.

Державна пожежна інспекція (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 4063
Скачать документ

Реферат на тему:

“Державна пожежна інспекція”

Забезпечення пожежної безпеки є невід’ємною частиною державної
діяльності щодо охорони життя та здоров’я людей, національного багатства
і навколишнього природного середовища.

Правовою основою діяльності в галузі пожежної безпеки є Конституція, цей
Закон та інші закони України, постанови Верховної Ради України, укази і
розпорядження Президента України, декрети, постанови та розпорядження
Кабінету Міністрів України, рішення органів державної виконавчої влади,
місцевого та регіонального самоврядування, прийняті в межах їх
компетенції.

Державна пожежна інспекція здійснює контроль за додержанням антипожежних
правил підприємцями і населенням, профілактичні заходи щодо запобігання
пожежам, а в разі виникнення — гасіння.

Державна пожежна охорона формується на базі існуючих воєнізованої та
професійної пожежної охорони органів внутрішніх справ України, входить
до системи Міністерства внутрішніх справ України і здійснює державний
пожежний нагляд.

Державна пожежна охорона створюється в містах, інших населених пунктах,
на промислових та інших об’єктах незалежно від форм власності у порядку,
що визначається Кабінетом Міністрів України.

Державна пожежна охорона складається з підрозділів, апаратів управління
та допоміжних служб, а також пожежно-технічних навчальних закладів і
науково-дослідних установ Міністерства внутрішніх справ України.

Державна пожежна охорона є одночасно самостійною протипожежною службою
цивільної оборони, а також службою, яка в межах своєї компетенції
виконує мобілізаційну роботу.

Особовий склад державної пожежної охорони поділяється на рядовий та
начальницький. Йому видається формений одяг за зразками, що
встановлюються Кабінетом Міністрів України для особового складу
підрозділів внутрішньої служби. На нього поширюються і відповідні
відзнаки. Особовий склад чергових підрозділів для роботи на пожежах
забезпечується спеціальним одягом, спорядженням і засобами
індивідуального захисту. Особам рядового та начальницького складу
державної пожежної охорони присвоюються відповідно до чинного
законодавства спеціальні звання внутрішньої служби.

Використання спеціальних звань, відзнак і форменого одягу особового
складу державної пожежної охорони особою, яка не є її працівником, тягне
за собою відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Особи начальницького складу державної пожежної охорони є представниками
органів державної виконавчої влади, їх законні вимоги є обов’язковими
для виконання всіма посадовими особами та громадянами.

Державний пожежний нагляд за станом пожежної безпеки в населених пунктах
і на об’єктах, незалежно від форм власності, здійснюється відповідно до
чинного законодавства державною пожежною охороною в порядку,
встановлюваному Кабінетом Міністрів України. Державний пожежний нагляд
здійснюють управління державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх
справ України згідно з Положенням про державну пожежну охорону,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 р.
№508. Органи державного пожежного нагляду здійснюють контроль за
дотриманням вимог законодавства з питань пожежної безпеки керівниками
органів державної виконавчої влади, керівниками та іншими посадовими
особами підприємств, громадянами, а також виконують деякі інші покладені
на них завдання.

Державні інспектори з пожежного нагляду мають право: 1) проводити в
будь-який час у присутності власника чи його представника
пожежно-технічні обстеження і перевірки підприємств, установ,
організацій, будівель, споруд, новобудов та інших підконтрольних
об’єктів незалежно від форм власності, одержувати від власника необхідні
пояснення, матеріали та інформацію; 2) давати (надсилати) керівникам
центральних органів державної виконавчої влади, структурних підрозділів
Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів державної
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам та іншим
посадовим особам підприємств, установ та організацій, а також громадянам
обов’язкові для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень
і недоліків з питань пожежної безпеки. У разі порушення правил пожежної
безпеки, що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню
та евакуації людей, а також у випадках випуску пожежонебезпечної
продукції, систем і засобів протипожежного захисту з відхиленням від
стандартів чи технічних умов або у разі їх відсутності припиняти чи
забороняти роботу підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць,
агрегатів, експлуатацію будівель, споруд, окремих приміщень,
опалювальних приладів, дільниць електричної мережі, проведення
пожежонебезпечних робіт, випуск та реалізацію пожежонебезпечної
продукції, систем та засобів протипожежного захисту, дію виданих
дозволів на право проведення робіт; 3) здійснювати контроль за
виконанням протипожежних вимог, передбачених стандартами, нормами і
правилами при проектуванні (вибірково), будівництві, реконструкції,
розширенні або технічному переоснащенні, капітальному ремонті
підприємств, будівель, споруд та інших об’єктів. У разі виявлення
порушень забороняти до їх усунення випуск і застосування проектів,
зупиняти проведення будівельно-монтажних робіт та вносити пропозиції про
припинення фінансування цих робіт; 4) притягати до адміністративної
відповідальності посадових осіб, інших працівників підприємств, установ,
організацій та громадян, винних у порушенні встановлених законодавством
вимог пожежної безпеки, невиконанні приписів, постанов органів
державного пожежного нагляду, використанні пожежної техніки та засобів
пожежогасіння не за призначенням; 5) застосовувати штрафні санкції до
підприємств, установ та організацій за порушення встановлених
законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання розпоряджень
(приписів) посадових осіб органів державного пожежного нагляду

