (3D) графіку, музику MIDI (Musical
Instrument Digital Interface), цифровий інтерфейс музичних інструментів
(стандарт, що дозволяє приєднувати до комп’ютера цифрові музичні
інструменти) тощо.

Перевага використання мультимедіа-тренажерів у початковій ланці освіти
полягає в різноманітності варіантів ігрових навчальних завдань;
привабливості, виразності форми подання матеріалу; наявності різних форм
заохочення та наданні мультимедіа-ресурсом своєчасної допомоги.
Використання в практиці початкового навчання мультимедійних тренажерів
забезпечує діяльнісний підхід молодших школярів до засвоєння і
закріплення знань. Крім того, використання мультимедіа-тренажерів
дозволяє організовувати відтворення учнями знань, способів навчальних
дій, оволодіння певними вміннями та опанування навичками в найбільш
сприятливих для учнів молодшого шкільного віку умовах – ігрових.

На даний час існує значний спектр мультимедіа-тренажерів, які
орієнтовані на учнів молодшого шкільного віку та є широко доступними.
Такі тренажери дозволяють підтримувати базові навчальні дисципліни.
Наприклад, для підтримки курсу математики можна скористатися програмними
продуктами “Алік цікава математика” від компанії “Руссобит-М”,
“Математичний конструктор” (1С), “Мишка Мія, поспішає на допомогу”
(Новий диск), “Тім і Тома на північному полюсі” (Одисей) тощо. Для
організації уроків з образотворчого мистецтва – “Учись малюючи”
(Акелла), “Мишка Мія, юний дизайнер” (Kutoka Interactive Inc) та ін.
Організуючі уроки з української мови учитель може скористатися “Дитячим
тренажером грамотності” (Сорока Білобокатм). Зокрема, “Дитячий тренажер
грамотності” – це цікава навчальна гра для школярів початкових класів,
використання якої на практиці дозволяє значно підвищити рівень знань
учнів з української граматики, закріпити знання українського алфавіту.
Використовуючи програмний продукт “Українська абетка” (Сорока
Білобокатм) школярі мають можливість в ігровій формі закріпити знання
української абетки. Яскраві малюнки, цікаві віршики та скоромовки
сприятимуть збільшенню словникового запасу, а також розширенню кругозору
учнів. З метою організувати відтворення школярами знань з російської
граматики учитель може скористатися програмним продуктом “Захоплюючі
зошити” (Сорока Білобокатм).

Електронні мультимедіа-видання можна визначити як засіб комплексного
інформаційного впливу на особистість, порівнянної з радіо, кіно і
телебаченням.

В основу побудови електронних мультимедіа-видань покладено принцип
взаємного доповнення друкованого та комп’ютерного компонентів, коли з
одного боку, учень отримує можливість під час вивчення конкретної теми
працювати з таким звичним засобом, як книжка, а з іншого, – скористатися
найновішим інформаційним засобом – комп’ютером. У цьому разі
мультимедіа-видання забезпечують таке подання інформації, яке важко, а
іноді навіть неможливо відобразити в друкованому вигляді, наприклад,
анімаційну демонстрацію рідкісних явищ, процесів віддалених у часі або
на відстані тощо [14].

Принципова відмінність електронних мультимедіа-видань від звичайних
електронних полягає в можливості їх інтерактивної реалізації, коли учень
може не тільки користуватися гіперпосиланням, але й активно втручатися в
хід подій, моделювати процеси. Крім того, невід’ємною частиною
мультимедіа-видань є звуковий супровід, відео- й анімаційні файли. Так,
звуковий ряд може синхронно супроводжувати включені у видання відеокадри
або анімацію. Водночас, анімація відіграє допоміжну роль, сприяючи
наочності опису відповідних процесів і кращому розумінню і
запам’ятовуванню. В результаті утворення асоціативних зв’язків
збільшується загальна швидкість сприйняття інформації школярами [5, 11,
14].

З урахуванням вікових особливостей молодших школярів, вимог до
використання інформаційних технологій у початковій школі серед
електронних мультимедіа-видань виокремлюємо:

електронні навчально-наочні посібники;

електронні енциклопедії;

електронні атласи.

