.

Необхідність впровадження системи електронного документообігу в органах державної влади

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 5079
Скачать документ

HYPERLINK “http://www.ukrreferat.com/” www.ukrreferat.com – лідер
серед рефератних сайтів України!

Необхідність впровадження системи електронного документообігу в органах
державної влади

Електронний документообіг – високотехнологічний і прогресивний підхід до
суттєвого підвищення ефективності роботи органів державної влади і
місцевого самоврядування. Гарантією успішної роботи органів влади завжди
є ефективна діяльність державних службовців. Але для якісного
обслуговування потреб громадян вчорашні методи обробки інформації вже не
є найкращими. Сьогодні необхідно мати доступ до інформаційних ресурсів і
скоротити часові витрати на розв’язання задач не пов’язаних з
обслуговуванням громадян.

Наскрізний автоматичний контроль виконання на всіх етапах роботи з
документами кардинально підвищує якість роботи виконавців, робить
терміни підготовки документів більш прогнозованими і керованими.

Спільне використання систем електронного діловодства і сховищ інформації
дозволяє систематизувати і поєднувати інформацію, що полегшує її аналіз
і складання звітів. Для пошуку прихованих закономірностей у великих
масивах даних можна приймати більш ефективні рішення і дії, що базується
на відповідних технологіях діставання інформації з даних (data mining
techniques). Усе це можливо тільки в системі управління, побудованій на
основі електронного документообігу. Інформаційні безпаперові технології
полегшують процес управління знаннями. Вони створюють основу рішень, що
забезпечують автоматизований і централізований обмін знаннями і дістають
лише необхідну інформацію з усіх доступних джерел.

Системи електронного діловодства і документообігу можуть сприяти
створенню нової організаційної культури в органах влади, зробивши роботу
державних службовців більш легкою, цікавою і значимою. Інформаційні
технології дозволяють державним службовцям працювати не тільки над
виконанням внутрішньовідомчих задач, але і спільними зусиллями
вирішувати більш широкий спектр державних проблем. Інформаційні
технології можуть також виступати як каталізатор, завдяки якому органи
влади перейдуть на новий рівень взаємовідносин з населенням, коли
державні службовці будуть прямо відповідати на запити громадян і
ставитися до них як до клієнтів, а не як до надокучливих відвідувачів.

Примірною інструкцією з діловодства у міністерствах, інших центральних
органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих органах виконавчої влади, яка затверджена постановою
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. N 1153 встановлені
основні вимоги до процесів автоматизації у діловодстві.

Автоматизація діловодних процесів є обов’язковою умовою раціональної
організації діловодства в кожній установі, засобом підвищення
продуктивності і здешевлення управлінської праці.

Автоматизація діловодних процесів повинна здійснюватися на основі
упорядкованої системи документування управлінської діяльності,
уніфікації та скорочення кількості форм використовуваних документів.

Механізація і автоматизація впроваджується на всіх етапах діловодного
процесу: підготовка документів, їх копіювання, оперативне зберігання і
транспортування, контроль за виконанням тощо.

Засоби механізації і автоматизації діловодних процесів повинні бути
сумісними і передбачати можливість їх об’єднання в єдину систему.

Склад програмного забезпечення і засобів, що використовуються, залежать
від конкретних умов роботи апарату управління з документами, зокрема від
організаційної структури апарату управління, його розміщення, умов праці
співробітників, кількості і змісту документів, потреб в оперативній і
ретроспективній інформації, ступеня централізації робіт з документами.

З метою більш раціонального використання технічних засобів, ПК та
запобігання їх простою засоби, які технічно неможливо або економічно
недоцільно встановлювати на кожному робочому місці, слід використовувати
централізовано.

Комплекс технічних засобів повинен забезпечувати збирання і передачу
інформації, її запис на машинні носії, введення інформації в ПК,
виведення результатів її обробки у формі машинограм або відеограм,
сумісність з іншими інформаційними системами, а також можливість
об’єднання їх в єдину систему.

Під час впровадження нових технологій роботи з документами необхідно
враховувати:

доцільність впровадження технічних засобів;

можливість придбання технічних засобів у певні терміни;

наявність придатних приміщень;

можливість підготовки чи залучення спеціалістів до обслуговування
техніки і її ремонту.

Керівник установи несе відповідальність за ефективність використання
механізованої і автоматизованої технології роботи з документами,
здійснює перевірку знання посадовими особами технічних інструкцій для
роботи з відповідною технікою.

Саме тому ефективність управління підприємствами й організаціями не
в останню чергу залежить від коректного рішення задач оперативного і
якісного формування електронних документів, контролю їхнього виконання,
а також продуманої організації їхнього збереження, пошуку і
використання. Потреба в ефективному керуванні електронними документами і
призвела до створення систем електронного документообігу (CЕД).

3.2. Вибір підходу до автоматизації документообігу

Необхідність автоматизації документообігу органів державної влади
і місцевого самоврядування є сьогодні очевидною для всіх.

Діловодство з використанням паперових журналів і картотек є несумісним
з вимогами підвищення ефективності роботи державних службовців у силу
декількох причин.

Інформація про документи і хід їхнього виконання розподілена по системі
картотек організації та її структурних підрозділів. Тому отримання
інформації про роботу з документами на підприємстві вимагає пошуку
та обробки даних з різнорідних і децентралізованих картотек.

Картотеки документів зазвичай відділені від виконавців. Вони містять
неповну і неоперативну інформацію про стан документів.

Розмноження і переміщення великої кількості паперових документів,
ведення численних і дублюючих один одного журналів і картотек призводить
до великих обсягів непродуктивних трудовитрат.

Однак кардинальні, революційні підходи до документообігу органів
державної влади і місцевого самоврядування дуже небезпечні. Це може
призвести не тільки до зриву термінів впровадження, але і до серйозних
проблем в управлінні.

Тому можна запропонува два поетапних програмно-методологічних рішення
в сфері організації документообігу органів державної влади і місцевого
самоврядування:

автоматизоване діловодство для паперового документообігу;

електронний документообіг і діловодство.

Подібний поетапний підхід дозволить плавно підвищити ефективність роботи
органу влади, виключивши можливість дезорганізації його діяльності.

Автоматизоване діловодство для паперового документообігу є в найближчій
перспективі основним підходом до автоматизації документообігу в органах
державної влади і місцевого самоврядування.

Оброблювані органом влади документи, у тому числі і передані
з використанням засобів обчислювальної техніки, мають дві форми —
традиційно паперову й електронну. Подібний симбіоз є наслідком того,
що сучасні засоби підготовки документів передбачають електронну форму
збереження документа, а нормативна база та усталені правила звернення —
паперову. Також найважливішим аргументом на користь збереження паперових
носіїв документів є неперевершена зручність роботи з ними. Правила
і звички змінюються значно повільніше від можливостей сучасних
інформаційних технологій.

В органах державної влади і місцевого самоврядування, очевидно, ще довго
при обробці документів в електронному вигляді будуть зберігатися
операції, що вимагають створення їхніх паперових копій. Як правило,
керівники бажають працювати з документами в паперовому вигляді. Крім
того, поки що обмін офіційними документами між органами влади і передача
їх у державні архіви також відбувається в паперовій формі.

Електронний документообіг і діловодство (ЕДД) є технологічною відповіддю
на сучасні вимоги, які висуваються існуючою політико-економічною
ситуацією до ефективності органів державної влади і місцевого
самоврядування. На користь ЕДД говорять і досвід його впровадження
в західних органах державної влади.

Отже, електронний документообіг і діловодство є кінцевою метою, досяжною
після впровадження автоматизованого паперового документообігу
і діловодства.

3.3. Поняття, зміст та переваги електронного документообігу

HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:353” \o “Електронний
документообіг — Сукупність процесів створення, оброблення, відправлення,
передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних
документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у
разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.
Дасть можливість подання різноманітної звітності не на папері, а в
електронному вигляді, що значно підвищує ефективність боротьби з
корупцією. ” Електронний документообіг (обіг HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:336” \o “Електронний документ — Це
документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних,
включаючи обовязкові реквізити документа. ” електронних документів ) –
сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання,
одержання, зберігання, використання та знищення HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:336” \o “Електронний документ — Це
документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних,
включаючи обовязкові реквізити документа. ” електронних документів ,
які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі
необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.

Порядок електронного документообігу визначається державними органами,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями всіх форм власності згідно з законодавством.

Відправлення та передавання HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:336” \o “Електронний документ — Це
документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних,
включаючи обовязкові реквізити документа. ” електронних документів
здійснюються автором або посередником в електронній формі за допомогою
засобів інформаційних, телекомунікаційних,
інформаційно-телекомунікаційних систем або шляхом відправлення
електронних носіїв, на яких записано цей документ.

Якщо автор і адресат у письмовій формі попередньо не домовилися про
інше, датою і часом відправлення електронного документа вважаються дата
і час, коли було відправлено електронний документ. У разі відправлення
електронного документа шляхом пересилання його на електронному носії, на
якому записано цей документ, датою і часом відправлення вважаються дата
і час здавання його для пересилання.

Вимоги підтвердження факту одержання документа, встановлені
законодавством у випадках відправлення документів рекомендованим листом
або передавання їх під розписку, не поширюються на електронні документи.
У таких випадках підтвердження факту одержання електронних документів
здійснюється згідно з вимогами Закону про електронні документи та
HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:353” \o “Електронний
документообіг — Сукупність процесів створення, оброблення, відправлення,
передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних
документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у
разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.
Дасть можливість подання різноманітної звітності не на папері, а в
електронному вигляді, що значно підвищує ефективність боротьби з
корупцією. ” електронний документообіг .

HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:336” \o “Електронний
документ — Це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді
електронних даних, включаючи обовязкові реквізити документа. ”
Електронний документ вважається одержаним адресатом з часу надходження
авторові повідомлення в електронній формі від адресата про одержання
цього електронного документа автора, якщо інше не передбачено
законодавством або попередньою домовленістю між суб’єктами електронного
документообігу. Якщо попередньою домовленістю між суб’єктами
електронного документообігу не визначено порядок підтвердження факту
одержання електронного документа, таке підтвердження може бути здійснено
в будь-якому порядку автоматизованим чи іншим способом в електронній
формі або у формі документа на папері. Зазначене підтвердження повинно
містити дані про факт і час одержання електронного документа та про
відправника цього підтвердження.

У разі ненадходження до автора підтвердження про факт одержання цього
електронного документа вважається, що HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:336” \o “Електронний документ — Це
документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних,
включаючи обовязкові реквізити документа. ” електронний документ не
одержано адресатом.

