.

Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1144
Скачать документ

HYPERLINK “http://www.ukrreferat.com/” www.ukrreferat.com – лідер
серед рефератних сайтів України!

РЕФЕРАТ

на тему:

«Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові»

ПЛАН

Вступ

1. Облігації як позичковий капітал

2. Облік облігаційних позик

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Будь-яке підприємство в умовах ринкової економіки для своєї діяльності
потребує залучення фінансового капіталу, що є джерелом формування його
майна. Діяльність підприємства безпосередньо залежить від обсягу і
структури його фінансового капіталу.

Джерелами формування капіталу можуть бути як власні фінансові ресурси,
так і позикові. Для більшості підприємств основною частиною і базою
усього фінансового капіталу є власний капітал, але діяльність
підприємства в системі ринкової економіки неможлива без періодичного
використання різноманітних форм залучення позикових коштів. Позикові
кошти займають досить вагоме місце в структурі капіталу підприємства.

Оптимальна структура загального капіталу є передумовою ефективності його
використання. Використання позикових коштів дає можливість приросту
рентабельності власного капіталу, але негативно впливає на фінансову
стійкість підприємства.

Отже, використання позикових коштів є важливим питанням для кожного
підприємства і потребує виваженого підходу до визначення потреби в них,
вибору їх джерел та обсягів залучення.

Залежно від типу фінансових відносин, які виникають між капіталодавцями
і підприємством-об’єктом фінансування, вони можуть стати співвласниками
або кредиторами суб’єкта господарювання. Якщо між капіталодавцем і
підприємством виникають відносини позички, то це означає, що
фінансування відбувається за рахунок позичкового капіталу:
капіталодавець набуває статусу кредитора.

Позичковий капітал характеризує частину активів підприєства, що
профінансована його кредиторами всіх видів.

Позичковий фінансовий капітал підприємств може утворюватись за рахунок
двох основних груп джерел позикових коштів.

Перша група – зовнішні джерела позикових коштів. Ця група джерел
складається з двох підгруп – зовнішні довгострокові й зовнішні
короткострокові джерела позикового фінансового капіталу.

Для формування довгострокового позикового фінансового капіталу
використовують зовнішні довгострокові фінансові ресурси і, у першу
чергу, довгострокові облігаційні позики, довгострокові банківські
кредити і фінансовий лізинг. У світовій практиці активно
використовується й довгостроковий податковий кредит і податкові пільги.

Зовнішні короткострокові позикові фінансові ресурси використовуються при
формуванні короткострокового позикового фінансового капіталу, для чого
придатні насамперед короткострокові банківські кредити і товарний
(комерційний) кредит.

Друга група – внутрішні джерела позикових коштів, до яких входять
позикові фінансові ресурси, що утворюються за рахунок відстрочених і
прострочених зовнішніх довгострокових і короткострокових зобов’язань.
При нормальній ринковій економіці обсяг таких позикових ресурсів не
досить значний. Однак у перехідний період ці позикові кошти
використовуються досить активно для формування довгострокового і
короткострокового фінансового капіталу.

Розглянемо особливості обліку позичкового капіталу та його елементів.

1. Облігації як позичковий капітал

Якщо підприємству – акціонерному товариству чи ТзОВ – потрібні гроші,
зовсім не обов’язково йти до банку по кредит. Можна обійтися власними
силами: випустити облігації. А якщо ж підприємство, навпаки, не знає,
куди подіти вільні кошти, – облігації можна купити й отримувати
відсотки.

Про види облігацій та їх бухгалтерський облік читайте в статті, яка є
розділом з книги Римми Грачової “Енциклопедія бухгалтерського обліку”.

Позиковий капітал складається з фінансових кредитів (позик) і
облігаційних позик.

Що стосується авансів, отриманих від покупців (замовників) і поточної
кредиторської заборгованості у вигляді відстрочок платежів, наданих
постачальниками і підрядниками, векселів виданих тощо, такі статті, як і
статті заборгованості за виплатами заробітної плати, не можна
кваліфікувати як позиковий капітал. Поточні зобов’язання переважно
становлять пасивний еквівалент коштів в обороті, тобто розглядаються як
загальноекономічна, а не як фінансова категорія.

Біль детальніше розглянемо облік облігаційних позик.

