.

Порядок проведення сертифікації продукції відповідно до стандарту ДСТУ 3413-96. Система сертифікації УкрСЕПРО (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
8 11717
Скачать документ

Реферат на тему:

“Порядок проведення сертифікації продукції відповідно до стандарту ДСТУ
3413-96. Система сертифікації УкрСЕПРО”

УкрСЕПРО – діюча система сертифікації відповідності в Україні. УкрСЕПРО
дуже важливий для Російських компаній та компаній-експортерів в Україну.
УкрСЕПРО аналогічний ISO 9000 серії сертифікатів для західних компаній.
Він є затвердженим індикатором якості для України.

УкрСЕПРО Сертифікація має на увазі не тільки високий рівень менеджменту
в компанії, але й певні стандарти якості продукції. Іншими словами, для
отримання сертифіката необхідні тести на зразках продукції. Ці тести
робляться в спеціальних лабораторіях ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТу (Українська
Державна організація по стандартизації, метрології та сертифікації). У
відповідності з результатами цих тестів і видається сертифікат.

ДСТУ 3413-96 – даний стандарт встановлює загальні вимоги щодо порядку
проведення сертифікації продукції, процесів та послуг в Системі
сертифікації УкрСЕПРО.

Порядок проведення сертифікації конкретної продукції встановлюється
органом з сертифікації продукції з урахуванням вимог цього стандарту та
особливостей виробництва, випробувань та постачання конкретної
продукції.

Стандарт враховує положення настанов 180 27, 130/ІЕС 7, 28, 60.

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2296—93 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні
вимоги та правила застосування

ДСТУ 2462—94 Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення ДСТУ
3230—95 Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення
ДСТУ 3278—95 Система розроблення та поставлення продукції на
виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3414—96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва.
Порядок проведення

ДСТУ 3415—96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр Системи

ДСТУ 3417—96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання
результатів сертифікації продукції, що імпортується

ДСТУ 3419—96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості.
Порядок проведення

ДСТУ 3498—96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та
опис ДСТУ 3957—2000 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження
виробництва під час проведення сертифікації продукції

ДСТУ 130 9002—95 Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі
виробництва, Монтажу та обслуговування

Настанова І80/ІЕС 7:1994 Настанови щодо розроблення стандартів,
придатних для оцінювання відповідності.

Сертифікацію продукції в Системі проводять виключно органи з
сертифікації, а в разі їх відсутності — організації, що виконують
функції органів з сертифікації продукції за дорученням Держстандарту
України.

Порядок проведення сертифікації продукції в загальному випадку містить:

— подання та розгляд заявки на сертифікацію продукції;

— аналіз наданої документації;

—прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми (моделі)
сертифікації;

— обстеження виробництва;

—атестацію виробництва продукції, що сертифікується, або сертифікацію
системи якості, якщо це передбачено схемою сертифікації;

— відбирання, ідентифікацію зразків продукції та їх випробування;

—аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі
сертифіката відповідності;

— видачу сертифіката відповідності, укладання ліцензійної угоди та
занесення сертифі-кованої продукції до Реєстру Системи;

—визнання сертифіката відповідності, що виданий закордонним органом;

—технічний нагляд за сертифікованою продукцією;

інформацію про результати робіт з сертифікації.

Схеми (моделі), що використовуються під час обов’язкової сертифікації
продукції, визначає орган з сертифікації.

При цьому враховуються особливості виробництва, випробувань, поставки і
використання конкретної продукції, можливі витрати заявника. Схеми мають
бути зазначені у документі, який встановлює порядок проведення
сертифікації конкретної продукції.

Схему добровільної сертифікації визначає заявник за погодженням з
органом з сертифікації.

