.

Загальна характеристика уяви (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 11462
Скачать документ

Реферат на тему:

Загальна характеристика уяви

ПЛАН

1. Поняття про уяву.

2. Соціальна природа уяви.

3. Уява і проблемна ситуація.

4. Роль фантазії в науковій і художній творчості.

5. Види уяви.

6. Аналітико-синтетичний характер процесів уяви.

7. Фізіологічні основи уяви.

8. Індивідульні якості уяви.

9. Роль фантазії в грі дітей.

Взаємодіючи з об’єктивним світом, людина не лише сприймає,
запам’ятовує, осмислює цей світ, а й створює образи того, з чим вона
безпосередньо не зустрічається. Ці образи можуть відображати події,
факти, явища, свідком яких вона не була. Нерідко в житті їй доводиться
створювати образи таких об’єктів, яких не існує в дійсності, над
створюванням яких вона працює. Цей процес називають уявою або фантазією.
Він значно розширює і поглиблює пізнання світу. Так, слухаючи розповідь
вчителя, читаючи книгу з історії, учні мисленно малюють собі картини
далекого минулого, а на уроках географії ніби бачать красу природи.
Уявляючи літературних героїв, вони мисленно мандрують з ними. При
вивченні математики і фізики уява допомагає учням оживляти абстрактні
поняття, наповнити виведені формули конкретним змістом. Отже, поряд із
сприйманням, пам’яттю і мисленням уява є одним з важливих пізнавальних
процесів людини. Над її вивченням працювали такі відомі дослідники, як
Ердман, Гензелінг, Сегал, Ю.Ліндварський, Б.Зальцман, В.Романець,
А.Петровський та ін.

Цей процес надзвичайно складний, і про це свідчить той факт, що й досі
немає його задовільного визначення. Так, Ердман під уявою або фантазією
розумів процес створення образів та сприйнятих предметів. Проте
застосоване ним тлумачення понять “предмет” і “зображення” не дозволяє
підвести до нього відношення речей та їх розуміння, що є важливим для
уяви.

Сегал під фантазією розумів наявність будь-якої ситуації у формі
уявлень. Не важко помітити, що вказане має місце і в процесі
пригадування.

В сучасній психології найбільш розповсюдженими є описові визначення.
Найчастіше уявою називають процес створення людиною на основі її
попереднього досвіду образів об’єктів, яких вона безпосередньо не
сприймала і не сприймає. Або: уява – це необхідний елемент творчої
діяльності людини, що виражається в побудові образів продуктів праці, а
також забезпечує створення програм поведінки в тих випадках, коли
проблемна ситуація характеризується невизначеністю. Перше з визначень є
чіткішим та лаконічнішим.

У зарубіжній психології існує декілька точок зору на уяву та її сторони.
Концепція одних / ідеалістів / зводиться до того, що стверджується повна
спонтанність уяви, незалежність від дійсності. Такий погляд є принципово
не вірним. Насправді уява людини детермінована об’єктивною дійсністю і
спрямована на її відображення.

Представники асоціативної психології В.Вундт, Т.Рібо та інші намагалися
звести фантазію до інших психічних процесів або їх комбінації. При цьому
вона втрачала свою самостійність, і в одних випадках її розглядали як
комбінацію розуміння і волі, а в інших як комбінацію сприймання, пам’яті
та інтелекту.

Уява виникла і розвинулася в процесі праці людей. В ній чітко
виявляється специфічно людський характер діяльності: не уявивши
результату праці, не можна розпочинати роботу. Чи обробляла первісна
людина камінь для наконечника стріли, чи виламувала палицю для лука – у
неї був образ того, що отримається в процесі праці, що буде в недалекому
майбутньому. Отже, створюючи психічну модель проміжних і кінцевих
результатів, уява орієнтує людину в процесі діяльності.

Розглянемо основні функції уяви.

Уява, як і сприймання, пам’ять, мислення – пізнавальний процес.
Специфіка уяви полягає в переробці минулого досвіду, що зберігається у
вигляді уявлень і понять. Тому вона нерозривно пов’язана з процесами
пам’яті, тобто, перетворює те, що міститься в пам’яті.

Уява тісно пов’язана і з процесом сприймання. Включаючись у сприймання,
вона збагачує нові образи, робить їх більш продуктивними. Щоб зрозуміти
момент, зображений художником на полотні, необхідно уявити минуле життя
персонажів, їх стан і почуття.

