.

Довідник пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам при сплаті податків тощо (таблиця)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 7604
Скачать документ

Довiдник пiльг, наданих чинним законодавством юридичним особам по сплатi
податкiв, зборiв,iнших обов’язкових платежiв СТАНОМ НА 01.01.99 р.

Затверджую: в. о. заступника голови Державної податкової адмiнiстрацiї
України В.М.Росоловський, 13.01.99 р.

Код пiльги

Пiльга

Документ

№ документа Дата прий-няття до- кумента

Початок дiї пiльги Кiнець дiї пiльги

Коментар

1 2 3 4 5 6 7 8

Податок на прибуток пiдприємств

11020000 ПIЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПIДПРИЄМСТВ

11020023 Зменшення на 50 вiдсоткiв суми податку на прибуток,
нарахова-ного вiдповiдно до законодавства пiдприємствами-суб’єктами
експериментальної економiчної зони «Сиваш», у разi використання суми, на
яку зменшується податок на прибуток, на реалiзацiю iнвестицiйних
проектiв у межах цiєї зони. Закон України «Про деякi питання валютного
регулювання та оподаткування суб’єктiв експериментальної економiчної
зони «Сиваш» 65/96-ВР 23.02.96 23.02.96

11020025 Сума прибутку, що не пiдлягає оподаткуванню згiдно iз
мiжнародними договорами України. Закон України «Про оподаткування
прибутку пiдприємств», стаття 14 Закон України «Про систему
оподаткування», стаття 19 334/94-ВР

77/97-ВР 28.1294

28.1294 18.02.97

18.02.97

11020030 Не враховуються у складi валових доходів кошти взаємного
iнвестування iнвестицiйних фондiв i iнвестицiйних компанiй, якщо жоден з
їх засновникiв (учасникiв, акцiонерiв) та пов’язаних з ними осiб не
володiє бiльш як 10 вiдсотками статутного фонду таких iнвестицiйних
фондiв або компанiй та якщо такi iнвестицiйнi фонди i компанiї протягом
30 днiв пiсля закiнчення податкового року розподiляють мiж акцiонерами
(засновниками) не менш як 90 вiдсоткiв суми рiчного доходу вiд
iнвестицiйних операцiй. Закон України «Про внесення змiн до Закону
України «Про оподаткування прибутку пiдприємств», пiдпункт 4.2.8 пункту
4.2 статтi 4 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97

11020031 Не включаються до валового доходу суми одержаного платником
податку емiсiйного доходу. Закон України «Про внесення змiн до Закону
України «Про оподаткування прибутку пiдпри-ємств», пiдпункт 4.2.9 пункту
4.2 статтi 4 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97

11020032 Не включаються до валового доходу кошти або майно, що
надходять у виглядi мiжнародної технiчної допомоги, яка надається iншими
державами вiдповiдно до мiжнародних угод, що набрали чин-ності у
встановленому законодавством порядку. Закон України «Про внесення змiн
до Закону України «Про оподаткування прибутку пiдприємств», пiдпункт
4.2.13 пункту 4.2 статтi 4 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97

11020033 Враховуються у складi валових витрат суми коштiв або вартiсть
майна, добро-вiльно перерахованих (переданих) до Державного бюджету
України або бюд-жетiв територiальних громад до неприбу-ткових
органiзацiй в межах 4 вiдсоткiв. Закон України «Про внесення змiн до
Закону України «Про оподаткування прибутку пiдприємств», пiдпункт 5.2.2
пункту 5.2 статтi 5 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97

11020034 Враховується у складi валових витрат сума коштiв,
перерахованих пiдпри-ємствами всеукраїнських об’єднань осiб, якi
постраждали внаслiдок Чорнобиль-ської катастрофи, на яких працює за
основним мiсцем роботи не менше 75 вiдсоткiв таких осiб, цим об’єднанням
для проведення їх благодiйної дiяльностi, але не бiльше 10 вiдсоткiв
оподатковуваного прибутку. Закон України «Про внесення змiн до Закону
України «Про оподаткування прибутку пiдприємств», пiдпункт 5.2.3 пункту
5.2 статтi 5 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97

11020035 Враховується у складi валових витрат платника податку,
основною дiяльнiстю яких є виробництво сiльськогосподар-ської продукцiї,
плата за землю, що не використовується в сiльськогосподар-ському
виробничому оборотi. Закон України «Про внесення змiн до Закону України
«Про оподаткування прибутку пiдприємств», пiдпункт 5.2.5 пункту 5.2
статтi 5 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97

11020036 Включаються до валових витрат платника витрати на утримання
соцiальної iнфраструктури: дитячих ясел або садкiв. Закон України «Про
внесення змiн до Закону України «Про оподатку-вання прибутку
пiдприємств», пiдпункт 5.4.9 пункту 5.4 статтi 5 283/97-ВР 22.05.97
01.07.97

11020037 Включаються до валових витрат платника витрати на утримання
соцiальної iнфра-структури: закладiв середньої та серед-ньої
професiйно-технiчної освiти та зак-ладiв пiдвищення квалiфiкацiї
працiвникiв такого платника податку. Закон України «Про внесення змiн до
Закону України «Про оподаткування прибутку пiдприємств», пiдпункт 5.4.9
пункту 5.4 статтi 5 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97

11020038 Включаються до валових витрат платника витрати на утримання
соцiальної iнфра-структури: дитячих, музичних та художнiх шкiл мистецтв,
у разi якщо вони не надають платних послуг та не займа-ються iншою
комерцiйною дiяльнiстю. Закон України «Про внесення змiн до Закону
України «Про оподаткування прибутку пiдприємств», пiдпункт 5.4.9 пункту
5.4 статтi 5 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97

11020039 Включаються до валових витрат платника витрати на утримання
соцiальної iнфра-структури: закладiв охорони здоров’я, пунктiв
безоплатного медичного обсте-ження, профiлактики та допомоги
працiвникам. Закон України «Про внесення змiн до Закону України «Про
оподатку-вання прибутку пiдприємств», пiдпункт 5.4.9 пункту 5.4 статтi 5
283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 ” ”

11020040 Включаються до валових витрат платника витрати на утримання
соцiальної iнфраструктури: спортивних залiв i пло-щадок, що
використовуються безоплатно для фiзичного оздоровлення та
психо-логiчного вiдтворення працiвникiв, клубiв i будинкiв культури, в
разi якщо вони не використовуються для надання платних послуг та iншої
комерцiйної дiяльностi (крiм будинкiв вiдпочинку, туристичних баз та
iнших подiбних закладiв). Закон України «Про внесення змiн до Закону
України «Про оподатку-вання прибутку пiдприємств», пiдпункт 5.4.9 пункту
5.4 статтi 5 283/97-ВР 22.05.97 “01.07.97 ”

11020041 Включаються до валових витрат платника витрати на утримання
соцiальної iнфра-структури: примiщень, що використову-ються платником
податку для органiзацiї харчування працiвникiв такого платника податку.
Закон України «Про внесення змiн до Закону України «Про оподатку-вання
прибутку пiдприємств», пiдпункт 5.4.9 пункту 5.4 статтi 5 283/97-ВР
22.05.97 01.07.97

11020042 Включаються до валових витрат платника витрати на утримання
соцiальної iнфра-структури: багатоквартирного житлового фонду, включаючи
гуртожитки, одноквар-тирного житлового фонду в сiльськiй мiсцевостi та
об’єктiв житлово-кому-нального господарства, якi перебувають на балансi
юридичних осiб, щодо яких платником податку прийнято доку-ментально
оформлене рiшення про передачу на баланс мiсцевих рад. Закон України
«Про внесення змiн до Закону України «Про оподаткування прибутку
пiдприємств», пiдпункт 5.4.9 пункту 5.4 статтi 5 283/97-ВР 22.05.97
01.07.97

11020043 Враховується в складi валових витрат платника податку сума
внескiв до додаткових пенсiйних планiв, але не бiльше 15 вiдсоткiв
сукупного доходу. Закон України «Про внесення змiн до Закону України
«Про оподатку-вання прибутку пiдприємств», пiдпункт 5.8.4 пункту 5.8
статтi 5 283/97-ВР 22.05.97 “01.07.97 ”

11020044 Об’єкт оподаткування (прибуток) зменшується на суму
балансових збиткiв (проiндексованих), отриманих платником податку в
попереднiх перiодах. Закон України «Про внесення змiн до Закону України
«Про оподатку-вання прибутку пiдприємств», пункти 6.1, 6.2, 6.3 статтi 6
283/97-ВР 22.05.97 “01.07.97 ”

11020045 Балансовi збитки, понесенi (нарахованi) у попереднiх перiодах
платником податку у зв’язку iз придбанням цiнних паперiв, зменшують
доходи, отриманi вiд операцiй з цiнними паперами. Закон України «Про
внесення змiн до Закону України «Про оподаткування прибутку
пiдприємств», пiдпункт 7.6.1 пункту 7.6 статтi 7 283/97-ВР 22.05.97
01.07.97

11020046 Балансовi збитки вiд спiльної дiяльностi, отриманi в
попереднiх перiодах, зменшують доходи, отриманi вiд спiльної дiяльностi.
Закон України «Про внесення змiн до Закону України «Про оподат-кування
прибутку пiдприємств», пiдпункт 7.7.5 пункту 7.7 статтi 7 283/97-ВР
22.05.97 “01.07.97 ”

11020047 Не оподатковується виплата дивiдендiв у виглядi акцiй
(часток, паїв), емiтованих пiдприємством, яке нараховує дивiденди, за
умови, що така виплата нiяким чином не змiнює пропорцiй (часток) участi
всiх акцiонерiв (власникiв) у статутному фондi пiдприємства-емiтента.
Закон України «Про внесення змiн до Закону України «Про оподаткування
прибутку пiдприємств», пiдпункт 7.8.5 пункту 7.8 статтi 7 283/97-ВР
“22.05.97 ”

11020049 Релiгiйнi органiзацiї звiльняються вiд оподаткування доходiв,
отриманих у виглядi коштiв або майна, якi надходять безоплатно або у
виглядi безповоротної фiнансової допомоги чи добровiльних пожертвувань;
доходи вiд надання культових послуг, пасивних доходiв. Закон України
«Про внесення змiн до Закону України «Про оподаткування прибутку
пiдприємств», пiдпункт 7.11.7 пункту 7.11 статтi 7 283/97-ВР 22.05.97
01.07.97

11020050 Органи державної влади України, органи мiсцевого
самоврядування та створенi ними установи або органiзацiї звiльня-ються
вiд оподаткування доходiв, отри-маних у виглядi коштiв або майна, якi
надходять безоплатно або у виглядi безповоротної фiнансової допомоги чи
добровiльних пожертвувань, пасивних доходiв, коштiв або майна, якi
надходять до таких неприбуткових органiзацiй, як компенсацiя вартостi
отриманих, державних послуг. Закон України «Про внесення змiн до Закону
України «Про оподатку-вання прибутку пiдприємств», пiдпункт 7.11.2
пункту 7.11 статтi 7 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97

11020051 Благодiйнi фонди та благодiйнi орга-нiзацiї, в тому числi
громадськi органiза-цiї, що створенi з метою провадження екологiчної,
оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, освiтньої та наукової
дiяльностi, а також творчi спiлки звiльняються вiд оподаткування
доходiв, отриманих у виглядi коштiв або майна, якi надходять безоплатно
або у виглядi безповоротної фiнансової допомоги чи добровiльних
пожертвувань, пасивних доходiв, коштiв або майна, якi надходять таким
неприбутковим органiзацiям, вiд проведення їх основної дiяльностi. Закон
України «Про внесення змiн до Закону України «Про оподаткування прибутку
пiдприємств», пiдпункт 7.11.3 пункту 7.11 статтi 7 283/97-ВР 22.05.97
01.07.97

11020052 Пенсiйнi фонди, кредитнi спiлки звiльня-ються вiд
оподаткування доходiв, отрима-них у виглядi коштiв, якi надходять до
кредитних спiлок та пенсiйних фондiв у виглядi внескiв на додаткове
пенсiйне забезпечення або внескiв на iншi по-треби, передбаченi
законодавством, пасивних доходiв, отриманих з джерел, визначених
законодавством про кредитнi спiлки та пенсiйнi фонди. Закон України «Про
внесення змiн до Закону України «Про оподаткування прибутку
пiдприємств», пiдпункт 7.11.4 пункту 7.11 статтi 7 283/97-ВР 22.05.97
01.07.97

11020053 Юридичнi особи, дiяльнiсть яких не передбачає одержання
прибутку згiдно з нормами вiдповiдних законiв, звiльня-ються вiд
оподаткування доходiв, отри-маних у виглядi коштiв або майна, якi
надходять таким неприбутковим орга-нiзацiям вiд проведення їх основної
дiяльностi та у виглядi пасивних доходiв. Закон України «Про внесення
змiн до Закону України «Про оподаткування прибутку пiдприємств»,
пiдпункт 7.11.5 пункту 7.11 статтi 7 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97

11020054 Спiлки, асоцiацiї та iншi об’єднання юридичних осiб, створенi
для представ-лення iнтересiв засновникiв, що утриму-ються лише за
рахунок внескiв таких засновникiв та не проводять пiдпри-ємницької
дiяльностi, за винятком отри-мання пасивних доходiв, звiльня-ються вiд
оподаткування доходи у виглядi разо-вих або перiодичних внескiв
засновникiв, пасивних доходiв. Закон України «Про внесення змiн до
Закону України «Про оподаткування прибутку пiдприємств», пiдпункт 7.11.6
пункту 7.11 статтi 7 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97

11020056 Звiльняється вiд оподаткування прибуток пiдприємств, отриманий
вiд реалiзацiї на митнiй територiї України спецiальних продуктiв
дитячого харчування власного виробництва, спрямований на збiльшен-ня
обсягiв виробництва та зменшення роздрiбних цiн таких продуктiв. Закон
України «Про внесення змiн до Закону України «Про оподаткування прибутку
пiдприємств», пiдпункт 7.13.1 пункту 7.13 статтi 7 283/97-ВР 22.05.97
01.07.97

11020057 Оподатковується у розмiрi 50 вiдсоткiв вiд дiючої ставки
прибуток вiд реалiзацiї iнновацiйного продукту, заявленого при
реєстрацiї в iнновацiйних центрах, що створенi вiдповiдно до закону.
Закон України «Про внесення змiн до Закону України «Про оподаткування
прибутку пiдприємств», пiдпункт 7.14.1 пункту 7.14 статтi 7 283/97-ВР
22.05.97 01.07.97

