.

Основні напрямки державної політики та перспективи удосконалення в галузі управління бібліотечної справи

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1007
Скачать документ

HYPERLINK “http://www.ukrreferat.com/” www.ukrreferat.com – лідер
серед рефератних сайтів України!

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Тема 13. Основні напрямки державної політики та перспективи
удосконалення в галузі управління бібліотечної справи

ПЛАН

Вступ………………………………………………………………………….. 3

1. Основні напрямки державної політики в галузі бібліотечної справи…. 4

2. Заходи для удосконалення в галузі управління бібліотечної справи …. 6

Висновки……………………………………………………………………… 9

Список використаної літератури……………………………………………. 10

Вступ

Бібліотеки України як і бібліотеки інших країн світу є основними
накопичувачами, зберігачами і розповсюджувачами знань, що зафіксовані у
друкованих джерелах та на інших носіях інформації. Але найважливішим
завданням бібліотек, згідно із Законом України “Про бібліотеки і
бібліотечну справу”, є “… реалізація прав громадян на бібліотечне
обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та
культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в
тимчасове користування бібліотеками” [8, с.4]. Для забезпечення
виконання цього важливого завдання бібліотеки повинні постійно
вдосконалюватись. Адже сучасний етап розвитку бібліотек характеризується
зміною основних пріоритетів їх діяльності. До традиційних завдань
збереження і примноження фондів додаються функції інформаційних центрів
[4]. Здійснюється перехід на нові форми і методи роботи, а це потребує
суттєвого перегляду напрямів розвитку бібліотечної справи взагалі.

У науковій літературі щодо проблем розвитку бібліотечної справи в
Україні вже є чимало публікацій у фахових виданнях таких учених, як
О.Василенко, О. Онищенко, Л. Ткачук, Т. Ярошенко та ін. Існують також
публікації, де дослідники вивчають управлінський аспект реформування та
розвитку бібліотечної справи [2; с.8-10]. Але поряд цим з дослідження
напрямів державної політики розвитку бібліотечної справи майже відсутні.

Метою роботи є дослідження актуальних напрямів державної політики та
перспективи удосконалення в галузі управління бібліотечної справи.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
вивчити актуальні проблеми розвитку бібліотечної справи; запропонувати
шляхи вирішення цих проблем.

1. Основні напрямки державної політики в галузі бібліотечної справи

Аналіз проблем розвитку бібліотечної справи України в контексті
загальносвітових закономірностей розвитку цієї галузі й реформ, які
проводяться у країні, дозволяє сформулювати основні напрямки державної
політики в галузі бібліотечної справи, а саме:

1. Удосконалення нормативно-правової бази бібліотечної діяльності з
метою забезпечення соціальних гарантій населення на
інформаційно-бібліотечне обслуговування, гарантій розвитку бібліотек з
урахуванням сучасних вимог і взаємозв’язку з правовою сферою суміжних
галузей.

Механізм правового регулювання, який включає норми права,
правовідносини, акти реалізації прав і акти їх застосування, повинен
забезпечувати стабільне функціонування і розвиток бібліотеки. Адже норми
права або система юридичних норм, що втілена в законах і підзаконних
актах, – базова правова основа регулювання діяльності бібліотеки.
Головною складовою механізму правового регулювання і головним каналом
реалізації права бібліотеки є правовідносини. Забезпечені нормами права,
правовідносини визначають діяльність бібліотеки як суб’єкта права з
іншими суб’єктами права і конкретизуються в їх безпосередніх
взаємозв’язках. Правовідносини в системі “держава – бібліотека –
користувач” виникають, втілюються, реалізуються відповідно до існуючих
норм права та одержують своє відображення в конкретних напрямах
бібліотечної діяльності [7].

2. Розвиток електронних ресурсів бібліотек і їх інтеграція з метою
підвищення якості інформаційного й бібліотечного обслуговування
населення на основі впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій, у тому числі корпоративних [5].

3. Забезпечення збереженості бібліотечних фондів як частини культурної
спадщини й інформаційного ресурсу.

4. Організація забезпечення доступу населення до соціально значимої
інформації, особливо в малих містах і сільській місцевості, подолання
інформаційної нерівності громадян.

5. Сприяння розвитку місцевого самоврядування має бути одним із головних
пріоритетів у діяльності бібліотек [3]. Адже роль і місце сучасної
бібліотеки в регіонах багато в чому визначається успіхом взаємодії
бібліотеки з громадою та владою. Саме бібліотека, добре знаючи потреби
своїх користувачів, повинна донести цю інформацію до представників
органів влади, які відповідають за діяльність бібліотек у регіоні. З
іншого боку, від розуміння проблем діяльності бібліотек представниками
влади багато в чому залежить успіх цієї діяльності. Це підтверджують і
проведені обласними бібліотеками загальнодержавне дослідження “Публічні
бібліотеки України в контексті соціокультурного простору регіону”: як і
бібліотечні фахівці представники органів влади вважають, що вирішальне
значення для розвитку бібліотек має державна політика в галузі культури
та розміри фінансування. Також майже половина працівників владних
структур вважає, що сьогодні є необхідність її реформування [6].