Найтісніші зв’язки існують між уявою і мисленням. Як і мислення, вона
мотивується потребами особистості. Реальному задоволенню потреби часто
передує живе яскраве уявлення ситуації, при якій ця потреба може бути
задоволена. Отже, в конкретно-образній формі уява забезпечує особистості
можливість випереджуючого відображення дійсності. Зустрічаючись з
невідомим, людина починає аналізувати, синтезувати, порівнювати те, що
вона сприймає, з минулим досвідом, і на цій основі намагається
проникнути в суть відповідних явищ. В цьому їй допомагає не лише
мислення, а й уява, яка проявляється у відтворенні цілісного образу з
доповненими недостатніми елементами. Так, учитель, зустрівшись з фактами
порушення дисципліни учнем, створює яскравий образ поведінки учня у
відповідній ситуації і тим самим допомагає мисленню розпізнати логіку
вчинку.

Як і мислення, уява виникає в проблемній ситуації. Якщо проблемна
ситуація повністю визначена і в процесі усвідомлення перетворюється в
означену задачу, то хід її розв’язання підпорядкований переважно законам
мислення. Якщо ж проблемна ситуація є недостатньо визначеною, то вихідні
дані важко піддаються точному аналізу. В цьому випадку на допомогу
приходить уява. Чим точніше описана ситуація, тим менше простору для
фантазії. Таким чином, цінність уяви в тому, що вона, доповнюючи
ситуацію, дозволяє прийняти рішення і знайти вихід з положення навіть
при відсутності належної повноти знань для мислення. Але у цьому
криється слабість такого розв’язання. Намічені шляхи є часто недостатньо
чіткими та строгими. Отже, однією з причин виникнення уяви у людини є
необхідність існувати і діяти в середовищі з неповною інформацією.

Уява є своєрідною формою відображення, пізнання об’єктивної дійсності.
Вона поглиблює пізнання людини, допомагає встановлювати нові властивості
об’єктів і зв’язки між ними. Тому уява є особливо цінною в науковій та
художній творчості.

Історія науки знає багато прикладів того, коли уява виступала одним з
найважливіших елементів наукового передбачення і наукової діяльності.
Особливо велику роль відіграє уява на ранніх етапах вивчення наукової
проблеми. Тоді її використання може призвести до виникнення важливих
здогадок. Важливим прикладом, що розкриває роль уяви в науковій
творчості, є створення Д.І.Менделеєвим періодичної системи елементів. Не
всі місця в таблиці могли бути заповненими в момент її створення. Але це
не завадило вченому в своїй фантазії передбачити не лише нові, ще не
відкриті елементи, а й здогадуватися про їх окремі властивості. Саме на
етапі відкриття, в процесі пошуків розв’язання проблеми велику роль
відіграють фантазія й інтуїція.

Не менш важливою є роль уяви в художній творчості. Питання про місце і
характер уяви в творчості письменника належить до найбільш складних і
суперечливих. Багато чого залишається не до кінця з’ясованим, і перш за
все те, як організується підготовча робота творчої уяви, яким чином
письменник нагромаджує елементи життєвого матеріалу, з яких згодом
виникає літературний твір. Образ, ситуація, неочікуваний поворот сюжету
виникають в голові письменника чи художника як кінцевий результат
узагальнень великої кількості вражень, пропущених через емоційну сферу
творчої особистості. Лише в такому випадку вони можуть здійснити
емоційний вплив на глядача, читача. Деякі автори надзвичайно емоційно
ставились до продуктів своєї уяви, гостро переживали уявлювані ситуації.
Ось уривок із листа Флобера, датованого “п’ятниця, 23 грудня 1853 р.,
2-га година ночі”: “С двух часов дня, за исключением двадцати пяти минут
на обед, я пишу “Бовари”. Описываю прогулку верхом, сейчас я в самом
разгаре, дошел до середины, пот льет градом, сжимает горло. Я провел
один из тех радостных дней в моей жизни, когда с начала до конца живешь
иллюзией. Когда я писал слова “нервный припадок”, я был так возбужден,
так горланил и так глибоко чувствовал то, что переживает моя бабенка,
что даже испугался, как бы со мною не случился нервный припадок…”.

Головним джерелом праці письменника є життєві спостереження і фантазія.
Місце фантазії в літературній творчості чітко визначив К.Федін.
Звертаючись до одного із своїх кореспондентів, він писав, що той
переоцінює значення життєвого пізнання письменника у порівнянні з його
роботою “вигадника”, зменшуючи домисел. Після завершення великої дилогії
він, Федін, оцінює співвідношення домислу і факту як 98 до 2.