11020062 Враховується у складi витрат виробництва утримання основних
фондiв, що знаходяться на консервацiї. Закон України «Про внесення змiн
до Закону України «Про оподатку-вання прибутку пiдприємств», пiдпункт
8.1.3 пункту 8.1 статтi 8 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97

11020063 Враховується у складi витрат виробництва залишкова вартiсть
окремого об’єкта основних фондiв групи I, в розмiрi ста
неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян. Закон України «Про
внесення змiн до Закону України «Про оподаткування прибутку
пiдприємств», пiдпункт 8.3.7 пункту 8.3 статтi 8 283/97-ВР 22.05.97
01.07.97

11020064 Створення страхових резервiв банкiв-ськими установами та
небанкiвськими фiнансовими установами вiдносно суку-пного розмiру
боргових вимог банкiв 40 вiдсоткiв до 31.12.99; 30% до 31.12. 2001, 20%,
починаючи з 1 сiчня 2002 року. Закон України «Про внесення змiн до
Закону України «Про оподаткування прибутку пiдприємств», пiдпункт 12.2.3
пункту 12.2 статтi 12 та пункт 22.13 статтi 22 283/97-ВР 22.05.97
01.07.97

11020065 За зниженою ставкою 15 вiдсоткiв оподатковуються валовi
доходи нерези-дентiв, що не проводять пiдприємницької дiяльностi в
Українi через постiйне представництво, отриманi з джерел на територiї
України. Закон України «Про внесення змiн до Закону України «Про
оподаткування прибутку пiдприємств», пункт 13.1 статтi 13 283/97-ВР
22.05.97 01.07.97

11020066 Суми нарахованого податку пiдприємств — виробникiв
сiльськогосподарської продукцiї зменшуються на суму податку на землю, що
використовується в сiльськогосподарському виробничому оборотi. Закон
України «Про внесення змiн до Закону України «Про оподаткування прибутку
пiдприємств», пункт 14.1 статтi 14 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97

11020069 Суми безповоротної фiнансової допомоги, переданi платником
податку в звiтному перiодi, не оподатковуються. Закон України «Про
внесення змiн до Закону України «Про оподат-кування прибутку
пiдприємств», пiдпункт 4.1.6 пункту 4.1 статтi 4 283/97-ВР 22.05.97
01.07.97

11020071 Вартiсть товарiв (робiт, послуг), що наданi безоплатно до
неприбуткових органiзацiй в порядку, визначеному п.7.11 Закону України
«Про внесення змiн до Закону України «Про оподаткування прибутку
пiдприємств». Закон України «Про внесення змiн до Закону України «Про
оподаткування прибутку пiдприємств», пiдпункт 4.1.6 пункту 4.1 статтi 4
283/97-ВР 22.05.97 01.07.97

11020072 Суми безнадiйної заборгованостi у разi, коли вiдповiднi заходи
щодо стягнення таких боргiв не привели до позитивного наслiдку, а також
суми заборгованостi, стосовно яких закiнчився строк позовної давностi.
Для банкiв та iнших небанкiв-ських фiнансових установ норми цього пункту
дiють з урахуванням норм статтi 12 Закону України «Про внесення змiн до
Закону України «Про оподаткування прибутку пiдприємств». Закон України
«Про внесення змiн до Закону України «Про оподаткування прибутку
пiдприємств», пiдпункт 5.2.8 пункту 5.2 статтi 5 283/97-ВР 22.05.97
01.07.97

11020073 Будь-якi витрати на гарантiйний ремонт (обслуговування ) або
гарантiйнi замiни товарiв, реалiзованих платником податку, вартiсть яких
не компенсується за раху-нок покупцiв таких товарiв, але не бiльше вiд
суми, яка вiдповiдає рiвню гарантiй-них замiн, прийнятих (оприлюднених)
платником податку, але не вище 10 вiдсоткiв вiд сукупної вартостi таких
товарiв, що були реалiзованi та по яких не закiнчився строк гарантiйного
обслуго-вування, враховуються у складi валових витрат платника. Закон
України «Про внесення змiн до Закону України «Про оподаткування прибутку
пiдприємств», пiдпункт 5.4.3 пункту 5.4 статтi 5 283/97-ВР 22.05.97
01.07.97

11020078 Суми коштiв, якi платники податку на прибуток пiдприємств
перераховують органам державної влади, органам мiсцевого самоврядування
та створеним ними закладам освiти, охорони здоров’я та культури, що
утримуються за рахунок коштiв вiдповiдних бюджетiв, на прове-дення
новорiчних i рiздвяних свят та на придбання святкових подарункiв
включа-ються до складу валових витрат таких платникiв податку у розмiрi
не бiльш 6 вiдсоткiв оподатковуваного прибутку попереднього (звiтного)
кварталу. Закон України «Про деякi питання оподаткування в зв’язку з
органiзацiєю та проведенням новорiчних i рiздвяних свят для дiтей i
пiдлiткiв та придбанням святкових подарункiв», стаття 1 702/97-ВР
09.12.97 24.12.97

11020079 Кошти, спрямованi платником податку на будiвництво житла для
вiйськово-служ-бовцiв та членiв їх сiмей, якi мають право на отримання
житла вiдповiдно до закон-одавства України, за укладеними до 1 липня
1997 р. угодами про iнвесту-вання будiвництва житла для
вiйськово-службовцiв та членiв їх сiмей, по яких на 1 липня 1997 р.
проведенi фактичнi витрати, враховуються у зменшення податкового
зобов’язання такого плат-ника податку, протягом термiну завер-шення
будiвництва об’єктiв житла, розпочатих до 1 липня 1997 року. Закон
України «Про внесення змiн до Закону України «Про оподаткування
прибутку пiдприємства» 639/97-ВР 18.11.97 01.07.97

11020080 Підприємства металургійної (та підприєм-ства інших галузей, в
частині основних фондів, що використовуються у ливар-ному виробництві),
коксохімічної, хімічної, гірничо-видобувної промислов-ості, а також
підприємства залізничного транс-порту, підприємства — виробники
елект-ронної, теплової енергії та водопостач-ання, на балансі яких
перебувають введені в експлуатацію до 1 січня 1993 року основні доходи,
що використо-вуються для здійснення основної діяль-ності, мають право
відносити до складу валових витрат звітного (податкового) року витрати
на проведен-ня поліпшень таких основних фондів у розмірі, що не
перевищує 9 відсотків від балансової вартості групи 1 та 3 таких
основних фон-дів на початок звітного (податкового) року. Закон України
«Про внесення змiн до Закону України «Про оподатку- вання прибутку
пiдприємства» 639/97-ВР 18.11.97 “01.07.97 ”

11020081 Звiльняється вiд оподаткування прибуток пiдприємств, що
заснованi всеукраїнс-ькими громадськими органiзацiями iнвалiдiв та майно
яких є їх власнiстю, отриманий вiд продажу товарiв (робiт, послуг), крiм
прибутку, одержаного вiд грального бiзнесу, де протягом попе-реднього
звiтного (податкового) перiоду кiлькiсть iнвалiдiв, якi мають там
основне мiсце роботи, становить не менше 50 вiдсоткiв загальної
чисельностi працю-ючих i фонд оплати працi таких iнвалiдiв становить
не менше 25 вiдсоткiв вiд суми витрат на оплату працi, що
вiдносяться до складу валових витрат. Закон України «Про внесення змiн
до статтi 7 Закону України «Про оподаткування прибутку пiдприємств»
607/97-ВР 04.11.97 16.12.97

11020082 Не пiдлягають оподаткуванню доходи, отриманi нерезидентами, у
виглядi процентiв або доходу (дисконту) на державнi цiннi папери,
проданi (розмi-щенi) нерезидентами за межами територiї України через
уповноважених агентiв — нерезидентiв, або процентiв, сплачених
нерезидентами за отриманi Україною позики (кредити або державнi зовнiшнi
запозичення), якi вiдображаються у Державному бюджетi України чи
кошторисi Нацiонального банку України. Закон України «Про внесення змiн
до Закону України «Про оподаткування прибутку пiдприємств» 639/97-ВР
18.11.97 01.07.97

11020083 Звiльняються вiд оподаткування доходи, одержанi вiд володiння
державними цiнними паперами i облiгацiями мiсцевих позик, придбаних до
набрання чинностi Законом України «Про внесення змiн до Закону України
«Про оподаткування прибутку пiдприємств». Закон України «Про внесення
змiн до Закону України «Про оподаткування прибутку пiдприємств»
639/97-ВР 18.11.97 з дня набран-ня чинностi пiльги

11020084 До валових витрат платника податку на прибуток вiдносяться
витрати платника податку на утримання та експлуатацiю дитячих таборiв
вiдпочинку за умови, що вони не здаються в оренду, не використовуються
для надання платних послуг або iншої комерцiйної дiяльностi. Закон
України «Про внесення змiн до Закону України «Про оподаткування прибутку
пiдприємств» 639/97-ВР 18.11.97 01.07.97

11020085 Зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку
на при-буток за наявностi мiжнародного дого-вору України про усунення
подвiйного оподаткування доходiв, ратифiкованого Верховною Радою
України. Закон України «Про оподаткування прибутку пiдприємств», пункт
19.4 статтi 19 283/97-ВР 22.05.97 01.01.98

11020086 Враховуються у складi валових витрат платникiв податку в
розмiрi не бiльше 6 вiдсоткiв оподатковуваного прибутку попереднього
(звiтного) кварталу суми коштiв, якi спрямованi на проведення новорiчних
i рiздвяних свят для дiтей i пiдлiткiв, та операцiй з продажу дитячих
святкових подарункiв. Закон України «Про звiльнення вiд оподаткування
грошових коштiв, якi спрямовуються на проведення новорiчних i рiздвяних
свят для дiтей i пiдлiткiв, та операцiй з продажу дитячих святкових
подарункiв», стаття 1 228-XIV 05.11.98 01.12.98 15.01.99

11025000 Пiльги, що наданi мiсцевими органами влади у межах сум, що
надходять до їх бюджетiв по податку на прибуток. Закон України «Про
систему оподаткування», стаття 1 1251-ХII 25.06.91 25.06.91

Податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i
механiзмiв

12020000 ПIЛЬГИ ПО ПОДАТКУ З ВЛАСНИКIВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ ТА IНШИХ
САМОХIДНИХ МАШИН I МЕХАНIЗМIВ

12020005 Вiд сплати податку звiльняються: а) пiдприємства
автомобiльного транспорту загального користування — щодо транс-портних
засобiв, зайнятих на перевезеннi пасажирiв, на якi в установленому
зако-ном порядку визначено тарифи оплати проїзду в цих транспортних
засобах. Закон України «Про внесення змiн до Закону України «Про податок
з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i
механiзмiв», стаття 4, п. «а» 75/97-ВР 18.02.97 18.02.97

12020006 Вiд сплати податку звiльняються: б) установи та органiзацiї,
що фiнансуються з Державного бюджету України, а саме: установи та
органiзацiї Мiнiстерства оборони України, Нацiональної гвардiї України,
Прикордонних вiйськ України, Цивiльної оборони України, Служби безпеки
України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Прокуратури України за
умови цiльового використання цих транспортних засобiв у службових
справах та в межах встановлених лiмiтiв кiлькостi транспортних засобiв.
Закон України «Про внесення змiн до Закону України «Про податок з
власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв»,
стаття 4, п. «б» 75/97-ВР 18.02.97 18.02.97

12020007 Вiд сплати податку звiльняються: д) на 50 вiдсоткiв —
сiльськогосподарськi пiдприємства — товаровиробники за трактори колiснi,
автобуси та спецiальнi автомобiлi для перевезення людей з кiлькiстю
мiсць не менше десяти. Закон України «Про внесення змiн до Закону
України «Про податок з власникiв транспортних засобiв та iнших
самохiдних машин i механiзмiв», стаття 4, п. «д» 75/97-ВР 18.02.97
18.02.97

12025000 Пiльги, що наданi мiсцевими органами влади у межах сум, що
надходять до їх бюджетiв по податку з власникiв транспортних засобiв та
iнших самохiдних машин i механiзмiв. Закон України «Про систему
оподаткування», стаття 1 1251-ХII 25.06.91 25.06.91

Збори за спецiальне використання природних ресурсiв

Плата за використання лiсових ресурсiв

13010000 ПIЛЬГИ ПО ПЛАТI ЗА ВИКОРИСТАННЯ ЛIСОВИХ РЕСУРСIВ

13015000 Пiльги, що наданi мiсцевими органами влади у межах сум, що
надходять до їх бюджетiв по платi за використання лiсових ресурсiв.
Закон України «Про систему оподаткування» стаття 1. 1251-ХII 25.06.91
25.06.91

Плата за спецiальне користування водними ресурсами

13020000 ПIЛЬГИ ПО ПЛАТI ЗА СПЕЦIАЛЬНЕ КО-РИСТУВАННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ

13020001 На перiод до 1999 року до нормативiв плати за спецiальне
використання водних ресурсiв застосовується коефiцiєнт для ставкових та
озерних господарств (вирощування товарної риби) — 0,1. Постанова
Кабiнету Мiнiстрiв України «Про встановлення нормативiв плати за
спецiальне використання водних ресурсiв», пункт 2 164 08.02.97 08.02.97

13020002 На перiод до 1999 року до нормативiв плати за спецiальне
використання водних ресурсiв застосовується коефiцiєнт для
сiльськогосподарських виробникiв, включаючи тих, що здiйснюють
екс-плуатацiю iригацiйних та мелiоративних систем (виробництво
сiльськогосп-одарської продукцiї та зрошення) — 0,2. Постанова Кабiнету
Мiнiстрiв України «Про встановлення нормативiв плати за спецiальне
використання водних ресурсiв», пункт 2 164 08.02.97 08.02.97

13020003 На перiод до 1999 року до нормативiв плати за спецiальне
використання водних ресурсiв застосовується коефiцiєнт для теплових та
атомних електростанцiй

( виробництво тепло- та електроенергiї) — 0,5. Постанова Кабiнету
Мiнiстрiв України «Про встановлення нормативiв плати за спецiальне
використання водних ресурсiв», пункт 2 164 08.02.97 08.02.97

13020004 На перiод до 1999 року до нормативiв плати за спецiальне
використання водних ресурсiв застосовується коефiцiєнт для пiдприємств
житлового та комунального господарства, включаючи вiдомчi — 0,1.
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України «Про встановлення нормативiв плати
за спецiальне використання водних ресурсiв», пункт 2 164 08.02.97
08.02.97

13025000 Пiльги, що наданi мiсцевими органами влади у межах сум, що
надходять до їх бюджетiв по платi за спецiальне користування водними
ресурсами. Закон України «Про систему оподаткування», стаття 1 1251-ХII
25.06.91 25.06.91

