.

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1424
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

«Державне агентство

з питань науки, інновацій та інформатизації України»

ПЛАН

Вступ

1. Функціональні повноваження та напрямки діяльності Державного
агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України

2. Права Державного агентства з питань науки, інновацій та
інформатизації України

3. Керівництво та інші аспекти роботи Держінформнауки України

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України
(Держінформнауки України)  — центральний орган виконавчої влади,
утворений 9 грудня 2010 року як Державне агентство з питань науки,
інновацій та інформації України шляхом реорганізації Державного комітету
України з питань науки, інновацій та інформатизації. 6 квітня 2011 року
агентство отримало теперішню назву.

Діяльність цього агентства спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту
України.

Основними завданнями Держінформнауки України є:

реалізація державної політики у сфері наукової, науково-технічної,
інноваційної діяльності, інформатизації, формування, використання і
захисту державних електронних інформаційних ресурсів та створення умов
для розвитку інформаційного суспільства;

внесення на розгляд Міністра пропозицій щодо формування державної
політики у зазначених сферах.

Держінформнауки України у своїй діяльності керується Конституцією та
законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів
України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,
іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України та
Міністра, а також Положенням про Державне агентство з питань науки,
інновацій та інформатизації України.

.

1. Функціональні повноваження та напрямки діяльності Державного
агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України

Згідно поставлених на нього завдань Держінформнауки України в
установленому порядку:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать
до його компетенції, розроблення пропозицій щодо вдосконалення
законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів
України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому
порядку подання їх Міністру;

2) організовує прогнозно-аналітичні дослідження тенденцій
науково-технічного та інноваційного розвитку, а також розвитку
інформаційного суспільства та сфери інформатизації;

3) готує і подає Міністру пропозиції щодо:

визначення пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, інноваційної
діяльності;

віднесення наукових об’єктів до таких, що становлять національне
надбання;

утворення та реорганізації державних наукових установ;

надання статусу національного наукового центру науково-дослідним
(науково-технічним) установам, вищим навчальним закладам четвертого
рівня акредитації за поданням органів, до сфери управління яких належать
такі установи і заклади;

проектів державних цільових наукових, науково-технічних та інноваційних
програм і визначення обсягу коштів державного бюджету для їх
фінансування;

утворення спеціалізованих державних інноваційних фінансово-кредитних
установ для фінансової підтримки інноваційних програм і проектів,
розробляє статути таких установ (положення про них);

4) проводить щороку аналіз результативності провадження наукової,
науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій,
ефективності використання державних фінансових, матеріально-технічних
ресурсів, а також кадрового потенціалу;

5) бере участь у щорічному проведенні аналізу стану виконання наукових і
науково-технічних програм та у підготовці пропозицій Кабінету Міністрів
України щодо подальшого виконання програм або його припинення;

6) організовує та проводить конкурс наукових і науково-технічних
проектів, спрямованих на реалізацію (виконання) завдань державних
цільових наукових та науково-технічних програм, наукових частин інших
державних цільових програм за пріоритетними напрямами розвитку науки і
техніки, державним замовником яких є Держінформнауки України; фахову
експертизу цих проектів; процедуру конкурсних торгів для визначення
виконавців проектів; укладання договорів на виконання проектів та
моніторинг їх реалізації;   

7) координує діяльність органів виконавчої влади щодо:

виконання загальнодержавних програм та проектів інформатизації;

забезпечення інтеграції їх інформаційних систем і ресурсів у Єдиний
веб-портал;

8) бере участь у здійсненні в установленому порядку проведення державної
наукової та науково-технічної експертизи проектів міждержавних та
державних цільових програм, у тому числі Національної програми
інформатизації, інноваційних проектів, проектів технологічних парків та
завдань (проектів) інформатизації;

9) здійснює в установленому законодавством порядку державну реєстрацію
технологічних парків та їх проектів, інноваційних проектів, проектів
наукових парків, веде Державний реєстр інноваційних проектів, Державний
реєстр проектів технологічних та наукових парків;

10) здійснює в установленому порядку державну акредитацію технологічних
брокерів;