Значне місце відіграє уява в творчій діяльності вчителя, спрямованій на
формування всебічно розвиненої особистості учня. Ще А.С.Макаренко
вказував на те, що виховання такого прогнозування вимагає використання
вчителем уяви і мислення. Проте, вказуючи на необхідність уяви в
учительській праці, слід попередити і про одну небезпеку. Оцінка школяра
повинна ґрунтуватися на достовірних фактах поведінки. Якщо ж така оцінка
базується не на фактах сприймання, а на основі уяви, то це може
призвести до небажаних наслідків.

В основному уява людини характеризується активністю. Однак бувають
випадки, коли вона використовується не лише як умова творчої діяльності
особистості, спрямованої на перетворення дійсності, а й як заміна
діяльності. У таких умовах фантазія створює образи, які не втілюються в
життя, розробляє програми поведінки. які не можуть бути здійсненими. Це
буває тоді, коли людина в силу певних умов намагається ухилитися від
необхідності діяти. Типовим прикладом можуть бути мрії Манілова, описані
М.В.Гоголем. Така форма уяви називається пасивною. Пасивна уява буває
мимовільною та довільною.

Уява має мимовільний характер тоді, коли створення нових образів не
скеровується спеціальною метою уявити певні події, предмети чи явища.
Вона детермінована діяльністю, спрямованою на досягнення інших цілей. За
таких умов створення образів обумовлюється змістом розповіді, тексту та
ін. В основі мимовільної уяви можуть лежати слабо усвідомлювані людиною
потяги, потреби, установки. Свідоме втручання людини в цей процес
відсутнє. У чистому вигляді така форма уяви виникає при послабленні
діяльності свідомості: у дрімотному стані, у сновидіннях, при
патологічних розладах свідомості /галюцинації та ін./.

Уява стає довільною, коли діяльність людини скеровується спеціальною
метою створити певний образ. Так, учитель, пояснюючи учням новий
матеріал, іноді ставить перед ними завдання уявити певну подію,
літературного героя, комбінацію геометричних фігур тощо. Довільне
створення образів різних об’єктів широко розповсюджене в творчій
діяльності людини: конструктор ставить перед собою мету уявити образ
майбутньої машини, письменник – образ майбутнього героя, композитор –
майбутню мелодію.

Активну уяву людини поділяють на творчу і репродуктивну.

Репродуктивна або відтворююча уява являє собою процес створення образів,
що відповідають опису. При цьому створений образ є лише суб’єктивно
новим, а об’єктивно він уже існує, створений іншими. Самостійність у
створенні образу тут відносна. Побудова образу відбувається на основі
словесного опису об’єктів, сприймання їх зображень у вигляді креслень,
схем, карт та ін. Вона спирається також на різноманітні історичні,
археологічні, етнографічні, літературні та інші джерела. Особливо
важливою є просторова уява. Вона необхідна учням при вивченні
стереометрії, при розв’язуванні геометричних задач на комбінацію
геометричних тіл, при виконанні робіт з креслення, малювання.

Творча уява передбачає самостійне створення нових образів, які
реалізуються в оригінальних і цінних продуктах діяльності. Продукти
творчої уяви формуються з елементів того досвіду, який людина набула або
запозичила в інших. Новизна їх полягає не в елементах, а у видозміні цих
елементів та їх сполучень. Характерним для творчої уяви є самостійний
образ матеріалу, спеціальний його аналіз, удосконалення образу в процесі
діяльності. Цей вид уяви є найважливішою складовою частиною творчої
діяльності людини.

Особливою формою уяви є мрія. Образи уяви не завжди відразу ж
реалізуються в практичних діях людини. Інколи вона створює образи того,
чого прагне досягти, але не може протягом певного часу. Такі образи
бажаного майбутнього називають мріями. У мріях людина випереджує
реальний план подій. Вони завжди пов’язані з потребами. Людина завжди
мріє про те, чого не вистачає. Так, потреба у швидкому переміщенні
породила у неї мрії про “чоботи-скороходи” та літаючий килим, потреба у
пізнанні оточуючого нас світу породила у М.Кибальчича і
К.Е.Ціолковського мрії про міжпланетні польоти.

Мрії зумовлюються суспільним буттям людей. В них – відбиток умов, в яких
перебуває людина, її місця в суспільстві. Суспільні умови визначають
напрям і характер мрій. Мрія виступає як спонукальна сила або мотив
діяльності, завершення якої чомусь затримується. Вона відіграє позитивну
роль у підготовці до діяльності, створює своєрідний творчий тонус.