6. Сприяння розвитку інфраструктури бібліотечної справи, перехід на
корпоративні технології. Підтримка й розвиток професійних комунікацій,
газет, журналів, розширення партнерства, соціальної участі,
удосконалення моделей і технологій управління всією галуззю й окремими
бібліотеками, у тому числі на основі менеджменту якості, інших форм і
способів професійної діяльності.

7. Сьогодні вимоги суспільства до бібліотечних працівників обумовлюють
необхідність освоєння нових знань, систематичного підвищення ділової
кваліфікації та творчої ініціативи. Тому важливим напрямом державної
політики в галузі бібліотечної справи є підготовка, перепідготовка та
підвищення кваліфікації бібліотечних працівників у сучасній
соціально-комунікативній ситуації, для вирішення якої необхідне сприяння
з боку держави.

8. Посилення присутності бібліотек України у світовому інформаційному
просторі.

9. Створення умов для зміцнення й розвитку матеріально-технічної бази
бібліотек і бібліотечної справи.

2. Заходи для удосконалення в галузі управління бібліотечної справи

Серед багатьох проблем, які існують в бібліотечній справі, актуальною є
проблема недосконалості нормативно-законодавчої бази. Будь-яка
діяльність в інформаційному середовищі регулюється рядом законів та
підзаконних нормативно-правових актів. На роботу бібліотек в Україні
впливають щонайменше 260 законодавчо-нормативних документів, які
ухвалені різними законодавчими інституціями.

Перед бібліотеками України, як і перед бібліотеками всього світу, стоїть
ряд проблем, які вимагають обов`язкового нормативно-правового
забезпечення. Це стосується, в першу чергу, питань комплектування
наукових фондів, поповнення документальних фондів публікаціями на
електронних носіях, авторського права на інформацію, що міститься на
електронних носіях, удосконалення законодавства про обов`язковий
примірник документів, оцифрування матеріалів із власних фондів
бібліотек, збереження національного культурного надбання.

З метою вдосконалення нормативно-правової бази щодо бібліотечної справи
необхідно здійснити такі заходи:

– розробити й затвердити “Положення про бібліотечний фонд України”;

b

®

dha$gd*cV

існуючі професійні стандарти і розробити нові, спрямованні на
підвищення якості діяльності й послуг бібліотек (у тому числі на базі
стандартів серії 180 9000); гармонізувати вітчизняні і закордонні
стандарти, міжнародну й вітчизняну статистику;

– здійснити моніторинг і постійно вдосконалювати нормативно-правову базу
за пріоритетними напрямками державної бібліотечної політики.

Для розвитку електронних ресурсів бібліотек необхідно здійснити такі
заходи:

– створити зведений електронний каталог бібліотек України;

– створити Національну електронну бібліотеку й інші електронні
бібліотеки. Формувати якісний україномовний сегмент Інтернету на основі
оцифрування бібліотечних фондів;

– упровадити корпоративні та інші автоматизовані системи і технології
бібліотек, що забезпечують формування, зберігання й облік бібліотечних
фондів, обслуговування користувачів як у стаціонарному режимі, так і у
віддаленому доступі з метою подолання цифрової нерівності громадян у
доступі до інформації. Розвивати й підтримувати лінгвістичне
забезпечення інформаційно-бібліотечних технологій (форматів, правил
каталогізації, класифікацій, авторитетних даних);

– розвивати можливість доступу українських бібліотек до закордонних і
національних інформаційних ресурсів, підтримувати взаємний інформаційний
обмін між бібліотеками України й закордонними країнами.

Пріоритетним у напрямку забезпечення доступу населення до соціально
значимої інформації, особливо в малих містах і сільській місцевості,
подолання інформаційної нерівності громадян повинно бути створення на
основі бібліотек мереж і мережної взаємодії центрів правової, ділової,
екологічної, муніципальної, споживчої й іншої соціально значущої
інформації на базі загальнодоступних бібліотек.

Сучасний стан і перспективи подальшого розвитку бібліотек значною мірою
залежать від того, як держава і органи місцевої влади відносяться до
питань керівництва підпорядкованими закладами, забезпечення їх
життєдіяльності, яким чином здійснюється державна і регіональна політика
щодо бібліотечної сфери.

З метою розвитку даного напряму в бібліотеках необхідно популяризувати
ідеї та завдання органів місцевого самоврядування серед громади, зокрема
інформувати про завдання, про роль населення у створенні громадського
контролю за діяльністю органів влади. Для цього до їх фондів повинна
надходити література з питань місцевого самоврядування, формуватись
краєзнавчі фонди, оформлятись книжкові виставки, готуватись списки з
даної проблематики тощо.