Якщо автор і адресат у письмовій формі попередньо не домовилися про
інше, HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:336” \o
“Електронний документ — Це документ, інформація в якому зафіксована у
вигляді електронних даних, включаючи обовязкові реквізити документа. ”
електронний документ вважається відправленим автором та одержаним
адресатом за їх місцезнаходженням (для фізичних осіб – місцем
проживання), у тому числі, якщо інформаційна, телекомунікаційна,
інформаційно-телекомунікаційна система, за допомогою якої одержано
документ, знаходиться в іншому місці. Місцезнаходження (місце
проживання) сторін визначається відповідно до законодавства.

Перевірка цілісності електронного документа проводиться шляхом перевірки
HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o “Електронний
цифровий підпис — Вид електронного підпису, отриманого за результатом
криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається
до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити
його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений для
забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з
використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронного цифрового підпису .

Суб’єкти електронного документообігу повинні зберігати електронні
документи на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу
перевірити їх цілісність на цих носіях. Строк зберігання HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:336” \o “Електронний документ — Це
документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних,
включаючи обовязкові реквізити документа. ” електронних документів на
електронних носіях інформації повинен бути не меншим від строку,
встановленого законодавством для відповідних документів на папері. У
разі неможливості зберігання HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:336” \o “Електронний документ — Це
документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних,
включаючи обовязкові реквізити документа. ” електронних документів на
електронних носіях інформації протягом строку, встановленого
законодавством для відповідних документів на папері, суб’єкти
електронного документообігу повинні вживати заходів щодо дублювання
документів на кількох електронних носіях інформації та здійснювати їх
періодичне копіювання відповідно до порядку обліку та копіювання
документів, встановленого законодавством. Якщо неможливо виконати
зазначені вимоги, електронні документи повинні зберігатися у вигляді
копії документа на папері (у разі відсутності оригіналу цього документа
на папері). При копіюванні електронного документа з електронного носія
інформації обов’язково здійснюється перевірка цілісності даних на цьому
носії.

При зберіганні HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:336” \o
“Електронний документ — Це документ, інформація в якому зафіксована у
вигляді електронних даних, включаючи обовязкові реквізити документа. ”
електронних документів обов’язкове додержання таких вимог:

1) інформація, що міститься в електронних документах, повинна бути
доступною для її подальшого використання;

2) має бути забезпечена можливість відновлення електронного документа у
тому форматі, в якому він був створений, відправлений або одержаний;

3) у разі наявності повинна зберігатися інформація, яка дає змогу
встановити походження та призначення електронного документа, а також
дату і час його відправлення чи одержання.

Суб’єкти електронного документообігу можуть забезпечувати додержання
вимог щодо збереження HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:336” \o “Електронний документ — Це
документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних,
включаючи обовязкові реквізити документа. ” електронних документів
шляхом використання послуг посередника, у тому числі архівної установи,
якщо така установа додержується вимог цієї статті. Створення архівів
HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:336” \o “Електронний
документ — Це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді
електронних даних, включаючи обовязкові реквізити документа. ”
електронних документів , подання HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:336” \o “Електронний документ — Це
документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних,
включаючи обовязкові реквізити документа. ” електронних документів до
архівних установ України та їх зберігання в цих установах здійснюється у
порядку, визначеному законодавством.

Перші практичні кроки запровадження електронного документообігу і
застосування HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o
“Електронний цифровий підпис — Вид електронного підпису, отриманого за
результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який
додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу
підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений
для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється
з використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронного цифрового підпису зроблено 17 січня 2006 року, коли
HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:350” \o “ЦЗО —
Центральний засвідчувальний орган. Формує, видає, зберігає, контролює
посилені сертифікати ключів ЗЦ і ЦСК. ” Центральний засвідчувальний
орган вручив перше в Україні свідоцтво про акредитацію Центру
сертифікації ключів HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o “Електронний цифровий
підпис — Вид електронного підпису, отриманого за результатом
криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається
до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити
його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений для
забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з
використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронного цифрового підпису , яким стала Науково-виробнича фірма
«Українські національні інформаційні системи» (м. Дніпропетровськ). В
Україні уже існують декілька таких центри. Це означає, що HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:340” \o “Електронний підпис — Дані
в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або
логічно з ними пов’язані та призначені для ідентифікації підписувача цих
даних. Не може бути визнаний недійсним лише через те, що він має
електронну форму або не ґрунтується на посиленому сертифікаті ключа. ”
електронний підпис можна уже застосовувати на рівні із власноручним.

Що це дасть?

можливість подання різноманітної звітності не на папері, а в
електронному вигляді, що значно підвищує ефективність боротьби з
корупцією. Відтепер сотні тисяч людей вже не будуть марнувати час у
чергах до податкового чи митного інспектора, працівника органів
статистики, реєстрації тощо;

можливість он-лайн закупівель, участі в електронних торгах, що сприяє
забезпеченню прозорості діяльності суб’єктів господарювання;

можливість юридично значимого документообігу між органами державної
влади, підприємствами, організаціями;

можливість на відстані отримати різноманітні офіційно засвідчені довідки
через мережу Інтернет, що дозволяє уникнути зайвої бюрократизації.

Цей перелік можна подовжувати, але наразі навіть важко уявити обсяги
застосування HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o
“Електронний цифровий підпис — Вид електронного підпису, отриманого за
результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який
додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу
підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений
для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється
з використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронного цифрового підпису у життєдіяльності держави, приватного
сектору, пересічних громадян. Відтепер кожен пересічний громадянин,
підприємець, посадова особа вже має можливість засвідчувати електронні
документи своїм власним цифровим підписом, який має однакову юридичну
силу з власноручним підписом чи печаткою. Для юридичних осіб передбачено
використання додаткового цифрового підпису – аналога відбитку печатки.
Для забезпечення такого рівня захисту використовуються посилені
сертифікати ключів, що надаються акредитованими центрами сертифікації
ключів. Використання посилених сертифікатів дозволяє виконувати
юридично-значущий захищений HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:353” \o “Електронний документообіг
— Сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання,
одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів,
які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі
необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів. Дасть
можливість подання різноманітної звітності не на папері, а в
електронному вигляді, що значно підвищує ефективність боротьби з
корупцією. ” електронний документообіг між будь-якими суб’єктами
правових відносин: юридичними і фізичними особами, підприємцями та
органами державної влади.

3.4. Поняття та ознаки електронного документа

Відповідно до статті 5 Закону України «Про електронні документи та
електронний документообіг» HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:336” \o “Електронний документ — Це
документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних,
включаючи обовязкові реквізити документа. ” електронний документ – це
документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних,
включаючи обов’язкові реквізити документа.

Обов’язковим реквізитом електронного документа є обов’язкові дані в
електронному документі, без яких він не може бути підставою для його
обліку і не матиме юридичної сили.

HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:340” \o “Електронний
підпис — Дані в електронній формі, які додаються до інших електронних
даних або логічно з ними пов’язані та призначені для ідентифікації
підписувача цих даних. Не може бути визнаний недійсним лише через те, що
він має електронну форму або не ґрунтується на посиленому сертифікаті
ключа. ” Електронний підпис є обов’язковим реквізитом електронного
документа, який використовується для ідентифікації автора та/або
HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:352” \o “Підписувач —
Може застосовувати електронний цифровий підпис лише після отримання
органом влади від акредитованого центру сертифікації ключів посиленого
сертифіката його відкритого ключа. ” підписувача електронного
документа іншими суб’єктами електронного документообігу. Накладанням
HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:340” \o “Електронний
підпис — Дані в електронній формі, які додаються до інших електронних
даних або логічно з ними пов’язані та призначені для ідентифікації
підписувача цих даних. Не може бути визнаний недійсним лише через те, що
він має електронну форму або не ґрунтується на посиленому сертифікаті
ключа. ” електронного підпису завершується створення електронного
документа. Відносини, пов’язані з використанням електронних цифрових
підписів, регулюються законом. Використання інших видів електронних
підписів в електронному документообігу здійснюється суб’єктами
електронного документообігу на договірних засадах.

HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:337” \o “Оригінал
електронного документа — Електронний примірник документа з обов’язковими
реквізитами, у тому числі з електронним цифровим підписом автора. ”
Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник
документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o “Електронний цифровий
підпис — Вид електронного підпису, отриманого за результатом
криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається
до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити
його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений для
забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з
використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронним цифровим підписом автора. У разі надсилання електронного
документа кільком адресатам або його зберігання на кількох електронних
носіях інформації кожний з електронних примірників вважається оригіналом
електронного документа. Якщо автором створюються ідентичні за
документарною інформацією та реквізитами HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:336” \o “Електронний документ — Це
документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних,
включаючи обовязкові реквізити документа. ” електронний документ та
документ на папері, кожен з документів є оригіналом і має однакову
юридичну силу. HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:337” \o
“Оригінал електронного документа — Електронний примірник документа з
обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним цифровим підписом
автора. ” Оригінал електронного документа повинен давати змогу
довести його цілісність та справжність у порядку, визначеному
законодавством; у визначених законодавством випадках може бути
пред’явлений у візуальній формі відображення, в тому числі у паперовій
копії.

Електронна копія електронного документа засвідчується у порядку,
встановленому законом.

Копією документа на папері для електронного документа є візуальне
подання електронного документа на папері, яке засвідчене в порядку,
встановленому законодавством.

Юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно
через те, що він має електронну форму. Допустимість електронного
документа як доказу не може заперечуватися виключно на підставі того, що
він має електронну форму.

HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:336” \o “Електронний
документ — Це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді
електронних даних, включаючи обовязкові реквізити документа. ”
Електронний документ не може бути застосовано як оригінал:

1) свідоцтва про право на спадщину;

2) документа, який відповідно до законодавства може бути створений лише
в одному оригінальному примірнику, крім випадків існування
централізованого сховища оригіналів HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:336” \o “Електронний документ — Це
документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних,
включаючи обовязкові реквізити документа. ” електронних документів ;

3) в інших випадках, передбачених законом.

Нотаріальне посвідчення цивільно-правової угоди, укладеної шляхом
створення електронного документа ( HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:336” \o “Електронний документ — Це
документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних,
включаючи обовязкові реквізити документа. ” електронних документів ),
здійснюється у порядку, встановленому законом.