Електронний навчально-наочний посібник – електронне навчальне видання,
що містить сукупність наочних матеріалів, представлених засобами
мультимедіа. Його використання є ефективним при організації
репродуктивної роботи учнів, коли вчителю необхідно наочно підтвердити
або конкретизувати мовні повідомлення. Крім того, такі посібники є
доцільними при постановці вчителем навчальних проблем.

Так, використовуючи на уроках геометрії електронні навчально-наочні
посібники у вчителя з’являється можливість візуалізувати, наприклад,
тривимірні моделі геометричних фігур. Перевага використання таких
моделей полягає в можливості вільно маніпулювати об’єктами вивчення:
фотореалістично представляти 3D-моделі геометричних фігур (у каркасному
вигляді, у зафарбованому), що сприяє формуванню в учнів цілісності
представлення; вільно обертати 3D-модель в області перегляду; змінювати
масштаб моделей; вписувати моделі одна в одну; легко відміняти дії,
покроково зберігати й вносити зміни при необхідності; здійснювати
відеозапис процесу роботи, зберігати модель з метою створення
“навчальної колекції”. Здійснення відеозапису дозволяє зберегти у
відеофайл усі маніпуляції, які виконувались учнем або вчителем в
конкретний момент, а потім відтворити за допомогою відеоплеєра.
Наприклад, можна зафіксувати процес розв’язання задачі таким чином, щоб
згодом переглядати не статичний кінцевий результат, а сам процес
розв’язку від початку до кінця.

На даний час існує значна кількість електронних навчально-наочних
посібників, які орієнтовані на учнів молодшого шкільного віку. Зокрема,
електронні навчально-наочні посібники від VIP.KM [http://vip.km.ru] з
природознавства, біології, геометрії, астрономії (рис. 4) тощо.

Електронна енциклопедія – довідкове електронне видання основних
відомостей з однієї або кількох галузей знання та практичної діяльності,
систематизованих за різними ознаками, доповнених аудіо- та
відеоматеріалами, програмними засобами пошуку і відбору довідкової
інформації. Такі електронні енциклопедії можуть стати у нагоді при
організації дослідницької роботи молодших школярів. Наприклад, “Дитяча
електронна енциклопедія Кирила і Мефодія” включає початкові, необхідні
для молодшого школяра поняття про світ і людину, про існуючі
цивілізації, історичні епохи, видатних діячів минулого й сучасного,
цікаві явища природи тощо й дозволяє молодшим школярам здійснювати
цікаві мультимедійні подорожі у “світ знань” й містить: 7650
енциклопедичних і довідкових статей й біля 5000 ілюстрацій; 200 статей
про видатних людей у біографічному словнику й 170 літературних творів
шкільної програми; 84 географічні карт, 25 мультимедіа-панорам, карту
зоряного неба, інтерактивні карти (регіони світу, тематичні карти тощо);
питання-вікторини, розвиваючі ігри тощо.

Використовуючи у практиці навчання молодших школярів програму автора
Р. Саакянца “Енциклопедія Всезнайки” (Берг Саунд) дозволяє вчителю
організувати навчання проблемного характеру. Школярам можуть бути
запропоновані такі евристичні питання: “Чому світить Сонце?”, “Чому
кораблі не тонуть?”, “Звідки з’явилося життя на планеті Земля?” тощо
(рис. 5).

Рис. 4. Електронні посібники від VIP.KM Рис. 5. Енциклопедія Всезнайки

В процесі вирішення евристичних питань засобами мультимедіа в учнів
формується стратегія пошуку розв’язання окремих етапів проблемних
навчальних завдань.

Електронний атлас – альбом зображень різних об’єктів (карти, креслення,
малюнки тощо) представлених в електронному вигляді з відповідними
засобами навігації, пошуку. Зокрема, інформаційно-картографічна
електрона система “Україна та її регіони” подає інформацію про Україну,
її регіони та окремі міста.