Під час вибору схеми (моделі) сертифікації продукції в Системі органу з
сертифікації рекомендується керуватися такими правилами:

1) сертифікат на одиничний виріб видається на підставі позитивних
результатів випробувань цього виробу, що проведені у випробувальній
лабораторії (центрі), яка акредитована в Системі;

2) сертифікат на партію продукції (виробів) видається на підставі
позитивних результатів випробувань в акредитованій в Системі
випробувальній лабораторії (центрі) зразків продукції (виробів), що
відібрані від партії в порядку та в кількості, що визначені органом з
сертифікації;

3) сертифікат відповідності на продукцію, що виготовляється серійно
протягом терміну дії сертифіката, та ліцензійна угода на право його
застосування та маркування продукції знаком відповідності надаються
органом з сертифікації на підставі позитивних результатів
сертифікаційних випробувань в акредитованій у Системі лабораторії
зразків продукції, відібраних у порядку та в кількості, встановлених
органом з сертифікації, та проведення залежно від обраної схеми:

— аналізу наданої заявником документації та подальшого технічного
нагляду в період дії сертифіката відповідності шляхом проведення
періодично контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з
виробництва або у постачальника, з торгівлі у порядку, в терміни та в
кількості, встановлених у програмі технічного нагляду і проведення
перевірки виробництва (за необхідності);

— обстеження виробництва згідно з вимогами ДСТУ 3957 та подальшого
технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції в період дії
сертифіката відповідності, проведення контрольних випробувань зразків
продукції, що відбираються з виробництва або у постачальника, з торгівлі
у порядку, в терміни та в кількості, встановлених у програмі технічного
нагляду;

— атестації виробництва та подальшого технічного нагляду за виробництвом
сертифікованої продукції в період дії сертифіката, проведення
контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва
або у постачальника, з торгівлі у порядку, в терміни та в кількості,
встановлених у програмі технічного нагляду;

— сертифікації (оцінки) системи якості підприємства-виробника продукції,
яка сертифікується, подальшого технічного нагляду за системою якості та
проведення контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з
виробництва або у постачальника, з торгівлі у порядку, в терміни та в
кількості, встановлених у програмі технічного нагляду.

Орган з сертифікації продукції може застосовувати й інші правила щодо
вибору схеми (моделі) сертифікації залежно від специфіки продукції та
особливостей її виробництва.

Під час сертифікації перевіряються характеристики (показники) продукції
і застосовуються методи випробувань, які дозволяють:

— провести ідентифікацію продукції, в тому числі перевірити належність
до класифікаційної групи, відповідність технічної документації,
походження, приналежність до даної партії та ін.;

—повно і вірогідно підтвердити відповідність продукції заданим вимогам.

У нормативних документах на продукцію, які застосовуються під час
обов’язкової сертифікації, повинні ясно та однозначно наводитись
технічні вимоги, що підтверджуються сертифікацією. Норми та дозволені
відхилення слід задавати таким чином, щоб забезпечувалась можливість їх
вимірювання з заданою або відомою точністю під час випробувань.

Вступна частина нормативного документа або розділ “Галузь використання”
мають містити вказівку щодо можливості використання документа для
сертифікації (наприклад, “стандарт придатний для обов’язкової
сертифікації”).

У нормативних документах на продукцію, які застосовуються під час
обов’язкової сертифікації, в спеціальному розділі або через посилання на
інший нормативний документ повинні встановлюватись методи, умови, обсяг
і порядок випробувань для підтверджені-відповідності до технічних вимог.
Слід встановлювати вимоги щодо показників точності вимірювань та
випробувань, що забезпечують зіставлення результатів, які отримані
різними випробувальними лабораторіями. Якщо послідовність проведення
випробувань впливає на результати випробувань, вона має бути наведена.

Нормативні документи на методи випробувань є обов’язковими, якщо в
нормативна документах на продукцію в частині перевірки обов’язкових
вимог наведені посилання на нормативні документи.

Вимоги щодо маркування, які встановлені нормативними документами,
повинні забезпечувати однозначну ідентифікацію продукції, а також
містити вказівки про спосіб нанесення знака відповідності.