3.5. HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o
“Електронний цифровий підпис — Вид електронного підпису, отриманого за
результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який
додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу
підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений
для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється
з використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
Електронний цифровий підпис : поняття, ознаки, правовий статус

HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:340” \o “Електронний
підпис — Дані в електронній формі, які додаються до інших електронних
даних або логічно з ними пов’язані та призначені для ідентифікації
підписувача цих даних. Не може бути визнаний недійсним лише через те, що
він має електронну форму або не ґрунтується на посиленому сертифікаті
ключа. ” Електронний підпис – дані в електронній формі, які додаються
до інших електронних даних або логічно з ними пов’язані та призначені
для ідентифікації HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:352”
\o “Підписувач — Може застосовувати електронний цифровий підпис лише
після отримання органом влади від акредитованого центру сертифікації
ключів посиленого сертифіката його відкритого ключа. ” підписувача
цих даних;

HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o “Електронний
цифровий підпис — Вид електронного підпису, отриманого за результатом
криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається
до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити
його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений для
забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з
використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
Електронний цифровий підпис – вид HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:340” \o “Електронний підпис — Дані
в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або
логічно з ними пов’язані та призначені для ідентифікації підписувача цих
даних. Не може бути визнаний недійсним лише через те, що він має
електронну форму або не ґрунтується на посиленому сертифікаті ключа. ”
електронного підпису , отриманого за результатом криптографічного
перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору
або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та
ідентифікувати HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:352” \o
“Підписувач — Може застосовувати електронний цифровий підпис лише після
отримання органом влади від акредитованого центру сертифікації ключів
посиленого сертифіката його відкритого ключа. ” підписувача .
HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o “Електронний
цифровий підпис — Вид електронного підпису, отриманого за результатом
криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається
до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити
його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений для
забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з
використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа
та перевіряється за допомогою HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:343” \o “Відкритий ключ — Параметр
криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису,
доступний суб’єктам відносин у сфері використання електронного цифрового
підпису. ” відкритого ключа .

HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:342” \o “Особистий
ключ — Параметр криптографічного алгоритму формування електронного
цифрового підпису, доступний тільки підписувачу. ” Особистий ключ –
параметр криптографічного алгоритму формування HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o “Електронний цифровий
підпис — Вид електронного підпису, отриманого за результатом
криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається
до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити
його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений для
забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з
використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронного цифрового підпису , доступний тільки HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:352” \o “Підписувач — Може
застосовувати електронний цифровий підпис лише після отримання органом
влади від акредитованого центру сертифікації ключів посиленого
сертифіката його відкритого ключа. ” підписувачу .

HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:343” \o “Відкритий
ключ — Параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного
цифрового підпису, доступний суб’єктам відносин у сфері використання
електронного цифрового підпису. ” Відкритий ключ – параметр
криптографічного алгоритму перевірки HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o “Електронний цифровий
підпис — Вид електронного підпису, отриманого за результатом
криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається
до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити
його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений для
забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з
використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронного цифрового підпису , доступний суб’єктам відносин у сфері
використання HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o
“Електронний цифровий підпис — Вид електронного підпису, отриманого за
результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який
додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу
підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений
для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється
з використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронного цифрового підпису ;

HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o “Електронний
цифровий підпис — Вид електронного підпису, отриманого за результатом
криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається
до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити
його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений для
забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з
використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
Електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до
власноручного підпису (печатки) у разі, якщо:

HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o “Електронний
цифровий підпис — Вид електронного підпису, отриманого за результатом
криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається
до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити
його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений для
забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з
використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронний цифровий підпис підтверджено з використанням посиленого
сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису;

під час перевірки використовувався HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:345” \o “Посилений сертифікат
ключа — Сертифікат ключа, виданий акредитованим центром сертифікації
ключів, засвідчувальним центром, центральним засвідчувальним органом. ”
посилений сертифікат ключа , чинний на момент накладення HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o “Електронний цифровий
підпис — Вид електронного підпису, отриманого за результатом
криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається
до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити
його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений для
забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з
використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронного цифрового підпису ;

HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:342” \o “Особистий
ключ — Параметр криптографічного алгоритму формування електронного
цифрового підпису, доступний тільки підписувачу. ” особистий ключ
HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:352” \o “Підписувач —
Може застосовувати електронний цифровий підпис лише після отримання
органом влади від акредитованого центру сертифікації ключів посиленого
сертифіката його відкритого ключа. ” підписувача відповідає
відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:340” \o “Електронний
підпис — Дані в електронній формі, які додаються до інших електронних
даних або логічно з ними пов’язані та призначені для ідентифікації
підписувача цих даних. Не може бути визнаний недійсним лише через те, що
він має електронну форму або не ґрунтується на посиленому сертифікаті
ключа. ” Електронний підпис не може бути визнаний недійсним лише
через те, що він має електронну форму або не ґрунтується на посиленому
HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:344” \o “Сертифікат
ключа — Документ, виданий центром сертифікації ключів, який засвідчує
чинність і належність відкритого ключа підписувачу. Може
розповсюджуватися в електронній формі або у формі документа на папері та
використовуватися для ідентифікації особи підписувача. ” сертифікаті
ключа .

HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o “Електронний
цифровий підпис — Вид електронного підпису, отриманого за результатом
криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається
до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити
його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений для
забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з
використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
Електронний цифровий підпис призначений для забезпечення діяльності
фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з використанням HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:336” \o “Електронний документ — Це
документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних,
включаючи обовязкові реквізити документа. ” електронних документів .
Він використовується фізичними та юридичними особами – суб’єктами
електронного документообігу для ідентифікації HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:352” \o “Підписувач — Може
застосовувати електронний цифровий підпис лише після отримання органом
влади від акредитованого центру сертифікації ключів посиленого
сертифіката його відкритого ключа. ” підписувача та підтвердження
цілісності даних в електронній формі.

Використання HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o
“Електронний цифровий підпис — Вид електронного підпису, отриманого за
результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який
додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу
підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений
для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється
з використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронного цифрового підпису не змінює порядку підписання договорів
та інших документів, встановленого законом для вчинення правочинів у
письмовій формі.

Нотаріальні дії із засвідчення справжності HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o “Електронний цифровий
підпис — Вид електронного підпису, отриманого за результатом
криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається
до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити
його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений для
забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з
використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронного цифрового підпису на електронних документах вчиняються
відповідно до порядку, встановленого законом.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства,
установи та організації державної форми власності для засвідчення
чинності HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:343” \o
“Відкритий ключ — Параметр криптографічного алгоритму перевірки
електронного цифрового підпису, доступний суб’єктам відносин у сфері
використання електронного цифрового підпису. ” відкритого ключа
використовують лише HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:345” \o “Посилений сертифікат
ключа — Сертифікат ключа, виданий акредитованим центром сертифікації
ключів, засвідчувальним центром, центральним засвідчувальним органом. ”
посилений сертифікат ключа . Інші юридичні та фізичні особи можуть на
договірних засадах засвідчувати чинність HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:343” \o “Відкритий ключ — Параметр
криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису,
доступний суб’єктам відносин у сфері використання електронного цифрового
підпису. ” відкритого ключа сертифікатом ключа, сформованим центром
сертифікації ключів, а також використовувати HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o “Електронний цифровий
підпис — Вид електронного підпису, отриманого за результатом
криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається
до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити
його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений для
забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з
використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронний цифровий підпис без сертифіката ключа.

HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:344” \o “Сертифікат
ключа — Документ, виданий центром сертифікації ключів, який засвідчує
чинність і належність відкритого ключа підписувачу. Може
розповсюджуватися в електронній формі або у формі документа на папері та
використовуватися для ідентифікації особи підписувача. ” Сертифікат
ключа – документ, виданий центром сертифікації ключів, який засвідчує
чинність і належність HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:343” \o “Відкритий ключ — Параметр
криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису,
доступний суб’єктам відносин у сфері використання електронного цифрового
підпису. ” відкритого ключа HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:352” \o “Підписувач — Може
застосовувати електронний цифровий підпис лише після отримання органом
влади від акредитованого центру сертифікації ключів посиленого
сертифіката його відкритого ключа. ” підписувачу . Сертифікати ключів
можуть розповсюджуватися в електронній формі або у формі документа на
папері та використовуватися для ідентифікації особи підписувала.
HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:345” \o “Посилений
сертифікат ключа — Сертифікат ключа, виданий акредитованим центром
сертифікації ключів, засвідчувальним центром, центральним
засвідчувальним органом. ” Посилений сертифікат ключа – HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:344” \o “Сертифікат ключа —
Документ, виданий центром сертифікації ключів, який засвідчує чинність і
належність відкритого ключа підписувачу. Може розповсюджуватися в
електронній формі або у формі документа на папері та використовуватися
для ідентифікації особи підписувача. ” сертифікат ключа , виданий
акредитованим центром сертифікації ключів, засвідчувальним центром,
центральним засвідчувальним органом.

Розподіл ризиків збитків, що можуть бути заподіяні підписувачам,
користувачам та третім особам, які користуються електронними цифровими
підписами без сертифіката ключа, визначається суб’єктами правових
відносин у сфері послуг HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o “Електронний цифровий
підпис — Вид електронного підпису, отриманого за результатом
криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається
до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити
його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений для
забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з
використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронного цифрового підпису на договірних засадах. Захист прав
споживачів послуг HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:341”
\o “Електронний цифровий підпис — Вид електронного підпису, отриманого
за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних,
який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу
підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений
для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється
з використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронного цифрового підпису , а також механізм реалізації захисту цих
прав регулюються цим Законом та Законом України “Про захист прав
споживачів”.

У випадках, коли відповідно до законодавства необхідне засвідчення
дійсності підпису на документах та відповідності копій документів
оригіналам печаткою, на HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:336” \o “Електронний документ — Це
документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних,
включаючи обовязкові реквізити документа. ” електронний документ
накладається ще один HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o “Електронний цифровий
підпис — Вид електронного підпису, отриманого за результатом
криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається
до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити
його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений для
забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з
використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронний цифровий підпис юридичної особи, спеціально призначений для
таких цілей.

Порядок застосування HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o “Електронний цифровий
підпис — Вид електронного підпису, отриманого за результатом
криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається
до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити
його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений для
забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з
використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронного цифрового підпису органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями
державної форми власності визначається Кабінетом Міністрів України.

Порядок застосування цифрового підпису в банківській діяльності
визначається Національним банком України.

Вимоги до сертифіката ключа.

HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:344” \o “Сертифікат
ключа — Документ, виданий центром сертифікації ключів, який засвідчує
чинність і належність відкритого ключа підписувачу. Може
розповсюджуватися в електронній формі або у формі документа на папері та
використовуватися для ідентифікації особи підписувача. ” Сертифікат
ключа містить такі обов’язкові дані:

найменування та реквізити центру сертифікації ключів (центрального
засвідчувального органу, засвідчувального центру);

зазначення, що сертифікат виданий в Україні;

унікальний реєстраційний номер сертифіката ключа;

основні дані (реквізити) HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:352” \o “Підписувач — Може
застосовувати електронний цифровий підпис лише після отримання органом
влади від акредитованого центру сертифікації ключів посиленого
сертифіката його відкритого ключа. ” підписувача – власника
особистого ключа;

дату і час початку та закінчення строку чинності сертифіката;

відкритий ключ;

найменування криптографічного алгоритму, що використовується власником
особистого ключа;

інформацію про обмеження використання підпису.

Посилений сертифікат ключа, крім обов’язкових даних, які містяться в
сертифікаті ключа, повинен мати ознаку посиленого сертифіката ключа.
Інші дані можуть вноситися у посилений сертифікат ключа на вимогу його
власника.

3.6. Суб’єкти відносин у сфері послуг HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o “Електронний цифровий
підпис — Вид електронного підпису, отриманого за результатом
криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається
до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити
його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений для
забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з
використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронного цифрового підпису

1) HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:352” \o “Підписувач
— Може застосовувати електронний цифровий підпис лише після отримання
органом влади від акредитованого центру сертифікації ключів посиленого
сертифіката його відкритого ключа. ” Підписувач

Має право:

вимагати скасування, блокування або поновлення свого сертифіката ключа;

оскаржити дії чи бездіяльність центру сертифікації ключів у судовому
порядку

Зобов’язаний:

зберігати HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:342” \o
“Особистий ключ — Параметр криптографічного алгоритму формування
електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу. ”
особистий ключ у таємниці;

надавати центру сертифікації ключів дані згідно з вимогами цього Закону
для засвідчення чинності HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:343” \o “Відкритий ключ — Параметр
криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису,
доступний суб’єктам відносин у сфері використання електронного цифрового
підпису. ” відкритого ключа ;

своєчасно надавати центру сертифікації ключів інформацію про зміну
даних, відображених у HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:344” \o “Сертифікат ключа —
Документ, виданий центром сертифікації ключів, який засвідчує чинність і
належність відкритого ключа підписувачу. Може розповсюджуватися в
електронній формі або у формі документа на папері та використовуватися
для ідентифікації особи підписувача. ” сертифікаті ключа

2) HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:347” \o “ЦСК —
Центр сертифікації ключів. Юридична особа незалежно від форми власності
або фізична особа, яка є суб’єктом підприємницької діяльності, що надає
послуги електронного цифрового підпису та засвідчила свій відкритий ключ
у центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі з
дотриманням вимог Закону. ” Центр сертифікації ключів ( HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:347” \o “ЦСК — Центр сертифікації
ключів. Юридична особа незалежно від форми власності або фізична особа,
яка є суб’єктом підприємницької діяльності, що надає послуги
електронного цифрового підпису та засвідчила свій відкритий ключ у
центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі з
дотриманням вимог Закону. ” ЦСК )

HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:347” \o “ЦСК — Центр
сертифікації ключів. Юридична особа незалежно від форми власності або
фізична особа, яка є суб’єктом підприємницької діяльності, що надає
послуги електронного цифрового підпису та засвідчила свій відкритий ключ
у центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі з
дотриманням вимог Закону. ” ЦСК може бути юридична особа незалежно
від форми власності або фізична особа, яка є суб’єктом підприємницької
діяльності, що надає послуги HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o “Електронний цифровий
підпис — Вид електронного підпису, отриманого за результатом
криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається
до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити
його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений для
забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з
використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронного цифрового підпису та засвідчила свій HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:343” \o “Відкритий ключ — Параметр
криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису,
доступний суб’єктам відносин у сфері використання електронного цифрового
підпису. ” відкритий ключ у HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:350” \o “ЦЗО — Центральний
засвідчувальний орган. Формує, видає, зберігає, контролює посилені
сертифікати ключів ЗЦ і ЦСК. ” центральному засвідчувальному органі
або HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:349” \o “ЗЦ —
Засвідчувальний центр. Забезпечує реєстрацію, засвідчення чинності
відкритих ключів та акредитацію групи центрів сертифікації ключів, які
надають послуги електронного цифрового підпису органу влади і
підпорядкованим йому підприємствам, установам та організаціям.. ”
засвідчувальному центрі з дотриманням вимог цього Закону.
Обслуговування фізичних та юридичних осіб здійснюється HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:347” \o “ЦСК — Центр сертифікації
ключів. Юридична особа незалежно від форми власності або фізична особа,
яка є суб’єктом підприємницької діяльності, що надає послуги
електронного цифрового підпису та засвідчила свій відкритий ключ у
центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі з
дотриманням вимог Закону. ” ЦСК на договірних засадах.

Має право:

надавати послуги HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:341”
\o “Електронний цифровий підпис — Вид електронного підпису, отриманого
за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних,
який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу
підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений
для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється
з використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронного цифрового підпису та обслуговувати сертифікати ключів;

отримувати та перевіряти інформацію, необхідну для реєстрації
HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:352” \o “Підписувач —
Може застосовувати електронний цифровий підпис лише після отримання
органом влади від акредитованого центру сертифікації ключів посиленого
сертифіката його відкритого ключа. ” підписувача і формування
сертифіката ключа безпосередньо у юридичної або фізичної особи чи у її
уповноваженого представника.

Зобов’язаний:

забезпечувати захист інформації в автоматизованих системах відповідно до
законодавства;

забезпечувати захист персональних даних, отриманих від HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:352” \o “Підписувач — Може
застосовувати електронний цифровий підпис лише після отримання органом
влади від акредитованого центру сертифікації ключів посиленого
сертифіката його відкритого ключа. ” підписувача , згідно з
законодавством;

встановлювати під час формування сертифіката ключа належність
HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:343” \o “Відкритий ключ
— Параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового
підпису, доступний суб’єктам відносин у сфері використання електронного
цифрового підпису. ” відкритого ключа та відповідного особистого
ключа HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:352” \o
“Підписувач — Може застосовувати електронний цифровий підпис лише після
отримання органом влади від акредитованого центру сертифікації ключів
посиленого сертифіката його відкритого ключа. ” підписувачу ;

своєчасно скасовувати, блокувати та поновлювати сертифікати ключів у
випадках, передбачених Законом;

своєчасно попереджувати HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:352” \o “Підписувач — Може
застосовувати електронний цифровий підпис лише після отримання органом
влади від акредитованого центру сертифікації ключів посиленого
сертифіката його відкритого ключа. ” підписувача та додавати в
сертифікат HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:343” \o
“Відкритий ключ — Параметр криптографічного алгоритму перевірки
електронного цифрового підпису, доступний суб’єктам відносин у сфері
використання електронного цифрового підпису. ” відкритого ключа
HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:352” \o “Підписувач —
Може застосовувати електронний цифровий підпис лише після отримання
органом влади від акредитованого центру сертифікації ключів посиленого
сертифіката його відкритого ключа. ” підписувача інформацію про
обмеження використання електронного цифрового підпису, які
встановлюються для забезпечення можливості відшкодування збитків сторін
у разі заподіяння шкоди з боку центру сертифікації ключів;

перевіряти законність звернень про скасування, блокування та поновлення
сертифікатів ключів та зберігати документи, на підставі яких були
скасовані, блоковані та поновлені сертифікати ключів;

цілодобово приймати заяви про скасування, блокування та поновлення
сертифікатів ключів;

вести електронний перелік чинних, скасованих і блокованих сертифікатів
ключів;

забезпечувати цілодобово доступ користувачів до сертифікатів ключів та
відповідних електронних переліків сертифікатів через загальнодоступні
телекомунікаційні канали;

забезпечувати зберігання сформованих сертифікатів ключів протягом
строку, передбаченого законодавством для зберігання відповідних
документів на папері;

надавати консультації з питань, пов’язаних з HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o “Електронний цифровий
підпис — Вид електронного підпису, отриманого за результатом
криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається
до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити
його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений для
забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з
використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронним цифровим підписом .

Зберігання особистих ключів підписувачів та ознайомлення з ними в центрі
сертифікації ключів забороняються.

? z

&

&

&

&

&

&

&

&

A

TH

&

&

&

gdEp† HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:348” \o “АЦСК —
Акредитований центр сертифікації ключів. ЦСК, акредитований в
установленому порядку. ” Акредитований центр сертифікації ключів (
HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:348” \o “АЦСК —
Акредитований центр сертифікації ключів. ЦСК, акредитований в
установленому порядку. ” АЦСК ) – ЦСК, акредитований в установленому
порядку.

Має право:

надавати послуги HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:341”
\o “Електронний цифровий підпис — Вид електронного підпису, отриманого
за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних,
який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу
підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений
для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється
з використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронного цифрового підпису та обслуговувати виключно посилені
сертифікати ключів;

отримувати та перевіряти інформацію, необхідну для реєстрації
HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:352” \o “Підписувач —
Може застосовувати електронний цифровий підпис лише після отримання
органом влади від акредитованого центру сертифікації ключів посиленого
сертифіката його відкритого ключа. ” підписувача і формування
посиленого сертифіката ключа, безпосередньо у юридичної або фізичної
особи чи її представника.

Зобов’язаний:

виконувати усі зобов’язання та вимоги, встановлені законодавством для
HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:347” \o “ЦСК — Центр
сертифікації ключів. Юридична особа незалежно від форми власності або
фізична особа, яка є суб’єктом підприємницької діяльності, що надає
послуги електронного цифрового підпису та засвідчила свій відкритий ключ
у центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі з
дотриманням вимог Закону. ” ЦСК , та додатково зобов’язаний
використовувати для надання послуг електронного цифрового підпису
надійні засоби HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o
“Електронний цифровий підпис — Вид електронного підпису, отриманого за
результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який
додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу
підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений
для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється
з використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронного цифрового підпису .

Порядок акредитації та вимоги, яким повинен відповідати HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:348” \o “АЦСК — Акредитований
центр сертифікації ключів. ЦСК, акредитований в установленому порядку.
” акредитований центр сертифікації ключів , встановлюються Кабінетом
Міністрів України.

4) HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:349” \o “ЗЦ —
Засвідчувальний центр. Забезпечує реєстрацію, засвідчення чинності
відкритих ключів та акредитацію групи центрів сертифікації ключів, які
надають послуги електронного цифрового підпису органу влади і
підпорядкованим йому підприємствам, установам та організаціям.. ”
Засвідчувальний центр ( HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:349” \o “ЗЦ — Засвідчувальний
центр. Забезпечує реєстрацію, засвідчення чинності відкритих ключів та
акредитацію групи центрів сертифікації ключів, які надають послуги
електронного цифрового підпису органу влади і підпорядкованим йому
підприємствам, установам та організаціям.. ” ЗЦ )

Кабінет Міністрів України за необхідності визначає HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:349” \o “ЗЦ — Засвідчувальний
центр. Забезпечує реєстрацію, засвідчення чинності відкритих ключів та
акредитацію групи центрів сертифікації ключів, які надають послуги
електронного цифрового підпису органу влади і підпорядкованим йому
підприємствам, установам та організаціям.. ” ЗЦ центрального органу
виконавчої влади для забезпечення реєстрації, засвідчення чинності
відкритих ключів та акредитації групи центрів сертифікації ключів, які
надають послуги HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:341”
\o “Електронний цифровий підпис — Вид електронного підпису, отриманого
за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних,
який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу
підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений
для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється
з використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронного цифрового підпису цьому органу і підпорядкованим йому
підприємствам, установам та організаціям.

Інші державні органи за необхідності, за погодженням з Кабінетом
Міністрів України, визначають свої HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:349” \o “ЗЦ — Засвідчувальний
центр. Забезпечує реєстрацію, засвідчення чинності відкритих ключів та
акредитацію групи центрів сертифікації ключів, які надають послуги
електронного цифрового підпису органу влади і підпорядкованим йому
підприємствам, установам та організаціям.. ” ЗЦ , призначені для
виконання таких функцій.

HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:349” \o “ЗЦ —
Засвідчувальний центр. Забезпечує реєстрацію, засвідчення чинності
відкритих ключів та акредитацію групи центрів сертифікації ключів, які
надають послуги електронного цифрового підпису органу влади і
підпорядкованим йому підприємствам, установам та організаціям.. ” ЗЦ
щодо групи HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:347” \o
“ЦСК — Центр сертифікації ключів. Юридична особа незалежно від форми
власності або фізична особа, яка є суб’єктом підприємницької діяльності,
що надає послуги електронного цифрового підпису та засвідчила свій
відкритий ключ у центральному засвідчувальному органі або
засвідчувальному центрі з дотриманням вимог Закону. ” ЦСК , має ті ж
функції і повноваження, що й HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:350” \o “ЦЗО — Центральний
засвідчувальний орган. Формує, видає, зберігає, контролює посилені
сертифікати ключів ЗЦ і ЦСК. ” центральний засвідчувальний орган
стосовно HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:347” \o “ЦСК
— Центр сертифікації ключів. Юридична особа незалежно від форми
власності або фізична особа, яка є суб’єктом підприємницької діяльності,
що надає послуги електронного цифрового підпису та засвідчила свій
відкритий ключ у центральному засвідчувальному органі або
засвідчувальному центрі з дотриманням вимог Закону. ” ЦСК .

HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:349” \o “ЗЦ —
Засвідчувальний центр. Забезпечує реєстрацію, засвідчення чинності
відкритих ключів та акредитацію групи центрів сертифікації ключів, які
надають послуги електронного цифрового підпису органу влади і
підпорядкованим йому підприємствам, установам та організаціям.. ” ЗЦ
відповідає вимогам, встановленим законодавством для HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:348” \o “АЦСК — Акредитований
центр сертифікації ключів. ЦСК, акредитований в установленому порядку.
” АЦСК .

HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:349” \o “ЗЦ —
Засвідчувальний центр. Забезпечує реєстрацію, засвідчення чинності
відкритих ключів та акредитацію групи центрів сертифікації ключів, які
надають послуги електронного цифрового підпису органу влади і
підпорядкованим йому підприємствам, установам та організаціям.. ” ЗЦ
реєструється, засвідчує свій HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:343” \o “Відкритий ключ — Параметр
криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису,
доступний суб’єктам відносин у сфері використання електронного цифрового
підпису. ” відкритий ключ і акредитується у HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:350” \o “ЦЗО — Центральний
засвідчувальний орган. Формує, видає, зберігає, контролює посилені
сертифікати ключів ЗЦ і ЦСК. ” центральному засвідчувальному органі .

Положення про HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:349” \o
“ЗЦ — Засвідчувальний центр. Забезпечує реєстрацію, засвідчення чинності
відкритих ключів та акредитацію групи центрів сертифікації ключів, які
надають послуги електронного цифрового підпису органу влади і
підпорядкованим йому підприємствам, установам та організаціям.. ” ЗЦ
центрального органу виконавчої влади затверджується Кабінетом Міністрів
України.

5) HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:350” \o “ЦЗО —
Центральний засвідчувальний орган. Формує, видає, зберігає, контролює
посилені сертифікати ключів ЗЦ і ЦСК. ” Центральний засвідчувальний
орган ( HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:350” \o “ЦЗО —
Центральний засвідчувальний орган. Формує, видає, зберігає, контролює
посилені сертифікати ключів ЗЦ і ЦСК. ” ЦЗО )

HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:350” \o “ЦЗО —
Центральний засвідчувальний орган. Формує, видає, зберігає, контролює
посилені сертифікати ключів ЗЦ і ЦСК. ” ЦЗО визначається Кабінетом
Міністрів України.

Повноваження:

формує і видає посилені сертифікати ключів HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:349” \o “ЗЦ — Засвідчувальний
центр. Забезпечує реєстрацію, засвідчення чинності відкритих ключів та
акредитацію групи центрів сертифікації ключів, які надають послуги
електронного цифрового підпису органу влади і підпорядкованим йому
підприємствам, установам та організаціям.. ” ЗЦ і HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:347” \o “ЦСК — Центр сертифікації
ключів. Юридична особа незалежно від форми власності або фізична особа,
яка є суб’єктом підприємницької діяльності, що надає послуги
електронного цифрового підпису та засвідчила свій відкритий ключ у
центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі з
дотриманням вимог Закону. ” ЦСК з дотриманням вимог, встановлених
Законом «Про електронний цифровий підпис»;

блокує, скасовує та поновлює посилені сертифікати ключів HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:349” \o “ЗЦ — Засвідчувальний
центр. Забезпечує реєстрацію, засвідчення чинності відкритих ключів та
акредитацію групи центрів сертифікації ключів, які надають послуги
електронного цифрового підпису органу влади і підпорядкованим йому
підприємствам, установам та організаціям.. ” ЗЦ та HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:347” \o “ЦСК — Центр сертифікації
ключів. Юридична особа незалежно від форми власності або фізична особа,
яка є суб’єктом підприємницької діяльності, що надає послуги
електронного цифрового підпису та засвідчила свій відкритий ключ у
центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі з
дотриманням вимог Закону. ” ЦСК у випадках, передбачених Законом;

веде електронні реєстри чинних, блокованих та скасованих посилених
сертифікатів ключів HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:349” \o “ЗЦ — Засвідчувальний
центр. Забезпечує реєстрацію, засвідчення чинності відкритих ключів та
акредитацію групи центрів сертифікації ключів, які надають послуги
електронного цифрового підпису органу влади і підпорядкованим йому
підприємствам, установам та організаціям.. ” ЗЦ та HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:347” \o “ЦСК — Центр сертифікації
ключів. Юридична особа незалежно від форми власності або фізична особа,
яка є суб’єктом підприємницької діяльності, що надає послуги
електронного цифрового підпису та засвідчила свій відкритий ключ у
центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі з
дотриманням вимог Закону. ” ЦСК ;

веде акредитацію HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:347”
\o “ЦСК — Центр сертифікації ключів. Юридична особа незалежно від форми
власності або фізична особа, яка є суб’єктом підприємницької діяльності,
що надає послуги електронного цифрового підпису та засвідчила свій
відкритий ключ у центральному засвідчувальному органі або
засвідчувальному центрі з дотриманням вимог Закону. ” ЦСК , отримує та
перевіряє інформацію, необхідну для їх акредитації;

забезпечує цілодобово доступ HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:349” \o “ЗЦ — Засвідчувальний
центр. Забезпечує реєстрацію, засвідчення чинності відкритих ключів та
акредитацію групи центрів сертифікації ключів, які надають послуги
електронного цифрового підпису органу влади і підпорядкованим йому
підприємствам, установам та організаціям.. ” ЗЦ та HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:347” \o “ЦСК — Центр сертифікації
ключів. Юридична особа незалежно від форми власності або фізична особа,
яка є суб’єктом підприємницької діяльності, що надає послуги
електронного цифрового підпису та засвідчила свій відкритий ключ у
центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі з
дотриманням вимог Закону. ” ЦСК до посилених сертифікатів ключів та
відповідних електронних реєстрів через загальнодоступні
телекомунікаційні канали;

зберігає посилені сертифікати ключів HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:349” \o “ЗЦ — Засвідчувальний
центр. Забезпечує реєстрацію, засвідчення чинності відкритих ключів та
акредитацію групи центрів сертифікації ключів, які надають послуги
електронного цифрового підпису органу влади і підпорядкованим йому
підприємствам, установам та організаціям.. ” ЗЦ та HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:347” \o “ЦСК — Центр сертифікації
ключів. Юридична особа незалежно від форми власності або фізична особа,
яка є суб’єктом підприємницької діяльності, що надає послуги
електронного цифрового підпису та засвідчила свій відкритий ключ у
центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі з
дотриманням вимог Закону. ” ЦСК ;

надає HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:349” \o “ЗЦ —
Засвідчувальний центр. Забезпечує реєстрацію, засвідчення чинності
відкритих ключів та акредитацію групи центрів сертифікації ключів, які
надають послуги електронного цифрового підпису органу влади і
підпорядкованим йому підприємствам, установам та організаціям.. ” ЗЦ
та HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:347” \o “ЦСК —
Центр сертифікації ключів. Юридична особа незалежно від форми власності
або фізична особа, яка є суб’єктом підприємницької діяльності, що надає
послуги електронного цифрового підпису та засвідчила свій відкритий ключ
у центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі з
дотриманням вимог Закону. ” ЦСК консультації з питань, пов’язаних з
використанням HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o
“Електронний цифровий підпис — Вид електронного підпису, отриманого за
результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який
додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу
підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений
для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється
з використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронного цифрового підпису .

HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:350” \o “ЦЗО —
Центральний засвідчувальний орган. Формує, видає, зберігає, контролює
посилені сертифікати ключів ЗЦ і ЦСК. ” ЦЗО відповідає вимогам,
встановленим законодавством для HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:348” \o “АЦСК — Акредитований
центр сертифікації ключів. ЦСК, акредитований в установленому порядку.
” АЦСК . Положення про HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:350” \o “ЦЗО — Центральний
засвідчувальний орган. Формує, видає, зберігає, контролює посилені
сертифікати ключів ЗЦ і ЦСК. ” ЦЗО затверджується Кабінетом Міністрів
України.