Перевага використання електронного атласу України полягає в тому, що
труднощі, які можуть виникнути у вчителя при підготовки до демонстрації
школярам навчального матеріалу (створення плакатів, збільшення
фотографій, підготовка символічного матеріалу, різноманітних пам’яток та
ін.) можуть бути легко усунені за рахунок наявності у електронному
ресурсі 36 тематичних карт України, які відображають її географічне
положення, унаочнюють природу та ресурси країни, довкілля тощо. Крім
того, 50 карт регіонів України, 250 фотоілюстрацій, загальні та
історичні відомості тощо [2] надають оперативний доступ до інформації,
яка може бути легко продемонстрована на інтерактивній дошці або на
спеціальному екрані за допомогою мультимедійного проектору, роздрукована
на кольоровому принтері для використання в якості роздавального
матеріалу.

ВИСНОВКИ

Відштовхуючись від вище сказаного, можна зробити наступні узагальнення:

Інформатизація освіти – один з основних напрямів процесу інформатизації,
продиктований потребами сучасного суспільства, у якому головним рушієм
прогресу є індивідуальний розвиток особистості. Вона має забезпечити
впровадження в практику програмно-педагогічних розробок, спрямованих на
інтенсифікацію навчального процесу, вдосконалення форм і методів
організації навчання.

Основною метою всіх інновацій в освітній галузі є сприяння переходу від
механічного засвоєння учнями знань до формування вмінь і навичок
самостійно здобувати знання. Успішність розв’язання цього завдання
значною мірою залежить від мети використання комп’ютера в навчальному
процесі, якості й можливостей програмного забезпечення та від того, яке
місце посяде комп’ютер в системі дидактичних засобів.

Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у початковій ланці
– це не данина моді, а необхідність сьогодення, оскільки більшість дітей
ознайомлюються з комп’ютером набагато раніше, ніж це їм може
запропонувати школа.

Вітчизняний досвід роботи з молодшими школярами у співробітництві з
Інститутами педагогіки, психології, гігієни дітей і підлітків, дозволяє
зробити такі висновки:

Застосування сучасних інформаційних технологій у початковій школі сприяє
більш активному і свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу з
математики, музики, природознавства, української, англійської мов.

Оволодіння елементами комп’ютерної грамотності не викликає суттєвих
труднощів у молодших школярів. При цьому, комп’ютерні ігрові програми
сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу, створюють позитивне
емоційне ставлення учнів до діяльності, опосередкованої комп’ютером.

В процесі сумісної комп’ютерно-ігрової діяльності виникає «кооперуючий
ефект». Учні у грі проти комп’ютера допомагають, як правило, несвідомо
один одному. Шукають раціональні способи організації сумісних дій,
навіть в тому випадку, коли така задача їм не ставиться в явному
вигляді.

Навчаючі і контролюючі програми, програми-тести, програми-редактори
стимулюють інтерес молодших школярів до навчальної діяльності, сприяють
формуванню логічного, творчого мислення, розвитку здібностей учнів.

Використання інформаційних технологій на уроках в початковій школі є
одним з самих сучасних засобів розвитку особистості молодшого школяра,
формування інформаційної культури.

Є підстави вважати, що комп’ютер дозволить більш глибоко розвити резерви
дитини, дасть змогу вчителю працювати творчо, ініціативно, з більшою
професійною майстерністю.

Кожен учень по-різному освоює нові знання. Раніше викладачам важко було
знайти індивідуальний підхід до кожного учня. Тепер же, з використанням
комп’ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість
подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальних
запитів кожного учня.

Необхідно навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати,
перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви
інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина
активно, з цікавістю і захопленням працював на уроці, бачив плоди своєї
праці і міг їх оцінити.

Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання
традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, у
тому числі і комп’ютерних. Адже використання комп’ютера на уроці
дозволяє зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим та
індивідуальним.

Поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, книги,
калькулятора, будучи універсальною іграшкою, здатною імітувати інші
іграшки і самі різні ігри, сучасний комп’ютер разом з тим є для дитини
рівноправним партнером, здатним дуже тонко реагувати на його дії і
запити, Якого йому так часом не вистачає. З іншого боку, цей метод
навчання є досить привабливим і для вчителів: допомагає їм краще оцінити
здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукає шукати нові,
нетрадиційні форми і методи навчання.