Плата за користування надрами

13030000 ПIЛЬГИ ПО ПЛАТI ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ

13030001 На перiод до 2000 року до базових нормативiв плати за
користування надрами для видобування корисних копалин: марганцева руда,
титанова руда, титано-цирконiєва руда, нiкелева руда (силiкатна),
уранова руда, бентонiтова глина, глина вогнетривка, каолiн вторинний,
кварцит та пiсок кварцовий для металургiї, пiсок форму-вальний, кварцит
для виробництва кремнiю, сiрчана руда, калiйно-магнiєва сiль, кухонна
сiль (кам’яна), крейда для содової промисловостi, сировина для
виробництва мiнеральних пiгментiв, графiтова руда, сировина для
вироб-ництва адсорбцiйних матерiалiв(бентонiт, палигорскiт, сапонiт,
цеолiти), сировина для виробництва абразивних матерiалiв, пiрофiлiт,
озокерит, сировина для виго-товлення цементу, крейда i вапняк на вапно,
гiпс, керамзитова сировина, цеге-льно-черепична сировина, камiнь
будiв-ельний, камiнь пиляний, глина туго-плавка, пiсок для виробництва
скла, польовошпатова сировина, каолiн первинний, перлiт, сировина для
вироб-ництва мiнеральної вати, пiщано-гравiйна сировина, бiтуми,
сировина ювелiрна (дорогоцiнне камiння), сировина ювелiр-но-виробна
(напiвдорогоцiнне камiння), сировина для облицьовувальних мат-ерiалiв,
мiнеральнi пiдземнi води, проми-словi пiдземнi води (розсiл), ропа,
мiнера-льнi грязi та мул — застосовується коефiцiєнт 0,3. Постанова
Кабiнету Мiнiстрiв України «Про затвердження базових нормативiв плати за
користування надрами для видобування корисних копалин та Порядку
справляння плати за користування надрами для видобування корисних
копалин», пункт 2 постанови;

Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України «Про внесення змiн до постанови
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 вересня 1997 року №1014» 1014

42 12.09.97

19.01.98 01.01.98 31.12.99

13030002 На перiод до 2000 року до базових норм-ативiв плати за
користування надрами для видобування корисних копалин: зал-iзна руда для
збагачення, залiзна руда багата, доломiт, флюсовий вапняк, вап-няки для
цукрової промисловостi — застосовується коефiцiєнт 0,2. Постанова
Кабiнету Мiнiстрiв України «Про затвердження базових нормативiв плати за
користування надрами для видобування корисних копалин та Порядку
справляння плати за користування надрами для видобування корисних
копалин», пункт 2 постанови;

Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України «Про внесення змiн до постанови
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 вересня 1997 року №1014» 1014

42 12.09.97

19.01.98 01.01.98 31.12.99

13030003 При розробцi позабалансових запасiв корисних копалин
застосовується коефiцiєнт 0,5. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України «Про
затвердження базових нормативiв плати за користування надрами для
видобування корисних копалин та Порядку справляння плати за користування
надрами для видобування корисних копалин», пункт 8 Порядку 1014 12.09.97
01.01.98

13030004 При видобуваннi нафти, конденсату та природного газу понад
базовi обсяги (рiвнi) застосовується коефiцiєнт 0,5. Постанова Кабiнету
Мiнiстрiв України «Про затвердження базових нормативiв плати за
користування надрами для видобування корисних копалин та Порядку
справляння плати за користування надрами для видобування корисних
копалин», пункт 10 Порядку 1014 12.09.97 01.01.98

13030005 При розробцi техногенних родовищ застосовується коефiцiєнт
0,5. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України «Про затвердження базових
нормативiв плати за користування надрами для видобування корисних
копалин та Порядку справляння плати за користування надрами для
видобування корисних копалин», пункт 11 Порядку 1014 12.09.97 01.01.98

13035000 Пiльги, що наданi мiсцевими органами влади у межах сум, що
надходять до їх бюджетiв по платi за користування надрами. Закон України
«Про систему оподаткування», стаття 1 1251-ХII 25.06.91 25.06.91

Збiр за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного
бюджету

13040000 ПIЛЬГИ ПО ЗБОРУ ЗА ГЕОЛОГОРО-ЗВIДУВАЛЬНI РОБОТИ, ВИКОНАНI ЗА
РАХУНОК ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

13040001 Звiльняються вiд внесення вiдрахувань за геологорозвiдувальнi
роботи, виконанi за рахунок державного бюджету, строком на 10 рокiв вiд
дня одержання лiцензiї на експлуатацiю родовищ за додатково видобутi
нафту i газ понад базовi обсяги на родовищах, визначених Кабiнетом
Мiнiстрiв України як родовища з важко-видобувними та виснаженими
запасами. Указ Президента України «Про заходи щодо залучення iнвестицiй
для дорозробки нафтових родовищ iз важковидобувними та виснаженими
запасами» п.1 433/96 17.06.96 17.06.96

Плата за землю

13050000 ПIЛЬГИ ПО ПЛАТI ЗА ЗЕМЛЮ

13050001 Вiд земельного податку звiльняються: заповiдники, в т.ч.
iсторико-культурнi, нацiональнi природнi парки, заказники (крiм
мисливських), регiональнi ландшаф-тнi парки, ботанiчнi сади,
дендрологiчнi i зоологiчнi парки, пам’ятники природи, заповiднi урочища
та парки — пам’ятники садово-паркового мистецтва. Закон України «Про
внесення змiн i доповнень до Закону України «Про плату за землю», пункт
1 статтi 12 378/96-ВР 19.09.96 01.01.97

13050002 Вiд земельного податку звiльняються: вiтчизнянi дослiднi
господарства науково-дослiдних установ i навчальних закладiв
сiльськогосподарського профiлю та професiйно-технiчних училищ. Закон
України «Про внесення змiн i доповнень до Закону України «Про плату за
землю», пункт 2 статтi 12 378/96-ВР 19.09.96 01.01.97

13050003 Вiд земельного податку звiльняються: органи державної влади
та органи мiсцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади,
установи та органiзацiї, які повнiстю утримуються за рахунок бюджету
(за винятком Збройних сил України та iнших вiйськових формувань,
створених вiдповiдно до законодавства України), спецiальнi санаторiї для
реабiлiтацiї хворих, згiдно iз списком, затвердженим Мiнiстерством
охорони здоров’я України, дитячi санаторно-курортнi та оздоровчi заклади
України, пiдприємства, об’єднання та органiзацiї товариств слiпих i
глухих України, громадськi органiзацiї iнвалiдiв України та їх
об’єднання. Закон України «Про внесення змiн i доповнень до Закону
України «Про плату за землю», пункт 3 статтi 12 378/96-ВР 19.09.96
01.01.97

13050004 Не справляється плата за земельнi дiлянки державних,
колективних i ферм-ерських господарств, якi зайнятi мол-одими садами,
ягiдниками та виноград-никами до вступу їх у пору плодоношен-ня, а також
гiбридними насадженнями, генофондовими колекцiями та розсадн-иками
багаторiчних плодових насаджень. Закон України «Про внесення змiн i
доповнень до Закону України «Про плату за землю», пункт 4 статтi 12
378/96-ВР 19.09.96 01.01.97

13050005 Вiд земельного податку звiльняються зареєстрованi релiгiйнi та
благодiйнi органiзацiї, що не займаються пiдприємницькою дiяльнiстю.
Закон України «Про внесення змiн i доповнень до Закону України «Про
плату за землю», пункт 5 статтi 12 378/96-ВР 19.09.96 01.01.97

13050006 Не справляється плата за сiльськогосп-одарськi угiддя зон
радiоактивно забруд-нених територiй, визначених статтею 2 Закону України
«Про правовий режим територiї, що зазнала радiоактивного забруднення
внаслiдок Чорнобильської катастрофи» (зон вiдчуження, безумов-ного
(обов’язкового) вiдселення, гарант-ованого добровiльного вiдселення i
пос-илення радiоекологiчного контролю), i хiмiчно забруднені
сiльськогосподарські угiддя, на якi запроповаджено обмеження щодо
ведення сiльського господарства; за землi, що перебувають у тимчасовiй
консервацiї або у стадiї сiльсько-господарського освоєння. Закон України
«Про внесення змiн i доповнень до Закону України «Про плату за землю»,
пункт 5 статтi 12 378/96-ВР 19.09.96 01.01.97

13050007 Не справляється плата за землi державних сортовипробних
станцiй i сортодiльниць, якi використовуються для випробування сортiв
сiльськогосп-одарських культур. Закон України «Про внесення змiн i
доповнень до Закону України «Про плату за землю», пункт 5 статтi 12
378/96-ВР 19.09.96 01.01.97

13050008 Не справляється плата за землi дорожнього господарства
автомобiльних дорiг загального користування. Закон України «Про внесення
змiн i доповнень до Закону України «Про плату за землю», пункт 5 статтi
12 378/96-ВР 19.09.96 01.01.97

13050009 Не справляється плата за землi кладовищ. Закон України «Про
внесення змiн i доповнень до Закону України «Про плату за землю», пункт
5 статтi 12 378/96-ВР 19.09.96 01.01.97

13050010 Верховна Рада Автономної Республiки Крим, обласнi, мiськi,
селищнi та сiльськi ради можуть встановлювати пiльги щодо плати за
землю: часткове звiльнення на певний строк, зменшення суми земельного
податку лише за рахунок коштiв, що зараховуються на спецiальнi бюджетнi
рахунки вiдповiдних бюджетiв. Закон України «Про внесення змiн i
доповнень до Закону України «Про плату за землю», стаття 12 378/96-ВР
19.09.96 01.01.97

13050011 Вiд земельного податку звiльняються: вiтчизнянi заклади
культури, науки, освiти, охорони здоров’я, соцiального забезпечення,
фiзичної культури та спорту, спортивнi споруди, що використ-овуються
ними за цiльовим призначен-ням. Закон України «Про внесення змiн i
доповнень до Закону України «Про плату за землю», пункт 4 статтi 12
378/96-ВР 19.09.96 01.01.97

13050012 Податок за земельнi дiлянки, зайнятi житловим фондом,
кооперативними автостоянками для зберiгання особистих транспортних
засобiв громадян, гаражно-будiвельними, дачно-будiвельними
кооперативами, а також за земельнi дiлянки, наданi для потреб
сiльськогосподарського виробництва, водного та лiсового господарства,
якi зайнятi виробничими, культурно-побутовими та господарськими
будiвлями i спорудами, справляється у розмiрi 3 вiдсоткiв суми
земельного податку. Закон України «Про внесення змiн i доповнень до
Закону України «Про плату за землю», стаття 7 378/96-ВР 19.09.96
01.01.97

13050013 Податок за земельнi дiлянки, наданi для Збройних сил України
та iнших вiйськових формувань, залiзниць, гiрничодобувних пiдприємств, а
також за водойми, наданi для виробництва рибної продукцiї, справляється
у розмiрi 25 вiдсоткiв суми земельного податку. Закон України «Про
внесення змiн i доповнень до Закону України «Про плату за землю», стаття
7 378/96-ВР 19.09.96 01.01.97

13050014 Звiльняються вiд сплати земельного податку вiйськовi частини,
установи, вiйськовi навчальнi заклади, науково-дослiднi, дитячi
санаторно-курортнi та оздоровчi установи, якi утримуються за рахунок
бюджету та пiдпорядкованi Мiнiстерству оборони України, вiйськовим
формуванням, що утворенi вiдповiдно до законодавства, а також
пiдприємства Мiнiстерства оборони України та вiйськово-промислового
комплексу України. Перелiк зазначених пiдприємств затверджується
Кабiнетом Мiнiстрiв України. Закон України «Про Державний бюджет України
на 1998 рiк», стаття 16 796/97-ВР 30.12.97 01.01.98 31.12.98

13055000 Пiльги, що наданi мiсцевими органами влади у межах сум, що
надходять до їх бюджетiв по платi за землю. Закон України «Про систему
оподаткування», стаття 1 1251-ХII 25.06.91 25.06.91

Податок на добавлену вартiсть

14010000 ПIЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА ДОБАВЛЕНУ ВАРТICТЬ

14010048 Звiльняються вiд оподаткування обороти з реалiзацiї товарiв
(робiт, послуг), включаючи iмпортованi, що використо-вуються для
виготовлення продукцiї за контрактом №1346/38, а також обороти з
реалiзацiї кiнцевої продукцiї, яка реалi-зується постачальнику для
виконання цього контракту. Перелiк пiдприємств, якi беруть участь у
виготовленнi продукцiї (робiт, послуг) за цим контрактом, номенклатура i
обсяги товарiв, на якi поширюється дiя статтi 1 цього закону,
затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Порядок здiйснення контролю
за застосуванням пiльг встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України. Закон
України «Про надання пiльг щодо обкладання податком на добавлену
вартiсть продукцiї (робiт, послуг), що виробляється за контрактом
№1346/38», статтi 1, 2 6/97-ВР 17.01.97

14010049 Звiльнення вiд сплати податку учасникiв Угоди згiдно з
законом України. Закон України «Про внесення змiн i доповнень до Закону
Української РСР «Про систему оподаткування», Угода мiж Урядом України i
Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне
спiвробiтництво

07.05.92 07.05.92

14010050 Звiльнення вiд сплати податку учасникiв Угоди згiдно з законом
України. Закон України «Про внесення змiн i доповнень до Закону
Української РСР «Про систему оподаткування», Угода мiж Урядом України i
Урядом Сполучених Штатiв Америки щодо надання допомоги Українi в
лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання
розповсюдженню ядерної зброї

31.12.93 31.12.93

14010051 Звiльнення вiд сплати податку учасникiв Угоди згiдно з законом
України. Закон України «Про внесення змiн i доповнень до Закону
Української РСР «Про систему оподаткування», Рамкова угода мiж Урядом
України та Урядом ФРН про консультування i технiчне спiвробiтництво
32/97-ВР 24.01.97 24.01.97

14010052 Звiльнення вiд сплати податку учасникiв Програми згiдно з
законом України. Закон України «Про внесення змiн i доповнень до Закону
Української РСР «Про систему оподаткування», Програма технiчної допомоги
Європейського Спiвтовариства (TACIS)

02.08.91 02.08.91

14010053 Звiльнення вiд сплати податку учасникiв Угоди згiдно з законом
України. Закон України «Про внесення змiн i доповнень до Закону
Української РСР «Про систему оподаткування», Угода про загальнi умови i
механiзм пiдтримки розвитку виробничої кооперацiї пiдприємств i галузей
країн—учасниць СНД

