HYPERLINK «http://www.ukrreferat.com/» www.ukrreferat.com – лідер
серед рефератних сайтів України!

РЕФЕРАТ

з дисципліни “Взаємодія державних і громадських структур”

на тему:

“Ресурсне забезпечення в громаді”

ПЛАН

Вступ

1. Загальні засади ресурсного забезпечення територіальних громад

2. Особливості зміцнення фінансової спроможності громад

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Реалізація сучасних технологій управління розвитком територіальних
спільнот низового рівня, що в світовій практиці одержали назву громад, є
можливою лише за умови повноцінного комплексного ресурсного
забезпечення.

Є вкрай необхідним дослідження ресурсного забезпечення муніципальних
утворень як гарантії реалізації місії органів місцевого самоврядування,
яка полягає в забезпеченні розвитку територіальної громади, задоволенні
її потреб у благах, послугах, безпечних умовах життя.

Слід розрізняти ресурс муніципального утворення та ресурс органу
місцевого самоврядування. Перше поняття ширше і включає в себе друге. На
думку низки дослідників ресурси муніципального утворення в розрізі
суб’єктів як складну систему, що окрім ресурсів органів місцевого
самоврядування містить: ресурси, що є у розпорядженні державних
підприємств і організацій, розташованих на території муніципального
утворення; ресурси домашніх господарств; ресурси громадських
організацій; ресурси релігійних конфесій; ресурси інших країн (ТНК,
спільних підприємств), що є на території муніципального утворення.

Окрім того, необхідною виступає структуризація ресурсів муніципального
утворення за споживчими характеристиками в процесі забезпечення
функціонування й розвитку території.

1. Загальні засади

ресурсного забезпечення територіальних громад

Проблема нестачі в громадах ресурсів полягає в недостатньому або
неефективному використанні наявного ресурсного потенціалу, об’єктивному
дефіциті ресурсів у зв’язку з специфічністю умов розвитку території,
диспропорціями між розподілом повноважень і розподілом фінансових
ресурсів між органами місцевого самоврядування та державою.

Серед шляхів подолання проблеми нестачі ресурсів муніципального розвитку
можна виділити наступні:

формування суспільно-добровільного сектора економіки на основі
об’єднання коштів членів територіальної громади для вирішення окремих
місцевих проблем;

зміцнення доходної бази місцевих бюджетів через удосконалення бюджетної
та податкової політики;

застосування системи способів ефективного використання комунальної
власності (оренди, застави, іпотеки, концесії, приватизації,
реприватизації, передачі);

отримання ефекту синергії в результаті розробки і реалізації стратегії
розвитку муніципального утворення;

застосування потенціалу ресурсної інтеграції.

Удосконалення системи інформаційного забезпечення органів місцевого
самоврядування необхідно проводити за такими напрямками: запровадження
інноваційних функцій муніципального менеджменту, зокрема
адміністративного аудиту; удосконалення методології
економіко-аналітичної роботи виконавчих підрозділів органів місцевого
самоврядування через ефективне використання інструментарію
структурно-морфологічного аналізу; реалізація регіональних програм
інформатизації органів місцевого самоврядування в рамках Національної
програми інформатизації; використання потенціалу сучасних комунікаційних
систем.

Характеризуючи проблему фінансового забезпечення місцевого
самоврядування в Україні, можна визначити пріоритетні напрями зміцнення
його фінансової бази: підвищення рівня бюджетної децентралізації та
послаблення залежності місцевих бюджетів від трансфертів з державного
бюджету; оптимізація складу та структури надходжень бюджетів місцевого
самоврядування, спрямована, в першу чергу, на збільшення обсягу власних
доходів місцевих бюджетів; вдосконалення міжбюджетних відносин в
напрямку покращення їх прозорості, формалізованості та посилення їх
стимулятивного впливу на мобілізацію доходів до місцевих бюджетів;
підвищення фіскальної ролі місцевих податків і зборів та закріплення за
органами самоврядування права встановлювати їхні ставки; реформування
вітчизняної системи місцевих запозичень; посилення впливу органів
місцевого самоврядування на розвиток малого підприємництва та підвищення
ролі суб’єктів малого бізнесу у формуванні доходів місцевих бюджетів;
покращення ефективності управління об’єктами комунальній власності.

Щодо використання потенціалу ресурсної інтеграції для підвищення
конкурентного статусу муніципальних утворень, слід виокремити дві форми
ресурсної інтеграції муніципальних утворень: проектну, що передбачає
консолідацію ресурсних зусиль територіальних спільнот для ефективної
реалізації окремих функцій (проектів), та адміністративну, метою якої є
формування єдиної територіальної спільноти, ресурсні параметри якої були
б достатні для забезпечення її економічного розвитку та соціального
добробуту членів громади.