Облігації – вигляд емісійних боргових паперів, що випускаються з метою
отримання (поповнення) позикового капіталу і за якими їх емітент
зобов’язується виплатити держателям фіксовану суму в певний момент у
майбутньому, або виплачувати дохід, розмір якого встановлений наперед у
формі певного відсотка до номінальної вартості облігацій (на відміну від
акції, величина доходу (дивіденду) за якою залежить від прибутковості
підприємства).

Облігації є таких видів:

– державні й приватні;

– іменні та на пред’явника;

– процентні й безпроцентні (цільові);

– вільно обігові та з обмеженим колом обігу (облігації державної
валютної позики, деякі приватні облігації).

Приватні облігації випускаються комерційними банками, акціонерними
товариствами й товариствами з обмеженою відповідальністю на суму, що не
перевищує розміру статутного капіталу або величини забезпечення, наданої
третіми особами. За певних умов можливий також випуск облігацій без
забезпечення.

Емітентом державних облігацій виступає Міністерство фінансів України, а
гарантом – Національний банк України.

Облігації внутрішніх і місцевих позик випускаються на пред’явника.

Довгострокові облігації, як і короткострокові, залежно від обставин, що
склалися на ринку цінних паперів, можуть продаватися емітентами або з
премією (тобто за цінами, що перевищують номінал), або з дисконтом
(тобто за цінами нижчими від номіналу). В обох випадках до моменту
погашення (викупу) облігацій емітентом оцінка, за якою ці ЦП облікуються
у держателя на відповідних рахунках (143 або 352), повинна відповідати
їх номінальній вартості. З іншого боку, на балансі емітента зобов’язання
за випущеними облігаціями в момент їх погашення повинні також
дорівнювати номінальній вартості таких облігацій. Це досягається шляхом
амортизації премії або дисконту, залежно від того, на яких умовах
облігації були продані.

Іменні облігації підлягають реєстрації. Їх власникам видається
сертифікат, що свідчить про право особи на володіння зазначеними в ньому
борговими зобов’язаннями.

Облігації на пред’явника спеціально не реєструються, відсотки за ними
отримують за купонним аркушем, від якого відрізається відповідний купон.

За процентними облігаціями виплачується дохід у формі відсотків.
Облігації продаються і купуються на біржі за курсом, що залежить від
доходу, який вони приносять, рівня позикового відсотка, попиту й
пропозиції.

Власник безпроцентних (цільових) облігацій має право на придбання
відповідних товарів і послуг. Обов’язковим реквізитом таких облігацій є
найменування товару, під який вони випускаються.

“Якщо ціна товару до моменту його одержання перевищуватиме вартість
облігації, то власник одержує товар за ціною, вказаною на облігації, а
при одержанні більш дешевого товару він одержує різницю між вартістю
облігації та ціною товару” – таким чином забезпечується погашення
номіналу цільових облігацій і виплачується непрямий відсоток. Ці
облігації безпроцентними тільки називаються. А цінова різниця
відображається в обліку емітента таких облігацій подібно, як
відображається дисконт, премія і амортизація цих різниць при обліку
процентних (нетоварних) облігацій.

2. Облік облігаційних позик

Облік облігацій ведеться на рахунках: “Довгострокові фінансові
вкладення”, субрахунок “Облігації”, і “Короткострокові фінансові
вкладення”, субрахунок “Облігації”. На рахунок довгострокових фінансових
вкладень відносять вартість облігацій, придбаних на термін понад один
рік, на рахунок короткострокових фінансових вкладень – на термін менше
одного року.

Конвертовані облігації – облігації, які випускаються з правом конверсії
через певний термін за наперед встановленою ціною у звичайні або
привілейовані акції.

Приклад 1. Отримання і погашення позики шляхом випуску облігацій з
премією

Умова

Товариство з обмеженою відповідальністю для залучення позикового
капіталу випустило облігації номіналом 100 грн в кількості 1000 штук з
терміном погашення три роки.

Відсотки за випущеними облігаціями нараховуються й виплачуються в
розмірі 10% річних після закінчення звітного періоду (року).

Облігації продані за ціною 105 грн за штуку.

Записи, які виконуються в бухгалтерському обліку емітента, показані в
таблиці 1.