Працівники (особи рядового та начальницького складу, а також робітники і
службовці) державної пожежної охорони під час виконання покладених на
них обов’язків керуються чинним законодавством України про пожежну
безпеку та підпорядковуються тільки своїм безпосереднім і прямим
начальникам. Ніхто інший, за винятком уповноважених посадових осіб, не
має права втручатися в законну діяльність працівника державної пожежної
охорони.

Ніхто не має права покласти на працівника державної пожежної охорони
виконання обов’язків, не передбачених чинним законодавством.

Посадові особи державної пожежної охорони зобов’язані:

використовувати в межах своєї компетенції надані їм повноваження щодо
запобігання та припинення правопорушень у галузі пожежної безпеки, а
також сили та засоби при гасінні пожеж і рятуванні людей;

брати участь у здійсненні технічної політики щодо удосконалення та
впровадження техніки, систем та засобів протипожежного захисту, форм і
методів профілактики пожеж;

сприяти розвитку самосвідомості та ініціативи громадян у питаннях
боротьби з пожежами, виконання законодавства у галузі пожежної безпеки;

зберігати в таємниці державну та комерційну інформацію, що стає відомою
їм у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

Особи рядового та начальницького складу державної пожежної охорони при
виявленні пожежі у позаслужбовий час зобов’язані повідомити про неї
пожежну охорону і до її прибуття взяти на себе керівництво гасінням
пожежі та рятуванням людей, організувати надання першої медичної
допомоги потерпілим.

Особовому складу державної пожежної охорони на час виконання службових
обов’язків, пов’язаних із запобіганням пожежам, підрозділами державної
пожежної охорони надаються проїзні квитки на всі види громадського
транспорту міського, приміського і місцевого сполучення (крім таксі) у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

За неналежне виконання службових обов’язків особовий склад державної
пожежної охорони несе відповідальність у порядку, встановленому чинним
законодавством.

На службу до державної пожежної охорони приймаються на контрактній
основі громадяни, які досягли вісімнадцятирічного віку, здатні за своїми
здібностями, освітою та станом здоров’я виконувати покладені на них
обов’язки. Призовники для проходження строкової військової служби не
приймаються на службу до державної пожежної охорони за винятком
пожежно-технічних навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ
України, до яких вступає молодь допризовного віку.

Особи рядового та начальницького складу державної пожежної охорони
приймають присягу працівників органів внутрішніх справ.

На зазначену службу не можуть бути прийняті особи, які раніше були
засуджені за вчинення злочинів.

Порядок та умови проходження служби в державній пожежній охороні
регламентуються Положенням про проходження служби особовим складом
органів внутрішніх справ, затверджуваним Кабінетом Міністрів України.

Особи, прийняті на службу до державної пожежної охорони, слухачі та
курсанти пожежно-технічних навчальних закладів Міністерства внутрішніх
справ України, які перебувають на військовому обліку, знімаються з нього
на час служби і перебувають у кадрах Міністерства внутрішніх справ
України.

Навчання в пожежно-технічних навчальних закладах Міністерства внутрішніх
справ України прирівнюється до проходження строкової військової служби.

Працівники державної пожежної охорони мають право створювати у
встановленому порядку свої професійні спілки.

Рядовому та начальницькому складу, робітникам і службовцям державної
пожежної охорони забороняється перебувати в будь-яких політичних партіях
і рухах, організовувати або брати участь у страйках.

Трудові відносини робітників і службовців, які уклали трудовий договір з
державною пожежною охороною, регулюються законодавством про працю.

Умови оплати праці особового складу державної пожежної охорони
відповідають умовам оплати праці осіб рядового і начальницького складу
органів внутрішніх справ, встановленим Кабінетом Міністрів України, і
мають забезпечувати достатні матеріальні умови для комплектування
якісного особового складу державної пожежної охорони, диференційовано
враховувати характер і умови роботи, стимулювати досягнення високих
результатів у службовій діяльності і компенсувати їх фізичні та
інтелектуальні затрати.