Серед основних проблем застосування проектної ресурсної інтеграції слід
звернути увагу на відсутність цілісної методологічної бази;
нерозробленість нормативно-правового забезпечення; відсутність
механізмів дотримання принципу пропорційності щодо розподілу ресурсних
зусиль різних поселень та використання результатів реалізації проекту;
наявність фінансових бар’єрів в умовах дотаційності та примусового
казначейського обслуговування місцевих бюджетів; невідпрацьованість
системи профілактики ризиків проектної інтеграції. Адміністративна
інтеграція, на думку науковців, блокується необхідністю внесення змін до
Конституції України, невизначеністю перспектив та надмірною політизацією
адміністративно-територіальної реформи, домінуванням містечкових
інтересів.

Багатогранність проблем ресурсного забезпечення муніципальних утворень,
визначаються не тільки науковцями, а й практиками, які єдині в тому, що
вирішення цих проблем є неможливим без залучення наукового потенціалу.

Також є необхідним найближчим часом запровадження на місцях
інституційних та організаційних змін в системі муніципального
управління, які б стосувалися управління комунальною власністю
муніципальних утворень, підтримки малого бізнесу, формування бюджету
розвитку. Базою цих змін повинно стати розроблення стратегічних засад
розвитку територій.

Для активізації інвестиційної діяльності та залучення іноземних
інвестицій в регіонах необхідним є удосконалення нормативно-правового та
організаційно-економічного забезпечення.

Розглянуті проблеми ресурсного забезпечення громад засвідчують
важливість проекції теоретичних засад дослідження й управління ресурсним
потенціалом громад на практичну площину та необхідність конструктивної
взаємодії наукових закладів регіону з органами державної та
представницької влади щодо забезпечення комплексного збалансованого
розвитку територіальних систем.

2. Особливості зміцнення фінансової спроможності громад

Важливим напрямом розвитку фінансової системи України є зміцнення
фінансової бази місцевого самоврядування. На сьогодні вона є
недостатньою для вирішення соціальних та економічних проблем регіонів.
У виступі Президента України на Всеукраїнських зборах з питань реформи
управління державою до пріоритетних завдань віднесено здійснення
децентралізації повноважень і фінансів. “Місцеві громади, — сказав
В.Ющенко, — мають отримати достатні джерела фінансових надходжень. Село,
селище, місто під час формування свого бюджету повинні залежати лише
від закону, нормативів і власної економічної ініціативи, а не від волі
чиновників різного рівня”.

Проблеми забезпечення достатніми фінансовими ресурсами місцевого
самоврядування з метою підвищення ефективності їх функціонування
розглядаються в працях багатьох науковців. До них, зокрема, можна
віднести роботи Василика О.Д., Єфименко Т.І., Зайчикової В.В., Кравченка
В.І., Павлюк К.В., Тарангул Л.Л. та ін.

&

&

aJ Vвивчення та обгрунтування розподіл фінансових ресурсів між бюджетами
різного рівня. Актуальним є проведення суттєвого удосконалення методів
бюджетного регулювання.

Сьогодні модель міжбюджетних відносин в Україні є занадто
централізованою. Місцеві органи влади повинні мати більш чітко
визначені повноваження, що забезпечуються достатньою фінансовою базою.
Розвиток місцевого самоврядування в Україні потребує вирішення багатьох
першочергових задач.

Його фінансово-матеріальний стан внаслідок проведення незбалансованої
фінансової політики в минулі роки не можна вважати задовільним.
Особливо це відчувається в селах і селищах. Таке становище є однією з
основних причин недостатньої ефективності місцевої влади та низького
рівня задоволення потреб населення з боку органів місцевого
самоврядування. Новою владою прийнято курс на проведення радикальних
перетворень в інтересах народу України. Відомо, що щоденні проблеми
більш всього вирішуються на рівні місцевих органів влади. Тому
реформування фінансових основ місцевого розвитку спрямоване на вирішення
тих складних соціальні проблеми, які мають місце в регіонах.

Формування достатніх основ фінансового громад є основою сталого
розвитку всієї країни, оскільки такі програми передбачають залучення до
справи переважної більшості населення України. Громади повинні мати
реальні можливості здійснювати свої повноваження. Надання державних і
громадських послуг доцільно в найбільшій мірі передавати до виконання на
місцевий рівень. Але для цього органи місцевого самоврядування повинні
бути фінансово спроможними. Важлива роль в фінансовому розвитку
регіонів належить місцевим бюджетам.

Забезпечення їх достатніми джерелами фінансування має важливе значення
в зміцнені основ місцевого самоврядування. Обсяги фінансових ресурсів,
що залучаються до складу місцевих бюджетів є недостатніми. На рівні
територій формується лише біля 30% доходів зведеного бюджету. А 70%
спрямовується до Державного бюджету. Потім для підтримки розвитку
місцевого самоврядування частка державних доходів у вигляді трансфертів
спрямовується до місцевих бюджетів. Недостніми є також обсяги бюджетів
розвитку на місцевому рівні. Біля 80-90% видатків місцевих бюджетів
спрямовується на виплату заробітної плати.

Загальна сума трансфертів, що надаються місцевим бюджетам у обсягах
доходів Зведеного бюджету України (без урахування міжбюджетних
трансфертів) складає 21,13%.

Частка доходів місцевих бюджетів у доходах Зведеного бюджету України
зменшилася з 47,9% у 1993 р. до 44% у 2008 р.