22.12.93 22.12.93

14010061 Не пiдлягають обкладанню податком на добавлену вартiсть
сировина, матерiали, устаткування та обладнання (крiм пiдак-цизних
товарiв), якi ввозяться в Україну для потреб власного виробництва
суб’єк-тами експериментальної економiчної зони «Сиваш». Закон України
«Про деякi питання валютного регулювання та оподаткування суб’єктiв
експериментальної зони «Сиваш» 65/96-ВР 23.02.96 24.02.96

14010063 Звiльняються вiд оподаткування податком на добавлену вартiсть
операцiї з реалiзацiї робiт (послуг), що iмпортованi юридичними особами
на будiвництво, реконструкцiю, ремонт та облаштування об’єктiв для
приймання, розмiщення учасникiв щорiчних зборiв ЄБРР на виконання
укладених договорiв. Закон України «Про деякi питання пiдготовки та
проведення в мiстi Києвi щорiчних зборiв Європейського банку
реконструкцiї та розвитку» 327/97-ВР 19.06.97 17.07.97 дiє до 01.07.98

14010064 Звiльняються вiд оподаткування податком на добавлену вартiсть
операцiї з реалiзацiї робiт (послуг), що здiйснюються юридичними особами
для забезпечення та проведення щорiчних зборiв ЄБРР. Закон України «Про
деякi питання пiдготовки та проведення в мiстi Києвi щорiчних зборiв
Європейського банку реконструкцiї та розвитку» 327/97-ВР 19.06.97
17.07.97 дiє до 01.05.98

14010065 Звiльняються вiд оподаткування пода-тком на добавлену
вартiсть операцiї з реалiзацiї робiт (послуг), що iмпортованi
Органiзацiйним комiтетом i Європейським банком реконструкцiї та розвитку
для потреб проведення щорiчних зборiв ЄБРР. Закон України «Про деякi
питання пiдготовки та проведення в мiстi Києвi щорiчних зборiв
Європейського банку реконструкцiї та розвитку» 327/97-ВР 19.06.97
17.07.97 дiє до 01.05.98

14010066 Не є об’єктом оподаткування операцiї з: випуску, розмiщення
та продажу за кошти цiнних паперiв, що емiтованi (випущенi в обiг)
суб’єктами пiдприємницької дiяльностi, нацiональним банком України,
Мiнiстерством фiнансiв України, Державним казначейством України,
органами мiсцевого самоврядування, включаючи приватизацiйнi та
компенсацiйнi папери (сертифiкати), житловi чеки, земельнi бони, а також
деривативiв; обмiну цiнних паперiв на iншi цiннi папери; депозитарної,
реєстраторської i клiрингової дiяльностi по цiнних паперах. Закон
України «Про податок на додану вартiсть», пп. 3.2.1. п. 3.2 168 03.04.97
01.10.97

14010067 Не є об’єктом оподаткування операцiї з: передачi майна
орендодавця (лiзингодавця), що є резидентом, у користування орендарю
(лiзинго-отримувачу) згiдно з умовами договору оренди (лiзингу) та його
повернення орендодавцю (лiзингодавцю) пiсля закiнчення дiї такого
договору. Закон України «Про податок на додану вартiсть», пп.3.2.2. п.
3.2 168 03.04.97 01.10.97

14010068 Не є об’єктом оподаткування операцiї з: сплати орендних
(лiзингових) платежiв за умовами договору фiнансової оренди (лiзингу)
або за умовами договору оренди житлового фонду, що є основним мiсцем
проживання орендаря. Закон України «Про податок на додану вартiсть», пп.
3.2.2. п. 3.2 168 03.04.97 01.10.97

14010069 Не є об’єктом оподаткування операцiї з: передачi майна в
заставу позикодавцю (кредитору) згiдно з договором позики та його
повернення заставодавцю пiсля закiнчення дiї такого договору. Закон
України «Про податок на додану вартiсть», пп. 3.2.2. п. 3.2 168 03.04.97
01.10.97

14010070 Не є об’єктом оподаткування операцiї з: передачi кредитором,
що є резидентом, об’єкта iпотечного кредиту у власнiсть або використання
позичальником. Закон України «Про податок на додану вартiсть», пп.
3.2.2. п. 3.2 168 03.04.97 01.10.97

14010071 Не є об’єктом оподаткування операцiї з: грошових виплат
основної суми та процентiв згiдно з умовами iпотечного кредиту. Закон
України «Про податок на додану вартiсть», пп. 3.2.2. п. 3.2 168 03.04.97
01.10.97

14010072 Не є об’єктом оподаткування операцiї з: надання послуг зі
страхування i перестрахування, передбачених Законом України «Про
страхування», соцiального i пенсiйного страхування. Закон України «Про
податок на додану вартiсть», пп. 3.2.3. п. 3.2 168 03.04.97 01.10.97

14010073 Не є об’єктом оподаткування операцiї з: обiгу валютних
цiнностей (у тому числi нацiональної та iноземної валюти), мон-етарних
металiв, банкнотiв та монет Нац-iонального банку України, за винятком
тих, що реалiзуються для нумiзматичних цiлей; випуску, обiгу та
погашення державних лотерейних бiлетiв, випущених в обiг за дозволом
Мiнiстерства фiнансiв України; виплати грошових виграшiв, грошових
призiв i грошових винагород; продажу негашених поштових марок України,
конвертiв та листiвок з негашеними поштовими марками України, крiм
колекцiйних марок, листiвок та конвертiв для фiлателiстичних потреб.
Закон України «Про податок на додану вартiсть», пп. 3.2.4. п. 3.2 168
03.04.97 01.10.97

14010074 Не є об’єктом оподаткування операцiї з: надання послуг з
iнкасацiї, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розмiщення
та повернення грошових коштiв за договорами позики, депозиту, вкладу,
страхування або доручення; надання, управлiння i переуступки фiнансових
кредитiв кредитних гарантiй i банкiвських поручительств особою, що
надала такi кредити, гарантiї або поручительства. Закон України «Про
податок на додану вартiсть», пп. 3.2.5. п. 3.2 168 03.04.97 01.10.97

14010075 Не є об’єктом оподаткування операцiї з: торгiвлi за грошовi
кошти або цiннi папери борговими зобов’язаннями, за винятком операцiй з
iнкасацiї боргових вимог та факторингу (факторних операцiй). Закон
України «Про податок на додану вартiсть», пп. 3.2.5. п. 3.2 168 03.04.97
01.10.97

14010076 Не є об’єктом оподаткування операцiї з: оплати вартостi
державних платних послуг, якi надаються фiзичним або юридичним особам
органами виконавчої влади i мiсцевого самоврядування та обов’язковiсть
отримання (надання) яких встановлюється законодавством, вклю-чаючи плату
за реєстрацiю, отримання лiцензiї (дозволу), сертифiкатiв у виглядi
зборiв, державного мита тощо. Закон України «Про податок на додану
вартiсть», пп. 3.2.6. п. 3.2 168 03.04.97 01.10.97

14010077 Не є об’єктом оподаткування операцiї з: виплат заробiтної
плати, пенсiй, сти-пендiй, субсидiй, дотацiй, iнших грошових або
майнових виплат фiзичним особам за рахунок бюджетiв або соцiальних чи
страхових фондiв у порядку, встанов-леному законом; виплат дивiдендiв у
грошовiй формi або у формi цiнних па-перiв (корпоративних прав), надання
бро-керських, дилерських послуг з укладання договорiв (контрактiв) на
торгiвлю цiн-ними паперами та деривативами на фон-дових i товарних
бiржах, створених у по-рядку, передбаченому законами України «Про цiннi
папери i фондову бiржу» та «Про товарну бiржу». Закон України «Про
податок на додану вартiсть», пп. 3.2.7. п. 3.2 168 03.04.97 01.10.97

14010078 Не є об’єктом оподаткування операцiї з: передачi основних
фондiв як внеску до статутних фондiв юридичних осiб для формування їх
цiлiсного майнового ком-плексу в обмiн на їх корпоративнi права; продажу
за компенсацiю сукупних вал-ових активiв платника податку (з
ураху-ванням вартостi гудвiлу) iншому платнику. Закон України «Про
податок на додану вартiсть», пп. 3.2.8. п. 3.2 168 03.04.97 01.10.97

14010079 Не є об’єктом оподаткування операцiї з: оплати вартостi
фундаментальних дослiджень, науково-дослiдних та
дослiдницько-конструкторських робiт, що здiйснюються за рахунок
Державного бюджету України. Закон України «Про внесення змiн до Закону
України «Про податок на додану вартiсть», пп. 3.2.9. п. 3.2 550 26.09.97
02.10.97

14010080 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: продажу вiтчизняних
продуктiв дитячого харчування молочними кухнями та спецiалiзованими
магазинами i куточками, якi виконують функцiї роздавальних пунктiв, у
порядку i за перелiком продуктiв, встановленими Кабiнетом Мiнiстрiв
України. Закон України «Про податок на додану вартiсть», пп. 5.1.1. п.
5.1 168 03.04.97 01.10.97

14010081 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: продажу
(передплати) i доставки перiодичних видань друкованих засобiв масової
iнформацiї вiтчизняного виробництва. Закон України «Про податок на
додану вартiсть», пп. 5.1.2. п. 5.1 168 03.04.97 01.10.97

14010082 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: продажу книжок
вiтчизняного виробництва. Закон України «Про податок нa додану
вартiсть», пп. 5.1.2. п. 5.1 168 03.04.97 01.10.97

14010083 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: продажу учнiвських
зошитiв, пiдручникiв та навчальних посiбникiв. Закон України «Про
податок на додану вартiсть», пп.5.1.2. п.5.1 168 03.04.97 01.10.97

14010084 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: надання згiдно з
перелiком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України, послуг з вищої,
середньої, професiйно-технiчної та початкової освiти закладами освiти,
якi мають спецiальний дозвiл (лiцензiю) на надання таких послуг та
послуг з виховання та освiти дiтей будинками культури в сiльськiй
мiсцевостi, дитячими музичними та художнiми школами, школами мистецтв.
Закон України «Про податок на додану вартiсть», пп.5.1.3. п.5.1 168
03.04.97 01.10.97

14010085 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: продажу товарiв
спецiального приз-начення для iнвалiдiв за перелiком, вста-новленим
Кабiнетом Мiнiстрiв України. Закон України «Про податок на додану
вартiсть», пп.5.1.4. п.5.1 168 03.04.97 01.10.97

14010086 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: послуг з доставки
пенсiй та грошової допомоги населенню. Закон України «Про податок на
додану вартiсть», пп.5.1.5. п.5.1 168 03.04.97 01.10.97

14010087 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: надання послуг з
реєстрацiї актiв громадянського стану державними органами,
уповноваженими здiйснювати таку реєстрацiю згiдно iз законодавством.
Закон України «Про податок на додану вартiсть», пп.5.1.6. п.5.1 168
03.04.97 01.10.97

14010088 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: продажу лiкарських
засобiв та виробiв медичного призначення, зареєстрованих в Українi у
встановленому законодав-ством порядку, в тому числi надання послуг з
такого продажу аптечними установами. Закон України «Про податок на
додану вартiсть», пп.5.1.7. п.5.1 168 03.04.97 01.10.97

14010089 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: надання послуг з
охорони здоров’я згiдно з перелiком, встановленим Кабi-нетом Мiнiстрiв
України, закладами охо-рони здоров’я, якi мають спецiальний до-звiл
(лiцензiю) на надання таких послуг. Закон України «Про податок на додану
вартiсть», пп.5.1.8. п.5.1 168 03.04.97 01.10.97

14010090 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: продажу путiвок на
санаторно-курортне лiкування та вiдпочинок дiтей у закладах за
перелiком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України. Закон України «Про
податок на додану вартiсть», пп.5.1.9. п.5.1 168 03.04.97 01.10.97

14010091 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: надання в порядку
та в межах норм, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв Укр-аїни, послуг з
утримання дiтей у дошкiль-них закладах, школах-iнтернатах,
кiмна-тах-розподiльниках установ Мiнiстерства внутрiшнiх справ України.
Закон України «Про податок на додану вартiсть», пп.5.1.10. п.5.1 168
03.04.97 01.10.97

14010092 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: утримання осiб у
будинках для прес-тарiлих та iнвалiдiв, харчування та обла-штування на
нiчлiг осiб, якi не мають жи-тла, у спецiально вiдведених для цього
мiсцях. Закон України «Про податок на додану вартiсть», пп.5.1.10. п.5.1
168 03.04.97 01.10.97

14010093 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: харчування дiтей у
школах, професiйно-технiчних училищах та громадян у закладах охорони
здоров’я. Закон України «Про податок на додану вартiсть», пп.1.5.10.
п.5.1 168 03.04.97 01.10.97

14010094 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: харчування,
забезпечення речовим майном, комунально-побутовими та iн-шими послугами,
що надаються спец-контингенту в установах пенiтенцiарної системи згiдно
з перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України. Закон України
«Про податок на додану вартiсть», пп.5.1.10. п.5.1 168 03.04.97 01.10.97

14010095 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: надання послуг
державними службами зайнятостi України за перелiком, встанов-леним
Кабiнетом Мiнiстрiв України. Закон України «Про податок на додану
вартiсть», пп.5.1.11. п.5.1 168 03.04.97 01.10.97

14010096 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: надання послуг
архiвними установами України, пов’язаних з наданням докум-ентiв
Нацiонального архiвного фонду України юридичним i фiзичним особам, а
також продажу архiвним установам України документiв Нацiонального
архiвного фонду України, якi перебувають у власностi юридичних або
фiзичних осiб вiдповiдно до законодавства України. Закон України «Про
податок на додану вартiсть», пп.5.1.12. п.5.1 168 03.04.97 01.10.97

14010097 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: надання послуг з
перевезення пасажирiв мiським i примiським пасажирським транспортом та
автомобiльним транспортом у межах району, тарифи на якi регулюються у
встановленому законом порядку, за винятком операцiй з надання
пасажирського транспорту в оренду (прокат). Закон України «Про податок
на додану вартiсть», пп.5.1.13. п.5.1 168 03.04.97 01.10.97 01.10.98
Змiнено згiдно з Указом Президен-та України 07.08.98 №857 «Про деякi
змiни в оподатку-ваннi»

14010098 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: надання культових
послуг та продажу предметiв культового призначення релi-гiйними
органiзацiями за перелiком, вста-новленим Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Закон України «Про податок на додану вартiсть», пп.5.1.14. п.5.1 168
03.04.97 01.10.97

14010099 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: надання послуг з
поховання будь-яким платником податку. Закон України «Про податок на
додану вартiсть», пп.5.1.15. п.5.1 168 03.04.97 01.10.97