Розглянувши види і функції уяви в діяльності людини, тепер природно
поставити перед вами запитання: “За допомогою яких процесів здійснюється
побудова образів людської фантазії?” /Проблема/.

Численні дослідження, проведені вітчизняними і зарубіжними вченими,
показали, що як процеси сприймання, пам’яті й мислення, процеси уяви
мають аналітико-синтетичний характер. Створюючи нові образи уяви, людина
поєднує окремі елементи різних образів предметів у нових комбінаціях.
Цим часто користуються в своїй практиці письменники, художники, вчені,
винахідники. Наприклад, Л.М.Толстой писав, що образ зовнішнього вигляду
Наташі Ростової виник у нього шляхом поєднання рис, взятих у близьких
йому людей: “Я взяв Соню, перемолов з Танею – і вийшла Наташа” / Соня –
дружина письменника, а Таня – її сестра /.

Однак комбінування – це не просто переміщення чи перегрупування
елементів, не механічне поєднання сторін різних об’єктів, як вважали
представники асоціативної психології, а результат складної
аналітико-синтетичної діяльності, в ході якої істотно перетворюються і
самі елементи, з яких будується новий образ. В результаті цього
одержується не просто нове поєднання взятих елементів, а єдиний новий
образ, у якому окремі елементи не механічно складено, а перетворено і
узагальнено.

Описуючи уяву зі сторони її механізмів, слід підкреслити, що її суть
складає процес перетворення уявлень, створення нових образів на основі
наявних. Уява – це відображення реальної дійсності в нових незвичних
зв’язках і поєднаннях.

Для створення образів уяви використовують певні прийоми.

Найпоширенішою і найбільш розповсюдженою формою створення образів є
аглютинація – сполучення елементів і властивостей, які у повсякденному
житті не поєднуються. На основі цього прийому було створено стародавні
грецькі міфологічні образи, що являють собою поєднання частин тіла
людини і тварини: гарпії – крилаті чудовиська / птахи з дівочими
головами /,крилатий кінь Пегас, що став символом натхнення та ін.

Аглютинація використовується не лише в літературі, мистецтві, а й у
техніці. Прикладом може бути створення тролейбуса / поєднання трамвая й
автобуса/, акордеона /піаніно + баян/ тощо. Проте ці образи були
створені не на основі механічного склеювання уявлень, а на основі їх
свідомої переробки.

Другим прийомом, який використовується при створенні образів уяви, є
акцентування, тобто підкреслення тих чи інших рис. Це досягається на
основі виділення, абстрагування і перетворення істотних особливостей
об’єктів. При акцентуванні одні з рис зовсім упускаються, інші –
спрощуються, звільняються від ряду часткових деталей. В результаті
перетворюється весь образ, він набуває узагальненого характеру.

Одним із видів акцентування є зміна пропорцій окремих сторін об’єкта,
якого зображають. Цей прийом часто використовують при зображенні дружніх
шаржів, карикатур.

Другим видом акцентування є зменшення /літота/ чи збільшення /гіпербола/
всіх особливостей зображуваного об’єкту. Прикладом використання літоти
можуть бути казкові персонажі “дівчинка-Дюймовочка” або “хлопчик з
мізинчик”, а гіперболи – різноманітні казкові герої – богатирі
величезних розмірів і небачені істоти.

Перебільшення і зменшення розмірів не випадкові, а завжди мотивовані.
Зовнішність велетня, грандіозні розміри, фізична сила використовуються
для яскравішого зображення певної якості. З другого боку, розум,
кмітливість і безстрашність дитини виступає яскравіше на основі
контрасту зі зовнішністю, коли вона зображається як хлопчик з мізинчик.

Форми акцентування дуже різноманітні. Так, для підсилення особливостей
героїв використовують такі прізвища-характеристики, як Скотінін,
Вральман, Добринін, Правдін та ін.

Якщо в процесі створення образу уяви уявлення, з яких він будується,
зливаються, відмінності стираються, а риси схожості виступають на перший
план, то такий прийом називається схематизацією. За його допомогою
створюється, наприклад, різноманітний декоративний орнамент, елементи
якого взяті з рослинного світу.

В художній літературі, живописі при створенні образів уяви
використовується прийом типізації, для якого характерним є виділення
істотного в однорідних фактах і втілення його в конкретному образі.
Наприклад, створюючи типовий образ певної людини, письменний пильно
придивляється до життя, глибоко його вивчає, виділяє головні, найбільш
істотні виразні риси, властиві представникам певної групи людей,
синтезує, узагальнює їх у конкретній образній формі /образ Чіпки,
Кайдашихи та ін./.