Для зміцнення фінансової спроможності громад доцільно вирішити такі
питання: Розширити податкову базу місцевих бюджетів. Перш за все таких
результатів можна досягнути шляхом помітного збільшення власних
податкових надходжень. З метою такого розширення необхідно ввести
податок на будівлі та споруди, а також місцеві акцизи.

Збільшити частку власних доходів органів місцевого самоврядування можна
також за рахунок розширення переліку місцевих податків і зборів.

Запровадити заходи з проведення децентралізації консолідованих рахунків
суб”єктів господарювання. Філії підприємств та установ, що розміщуються
в регіонах повинні сплачувати податки за місцем знаходження.

Потребує перегляду порядок справляння загальнодержавних податків на
місцевому рівні. З метою підвищення заінтересованості органів місцевого
самоврядування в збільшені їх обсягів доцільно частину надходжень (у
розмірі від 5 до 10 %) спрямовувати до місцевих бюджетів.

З метою стимулювання економії коштів, що спрямовуються через державні
субвенції на виконання державних соціальних програм, надати можливість
місцевим органам влади економію коштів від цих програм спрямовувати на
місцеві соціальні програми.

Важливе значення має інвестиційне забезпечення розвитку територій.
Обсяги інвестицій в основний капітал, що здійснюються за рахунок коштів
місцевих бюджетів є недостатніми.

Більше ніж в 1,7 раза інвестування коштів державного бюджету
перевищують вкладення, проведені за рахунок місцевих бюджетів.

Поліпшення використання бюджету розвитку буде сприяти покращанню
загальноекономічного стану регіонів. З цією метою необхідно розробити
та затвердити порядок формування коштів бюджету розвитку, напрями їх
використання, виділення грошових коштів з бюджету розвитку на
фінансування інвестиційних проектів, забезпечення відшкодування
інвестованих за рахунок бюджету коштів та ін.

Висновки

На основі проведеного аналізу можна зробити такі висновки:

Частка власних доходів місцевих бюджетів є недостатньою. Це є гальмом
фінансового розвитку місцевого самоврядування. Тому необхідно докорінно
збільшити питому вагу власних доходів місцевих бюджетів у структурі
бюджетних доходів.

Для зміцнення фінансової спроможності місцевого самоврядування доцільним
є запровадження податку на майно (на будівлі та споруди). На жаль, на
протязі останніх років такі пропозиції так і не було реалізовано.
Прийняття такого податку дасть можливість помітно збільшити обсяги
доходів місцевих бюджетів.

Гальмом розвитку районних та обласних бюджетів є відсутність власних
доходів у структурі їх бюджетних надходжень. Визначення та закріплення
джерел таких надходжень буде сприяти зміцненню їх фінансової
спроможності.

Застосування формульного підходу до розрахунку міжбюджетних трансфертів
має позитивні сторони. Разом з тим, такий порядок далеко не завжди
стимулює зацікавленість місцевої влади до нарощування доходного
потенціалу. Тому доцільно внести зміни до проведення такого
перерозподілу. Зокрема, переглянути підходи до визначення обсягів
доходів, що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів.
Пов’язати їх з використанням таких коштів.

У разі спрямування на створення нових робочих місць, на інвестиції
тощо, частину податків, що надходять до місцевих бюджетів не
враховувати при визначені трансфертів.

Недоліком існуючої системи надання міжбюджетних трансфертів є і те, що
індекси податкоспроможності не розраховуються по кожній групі
адміністративно-територіальних одиниць окремо (обласні та районі
бюджети, бюджети міст, селищ, сіл). Більш доцільним є врахування
особливостей розвитку кожної з груп.

Недостатньо виваженим є запровадження на центральному рівні податкових
пільг, що стосуються податків і зборів, які спрямовуються до місцевих
бюджетів. Такі заходи потребують застосування компенсаційних важелів з
метою підтримки фінансової спроможності громад.

Список використаної літератури

Віддати владу громадам! – Голос України, 28 квітня 2005 р., №78.

Кудряшов В.П. Вдосконалення фінансового забезпечення стратегічного
розвитку громад // Збірник матеріалів науково-практичної конференції
“Стратегія економічного та соціального розвитку громад та механізми її
реалізації”. — Херсон, ХДТУ, 2004

Молодцов О. Лобіювання інтересів місцевого самоврядування: реальна
практика та перспективи // Аспекти самоврядування.- 2001.- № 4
(12).-С.7-14.

Муніципальний рух:новий етап розвитку. К., 2002.

Початок реформуванню влади покладено. – Урядовий кур’єр від 28 квітня
2005 року, №79;

Саханенко С. Лобіювання інтересів міст: функціональні та
інституціональні чинники.//Управління сучасним містом.- 2001.- № 7-9
(3).- С.101-112.

Сундаков А. Реформи системи державного управління в Україні: на шляху
трансформації.- К., 2001.-С.7-9.

Український муніципальний рух:15 років поступу. К., 2006.

Український регіональний вісник.- 2006. — № 39.

Похожие записи