Для підвищення ділової кваліфікації та творчої ініціативи працівників
бібліотек необхідно здійснити такі заходи:

– формувати державне замовлення на перепідготовку й підвищення
кваліфікації фахівців із основних напрямів модернізації бібліотечної
справи;

– організовувати моніторинг освітнього середовища й кадрової ситуації в
бібліотечній справі, створити єдину інформаційно-ресурсну базу
науково-методичного супроводу системи додаткового професійного
утворення.

Для посилення присутності бібліотек України у світовому інформаційному
просторі необхідно здійснити такі заходи:

– вітчизняним фахівцям брати участь у діяльності робочих груп
міжнародних організацій ІФЛА, ЮНЕСКО, Європейської Комісії, Ради Європи
та інших, а також у міжнародних форумах і стажуваннях;

– організовувати й проводити великомасштабні міжнародні книжкові
виставки, конференції, спрямовані на формування позитивного сприйняття
України у світі.

Для створення умов для зміцнення й розвитку матеріально-технічної бази
бібліотек і бібліотечної справи пріоритетним повинно стати виділення
цільового фінансування на будівництво й реконструкцію бібліотечних
будівель, що дасть можливість не тільки належним чином зберігати фонди,
але й забезпечувати комфортні умови читачам і користувачам бібліотек для
одержання сучасних бібліотечно-інформаційних послуг.

Висновки

Отже, пріоритетними напрямами державної політики розвитку бібліотечної
справи є такі: удосконалення нормативно-правової бази як основи
функціонування бібліотечної справи; розвиток електронних ресурсів і
формування на їх основі електронних бібліотек, розподілених фондів;
посилення міжвідомчої та міжнародної кооперації та координації бібліотек
з метою спільного користування електронними ресурсами та інтеграції
України у світовий інформаційний простір; основою цих змін є підготовка,
перепідготовка та підвищення кваліфікації бібліотечних працівників;
розвиток матеріально-технічної бази бібліотек, а збільшення коштів, що
виділяються, допоможе прискорити процес модернізації бібліотек. Адже
фінансові вкладення в розвиток бібліотеки економічно вигідні: однократне
вкладення засобів забезпечує їх багаторазове використання протягом
тривалого часу більшою кількістю людей.

Розвиток основних напрямів державної політики розвитку бібліотечної
справи стане основою для створення єдиного інформаційного й культурного
простору країни, установлення інформаційних зв’язків українських
регіонів із закордонними країнами, інтеграції вітчизняних інформаційних
ресурсів у міжнародні інформаційні мережі й банки даних.

Список використаної літератури

1. Про внесення змін до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну
справу” : Закон України від 21 травня 2009 р. № 1388-УІ // Бібліотечна
планета. -2009. – № 3 (45). – С. 4-6.

2. Голоха Л. Проблемні питання державної політики щодо розвитку
бібліотечної справи в Україні / Л. Голоха // Актуальні проблеми
державного управління : зб. наук. пр. – Дніпропегр. : ДРІДУНАДХ 2006. –
Вип. 3 (9). – С.136-140.

3. Голоха Л. Роль бібліотек в інформаційному забезпеченні діяльності
місцевих органів державної влади та самоврядування в Україні / Л. Голоха
// Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. –
Дніпропетр. : ДРІДУНАДУ, 2006. – Вип. 3 (25). – С. 11-16.

4. ГолохаЛ. Ф. Модернізація державного управління бібліотечною справою в
Україні: теоретико-методологічні аспекти : автореф. дис. … к.держ.упр.
: спец. 25.00.01 “Теорія та історія державного управління” / Л.Ф.Голоха.
– Дніпропетр., 2009. – 22 с.

5. Костюк С. Інтеграція України в європейський інформаційний простір:
проблеми та шляхи їхнього розв’язання / С. Костюк // Бібліотечна
планета. – 2004. – № 4 (14). – С. 19-20.

6. Науково-дослідна робота обласних бібліотек України в 2007 році. –
Режим доступу : http://profy.nplu.org/articles.php?Ing=uk&pg=222.

7. Петрова Л. Правові засади економічних відносин в діяльності сучасної
бібліотеки : наук. вид. / Л. Петрова ; Міністерство культури і мистецтв
; Національна парламентська бібліотека України ; Інформаційний центр з
питань культури та мистецтв. – К., 2002. – 70 с.

8. Петрова Л. Українська бібліотека в контексті глобальних процесів
розвитку суспільства / Л. Петрова // Вісник Книжкової палати. – 2003. –
№ 2. – С. 24-28.

9. Прокошева Т. М. Державна політика в галузі бібліотечної справи / Т.
М. Прокошева // Вузівські бібліотеки на порозі XXI століття :
впровадження нових технологій : матеріали міжнар. конф. 20 – 23 травня
1998 р., м. Київ. – К., 1998. – С. 17-25.

10. Романов В. Актуальні питання та напрямки реформи державної політики
у галузі бібліотечної справи / В. Романов, Л. Голоха // Актуальні
проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУНАДУ,
2005. – Вип. 3 (23). – С. 420-428.

PAGE

PAGE 11

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020