6) Контролюючий орган (КО)

Функції КО здійснює спеціально уповноважений центральний орган
виконавчої влади у сфері криптографічного захисту інформації. КО
перевіряє дотримання вимог Закону HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:350” \o “ЦЗО — Центральний
засвідчувальний орган. Формує, видає, зберігає, контролює посилені
сертифікати ключів ЗЦ і ЦСК. ” ЦЗО , HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:349” \o “ЗЦ — Засвідчувальний
центр. Забезпечує реєстрацію, засвідчення чинності відкритих ключів та
акредитацію групи центрів сертифікації ключів, які надають послуги
електронного цифрового підпису органу влади і підпорядкованим йому
підприємствам, установам та організаціям.. ” ЗЦ та HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:347” \o “ЦСК — Центр сертифікації
ключів. Юридична особа незалежно від форми власності або фізична особа,
яка є суб’єктом підприємницької діяльності, що надає послуги
електронного цифрового підпису та засвідчила свій відкритий ключ у
центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі з
дотриманням вимог Закону. ” ЦСК .

Скасування, блокування та поновлення посиленого сертифіката ключа А

HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:347” \o “ЦСК — Центр
сертифікації ключів. Юридична особа незалежно від форми власності або
фізична особа, яка є суб’єктом підприємницької діяльності, що надає
послуги електронного цифрового підпису та засвідчила свій відкритий ключ
у центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі з
дотриманням вимог Закону. ” ЦСК негайно скасовує сформований ним
HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:345” \o “Посилений
сертифікат ключа — Сертифікат ключа, виданий акредитованим центром
сертифікації ключів, засвідчувальним центром, центральним
засвідчувальним органом. ” посилений сертифікат ключа у разі:

закінчення строку чинності сертифіката ключа;

подання заяви власника ключа або його уповноваженого представника;

припинення діяльності юридичної особи – власника ключа;

смерті фізичної особи – власника ключа або оголошення його померлим за
рішенням суду;

визнання власника ключа недієздатним за рішенням суду;

надання власником ключа недостовірних даних;

компрометації особистого ключа.

HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:350” \o “ЦЗО —
Центральний засвідчувальний орган. Формує, видає, зберігає, контролює
посилені сертифікати ключів ЗЦ і ЦСК. ” ЦЗО негайно скасовує
посилений сертифікат ключа HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:347” \o “ЦСК — Центр сертифікації
ключів. Юридична особа незалежно від форми власності або фізична особа,
яка є суб’єктом підприємницької діяльності, що надає послуги
електронного цифрового підпису та засвідчила свій відкритий ключ у
центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі з
дотриманням вимог Закону. ” ЦСК , HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:349” \o “ЗЦ — Засвідчувальний
центр. Забезпечує реєстрацію, засвідчення чинності відкритих ключів та
акредитацію групи центрів сертифікації ключів, які надають послуги
електронного цифрового підпису органу влади і підпорядкованим йому
підприємствам, установам та організаціям.. ” ЗЦ у разі:

припинення діяльності з надання послуг HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o “Електронний цифровий
підпис — Вид електронного підпису, отриманого за результатом
криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається
до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити
його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений для
забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з
використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронного цифрового підпису ;

компрометації особистого ключа.

ЦЗО, HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:349” \o “ЗЦ —
Засвідчувальний центр. Забезпечує реєстрацію, засвідчення чинності
відкритих ключів та акредитацію групи центрів сертифікації ключів, які
надають послуги електронного цифрового підпису органу влади і
підпорядкованим йому підприємствам, установам та організаціям.. ” ЗЦ ,
HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:348” \o “АЦСК —
Акредитований центр сертифікації ключів. ЦСК, акредитований в
установленому порядку. ” АЦСК негайно блокують HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:345” \o “Посилений сертифікат
ключа — Сертифікат ключа, виданий акредитованим центром сертифікації
ключів, засвідчувальним центром, центральним засвідчувальним органом. ”
посилений сертифікат ключа :

у разі подання заяви власника ключа або його уповноваженого
представника;

за рішенням суду, що набрало законної сили;

у разі компрометації особистого ключа.

Скасування і блокування посиленого сертифіката ключа набирає чинності з
моменту внесення до реєстру чинних, скасованих і блокованих посилених
сертифікатів із зазначенням дати та часу здійснення цієї операції.

ЦЗО, HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:349” \o “ЗЦ —
Засвідчувальний центр. Забезпечує реєстрацію, засвідчення чинності
відкритих ключів та акредитацію групи центрів сертифікації ключів, які
надають послуги електронного цифрового підпису органу влади і
підпорядкованим йому підприємствам, установам та організаціям.. ” ЗЦ ,
HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:348” \o “АЦСК —
Акредитований центр сертифікації ключів. ЦСК, акредитований в
установленому порядку. ” АЦСК негайно повідомляють про скасування або
блокування посиленого сертифіката ключа його власника.

Блокований HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:345” \o
“Посилений сертифікат ключа — Сертифікат ключа, виданий акредитованим
центром сертифікації ключів, засвідчувальним центром, центральним
засвідчувальним органом. ” посилений сертифікат ключа поновлюється:

у разі подання заяви власника ключа або його уповноваженого
представника;

за рішенням суду, що набрало законної сили;

у разі встановлення недостовірності даних про компрометацію особистого
ключа.

3.7. Порядок застосування HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o “Електронний цифровий
підпис — Вид електронного підпису, отриманого за результатом
криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається
до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити
його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений для
забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з
використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронного цифрового підпису HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:351” \o “Орган(и) влади —
Застосовує електронний цифровий підпис лише за умови використання
надійних засобів електронного цифрового підпису, що повинне бути
підтверджено сертифікатом відповідності або позитивним висновком за
результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту
інформації, отриманим на ці засоби від Адміністрації Держспецзв’язку, та
наявності посилених сертифікатів відкритих ключів у своїх працівників –
підписувачів. ” органами влади

HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:351” \o “Орган(и)
влади — Застосовує електронний цифровий підпис лише за умови
використання надійних засобів електронного цифрового підпису, що повинне
бути підтверджено сертифікатом відповідності або позитивним висновком за
результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту
інформації, отриманим на ці засоби від Адміністрації Держспецзв’язку, та
наявності посилених сертифікатів відкритих ключів у своїх працівників –
підписувачів. ” Органи влади застосовують HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o “Електронний цифровий
підпис — Вид електронного підпису, отриманого за результатом
криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається
до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити
його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений для
забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з
використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронний цифровий підпис лише за умови використання надійних засобів
HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o “Електронний
цифровий підпис — Вид електронного підпису, отриманого за результатом
криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається
до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити
його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений для
забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з
використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронного цифрового підпису , що повинне бути підтверджено
сертифікатом відповідності або позитивним висновком за результатами
державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації,
отриманим на ці засоби від Адміністрації Держспецзв’язку, та наявності
посилених сертифікатів відкритих ключів у своїх працівників –
підписувачів. Органи влади застосовують електронний цифровий підпис для
вчинення правочинів за участю інших юридичних та фізичних осіб лише за
наявності у них посилених сертифікатів відкритих ключів.

Органи влади не застосовують HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o “Електронний цифровий
підпис — Вид електронного підпису, отриманого за результатом
криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається
до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити
його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений для
забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з
використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронний цифровий підпис :

для складання HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:336” \o
“Електронний документ — Це документ, інформація в якому зафіксована у
вигляді електронних даних, включаючи обовязкові реквізити документа. ”
електронних документів , які не можуть бути оригіналами у випадках,
передбачених законодавством;

для вчинення правочинів на суму, що перевищує 1 млн. гривень.

Органи влади отримують на договірних засадах послуги, пов’язані з
HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o “Електронний
цифровий підпис — Вид електронного підпису, отриманого за результатом
криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається
до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити
його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений для
забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з
використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронним цифровим підписом , від HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:348” \o “АЦСК — Акредитований
центр сертифікації ключів. ЦСК, акредитований в установленому порядку.
” акредитованого центру сертифікації ключів . При цьому орган влади
може отримувати такі послуги лише від одного HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:348” \o “АЦСК — Акредитований
центр сертифікації ключів. ЦСК, акредитований в установленому порядку.
” акредитованого центру сертифікації ключів . Використання
підписувачами особистих ключів, відповідні відкриті ключі яких
засвідчені іншими акредитованими центрами сертифікації ключів,
забороняється.

Відповідальність за організацію застосування HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o “Електронний цифровий
підпис — Вид електронного підпису, отриманого за результатом
криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається
до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити
його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений для
забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з
використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронного цифрового підпису в органі влади несе керівник, якщо інше
не встановлено законодавством. Застосування HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o “Електронний цифровий
підпис — Вид електронного підпису, отриманого за результатом
криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається
до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити
його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений для
забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з
використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронного цифрового підпису в цих установах забезпечує підрозділ
інформаційних технологій, а у разі відсутності такого – підрозділ, що
виконує відповідні функції, або працівник, спеціально визначений наказом
керівника цієї установи. Зазначений підрозділ (працівник) забезпечує:

підготовку та надання акредитованому центру сертифікації ключів
інформації, необхідної для формування посилених сертифікатів відкритих
ключів підписувачів;

надання допомоги підписувачам під час генерації їх особистих та
відкритих ключів;

подання до HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:348” \o
“АЦСК — Акредитований центр сертифікації ключів. ЦСК, акредитований в
установленому порядку. ” акредитованого центру сертифікації ключів
звернень про скасування, блокування чи поновлення посилених сертифікатів
відкритих ключів підписувачів;

доступ підписувачів через телекомунікаційні мережі до акредитованих
центрів сертифікації ключів у разі неможливості здійснення ними такого
доступу із своїх робочих місць;

ведення обліку засобів HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o “Електронний цифровий
підпис — Вид електронного підпису, отриманого за результатом
криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається
до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити
його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений для
забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з
використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронного цифрового підпису , що використовуються в установі;

ведення обліку носіїв особистих ключів підписувачів;

зберігання документів, на підставі яких було сформовано посилені
сертифікати відкритих ключів підписувачів;

контроль за використанням підписувачами засобів HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o “Електронний цифровий
підпис — Вид електронного підпису, отриманого за результатом
криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається
до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити
його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений для
забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з
використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронного цифрового підпису та зберіганням ними особистих ключів.

