.

Прогресивні форми і методи обліково-контрольної роботи у виробництві комбікормів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2609
Скачать документ

Реферат на тему:

Прогресивні форми і методи обліково-контрольної роботи у виробництві
комбікормів

Вступ. Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні” від 16.07.99 р. № 996-??? встановлено, що кожне підприємство
самостійно визначає облікову політику й обирає форму ведення
бухгалтерського обліку як певну систему регістрів, порядку і способу
реєстрації та узагальнення інформації. Відповідно метод
внутрішньо-господарського обліку витрат виробництва, який є сукупністю
способів аналітичного документування та відображення виробничих витрат
за калькуляційними об’єктами і прийомами обчислення калькуляційних
одиниць, обирається також самостійно з урахуванням вимог національних
Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку й особливостей діяльності
та технології обробки облікових даних.

Облік витрат виробництва на комбікормових підприємствах повинен
оперативно відображати технічні та організаційні зрушення у виробництві,
їх економічну ефективність. Цим вимогам повністю відповідає нормативний
облік витрат на виробництво.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Правильність вибору і
застосування методу обліку витрат забезпечує отримання достовірної та
оперативної інформації про витрати підприємства. Вивченню і дослідженню
даного питання достатню увагу приділили як науковці, так і практики,
зокрема: І.А. Басманов [1], Е.К. Добикіна [2], Н.А. Бикадоров [3], К.
Юрченко [4].

Найпрогресивнішим в умовах ринкових відносин і конкуренції є нормативний
метод обліку витрат, за яким усі поточні витрати поділяються на витрати
за нормами. Дані про отримані відхилення дають можливість здійснювати
бухгалтерський контроль та управління за формуванням собівартості
комбікормі, а також калькулювати їх фактичну собівартість.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для обліку витрат і
калькулювання собівартості продукції використовують відповідні методи.
Під методом обліку розуміють сукупність способів і прийомів, за
допомогою яких в бухгалтерському обліку відображають витрати і процес
формування собівартості продукції. При цьому важливо забезпечити
одержання інформації про ефективність використання матеріальних,
трудових і грошових ресурсів в розрізі об’єктів і статей витрат.

Вибір методу обліку витрат обумовлюється характером, обсягом та
організацією виробництва на даному підприємстві і залежить від
технології виробництва та побудови внутрішньогосподарських економічних
відносин.

Своєчасний вплив на рівень виробничих витрат і формування собівартості
продукції можливий при такій організації обліку, за якої причини змін
собівартості, допущення перевитрат і отримання економії засобів та
коштів розкриваються не тільки шляхом наступного вивчення звітних
калькуляцій, але й щоденно в самому процесі виконання плану на підставі
первинної документації та поточних облікових записів. Таким вимогам
відповідає нормативний метод, який застосовують на більшості
підприємств комбікормової промисловості.

Основними елементами нормативного методу обліку витрат є:

1) поточний облік прямих витрат за статтями калькуляції й окремими
видами продукції за чинними нормами та відхиленнями від них;

2) оперативний облік відхилень від норм витрачання сировини, заробітної
плати та інших витрат на виготовлення комбікормів, з визначенням місця
виникнення, причин і винуватців їх виникнення;

3) систематичний облік змін норм витрат за кожним видом комбікормів,
БВД, кормосумішей, з метою контролю за рівнем витрат у порівнянні з
планом, визначення впливу зміни норм на витрати звітного періоду та
дотримання принципу єдності нормативів, необхідних для калькулювання
собівартості продукції;

4) відображення фактичних витрат на виробництво з їх деталізацією за
нормами, відхилення від норм та зміною норм.

Нормативний метод обліку витрат на виробництво не відхиляє інші методи
обліку, а лише доповнює їх своїм методом групування витрат і оперативним
поточним контролем за дотриманням норм витрат, наприклад попередільно –
нормативний. В разі ведення обліку витрат за нормами і обліку відхилень
за статтями витрат зазначається, що він з елементами нормативного методу
обліку витрат. Така організація обліку дає можливість суттєво підвищити
контрольну функцію обліку. Слід зазначити, що нормативний метод обліку
може застосуватися у двох варіантах:

? традиційний нормативний метод обліку витрат, за яким дані про
відхилення від норм документуються поза системою рахунків і
використовуються для оцінки і контролю діяльності підприємства;

? нормативний метод є частиною офіційної бухгалтерської системи
підприємства, коли облік витрат ведеться як за фактичними, так і за
нормативними показниками, облік відхилень від норм здійснюється в
системі рахунків.