Органи з сертифікації продукції не пізніше, як за шість місяців,
сповіщають підприємств яким ними надано право застосування сертифіката
відповідності, про заплановані зміни в стандартах, що розповсюджуються
на сертифіковану продукцію.

Для проведення сертифікації продукції в Системі заявник подає до
акредитованої органу з сертифікації продукції заявку.

Інформація про акредитовані в Системі органи з сертифікації продукції
міститься в дові, кових матеріалах, що складаються за даними Реєстру
Системи та видаються Держстандарте України.

Заявки на сертифікацію продукції іноземного виробництва за схемами з
обстеже ням, атестацією виробництв або сертифікацією систем якості
подаються за встановлені порядком.

У разі відсутності на час подання заявки акредитованого в Системі органу
з серт фікації продукції заявка подається до Держстандарту України, який
розглядає її і не пізнії одного місяця від дня подання сповіщає заявника
про своє рішення , що оформлюєть згідно з додатком В. Копія рішення
направляється організації, що визначена Держстанда том для проведення
робіт з сертифікації.

Якщо є декілька акредитованих органів з сертифікації конкретного виду
продукі заявник має право подати заявку до будь-якого з них.

Орган з сертифікації розглядає заявку і не пізніше одного місяця після
її подан сповіщає заявника про своє рішення, яке повинно вміщати основні
умови сертифікації.

Копії рішення направляються:

—до органу з сертифікації систем якості (в разі необхідності);

—до випробувальної лабораторії, що буде проводити випробування;

—до органу, що здійснюватиме технічний нагляд (за необхідності);

—до територіального центру стандартизації, метрології та сертифікації за
місцем розшування заявника.

Обстеження виробництва проводиться з метою встановлення відповідності
фактичного стану виробництва вимогам документації, підтвердження
можливості підприємства виготовлювати продукцію відповідно до вимог
чинних нормативних документів, видачі рекомендацій щодо періодичності та
форм проведення технічного нагляду за виробництвом сертифікованої
продукції.

За результатами обстеження оформлюється акт обстеження, який повинен
містити обгрунтовані висновки і, за необхідності, рекомендації щодо
усунення виявлених недоліків. Акт підписується членами комісії і
затверджується керівником органу з сертифікації.

Атестація виробництва проводиться з метою оцінки технічних можливостей
підприємства-виробника забезпечити стабільний випуск продукції, що
відповідає вимогам нормативних документів, та видачі рекомендацій щодо
періодичності випробувань, кількості зразків (проб), що випробовуються
під час сертифікації, способів та правил їх відбирання.

Атестація виробництва проводиться органом з сертифікації продукції і
виконується за ініціативою заявника або за рішенням органу з
сертифікації продукції. Порядок проведення цих робіт встановлено в ДСТУ
3414.

Сертифікація системи якості щодо виробництва продукції, яка
сертифікується, проводиться з метою забезпечення впевненості органу з
сертифікації продукції в тому, що продукція, яка випускається
підприємством, відповідає обов’язковим вимогам нормативних документів,
всі технічні, адміністративні та людські чинники, що впливають на якість
продукції, знаходяться під контролем, продукція незадовільної якості
своєчасно виявляється, а підприємство вживає заходів щодо запобігання
виготовлення такої продукції на постійній основі.

Сертифікація систем якості проводиться органами, що акредитовані в
Системі на право проведення цих робіт, та виконується за ініціативою
заявника або за рішенням органу з сертифікації продукції. Порядок
проведення цих робіт встановлено в ДСТУ 3419.

Використана література

Закон України “Про стандартизацію”.

Калита П.Я. Системы качества и международные стандарты ИСО серии 9000. –
К.: Украинская ассоциация качества, 1996. – 181 с.

Окрепилов В.В. Всеобщее управление качеством: Учебник. – СПб., 1996. –
Ч.1.

Кириченко Л.С., Чернухіна Н.М. Сертифікація та якість продукції в
сучасних умовах господарювання: Навчальний посібник. – Львів; К., 1995.

Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якісю і сертифікації:
Підручник. – К., 1997. – 152 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020