Порядок надання працівникам HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:351” \o “Орган(и) влади —
Застосовує електронний цифровий підпис лише за умови використання
надійних засобів електронного цифрового підпису, що повинне бути
підтверджено сертифікатом відповідності або позитивним висновком за
результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту
інформації, отриманим на ці засоби від Адміністрації Держспецзв’язку, та
наявності посилених сертифікатів відкритих ключів у своїх працівників –
підписувачів. ” органів влади права застосування HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o “Електронний цифровий
підпис — Вид електронного підпису, отриманого за результатом
криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається
до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити
його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений для
забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з
використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронного цифрового підпису , ведення обліку, зберігання та знищення
їх особистих ключів, а також надання акредитованому центру сертифікації
ключів інформації, необхідної для формування, скасування, блокування або
поновлення посилених сертифікатів відкритих ключів підписувачів цих
установ, визначається наказом її керівника, якщо інше не встановлено
законодавством.

Генерація особистого та відкритого ключів здійснюється підписувачем
безпосередньо в установі або в акредитованому центрі сертифікації
ключів, що її обслуговує. У разі потреби під час генерації ключів
підписувачеві надається допомога персоналом відповідального підрозділу
(спеціально визначеним працівником) або персоналом HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:348” \o “АЦСК — Акредитований
центр сертифікації ключів. ЦСК, акредитований в установленому порядку.
” акредитованого центру сертифікації ключів . У посиленому сертифікаті
відкритого ключа HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:352”
\o “Підписувач — Може застосовувати електронний цифровий підпис лише
після отримання органом влади від акредитованого центру сертифікації
ключів посиленого сертифіката його відкритого ключа. ” підписувача
додатково зазначається його належність до установи та посада, яку він
займає.

У разі коли згідно із законодавством необхідне засвідчення печаткою
справжності підпису на документах та відповідності копій документів
оригіналам, HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:351” \o
“Орган(и) влади — Застосовує електронний цифровий підпис лише за умови
використання надійних засобів електронного цифрового підпису, що повинне
бути підтверджено сертифікатом відповідності або позитивним висновком за
результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту
інформації, отриманим на ці засоби від Адміністрації Держспецзв’язку, та
наявності посилених сертифікатів відкритих ключів у своїх працівників –
підписувачів. ” органи влади застосовують спеціально призначений для
таких цілей HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o
“Електронний цифровий підпис — Вид електронного підпису, отриманого за
результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який
додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу
підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений
для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється
з використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронний цифровий підпис (електронну печатку). Орган влади
застосовує електронну печатку лише за наявності у нього відповідної
печатки, що застосовується для документів на папері. У посиленому
сертифікаті HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:343” \o
“Відкритий ключ — Параметр криптографічного алгоритму перевірки
електронного цифрового підпису, доступний суб’єктам відносин у сфері
використання електронного цифрового підпису. ” відкритого ключа , що
використовується органом влади для електронної печатки, додатково
зазначається спеціальне призначення HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o “Електронний цифровий
підпис — Вид електронного підпису, отриманого за результатом
криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається
до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити
його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений для
забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з
використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронного цифрового підпису та сфера його застосування, а також
відтворюється текстова інформація, розміщена на відповідній печатці.

Право проставлення електронної печатки на електронних документах
надається лише тому працівнику HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:351” \o “Орган(и) влади —
Застосовує електронний цифровий підпис лише за умови використання
надійних засобів електронного цифрового підпису, що повинне бути
підтверджено сертифікатом відповідності або позитивним висновком за
результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту
інформації, отриманим на ці засоби від Адміністрації Держспецзв’язку, та
наявності посилених сертифікатів відкритих ключів у своїх працівників –
підписувачів. ” органу влади , який проставляє відповідну печатку на
документах на папері. Отримання в акредитованому центрі сертифікації
ключів посиленого сертифіката HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:343” \o “Відкритий ключ — Параметр
криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису,
доступний суб’єктам відносин у сфері використання електронного цифрового
підпису. ” відкритого ключа для забезпечення застосування електронної
печатки, а також генерація відповідних ключів здійснюється в тому ж
порядку, що й для HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:341”
\o “Електронний цифровий підпис — Вид електронного підпису, отриманого
за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних,
який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу
підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений
для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється
з використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронного цифрового підпису .

HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:352” \o “Підписувач —
Може застосовувати електронний цифровий підпис лише після отримання
органом влади від акредитованого центру сертифікації ключів посиленого
сертифіката його відкритого ключа. ” Підписувач може застосовувати
HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o “Електронний
цифровий підпис — Вид електронного підпису, отриманого за результатом
криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається
до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити
його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений для
забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з
використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронний цифровий підпис лише після отримання органом влади від
HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:348” \o “АЦСК —
Акредитований центр сертифікації ключів. ЦСК, акредитований в
установленому порядку. ” акредитованого центру сертифікації ключів
посиленого сертифіката його HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:343” \o “Відкритий ключ — Параметр
криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису,
доступний суб’єктам відносин у сфері використання електронного цифрового
підпису. ” відкритого ключа . Після звільнення HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:352” \o “Підписувач — Може
застосовувати електронний цифровий підпис лише після отримання органом
влади від акредитованого центру сертифікації ключів посиленого
сертифіката його відкритого ключа. ” підписувача орган влади
звертається до HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:348” \o
“АЦСК — Акредитований центр сертифікації ключів. ЦСК, акредитований в
установленому порядку. ” акредитованого центру сертифікації ключів
для скасування посиленого сертифіката його HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:343” \o “Відкритий ключ — Параметр
криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису,
доступний суб’єктам відносин у сфері використання електронного цифрового
підпису. ” відкритого ключа , а HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:342” \o “Особистий ключ — Параметр
криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису,
доступний тільки підписувачу. ” особистий ключ знищується методом, що
не допускає можливості його відновлення.

HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:352” \o “Підписувач —
Може застосовувати електронний цифровий підпис лише після отримання
органом влади від акредитованого центру сертифікації ключів посиленого
сертифіката його відкритого ключа. ” Підписувач використовує у
процесі виконання своїх функцій лише HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:342” \o “Особистий ключ — Параметр
криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису,
доступний тільки підписувачу. ” особистий ключ , отриманий в органі
влади. Використання особистого ключа у випадках, не пов’язаних з
діяльністю HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:351” \o
“Орган(и) влади — Застосовує електронний цифровий підпис лише за умови
використання надійних засобів електронного цифрового підпису, що повинне
бути підтверджено сертифікатом відповідності або позитивним висновком за
результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту
інформації, отриманим на ці засоби від Адміністрації Держспецзв’язку, та
наявності посилених сертифікатів відкритих ключів у своїх працівників –
підписувачів. ” органу влади , забороняється. HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:352” \o “Підписувач — Може
застосовувати електронний цифровий підпис лише після отримання органом
влади від акредитованого центру сертифікації ключів посиленого
сертифіката його відкритого ключа. ” Підписувач на один і той самий
момент часу може мати і використовувати лише один особистий ключ, якому
відповідає HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:343” \o
“Відкритий ключ — Параметр криптографічного алгоритму перевірки
електронного цифрового підпису, доступний суб’єктам відносин у сфері
використання електронного цифрового підпису. ” відкритий ключ з
чинним посиленим сертифікатом, отриманим органом влади. Це обмеження не
стосується електронної печатки. HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:352” \o “Підписувач — Може
застосовувати електронний цифровий підпис лише після отримання органом
влади від акредитованого центру сертифікації ключів посиленого
сертифіката його відкритого ключа. ” Підписувач несе відповідальність
за зберігання особистого ключа. Копіювання особистих ключів та/або
передача їх іншим особам забороняється.

Справжність HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o
“Електронний цифровий підпис — Вид електронного підпису, отриманого за
результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який
додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу
підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений
для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється
з використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронного цифрового підпису , накладеного на HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:336” \o “Електронний документ — Це
документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних,
включаючи обовязкові реквізити документа. ” електронний документ або
інші електронні дані, та цілісність цього документа (даних)
перевіряється з дотриманням таких вимог:

HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o “Електронний
цифровий підпис — Вид електронного підпису, отриманого за результатом
криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається
до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити
його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений для
забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з
використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронний цифровий підпис повинен бути підтверджений з використанням
посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового
підпису;

під час перевірки повинен використовуватися HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:345” \o “Посилений сертифікат
ключа — Сертифікат ключа, виданий акредитованим центром сертифікації
ключів, засвідчувальним центром, центральним засвідчувальним органом. ”
посилений сертифікат ключа , чинний на момент накладення HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:341” \o “Електронний цифровий
підпис — Вид електронного підпису, отриманого за результатом
криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається
до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити
його цілісність та ідентифікувати підписувача. Призначений для
забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з
використанням електронних документів. Накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ”
електронного цифрового підпису ;

HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:342” \o “Особистий
ключ — Параметр криптографічного алгоритму формування електронного
цифрового підпису, доступний тільки підписувачу. ” особистий ключ
HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:352” \o “Підписувач —
Може застосовувати електронний цифровий підпис лише після отримання
органом влади від акредитованого центру сертифікації ключів посиленого
сертифіката його відкритого ключа. ” підписувача повинен відповідати
відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті;

на час перевірки повинен бути чинним посилений сертифікат HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:343” \o “Відкритий ключ — Параметр
криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису,
доступний суб’єктам відносин у сфері використання електронного цифрового
підпису. ” відкритого ключа HYPERLINK
“http://www.znannya.org/?view=concept:348” \o “АЦСК — Акредитований
центр сертифікації ключів. ЦСК, акредитований в установленому порядку.
” акредитованого центру сертифікації ключів та/або посилений
сертифікат HYPERLINK “http://www.znannya.org/?view=concept:343” \o
“Відкритий ключ — Параметр криптографічного алгоритму перевірки
електронного цифрового підпису, доступний суб’єктам відносин у сфері
використання електронного цифрового підпису. ” відкритого ключа
відповідного засвідчувального центру.

3.8. Вітчизняний та зарубіжний досвід використання систем електронного
документообігу в органах державної влади: проблеми та переваги

Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у
діяльність органів державної влади України має велике значення для
забезпечення їх ефективної роботи, є важливою складовою розбудови в
Україні інформаційного суспільства.