14010100 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: передачi
конфiскованого майна, знахiдок, скарбiв або майна, визнаних
безхазяйними, у розпорядження держ-авних органiв або органiзацiй,
уповнов-ажених здiйснювати їх збереження або продаж згiдно iз
законодавством. Закон України «Про податок на додану вартiсть», пп.
5.1.16. п.5.1 168 03.04.97 01.10.97

14010101 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: передачi земельних
дiлянок, що знаходяться пiд об’єктами нерухомостi або незабудованої
землi у разi, коли така передача дозволена згiдно з положен-нями
Земельного кодексу України. Закон України «Про податок на додану
вартiсть», пп.5.1.17. п.5.1 168 03.04.97 01.10.97

14010102 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: безкоштовної
передачi рухомого складу однiєю залiзницею або пiдприємством
залiзничного транспорту загального користування iншим залiзницям або
пiдприємствам залiзничного транспорту загального користування державної
форми власностi в порядку, встанов-леному Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Закон України «Про податок на додану вартiсть», пп.5.1.18. п.5.1 168
03.04.97 01.10.97

14010103 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: приватизацiї
державного майна в обмiн на приватизацiйнi папери або компен-сацiйнi
сертифiкати, а також безоплатної приватизацiї житлового фонду,
присад-ибних земельних дiлянок та земельних паїв вiдповiдно до
законодавства. Закон України «Про внесення змiн до Закону України «Про
податок на додану вартiсть», пп. 5.1.19. п.5.1 550 26.09.97 02.10.97

14010104 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: виконання робiт
(вартiсть робiт) з будiвництва житла, що здiйснюються за рахунок коштiв
фiзичних осiб, та передачi такого житла у власнiсть таким фiзичним
особам. Закон України «Про внесення змiн до Закону України «Про податок
на додану вартiсть», пп. 5.1.20. п.5.1 550 26.09.97 02.10.97

14010105 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: подання благодiйної
допомоги, а саме безоплатна передача товарiв (робiт, послуг), у тому
числi при їх ввезеннi (пересиланнi) на митну територiю Укр-аїни,
закладам науки, фiзкультури i спо-рту, що утримуються за рахунок
бюд-жетiв; закладам дошкiльної, початкової, середньої,
професiйно-технiчної та вищої освiти, закладам охорони здоров’я,
куль-тури; релiгiйним, благодiйним органi-зацiям, зареєстрованим у
порядку, вста-новленому законодавством, а також опе-рацiї з безоплатної
передачi таких товарiв (робiт, послуг) набувачам (суб’єктам) благодiйної
допомоги вiдповiдно до законодавства України. Закон України «Про
внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань
оподаткування» 644 19.11.97 13.12.97

14010107 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: продажу товарiв
(робiт, послуг), за винятком пiдакцизних товарiв, грального бiзнесу
пiдприємствами, що заснованi всеукраїнськими громадськими органiзацiями
iнвалiдiв та майно яких є їх повною власнiстю, де кiлькiсть iнвалiдiв,
якi мають там основне мiсце роботи, становить протягом попереднього
звiтного перiоду не менше 50 вiдсоткiв загальної чисельностi працюючих,
i за умови, що фонд оплати працi таких iнвалiдiв становить протягом
попереднь-ого звiтного перiоду не менше 25 вiдсоткiв суми загальних
витрат на оплату працi, що вiдносяться до складу валових витрат
виробництва (обiгу). Перелiк всеукраїнських громадських органiзацiй
iнвалiдiв, на пiдприємства яких поширюється ця пiльга, затверджується
Кабiнетом Мiнiстрiв України. Закон України «Про внесення змiн до статтi
5 Закону України «Про податок на додану вартiсть» 698 05.12.97 25.12.97

14010108 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: виконання робiт за
рахунок коштiв iнве-сторiв по будiвництву житла для
вiйсько-вослужбовцiв, ветеранiв вiйни та членiв сiмей
вiйськовослужбовцiв, що загинули пiд час виконання службових обов’язкiв.
Закон України «Про податок на додану вартість», пп.5.2.2. п.5.2 168
03.04.97 01.10.97

14010109 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: безкоштовної
передачi продукцiї (робiт, послуг) власного виробництва допомiжними
сiльськими господарствами i лiкувальновиробничими трудовими майстернями
(цехами, дiльницями) будинкiв-iнтернатiв та територiальних центрiв по
обслуговуванню самотнiх громадян похилого вiку (пенсiонерiв), за умови,
що така передача здiйснюється для забезпечення власних потреб зазначених
закладiв. Закон України «Про податок на додану вартiсть», пп. 5.2.3.
п.5.2 168 03.04.97 01.10.97

14010110 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: надання в сiльськiй
мiсцевостi сiльськогосподарськими товаровироб-никами послуг з ремонту
шкiл, дошкiль-них закладiв, iнтернатiв, закладiв охорони здоров’я та
подання матерiальної допомоги (в межах одного неоподаткову-ваного
мiнiмуму доходiв громадян на мiсяць на одну особу) продуктами
харчу-вання власного виробництва та послуг з обробки землi багатодiтним
сiм’ям, вет-еранам працi i вiйни, реабiлiтованим гро-мадянам, iнвалiдам
працi, iнвалiдам дитинства, одиноким особам похилого вiку, особам, якi
постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, та школам, дошкiльним
закладам, iнтернатам, закладам охорони здоров’я. Закон України «Про
податок на додану вартiсть», пп. 5.2.4. п.5.2 168 03.04.97 01.10.97

14010111 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: надання в сiльськiй
мiсцевостi сiльськогосподарськими товаровиробни-ками в перiод проведення
польових робiт послуг з харчування механiзаторiв i тваринникiв
продуктами власного виробництва в польових їдальнях. Закон України «Про
податок на додану вартiсть», пп. 5.2.4. п.5.2 168 03.04.97 01.10.97

14010112 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з продажу товарiв
(робiт, послуг), пере-дбачених для власних потреб дипломат-ичних
представництв, консульських установ iноземних держав та представ-ництв
мiжнародних органiзацiй в Українi, а також для використання
дипломат-ичним персоналом цих дипломатичних мiсiй та членами їх сiмей,
якi проживають разом з особами цього персоналу, вiдповiдно до порядку та
за перелiком операцiй, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України. Закон
України «Про податок на додану вартiсть», п. 5.3 168 03.04.97 01.10.97

14010119 Податок за нульовою ставкою обчислюється щодо операцiй з:
продажу вугiлля та продуктiв його збагачення, вугiльних та торфових
брикетiв. Закон України «Про податок на додану вартiсть», пп. 6.2.5.
п.6.2 168 03.04.97 01.10.97 дiє до 01.01.99

14010120 Податок за нульовою ставкою обчислю-ється щодо операцiй з:
продажу електр-оенергiї. Закон України «Про податок на додану вартiсть»,
пп. 6.2.5. п.6.2 168 03.04.97 01.10.97 дiє до 01.01.99

14010121 Не справляється податок на додану вартiсть за операцiями з
надання послуг, пов’язаних з перевезенням (перемiщен-ням) пасажирiв та
вантажiв транзитом через територiю i порти України. Закон України «Про
внесення змiн до Закону України «Про податок на додану вартiсть»,
п.11.15 550 26.09.97 02.10.97 дiє до 01.01.99

14010122 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з видачi
сiльськогосподарської продукцiї власного виробництва пiдприємств —
виробникiв сiльськогосподарської проду-кцiї: фiзичним особам — власникам
земе-льних паїв, внесених до таких пiдприєм-ств, у виглядi компенсацiї
вартостi корис-тування такими паями таким пiдприєм-ством, але не бiльш
як 70 гривень у розрахунку на повний календарний мiсяць строку такого
користування. Закон України «Про внесення змiн до Закону України «Про
податок на додану вартiсть», п.11.16 550 26.09.97 02.10.97 дiє до
01.01.2002

14010123 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з видачi
сiльськогоспо-дарської продукцiї власного виробництва пiдприємств —
виробникiв сiльськогосподарської продукцiї: фiзичним особам, якi
перебувають у трудових вiдносинах з пiдприємством-виробником
сiльськогос-подарської продукцiї, вiдпо-вiдно до фактично
вiдпрацьованого часу, але не бiльш як 70 гривень у розрахунку на повний
календарний мiсяць. Закон України «Про внесення змiн до Закону України
«Про податок на додану вартiсть», п.11.16 550 26.09.97 02.10.97 дiє до
01.01.2002

14010124 Вартiсть тари, що згiдно з умовами договору (контракту)
визначена як зворотна (заставна), до бази оподаткування не включається.
Закон України «Про податок на додану вартiсть», п.4.6 168 03.04.97
01.10.97

14010125 Звiльняються вiд оподаткування пода-тком на додану вартiсть
операцiї з прода-жу виробничими та торговими пiдприєм-ствами святкових
подарункiв, що закупов-уються за рахунок коштiв Фонду соцiаль-ного
страхування України, профспiлкових комiтетiв пiдприємств i органiзацiй
та благодiйних органiзацiй, якi не одержують прибутку вiд здiйснення
своєї дiяльностi. Закон України «Про деякi питання оподаткування у
зв’язку з органiзацiєю та проведенням новорiчних i рiздвяних свят для
дiтей i пiдлiткiв та придбання святкових подарункiв» 702 09.12.97
24.12.97 дiє до 15.01.98

14010126 Ввезення товарiв критичного iмпорту для вiтчизняного
виробництва (крiм їх ввезення на умовах переробки давальницької
сировини) в момент перетину митного кордону здiйснюється без сплати
податку на додану вартiсть. Закон України «Про внесення змiн до Закону
України «Про податок на додану вартiсть» 550 02.10.97 16.10.97 дiє до
01.01.99 Перелiк встанов- лено Постано-вою КМУ вiд 26.07.98 №1145

14010127 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з ввезення
(пересилання) на митну територiю України товарiв (включаючи
машинокомплекти), якi використовуються для будiвництва i виробничої
дiяльностi пiдприємств по виробництву автомобiлiв i запчастин до них з
iнвестицiєю (у тому числi iноземною) виключно в грошовiй формi, що
становить суму, еквiвалентну не менше 150 мiльйонам доларiв США за
офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України на день внесення
такої iнвестицiї до їх статутногофонду, яка зареєстрована у
встановленому законодавством порядку. Закон України «Про стимулювання
виробництва автомобiлiв в Українi» 535/97-ВР 19.09.97 23.10.97 дiє до
01.01.2008

14010128 Оподатковуються податком на додану вартiсть за нульовою
ставкою операцiї з продажу автомобiлiв власного виробництва резидентiв
України, якi мають iнвестицiю (у тому числi iноземну) виключно в
грошовiй формi, що становить суму, еквiвалентну не менше 150 мiльйонам
доларiв США за офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України на
день внесення такої iнвестицiї до їх статутного фонду, яка зареєстрована
у встановленому законодавством порядку. Закон України «Про стимулювання
виробництва автомобiлiв в Українi» 535/97-ВР 19.09.97 23.10.97 дiє до
01.01.2008

14010129 Суми податку на додану вартiсть, сплаченi постачальникам за
матерiально-технiчнi ресурси, якi пiдлягають вiдшкодуванню iз бюджету
при: продажу товарiв, що були вивезенi (експортованi) платником податку
за межi митних кордонiв України. Закон України «Про податок на додану
вартiсть», пп.6.2.4. п.6.2 168 03.04.97 01.10.97

14010130 Суми податку на додану вартiсть, сплаченi постачальникам за
матерiально-технiчнi ресурси, якi пiдлягають вiдшкодуванню iз бюджету
при: продажу робiт (послуг), призначених для використання та споживання
за межами митної територiї України. Закон України “Про податок на додану
вартiсть”, пп.6.2.4. п.6.2 168 03.04.97 01.10.97

14010131 Суми податку на додану вартiсть, сплаченi постачальникам за
матерiально-технiчнi ресурси, якi пiдлягають вiдшкодуванню iз бюджету
при: продажу товарiв (робiт, послуг) пiдприємствам роздрiбної торгiвлi,
якi розташованi на територiї України у зонах митного контролю (безмитних
магазинах), вiдповiдно до порядку, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв
України. Закон України “Про податок на додану вартiсть”, пп.6.2.4. п.6.2
168 03.04.97 01.10.97

14010132 Суми податку на додану вартiсть, сплаче-нi постачальникам за
матерiально-технiч-нi ресурси, якi пiдлягають вiдшкодуванню iз бюджету
при: наданні транспортних послуг з перевезення пасажирiв та ванта-жiв за
межами митного кордону України. Закон України “Про податок на додану
вартiсть”, пп.6.2.4. п.6.2 168 03.04.97 01.10.97

14010133 Суми податку на додану вартiсть, сплаченi постачальникам за
матерiально-технiчнi ресурси, якi пiдлягають вiдшкодуванню iз бюджету
при: продажу вугiлля та продуктiв його збагачення, вугiльних i торфових
брикетiв. Закон України “Про внесення змiн до Закону України “Про
податок на додану вартiсть” 550 26.09.97 02.10.97 до 01.01.99

14010134 Суми податку на додану вартiсть, сплаченi постачальникам за
матерiально-технiчнi ресурси, якi пiдлягають вiдшкодуванню iз бюджету
при: продажу електроенергiї. Закон України “Про внесення змiн до Закону
України “Про податок на додану вартiсть” 550 26.09.97 02.10.97 до
01.01.99

14010135 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: ввезення на митну
територiю України товарiв морського промислу (риба, ссавцi, мушлi,
ракоподiбнi, воднi рослини тощо, охолодженi, солонi, мороженi,
консервованi, переробленi в борошно або в iншу продукцiю), видобутих
(виловле-них, вироблених) суднами, зареєстро-ваними у Державному
судновому реєстрi України або Судновiй книзi України. Закон України “Про
внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування” 794
30.12.97 27.01.98

14010136 Податок за нульовою ставкою обчислю-ється щодо операцiй з:
продажу пере-робним пiдприємствам молока та м’яса живою вагою
сiльськогосподарськими товаровиробниками всiх форм власностi i
господарювання. Закон України “Про внесення змiн до Закону України “Про
податок на додану вартiсть”, пп.6.2.6. п. 6.2 770 23.12.97 01.01.98

14010137 Податок за нульовою ставкою обчислюється щодо операцiй з:
продажу газу, iмпортованого в Україну. Закон України “Про внесення змiн
до Закону України “Про податок на додану вартiсть, пп.6.2.7. п. 6.2 799
30.12.97 22.01.98 дiє до 01.10.98 Змiнено згiдно з Указом Президен-та
України вiд 07.08.98 №857 “Про деякi змiни в оподатку-ваннi”