Знання вчителем початкової школи видів мультимедійних технологій
дозволяє педагогічно обґрунтовано використовувати потужні дидактичні
можливості мультимедіа у початковій ланці освіти.

Подальшого розвитку набули теоретичні й практичні положення щодо
використання мультимедіа в практиці початкового навчання як ефективного
засобу організації навчального процесу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Андрієвська В.М. Проектування дидактичних ситуацій у навчанні молодших
школярів з використанням комп’ютера : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. пед. наук. : 13.00.09 “Теорія навчання” /
В. М. Андрієвська. – Харків, 2009. – 20 с.

Електронні атласи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: HYPERLINK
“http://ukrprog.com/index.php?productID=13” http://ukrprog.com . –
Назва з екрану.

Институт международных программ РУДИ [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: HYPERLINK “http://www.ido.edu.ru/” www.ido.edu.ru . –
Назва з екрану.

Информационная грамотность и медиаобразование для всех [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: www.mediagram.ru. – Назва з екрану.

Казаков Ю.М. Педагогічні умови застосування медіаосвіти в процесі
професійної підготовки майбутніх учителів : автореф. на здобуття наук.
ступеня канд. пед. наук. : 13.00.04 “Теорія та методика професійної
освіти” / Ю. М. Казаков. – Луганськ, 2007.

3. Морзе Н.В.Морзе Н.В. Основы информационно-коммуникационных
технологий. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – М.:
Издательская группа ВНV, 2008. – К.: Видавнича група ВНV, 2008. – 352 с.
– 352 с.

Мультимедиа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: HYPERLINK
“http://www.slovnyk.net/” http://www.slovnyk.net .

Мультимедиа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/” http://uk.wikipedia.org .

HYPERLINK “http://softmajor.ru/multimedia/products/presentation/”
Мультимедиа-презентация [Электронний ресурс]. — Режим доступу :
HYPERLINK “http://softmajor.ru/multimedia/products”
http://softmajor.ru/multimedia/products .

Савченко Н.А. Использование мультимедиа-технологий в общем среднем
образовании. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : Humanities.edu.ru.
– Назва з екрану.

Суховірський О.В. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до
використання інформаційних технологій: дис. … к.п.н. : 13.00.04. /
Суховірський О.В. – К., 2005. – 220 с.

 Толковый словарь современной компьютерной лексики. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : HYPERLINK “http://comp.vslovar.olg.ru/”
http://comp.vslovar.olg.ru .

Что такое мультимеда [Електронний ресурс]. – Режим доступу: HYPERLINK
“http://daz.su/” http://daz.su .

Шакотько В.В. Методика використання ІКТ у початковій школі /
Шакотько В. В. – К. : Комп’ютер, 2008. – 128 с.

Шевченко Л.С. Формування професійних знань майбутніх кваліфікованих
робітників засобами мультимедіа: дис. …к.п.н. : 13.00.04./ Шевченко
Л.С. – Вінниця, 2006.

Шиман О.І. Формування основ інформаційної культури майбутніх учителів
початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед.
наук. : 13.00.02. “Теорія і методика навчання”/ О. І. Шиман. – К., 2005.
– 20 с.

PAGE

PAGE 28

Рис. 2.1. Види мультимедіа

Лінгвістичні мультимедіа-системи

Навчальні мультимедіа-системи

Електронний журнал

Мультимедійні Internet-ресурси

Мультимедіа-тренажер

Віртуальний тур

Електронні мультимедіа-видання

Програми для реалізації гіпертекстів

Програми для маніпуляції із сегментами зображень

Засоби обробки звукової інформації

Професійні графічні редактори

Редактори відеозображень

Flash-, shockwave-ігри

Електронний звіт

Слайд-шоу

Мультимедіа-доповідь

Мультимедіа-презентація

Засоби створення мультимедійних додатків

Мультимедійні додатки

Акустичні системи

Звукові плати

Графічні акселератори

TV-тюнери

Приводи CD-ROM

Мультимедіа-монітор

Маніпулятори

Комп’ютер

Додаткові засоби

Основні засоби

Програмні засоби

Апаратні засоби

мультимедіа

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020