Запровадження електронного документообігу в органах державної влади
дозволяє підвищити ефективність функціонування усіх складових системи
державного управління: прискорити рух документів, забезпечити
своєчасність їх розгляду, скоротити строки підготовки та прийняття
управлінських рішень шляхом автоматизації процесів колективного
створення та використання документів, підвищити якість рішень за рахунок
надання виконавцю максимально повної бази документів, значно знизити
витрати на розмноження, передачу і збереження копій паперових
документів, а отже й підвищити ефективність роботи, як окремих державних
службовців, так і конкретного органу державної влади.

Обмін електронними документами між органами державної влади також
дозволяє підвищити ефективність їх взаємодії: прискорюється доставка
документів, знижуються витрати державних установ на функціонування
кур’єрських і поштових служб та канцелярій.

Перехід на електронний документообіг між державними установами і
споживачами публічних послуг та його інтеграція з веб-порталами органів
державної влади уможливлює реалізацію принципу ,,єдиного вікна“, що
передбачає наявність однієї точки входу для взаємодії з органами
державної влади всіх рівнів. Це дає можливість громадянам, організаціям,
суб’єктам господарювання запитувати і одержувати через мережу Інтернет
необхідні довідки або дозволи, передавати в органи державного управління
звітність, відстежувати стан роботи з їхніми запитами тощо. Отже,
використання систем електронного документообігу у сфері взаємодії
державних установ з громадянами і підприємствами дозволяє істотно
скоротити витрати часу і ресурсів як громадян, організацій і
підприємств, так і державних органів, вдосконалити процес пошуку та
одержання інформації від органів державної влади, розширити канали
взаємодії держави і громадян, підвищити якість цієї взаємодії.

Основним правовим інструментом, який забезпечує застосування
електронного документообігу, є електронний цифровий підпис. Електронний
цифровий підпис дає змогу підтвердити цілісність електронного документу,
тобто його захищеність від несанкціонованого спотворення, руйнування або
знищення в процесі руху від відправника до одержувача, та ідентифікувати
підписувача.

Впровадження електронного документообігу із застосуванням електронного
цифрового підпису є одним із пріоритетних напрямів розвитку сфери
інформаційних технологій у нашій країні.

Сьогодні в Україні створено нормативно-правову та технологічну основу
для функціонування систем електронного документообігу в органах
державної влади. Основними нормативно-правовими актами, що регулюють
питання застосування електронного документообігу та електронного
цифрового підпису, є закони України ,, HYPERLINK
“http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=851%2D15&p=11012051
88022078” Про електронні документи та електронний документообі
HYPERLINK
“http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=851%2D15&p=11012051
88022078” “ та ,,Про електронний цифровий підпис“, постанови Кабінету
Міністрів України ,,Про затвердження Типового порядку здійснення
електронного документообігу в органах виконавчої влади“, ,,Про
затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису
органами державної влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями державної форми власності“.
Важливі питання діяльності в цій сфері регламентують постанови Кабінету
Міністрів України ,,Про затвердження Положення про центральний
засвідчувальний орган“, ,,Про затвердження Порядку акредитації центру
сертифікації ключів“, ,, HYPERLINK
“http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1454%2D2004%2D%EF&p
=1101205188022078” Про затвердження Порядку обов’язкової передачі
документованої інформації“ , ,,Про затвердження Порядку засвідчення
наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент
часу“.

Сьогодні системи автоматизованого діловодства та документообігу
впроваджено у більшості центральних органів державної влади України: за
даними Державного комітету інформатизації України. Триває процес
автоматизації документообігу в органах влади на місцевому рівні.

Однак, незважаючи на успішне розгортання окремих компонентів системи
електронного документообігу в системі державної влади України, про повне
переведення органів влади України на електронний документообіг говорити
ще зарано. По-перше, це потребує створення єдиної системи електронного
документообігу органів державної влади. З цією метою має бути
забезпечено повне впровадження систем автоматизованого діловодства та
документообігу в усіх органах влади, відбутися об’єднання систем
електронного документообігу всіх органів державної влади в єдину
загальнодержавну систему

Також необхідною передумовою здійснення органами державної влади
електронного документообігу є забезпечення їх надійними засобами
електронного цифрового підпису. Повноцінне впровадження електронного
цифрового підпису в органах державної влади України потребуватиме
вирішення багатьох проблем. Передусім це стосується питань, пов’язаних
із: забезпеченням функціонування Центрального засвідчувального органу як
основної інституції у системі функціонування електронного цифрового
підпису; проблемою сумісності форматів ключів, які видають акредитовані
центри сертифікації ключів.

Крім того, законодавством не врегульовано питання шифрування даних, що
створює додаткові складнощі в роботі з громадянами чи підприємствами,
які вимагають забезпечити конфіденційність документів, що подаються до
державних органів влади, та не бажають подавати звітність у відкритому
вигляді.

Розвиток систем електронного документообігу та електронного цифрового
підпису в органах державної влади розширює їх можливості щодо надання
послуг громадянам та юридичним особам з використанням мережі Інтернет.

Сьогодні ці послуги надаються переважно через Єдиний веб-портал органів
виконавчої влади та власні веб-сайти відповідних органів державної 
влади. За даними Державного комітету інформатизації, електронні
інформаційні послуги (інформація щодо вакансій, щодо закупівель за
державні кошти, зразки документів та інші) становлять 89 % всіх послуг,
які органи влади надають населенню через мережу Інтернет. Кількість
електронних адміністративних послуг, які органи влади можуть
запропонувати громадянам та підприємствам, значно менша і становить 11 %
(Інтернет-приймальні, подання податкової, статистичної та іншої
звітності, надання консультаційних послуг, звернення громадян тощо).

Стан розбудови системи надання електронних послуг державними органами в
Україні порівняно з рівнем розвитку відповідних послуг у розвинених
країн світу є недостатнім. На думку Державного комітету інформатизації
України для збільшення різноманітності та кількості електронних
інформаційних та адміністративних послуг, що надаються населенню та
суб’єктам господарювання державними органами з використанням електронних
засобів та Інтернет, необхідним є: подальше вдосконалення веб-сайтів
органів державної влади; забезпечення інтеграції їх електронних
інформаційних ресурсів в єдину систему електронних інформаційних
ресурсів для інформаційної взаємодії органів державної влади;
забезпечення розвитку Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади.

Поліпшення електронної взаємодії між державою та громадянами також
вимагає закріплення у законодавчому порядку можливості реалізації
громадянами права на звернення до органів державної влади шляхом подання
звернень з використанням мережі Інтернет. Унормування можливості
громадян надсилати звернення до органів влади та отримувати відповідь на
них електронною поштою сприятиме економії часових та матеріальних
ресурсів органів влади та громадян, увільненню державних службовців від
рутинної роботи, пов’язаної з паперовим оформленням відповідей на
звернення.

На відміну від України, органи державної влади США, Канади та переважної
більшості країн Європейського Союзу вже давно суттєво зменшили паперовий
документообіг та активно використовують у своїй діяльності технології
електронного документообігу та електронного цифрового підпису. У
багатьох країнах навіть засідання уряду відбуваються в режимі
Інтернет-конференції он-лайн. Під час проведення таких засідань
висловлення пропозицій та зауважень, погодження проектів урядових
рішень, голосування здійснюється в електронному режимі, що усуває зайву
бюрократизацію, підвищує ефективність діяльності та функціонування
державних органів.

Через веб-портали державних установ громадянам та підприємствам в цих
країнах надаються різноманітні інформаційні та адміністративні послуги.

Наприклад, в США через урядовий портал громадяни можуть отримати
ліцензію, сплатити податки, отримати інші адміністративні послуги. Через
мережу Інтернет податкова служба Ірландії дозволяє підприємствам
сплачувати податки, одержувати податкові кредити. Сайт Земельної служби
цієї держави надає компаніям можливість здійснювати будь-які операції,
пов’язані із землею і нерухомістю, а через сайт Реєстраційної палати
можна зареєструвати компанію будь-якої організаційно-правової форми.

В Естонії громадяни мають можливість не тільки отримувати необхідну
інформацію через урядовий веб-портал, але й надсилати запити до органів
влади, здавати податкову звітність, реєструвати транспортні засоби,
реєструватися за місцем проживання, оформити соціальну допомогу,
інформувати поліцію тощо.

Оформлення соціальної допомоги, отримання потрібної довідки та інших
послуг від органів влади через мережу Інтернет є традиційним для
громадян Латвії. Мають можливість спілкуватися через мережу Інтернет з
урядовими установами громадяни Литовської республіки: вони можуть
надсилати запити і отримувати відповіді на них електронною поштою,
декларувати доходи, шукати роботу через служби зайнятості, отримувати
медичні послуги тощо.

Таким чином, на сьогоднішній день спостерігається значне відставання
нашої держави від розвинених країн у впровадженні сучасних інформаційних
технологій у сферу державного управління, хоча за останні декілька років
Україна помітно прогресувала у цьому напрямі.

Отже, хоча більша частина документообігу у державних установах України
здійснюється у паперовому вигляді, нинішній стан системи
автоматизованого діловодства та документообігу в органах державної влади
України створює гарні технологічні передумови для дальшого поширення
електронного документообігу, доведення його до рівня стандартів країн
Євросоюзу.

Крім названих вище проблем переведення органів державної влади України
на електронний документообіг ускладнюють:

– брак кваліфікованих кадрів в галузі інформаційних технологій в
державних установах, особливо у місцевих органах державної  влади;

– недостатнє розуміння користувачами системи електронного документообігу
в органах державної влади основних задач, які повинен вирішувати
електронний документообіг, та психологічна неготовність працівників до
використання нових інформаційних технологій;

– низький рівень комп’ютерної грамотності суспільства, що ускладнює
перехід на електронний документообіг у взаємодії між державними
установами і громадянами.

Для переходу органів державної влади України на електронний
документообіг необхідно забезпечити:

– об’єднання систем електронного документообігу всіх органів державної
влади;

– наявність в усіх органах державної влади надійних засобів електронного
цифрового підпису;

– затвердження технічних регламентів, необхідних для впровадження та
функціонування систем електронного документообігу та електронного
цифрового підпису в органах державної влади;

– вирішення питання кадрового забезпечення інформаційно-технологічних
підрозділів органів державної влади, постійне підвищення кваліфікації
їхніх працівників;

– проведення роз’яснювальної роботи з працівниками органів державної
влади щодо переваг, які надає перехід на електронний документообіг;

– обов’язкове навчання державних службовців використанню систем
електронного документообігу;

– розробку необхідного методичного забезпечення для роботи із системою
електронного документообігу;

– підвищення рівня електронної взаємодії між органами державної влади та
громадянами і підприємствами;

– підвищення рівня комп’ютерної грамотності населення, передусім шляхом
впровадження нових методів навчання із застосуванням сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020