Місцеві органи державної виконавчої влади, органи місцевого та
регіонального самоврядування можуть здійснювати для працівників
державної пожежної охорони додаткові виплати понад встановлені Кабінетом
Міністрів України розміри.

Гасіння пожеж пожежною охороною здійснюється безкоштовно.

У підрозділах державної пожежної охорони організується цілодобове
несення служби, порядок якого встановлюється Міністром внутрішніх справ
України. Для виклику державної пожежної охорони в автоматичній
телефонній мережі встановлюється єдиний номер – 01. Підрозділи державної
пожежної охорони виїжджають для гасіння пожеж на всі об’єкти незалежно
від форм власності, за винятком підземних споруд (крім діючих станцій
метрополітену).

Організація гасіння пожеж на підземних спорудах і територіях державного
лісового фонду здійснюється у порядку, який встановлюється Державним
комітетом України по нагляду за охороною праці та Міністерством лісового
господарства України.

Під час гасіння пожеж працівник пожежної охорони має право на
безперешкодний доступ у всі жилі, виробничі та інші приміщення, а також
вживати будь-яких заходів, спрямованих на рятування людей, запобігання
поширенню вогню та на ліквідацію пожежі.

Всі підрозділи і служби пожежної охорони, що залучаються до гасіння,
підпорядковуються керівникові гасіння пожежі. Ніхто, крім уповноважених
на те посадових осіб пожежної охорони, не має права втручатися в його
дії.

Для участі у гасінні пожежі місцеві органи державної виконавчої влади,
підприємства, установи та організації на вимогу керівника гасіння пожежі
зобов’язані надавати безкоштовно в його розпорядження вогнегасні
речовини, техніку, паливно-мастильні матеріали, людські ресурси,
обладнання, засоби зв’язку тощо, а під час пожежі, що триває понад три
години, – харчування, приміщення для відпочинку і реабілітації особового
складу та осіб, залучених до гасіння пожежі.

Матеріальні збитки, пов’язані з пошкодженням майна під час гасіння
пожежі, пожежна охорона не відшкодовує.

Порядок організації гасіння пожежі та залучення до цього пожежних
підрозділів незалежно від їх відомчого підпорядкування встановлюється
Міністерством внутрішніх справ України.

За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки,
створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного
пожежного нагляду, невиконання їх приписів винні в цьому посадові особи,
інші працівники підприємств, установ, організацій та громадяни
притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки,
невиконання приписів посадових осіб органів державного пожежного нагляду
підприємства, установи та організації можуть притягатися у судовому
порядку до сплати штрафу.

Максимальний розмір штрафу у випадках, передбачених частиною другою цієї
статті, не може перевищувати двох відсотків місячного фонду заробітної
плати підприємства, установи та організації.

Розміри і порядок накладення штрафів визначаються чинним законодавством
України.

Кошти, одержані від застосування цих штрафних санкцій, спрямовуються до
державного бюджету і використовуються для розвитку пожежної охорони та
пропаганди протипожежних заходів.

Рішення про накладення штрафу оскаржується у судовому порядку в місячний
термін.

Несплата штрафу протягом місяця після остаточного вирішення спору тягне
за собою нарахування на суму штрафу пені в розмірі двох відсотків за
кожний день прострочення.

До компетенції центральних органів державної виконавчої влади в галузі
пожежної безпеки належить:

проведення єдиної політики в галузі пожежної безпеки;

визначення основних напрямів розвитку науки і техніки, координація
державних, міжрегіональних заходів і наукових досліджень у галузі
пожежної безпеки, керівництво відповідними науково-дослідними
установами;

розробка та затвердження державних стандартів, норм і правил пожежної
безпеки;

встановлення єдиної системи обліку пожеж;

організація навчання спеціалістів у галузі пожежної безпеки, керівництво
пожежно-технічними навчальними закладами;

оперативне управління силами і технічними засобами, які залучаються до
ліквідації великих пожеж;

координація роботи щодо створення і випуску пожежної техніки та засобів
протипожежного захисту, встановлення державного замовлення на їх випуск
і постачання;

співробітництво з органами пожежної безпеки інших держав.

Вирішення всіх інших питань у галузі пожежної безпеки, не віднесених цим
Законом до компетенції центральних органів державної виконавчої влади,
належить до компетенції Ради Міністрів Республіки Крим, місцевих органів
державної.

Використана література:

Закон України “Про пожежну безпеку” (Із змінами і доповненнями, N
642/97-ВР).

Основи безпеки життєдіяльності. Підручник. – К., 2002.

Трудове право України. Підручник. – К., 2000.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020