Перший варіант є традиційним для вітчизняних підприємств комбікормової
промисловості, проте в сучасних умовах господарювання він має ряд
недоліків, а саме: у разі винесення обліку відхилень за межі рахунків на
необліковані відхилення припадає до 95 відсотків; аналіз собівартості
здійснюється за приблизними показниками, не підтвердженими даними
бухгалтерського обліку; в умовах комп’ютеризації обліку немає можливості
автоматично формувати зведені дані для прийняття управлінських рішень.
Крім того, за цією методикою нормативного обліку витрати понад
установлені норми включаються до витрат виробництва, що не відповідає
вимогам національних стандартів (п.11 Положення 16 “Витрати”).

На більшості підприємств, що займаються виготовленням комбікормів облік
витрат виробництва здійснюють за передільним методом із застосуванням
елементів нормативного обліку в частині витрачання сировини.

При передільному методі витрати на виробництво комбікормів враховуються
за видами виробництва і статтями витрат. Об’єктом обліку є кожен рецепт
комбікорму, БВД, премікси та кормосуміші. При цьому витрати облічують за
кожним цехом або переділом, а собівартість окремих видів продукції
вираховують за допомогою економічно обґрунтованих методів.

При передільному методі із застосуванням елементів нормативного методу
обліку витрат в частині витрат сировини слід організувати систематичне
виявлення відхилень фактичних витрат від поточних норм (від планової
собівартості), а також виявити зміну цих норм. У первинній документації
та в оперативній звітності повинно відображатися не лише фактичне
затрачання сировини, а й витрачання її за нормами (рецептурами).

Діючими називаються обумовлені технологічним процесом норми, за якими
відбувається відпуск сировини у виробництво. Відхилення від норм
вважається як економія, так і додаткове витрачання сировини (у тому
числі спричинене заміною сировини).

В обліку відображають фактичну собівартість сировини, матеріалів,
палива, енергії і тари, яку визначають кожного місяця. При цьому їхня
фактична собівартість повинна дорівнювати вартості їх придбання і сумі
витрат по доставці (включаючи націнки, що сплачуються постачальникам).

При застосуванні нормативного методу обліку сировини її фактична
собівартість повинна дорівнювати плановій собівартості її придбання,
доставки і сумі відхилень від неї. Сума відхилень від планової
собівартості (в результаті зміни якості чи заміни іншою сировиною)
підлягає щомісячному списанню на статтю “Сировина й матеріали”.

Нормою витрат сировини на підприємствах комбікормової промисловості
виступає собівартість 1 т планового набору сировини для рецепту.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Раціональне ведення
виробництва вимагає дотримання обґрунтованих норм витрат і виходу
продукції. За наявності таких норм можна успішно використовувати
нормативний метод. Він дозволяє оперативно контролювати хід виробництва
і своєчасно приймати правильні управлінські рішення. При нормативному
методі забезпечують роздільне відображення в обліку витрат за
встановленими нормами, відхилення від них і облік зміни норм. Даний
спосіб обліку ґрунтується на розподілі всіх фактичних витрат на витрати
за нормами та відхиленнями від норм, забезпечуючи оперативний вплив на
економіку всього підприємства та можливість акцентування уваги
керівників на відхиленнях від норм, які є цінною інформацією для
прийняття управлінських рішень.

На більшості підприємств комбікормової промисловості користуються
передільним методом обліку витрат із застосуванням елементів
нормативного методу обліку. Недолік даного методу полягає у неможливості
у процесі виробництва проконтролювати приховані втрати у виробництві
від браку і розкрадання матеріальних цінностей, приписки обсягу
виробництва

Відсутність нормативів витрат на одиницю продукції та галузевих
методичних рекомендацій з ведення бухгалтерського обліку та
калькулювання собівартості продукції ускладнюють ведення нормативного
обліку витрат, оскільки на підприємствах комбікормової промисловості
продовжують користуватися застарілими рекомендаціями та нормативами.
Ситуація, що склалася вимагає прийняття та затвердження нових галузевих
нормативів, які б враховували специфіку комбікормової промисловості.

Список використаної літератури

1. Басманов И.А. Теоретические основы учета и калькулирования
себестоимости промышленной продукции. Под ред. В.А. Новака. М.,
«Финансы», 1970. – 167 с.

2. Добикіна Е.К., Ровенська В.В., Рижиков В.С. Управлінський облік в
оперативній діяльності підприємства. Навчальний посібник для студентів
економічних спеціальностей. – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2005. – 272 с.

3. Быкадоров Н.А. Нормативный метод учета и калькулирования продукции.
–М., «Финансы», 1974. – 152 с.

4. Юрченко К. Методи обліку витрат на виробництво продукції // Вісник
податкової служби України. – 2002. – №37. –с. 32-38.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020