14010138 Суми податку на додану вартiсть, сплаченого постачальникам за
матерiально-технiчнi ресурси, якi пiдлягають вiдшкодуванню iз бюджету
при: продажу газу, iмпортованого в Україну. Закон України “Про внесення
змiн до Закону України “Про податок на додану вартiсть, пп.6.2.7. п. 6.2
799 30.12.97 22.01.98 дiє до 01.10.98 Змiнено згiдно з Указом
Президен-та України вiд 07.08.98 №857 “Про деякi змiни в оподатку-ваннi”

14010139 Суми податку на додану вартiсть, сплаченого постачальникам за
матерiа-льно-технiчнi ресурси, якi пiдлягають вiдшкодуванню iз бюджету
при: продажу переробним пiдприємствам молока та м’яса живою вагою
сiльськогосподар-ськими товаровиробниками всiх форм власностi i
господарювання. Закон України “Про внесення змiн до Закону України “Про
податок на додану вартiсть, пп.6.2.6. п. 6.2 770 23.12.97 01.01.98

14010140 Не справляється податок на додану вартiсть з товарiв
походженням з митної територiї Росiйської Федерацiї у разi їх ввезення
на митну територiю України i для призначення на цiй територiї. Постанова
Кабiнету Мiнiстрiв України “Про реалiзацiю Угоди мiж Урядом України та
Урядом Росiйської Федерацiї про вiльну торгiвлю” 13 05.01.98 01.02.98

14010141 Не є об’єктом оподаткування операцiї з: безоплатної передачi у
комунальну власнiсть об’єктiв соцiальної сфери, житлового фонду разом з
об’єктами iнженерної iнфраструктури, якi перебувають на балансi
платникiв податку, якщо такi операцiї здiйснюються вiдповiдно до
Державної програми приватизацiї чи за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв
України, мiсцевих органiв виконавчої влади та виконавчих органiв рад,
прийнятими у межах їх повноважень. Закон України “Про внесення змiн до
Закону України “Про податок на додану вартiсть”, пiдпункт 3.2.10. пункту
3.2 статтi 3 04.03.98 28.03.98 дiє до 24.10.98

14010142 Податок за нульовою ставкою обчислюється щодо операцiй з:
продажу товарiв (робiт, послуг) власного виробництва, за винятком
пiдакцизних товарiв, посередницької та рекламної дiяльностi, грального
бiзнесу, пiдприємствами, що заснованi Українським товариством глухих та
майно яких є їх повною власнiстю, iншим платникам податку. Зазначена
норма поширюється тiльки на пiдприємства, де кiлькiсть iнвалiдiв, якi
мають там основне мiсце роботи, становить протягом попереднього звiтного
перiоду не менше 50 вiдсоткiв загальної чисельностi працюючих та фонд
оплати працi таких iнвалiдiв становить протягом попереднього звiтного
перiоду не менше 40 вiдсоткiв суми загальних виплат на оплату працi, що
включається до складу валових витрат виробництва (обiгу). Порядок
вiднесення товарiв (робiт, послуг) до власного виробництва пiдприємств,
заснованих Українським товариством глухих, встановлюється Кабiнетом
Мiнiстрiв України. Закон України “Про внесення змiн до Закону України
“Про податок на додану вартiсть”, пiдпункт 6.2.8. пункту 6.2. статтi 6
208 24.03.98 11.04.98

14010143 Суми податку на додану вартiсть, сплаченi постачальникам за
матерiально-технiчнi ресурси, якi пiдлягають вiдшкодуванню iз бюджету
при: продажу товарiв (робiт, послуг) власного виробництва, за винятком
пiдакцизних товарiв, посередницької та рекламної дiяльностi, грального
бiзнесу, пiдприємствами, що заснованi Українським товариством глухих та
майно яких є їх повною власнiстю, iншим платникам податку. Закон України
“Про внесення змiн до Закону України “Про податок на додану вартiсть”,
пiдпункт 6.2.8. пункту 6.2. статтi 6 208 24.03.98 11.04.98

14010144 У разi коли за договорами, укладеними до набрання чинностi цим
законом, якi пере-дбачали здiйснення операцiй, звiльнених вiд
оподаткування згiдно з пiдпунктами “г”, “д” пункту 1 статтi 5 Декрету
Кабiнету Мiнiстрiв України “Про податок на добав-лену вартiсть”, було
здiйснено витрати або проведено розрахунки до моменту прийняття цього
закону, платники пода-тку, що є сторонами таких договорiв,
опо-датковують такi операцiї за таким дого-вором згiдно з правилами,
встановленими зазначеним Декретом. Закон України “Про внесення змiн до
Закону України “Про податок на додану вартiсть”, пункт 11.1 550 26.09.97
02.10.97

14010146 Сума податку на додану вартiсть, спла-чена по операцiях з
вiдпуску матерiаль-них цiнностей, якi були закладенi до державного
матерiального резерву згiдно з договорами, укладеними до 1 сiчня 1998
року, використовується Державним комiтетом України по матерiальних
резер-вах виключно на закладення матерiаль-них цiнностей до державного
резерву з метою пiдтримки незнижувального запасу в порядку,
встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України. Закон України “Про внесення
змiн до Закону України “Про податок на додану вартiсть”, пункт 11.22 169
04.03.98 28.03.98

14010147 Не справляється податок на додану вартiсть з товарiв
походженням з митної територiї Республiки Білорусь у разi їх ввезення на
митну територiю України i для призначення на цiй територiї. Постанова
Кабiнету Мiнiстрiв України “Про реалiзацiю Угоди мiж Урядом України та
Урядом Республiки Білорусь про вiльну торгiвлю” 203 18.02.98 16.02.98

14010148 Звiльнення вiд оподаткування товарiв, обладнання та послуг, що
постачаються за кошти безвiдплатної допомоги Урядом Японiї у рамках
Меморандуму для створення Японського центру в Українi. Закон України
“Про ратифiкацiю Меморандуму про створення i дiяльнiсть Японського
центру в Українi” 742/97-ВР 17.12.97 08.01.98

14010149 Звiльнення вiд сплати податку учасникiв Угоди. Закон України
“Про ратифiкацiю Уго-ди мiж Урядом України та Уряд-ом Швейцарської
Конфедерацiї про надання безповоротної фiнансової допомоги на Проект
“Охорона здо-ров’я матерiв i дiтей (неонатологiя)” 69-XIV 24.07.98
07.08.98

14010150 Не є об’єктом оподаткування операцiї з: безоплатної передачi
об’єктiв права державної власностi у комунальну власнiсть територiальних
громад сiл, селищ, мiст або у їх спiльну власнiсть, а також об’єктiв
права комунальної власностi у державну власнiсть, якi перебувають на
балансi одних платникiв податку i передаються на баланс iнших платникiв
податку, якщо такi операцiї здiйснюються за рiшеннями Кабiнету Мiнiстрiв
України, центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв
мiсцевого самоврядування, прийнятими у межах їх повноважень. Закон
України “Про внесення змiн до деяких законiв України у зв’язку з
прийняттям Закону України “Про передачу об’єктiв права державної та
комунальної власностi” 163 06.10.98 24.10.98

14010151 Не оподатковуються операцiї з ввезення (пересилання) з-за меж
митного кордону України товарiв, а також супутнiх таким товарам робiт
(послуг) на користь мага-зинiв роздрiбної торгiвлi, розташованих на
територiї України в зонах митного контролю (далi – безмитнi магазини), а
також на територiю митних лiцензiйних складiв, розташованих на територiї
України (далi – лiцензiйнi склади). Указ Президента України “Про деякi
змiни в оподаткуваннi” 857 07.08.98 01.10.98

14010152 Податок за нульовою ставкою обчислюється щодо операцiй з:
продажу газу, iмпортованого в Україну (крiм операцiй з продажу
iмпортованого газу населенню та бюджетним установам). Закон України “Про
внесення змiн до Закону України “Про податок на додану вартiсть”,
пп.6.2.7. п.6.2 799 30.12.97 01.10.98 дiє до 01.01.99 Змiнено згiдно з
Указом Президен-та України вiд 07.08.98 №857 “Про деякi змiни в
оподатку-ваннi”

14010153 Суми податку на додану вартiсть, сплаченi постачальникам за
матерiально-технiчнi ресурси, якi пiдлягають вiдшкодуванню iз бюджету
при: продажу газу iмпортованого в Україну (крiм операцiй з продажу
iмпортованого газу населенню та бюджетним установам). Закон України “Про
внесення змiн до Закону України “Про податок на додану вартiсть”,
пп.6.2.7. п.6.2 799 30.12.97 01.10.98 дiє до 01.01.99 Змiнено згiдно з
Указом Президен-та України вiд 07.08.98 №857 “Про деякi змiни в
оподатку-ваннi”

14010154 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: надання послуг з
перевезення пасажирiв мiським транспортом, тарифи на якi регулюються у
встановленому законом порядку, за винятком операцiй з надання
пасажирського транспорту в оренду (прокат). Закон України “Про податок
на додану вартiсть”, пп.5.1.13. п.5.1 168 03.04.97 01.10.98

Змiнено згiдно з Указом Президен-та України вiд 07.08.98 №857 “Про деякi
змiни в оподатку-ваннi”

14010155 Звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть
операцiї з продажу виробничими та торговими пiдприємствами дитячих
святкових подарункiв, що закуповуються за рахунок коштiв Фонду
соцiального страхування України, профспiлкових комiтетiв пiдприємств i
органiзацiй, iнших неприбуткових органiзацiй. Закон України “Про
звiльнення вiд оподаткування грошових коштiв, якi спрямовуються на
проведення новорiчних i рiздвяних свят для дiтей та пiдлiткiв, та
операцiї з продажу дитячих святкових подарункiв”, стаття 2 228 05.11.98
01.12.98 15.01.99

Акцизний збiр з вiтчизняних товарiв

14020000 ПІЛЬГИ ПО АКЦИЗНОМУ ЗБОРУ З ВІТЧИЗНЯНИХ ТОВАРІВ

14020001 Акцизний збiр не справляється при реалiзацiї пiдакцизних
товарiв (продукцiї) на експорт за iноземну валюту (крiм алкогольних
напоїв та тютюнових виробiв, звiльнення яких вiд акцизного збору
передбачено Законом України вiд 15.09.96 №329/95-ВР «Про акцизний збiр
на алкогольнi напої та тютюновi вироби» (код пiльги 14020007). Декрет
Кабiнету Мiнiстрiв України «Про акцизний збiр», стаття 5 18-92 26.12.92
11.01.93

14020002 Не пiдлягає оподаткуванню оборот з реалiзацiї легкових
автомобiлiв спецiаль-ного призначення для iнвалiдiв, оплата вартостi
яких провадиться органами соцiального забезпечення, а також легко-вих
автомобiлiв спецiального призна-чення (швидка медична допомога, мiлiцiя
тощо) за перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України. Декрет
Кабiнету Мiнiстрiв України «Про акцизний збiр», стаття 5 18-92 26.12.92
11.01.93

14020006 Не пiдлягають оподаткуванню: в) митна вартiсть iмпортованої чи
обороти з реалiзацiї (передачi) української сирови-ни, що ввозиться або
використовується для виробництва пiдакцизних товарiв. Закон України «Про
акцизний збiр на алкогольнi напої та тютюновi вироби», пункт 2 «в»
статтi 3 329/95-ВР 15.09.95 12.12.95

14020007 Не пiдлягають оподаткуванню: г) вартiсть алкогольних напоїв та
тютюнових виробiв, експортованих за межi митної територiї України за
iноземну валюту, за умови надходження цiєї валюти на валютний рахунок
пiдприємства. Закон України «Про акцизний збiр на алкогольнi напої та
тютюновi вироби», пункт 2 «г» статтi 3 329/95-ВР 15.09.95 12.12.95

14020010 У разi використання вiтчизняними виробниками спирту етилового
на виготовлення лiкарських засобiв, пектину, есенцiй та оцту харчових,
ветеринарних препаратiв i кремнiйорганiчних сполук, пiд час придбання
якого було сплачено акцизний збiр, цим виробникам вiдшко-довуються
сплаченi суми акцизного збору протягом року з дня надходження
вiдпо-вiдних сум до бюджету. Право на вiдшко-дування мають вiтчизнянi
товаровиро-бники пiдакцизних товарiв за умови, що пiд час придбання
спирту етилового в його вартостi був врахований акцизний збiр i в
розрахункових (платiжних) доку-ментах пiдприємства-виробника спирту
етилового сума акцизного збору видiлена окремим рядком. На суму
податкового зобов’язання щодо сплати акцизного збо-ру за реалiзований
спирт етиловий, який використовується на виготовлення лiкар-ських
засобiв, пектину, есенцiй та оцту харчових, ветеринарних препаратiв i
кре-мнiйорганiчних сполук, пiдприємством-виробником може бути виданий
податко-вий вексель на строк до 90 календарних днiв, один примiрник
якого надається ор-гану державної податкової служби за мiс-цем
реєстрацiї пiдприємства-виробника, другий примiрник залишається у цього
пiдприємства, третiй — надається пiдпри-ємству-виробнику спирту
етилового. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України «Про акцизний збiр», стаття
5

Указ Президента України «Про заходи щодо регулювання реалiзацiї спирту
етилового та алкогольних напоїв», пункт 3 18-92

443 26.12.92

08.05.98 18.05.93 06.01.99

14020011 Встановити, що комплектуючi, з яких на українських
пiдприємствах виробляються зазначенi в законi транспортнi засоби,
обкладенню акцизним збором не пiдлягають. Закон України «Про ставки
акцизного збору i ввiзного мита на деякi транспортнi засоби та шини до
них», пункт 5 216/96-ВР 24.05.96 12.06.96

14020012 Звiльнення вiд сплати податку учасникiв Угоди згiдно з законом
України. Закон України «Про внесення змiн i доповнень до Закону
Української РСР «Про систему оподаткування», Угода мiж Урядом України i
Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне
спiвробiтництво

07.05.92 07.05.92

14020013 Звiльнення вiд сплати податку учасникiв Угоди згiдно з законом
України. Закон України «Про внесення змiн i доповнень до Закону
Української РСР «Про систему оподаткування», Угода мiж Урядом України i
Урядом Сполучених Штатiв Америки щодо надання допомоги Українi в
лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання
розповсюдженню ядерної зброї

31.12.93 31.12.93

14020014 Звiльнення вiд сплати податку учасникiв Угоди згiдно з законом
України. Закон України «Про внесення змiн i доповнень до Закону
Української РСР «Про систему оподаткування», Рамкова Угода мiж Урядом
України та Урядом ФРН про консультування i технiчне спiвробiтництво
32/97-ВР 24.01.97 24.01.97

