.

Розкрийте можливості інтегрованої торгівлі страховими продуктами (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
75 630
Скачать документ

HYPERLINK “http://www.ukrreferat.com/” www.ukrreferat.com –
рефератний сайт №1 в Україні!

Реферати, контрольні роботи, курсові та дипломні роботи з 70-ти
напрямків. БЕЗКОШТОВНО!

Розкрийте можливості інтегрованої торгівлі

страховими продуктами

Термін «інтеграція» фінансових послуг, у тому числі і торгівля
страховими продуктами, має настільки багаторівневий, багатоплановий і
багатозначний характер, що слід спробувати визначити, що слід розуміти
під цим явищем світового господарства.

Можливо, найбільш знайоме визначення інтегрованих фінансових послуг
стосується сфери фінансового обслуговування, яка традиційно пов’язана
одним з трьох фінансових секторів, який одночасно є оператором і в
другому секторі.

«Фінансова конвергенція» як розмивання меж між різними частинами
фінансової системи відноситься до всіх типів взаємопроникнення між
постачальниками фінансових послуг і інтегрованим попитом на фінансові
продукти.

Взаємопроникнення різних секторів фінансової системи, або фінансова
інтеграція, має три аспекти – інституційний, пов’язаний з
організаційно-функціональною формою компанії; продуктоорієнтований –
технічний, такий, що означає злиття і взаємопроникнення власне
фінансових послуг; клієнтоорієнтований – функціональний, такий, що
припускає комплексний продаж фінансових послуг за допомогою
посередників-брокерів.

Інституційно-фінансова інтеграція призвела до утворення нової форми
організації міжнародного фінансового бізнесу, відомого під назвою
«фінансовий конгломерат», який пов’язаний, у свою чергу, з поняттям
«Корпоративна диверсифікація». Корпоративна диверсифікація означає
руйнування меж між банківським, страховим і інвестиційним ринками і
створення фінансових холдингів. Статус диверсифікації (diversity
status), який описується показниками її рівня і ефективності, демонструє
наступне: крупніші фінансові конгломерати із значними банківськими,
страховими і інвестиційними операціями, такі, як ING, Credit
Suisse-Winterthur, Fortis, мають велику ступінь фінансової
диверсифікації і більший синергетичний ефект, ніж банки з маленькими
дочірніми компаніями.

У найбільш загальному вигляді термін «фінансовий конгломерат» вживається
для характеристики того або іншого ступеня і форми фінансової
інтеграції, що розвинулася не в останню чергу під впливом процесів
лібералізації і дерегулювання фінансових ринків. Фінансовий конгломерат,
який став сьогодні найбільш значущим явищем інституціоналізації процесу
фінансової конвергенції, зазвичай визначається як група компаній під
єдиним контролем, чия ексклюзивна і превалююча діяльність полягає в
тому, щоб забезпечувати значну частину послуг принаймні в двох з трьох
основних фінансових сферах – банківській, інвестиційній і в
страхуванні.

Спочатку в практиці фінансової конвергенції склалися дві форми
фінансових конгломератів, що використалися для визначення групи
банківських і страхових дочірніх компаній, – bancassurance,
assurfinance. Фінансовий конгломерат, що з’явився пізніше і що
складається з банку і інвестиційної компанії (іноді і без включення
страхового підприємства), отримав німецьку за походженням назву
allfinanz – «універсальний банк».

Французький термін bancassurance припускає, що фінансовий конгломерат
очолюється банком, який продає страхові продукти шляхом перехресних
продажів через свої власні канали розповсюдження. Фінансовий конгломерат
типу аssurfinance припускає, що він очолюється страховою компанією, що
просуває банківські продукти через свою мережу розповсюдження.

Універсальний банк (allfinanz) означае більш високий тип фінансового
конгломерату, який передбачає поширення послуг всіх трьох основних
фінансових секторів, і саме тому вони переважно розглядаються як
заклади, що дають найбільшу степінь інтеграції.

Розвиток цієї інституційної форми фінансової конвергенції припускає
включення у фінансовий конгломерат разом з банками, страховими і
інвестиційними компаніями інших типів фінансових інститутів і фірм, що
надають прив’язані послуги (пенсійних фондів, компаній по торгівлі
цінними паперами, фірм, що надають медичні послуги, послуги домашнього
господарства і так далі). Велика кількість фінансових фірм діють як
справжні фінансові супермаркети, пропонуючи широкий спектр продуктів
(кредит, страхування, заощадження і інвестиції, пенсійне забезпечення і
так далі). Конгломерат, що містить одну або більш фінансову компанію,
які орієнтовані переважно на торгівлю або промисловість, під визначення
фінансового конгломерату не підходить і зазвичай визначається як
конгломерат змішаного типу.

p

?

?