11) проводить в установленому порядку конкурсний відбір інноваційних
проектів, проектів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт
для їх фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету,
здійснює фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських
робіт для задоволення потреб держави;

12) проводить державну акредитацію фізичних і юридичних осіб на право
проведення наукової та науково-технічної експертизи, розробляє форму
свідоцтва на право проведення зазначеної експертизи та перелік
документів державного зразка, що дають фізичним особам право на
провадження експертної діяльності та надання експертних послуг без
отримання свідоцтва;

13) проводить реєстрацію та облік науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт, дисертацій;

14) готує пропозиції щодо формування і використання коштів
спеціалізованих державних інноваційних фінансово-кредитних установ, які
належать до сфери його управління, здійснює контроль за їх діяльністю;

15) здійснює організаційно-методичне забезпечення державної атестації
наукових установ, веде Державний реєстр наукових установ, яким надається
підтримка держави;

16) формує бази даних про інноваційні програми і проекти, міжнародні
інноваційні програми і проекти, у реалізації яких беруть участь
вітчизняні державні підприємства в рамках міжнародного інноваційного
співробітництва, а також відповідних грантів;

17) формує державний реєстр технологій;

18) проводить державну експертизу договорів із трансферу технологій;

19) здійснює державну реєстрацію договорів із трансферу технологій та
веде державний реєстр таких договорів;

20) сприяє розвитку інноваційної інфраструктури та інфраструктури
трансферу технологій, стимулює залучення інвестицій в цьому напрямі;

21) подає пропозиції до проектів державних програм технологічного
оновлення галузей промисловості щодо набуття або передачі прав на
технології та/або їх складові тощо.

2. Права Державного агентства з питань науки, інновацій та
інформатизації України

Держінформнауки України для виконання покладених на нього завдань має
право в установленому порядку:

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань
учених і фахівців (за їх згодою), у тому числі на договірній основі,
працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади (за
погодженням з їх керівниками);

2) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх
форм власності та їх посадових осіб;

3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних
органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв’язку і
комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними
засобами.

L

E

U

???????¤?¤?$???????·?навчої влади, допоміжними органами і службами,
утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування,
відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій,
профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами,
установами, організаціями.

Держінформнауки України у межах своїх повноважень, на основі і на
виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента
України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України і доручень Міністра видає накази
організаційно-розпорядчого характеру, які підписує Голова
Держінформнауки.

3. Керівництво та інші аспекти роботи Держінформнауки України

Держінформнауки України очолює Голова, якого призначає на посаду за
поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій
Міністра, та звільняє з посади Президент України.

Голова Держінформнауки України:

1) очолює Держінформнауки України, здійснює керівництво його діяльністю,
представляє Держінформнауки України у відносинах з іншими органами,
підприємствами, установами, організаціями та несе персональну
відповідальність перед Президентом України, Кабінетом Міністрів України
і Міністром за виконання покладених на Держінформнауки України завдань і
функцій;

2) вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо формування державної
політики у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності,
інформатизації, формування і використання національних електронних
інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку інформаційного
суспільства та розроблені Держінформнауки України проекти законів, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових
актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з питань, що
належать до сфери діяльності Держінформнауки України;

3) забезпечує виконання Держінформнауки України Конституції та законів
України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів
України, наказів  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
з питань, що належать до сфери діяльності Держінформнауки України, та
доручень Міністра;

4) затверджує за погодженням з Міністром схвалені на засіданні колегії
Держінформнауки України річний план роботи Держінформнауки України,
заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей його
діяльності відповідно до визначених завдань;

5) звітує перед Міністром про виконання Держінформнауки України річного
плану роботи та покладених на нього завдань, про усунення порушень і
недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності
Держінформнауки України, а також про притягнення до відповідальності
посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

6) вносить пропозиції Міністру щодо кандидатур на посади своїх
заступників;

7) затверджує розподіл обов’язків між своїми заступниками;

8) затверджує положення про структурні підрозділи апарату
Держінформнауки України;

9) вносить Міністру пропозиції щодо граничної чисельності державних
службовців і працівників апарату Держінформнауки України;