14020015 Звiльнення вiд сплати податку учасникiв Програми згiдно з
законом України. Закон України «Про внесення змiн i доповнень до Закону
Української РСР «Про систему оподаткування», Програма технiчної допомоги
Європейського Спiвтовариства (TACIS)

02.08.91 02.08.91

14020016 Звiльнення вiд сплати податку учасникiв Угоди згiдно з законом
України. Закон України «Про внесення змiн i доповнень до Закону
Української РСР «Про систему оподаткування», Угода про загальнi умови i
механiзм пiдтримки розвитку виробничої кооперацiї пiдприємств i галузей
країн — учасниць СНД

22.12.93 22.12.93

14020017 Тимчасово, до 2000 року, звiльнити вiд обкладення акцизним
збором виготовленi на українських пiдприємствах магнiтофо-ни, меблi,
харчовi продукти, одяг хутро-вий iз норки, нутрiї, песця або лисицi.
Закон України «Про ставки акцизного збору та ввiзного мита на деякi
товари (продукцiю)», пункт 4 313/96-ВР 11.07.96 12.08.96

14020018 Звiльнити вiд обкладення акцизним збо-ром обороти з реалiзацiї
(митну вартiсть): одягу хутрового, виготовленого з кушнiр-ських та
пiднiжних клаптiв, низькозалiк-ових шкур та шкурок; одягу iз натуральної
шкiри, виготовленого з вiдходiв. Закон України «Про ставки акцизного
збору та ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)», пункт 3 313/96-ВР
11.07.96 12.08.96

14020019 Звiльнити до 1 сiчня 2007 року вiд обкладення акцизним збором
оборотiв з реалiзацiї легкових, вантажопасажир-ських автомобiлiв i
мотоциклiв, що виробляються українськими пiдприє-мствами усiх форм
власностi. Пiльги, передбаченi цiєю статтею, поширюються на обороти з
реалiзацiї транспортних засобiв, що виробляються на українських
пiдприємствах з iмпортних та вироблених в Українi комплектуючих, за
умови виробництва не менше 1000 штук автомобiлiв i 1000 штук мотоциклiв
на рiк у порядку, визначеному КМУ. Закон України «Про внесення змiн до
Закону України «Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi
транспортнi засоби та шини до них», пункт 1 статтi 1 340/97-ВР 12.06.97
08.07.97 дiє до 01.01.2007

14020020 Звiльнити до 1 сiчня 2000 року вiд обкладення АЗ обороти з
реалiзацiї шин пневматичних гумових для легкових автомобiлiв (код 40. 11
10000), що виробляються українськими пiдприємствами усiх форм власностi.
Пiльги, передбаченi цiєю статтею поширюються на обороти з реалiзацiї
вказаних шин, вироблених на українських пiдприємствах, за умови
виробництва не менше 100000 шин на рiк у порядку, визначеному КМУ. Закон
України «Про внесення змiн до Закону України «Про ставки акцизного збору
i ввiзного мита на деякi транспортнi засоби та шини до них», пункт 2
статтi 1 340/97-ВР 12.06.97 08.07.97 дiє до 01.01.2000

14020021 Звiльнити до 1 сiчня 2000 року вiд обкладення акцизним збором
обороти з реалiзацiї кольорових телевiзорiв (код виробу за
Гармонiзованою системою опису та кодування товарiв 8528 10), що
виробляються українськими пiдприємствами усiх форм власностi (з
потужнiстю кожного виробництва не менш як 250000 таких телевiзорiв на
рiк), за умови виробництва цими пiдприємствами не менш як 5000
телевiзорiв на мiсяць. Указ Президента України «Про стимулювання
виробництва телевiзорiв кольорового зображення», пункт 2 737/98 04.07.98

дiє до 01.01.99 Змiнено згiдно з Законом України вiд 20.11.98 №276-XIV
«Про внесення змiн до Закону України «Про ставки акцизного збору i
ввiзного мита на деякi товари (продук-цiю)»

Акцизний збiр з iмпортних товарiв

14030000 ПІЛЬГИ ПО АКЦИЗНОМУ ЗБОРУ З ІМПОРТНИХ ТОВАРІВ

14030002 Не пiдлягає оподаткуванню оборот з реалiзацiї легкових
автомобiлiв спецiаль-ного призначення для iнвалiдiв, оплата вартостi
яких провадиться органами соц-iального забезпечення, а також легкових
автомобiлiв спецiального призначення (швидка медична допомога, мiлiцiя
тощо) за перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України. Декрет
Кабiнету Мiнiстрiв України «Про акцизний збiр», стаття 5 18-92 26.12.92
11.01.93

14030004 Не пiдлягають оподаткуванню: а) митна вартiсть ввезених i
конфiскованих на територiї України алкогольних напоїв та тютюнових
виробiв,щодо яких не визначено власника, а також тих, що перейшли до
держави за правом спадкоємства. Закон України «Про акцизний збiр на
алкогольнi напої та тютюновi вироби», пункт 2 «а» статтi 3 329/95-ВР
15.09.95 12.12.95

14030005 Не пiдлягають оподаткуванню: б) митна вартiсть алкогольних
напоїв та тютюнових виробiв, що перевозяться через територiю України
транзитом. Закон України «Про акцизний збiр на алкогольнi напої та
тютюновi вироби», пункт 2 «б» статтi 3 329/95-ВР 15.09.95 15.09.95

14030006 Не пiдлягають оподаткуванню: в) митна вартiсть iмпортованої чи
обороти з реалiзацiї (передачi) української сировини, що ввозиться або
використовується для виробництва пiдакцизних товарiв. Закон України «Про
акцизний збiр на алкогольнi напої та тютюновi вироби», пункт 2 «в»
статтi 3 329/95-ВР 15.09.95 12.12.95

14030008 Не пiдлягають оподаткуванню: е) митна вартiсть зразкiв
алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, ввезених на територiю України з
метою показу чи демонстрацiї, якщо вони залишаються власнiстю iноземних
юридичних осiб i їх використання на територiї України не має
комерцiйного характеру. При цьому зразки алкогольних напоїв та тютюнових
виробiв, ввезенi в Україну i призначенi для показу чи демонстрацiї пiд
час проведення виставок, конкурсiв, нарад, семiнарiв, ярмарків тощо,
пропускаються через митний кордон за рiшенням митного органу в достатнiй
кiлькостi з урахуванням мети перемiщення. Закон України «Про акцизний
збiр на алкогольнi напої та тютюновi вироби», пункт 2 «е» статтi 3
329/95-ВР 15.09.95 12.12.95

14030010 У разi використання вiтчизняними вироб-никами спирту етилового
на виготовлення лiкарських засобiв, пектину, есенцiй та оцту харчових,
ветеринарних препаратiв i кремнiйорганiчних сполук, пiд час прид-бання
якого було сплачено акцизний збiр, цим виробникам вiдшкодовуються
спла-ченi суми акцизного збору протягом року з дня надходження
вiдповiдних сум до бюджету. Право на вiдшкодування мають вiтчизнянi
товаровиробники пiдакцизних товарiв за умови, що пiд час придбання
спирту етилового в його вартостi був врахований акцизний збiр i в
розраху-нкових (платiжних) документах пiдприєм-ства-виробника спирту
етилового сума акцизного збору видiлена окремим рядком. На суму
податкового зобов’яз-ання щодо сплати акцизного збору за реалiзований
спирт етиловий, який вико-ристовується на виготовлення лiкарських
засобiв, пектину, есенцiй та оцту харчо-вих, ветеринарних препаратiв i
кремнiй-органiчних сполук, пiдприємством-вироб-ником може бути виданий
податковий вексель на строк до 90 календарних днiв, один примiрник якого
надається органу державної податкової служби за мiсцем реєстрацiї
пiдприємства-виробника, другий примiрник залишається у цього
пiдприємства, третiй — надається пiдприємству-виробнику спирту
етилового. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України «Про акцизний збiр», стаття
5

Указ Президента України «Про заходи щодо регулювання реалiзацiї спирту
етилового та алкогольних напоїв», пункт 3 18-92

443 26.12.92

08.05.98 18.05.93 06.01.99

14030011 Встановити, що комплектуючi, з яких на українських
пiдприємствах виробляються зазначенi в Законi транспортнi засоби,
обкладенню акцизним збором не пiдлягають. Закон України «Про ставки
акцизного збору i ввiзного мита на деякi транспортнi засоби та шини до
них», пункт 5 216/96-ВР 24.05.96 12.06.96

14030012 Звiльнення вiд сплати податку учасникiв Угоди згiдно з законом
України. Закон України «Про внесення змiн i доповнень до Закону
Української РСР «Про систему оподаткування», Угода мiж Урядом України i
Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне
спiвробiтництво

07.05.92 07.05.92

14030013 Звiльнення вiд сплати податку учасникiв Угоди згiдно з законом
України. Закон України «Про внесення змiн i доповнень до Закону
Української РСР «Про систему оподаткування», Угода мiж Урядом України i
Урядом Сполучених Штатiв Америки щодо надання допомоги Українi в
лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання
розповсюдженню ядерної зброї

31.12.93 31.12.93

14030014 Звiльнення вiд сплати податку учасникiв Угоди згiдно з законом
України. Закон України «Про внесення змiн i доповнень до Закону
Української РСР «Про систему оподаткування», Рамкова Угода мiж Урядом
України та Урядом ФРН про консультування i технiчне спiвробiтництво
32/97-ВР 24.01.97 24.01.97

14030015 Звiльнення вiд сплати податку учасникiв Програми згiдно з
законом України. Закон України «Про внесення змiн i доповнень до Закону
Української РСР «Про систему оподаткування», Програма технiчної допомоги
Європейського Спiвтовариства (TACIS)

02.08.91 02.08.91

14030016 Звiльнення вiд сплати податку учасникiв Угоди згiдно з законом
України. Закон України «Про внесення змiн i доповнень до Закону
Української РСР «Про систему оподаткування», Угода про загальнi умови i
механiзм пiдтримки розвитку виробничої кооперацiї пiдприємств i галузей
країн-учасниць СНД

22.12.93 22.12.93

Ввiзне мито

15010000 ПІЛЬГИ ПО ВВІЗНОМУ МИТУ

15010001 Звiльнення вiд сплати митного обкладення дипломатичних,
консульських представництв iноземних держав на територiї України в
частинi предметiв, призначених для офiцiйного користування
представництв. Митний кодекс України, статтi 59, 63 1970-ХII 12.12.91
15.12.91

15010002 Митнi пiльги для мiжнародних, мiжурядових органiзацiй та
представництв iноземних держав при них. Визначаються вiдповiдними
мiжнародними угодами України, стаття 67

15010003 Митнi пiльги мiжнародним неурядовим органiзацiям. Надаються
законами України, стаття 67

15010004 Митнi пiльги спiльним пiдприємствам за участю українських та
iноземних юридичних осiб та громадян, iноземним пiдприємствам,
органiзацiям та їхнiм представництвам. Надаються законами України,
стаття 68

15010005 Митнi пiльги надаються: суб’єктам господарювання у виглядi
застосування преференцiйних, пiльгових ставок ввiзного мита до товарiв
та iнших предметiв у разi їх походження з держав, якi входять разом з
Україною до митних союзiв, утворюють спецiальнi митнi зони, користуються
в Українi режимом найбiльшого сприяння. Закон України «Про Єдиний митний
тариф» стаття 8 2097-ХII 05.02.92 08.02.92

15010006 Митнi пiльги надаються: у виглядi звiльнення вiд сплати мита —
всеукраїнським та мiжнародним об’єднанням громадян, якi постраждали
внаслiдок Чорнобильської катастрофи, у статутнiй дiяльностi яких
передбачено надання соцiальної i медичної допомоги постраждалим
внаслiдок Чорнобильської катастрофи, їх пiдприємствам i органiзацiям,
засновниками яких є цi об’єднання, за умови, що особи, якi постраждали
внаслiдок Чорнобильської катастрофи, становлять не менше 75 вiдсоткiв
загальної чисельностi членiв об’єднань i працюючих на цих пiдприємствах
— в частинi товарiв (крiм пiдакцизних), що iмпортуються за перелiком i
обсягами, що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Закон України
«Про Єдиний митний тариф», стаття 19 2097-ХII 05.02.92 08.02.92

15010007 Звiльнення вiд сплати мита — суб’єктiв господарювання при
ввезеннi ними товарiв за рахунок коштiв Державного валютного фонду
України, республi-канського (Автономної Республiки Крим), мiсцевих
валютних фондiв, iноземних кредитiв, що надаються пiд гарантiю Кабiнету
Мiнiстрiв України, а також при ввезеннi засобiв захисту рослин i тварин,
калiйних i фосфатних добрив. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України «Про
Єдиний митний тариф України», пункт 2 4-93 11.01.93 14.01.93

15010008 Майно, що ввозиться в Україну як внесок iноземного iнвестора
до статутного фонду пiдприємств з iноземними iнвестицiями, або майно
(крiм товарiв для реалiзацiї або власного споживання), що ввозиться в
Україну iноземними iнвесторами на строк не менше трьох рокiв з метою
iнвестування на пiдставi зареєстрованих договорiв (контрактiв),
звiльняється вiд обкладання митом. Закон України «Про режим iноземного
iнвестування», стаття 18 93/96-ВР 19.03.96 19.03.96

15010009 До 1 сiчня 2008 року ввiзне мито не справляється при ввезеннi
товарiв (включаючи машинокомплекти) на митну територiю України, якi
використовуються для будiвництва i виробничої дiяльностi пiдприємств по
виробництву автомобiлiв i запасних частин до них з iнвестицiєю (у тому
числi iноземною) виключно в грошовiй формi, що становить суму,
еквiвалентну не менше 150 мiльйонам доларiв США за офiцiйним валютним
курсом Нацiонального банку України на день внесення такої iнвестицiї до
їх статутного фонду, яка зареєстрована у встановленому законодавством
порядку. Закон України «Про стимулювання виробництва автомобiлiв в
Українi», стаття 2 535/97-ВР 19.09 97 19.09.97 01.01.2008

15010010 Звiльнення вiд сплати мита, зборiв по iмпорту та iнших
податкiв на товари, обладнання i послуги, iмпортованi або придбанi в
Українi для створення дiяльностi Центру. Закон України «Про ратифiкацiю
Меморандуму про створення i дiяльнiсть Японського центру в Українi»
742/97-ВР 17.12.97 08.01.98