Таблиця 1

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума

Основні господарські операції Операції розрахунків за податками

Д-т К-т Д-т К-т

1. Отримані гроші від продажу облігацій 311 521     105000

2. Відображена премія за проданими облігаціями (різниця між продажною
ціною і номіналом) 521 522     5000

3. Нараховані відсотки до виплати держателям облігацій по завершенні
кожного року (протягом трьох років) 952 684     30000

????-

»

4. Виплачені проценти держателям (щороку, встановленими частками) 684
311     30000

(по 10000 щороку)

5. У тому числі:

– за рахунок премії;

– за рахунок результатів тієї діяльності, з якою був пов’язаний випуск
цих облігацій 522

79 952

952     5000

25000

6. Погашення облігацій 521 311     100000

Приклад 2. Отримання і погашення позики шляхом випуску облігацій з
дисконтом

Умова

Товариство з обмеженою відповідальністю для залучення позикового
капіталу випустило облігації номіналом 100 грн в кількості 1000 штук з
терміном погашення три роки.

Відсотки за випущеними облігаціями нараховуються і виплачуються в
розмірі 10% річних після закінчення звітного періоду (року).

Облігації продані за ціною 95 грн за штуку.

Записи, які виконуються в бухгалтерському обліку емітента, показані в
таблиці 2.

Таблиця 2

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума

Основні господарські операції Операції розрахунків за податками

Д-т К-т Д-т К-т

1. Отримані гроші від продажу облігацій 311 521     95000

2. Відображений дисконт за проданими облігаціях (різниця між номіналом
і продажною ціною) 523 521     5000

3. Нараховані відсотки до виплати держателям облігацій по завершенні
кожного року (протягом трьох років) 952 684     30000

(по 10000 щороку)

4. Виплачені проценти держателям (щороку, встановленими частками) 684
311     30000

5. Нарахована амортизація дисконту (це нарахування щороку, протягом
трьох років, збільшує витрати на оплату процентів) 952 523     5000

6. Витрати на оплату відсотків, до складу яких щороку входить і
амортизована частка дисконту, переносяться на зменшення фінансових
результатів діяльності, з якою був пов’язаний випуск цих облігацій 79
952     35000

7. Погашення облігацій 521 311     100000

Схеми проведень з прикладами розрахунку: ефективної ставки відсотка,
амортизації премії, амортизації дисконту

Приклад 3. Облік купонних облігацій з дисконтом

Умова

Емітент розмістив купонні облігації номінальною вартістю 20000 грн
терміном обігу 4 роки.

Держателям ці облігації були продані, й загальна сума виручки становила
19200 грн (сума дисконту – 800 грн).

Фіксована ставка відсотка за облігаціями встановлена в розмірі 10%
річних зі щорічною виплатою.

Таким чином, номінальна вартість процентних виплат – 2000 грн (20000 х
10%) за рік.

Ефективна ставка – 11,3%. Розрахунок ефективної ставки згідно з П(С)БО
12:

% = (20 000 х 10%) + (800 : 4) = 11,3

(20 000 + 19200) : 2

Облік у емітента показано у таблицях 3, 4, облік у держателя – у
таблиці 5.

Таблиця 3

Облік у емітента. Розрахунок амортизації дисконту

Дата Номінальна сума відсотка, грн Сума відсотків за ефективною
ставкою, грн Сума амортизації дисконту, грн (гр. 3 – гр. 2)
Амортизована собівартість інвестиції, грн

1 2 3 4 5

10.01.2001 р. – – – 19200

31.12.2001 р. 2000 2170 170 19370

31.12.2002 р. 2000 2188 188 19558

31.12.2003 р. 2000 2209 209 19767

31.12.3004 р. 2000 2233 233 20000

Разом 8000 – 800 –

Таблиця 4

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума

Основні господарські операції Операції розрахунків за податками

Д-т К-т Д-т К-т

1. Отримані гроші від продажу облігацій 311 521     19200

2. Відображений дисконт за проданими облігаціями 523 521     800

3. Нараховані відсотки протягом чотирьох років:

31.12.2001 р.

31.12.2002 р.

31.12.2003 р.

31.12.2004 р. 952

952

952

952 684

684

684

684     2000

2000

2000

2000

4. Виплачені проценти держателям (щороку, встановленими частками) 684
311     8000

5. Амортизація дисконту протягом 4-х років 952 523     800

6. Витрати на оплату відсотків зараховуються на зменшення фінансових
результатів діяльності, з якою пов’язаний випуск облігацій 79 952    
8800

7. Погашення облігацій в кінці 4-го року 521 311     20 000

Таблиця 5

Облік у держателя

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума

Основні господарські операції Операції розрахунків за податками

Д-т К-т Д-т К-т

1. Купівля облігацій 142, 143 311     19200

2. Нараховані відсотки за періоди:

31.12.2001 р.

31.12.2002 р.