10) забезпечує взаємодію Держінформнауки України із визначеним Міністром
структурним підрозділом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України, відповідальним за взаємодію з Держінформнауки України;

11) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку обміну
інформацією між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України і
Держінформнауки України та вчасність її подання;

12) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням Міністром
керівників і заступників керівників структурних підрозділів апарату
Держінформнауки України, призначає на посади та звільняє з посад інших
державних службовців і працівників апарату Держінформнауки України;

13) розглядає   в   установленому   порядку   питання   щодо  
присвоєння працівникам апарату Держінформнауки України відповідних
рангів державних службовців, їх заохочення, притягнення до
дисциплінарної відповідальності;

14) вносить Міністру у встановленому законодавством порядку подання щодо
відзначення державними нагородами України працівників Держінформнауки
України;

15) здійснює інші повноваження, передбачені законами України та іншими
актами законодавства у визначених сферах діяльності.

Голова Держінформнауки України має двох заступників, у тому числі одного
першого.

Першого заступника, заступника Голови Держінформнауки України призначає
на посади Президент України за поданням Прем’єр-міністра України,
внесеним на підставі пропозицій Голови Держінформнауки України,
погоджених із Міністром.

Першого заступника, заступника Голови Держінформнауки України звільняє з
посад Президент України.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції
Держінформнауки України, обговорення найважливіших напрямів його
діяльності у Держінформнауки України може створюватись колегія.

Рішення колегії реалізуються шляхом видання відповідного наказу
Держінформнауки України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з
основних питань діяльності у Держінформнауки України можуть утворюватися
інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або
тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та
персональний склад, положення про них затверджує Голова Держінформнауки
України.

Граничну чисельність державних службовців та працівників Держінформнауки
України затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру апарату Держінформнауки України затверджує його Голова за
погодженням із Міністром.

Штатний розпис, кошторис апарату Держінформнауки України затверджує його
Голова за погодженням із Міністерством фінансів України.

Держінформнауки України є юридичною особою, має печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки
в органах Державної казначейської служби України.

Висновки

Отже, державне агентство з питань науки інновацій та інформатизації
України здійснює реалізацію державної політики у сфері наукової,
науково-технічної та інноваційної діяльності, інформатизації, формування
і використання національних електронних інформаційних ресурсів,
створення умов для розвитку інформаційного суспільства.

З метою оптимізації державного управління науковою та інноваційною
сферами, сприяння підвищенню їх ефективності та на виконання завдань
Програми економічних реформ України на 2010-2014 роки «Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» у
2011-2012 роках Держінформнауки розроблено і прийнято Урядом та
Верховною Радою України низку нормативно-правових актів, зокрема щодо:

затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових
досліджень і науково-технічних розробок на середньостроковий період (до
2015 року), який є обов’язковим для усіх головних розпорядників
бюджетних коштів при формуванні ними наукової тематики під час складання
програм економічного і соціального розвитку України;

визначення чіткого порядку встановлення пріоритетів в інноваційній
сфері;

здійснення оптимізації системи бюджетних наукових установ на основі
об’єктивних критеріїв оцінювання результативності їхньої
науково-технічної діяльності;

створення Державної наукової установи «Державний інститут
науково-технічної та інноваційної експертизи»;

створення фінансово-кредитної установи «Фонд підтримки малого
інноваційного бізнесу» тощо.

Список використаних джерел

Указ Президента України № 1085 від 9 грудня 2010 року «Про оптимізацію
системи центральних органів виконавчої влади»

Указ Президента України № 370/2011 від 6 квітня 2011 року «Питання
оптимізації системи центральних органів виконавчої влади»

Указ Президента України № 437/2011 від 8 квітня 2011 року «Про
затвердження Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій
та інформатизації України»

Інформаційно-аналітичний звіт про діяльність Державного агентства з
питань науки, інновацій та інформатизації України у 2011 році

HYPERLINK “http://www.dknii.gov.ua/” http://www.dknii.gov.ua/ –
Офіційний сайт Державного агентства з питань науки, інновацій та
інформатизації України

PAGE

PAGE 12

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020