15010011 Усе обладнання, майно та матерiали, якi надаються та
використовуються в рамках допомоги вiд Швейцарiї, в тому числi
технологiчне обладнання, необхiдне для тестування та настроювання
медичного обладнання, що поставляється згiдно з Проектом, повиннi
iмпортуватись, реекспортуватись та використовуватись iз звiльненням вiд
будь-яких зборiв, мита, податкiв, що справляються при перетинаннi
митного кордону України. Закон України «Про ратифiкацiю Угоди мiж Урядом
України та Урядом Швейцарської Конфедерацiї про надання безповоротної
фiнансової допомоги на Проект «Охорона здоров’я матерiв i дiтей
(неонатологiя)» 69-XIV 24.07.98 07.08.98

15015000 Пiльги, що наданi мiсцевими органами влади у межах сум, що
надходять до їх бюджетiв по податках на мiжнародну торгiвлю та зовнiшнi
операцiї. Закон України «Про систему оподаткування», стаття 1. 1251-ХII
25.06.91 25.06.91

Мiсцевi податки i збори

16010000 ПІЛЬГИ ПО МІСЦЕВИХ ПОДАТКАХ І ЗБОРАХ. Органи мiсцевого
самовряду-вання в межах своєї компетенцiї мають право запроваджувати
пiльговi податковi ставки, повнiстю скасовувати окремi мiсцевi податки i
збори або звiльняти вiд їх сплати певнi категорiї платникiв, а також
надавати вiдстрочку у сплатi мiсцевих податкiв i зборiв. Декрет Кабiнету
Мiнiстрiв України «Про мiсцевi податки i збори», стаття 18 56-93
20.05.93 11.06.93

Податок з реклами

16010009 Пiльги на податок з реклами, що встановленi органами мiсцевого
самоврядування. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України «Про мiсцевi податки i
збори», стаття 18 56-93 20.05.93 11.06.93

Збiр за право використання мiсцевої символiки

16010010 Пiльги по збору за право використання мiсцевої символiки, що
встановленi органами мiсцевого самоврядування. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв
України «Про мiсцевi податки i збори», стаття 18 56-93 20.05.93 11.06.93

Збiр за право проведення кiно- i телезйомок

16010011 Пiльги по збору за право проведення кiно- i телезйомок, що
встановленi органами мiсцевого самоврядування. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв
України «Про мiсцевi податки i збори», стаття 18 56-93 20.05.93 11.06.93

Збiр за право проведення мiсцевих аукцiонiв, конкурсного розпродажу i
лотерей

16010012 Пiльги по збору за право проведення мiсцевих аукцiонiв,
конкурсного розпродажу i лотерей, що встановленi органами мiсцевого
самоврядування. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України «Про мiсцевi податки i
збори», стаття 18 56-93 20.05.93 11.06.93

Комунальний податок

16010013 Пiльги з комунального податку, що встановленi органами
мiсцевого самоврядування. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України «Про мiсцевi
податки i збори», стаття 18 56-93 20.05.93 11.06.93

Збiр за видачу дозволу на розмiщення об’єктiв торгiвлi та сфери послуг

16010015 Пiльги по збору за видачу дозволу на розмiщення об’єктiв
торгiвлi та сфери послуг, що встановленi органами мiсцевого
самоврядування. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України «Про мiсцевi податки i
збори», стаття 18 56-93 20.05.93 11.06.93

16015000 Пiльги, що наданi мiсцевими органами влади у межах сум, що
надходять до їх бюджетiв по мiсцевих податках i зборах. Закон України
«Про систему оподаткування», стаття 1. 1251-ХII 25.06.91 25.06.91

Державне мито

22090000 ПІЛЬГИ ПО ДЕРЖАВНОМУ МИТУ Надаються окремими постановами
Кабiнету Мiнiстрiв України

22090001 Вiд сплати державного мита звiльня-ються: органи соцiального
страхування та органи соцiального забезпечення — за регресними позовами
про стягнення з особи, яка заподiяла шкоду, сум допо-моги й пенсiй,
виплачених потерпiлому або членам його сiм’ї, а органи соцiальн-ого
забезпечення — також за позовами про стягнення неправильно виплачених
допомоги та пенсiй. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України «Про державне
мито», стаття 4, пункт 7 21.01.93 21.01.93

22090002 Вiд сплати державного мита звiльняю-ться: державнi й
громадськi органи, пiдприємства, установи, органiзацiї та громадяни, якi
звернулися у випадках, передбачених чинним законодавством, iз заявами до
суду щодо захисту прав та iнтересiв iнших осiб, а також споживачi — за
позовами, що пов’язанi з порушенням їх прав. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв
України «Про державне мито», стаття 4, пункт 10 (пункт 10 статтi 4
доповнено згiдно iз законом №107/94-ВР вiд 15.07.94 р.) 7-93 21.01.93
21.01.93

22090003 Вiд сплати державного мита звiльня-ються: органи мiсцевого та
регiонального самоврядування — за позовами до суду або арбiтражного суду
про визнання недiйсними актiв iнших органiв мiсцевого та регiонального
самоврядування, мiсцевих державних адмiнiстрацiй, пiдприємств,
об’єднань, органiзацiй i установ, якi обмежують їх повноваження; органи
мiсцевого та регiонального самоврядування — за позовами до суду або
арбiтражного суду про стягнення з пiдприємства, об’єднання, органiзацiї,
установи i громадян збиткiв, завданих iнтересам населення, мiсцевому
госпо-дарству, навколишньому середовищу їхнiми рiшеннями, дiями або
бездiяль-нiстю, а також у результатi невиконання рiшень органiв
мiсцевого та регiональ-ного самоврядування; органи мiсцевого та
регiонального самоврядування — за позовами до суду або арбiтражного суду
про припинення права власностi на земельну дiлянку. Декрет Кабiнету
Мiнiстрiв України «Про державне мито», стаття 4, пункт 11 7-93 21.01.93
21.01.93

22090004 Вiд сплати державного мита звiльняю-ться: мiсцевi державнi
адмiнiстрацiї — за позовами до арбiтражного суду про визнання недiйсними
актiв органiв мiсцевого та регiонального самовряду-вання, що суперечать
чинному законодавству. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України «Про державне
мито», стаття 4, пункт 12 7-93 21.01.93 21.01.93

22090005 Вiд сплати державного мита звiльня-ються: фiнансовi органи та
державнi податковi iнспекцiї — за видачу їм свiдоц-тв i дублiкатiв
свiдоцтв про право держа-ви на спадщину та документiв, необхiдних для
одержання цих свiдоцтв, за вчинення державними нотарiальними конторами
виконавчих написiв про стягнення подат-кiв, платежiв, зборiв i недоїмок;
фiнансовi органи та державнi податковi iнспекцiї — позивачi й
вiдповiдачi — за позовами до суду та арбiтражного суду; органи
держ-авного контролю за цiнами — позивачi й вiдповiдачi — за позовами до
суду та арбiтражного суду. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України «Про
державне мито», стаття 4, пункт 15 (пункт 15 статтi 4 доповнено абзацом
3 згiдно iз законом №68/94-ВР вiд 30.06.94 р.) 7-93 21.01.93 21.01.93

22090006 Вiд сплати державного мита звiльняю-ться: мiсцевi державнi
адмiнiстрацiї, вико-нкоми мiсцевих рад народних депутатiв, пiдприємства,
установи, органiзацiї, кол-ективнi сiльськогосподарськi пiдприєм-ства,
що придбавають житловi будинки з надвiрними будiвлями (крiм м. Києва та
курортних мiсцевостей), квартири для громадян, якi виявили бажання
виїхати з територiї, що зазнала радiоактивного забруднення внаслiдок
Чорнобильської катастрофи, а також громадяни, якi вия-вили бажання
виїхати з територiї, що заз-нала радiоактивного забруднення внас-лiдок
Чорнобильської катастрофи, та власники цих будинкiв i квартир. Декрет
Кабiнету Мiнiстрiв України «Про державне мито», стаття 4, пункт 19 7-93
21.01.93 21.01.93

22090007 Вiд сплати державного мита звiльняю-ться: позивачi —
Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України,
Мiнiстерство лiсового господар-ства України та їхнi органи на мiсцях,
пiдприємства Укрзалiзницi, що здiйсню-ють захист лiсонасаджень, органи
рибо-охорони — у справах стягнення коштiв на покриття шкоди, заподiяної
державi забрудненням навколишнього середо-вища, порушенням лiсового
законо-давства та нерацiональним використанням природних ресурсiв i
рибних запасiв. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України «Про державне мито»,
стаття 4, пункт 27 (пункт 27 частини 1 статтi 4 змiнено згiдно iз
законом №3629-XII вiд 19.11.93 р.) 7-93 21.01.93 21.01.93

22090008 Вiд сплати державного мита звiльня-ються: всеукраїнськi та
мiжнароднi об’є-днання громадян, якi постраждали вна-слiдок
Чорнобильської катастрофи, що мають мiсцевi осередки у бiльшостi
обла-стей України, Українська спiлка ветеранiв Афганiстану
(воїнiв-iнтернацiоналiстiв), громадськi органiзацiї iнвалiдiв, їхнi
пiд-приємства та установи, республiканське добровiльне громадське
об’єднання «Ор-ганiзацiя солдатських матерiв України» — за позовами, з
якими вони звертаються до суду та арбiтражного суду, а також за вчинення
всiх нотарiальних дiй. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України «Про державне
мито», стаття 4, пункт 28 (пункт 28 статтi 4 змiнено згiдно iз Законом
ВР №303/96-ВР вiд 10.07.96 р.) 7-93 21.01.93 21.01.93

22090009 Вiд сплати державного мита звiльня-ються: Нацiональний банк
України та його установи, за винятком госпрозрахункових. Декрет Кабiнету
Мiнiстрiв України «Про державне мито», стаття 4, пункт 29 7-93 21.01.93
21.01.93

22090010 Вiд сплати державного мита звiльняються: Генеральна
прокуратура України та її органи — за позовами, з якими вони звертаються
до суду або арбiтражного суду в iнтересах громадян i державних юридичних
осiб. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України «Про державне мито», стаття 4,
пункт 30 7-93 21.01.93 21.01.93

22090011 Вiд сплати державного мита звiльня-ються: Центральна виборча
комiсiя та виборчi комiсiї по виборах народних депу-татiв — iз заяв про
давання висновку з питань наявностi пiдстав для скасування рiшення про
реєстрацiю кандидата в депутати. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України «Про
державне мито», стаття 4, пункт 31 7-93 21.01.93 21.01.93

22090012 Вiд сплати державного мита звiльняю-ться: Фонд винаходiв
України — за дiї, вказанi в пiдпунктi «у» пункту 6 статтi 3 цього
Декрету, а також за позовами, з якими вiн звертається до суду або
арбiтражного суду. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України «Про державне
мито», стаття 4, пункт 32 7-93 21.01.93 21.01.93

22090013 Вiд сплати державного мита звiльняю-ться: Українська державна
страхова ком-ерцiйна органiзацiя та її установи — за позовами, з якими
вони звертаються до суду та арбiтражного суду, в усiх справах,
пов’язаних з операцiями обов’язкового страхування. Декрет Кабiнету
Мiнiстрiв України «Про державне мито», стаття 4, пункт 33 7-93 21.01.93
21.01.93

22090014 Вiд сплати державного мита звiльняються: Пенсiйний фонд
України, його пiдприємства, установи й органiзацiї; Фонд України
соцiального захисту iнвалiдiв i його вiддiлення. Декрет Кабiнету
Мiнiстрiв України «Про державне мито», стаття 4, пункт 34 7-93 21.01.93
21.01.93

22090015 Вiд сплати державного мита звiльняю-ться: державнi органи
приватизацiї — за позовами, з якими вони звертаються до суду та
арбiтражного суду, в усiх справах, пов’язаних iз захистом майнових
iнтересiв держави, а також за проведення аукцiо-нiв, за операцiї з
цiнними паперами. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України «Про державне мито»,
стаття 4, пункт 35 (стаття 4 доповнена пунктом 35 згiдно iз декретом КМ
України №43-93 вiд 30.04.93 ) 7-93 21.01.93 21.01.93

22090016 Вiд сплати державного мита звiльняю-ться: органи
Антимонопольного комiтету України — за позовами, з якими вони
звертаються до суду або арбiтражного суду у зв’язку з порушенням
антимоно-польного законодавства. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України «Про
державне мито», стаття 4, пункт 36 (стаття 4 доповнена пунктом 36 згiдно
iз Законом №82/95-ВР вiд 02.03.95 р.) 7-93 21.01.93 21.01.93

22090017 Вiд сплати державного мита звiльняю-ться: державнi замовники
та виконавцi державного замовлення за позовами, з якими вони звертаються
до суду у спра-вах про вiдшкодування збиткiв, завданих при укладеннi,
внесеннi змiн до держ-авних контрактiв, а також невиконанням або
неналежним виконанням зобов’язань за державним контрактом на поставку
продукцiї для державних потреб. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України «Про
державне мито», стаття 4, пункт 38 (стаття 4 доповнена пунктом 38 згiдно
iз Законом №589/96-ВР вiд 12.12.96 р.) 7-93 21.01.93 21.01.93

22090018 Вiд сплати державного мита звiльняю-ться: Комiтет у справах
нагляду за стра-ховою дiяльнiстю — за позовами, з якими вiн звертається
до арбiтражного суду у справах про скасування державної реєс-трацiї
страховика як суб’єкта пiдприєм-ницької дiяльностi у випадках,
передба-чених статтею 8 Закону України «Про пiдприємництво». Декрет
Кабiнету Мiнiстрiв України «Про державне мито», стаття 4, пункт 39
(стаття 4 доповнена пунктом 39 згiдно iз Законом №621/96-ВР вiд 19.12.96
р.) 7-93 21.01.93 21.01.93

22090019 Вiд сплати державного мита звiльняю-ться: Державний комiтет
України по мат-ерiальних резервах та пiдприємства, уст-анови i
органiзацiї системи матерiального резерву — за позовами, з якими вони
зве-ртаються до суду, арбiтражного суду у справах щодо виконання
договiрних зобо-в’язань суб’єктами господарської дiяльн-остi, що
випливають iз Закону України «Про державний матерiальний резерв». Декрет
Кабiнету Мiнiстрiв України «Про державне мито», стаття 4, пункт 40
(стаття 4 доповнена пунктом 40 згiдно iз Законом №131/97-ВР вiд 05.03.97
р.) 7-93 21.01.93 14.04.97

22095000 Пiльги, що наданi мiсцевими органами влади у межах сум, що
надходять до їх бюджетiв по державному миту. Закон України «Про систему
оподаткування», стаття 1. 1251-ХII 25.06.91 25.06.91

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020