Уява, як і інші психічні процеси, є функцією кори великих півкуль
головного мозку. Утворені в ході запам’ятання системи тимчасових
нервових зв’язків у процесі уяви ніби розпадаються і реконструюються в
нові системи. Така рекомбінація стає можливою в результаті виникнення в
корі мозку ділянки сильного збудження, яка викликана певною потребою чи
враженням від чогось.

Складність структури уяви та її безпосередній зв’язок з емоціями дають
підставу висловити припущення, що її фізіологічні механізми розміщені не
лише в корі, а й в глибинних відділах мозку. До них у першу чергу
належить гіпоталамо-лімбічна система. Як показано в дослідженнях
К.Прибрама, Ю.Галантера, Д.Міллера та ін., її порушення призводить до
розпаду програм поведінки людини, а найважливіша роль уяви саме й
полягає у виробленні таких програм. Про це свідчить зв’язок уяви з
органічними процесами людини.

Індивідуальні особливості особистості, її потреби, інтереси, знання,
уміння, зміст основної діяльності позначаються на уяві, надаючи їй
індивідуальної своєрідності. Вона виявляється в різній широті та
змістовності уяви, перевазі певних видів уявлень, їх силі, яскравості,
різній дієвості. Чим багатший досвід людини, чим ширше у неї коло
потреб, інтересів, знань, тим ширша та багатша за своїм змістом уява, і
навпаки. У зв’язку з цим говорять про широку і вузьку, багату і бідну
фантазію людей. Це особливо яскраво можна побачити, якщо застосувати при
дослідженні тест Роршаха.

Залежно від основного напряму діяльності людини її уява найбільше
виділяється в якійсь певній галузі: у конструктивній, художній чи
літературній творчості, у практичній діяльності тощо.

Індивідуальні особливості уяви виражаються також і в перевазі у різних
людей тих чи інших уявлень /зорових, слухових та ін./. Наприклад, в уяві
художника переважають зорові образи форм і кольорів, в уяві конструктора
– зорові образи, що виражають геометричні та конструктивні відношення.
Індивідуальні відмінності виявляються і в тому, що уява одних людей є
більш різноманітною за змістом, а в інших – односторонньою.

Люди розрізняються за швидкістю, легкістю перетворення наявних вражень у
нові образи. Одні бувають скуті ситуацією, інші – легко перетворюють
враження, одержані в дійсності. Сила, яскравість, динамічність
образів уяви пов’язана з емоційними рисами людей, в них відображаються
особливості нервових процесів. що протікають в головному мозку, а також
співвідношення між першою і другою сигнальними системами.

Уява людини не залишається однаковою на протязі всього життя:
розвиваючись, вона зазнає істотних змін. Перші прояви уяви виникають у
дітей на третьому році життя. В цей період у дитини вже є певний досвід,
який дає матеріал для роботи уяви. Особливо яскраво вона розквітає у грі
дітей. В грі діти в доступній для них формі оволодівають діяльністю
дорослих. Відсутність реальних предметів і можливостей оперування ними
не стає перешкодою для гри дітей. На виручку приходить уявлювана
ситуація, що нерідко створюється при допомозі слова “ніби”. Образ
фантазії стає програмою ігрової діяльності /навести приклади/.
Сюжетно-рольові ігри розкривають широкі можливості для розвитку
фантазії, вони допомагають дітям виробляти і закріплювати цінні
особистісні якості /сміливість, кмітливість, рішучість та ін./. В
дошкільному віці відбувається поступове перетворення уяви дитини в
діяльності, що потребує зовнішньої опори, в самостійну внутрішню
діяльність, яка дозволяє здійснювати самостійну елементарну творчість.
Це закладає основи для майбутньої творчої діяльності в дорослому віці.

ЛІТЕРАТУРА

Выготский Л.С. Воображение и его развитие в детском возрасте // Собр.
соч. Т.2.-М., 1982.

Дудецкий А.Я. Теоретические вопросы воображения и творчества. – См.,
1974.

Дьяченко О.М. Воображение дошкольника. – 1986. – №5. – Серия
“Педагогический факультет”.

Миллер Д., Галантер Ю., Прибрам К. Планы и структура поведения. – М.,
1965.

Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. – М., 1986. – Гл.13.

Загальна психологія / Під ред. Максименка С.Д. – К., 2000.

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019