O

U

h

l n p E o U

?

l

?

h

&

&

&

традиційно асоціюються з продуктами іншого сектора. Комбінація
банківською, страховою, інвестиційною і інших видів діяльності є першим
кроком до серйозніших змін фінансового ринку. З’єднання в часі і
просторі між різними фінансовими і страховими продуктами приводить до
перехресних продажів, продажам в пакеті і до продажів в модулі, до
інтеграції інноваційних продуктів. Різні ануітети (юніт-лінкед) мають
елементи страхування і цінного паперу. Секюритизація грошових потоків
банківських активів (тобто використання, наприклад, різних фінансових
інструментів, заставних операцій, операції з кредитними картками,
формування комплексних кредитних портфелів і так далі) сполучає важливі
елементи інвестиційної діяльності і операцій комерційного банку.
Альтернативна техніка трансферту ризику набуває форм опційних
контрактів, продажу облігацій, комбінацій вкладень в страховий поліс
(страхування життя) і взаємний фонд, при якій акції фонду служать
забезпеченням кредиту, узятого для оплати страхових премій, облігацій з
опціоном «пут», резервного – гарантійного акредитиву, взаємних фондів,
які пропонують інвестиційні банки, ефективно замінюючих депозитні
рахунки і інші методи перерозподілу ризиків і фінансової конгломерації.
Така конвергенція продуктів може стати значним чинником фінансової
інтеграції між комерційними банками, фірмами по цінних паперах і
страховими компаніями.

Нарешті, інтеграція фінансового сектора може відбутися на рівні тільки
консультаційних послуг, без обов’язкового залучення до неї процесу
розповсюдження продуктів або навіть без кооперації різних секторів
фінансової сфери. Інтегровані продукти фінансового ринку (див. малюнок)
можуть описуватися наступними критеріями:

рівень обліку потреб клієнта (кастомизации) і інтеграції між різними
продуктами і послугами;

ступінь експертної оцінки і обслуговування провайдером кожного продукту
і послуги;

вартість, додана обробкою інтегрованого продукту для споживача,
обмеження і зниження якої і є кінцевою метою цієї інтеграції.

Мал. 1. Різні типи конвергенції фінансового продукту

Джерело: Van den Berghe L.A.A., Verweire До. Creating the Future with
All Finance and Financial Conglomerates. Dordrecht, 1998.

Три критерії скомбіновано в одному малюнку, характеризуючи різні типи
інтеграції фінансового продукту. Існують два крайні випадки численних
можливостей інтеграції, між якими розташовані їх можливі комбінації.

Перехресні продажі з мінімальним ступенем інтеграції і обліку потреб
клієнта (кастомизации), обмежені лише консультаціями експерта і тому що
мають низьку вартість, додану обробкою інтегрованого продукту для
споживача. В даному випадку акцент стратегії виробника цього продукту
перенесений на об’єм бізнесу.

Повністю інтегровані послуги з високим ступенем кастомизации і
інтеграції, залучення багатьох експертів і як наслідок висока вартість,
додана обробкою інтегрованого продукту для споживача. Тут виробник
фінансового продукту шукає конкурентоздатний тип розробленого
компліментарного продукту, персоніфікованого з погляду довгострокової
перспективи або створеного з урахуванням специфічних потреб або
обставин.

У контексті аналізу фінансової інтеграції продукту bancassurance, що
розглядається нами, – assurfinance – не більше ніж стратегії перехресних
продаж. Фірми з продукто- і клієнтоорієнтованою стратегією, що проводять
комплексний інтегрований продукт, відносяться до універсальних
фінансових конгломератів – явища більш всеосяжному, ніж універсальний
банк. У таких компаніях продукти, розроблені на різних «фабриках»,
перетасуються і змішуються відповідно до потреб специфічного клієнта для
того, щоб запропонувати йому персоніфіковане інтегроване рішення.

Фінансові аналітики, бухгалтери, юристи, консультанти по
ризик-менеджменту, агенти, брокери, і інший висококваліфікований
персонал радників корпорацій часто ефективно здійснюють фінансову
клієнтоорієнтувальну інтеграцію для споживачів фінансових послуг. Вони
можуть самі продати продукти або направити комерційну поведінку своїх
клієнтів на формування фінансово інтегрованого плану, орієнтованого на
ризик-менеджмент.

Таким чином, в умовах глобалізації господарського життя сучасний етап
розвитку фінансових ринків характеризується посиленням процесів
фінансової конвергенції, появою її нових і модифікацією старих
інституційних форм, зокрема формуванням фінансових конгломератів різного
типу. Під дією демографічних зрушень, зміни споживчих переваг,
регіоналізації фінансових ринків і інших важливих чинників відбувається
зміна стратегій фінансових конгломератів з продуктоорієнтованих на
клієнтоорієнтовані.

Вартість додана обробленням

Повністю інтегровані послуги

Продаж в пакеті

Перехресний продаж

Рівень

Рівень розвитку експертних послуг

врахування

потреб клієнта

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020