31.12.2003 р.

31.12.2004 р. 373

373

373

373 732

732

732

732     2000

2000

2000

2000

3. Отримання щорічних відсотків 311 373     8000

4. Амортизація дисконту (за періодами: 170 + 178 + 209 + 233) 142, 143
733     800

5. Погашено облігації наприкінці четвертого року їх обігу 311 142,
143     20000

Приклад 4. Облік купонних облігацій з премією

Умова

Емітент розмістив купонні облігації номінальною вартістю 20000 грн
терміном на чотири роки.

Виручка від продажу облігацій становила 20800 грн (у т. ч. премія 800
грн).

Фіксована ставка відсотка встановлена в розмірі 10% річних. Зі щорічною
виплатою.

Таким чином, номінальна вартість процентних виплат – 2000 грн (20000 х
10%) за рік.

Ефективна ставка – 8,8%. Розрахунок ефективної ставки згідно з П(С)БО
12:

% = (2000 – 800 : 4) = 8,8

(20 000 + 20 800) : 2

Облік у емітента наведено у таблицях 6, 7.

Таблиця 6

Розрахунок амортизації премії і амортизаційної собівартості облігацій

Дата Номінальна вартість відсотка, грн Сума відсотків за ефективною
ставкою, грн Сума амортизації дисконту, грн (гр. 3 – гр. 2)
Амортизована собівартість інвестиції, грн

1 2 3 4 5

10.01.2001 р. – – – 20800

31.12.2001 р. 2000 1830,4 169,6 20630,40

31.12.2002 р. 2000 1815,47 184,53 20445,87

31.12.2003 р. 2000 1799,24 200,76 20245,11

31.12.3004 р. 2000 1754,89 245,11 20000

  – – 800 –

Таблиця 7

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума

Основні господарські операції Операції розрахунків за податками

Д-т К-т Д-т К-т

1. Отримані гроші від продажу облігацій 311 521     20800

2. Відображена премія за проданими облігаціями 521 522     800

3. Нарахування відсотків за чотири роки:

31.12.2001 р.

31.12.2002 р.

31.12.2003 р.

31.12.2004 р. 952

952

952

952 684

684

684

684     2000

2000

2000

2000

4. Виплачені проценти держателям (щороку, встановленими частками) 684
311     8000

  У тому числі:

– за рахунок премії;

– за рахунок результатів тієї діяльності, з якою був пов’язаний випуск
цих облігацій 522

79 952

952     800

7200

5. Погашення облігацій наприкінці четвертого року їх обігу 521 311  
  20000

Висновок

Отже, використання позикових коштів є важливим питанням для кожного
підприємства і потребує виваженого підходу до визначення потреби в них,
вибору їх джерел та обсягів залучення.

Позичковий фінансовий капітал підприємств може утворюватись за рахунок
двох основних груп джерел позикових коштів.

Перша група – зовнішні джерела позикових коштів. Ця група джерел
складається з двох підгруп – зовнішні довгострокові й зовнішні
короткострокові джерела позикового фінансового капіталу.

Друга група – внутрішні джерела позикових коштів, до яких входять
позикові фінансові ресурси, що утворюються за рахунок відстрочених і
прострочених зовнішніх довгострокових і короткострокових зобов’язань.

Облік облігацій ведеться на рахунках: “Довгострокові фінансові
вкладення”, субрахунок “Облігації”, і “Короткострокові фінансові
вкладення”, субрахунок “Облігації”. На рахунок довгострокових фінансових
вкладень відносять вартість облігацій, придбаних на термін понад один
рік, на рахунок короткострокових фінансових вкладень – на термін менше
одного року.

Список використаної літератури

Аранчій В.І., Чумак В.Д., Смолянська О.Ю., Черненко Л.В.. Фінансова
діяльність підприємств: Навч.посіб. – К.: Професіонал, 2004. – 240с.

Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця.
– Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.

Джеймс Ван Хорн. Основы управления финансами. – М.: Финансы и
статистика, 1996.

Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18 липня 1991р.

Мороз А.М., Савлук М.І., Пуховкіна М.Ф. та ін. Банківські операції:
Підручник. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: Підручник. 3-тє вид., перероб. та
доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 460 с.

Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – 3-тє видання. – К.: КНЕУ,
2000. – 578 с.

Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання:
Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.

Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К.: Знання, 2004.
— 447 с.

Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч.посіб. – К.:Знання-Прес, 2002. –
535 с.

PAGE

PAGE 15

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020